Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет погоджено: затверджуюСторінка74/86
Дата конвертації09.11.2017
Розмір7.32 Mb.
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   86
Таблиця 17

Критерій (індекс) перспективної платоспроможності
Загальна характеристика господарюючих суб’єктів по групах (класам) їх перспективної платоспроможності (на прогнозному інтервалі до 18 місяців)
Межі (діапазони) індексу IFFR по групах (класам) перспективної платоспроможності

  1. Підприємство в перспективі платоспроможне.

Не виконання інвестиційної діяльності мало вірогідне .
IFFR ≤ 1

 

  1. Перспективна платоспроможність недостатньо забезпечена.

Невиконання можливе при продовженні дії існуючих негативних чинників.
0 < IFFR < 1

 

  1. Нестійке (кризове) фінансово-економічне становище

Без невідкладного здійснення кардинальних чи санаційних заходів реорганізацій  авіапідприємство з високою вірогідністю не виконає інвестиційні зобов’язання .
- 4 < IFFR < 0

 

4. Авіапідприємство знаходиться в істотно нестійкому фінансово-економічному стані і фактично є  банкротом  (неплатоспроможним  боржником).
IFFR ≤ - 4

 

Аналіз і інтерпретація накопиченого досвіду розробки і застосування представленого критерію, що відображає через статистичні взаємозв’язки особливості існуючого стану авіатранспортного ринку, дозволяє зробити ряд висновків:

- найбільш інформативним чинником, що визначає вірогідність не виконання інвестиційної діяльності показник прибутковості діяльності d, рівний відношенню (у %)  чистого грошового потоку (амортизація плюс чистий прибуток або мінус загальний збиток) до виручки від реалізації авіаперевезень, робіт, послуг. Вказаний чинник значною мірою визначає прогнозний вектор зміни, динаміку фінансово-економічного стану підприємства, здатність підприємства за рахунок ефективної (неефективної) діяльності поліпшити (погіршити) поточний фінансово-економічний стан, ліквідувавши наявний дефіцит капіталу або, навпаки, втративши раніше накопичений капітал.

- на другому місці по значущості (інформативності) при прогнозуванні ризику інвестиційної діяльності є показник рівня наявності (+) /дефіциту (-) чистого оборотного капіталу (відношення чистого оборотного капіталу до середньомісячної виручки Bм), який характеризує фінансово-економічний стан підприємства в статиці (досягнутий рівень) і також по прогностичній здатності перевершує такі традиційні показники, як коефіцієнт поточної ліквідності або коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами.

- при прогнозуванні ризику банкрутства в умовах вітчизняного авіатранспортного ринку, що характеризується недостатньо абл.дає м дисципліною взаєморозрахунків і, відповідно, сповільненою оборотністю оборотних коштів, основну частину яких складає дебіторська заборгованість, важливим чинником є облік середніх термінів обороту дебіторської заборгованості та інших оборотних активів тоді, в цьому випадку значна частина простроченої (понад три місяці) заборгованості, при прогнозуванні перспективної платоспроможності, може інтерпретуватися (на прогнозному інтервалі до 18 місяців) як безнадійна до стягнення.

- для зниження ризику інвестиційної діяльності, розширення майна повинне супроводжуватися розширенням продуктивного використовування основного капіталу (зростанням віддачі внеоборотних активів Po, фондовіддачі і інших показників інтенсивного використовування внеоборотних активів, що знижує ризик інвестиційної діяльності).

Далі розробимо систему критеріїв які впливають на оцінку якості інвестиційної діяльності авіатранспортного підприємства. Слід зауважити що для економічної оцінки ефективності інвестицій, як одного з критеріїв якості інвестиційної діяльності ми будемо використовувати методику ПЕР.

Побудуємо структуру, що дозволить декомпозитувати інтегральний показник оцінки якості інвестиційної діяльності авіакомпанії на більш прості складові частини, що надасть уявлення про ієрархічність елементів (рис. 33).

Забезпечення якості інвестиційної діяльності авіатранспортного підприємства вимагає вирішення багатьох складних задач, серед яких суттєве значення мають показники які впливають на інвестиційну діяльність авіатранспортного підприємства. Число обраних показників повинно бути оптимальним, тобто мінімально необхідним та достатнім для аналізу. Самі показники повинні повно і достовірно розкривати сутність оцінки якості інвестиційної діяльності, показники не повинні дублювати один одного. Сучасна авіакомпанія є складною стохастичною, ієрархічною і що динамічно розвивається соціально-економічною і виробничо-збутовою системою. Багатоцільовий підхід до оцінки якості інвестиційної діяльності авіакомпанії, унаслідок застосування досить великого числа показників, в першу чергу, має на увазі провести її з використанням інтегральних оцінок.

Для розробки економіко-математичних моделей інтегральних оцінок якості інвестицій можуть бути використані різні методи. Наприклад, інтегральний показник може бути представлений як середнє арифметичне або середнє геометричне із значень, що входять в його склад індивідуальних показників. Перевагою цих методів є простота розрахунків. Відсутність же значень вагових коефіцієнтів при індивідуальних показниках, у свою чергу, зрівнює їх вплив на інтегральний показник, що є недоліком даних методів.Враховуючи необхідність операції з інформацією як якісного, так і кількісного характеру, для формалізації показників оцінки якості інвестицій, на наш погляд, може бути використано метод аналізу ієрархій, тобто метод багатокритерійної (векторної) оптимізації.

Рис. 33 Ієрархічна структура показників оцінки якості інвестиційної

діяльності
Суть його полягає у використанні спеціальних математичних методів, що забезпечують отримання ефективних значень у змінних умовах, коли присутні декілька показників оцінки, а їх ступінь впливу на підсумковий показник не визначений. У найбільш елементарному вигляді ієрархія будується з вершини через проміжні рівні до найнижчого рівня, який, в нашому випадку, є переліком необхідних для розгляду і оцінці приватних показників. Далі показники попарно порівнюються по відношенню їх дії («вазі» або «інтенсивності») на узагальнюючий показник, а при подальшій обробці і на загальну характеристику, тобто на інтегральний показник. В результаті може бути виражено відносний ступінь (інтенсивність) взаємодії елементів в ієрархії, це потім виражається чисельно. У нашому випадку, формалізований вираз представленого зв’язку між аналізованими показниками якості інвестицій можна представити у вигляді адитивної моделі, тобто моделі, в яку чинники, що впливають на результат, входять у вигляді суми алгебри

де, У – інтегральний показник якості інвестиційної діяльності;Хі – показники, які впливають на якість інвестиційної діяльності;

βі – вагова значущість коефіцієнту.

Індивідуальні показники, вибрані нами згідно вимог у розрізі якості інвестиційної діяльності авіакомпанії (табл.. 17)

Отже визначення узагальнюючих показників, які впливають на оцінку якості інвестиційної діяльності залежить від значень раніш обраних індивідуальних показників (табл.. 17), має наступний вигляд:

Уу = К1+К2+К3+К4;

Ув = К5+К6+К7+К8+К9+К10+К11+К12;

Уф = К13+К14+К15+К16+К17+К18+К19+К20+К21;

Усе = К22+К23+К24+К25
Вплив (вагу) кожного індивідуального показника на узагальнюючий показник можна оцінити за допомогою експертів, які залучаються для вирішення даної задачі.

Після визначення узагальнюючих показників необхідно визначити інтегральний показник оцінки якості інвестиційної діяльності авіакомпанії. Тому на основі аналізу оцінок провідних керівників авіатранспортних підприємств, визначено, що найбільшу питому вагу впливу на якість інвестиційної діяльності мають критерії якості фінансової складової (0,52-0,55), виробничої складової (0,31-0,35), управлінської складової (0,9-0,12), соціально-екологічної складової (0,02-0,05).На основі даних оцінок була сформована формула інтегрального показник оцінки якості інвестиційної діяльності авіатранспортного підприємства:

Для отримання можливості гнучкішої оцінки якості інвестиційної діяльності для авіатранспортних підприємств, на основі відомих в науковій літературі характеристик стану промислового підприємства з погляду його економічної і соціальної стійкості, пропонуємо використовувати наступні види і рівні якості інвестиційної діяльності:

- критична якість – це стан авіатранспортного підприємства, при якому воно не здатне генерувати достатні грошові потоки для підтримки своєї життєздатності, що незабаром може привести до банкрутства;

- граничнодопустима якість – виявляється в тому випадку, якщо частина ознак середовища незмінна і система не має відповідних компенсаторних механізмів. При незмінному середовищі подібна система може існувати скільки завгодно довго, проте будь-яка істотна зміна ознак веде до втрати інвестиційних можливостей;

- адаптивна якість – припускає наявність у системи достатніх резервів, завдяки яким вона здатна компенсувати негативні дії зовнішніх і внутрішніх чинників і перейти в стан абсолютної якості;

Таблиця 17


Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   86
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка