Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет погоджено: затверджую


Рис 30 Взаємозв’язок „ключових показників”Сторінка38/86
Дата конвертації09.11.2017
Розмір7.32 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   86

Рис 30 Взаємозв’язок „ключових показників”
Для побудови даного механізму необхідно пройти декілька етапів.

Першим етапом виступає стратегічне планування – на даному етапі розробляється глобальна інвестиційна стратегія авіапідприємства, проводиться аналіз інституційної середи, тенденцій розвитку ринку, конкурентів, а також декілька сценаріїв роботи компанії на три роки (найбільш придатний для вітчизняної практики строк). Для розробки даної стратегії можуть використовуватися різні методи стратегічного аналізу, як показав досвід, найбільшою популярністю користується SWOT-аналіз (оцінка сильних і слабких сторін в діяльності підприємства, та аналіз можливостей і загроз зовнішнього середовища).

Глобальну інвестиційну стратегію авіапідприємства необхідно розбити на функціональні цілі, які в свою чергу групуються по сферам і рівням управління, тобто по компанії в цілому.

Функціональні цілі повинні задовольняти наступним вимогам:

1. Необхідність і достатність: цілі необхідно сформулювати для всіх напрямків діяльності компанії.

2. Часові рамки – повинно бути встановлено строки досягнення цілей.

3. Погодженість у часі: повинна бути встановлена чітка черга досягнення цілей.

4. Узгодженість за ієрархією управління: цільові показники впроваджуваних підрозділів не повинні протирічати цільовим показникам керівних підрозділів і компанії у цілому.

5. Вимірюванність: усі функціональні цілі повинні мати кількісне вираження.

Після того як функціональні цілі будуть сформовані, необхідно визначити для кожної з них критичні фактори успіху, це фактори від яких залежить досягнення функціональних цілей.

Як бачимо з механізму, на експертів покладені функції з визначення показників ефективності, які впливають на якість інвестиційної діяльності, по кожному з процесів, що в кінцевому результаті повинно дати комплексний показник якості інвестиційної діяльності авіатраспортного підприємства.

Тому в кожному процесі формуються показники ефективності, які можуть виражатися в абсолютних і відносних показниках, і оформлюватися в певні групи.6. ФОРМУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ТА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кожний інвестиційний проект призначено для зміни соціально-економічного середовища, в якому його реалізують. Тому помилковим є, коли вважають що основним якісним показником є дохідність інвестицій. При взаємодії проекту з різними компонентами середи виявляються найбільш сильні і слабкі сторони, які визначають проект і можливість його реалізації в цілому, тобто визначають якісну сторону проекту. Іноді деякі якісні показники, які прогнозуються як негативні, унеможливлюють реалізацію проекту незважаючи на його економічну ефективність.

Як було зазначено, комплексна модель якості інвестиційно-інноваційної діяльності, враховує важливі елементи соціально-економічного середовища, і має ряд компонентів:

- генеральна (головна ціль) інвестиційного проекту за періодами його розвитку;

- повні економічні результати та ефективність інноваційного проекту;

- екологічні результати;

- соціальні якісні показники;

- ризики проекту;

- якість управління інвестиційно-інноваційним процесом.

Зведені результати від інвестиційно-інноваційної діяльності, слід описувати у вигляді спеціальних інформаційних карт, які в компактній формі і за основними показниками, в залежності від підприємства, відображають якість процесу інвестування. Приклад наведено у таблиці 13.

Виділимо основні пункти даної карти і розробимо основні методики оцінки ефективності механізму якості інвестиційної діяльності для авіатранспортних підприємств.


  1. Генеральна (головна чи стратегічна) мета проекту повинна відображати призначення і сутність інвестиційної діяльності, повинна включати крім кількісних показників ефективності, якісні показники. Це коротке резюме інвестиційної діяльності, що відображає її специфіку, найбільш сильні сторони та ключові фактори її ефективності. Генеральна мета може змінюватися за окремими періодами проходження інвестиційної діяльності, так як короткострокові і довгострокові цілі відрізняються.

Таблиця 13

Інформаційна карта основних показників ефективності якості управління інвестиційної діяльностіПоказники ефективності інвестиційної діяльності

Періоди часу

Короткостроковий період

до 2 роківбали

Середньостроковий період

до 5 роківбали

Довгостроковий період

до 10 роківбали

1.

Головні цілі інвестиційної діяльності

Значення кількісних, відносних і експертних показників

Експертна оцінка

Значення кількісних, відносних і експертних показників

Експертна оцінка

Значення кількісних, відносних і експертних показників

Експертна оцінка

2.

Економічні результати і ефективність проекту

3.


Зниження загрози надзвичайних ситуацій та екологічна складова

(Соціально-екологічна) складова4.

Ризики проекту

5.

Виробнича складова

6.

Управлінська складова

Якість інвестиційної діяльності (всього)


2) Повні економічні результати та економічна ефективність інвестиційної діяльності – виступають одними з важливих умов якості інвестиційного проекту і важливими критеріями для інвестора.

Повна оцінка результатів та економічної ефективності проекту враховує необхідність сполучення інтересів інвесторів, організацій, які розроблюють і впроваджують проект та органів державного регулювання економічних процесів. Якщо в даному трикутнику вплив на проект слабо відображено чи протирічать один одному, якість інвестиційної діяльності зменшується. Методи оцінки економічної ефективності, які існують в сучасній практиці, не враховують інтереси цих трьох сторін, тому ми пропонуємо, наступну методику розрахунку економічної ефективності інвестиційної діяльності

Економічні розрахунки результатів і якості інвестиційних проектів, повинні включати кількісне визначення наступних|провадж| критеріїв (показників, що відображають економічну |відбивають| якісність інвестиційного проекту):

- чистого прибутку проекту по роках і періодах його розвитку;

- повного|цілковитого| економічного результату проекту;

- термінів окупності проекту по періодах;

- рентабельності проекту;

- інших економічних показників. Розглянемо|розгледимо| особливості цих критеріїв.

Загальний|спільний| чистий прибуток проекту по роках і періодах його розвитку тис. абл. Розраховується|виробляється,справляється| шляхом визначення по кожному року і кожному періоду різниці між всіма доходами і витратами за проектом з урахуванням|з врахуванням| виплати всіх податків, без урахування інвестиційних витрат|затрат|. Цей показник відображає|відбиває| частину|частку| повного|цілковитого| економічного результату проекту (ефекту), чистий економічний результат, який безпосередньо одержують|отримують| щороку|кожен рік| і в кожному періоді від проекту. Ці грошові кошти потім розподіляються за напрямами|направленнях|, визначені договірними відносинами і правами власності між інвестором і організаціями, що розробили і реалізували проект, Рj— прибуток від проекту в даному періоді (короткостроковому|короткотерміновому|, середньостроковому, довгостроковому або життєвому циклі проекту в цілому|загалом| j= 1, 2, …Т)(6.1)

де, tj— закінчення j-гo періоду; Dtj— доходи від проекту в році t; Ztj— витрати за проектом в році t; Nltj— податки на прибуток від проекту в році t з урахуванням|з врахуванням| податкових пільг.  1. Повний|цілковитий| економічний результат проекту (ПЕР) є|з’являється,являється| головним критерієм, який відображає|відбиває| економічну доцільність проекту. Він вимірюється в грошових одиницях і показує реальний економічний внесок проекту у розвиток компаній або інших організацій. На відміну від NPV (чистої поточної прибутковості проекту) ПЕР дозволяє врахувати всі складові ефекту, включаючи всі прибутки від проекту з урахуванням|з врахуванням| внеску|вкладу| прибутків, направлених|спрямованих| на інвестиції в минулі роки, а також реальну ринкову оцінку проекту (бізнесу). При цьому всі показники, що входять в ПЕР, а також сам повний|цілковитий| економічний результат повністю відповідають бухгалтерській і фінансово-економічній звітності організації, вільні від впровадження впливу коефіцієнтів дисконтування, розглянутих|розгледіти| раніше.

Для впроваджування|порівнянності| даних різних років за проектом необхідно визначити спосіб обліку|урахування| інфляції. Можна враховувати вплив інфляції на зростання|зріст| витрат|затрат| за проектом і на зростання|зріст| доходів проекту за допомогою введення коефіцієнта інфляції. Але|та| для розрахунку економічних результатів проекту в цьому немає необхідності, оскільки|тому що| практично одночасно із зростанням|зростом| інфляції і збільшенням цін постачальників і інших витрат|затрат| компанії, викликаних|спричинених| інфляцією, збільшуються і ціни на кінцеву|скінченну| продукцію і послуги, що створюються за проектом, тому на величину додаткової інфляційної складової збільшується і загальний|спільний| прибуток.

Наступна|така| проблема виникає у зв’язку з обліком|урахуванням| амортизації в розрахунках проекту. У оцінці чистих грошових потоків по методиці NPV амортизація виключається з|із| розрахунків.

На нашу думку доцільний наступний|такий| підхід. Якщо амортизаційні відрахування компанії забезпечені реальними фінансовими ресурсами, то в цьому випадку амортизацію з|із| розрахунків слід виключати, оскільки|тому що| вона виконує функцію відшкодування основних фондів|фундацій| і після закінчення терміну служби устаткування|обладнання| повинна бути направлена|спрямована| на його заміну. Але|та| якщо амортизаційні нарахування мають за мету|цілі| пряме споживання|вжитку|, виводяться з|із| компанії, то амортизація є прямими додатковими витратами компанії і її слід враховувати у витратах компанії за проектом.

Для розрахунку повних|цілковитих| економічних результатів інвестиційних проектів слід враховувати всі види економічної віддачі проектів. На відміну від методики дисконтування, яка знецінює надходження|вступи| майбутніх періодів, розрахунок ПЕР включає облік|урахування| впливу на загальні|спільні| результати проекту прибутки попередніх періодів, що направляється|спрямовується,скеровується| на інвестування, а також реальну ринкову оцінку вартості проекту (вартості бізнесу) на всіх періодах реалізації проекту.Розрахунок повного|цілковитого| економічного результату проекту (ПЕР) (PRj) по кожному періоду розвитку проекту проводиться таким чином (6.2):

(6.2)

деDit—доходи від i-го виду діяльності (продукту) по проекту в році t, Zit, — витрати по i-му виду діяльності (продукту) в році t; Nlit — податкові виплати по i-му виду діяльності (продукту) проекту в році t; DPkt — доходи від інвестиційного прибутку компанії в минулі роки, одержані|отримані| нею в році t; ptk — частка|доля| прибутку компанії, що направляється|спрямовується,скеровується| на k| вид інвестиційної діяльності в році t; Kt — загальне|спільне| число видів інвестиційної діяльності, здійснюваних нею до року t; St — ринкова оцінка компанії в році t; It— інвестиції за проектом в році t.


Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   86
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка