Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни житомирський державний технологічний університет на правах рукопису довгалюк віта валентинівнаСкачати 464.44 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір464.44 Kb.
#468
1   2   3

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Аксенов В.Л. Организация венчурного финансирования инновационной деятельности предприятий: [Электронный ресурс]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / В.Л. Аксенов. – Воронеж, 2000. – 221 с.

 2. Александрова М.М. Розвиток системи страхування сільськогосподарських культур: дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / М.М. Александрова. – Київ, 2011. – 191 с.

 3. Александрова М.М., Маслова С.О., Гроші. Фінанси. Кредит.: Навчально-методичний посібник / М.М. Александрова, С.О. Маслова. – 2-е видання. – К.: ЦУЛ, 2002. – 336с.

 4. Аммосов Ю. Как поднять российский венчур / Ю. Аммосов: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://opec.demo.metric.ru/

 5. Анташов В.А. Экономический советник менеджера: Уч.-пр. пос. / В.А. Анташов, Г.В. Уварова. – Мн.: “Финансы, учёт, аудит”, 1996. – 320 с.

 6. Антонюк Л.Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: Монографія / Л.Л. Антонюк, А.М. Поручник, В.С. Савчук. – КНЕУ, 2003. – 394 с.

 7. Архієреєв C. Роль державної підтримки розвитку венчурного бізнесу для збільшення випуску високотехнологічної та інноваційної продукції / C. Архієреєв, О. Попадинець [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/May08/08.htm.

 8. Бланк І.О. Інвестиційний менеджмент : підручник / І.О. Бланк. Н.М. Гуляєва; за ред. А.А. Мазаракі. – К.: КНТЕУ, 2003. – 398 с.

 9. Богатко А.Н. Основы экономического анализа хозяйствующего субъекта / А.Н. Богатко. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 208 с.

 10. Бородіна О.М. Інституційні засади змін державної підтримки аграрного сектора України відповідно до вимог СОТ / О.М. Богатко, С.В. Киризюк: [Електронний ресурс] // Економіка сільського господарства. – 2008. – С. 87-105.

 11. Бродецкая В.В. Экономико-математические модели оценки перспективной стоимости венчурной компании: [Электронный ресурс]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.13 / В.В. Бродецкая. – Санкт-Петербург, 2005. – 141с.

 12. Бугайчук О.В. Тенденції розвитку і значення хмелярства для галузей національної економіки / О.В. Бугайчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.

 13. Валинурова Л.С. Управление инвестиционной деятельностью: Учебник / Л.С.Валинурова, О.Б.Казакова. – М.: КНОРУС, 2005. – 384 с.

 14. Васильева Т.А. Діяльність банківських установ на ринку інноваційного інвестування: методологічні засади: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.08 [Електронний ресурс] / Т.А. Васильєва; Держ. вищ. навч. закл. “Укр. акад. банків. справи Нац. банку України”. – Суми, 2008. – 38 с.

 15. Вдовиченко А.М. Фінансовий потенціал населення в умовах інноваційного розвитку економіки України: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.08 [Електронний ресурс] / А.М. Вдовиченко; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2010. – 20 с.

 16. Венчурные и прямые частные инвестиции в России: теория и десятилетие практики / П.Г. Гулькин, – СПб.: ООО “Аналитический центр “Альпари СПб”, 2003. – 240 с.

 17. Волков А.С. Искусство финансирования бизнеса. Выбор оптимальних схем / Алексій Волков. – М.: Вершина, 2006. – 328 с.

 18. Воронцов В.А. Основные понятия и термины венчурного финансирования / В.А. Воронцов, Л.В. Ивина. – М.: изд. “Ступени”, 2002. – 335с.

 19. Гатауллина Е.В. Финансово-организационный механизм обеспечения деятельности венчурных фондов в России: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10 / Е.В. Гатауллина. – Санкт-Петербург, 2005. – 145 с.

 20. Геєць В.М. Інноваційні перспективи України / В.М. Геєць, В.П. Семиноженко. – Харків: Константа, 2006. – 272 с

 21. Гильфердинг Р. Финансовый капитал / Р. Гильфердинг. – М.: Гос. соц-экон. из-во, 1931.

 22. Гильфердинг Р. Финансовый капитал / Р. Гильфердинг. – М.: Издательство социально экономической литературы, 1959. – 491 c.

 23. Гледстоун Д., Гледстоун Л. Інвестування венчурного капіталу: Детальний посібник зінвестування в приватні компанії для отримання максимального прибутку / Д. Гледстоун, Л. Гледстоун; пер. з англ. за наук. ред. Т.В. Герасимової. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2006. – 416 с.

 24. Глобализация мирового хозяйства и национальные интересы России: [под ред. В.П. Колесова]. – М.: “ТЕИС”, 2002, – 632 с.

 25. Горбатюк О.В. Проблеми формування інноваційної моделі розвитку сільського господарства / О.В. Горбатюк: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2011_4/202.pdf.

 26. Горшков Д. Об’єктивність ризиків і страхова реальність / Д. Горшков: [Електронний ресурс]. – Режит доступу: http://www.agro-business.com.ua/component/content/article/225.html?ed=31.

 27. Господарський кодекс: Офіційний текст. – К.: Кондор, 2003. – 208 с.

 28. Григоренко Є.М. Ринок спільного інвестування: динаміка, проблеми та перспективи / Є.М. Григоренко: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.uaib.com.ua/institutes/vench_business/

 29. Гринкевич С.С. Стратегія розвитку венчурного фінансування в системі оцінки вартості бізнесу / С.С. Гринкевич // Вісник Донецького університету. Серія: Економіка і право, Вип. 1. – 2008, С. 202-206.

 30. Грозний І.С. Організаційно-економічний механізм використання венчурного капіталу в інноваційній діяльності підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.02.02 / Національний технічний ун-т “Харківський політехнічний ін-т”. – Х., 2006. – 21 с.

 31. Грушко В.І. Фінансові ризики. Навчальний посібник / В.І. Грушко, О.І. Пилипенко. – К.: Знання, 1998. – 188 с.

 32. Грущинський Я.М. Фінансово-правові механізми інвестування в сільське господарство / Я.М. Грущинський // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 4. – С. 255-258.

 33. Гулькин П. Венчурный капитал / П. Гулькин: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cfin.ru/investor/ venture.shtml/

 34. Гуртов Д.О. Транснаціональний капітал в структурі глобального фінансового ринку: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 [Електронний ресурс] / Д.О. Гуртов; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. – К., 2010. – 20 с.

 35. Дагаев А.А. Механизмы венчурного (рискового) финансирования: мировой опыт и перспективы развития в России / А.А. Дагаев: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cfin.ru/

 36. Дамянова Л. Венчурный капитал: [Електронний ресурс] / Л. Дамянова. – Режим доступу: http://it4b.icsti.su/itb/f_30.html>

 37. Дворжак И. Венчурный капитал в странах Центральной и Восточной Европы / И. Дворжак, Я. Кочишова, П. Прохазка: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.e-trustgroup.ru/

 38. Денисенко М.П. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні / М.П. Денисенко, Т.Є. Воронкова // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 1(51). – С. 1-6.

 39. Деньги для роста. Обзор инвестиций в технологический сектор в Европе 2004. – СПб.: РАВИ, 2004.

 40. Дєгтяр О.А. Механізми державного регулювання розвитку малого підприємництва на регіональному рівні: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 [Електронний ресурс] / О.А. Дєгтяр; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2008. – 20 с.

 41. Дєнков Д. Українські фермери бояться страховиків [Електронний ресурс] / Дмитро Дєнков // Економічна правда. – 2011. – 01 лютого – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/publications/2011/02/1/269116/.

 42. Довгалюк В.В. (Перегуда В.В.) Венчурне інвестування у підвищенні конкурентоспроможності країни: Матеріали другої міжнародної наково-практичної конференції / В.В. Довгалюк, (В.В. Перегуда), О.М. Петрук; за ред. Саух І.В. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – 338 с. – С. 13-16.

 43. Довгалюк В.В. (Перегуда В.В.) Дефініція “венчурного інвестування” та її відображення у вітчизняних нормативних актах / В.В. Довгалюк, (В.В. Перегуда), С.З. Мошенський // Вісник ЖДТУ / Серія: Економічні науки. – 2007. – № 1 (39). – С. 452-456.

 44. Довгалюк В.В. (Перегуда В.В.) Значення та функції венчурного капіталу: Матеріали Х Всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених / В.В. Довгалюк, (В.В. Перегуда). – Севастополь: Вид-во СевН-ТУ, 2007. – 289 с., С. 101-102.

 45. Довгалюк В.В. (Перегуда В.В.) Обґрунтування необхідності венчурного інвестування в Україні: Тези ХХХІІІ науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої дню університету / В.В. Довгалюк, (В.В. Перегуда). – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 242 с. – С. 147.

 46. Довгалюк В.В. (Перегуда В.В.) Поняття та класифікація ризиків венчурного інвестування: Науковий збірник. Вип. V / В.В. Довгалюк, (В.В. Перегуда), О.М. Петрук; за ред. І.Г. Ткачук. – Т.1. – Івано-Франківськ, 2008. – 390 с., С. 185-192.

 47. Довгалюк В.В. (Перегуда В.В.) Природа та функції венчурного капіталу в економіці країни: Міжнародний збірник наукових праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Випуск 1 (7) / В.В. Довгалюк (В.В. Перегуда), С.З. Мошенський – Житомир: ЖДТУ, 2007. – C. 139-149.

 48. Довгалюк В.В. (Перегуда В.В.) Проблеми на шляху розвитку венчурного інвестування в Україні / В.В. Довгалюк (В.В. Перегуда), С.З. Мошенський // Вісник ЖДТУ / Серія: Економічні науки. – 2007. – № 2 (40). – С. 252-264.

 49. Довгалюк В.В. Венчурне інвестування як інструмент фінансування розвитку регіону: науковий збірник / В.В. Довгалюк; [за ред. І.Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, 2011. – Вип. 7. – Т. 1. – 319 с., С. 222-227.

 50. Довгалюк В.В. Визначення необхідності, проблем та перспектив венчурного інвестування у забезпеченні інноваційного розвитку вітчизняної економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / В.В. Довгалюк. – Київ: “Київський економічний науковий центр”, 2011. – 88 с., С. 9-10.

 51. Довгалюк В.В. Інвестиційна привабливість підприємств АПК: Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції / В.В. Довгалюк. – Київ: Аналітичний центр “Нова Економіка”, 2012. – 96 с., С. 32-34.

 52. Довгалюк В.В. Концепція створення державної комісії з венчурного інвестування / В.В. Довгалюк // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: фінанси і кредит, 2011. – № 2 (31). – 440 с., С. 204 – 208.

 53. Довгалюк В.В. Методи державної підтримки венчурного інвестування в Україні: Збірник наукових праць / В.В. Довгалюк. – Випуск 255: В 9 т. – Т. ІХ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – 224 с. – С. 2312-2317.

 54. Довгалюк В.В. Нові форми фінансування розробки та впровадження інновацій в АПК / В.В. Довгалюк // Вісник ЖДТУ / Серія: Економічні науки. – 2012. – № 2 (60). – С. 297-299.

 55. Довгалюк В.В. Обгрунтування теоретичних та практичних рекомендацій щодо вирішення проблем здійснення венчурного інвестування: Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції / В.В. Довгалюк. – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2011. – 580 с., С. 144-145.

 56. Довгалюк В.В. Українська модель венчура: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Ч.1. / В.В. Довгалюк. – Тернопіль: Крок, 2011. – 327 с., С. 219-221.

 57. Довгалюк В.В. Формування методології реалізації венчурних інвестиційних проектів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / В.В. Довгалюк. – Одеса: ГО “Центр економічних досліджень та розвитку”, 2011. – 96 с., С. 84-86.

 58. Долішня М.М. Удосконалення механізмів управління розвитком венчурного бізнесу в Україні: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 [Електронний ресурс] / М.М. Долішня; Ужгор. нац. ун-т. – Ужгород, 2005. – 20 с.

 59. Дюкарев В.А. Венчурный капитал и инновации / В.А. Дюкарев. – М.: ЦИСН, 1999. – 127 с.

 60. Економіка та організація інноваційної діяльності : підручник / [Волков О. І., Денисенко М. П., Гречан А. П. та ін.] ; за ред. О.І. Волкова та М.П. Денисенка. – [3-тє вид.] – К. : Центр навч. літер., 2007. – 662 с.

 61. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1 / Редкол.: … С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.

 62. Еономічна модель: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org

 63. Ефремов Д., Как и с кем работают венчурные фонды / Д. Ефремов, С. Подобный: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fin-forum.ru/

 64. Жорнокуй Ю.М. Правове регулювання венчурного підприємництва (цивільно-правовий аспект): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / Ю.М. Жорнокуй; Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2003. – 20 с.

 65. Жуков В.Б. Инновационный фактор экономического развития и венчурное финансирование: [Электронный ресурс]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01, 08.00.05 / В.Б. Жуков. – Санкт-Петербург, 2004. – 122 с.

 66. Завлин П. Н. Инновационный менеджмент : справ. пос. / Завлин П. Н., Казанцев А. К., Миндели Л. Э. – [2-е изд., переработ. и доп.]. – М. : ЦИСН, 1998. – 568 с.

 67. Загладин Н. Глобализация в контексте альтернатив исторического развития / Н. Загладин // Мировая экономика и международные отношения. – 2003. – №8 – С. 3-10.

 68. Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г.Загородній, Г.Л.Вознюк, Смовженко Т.С. – [2-ге видання, виправлене і доповнене] – Львів: Видавництво “Центр Європи”, 1997. – 576 с.

 69. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991 р., № 1576-XII : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 70. Закон України “Про державну підтримку сільського господарства України” від 22.12.2011 р., № 4216-VI : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 71. Закон України “Про захист іноземних інвестицій в Україні” від 10.09.1991 р., № 1540а-XII : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 72. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991 р., № 959-XII: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 73. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18 вересня 1991 р. № 1560-XII : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 74. Закон України “Про інноваційну діяльність” від 04.07.2002, № 40-ІV: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 75. Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” від 15.03.2001, № 2299-III : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 76. Закон України “Про підприємництво” від 07.02.1991 р., № 698-XII: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 77. Закон України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” від 08.03.2011 р., № 3715-VI: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 78. Закон України “Про режим іноземного інвестування” від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 79. Закон України “Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків” від 16.07.1999 р., № 991-XIV : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 80. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 р., № 3480-IV: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 81. Закону України “Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області” від 03.12.1999 р., № 1276-XIV : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 82. Зарипов И.Н. Инструментарий управления венчурной инвестиционной деятельностью в промышленности: [Электронный ресурс]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / И.Н. Зарипов. – Казань, 2002. – 181 с.

 83. Зеленецький В. Компетентність фахівця / В. Зеленецький // Юридичний вісник України. – 2005. – № 10. – С. 1-3.

 84. Зянько В.В. Розвиток інноваційного підприємництва в транзитивній економіці: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.01 [Електронний ресурс] / В.В. Зянько; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2007. – 36 с.

 85. Зянько В.В. Інноваційне підприємництво в Україні: проблеми становлення і розвитку: Монографія / В.В. Зянько. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2005. – 263 с.

 86. Ивина Л.В. Венчурный бизнес: [толковый словарь труднопереводимых англоязычных терминов] / Л.В. Ивина, В.А. Воронцов. – М.: Финансы и статистика; Финансовый контроль, 2006. – 232 с.

 87. Инвестирование и инновационный бизнес: мировая практика – венчурный капитал / Составл. и общ. ред. д.т.н. Н.М. Фонштейн. – М.: “ЗеЛО”, 1996. – 172 с.

 88. Инвестиции: учеб. / А.Ю. Андрианов, С.В. Валдайцев, П.В. Воробьев и др.; отв. ред. В.В. Ковалев, В.В. Иванов, В.А. Лялин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велви, Изд-во Проспект, 2007. – 584 с.

 89. Инвестиции: учеб. / С.В. Валдайцев, П.П. Воробьев и др.; под ред. В.В.Ковалева, В.В.Иванова, В.А.Лялина. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 440 с.

 90. Инвестиционная политика: Учебное пособие / Ю.Н. Лапыгин, А.А. Балакирев, Е.В. Бобкова и др.; под ред. Ю.Н. Лапыгина. – М.: КНОРУС, 2005. – 320 с.

 91. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2005. – 296 с.

 92. Іларіонова Н.М. Удосконалення діяльності венчурних фондів України: регіональний аспект: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.05 [Електронний ресурс] / Н.М. Іларіонова; Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – 20 с.

 93. Інвестиційний клімат України оцінили як рекордно низький / 2011: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ukr.obozrevatel.com.

 94. Інвестологія: наука про інвестування : навч. посібник / за ред. д-ра екон. наук, проф. С.К. Реверчука. – К. : Атака, 2001. – 264 с.

 95. Інноваційна стратегія українських реформ / Гальчинський А.С., Геєць В.М., Кінах А.К., Семиноженко В.П. – К.: Знання України, 2002. – 326 с.

 96. Історія венчурних фондів в Україні: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.uaib.com.ua/ institutes/vench_business/

 97. Історія становлення венчурної індустрії у світі: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:// www.uaib.com.ua/ institutes/vench_business/

 98. Йохна М. А. Економіка і організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / М. А. Йохна, В. В. Стадник. – К. : Академія, 2005. – 400 с.

 99. Калінеску Т.В. Управління венчурним фінансуванням підприємств: монографія / Т.В. Калінеску, О.М. Антіпов, В.О. Корецька-Гармаш. – Луганськ: СНУ ім. Даля, 2009. – 276 с.

 100. Кардаш О.М. Генезис, суть та значення венчурного капіталу у ситемі фінансового забезпечення інноваційної діяльності / О.М. Кардаш // Економічний простір. – 2008. – №19 – С.198-204.

 101. Каржаув А.Т. Национальная система венчурного инвестирования / А.Т. Каржаув, А.Н. Фоломьёв. – М.: ЗАО “Издательство “Экономика”, 2006. – 239с.

 102. Касприк А. Формування державного механізму управління інвестиційним процесом / А. Касприк // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. – Вип. 19. – с.262-269.

 103. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації / А.В. Катренко. – Львів: “Новий світ – 2000”, 2003. – 424 с.

 104. Каширин А. Специфика российского венчура / А. Каширин: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fin-forum.ru/

 105. Каширин А.И. Венчурное инвестирование в России / А.И. Каширин, А.С. Семенов. – Москва: Вершина, 2007. – 320 с.

 106. Кейнс Дж.М. Загальна теорія зайнятості, процента та грошей: Реферат-дайджест творів Дж. М. Кейнса / Дж.М. Кейнс. – К.: АУБ, 1999. – 189 с.

 107. Кириченко О.А. Інвестування: підручник / О.А. Кириченко, С.А. Єрохін. – К.: Знання, 2009. – 573 с.

 108. Кобринчук В.В. Науково-методичні засади інноваційного розвитку економіки в умовах євроінтеграції України: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.03 [Електронний ресурс] / В.В. Кобринчук; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України. – К., 2009. – 19 с.

 109. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 560 с.

 110. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В.В. Ковалев. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 1016 с.

 111. Ковалишин П.В. Формування інвестиційного клімату та ефективність діяльності на ринку венчурного інвестування / П.В. Ковалишин // Економіст : Інформація, нові ідеї та компактна аналітика для ваших рішень. – 2009. – № 2. – С. 44-49.

 112. Ковалиши П.В. Формування та розвиток ринку венчурного інвестування України: монографія / П.В. Ковалишин. – Миколаїв : Вид-во МДАУ, 2008. – 302 с.

 113. Ковальов О.П. Сутність, атрибутивні якості і функції категорії “ризик” / О.П. Ковальов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2006. – № 4. – С. 21-25.

 114. Ковтун Т. Їхні гроші та нашим би вченим. Українські проекти у сфері хай-тек презентують у Силіконовій долині: [Електронний ресурс] / Т. Ковтун. – Режим доступу: http://umoloda.kiev.ua/number/548/159/19804/

 115. Комлева О.О. Венчурное инвестирование в международном инвестиционном процессе: [Электронный ресурс]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.14 / О.О. Комлева. – М., 2004. – 148 с.

 116. Кондратьева Т.Н. Финансы венчурной деятельности / Т.Н. Кондратьева. – Мн.: ООО “Мисанта”, 1998. – 104 с.

 117. Коренюк П.І. Фінансові проблеми економіки природокористування в аграрному се-кторі України / П.І. Коренюк // Фінанси України. – 2005. – №1. – С. 132-136.

 118. Корецька-Гармаш В.О. Венчурне інвестування на машинобудівних підприємствах: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / В.О. Корецька-Гармаш; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. – Луганськ, 2009. – 21 с.

 119. Красовская О. Венчурный капитал: ошибки в трактовании и состояние дел в Украине / О. Красовская, В. Грига // Економіст. – 2007.– № 9. – С. 75-77.

 120. Крейдич І.М. Формування та реалізація інвестиційної політики розвитку промислових підприємств: [Електронний ресурс]: автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / І.М. Крейдич. – К., 2010. –39 с.

 121. Кузнецов С.А. Система управления инвестициями венчурного предприятия: [Электронный ресурс]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / С.А. Кузнецов. – Владимир, 2005. – 151 с.

 122. Кузнецова І.С. Ефективність корпоративних венчурних інвестицій / І.С. Кузнецов // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 7 (73). – С. 75-80.

 123. Кузнецова І.С. Інституціональна теорія як методологічна основа дослідження нових господарських практик (на прикладі венчурної діяльності) / І.С. Кузнецова // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. Выпуск 103-4., 2006. – С. 195-200.

 124. Кутрань К.В. Соціальний ефект венчурного капіталу: сутність та складові / К.В. Кутрань // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.6. – С.249-254.

 125. Кутрань К.В. Організаційний механізм венчурного фінансування: [Електронний ресурс] / К.В. Кутрань. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/-portal/soc_gum/ppei/2011_31/Kutran.pdf

 126. Кучарина Е.А. Инвестиционный анализ / Е.А. Кучарина. – СПб.: Питер, 2006. – 160 с.

 127. Кучер В.А. Методика оптимізації управління інвестиційними проектами на промислових підприємствах / В.А. Кучер // Экономика Крыма. – 2005. – № 15. – С. 52-55.

 128. Кучеренко В.О. Організаційно-правові форми господарювання в регіонах України: стан і тенденції розвитку: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 [Електронний ресурс] / В.О. Кучеренко; Ін-т законодавства ВР України. – К., 2009. – 16 с.

 129. Лебедев И. Рисковать по-умному / И. Лебедев // Финансовый контроль. – 2006. – № 10 (59). – С. 112-114.

 130. Литвин І.В. Методичні рекомендації з визначення економічної ефективності венчурного інвестування інноваційних підприємств: [Електронний ресурс] / І.В. Литвин. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/-portal/natural/Vnulp/Menegment/2010_682/35.pdf.

 131. Литвин І.В. Управління венчурними організаціями в машинобудуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 / І.В. Литвин; Нац. ун-т “Львів. Політехніка”. – Львів, 2009. – 24 с.

 132. Локшин В.С. Організаційно-економічний механізм реалізації венчурних інвестиційних проектів: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 [Електронний ресурс] / В.С. Локшин; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. – Д., 2006. – 18 с.

 133. Лотонин Н.Н. Сравнительный анализ венчурной индустрии США и Западной Европы и перспективы ее развития в России: [Электронный ресурс]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.14 / Н.Н. Лотонин. – Санкт-Петербург, 1999. – 183 с.

 134. Лукашов А.В. Венчурное финансирование: стоимость компаний и корпоративное управление (Часть 1): [Электронный ресурс] / А.В. Лукашов. – Режим доступа: http://www.cfin.ru/

 135. Лукашов А.В. Венчурное финансирование: стоимость компаний и корпоративное управление (Часть 2): [Электронный ресурс] / А.В. Лукашов. – Режим доступа:// http://www.cfin.ru/

 136. Любова Т.Г. Рынок венчурного капитала и особенности его формирования в транзитивной экономике: [Электронный ресурс]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / Т.Г. Любова. – Челябинск, 2004. – 181 с.

 137. Лямец С. ИСИ-2006: оптимизация налогообложения в масштабах страны: [Электронный ресурс] / С. Лямец. – Режим доступа: www.economica.com.ua/top/trend/97687/98204.html.

 138. Майданевич П.М. Інвестиційна привабливість підприємств аграрного сектору: теорія, методологія, практика [Текст]: монографія / П.М. Майданевич. – Сімферополь: ВД “АРІАЛ”, 2011. – 388 с.

 139. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник / Майорова Т.В. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 376 с.

 140. Малахов В.В. Формирование рынка венчурного капитала в экономике России: [Электронный ресурс]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / В.В. Малахов. – Москва, 2005. – 160 с.

 141. Малашенкова О. Венчурное финансирование в мире и в Беларуси: [Электронный ресурс] / О. Малашенкова. – Режим доступа: http://ru.forsecurity.org/венчурное-финансирование-в-беларуси

 142. Малиш Н.А. Моделювання економічних процесів ринкової економіки: навч. посіб / Н.А. Малиш. – К.: МАУП, 2004. – 120 с.

 143. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т.2 Кн.2. Процесс обращения капитала / К. Марк; под ред. Ф. Энгельса. – М.: Политиздат, 1969. – 648 с.

 144. Маркс К. Капитал. Т.1. Процесс производства капитала: [Электронный ресурс] / К. Маркс, 1867. – Режим доступа: http://www.esperanto.mv.ru/.

 145. Маркс К. Капитал. Т.3. Процесс капиталистического производства: [Электронный ресурс] / К. Маркс. – Режим доступа: http://www.esperanto.mv.ru/.

 146. Маркс К. Капитал: В 3-х тт.: [Электронный ресурс] / К. Маркс. – М., 1983. – Режим доступа: http://www.esperanto.mv.ru/.

 147. Матей В.В. Економічні умови формування та розвитку ринків венчурного капіталу у світовій економіці: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 [Електронний ресурс] / В.В. Матей; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2010. – 20 с.

 148. Мацнев О. Венчурное предпринимательство: мировой опыт и отечественная практика / О. Мацнев // Вопросы экономики. – 2006. – № 5. – С. 122-131.

 149. Медовников Д. По венчурным волнам: [Электронный ресурс] / Д. Медовников. – Режим доступу: http://www.e-trustgroup.ru/

 150. Мертенс А. Венчурные фонды и венчурные инвестиции / А. Мертенс // Финансовый директор. – 2005. – № 1.

 151. Методичні вказівки з інспектування банків “Система оцінки ризиків”: Затверджено постановою Правління НБУ № 104 від 15 березня 2004 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua/

 152. Михасюк І. Державне регулювання економіки: Підручник. Друге вид., виправлене і доповнене / А. Мельник, М. Крупка, З. Залога; за ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АН вищої школи України І.Р. Михасюка. – К.: Атака, Ельга-Н, 2000. – 592с.

 153. Моніторинг європейської інвестиційної привабливості / 2011: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ey.com.

 154. Москвин С. Венчурные инвестиционные фонды / С. Москвин // Финансовые услуги. – 2002. – № 9-10. – С. 47-48.

 155. Москвін С. Венчурні фонди компаній з управління активами як феномен спільного інвестування в Україні: [Електронний ресурс] / С. Москвін. – Режим доступу: www.usfa.org.ua

 156. Мошенський С.З. Аналіз закордонного досвіду венчурного інвестування / С.З. Мошенський // Вісник ЖДТУ / Серія: Економічні науки. – 2007. – № 4 (42). – С. 280-290.

 157. Найбільш проблемні фактори для ведення бізнесу за секторами економіки, частка респондентів, які зазначили фактор як проблематичний, %: Звіт про конкурентоспроможність регіонів України 2011: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.feg.org.ua/docs/Ukraines_Competi-tiveness_Report_2011_ua.pdf.

 158. Наумец И. Авантюрный капитализм / И.Наумец // Инвестгазета. – 2004. – № 40 (469).

 159. Нежиборець В.
  Каталог: dfiles
  dfiles -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» На правах рукопису савченко ганна Ігорівна
  dfiles -> Львівський національний університет імені івана франка на правах рукопису корнійчук валерій Семенович – 14
  dfiles -> Ужгородський національний університет на правах рукопису петрінко віктор степанович (09 340. 0(09). Вплив "політики" арістотеля на становлення І розвиток європейської політичної думки
  dfiles -> Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку нан україни на правах рукопису Купріянова Валентина Сергіївна
  dfiles -> Гойчук Ольга Іванівна
  dfiles -> Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте

  Скачати 464.44 Kb.

  Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка