Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни житомирський державний технологічний університет на правах рукопису довгалюк віта валентинівнаСкачати 464.44 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір464.44 Kb.
  1   2   3
Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На правах рукопису

ДОВГАЛЮК ВІТА ВАЛЕНТИНІВНА

УДК 330.322.1

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ

АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

Дисертація

на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Науковий керівник –

Петрук Олександр Михайлович,

доктор економічних наук,

професор


Житомир – 2013

ЗМІСТ


ВСТУП ...................................................................................................................

3

РОЗДІЛ 1.

РОЛЬ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
1.1. Економічний зміст та значення венчурного капіталу для активізації інвестиційної діяльності аграрних підприємств .........

11

1.2. Процес венчурного інвестування : його учасники та складові елементи .............................................................................

25

1.3. Вітчизняна модель венчурного інвестування .........................

48

Висновки до Розділу 1 ......................................................................

67

РОЗДІЛ 2.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
2.1. Сучасні тенденції венчурного інвестування аграрних підприємств .......................................................................................

69

2.2. Організаційний механізм венчурного інвестування аграрних підприємств .......................................................................

85

2.3. Ризики венчурного інвестування аграрних підприємств .......

102

Висновки до Розділу 2 ......................................................................

111

РОЗДІЛ 3.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ
3.1. Нормативні передумови розвитку венчурного інвестування аграрних підприємств ......................................................................

113

3.2. Комплексне фінансування аграрних підприємств .................

132

3.3. Удосконалення управління ризиками венчурного інвестування аграрних підприємств ................................................

148

Висновки до Розділу 3 .....................................................................

166

ВИСНОВКИ ..........................................................................................................

169

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .............................................................

172

ДОДАТКИ ..............................................................................................................

200

ВСТУП

Актуальність теми. За сучасних умов прискорення структурної перебудови економіки та економічного зростання через нарощування обсягів інвестицій та підвищення їх результативності є першочерговим завданням на шляху розвитку національної економіки України. Аграрний сектор – це специфічний сектор національної економіки, який вимагає до себе особливої уваги, в тому числі і при виборі форм фінансування інноваційної діяльності. Однак через незадовільний фінансово-економічний стан аграрних підприємств, власних джерел капіталу для здійснення розширеного відтворення недостатньо. Разом з тим, недостатність досвіду у сфері залучення інвестицій на основі використання сучасних механізмів, форм та методів фінансування проектів інвестування не дозволяє аграрним підприємствам обрати ефективний спосіб залучення та використання ресурсів.

Тому таким важливим залишається механізм альтернативного фінансування підприємств аграрної сфери, що зможе вплинути на інвестиційний клімат та покращити показники соціально-економічного розвитку як сільського господарства, так і країни в цілому. Розвиток аграрних підприємств набуватиме більшого розмаху за рахунок використання нових форм фінансування, таких як венчурне інвестування, що допоможе посилити інноваційний розвиток підприємств агросектору. Венчурне інвестування, будучи надризиковим, також перспективне і для венчурних інвесторів у контексті одержання значного за розмірами прибутку.

Формування ефективного організаційно-фінансового механізму активізації інвестиційної діяльності аграрних підприємств, дасть змогу досягнути стратегічних цілей. Тому актуальним питанням є розвиток венчурної інноваційної діяльності, яка б сприяла активізації інноваційних процесів у сільському господарсті.

Дослідженням фундаментальних питань інвестиційної діяльності присвячені роботи таких вітчизняних вчених: В. Г. Андрійчука, С. Н. Антонюка, Ю. О. Нестерчук, Т. В. Майорової, А. М. Поручника, П. Т. Саблука, В. К. Савчука, А. В. Череп, А. В. Чупіса, С. О. Юшина та ін. Найбільш значущими в теорії та практиці венчурного інвестування у світовій економіці є праці Р. Ланглуї, М. Нойберта, М. Пюрі, П. Робертсона, А. Фоломьєва, Т. Хеллманна та ін. Проблеми венчурного інвестування в Україні та пропозиції їх подолання вивчали у наукових працях І. Грозний, І. Дворжак, О. Золотарьов, Л. Івіна, Н. Іларіонова, П. Ковалишин, О. Лапко, І. Литвин, А. Лукашова, О. Петрук, Е. Плотнікова, Л. Шило тощо.

Аналіз наукової літератури з дослідження венчурного інвестування в усіх сферах економіки, свідчить про відсутність теоретичних і практичних розробок, за винятком зарубіжних досліджень, щодо механізму венчурного інвестування агросектору. Таким чином, постає об’єктивна необхідність у науковому обгрунтуванні венчурного інвестування на аграрних підприємствах і розробці методичної бази для його ефективної реалізації, що визначає актуальність теми, її наукову та практичну цінність для подальшого вдосконалення.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри фінансів Житомирського державного технологічного університету за темами: “Теоретичне обгрунтування розвитку венчурного інвестування в Україні”, номер державної реєстрації 0107U004526 (особисто автором підготовлено розділ “Організаційно-економічний механізм венчурного фінансування” та підрозділ “Поняття та управління інноваційними ризиками венчурного капіталу”) та “Фінансово-організаційний механізм венчурного інвестування”, номер державної реєстрації 0111U001365 (особисто автором виконано завдання в частині розробки концептуального підходу до врегулювання та вдосконалення організаційного механізму венчурного інвестування в Україні).

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є наукове обгрунтування теоретичних положень та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення організаційно-фінансового механізму активізації інвестиційної діяльності аграрних підприємств через освоєння нової форми фінансування для поліпшення фінансового забезпечення розвитку аграрних підприємств.

 • визначити сутність венчурного капіталу та зміст і складові процесу венчурного інвестування;

 • виявити особливості здійснення венчурного інвестування за вітчизняних умов;

 • визначити тенденції інвестування підприємств агросектору для обґрунтування доцільності та можливості запровадження венчурного інвестування як нової форми активізації інвестиційної діяльності аграрних підприємств;

 • оцінити дієвість організаційного механізму активізації інвестиційної діяльності аграрних підприємств та розробити методично-організаційне забезпечення венчурного інвестування;

 • уточнити перелік ризиків венчурного інвестування аграрних підприємств, що забезпечить ефективне прийняття рішень венчурних інвесторів щодо інвестування;

 • визначити місце держави для створення передумов венчурного інвестування на аграрних підприємствах;

 • розробити механізм венчурного інвестування аграрних підприємств в частині узгодження інтересів аграрного підприємства як реалізатора інновацій, держави як гаранта продовольчої безпеки та інвестора як співвласника аграрного підприємства;

 • запропонувати методику управління ризиками, які виникають у процесі венчурного інвестування аграрних підприємств.



Методи дослідження. Для забезпечення достовірності й обґрунтованості наукових результатів у дослідженні застосовувалися такі методи: системного підходу – для всебічного дослідження венчурного інвестування, порівняльного аналізу та аналогій – для виявлення перспектив розвитку венчурного інвестування як форми активізації інвестиційної діяльності аграрних підприємств в Україні; статистичного аналізу, аналогій та узагальнень – для вивчення закордонного та вітчизняного досвіду розвитку венчурного інвестування; аналогій, абстрагування – для вдосконалення організаційно-фінансового механізму активізації інвестиційної діяльності аграрних підприємств.

Методологічною основою дисертації є сукупність загальнонаукових принципів, способів наукового пізнання, методів і прийомів, що використовувалися в процесі дослідження. Теоретичною основою роботи стали фундаментальні положення інвестиційної теорії, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених у галузі інвестиційно-інноваційної діяльності та ризиків. Правове поле дослідження склали чинні законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють інвестиційну та інноваційну діяльність підприємств в Україні. Інформаційною базою дисертаційної роботи є наукові видання, офіційні статистичні матеріали Міністерства аграрної політики і продовольства України, Української асоціації інвестиційного бізнесу, Британської асоціації венчурного капіталу, Національної асоціації венчурного капіталу, Російської асоціації венчурного інвестування, Державного агенства з інвестицій та управління національними проектами України, Державної служби статистики України, Головного управління статистики в Житомирській області, результати власних досліджень. В процесі роботи над дисертацією вивчено й узагальнено матеріали монографій, періодичних наукових публікацій, науково-теоретичних і науково-практичних конференцій за досліджуваною проблематикою.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в науковому обґрунтуванні теоретичних та методичних положень щодо активізації інвестиційної діяльності аграрних підприємств за допомогою венчурного інвестування. Основні положення наукової новизни результатів дисертаційної роботи полягають у наступному:




 • виявлено переваги венчурного інвестування як нової форми активізації інвестиційної діяльності аграрних підприємств, а також визначено та узгоджено інтереси кожного учасника цього процесу з метою забезпечення ефективного використання венчурного капіталу;

 • розроблено та обґрунтовано концепцію створення Державної комісії з венчурного інвестування (ДКВІ) для забезпечення реалізації державної політики щодо венчурного інвестування і функціонування ринку венчурного капіталу в Україні; здійснення правового регулювання відносин, що виникають на ринку венчурного капіталу; захисту інтересів суб’єктів господарської діяльності; запобігання зловживанням та порушенням на ринку венчурного капіталу;



 • визначено ознаки венчурного інвестування на аграрних підприємствах, що враховують галузеві особливості: суб’єкти, об’єкти, термін, характер, мету, за допомогою яких охарактеризовано етапи процесу венчурного інвестування;

 • теоретичні засади венчурного інвестування шляхом уточнення взаємозв’язку та взаємозалежності процесів “венчурне фінансування” та “венчурне інвестування”, коли останнє є основною частиною фінансування інноваційних проектів;

 • уточнення регіональних особливостей впровадження венчурного інвестування аграрних підприємств з урахуванням дії регіональних факторів зовнішнього середовища, що дасть можливість підвищити економічну зацікавленість вітчизняних та іноземних інвесторів;

 • методичні підходи стосовно регіонального розвитку венчурного інвестування через запровадження нового елемента інфраструктури інноваційного ринку, яким є технопарки;

 • уточнення сукупності ризиків венчурного інвестування, що впливають на прийняття рішень венчурних інвесторів щодо інвестування, в розмежуванні їх між різними учасниками цього процесу (венчурним держателем капіталу та підприємством-реципієнтом);

 • удосконалення методики управління ризиками венчурного інвестування, взаємозумовленого стратегічним вибором варіанта капіталовкладень, для поліпшення результативності венчурного проекту;



– складові організаційно-фінансового механізму активізації інвестиційної діяльності аграрних підприємств в частині використання комплексного фінансування (поєднання державної та недержавної форм фінансування), що передбачатиме узгодження інтересів аграрного підприємства як реалізатора інновацій, держави як гаранта продовольчої безпеки та інвестора як співвласника аграрного підприємства.Практичне значення одержаних результатів. Дисертаційна робота містить науково обґрунтовані висновки та рекомендації, спрямовані на активізацію та належний розвиток інвестиційної діяльності аграрних підприємств. Отримані результати можуть бути використані суб’єктами аграрного сектору, банками, інвестиційними компаніями для вдосконалення практики венчурного інвестування, а також вищими навчальними закладами при вдосконаленні змісту навчальних дисциплін.

Основні результати дисертаційної роботи знайшли відображення та практичне застосування у діяльності виробничого сільськогосподарського кооперативу с. Оліївки “Світоч” (довідка № 44 від 16 лютого 2012 р.) відносно практичних пропозицій для залучення альтернативного джерела фінансування у формі венчурного інвестування, що забезпечить реальний розвиток малого сільгосптоваровиробника, дасть змогу відродити та розвинути сільське господарство регіону та діяльність товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “Планета-ФМ” (довідка № 27-02-01/12 від 27 лютого 2012 р.) із стратегічного вибору варіанта капіталовкладень, що дозволяє виявити майбутні загрози і сприятливі можливості для досягнення високих прибутків.

Також результати дисертаційного дослідження використовуються у навчальному процесі Житомирського державного технологічного університету при викладанні економічних дисциплін “Фінансовий ринок”, “Ринок фінансових послуг” (довідка № 44-45/1945 від 8 грудня 2011 р.).Особистий внесок здобувача. Дисертація є особисто виконаним автором дослідженням: від розробки мети, задач, методології і методики виконання роботи до пошуку, вибору і систематизації необхідної інформації, її аналізу, формулювання висновків та узагальнень за результатами досліджень.

Апробація результатів дослідження. Відображені в дисертації основні положення і результати досліджень оприлюднені автором на 8 всеукраїнських і міжнародних конференціях: Х Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Проблеми та перспективи становлення фінансової системи України” (м. Севастопіль, 2007 р.); ХХХІІІ науково-практичній міжвузівській конференції, присвяченої дню університету (м. Житомир, 2008 р.); Другій міжнародній науково-практичній конференції “Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи” (м. Житомир, 2008 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність” (м. Одеса, 2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Оцінка перспектив розвитку економічного потенціалу України в ХХІ столітті” (м. Київ, 2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки” (м. Луцьк, 2011 р.); Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції “Роль інновацій у підвищенні наявного потенціалу країни” (м. Тернопіль, 2011 р.) та Міжнародній науково-практичній конференції “Економічні дисбаланси в глобалізованому світі” (м. Київ, 2012 р.).

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження опубліковані у 18 наукових працях (в т.ч. 11 одноосібних), із них 2 підрозділи у колективних монографіях, 8 – у наукових фахових виданнях (в т.ч. 4 одноосібних), 8 – у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій (в т.ч. 7 одноосібних).

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків і за обсягом становить 235 сторінок комп’ютерного тексту, основний зміст викладено на 171 сторінці. Робота містить 41 таблицю на 42 сторінках, 42 рисунка на 42 сторінках, 9 додатків на 36 сторінках, список використаних джерел, що включає 288 найменувань на 28 сторінках.

ВИСНОВКИ

На основі проведеного дослідження отримано наукові результати, які полягають у розвитку теоретичних і методичних засад та розробці пропозицій щодо активізації інвестиційної діяльності аграрних підприємствах за допомогою венчурного інвестування. Основні результати і висновки проведеного дослідження полягають у наступному:

1. На основі узагальнених теоретичних базисів розкрито економічну сутність венчурного капіталу та венчурного інвестування як процесу його реалізації. Встановлено взаємозв’язок та взаємозалежність процесів венчурного інвестування та венчурного фінансування. Зокрема, венчурне інвестування – однин з найбільш ефективних методів фінансування новостворених інноваційних підприємств, а фінансування залишається оптимальним за умови залучення венчурних інвестицій.

2. З’ясовано, що інвестування в підприємства агросектору має свої особливості. В результаті чого уточнено ознаки такого процесу: суб’єкти (аграрне підприємство та компанія з управління активами, яка акумулює кошти венчурних фондів), об’єкти (інноваційні проекти в агросфері), термін (не повинен перевищувати 1,5 – 5 років), характер (надризиковий) та мета (прибуток – зростання капіталізації аграрного підприємства). Це дозволить повною мірою охарактеризувати процес венчурного інвестування та виявити, що на результати інвестиційної діяльності інтенсивно впливають галузеві особливості аграрного виробництва.

3. При виявленні особливостей функціонування та умов здійснення венчурного інвестування за вітчизняних умов, на прикладі Житомирської області, встановлено, що інвестиційна діяльність аграрного виробництва регіону має сприятливі умови та значний ресурсний потенціал для розширеного відтворення. За рахунок підтримки реалізації інноваційно-інвестиційних проектів у регіоні, сприяння у діяльності Демонстраційного центру інноваційного розвитку області та створенні прогресивних науково-виробничих та інноваційних структур, активізації інноваційної діяльності суб’єктів господарювання, науково-дослідних установ області та інших регіонів України за рахунок поглиблення співпраці між ними та інформаційної підтримки інноваційних процесів в області аграрні підприємства мають всі перспективи для власного інноваційного розвитку.

4. При дослідженні інвестиційної діяльності агросектору в Росії та країнах Євросоюзу виявлено тенденції до активізації венчурного інвестування в сільському господарстві (частка фінансування становить від 0,4% до 2% від загального обсягу інвестицій). Цей досвід інвестування показовий для України, яка потребує нових форм активізації інвестиційної діяльності підприємств агросектору та зорієнтовує економіку на перспективному напрямі розвитку.

5. З метою оцінки дієвості організаційного механізму активізації інвестиційної діяльності аграрних підприємств виявлено необхідність створення та розвитку на території Житомирського регіону потенційно нової інфраструктури інноваційного ринку – технопарку, що сприятиме інтенсифікації науково-технічних та інноваційно-інвестиційних процесів для повнішого залучення аграрних підприємств до інноваційної сфери. Здійснюючи концентрацію наукових та виробничих ресурсів у технопарках, регіон забезпечить впровадження у виробництво наукоємних розробок, високих технологій, створення конкурентоспроможної на світових ринках продукції.

6. Розроблено рекомендації щодо організаційного забезпечення венчурного інвестування, зокрема, виділено чотири основні його елементи: органи державного управління венчурного інвестування, сфера послуг для суб’єктів венчурного інвестування, джерела венчурного інвестування та організації зі сприяння венчурному інвестуванню. Це дасть можливість поліпшити ефективність функціонування ринку венчурного капіталу та зорганізувати процес венчурного інвестування в Україні.

7. У зв’язку з тим, що ризиковість є основною особливістю венчурного інвестування проектів, які фінансуються та залежать від економічної ситуації в цілому та поведінки людей зокрема, уточнено класифікацію ризиків у розмежуванні їх між різними суб’єктами господарювання (венчурним держателем капіталу та підприємством-реципієнтом).

8. Для створення передумов венчурного інвестування досліджено форми регуляторної політики держави. В результаті чого обґрунтовано доцільність та розроблено концепцію створення Державної комісії з венчурного інвестування, що дозволить забезпечити реалізацію державної політики щодо венчурного інвестування і функціонування ринку венчурного капіталу в Україні. Також це забезпечить правове регулювання відносин, що виникають на ринку венчурного капіталу, захист інтересів суб’єктів господарської діяльності, запобігання зловживанням та порушенням на ринку венчурного капіталу.

9. Для розширення фінансового забезпечення аграрних підприємств запропоновано механізм комплексного фінансування, який передбачає поєднання таких форм фінансування, як венчурне інвестування та фінансування інвестиційних проектів шляхом надання державних субсидій. В результаті використання такого комплексного методу фінансування очікується розширення малого бізнесу, зокрема в галузі сільського господарства, збільшення капіталізації акцій та прибутків інвестора, покращення фінансової та розширення виробничої діяльності реципієнта.10. На основі проведеного аналізу зроблено висновок, що сучасні методи управління ризиками визначаються особливостями стратегічного вибору варіанта капіталовкладень для венчурного інвестора та ефективною організацією роботи на венчурному підприємстві. При цьому уточнено методику управління ризиками, які виникають у процесі венчурного інвестування аграрних підприємств, в частині використання багатофакторного аналізу за чинниками комерційної привабливості та ресурсних обмежень, що дасть змогу обирати для венчурного фонду найменш інноваційний проект.

Каталог: dfiles
dfiles -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» На правах рукопису савченко ганна Ігорівна
dfiles -> Львівський національний університет імені івана франка на правах рукопису корнійчук валерій Семенович – 14
dfiles -> Ужгородський національний університет на правах рукопису петрінко віктор степанович (09 340. 0(09). Вплив "політики" арістотеля на становлення І розвиток європейської політичної думки
dfiles -> Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку нан україни на правах рукопису Купріянова Валентина Сергіївна
dfiles -> Гойчук Ольга Іванівна
dfiles -> Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте

Скачати 464.44 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка