Міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни житомирський державний технологічний університет на правах рукопису довгалюк віта валентинівнаСкачати 464.44 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір464.44 Kb.
1   2   3
Венчурне інвестування в Україні: стан та перспективи: [Електронний ресурс] / В. Нежиборець. – Режим доступу: http://www.ndiiv.org.ua/ua/library/view-venchurne-investuvannja-v-ukrajini-stan-ta-perspektyvy.html.

 • Никифорова В.Д., ІРО – путь к биржевому рынку. Практическое руководство по публичному размещению ценных бумаг / В.Д. Никифорова, В.А. Макарова, Е.А. Волкова. – СПб.: Питер, 2008. – 352 с.

 • Нойберт М. Венчурный капитал как фактор развития рыночной экономики: автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05 / М. Нойберт. – М., 1997 – 23 с.

 • Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Д. Норт. – К.: Основи, 2000. – 198 с.

 • Олефіренко О.М. Управління портфелем замовлень в системі інноваційного менеджменту венчурного підприємства: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 [Електронний ресурс] / О.М. Олефіренко; Сум. держ.
  ун-т. – Суми, 2005. – 20 с.

 • Опанасюк В.В. Становлення та особливості розвитку венчурного капіталу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.01.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : Вид-во “Либідь”, 2005. – 21 с.

 • Особливості венчурного інвестування: [Электронный ресурс]. – Режим доступу: www.uaib.com.ua/institutes/vench_business/

 • Панасюк О.Б. Залучення інвестицій в аграрний сектор економіки / О.Б. Панасюк // Агроінком. –1999. – №10. – С. 51-55.

 • Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / Л. Пачоли; под ред. проф. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1982. – 286 с.

 • Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом / А.А. Пересада. – К. : Лібра, 2002. – 472 с.

 • Пересада А.А. Інвестиційне кредитування: Навч. посібник / А.А. Пересада, Т.В. Майорова. – К.: КНЕУ, 2002. – 271 с.

 • Пересада А.А. Фінансові інвестиції: Підручник / А.А. Пересада, Ю.М. Коваленко. – К.: КНЕУ, 2006. – 728 с.

 • Петренко Д.П. Экономический и организационный механизм венчурного финансирования инновационных проектов [Электронный ресурс]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Д.П. Петренко. – Санкт-Петербург, 2002. – 125с.

 • Петрук О.М.  Гармонізація національних систем бухгалтерсьеого обліку: Монографія / О.М. Петрук. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 420 с.

 • Пехник А.В. Іноземні інвестиції в економіку України: Навч. посіб / А.В. Пехник. – К.: Знання, 2007. – 335 с.

 • Пинюгин К.О. Теория и практика применения венчурного капитала (на примере Японии): [Электронный ресурс]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.14 / К.О. Пинюгин. – Москва, 2004. – 144с.

 • Підтримка інноваційної діяльності в Україні: [Электронный ресурс]. – Режим доступу: www.uaib.com.ua/ institutes/vench_business/

 • Пікуліна Н.Ю. Венчурний капітал у системі економічних відносин ринкової економіки: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 [Електронний ресурс] / Н.Ю. Пікуліна; Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2002. – 16 с.

 • Плотникова Е.П. Венчурный капитал в системе общественного капитала:постановка проблемы / Е.П. Плотникова // Вестник ОГУ. – 2010. – №8 (114). – С. 41-46.

 • Податковий кодекс України від 02.12.2010 р.,  2755-VI : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 • Полєвик М.М. Еколого-економічне моделювання інвестиційного процесу в аграрній сфері / М.М. Полєвик // Економіка АПК. – 2000. – №6. – С. 47-51.

 • Політичний і фінансово-економічний словник / [ред.-упоряд. О. Сліпушко] – К.: Вид-во “Криниця”, 1999. – 392 с.

 • Поліщук Н.В. Види ефектів інноваційної діяльності підприємств: [Електронний ресурс] / Н.В. Поліщук // Економіка. – 2010. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/1_NIO_2011/Economics/78180.doc.htm

 • Поняття венчурного капіталу: неформальний та формальний сектори: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.uaib.com.ua/

 • Поручник А.М. Венчурний капітал: зарубізний досвід та проблеми встановлення в Україні: Монографія / А.П. поручник, Л.Л. Антонюк. – К.: КНЕУ, 2000.

 • Постанова КМУ “Про затвердження Державної цільової економічної програми “Створення в Україні інноваційної інфраструктури на 2009-2013 роки” від 14.05.2008р. за №447: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 • Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів : монографія : у 2 ч. – Ч. 1 / за ред. В.М. Гейця, А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 389 с.

 • Проект “Житомирщина інноваційна – 2010/2011”: інформаційно-довідкове видання. – Головне управління економіки Житомирської облдержадміністрації. – 2010. – с. 52, 2011. – с. 85.

 • Проект Закону України “Про венчурні фонди”: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://in.ukrproject.gov.ua/index.php?get=-118&id=1499.

 • Проект Закону України “Про венчурну діяльність в інноваційній сфері” від 21.06.2007, № 3710: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua/.

 • Проект Концепції розвитку венчурної індустрії в Росії (державної системи стимулювання венчурних інвестицій): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.thinktank.ru/

 • Проектне фінансування: Підручник / [А.А. Пересада, Т.В. Майорова, О.О. Ляхова]. – К.: КНЕУ, 2005. – 761 с.

 • Райс Тони Финансовые инвестиции и риск: Пер. с англ. / Тони Райс, Бранй Койли. – К.: Торгово-издательское бюро ВНV, 1995. – 592 c.

 • Редіна І. Венчурний капітал в ринковій економіці: Монографія / І. Редіна, Н. Пікуліна. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2005. – 124 с.

 • Рішення “Про внесення змін до Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування” від 19.12.2006 р., № 1570: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 • Рішення “Про затвердження Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів” від 02.11.2006 р., № 1227: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 • Рішення “Про затвердження Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)” від 02.07.2002 р., № 201: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

 • Рішення “Про затвердження Положення про порядок подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)” від 01.08.2002, № 216: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua/

 • Рішення “Про затвердження Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування” від 30.05.2005 р., № 250: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua/

 • Рішення “Про затвердження Положення про склад і розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування” від 07.11.2006 р., № 1249: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua/

 • Розвиток інновацій потребує державного фінансування: звіт про дебати: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.feg.org.ua/docs/-NewsletterIssue17_ua.pdf.

 • Розвиток фінансів в умовах відкритої економіки: Колективна монографія: Колективна монографія / за ред. д.е.н., проф. О.М. Петрука. – Ж.: ПП “Рута”, 2012. – 320 с.

 • Романішин А.В. Венчурне фінансування інноваційних підприємств / А.В. Романішин // Наукові записки. Том 19. Спеціальний випуск. – 2001. – № 19. – С. 356-361.

 • Романчин В.И. Венчурный капитал в стратегии антикризисного управления: Монография / В.И. Романчин, И.В. Скоблякова, В.Т. Смирнов. – Тула: ЗАО “Борус”, 2001. – 252 с.

 • Рошка М.С. Сучасний стан венчурного інвестування малих інноваційних підприємств в Україні: [Електронний ресурс] / М.С. Рошка. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/33_NIEK_2008/Economics/-37468.doc.htm

 • Рубан О. Рынок выбирает энергосбережение и ІТ: [Електронний ресурс] / О. Рубан. – Режим доступу: www.uaib.com.ua/institutes/-vench_business

 • Рутгайзер В.М. Оценка стоимости бизнеса. Учебное пособие / В.М. Рутгайзер. – М.: Маросейка, 2007. – 448 с.

 • Рыбаков В. “Розовая Европа” в час глобализации / В. Рыбаков // Мировая экономика и международные отношения. – 2001 – № 3. – С. 77-83.

 • Рэдхэд К. Управление финансовыми рисками: пер. с англ. / К. Рэдхэд, С. Хьюс. – М.: Инфра-М, 1996. – 288 с.

 • Ряшенцев В.А. Социально-экономические условия развития венчурного бизнеса (на примере Республики Корея) : [Электронный ресурс]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / В.А. Ряшенцев. – Владивосток, 1999. – 135 с.

 • Сiржук Р. Участь венчурного капiталу в розвитку акцiонерних товариств / Р. Сіржук // Цiннi папери України. – 2003. – №19 (257).

 • Саблук П.Т. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: монографія / П.Т. Саблук, О.Г. Шпикуляк, Л.І. Курило та ін. – К.:ННЦ ІАЕ, 2010. – 706 с.

 • Саблук Р.П. Організаційні основи фінансових відносин на аграрному ринку України / Р.П. Саблук: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Oif_apk/2009_3/18_Subl.pdf.

 • Савченко А.Г. Макроекономіка: [підручник] / А.Г. Савченко. – К.: КНЕУ, 2005. – 441 с.

 • Світовий досвід підтримки інноваційної діяльності: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.uaib.com.ua/institutes/vench_business/

 • Свобода Т.І. Інвестиційна стратегія підприємства: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/svoboda-t-i-investitsiyna-strategiya-pidpriemstva/

 • Сергиенко Я. Венчурные инвестиции и инновационная активность / Я. Сергиенко, А. Френцель // Вопросы экономики. – 2006. – № 5. – С. 115-120.

 • Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит; Отв. Ред. Г.Г. Фетисов // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. (том 1). – М.: Мысль, 2004. – 718 с.

 • Сологуб А. Венчурные капиталисты рискуют в России по-крупному, но осторожно: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.csr-nw.ru.

 • Сосенко Е. Система продажи продуктов страхования сельскохозяйственных рисков [Электронный ресурс] / Елена Сосенко // Информационно-анатилический ресурс по вопросам страхования и управления рисками в сельскохозяйственном секторе. – Режим доступа: www.agroinsurance.com/ru/agribusiness_insuarence/?pid=1157.

 • Стальченко А.Ю. Организационно-экономический механизм венчурного инвестирования инновационной деятельности: [Электронный ресурс]: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / В. Л. Аксенов. –Москва, 2003. – 142 с.

 • Стахурська С.В. Механізм інвестування процесів відтворення основних засобів на підприємствах харчової промисловості: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / С.В. Стахурська; Нац. ун-т харч. технологій. – К., 2008. – 20 с.

 • Стоун Д. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: Подготовительный курс : Пер. с анг. Ю.А. Огибина и др. / Д. Стоун, К. Хитчинг; под общ. ред. Б.С. Лисовика и М.Б. Ярцева. – СПб.: АОЗТ “Литера плюс”, 1993. – 272 с.

 • Тарадайко Д.О. Венчурне інвестування інноваційної діяльності: автореф. канд. екон. наук. 08.00.03 [Електронний ресурс] / Д.О. Тарадайко; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. – Донецьк, 2007. – 19 с.

 • Теорія та практика венчурного фінансування Монографія / О.М. Петрук, С.З. Мошенський. – Житомир: ЖДТУ, ПП “Рута”, 2008. – 248 с.

 • Тіманюк В.М. Управління процесами комерціалізації інтелектуальної власності у фармацевтичній галузі: автореф. дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 [Електронний ресурс] / В.М. Тіманюк; Нац. фармац. ун-т. – Х., 2007. – 21 с.

 • УАІБ: Аналітичний огляд ринку ІСІ в Україні 2010 рік: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uaib.com.ua/-analituaib.html.

 • Ушаков И.И. Как привлечь инвестиции / И.И. Ушаков. – СПб.: Питер, 2006. – 244 с.

 • Федорович П.П. Окремі аспекти ефективності реалізації інтелектуального потенціалу в економіці України / П.П. Федорович, А. Бабій: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/-Soc_Gum/inek/2011_5/38.pdf2008;

 • Федорович П.П. Організаційно-економічний механізм розвитку венчурного бізнесу в промисловості України: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 [Електронний ресурс] / П.П. Федорович; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – 20 с.

 • Федчук С.І. Фінансово-правове регулювання видатків на інноваційну діяльність: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 [Електронний ресурс] / С.І. Федчук; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2009. – 19 с. 

 • Феррис К. Оценка стоимости компании: как избежать ошибок / К. Феррис, Б. Пети. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2003. – 256 с.

 • Финансовые и кредитные проблемы инвестиционной политики: Научный альманах фундаментальных и прикладных исследований / Финансовая академия при Правительстве РФ. [Гл. ред. Л.Н. Красавина]. – М.: Финансы и статистика. – 2004. – С. 171-174.

 • Фінансова діяльність венчурних фірм: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.bookz.com.ua/

 • Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник: / [за ред. проф. Г.Г. Кірейцева]. – К.: ЦУЛ, 2002. – 496 с.

 • Фоломьев А. Венчурный капитал / А. Фоломьев, М. Нойберт. – СПб.: Наука, 1999 – 142 с.

 • Хархут Н. Особливості інвестиційної діяльності підприємств: [Електронний ресурс] / Н. Хархут // Наукові записки. – 2006. – №15. – Режим доступу: http://www.library.tane.edu.ua/images/nauk_vydannya/yQQdcQ.pdf

 • Хикс Дж.Р. Стоимость и капитал: Пер. с англ. / Дж.Р. Хикс; [Общ. ред. и вступ. ст. Р.М. Энтова]. – М.: “Прогресс”-“Универс”, 1993. – 488 с.

 • Хохлов Н.В. Управление риском: Учеб. пособие для вузов / Н.В. Хохлов – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 239 с.

 • Цивільний кодекс України. – Харків: “ФІНН”, 2003. – 464 с.

 • Чабан В.Г. Складова інноваційної інфраструктури: венчурний капітал / В.Г. Чабан // Фінанси України. – 2005. – № 4. – С. 35-40.

 • Череп А.В. Венчурне інвестування – пріоритетний напрям фінансування інноваційної діяльності: [Електронний ресурс] / А.В. Череп, А.Г. Іванова. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/-2010_37/Statti/11.pdf>

 • Шамхалов Ф.И. Государство и экономика (власть и бизнес) / Ф.И. Шахмалов. – Отд. . РАН; науч.-ред. совет изд-ва “Экономика”, 1999. – 414 с.

 • Шарп У. Инвестиции: Пер. с англ. / У. Шарп, Г. Алекчандер, Дж. Бэйли. – М.: ИНФРА-М, 2001. – ХІІ, 1028 с.

 • Шатило О. Інституційні особливості державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності: порівняльний аналіз України і США: Матеріали підсумкової науково-практичної конференції за міжнародною участю. У 2-х томах. / О. Шатило. – Т. 2. – Одеса: ОРІДУ НАДУ. – 2009. – С. 151-157.

 • Шатило О.А. Фінансово-економічні форми реалізації інноваційно-інвестиційної політики в Україні: [Електронний ресурс] / О.А. Шатило. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_du/2010_1/-files/DU110_28.pdf>

 • Шило Л.А. Удосконалення венчурного інвестування металургійних підприємств: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / Л.А. Шило; Приазов. держ. техн. ун-т. – Маріуполь, 2008. – 20 с.

 • Шило Л.А. Теоретичні засади дослідження виникнення венчурного капіталу: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/

 • Шпиг Ф.І. Трансформація взаємовідносин банківських установ та венчурних фондів в Україні / Ф.І. Шпиг., Т.А. Васильєва // Збірник наукових праць “Європейський вектор економічного розвитку”. – 2008. – №2(5). – С. 198-206.

 • Щебарова Н. Государственное регулирование: соотношение свободы торговли и протекционизма // Мировая экономика и международные отношения. – 2003. – № 1. – С. 42-48.

 • Это наша волна: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.expert.ua/articles/12/0/3678/

 • Якупова Н.М., Венчурные инвестиции: стратегия, принципы / Н.М. Якупова, И.Н. Зарипов, С.Ю. Ляпина. – М.: Паруса, 2003. – 168 с.

 • Янковский К.П. Инвестиции / К.П. Янковский. – СПб.: Питер, 2006. – 224 с.

 • Яскевич А.Й. Державне регулювання розвитку венчурного бізнесу в інвестиційній сфері: [Електронний ресурс] / А.Й. Яскевич. – Режим доступу: http://www.academy.Kiev.ua/ej1/txts/ Yaskevut.htm.

 • Alex Bance. Why and How to Invest in Private Equity. European Private Equity & Venture Capital Association Special Paper, www.evca.eu, 2005.

 • Ari Ginsberg, Iftekhar Hasan New venture investment: choices and consequences. USA: Elsevier, 2003. – p. 301.

 • Barry C.B., Muscarella C.J., Peavy III J.V., Vetsuypens M.R. The Role of Venture Capital in the Creation of Public Companies: Evidence from Going Public Process // Journal of Financial Economics. 1990. Vol. 27. P. 447-472.

 • Black B.S., Gilson R.J. Venture Capital and Structure of Capital Markets: Banks versus Stock Markets // Journal of Financial. 1998. Vol. 47. No 3. P. 243-277.

 • Block, Zenas Corporate venturing: creating new businesses within the firm. Published by the Harvard Business School, Press Boston, Massachusetts, 1993. – p. 372.

 • Bob Zaider. How Venture Capital Works. Harvard Business Review, November – December 1998, pp. 131-139.

 • Boulton R. Cracking the Value Code: How Successful Businesses Are Creating Wealth in the New Economy / Richard Boulton, Barry Libert, Steve M. Samek. – New York: Harper-Business, 2000. – 261 p.

 • Catherine Karyotis Mondialisation des marchés et circulation des titres REVUE BANQUE Edition, 2005. – р. 253.

 • Georg Kofier, Barbara Polster-Grüll Private Equity & Venture Capital. Finanzwirtschaftliche, steuerliche und rechtliche Aspekte der Finanzierung mit Risikokapital. – Germany: LINDE VERLAG, 2003. – р. 702.

 • Global Trends in Venture Capital: State of the IPO Market: : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nvса.соm.

 • Gompers P.A. The Rise and Fall of Venture Capital // Business and Economics History. 1995. Vol. 23. P. 1-26.

 • Isabel Geigenberger Risikokapital für Unternehmensgründer. Der Weg zum Venture-Capital. – Germany: Verlag GmbH & Co. KG, 2006. – р. 240.

 • Mayer C., Schoors K., Yafeh Yi. Sources of Funds and Investment Activities of Venture Capital Funds: Evidence from Germany, Israel and UK: Working Paper 9645 / NBER Working Paper Series, April 2003.

 • Megginson W.L., Weiss K.A. Venture Capitalist Certification in Initial Public Offerings // Journal of Finance. 1991. Vol. 46. P. 879-903.

 • Michael Schefczyk Finanzieren mit Venture Capital und Private Equity. Grundlagen für Investoren, Finanzintermediäre, Unternehmer und Wissenschaftler. 2., überarbeitete und aktualisierte Auflage. – Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart, 2006. – 288 рр.

 • Money Tree Report – PricewaterhouseCoopers, National Venture Capital Association. Цифри надані Thomson Financial. 2006 рік.

 • National venture capital association: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nvса.соm.

 • Osada M. Bank versus Venture Capital: Mimeo. University Pompeu Fabra, November 2000.

 • Saxenian A. Regional advantage: culture and competition in silicon valley and route 128 / А. Saxenian. – Cambridge, 1994. – 280 p.

 • Schertler A. Driving Forces of Venture Capital Investments in Europe: A Dynamic Panel Data Analysis: European Integration, Financial Systems and Corporate Performance (EIFC): United Nations University Working Paper No 03-27, 2003.

 • The 2006 Global Venture Capital Survey – Deloitte Touche Tohmatsu with Venture Capital Associations in the Americas, Asia Pacific and Europe, Middle East and Africa.

 • Ulrich Schmoch, Christian Rammer, Harald Legler National Systems of Innovation in Comparison. Structure and Performance Indicators for Knowledge Societies. – Germany: Sprinder, 2006. – p. 314.

 • http://akademinform.com.ua – інтернет-сайт Науково-інноваційного центру “Інтеграція” (в сфері сільського господарства).

 • http://isgp.org.ua – інтернет-сайт Національної академії аграрних наук України “Інститут сільського господарства Полісся”.

 • http://www.bvса.со.uk – інтернет-сайт Британской асоціації венчурного капіталу (ВVСА) – URL.

 • http://www.minagro.gov.ua – інтернет-сайт Міністерства аграрної політики і продовольства України.

 • http://www.nads.gov.ua – інтернет-сайт Національного агенства України з питань державної служби.

 • http://www.novekolo.info – інтернет-сайт Мережи розвитку інноваційного підприємництва.

 • http://www.nvса.соm – інтернет-сайт Національної асоціації венчурного капіталу (NVСА) – URL

 • http://www.rvca.com – інтернет-сайт Російської асоціації венчурного інвестування.

 • http://www.uaban.org – інтернет-сайт Асоціація приватних інвесторів України.

 • http://www.uaib.com.ua/institutes/vench_business – інтернет-сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу.

 • http://www.ukrproject.gov.ua – інтернет-сайт Державного агенства з інвестицій та управління національними проектами України.

 • http://www.ukrstat.gov.ua – інтернет-сайт Головного управління статистики.

 • http://www.еvса.соm – інтернет-сайт Європейської асоціації прямого інвестування і венчурного капіталу.

 • http://zhitomirskaya.all.biz/uk – інтернет-сайт інформаційного ресурсу “Підприємства, товари та послуги всьго світу”.


  Каталог: dfiles
  dfiles -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет «юридична академія україни імені ярослава мудрого» На правах рукопису савченко ганна Ігорівна
  dfiles -> Львівський національний університет імені івана франка на правах рукопису корнійчук валерій Семенович – 14
  dfiles -> Ужгородський національний університет на правах рукопису петрінко віктор степанович (09 340. 0(09). Вплив "політики" арістотеля на становлення І розвиток європейської політичної думки
  dfiles -> Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку нан україни на правах рукопису Купріянова Валентина Сергіївна
  dfiles -> Гойчук Ольга Іванівна
  dfiles -> Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте

  Скачати 464.44 Kb.

  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка