Міністерство освіти і науки України Запорізький національний технічний університет


VIII ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ І НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІСторінка7/7
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

VIII ІНТЕГРАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ І НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1 Результативність освітнього процесу визначається ефективністю взаємодії освіти, науки, виробництва.

8.2 Головною метою інтеграції навчальної і наукової діяльності є забезпечення інноваційного розвитку суспільства і формування економіки знань та нової генерації фахівців з вищою освітою.

Базовим принципом навчання є дослідницький підхід до його здійснення. Засобами реалізації навчання через дослідження є: • створення потужних науково-дослідних центрів у структурі університету;

 • залучення вчених науково-дослідних установ до освітнього процесу;

 • створення філій кафедр спільно з науково-дослідними установами;

 • наукові дослідження в університеті;

 • організаційно-інтегральні формування академічних галузевих наукових установ та університету;

 • формування інституцій інноваційного розвитку;

 • створення наукових бібліотек, що ґрунтуються на сучасних інформаційних технологіях;

 • інституційно-правове та інформаційне забезпечення інтеграції: освіта -наука - виробництво;

 • визначення пріоритетів наукової діяльності університету.

  1. Інтеграція навчальної і наукової діяльності в ЗНТУ забезпечується:

 • органічною єдністю змісту освіти і програм наукової діяльності;

 • створенням стандартів вищої освіти, підручників, навчальних посібників та інших науково-методичних засобів з урахуванням новітніх досягнень науки, техніки та технологій;

 • розвитком різних форм наукової співпраці (включно з міжнародною) з установами і організаціями, що не входять до системи вищої освіти, для здійснення наукових досліджень і розробок;

 • участю викладачів у науково-дослідній роботі;

 • плануванням науково-дослідної роботи і її виконанням у межах основного робочого часу викладачів і студентів;

 • організацією навчально-наукових, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, науково-дослідної роботи, виконанням курсових, дипломних проектів (робіт) з науково-дослідною складовою тощо;

 • проходженням практик студентів у провідних наукових, науково-дослідних установах, інноваційних підприємствах;

 • регулюванням навчального навантаження викладачів з метою створення умов для ефективного виконання наукових досліджень;

 • впровадженням індивідуальних графіків освітнього процесу для студентів, які беруть активну участь у науково-дослідній роботі.

8.4 Форми мотивації науково-дослідної роботи: присвоєння додаткових кредитів та їх врахування при визначенні рейтингу студентів, відзнаки, стипендії, гранти, наукові відрядження, магістратура, аспірантура, докторантура.

8.5 Досягнення студентів у науково-дослідній роботі враховуються при вступі до магістратури й аспірантури, направленні на роботу.IX АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ


9.1 Порядок організації програм академічної мобільності для учасників освітнього процесу в ЗНТУ на території України чи поза її межами визначається окремим положенням.

9.2 Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм та проектів, договорів про співробітництво між ЗНТУ або його основними структурними підрозділами та іноземними вищими навчальними закладами (науковими установами) та їх основними структурними підрозділами, а також може бути реалізоване співробітниками та студентами ЗНТУ з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією університету, на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів.

9.3 За місцем реалізації права на академічну мобільність вона поділяється на:

внутрішню академічну мобільність — академічна мобільність, право на яку реалізується вітчизняними учасниками освітнього процесу у вищих навчальних закладах (наукових установах) — партнерах в межах України;

міжнародну академічну мобільність — академічна мобільність, право на яку реалізується вітчизняними учасниками освітнього процесу у вищих навчальних закладах (наукових установах) — партнерах поза межами України, а також іноземними учасниками освітнього процесу у вітчизняних вищих навчальних закладах (наукових установах).

Основними видами академічної мобільності є:

ступенева мобільність — навчання у вищому навчальному закладі, відмінному від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття ступеня вищої освіти, що підтверджується документом (документами) про вищу освіту або про здобуття ступеня вищої освіти від двох або більше вищих навчальних закладів;

кредитна мобільність — навчання у вищому навчальному закладі, відмінному від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, з метою здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та/або відповідних компетентностей, результатів навчання (без здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи), що будуть визнані у вищому навчальному закладі постійного місця навчання вітчизняного чи іноземного учасника освітнього процесу. При цьому загальний період навчання для таких учасників за програмами кредитної мобільності залишається незмінним.

9.4 За здобувачами вищої освіти на період навчання в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) — партнері на території України чи поза її межами зберігаються відповідно до укладеного договору про академічну мобільність місце навчання та виплата стипендії згідно із законодавством протягом навчання, стажування чи провадження наукової діяльності в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) — партнері на території України чи поза її межами, якщо стипендія не передбачена умовами академічної мобільності.

9.5 Визнання результатів навчання здійснюється на основі Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи.

Порівняння обсягу навчального навантаження під час здобуття вищої освіти в межах програми академічної мобільності повинне ґрунтуватися на зіставленні результатів навчання, яких було досягнуто здобувачем вищої освіти у вищому навчальному закладі — партнері, та результатів навчання, запланованих освітньою програмою вищого навчального закладу, в якому здобувач навчається на постійній основі.

Якщо здобувач вищої освіти під час перебування у вищому навчальному закладі (науковій установі) — партнері, на базі якого реалізується право на академічну мобільність, не виконав програму навчання, то після повернення до вищого навчального закладу (наукової установи), в якому він навчається на постійній основі, йому може бути запропоновано індивідуальний графік ліквідації академічної заборгованості або повторний курс навчання за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб.

X СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності.


10.1 Стандарти вищої освіти розробляються для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій і використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів (наукових установ).

10.2. Стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої програми: • обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти;

 • перелік компетентностей випускника;

 • нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;

 • форми атестації здобувачів вищої освіти;

 • вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

 • вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).

10.3 ЗНТУ на підставі освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми за кожною спеціальністю розробляє навчальний план, який визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік освітнього процесу, форми поточного і підсумкового контролю. Для конкретизації планування освітнього процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, що затверджується ректором (першим проректором) університету.

10.4 ЗНТУ в межах ліцензованої спеціальності може запроваджувати спеціалізації, перелік яких визначається університетом.

10.5 Стандарти вищої освіти за кожною спеціальністю розробляє центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки з урахуванням пропозицій галузевих державних органів, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, і галузевих об’єднань організацій роботодавців та затверджує їх за погодженням з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти.

XІ ОБЛІКОВО-ЗВІТНІ ДОКУМЕНТИ З НАВЧАЛЬНОЇ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

  1. Перелік документів, що забезпечують організацію навчальної і навчально-методичної роботи в університеті, його структурних підрозділах (факультетах, інститутах, кафедрах) відповідно до вимог чинних нормативних актів визначає університет.
  1. До переліку документів університету належать:

 • Статут університету.

 • Ліцензія на право освітньої діяльності та сертифікат про акредитацію.

 • Положення про факультет (інститут), кафедру.

 • Стандарти вищої освіти за спеціальностями.

 • Структурно-логічні схеми підготовки.

 • Навчальні плани.

 • Робочі навчальні плани.

 • Графік освітнього процесу університету на навчальний рік за всіма формами навчання.

 • План роботи вченої ради університету на навчальний рік.

 • Протоколи засідань вченої ради університету.

 • План розвитку університету.

 • Звіти екзаменаційних комісій.

 • Статистичні звіти (копії) університету за навчальний рік.

 • Звіт ректора.
  1. До переліку документів інституту належать:

 • Положення про інститут.

 • Положення про вчену раду інституту.

 • План роботи вченої ради інституту на навчальний рік.

 • Протоколи засідань вченої ради інституту.

 • Звіт про роботу інституту за навчальний рік.
  1. До переліку документів факультету належать:

 • Стандарти вищої освіти за спеціальностями.

 • Структурно-логічні схеми підготовки.

 • Навчальні плани.

 • Робочі навчальні плани.

 • Розклад навчальних занять.

 • Розклад підсумкового контролю і атестації.

 • План роботи вченої ради факультету на навчальний рік.

 • Протоколи засідань вченої ради факультету.

 • Зведені дані про результати екзаменаційних сесій.

 • Звіт про роботу факультету за навчальний рік.

 • Екзаменаційні відомості результатів підсумкового контролю.

 • Навчальні картки студентів.

 • Журнал обліку навчальної роботи академічної групи студентів.

11.5 До переліку документів кафедри належать: • Програми навчальних дисциплін.

 • Програми кваліфікаційних екзаменів.

 • Тематика дипломних робіт (проектів) та методичні рекомендації з їх виконання.

 • Програми практик (наскрізна).

 • План роботи на навчальний рік.

 • План наукової роботи кафедри на календарний рік.

 • Індивідуальні плани роботи викладачів на навчальний рік.

 • Журнали виконання навчального навантаження викладачів.

 • Посадові інструкції.

 • Журнал та графік взаємовідвідування занять.

 • Протоколи засідань.

 • Журнали обліку рецензування індивідуальних робіт студентів всіх форм навчання.

 • Графік обліку консультацій.

 • Засоби діагностики.

 • Тематика курсових робіт (проектів) та методичні рекомендації щодо їх виконання.

 • Тематика наукової роботи студентів.

 • Графік роботи лаборантів кафедри.

 • Журнал проведення інструктажу з техніки безпеки.

 • Звіт про роботу за навчальний рік.

 • Навчально-методичні комплекси дисциплін.Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка