Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет погоджено: затверджуюСторінка4/86
Дата конвертації09.11.2017
Розмір7.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   86

процесу на авіатранспортному підприємстві

Розглянемо кожний з етапів проходження взаємопов’язаних процесів на авіатранспортному підприємстві окремо і розглянемо критерії і показники якості.

Етап збір необхідної інформації і розгляд альтернативних інвестиційних бізнес-проектів.

Помилки в ухвалених рішеннях (до них слід віднести як явно неправильні або не самі кращі рішення, так і відсутність або неприйняття необхідних проектних рішень) завжди пов'язані із збільшенням ризику реалізації проекту.

У цьому плані аналіз управління якістю в інвестиційній діяльності є найважливішим напрямом аналізу на користь інвестора або банкіра. З урахуванням цієї обставини розглянемо деякі аспекти виявлення помилок в управлінні якістю, які можуть міститися в рішеннях, прийнятих по інвестиційному проекту.

Система управління якістю в інвестиційному проектуванні повинна відповідати ряду конкретних, таких, що підлягають обов'язковому виконанню вимог, які можна об'єднати в наступні три групи:

а) загальні вимоги до документації інвестиційного проекту, що представляється інвесторові або комерційному банку;

б) конкретні вимоги до створюваної системи управління якістю;

в) спеціальні вимоги до рівня вживаних методів в управлінні компанією, що дозволяють підвищити ефективність створюваних вітчизняних систем до рівня кращих зарубіжних систем загального управління якістю (TQM).

Розглянемо деякі помилки розробників або ініціаторів інвестиційного проекту, на авіатранспортних підприємствах, які можуть зустрітися.

А. Помилки при виконанні загальних вимог до документації інвестиційного проекту, що представляються інвесторові або комерційному банку

1) Система менеджменту якості не представлена в проекті в явному вигляді і (або) немає рішень по її практичній реалізації в бізнес-плані.

Це дуже серйозна помилка розробників проекту, що вказує інвестору або банкіру на високі ризики фінансування проекту. Якщо сама бізнес-ідея викликає у інвестора або банкіра зацікавленість, то необхідно зажадати від учасників проекту його доопрацювання з метою віддзеркалення створюваної системи менеджменту якості кожного етапу бізнес-процесу.

2) У проекті містяться рішення "з умовою", зокрема, розраховані на ухвалення в майбутньому владними структурами або законодавцем яких-небудь заходів або законів, без яких виконання даного рішення неможливе.

3) У проекті робиться ставка на досягнення якості за рахунок залучення партнерів, зокрема постачальників сировини, матеріалів або комплектуючих, налагодити співпрацю з якими через які-небудь причини, на думку інвестора або банкіра, проблематично.

4) Експертиза рішень і документів, пов'язана із створенням системи менеджменту якості в рамках проекту, незалежними експертами з управління якістю не проводилася.

Якщо інвестор або банк мають в своєму розпорядженні фахівців, які можуть виконати дану експертизу, то це треба зробити обов'язково. Якщо немає, то слід зажадати від учасників проекту проведення експертизи системи менеджменту якості незалежними фахівцями.

Необхідно враховувати наступні дві обставини. По-перше, в процесі аналізу інвестиційного проекту і бізнес-плану його практичної реалізації фахівці комерційного банку або представники інвестора повинні отримати уявлення про те, наскільки ефективна система менеджменту якості, яку розробники включили в даний проект. Проте перевірити якість всіх розроблених рішень для фахівців і експертів інвестора - завдання трудомістке, яку непросто виконати в обмежені терміни.

Б. Помилки при виконанні деяких конкретних вимог до створюваної системи управління якістю

1) У бізнес-плані реалізації проекту не показана практична можливість забезпечити досягнення необхідної якості продукції, і (або) необхідний для успіху в певному сегменті світового ринку рівень якості продукції не був обґрунтований раніше, в процесі розробки інвестиційного проекту.

Ця дуже серйозна помилка містить в собі високий ризик, і тому необхідно або зажадати її усунення, або, у разі відмови або неможливості її виправлення, утриматися від фінансування подібного проекту.

2) У документах інвестиційного проекту не показано, яким чином в системі менеджменту якості будуть реалізовані саме ті конкурентні переваги компанії, на які ініціатори проекту роблять ставку.

3) У проекті передбачається створення конкурентної переваги, традиційно не властивої вітчизняним підприємствам.

4) У проекті не знайшли віддзеркалення шляхи реалізації кожного з восьми основних принципів менеджменту якості, визначених міжнародними стандартами ISO 9000 версії 2000 г.

5) У проекті не визначені і (або) не обґрунтовані всі витрати, необхідні для створення системи управління якістю компанії.

6) Система управління якістю містить рішення, які не зважають на специфіку вітчизняного ділового середовища.

Для великої кількості вітчизняних авіапідприємств залишається актуальною проблема залучення і оцінки інвестицій, визначення їх якісно-економічних сторін.

Другим етапом виділення якісних критеріїв інвестиційної діяльності повинна стати оцінка виробничого процесу і надійності на авіатранспортному підприємстві.Основні методи і критерії якості на виробничому етапі представлені на рис.6.[37].

Рис. 6. Методи оцінки якості інвестиційного процесу на авіатранспортному підприємстві


Для процесу виробництва характерні наступні показники оцінки якості.

Виробничий процес потрібно розрізняти керований та некерований процес. Зазначимо, немає доцільності вивчати придатність виробничого процесу, якщо він не керований. Тому, перший шаг до організації високоякісного процесу виробництва складається у тому, щоб зробити процес керованим.Якщо процес керований, то можна ставити питання про його придатність.

Комплексний показник якості продукції (виробничий процес, наприклад будівництво літака) – це показник, який характеризує декілька її властивостей. Наприклад, Кг - коефіцієнт готовності.

, (2.2)

де Т – наробітка виробу на відмову (показник безвідмовності);ТВ – середній час відновлення (показник ремонтопридатності),

Тобто даний показник характеризує дві властивості продукції – безвідмовність та ремонтопридатність.В свою чергу

, (2.3)

де, То – середній час, необхідний для знаходження відмови;

Ту - середній час, необхідний для знищення відмови.

Таким чином, ремонтопридатність – складна властивість виробу по відношенню То і Ту. Тому даний показник можна розглядати як одиничний, так і комплексний.

При контролі процесу за допомогою карт контролю якості, необхідно розраховувати показники придатності процесу. Коли набір даних складається з декількох вибірок, то можна розрахувати два різних показника змін. Один з них – звичайне стандартне відхилення для усіх спостережень, не зважаючи на те, що дані складаються з декількох вибірок; другий показник власний розкид процесу по змінності у вибірці. Якщо при стандартних розрахунках придатності використовується загальна змінність процесу, то отримані показники звичайно називають показниками якості процесу Pp та Ppk (оскільки вони описують фактичну поведінку процесу).

Індекс продуктивності процесу за своєю сутністю намагається підтвердити те, що отримана вибірка здатна задовольнити вимоги клієнтів. Продуктивність процесу використовується тільки, коли контроль не можливо здійснити.Індекс Сpk короткостроковий (показує, що процес може робити у майбутньому), а Ppk – довгостроковий (наскільки процес був представлений у минулому).

Формули індексів продуктивності процесу:(2.4)

Методи ймовірності можна застосовувати для оцінки іншого фактору ефективності у авіаційній галузі, у сфері ППВ – ймовірності своєчасного і якісного виконання проекту з розробки ПС. У цьому випадку оцінюють кількість помилок у конструкторській документації і трудомісткість їх виправлення. Але, для побудови таких моделей необхідно мати статистику про виникнення помилок у конструкторській документації. Крім цього, при здійсненні таких оцінок не враховуються інша проектні ризики, наприклад, пов’язані з методами управління ППВ, що вказує на необ’єктивність оцінки з орієнтацією на програмно-технічний аспект.

Основним з процесів оцінки якості інвестиційної діяльності є оцінка і розробка критеріїв для процесу управління даною діяльністю.

Для загального визначення і управління якісними факторами, які впливають на величину вартості власного капіталу, може стати ключовим інструментом підвищення ефективності діяльності підприємства та його інвестиційної привабливості, навіть коли підприємство на даний час не планує притягувати додатковий капітал.

Однак, слід звернути увагу, що при прийнятті підприємством рішення про вкладення капіталу в той чи інший проект, проблема оцінки і підвищення якісних факторів ризику стають більш актуальними.

Нами пропонується методика оцінки якісних показників „Ключова фігура в управлінні, якість управління”, використовуючи експертний метод оцінки[138]. Для визначення якості управління інвестиційною діяльністю пропонується ввести коефіцієнт якості управління, який являє собою комплексний показник функціональної залежності між аспектами та спрямованістю управлінської діяльності та визначається експертним шляхом. В подальшому, в залежності від величини якості управління, нами буде визначено, якість інвестиційного вкладення. Зведений коефіцієнт якості управління визначається наступним чином:(2.5)

де Яупр – зведений коефіцієнт якості управління, у часткових одиницях;

Яод – одиничний коефіцієнт якості управління;

n – кількість розгляданих одиничних коефіцієнтів якості управління.

Таким чином, зведений коефіцієнт є функцією одиничних коефіцієнтів, а одиничні коефіцієнти – це коефіцієнти якості управління.Розглянемо одиничні коефіцієнти якості управління на підприємстві, запропоновані нами для оцінки якості управління, сформуємо систему оцінки даних показників та визначимо шляхи підвищення кожного з розглянутих показників (табл. 2.1)

Нами пропонується наступна методологія розрахунку комплексного коефіцієнту якості управління інвестиційної діяльності. Кожний з дев’яти показників оцінюється від 0 до 10 балів. Таким чином, максимальне значення Яупр складе 10 балів, а мінімальне 0 балів. Не дивлячись на те, що нами пропонується проводити дану оцінку також експертним шляхом, отримані значення будуть більш об’єктивні проти загальної комплексної оцінки без фактичних розрахунків.

Згідно отриманих балів складемо таблицю значень премії за ризик, від отриманого значення комплексного коефіцієнту якості управління. Нами пропонується наступне ранжирування показників якості управління (табл. 4):

Взаємозалежність усіх факторів ризику говорить про те, що при покращенні одного, безперечно буде покращення іншого.Таблиця 4


Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   86
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка