Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України Національний авіаційний університет погоджено: затверджуюСторінка86/86
Дата конвертації09.11.2017
Розмір7.32 Mb.
#31397
1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   86
.

 • Денисенко М. Можливості активізації інвестування в сучасних умовах// Економіка України. – 2003. - №1. – С. 28-32.

 • Денисенко М.П. Організаційно-економічний механізм інвестування. – К.: Науковий світ, 2001. – 414с.

 • Денисов А.Ю., Жданов С.А. Экономическое управление предприятием и корпорацией. – М.: Изд. «Дело и сервис», 2002. – 416с.

 • Дерев’янко Д.В. Економічна стійкість підприємств: інтегральні підходи до оцінювання.- [Електронний ресурс] / Дерев’янко Д.В. – Режим доступу: http://suiai.edu.ua/projects/ismiu-iep/download

 • Дикань В.Л. Обеспечение конкурентоустойчивости предприятий: [монография] / В.Л. Дикань. – Харьков : Основа, 1995. – 160 с.

 • Динес В.А. Конкурентоспособность и экономическая устойчивость промышленного предприятия / [В.А. Динес, В.М. Ларин, Р.Ю. Лоскутов, Н.С. Яшин]. – Саратов: СГСЭУ. – 1999. – 277 с.

 • Дікань Л.В. Фінансовий результат підприємств: теоретичні узагальнення та прикладний аналіз : монографія / Дікань Л.В., Вороніна О.О. – Х. : СПД ФО Лібуркіна Л.М., 2008. – 92 c.

 • Драбчук В. «Аэросвит» и «Донбассаэро» сложили крылья [Електронний ресурс] / В. Драбчук, А. Онуфриенко // Коммерсант.  28.02.2007.  №33. − Режим доступу: www. kommersant

 • Дуброва Т.А. Многомерный статистический анализ финансовой устойчивости предприятий. / Т.А. Дуброва, Н.П. Осипова. // Вопросы статистики. – 2003. – № 8. – С. 3-10.

 • Елецких С. Я. Анализ теоретических подходов к трактовке сущности понятия «финансовая устойчивость предприятия [Електронний ресурс]. / С.Я. Елецких // Економіка промисловості. −  2009. − №44 − Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/EProm/2009_44/index.html

 • Еремейчук Р.А. Обоснование стратегии устойчивого развития предприятия / Еремейчук Р.А. // Економіка розвитку. – 2002. – №2(22) .– С. 56–60.

 • Ерохина Е.А. Теория экономического развития: системно-синергетический поход/ Ерохина Е.А.–Томск: Изд-во Томского ун-та, 1999.–160 с.

 • ЕС видвинул Украине 60 требований для безвізового режима : [Електронний ресурс]. − Режим доступу: // www. Vkurse. Com.ua

 • Заікіна О. Міжнародне співробітництво та внутрішні резерви інвестування в економіку України// Економіка України. - 2002. – №1. – С.70-78.

 • Закон «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28 грудня 1994 року N 334/94-ВР : [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http : www.rada.gov.ua

 • Закон «Про податок на додану вартість» від 3 квітня 1997 року
  N 168/97-ВР : [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http : www.rada.gov.ua

 • Закон України „Про захист економічної конкуренції» від 11 січня 2001 року N 2210-III : [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http : www.rada.gov.ua

 • Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008. № 514 –IV : [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http : www.rada.gov.ua

 • Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997 №283/97

 • Закон України «Про інвестиційну діяльність» №1560-ХІІ від 18.09.91

 • Затхей А.Р. Аспекти інвестиційної діяльності корпорації на регіональному рівні// Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2003 року. - Чернівці: АНТ ЛТД., 2003. – Вип. 1. – 472с.

 • Захвата ”АероСвіт” не было [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://gazeta.ua/ru/post/253484

 • Зеткина О.В. Об управлении устойчивостью предприятия [Електронний ресурс] / Зеткина О.В. − Режим доступу: http://www.conif. boom.ru/third/section3.htm

 • Золотарьов А., Кузькін Є., Волик І. Фактори зростання ефективності інвестицій у промисловості// Економіка України. - 2000. - №12. – С.31-36.

 • Ильчук В.П. Инновационно-инвестиционные системы реального сектора экономики// Теория и практика управления предприятием. Тез.док.межд.науч-практ.конф. – Минск, 2003. – С.132-133.

 • Іванов В.Л. Управління економічною стійкістю промислових підприємств (на прикладі підприємств машинобудівного комплексу) / Іванов В.Л // Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля; – Луганськ, 2005. – 266 с.

 • Іванова О.В. Організаційно-економічна стійкість підприємства в умовах ринку / Іванова О.В., Жуков П.П.// Коммунальное хозяйство городов. – 2004. – Вып.56: Сер.: Экономические науки. – С. 335-340.

 • Ільчук В.П. Інноваційно-інвестиційні системи в структурних утвореннях реального сектору економіки// Вісник Черні. држ.технолог. ун-ту, 2003. – С.34-42

 • Каменкова М. С, Громов А. И., Гуслистая А. В. Процессно-ориентированное внедрение ERP-систем // Методы менеджмента качества, 2002, № 3. — С. 4-Ю.

 • Каплан Р. Сбалансированная система показателей / Р. Каплан, Д. Нортон – М. : Олімп-Бізнес, 2003. – 214 с.

 • Карпенко Г.В. Шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства / Карпенко Г.В. // Економіка та держава.– 2009. – №12. – С. 61-62.

 • Катькало В. С. Теория стратегического управления: этапы развития и основные парадигмы // Вестник СПбГУ. – 2002. - Сер. 8, выпуск 2 (16), 3 (24).

 • Клименко В.И., Салах Турки. Методически подход к формированию собственных источников финансирования инвестиционного проекта промышленного предприятия. /Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Вип.. 168. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С. 108-116.

 • Климчук С.В. Напрями оцінки руху грошових потоків як визначальної компоненти фінансової стійкості / С. В. Климчук // Економіка АПК. − 2006. − № 9. − С. 52-58.

 • Клюс Ю.І. Розробка підходу до комплексної оцінки економічної стійкості машинобудівного підприємства [Електронний ресурс] / Ю.І. Клюс // Вестник Восточноукр. национ. ун-та им. В. Даля – 2010. - № 11 (153). − Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/VSUNU/2010_ 11_1/Kljus.pdf

 • Ковальська К.В. Фінансова стійкість акціонерного товариства як умова його економічного розвитку / К.В. Ковальська // Фінанси України. − 2004. − № 2. − С. 101-105.

 • Колодізєв О.М. Дослідження сутності та змісту економічної стійкості підприємства / О.М. Колодізєв, К.М. Нужний // Коммунальное хозяйство городов. – 2007. – №78. – С. 238–243.

 • Коренченко Р.А. Общая теория организации / Коренченко Р.А. – М. : Юнити – ДАНА, 2003. – 286 с.

 • Кориков А.М. Основы системного анализа и теории систем / А.М. Кориков, Е.Н. Сафьянова – Томск : Изд-во Томского ун-та, 1999. — 207 с.

 • Коробкова З.В. Экономический механизм устойчивого развития предприятия в условиях растущей хозяйственной глобализации / З.В. Коробкова // Функционирование предприятий в экономике: проблемы и решения. – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2006. – С. 57-68.

 • Корчагина Е.В. Анализ и оценка экономической устойчивости в структурах предпринимательства / Корчагина Е.В. – СПб. : Изд-во СПб ГУЭФ, 2002. – 145 с.

 • Костромина Е.В. Авиатранспортный маркетинг / Костромина Е.В. – М. : НОУ ВКШ „Авиабизнес", 2005. – 384 с.

 • Костырко Л.А. Диагностика потенциала финансово-экономической устойчивости предприятия: [монография] / Л.А. Костырко. [2-е изд.]. – Х. : Фактор, 2008. – 336 с.

 • Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 504 с.

 • Краснокутська Н.С. Оцінювання ступеня реалізації потенціалу підприємства з використанням теорії нечітких множин / Н.С. Краснокутська // Наука й економіка. – 2010. – № 1(17). – С. 237–242.

 • Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посібник / Н.С. Краснокутська. – К. : Центр навчальної літератури, 2005.–352 с.

 • Крейди І. Перспективні напрями та механізми стимулювання інвестицій// Економіка України. - 2002. - №6. – С. 86-88.

 • Криворучко О. М. Менеджмент якості на підприємствах автомобільного транспорту: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.04 / Українська держ. академія залізничного транспорту. — Х., 2007. — 36с.

 • Кроленко М.С. Система показників економічної стійкості промислового підприємства / Кроленко М.С. // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 3 (25). – С. 180-187.

 • Крюков А.Ф. Матричные алгоритмы определения экономического состояния организаций / А.Ф. Крюков, В.Д. Сухих. // Менеджмент в России и за рубежом. 2001. – № 5. – С. 124-132.

 • Кузнецова І.О. Збалансована система показників(BSC) на прикладі ДП ДАК „Хліб України” „Одеський портовий елеватор” [Електронний ресурс] / І.О. Кузнецова, О.М. Гущина − Режим доступу: http://www.rusnauka.com/ESPR_2006/Economics/10 kuznecova.rtf.htm

 • Кузьмін О.Є. Трансформація підприємств: економічна оцінка та побудова систем менеджмент / О.Є. Кузьмін, А.С. Мороз, Н.Ю. Подольчак, Р.В. Шуляр. – Львів : НУ "Львівська політехніка", 2005. – 335 с.

 • Кучерова Е.Н. Современный подход к устойчивому развитию предприятия / Кучерова Е.Н. // Вестник Оренбургского государственного университета. –2007. – № 9. – С. 76 – 81.

 • Лагун М.І. Теоретична характеристика основних методичних аспектів проведення аналізу фінансового стану / М.І. Лагун // Формування ринкових відносин в Україні. − 2008. − № 3. − С. 33-37.

 • Ландик В. Внутрішні джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємства// Економіка України, 2001. - №12. – С.19-23.

 • Лапач С.Н. Статистика в науке и бизнесе / С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич − К. : МОРИОН, 2002. − 640 с.

 • Лапідус В.А. Может ли концепция всеобщего качества (TQM) стать национальной волевой идеей России?// Методы менеджмента качества. – 2000. - №1. – С.8-16.

 • Лапін Є.В. Економічний потенціал підприємств промисловості: формування, оцінка, управління [Текст]: автореф. дис... здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: 08.07.01 / Є.В. Лапін; [Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”]. – 2006. – 36 с.

 • Ларикова А.В. Перспективы вступления украинских авиакомпаний в стратегические авиаальянсы / А.В. Ларикова // Економічний простір. – 2008. − №14. − С. 100-108.

 • Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання / Лахтіонова Л.А. – К. : КНЕУ, 2001. – 388 с.

 • Лігоненко Л.О. Економічне управління підприємством / Лігоненко Л.О. //Актуальні проблеми економіки – 2008. – №8(86). – С. 82-91.

 • Лотоцька С.В. Теоретичні підходи до забезпечення економічної стійкості підприємств [Електронний ресурс] / Лотоцька С.В. // Проблеми системного підходу в економіці. – 2011. – № 3. – Режим доступу : http://www/ nbuv.gov.ua/ e-journals.

 • Лузан Ю.П. Організаційно–економіний механізм забезпечення розвитку агропромислового виробництва України: теоретично – методологічний аспект / Ю.П.Лузан // Економіка АПК. – 2011. – №2. – С. 3-12.

 • Любченко Н.Л. Механізм забезпечення економічної стабільності промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності)/ Н.Л. Любченко. – Хмельницький, 2010. – 22 с.

 • Майорова И.Н. Конфигурация рынка грузовых перевозок Украины во время кризиса / И.Н. Майорова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2009. – №9. – С. 235-240.

 • Макаренко Ю.П. Розробка методики проведення комплексного аналізу фінансової звітності для підприємств АПК / Ю. П. Макаренко // Агросвіт. − 2008. − № 4. − С. 37-43.

 • Макарова М. Факторы экономической устойчивости нефтяной компании // Маркетинг. – 2004. – № 3. – С. 93-97.

 • Макарчик І. Основні показники оцінки платоспроможності та ліквідності підприємств і методика їх визначення / І . Макарчик // Формування ринкових відносин в Україні. − 2008. − № 7. − С. 36-41.

 • Македон В.В. Оцінка якості корпоративного управління в умовах міжнародного бізнесу [Електронний ресурс] / В.В. Македон, Д.С. Рубець − Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua

 • Максимов В.В. Напрями дослідження економічної стійкості підприємства [Електронний ресурс] / Максимов В.В. − Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VSUNU/2010_3/Maksimov.pdf

 • Максютенко І.Є. Управління ризиком авіаційних процесів в авіакомпанії/ І.Є. Максютенко //Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем : збірник наукових праць МННЦ ІТіС.– 2007- Вип.12 – С. 55-61.

 • Марцін В.С. Надійність, платоспроможність та фінансова стійкість - основні складові оцінки фінансового стану підприємства //Економіка, фінанси, право. – 2008. – №7(75). – С. 26-29.

 • Маслак О.І. Модель механізму забезпечення стратегічної стійкості машинобудівного підприємства / О.І. Маслак, І.В. Мовчан // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2. – С 185-189.

 • Масленко Ю.В. Устойчивое развитие предприятия – фактор экономической безопасности. – [Електронний ресурс]/ Ю.В. Масленко, Н.А. Кульбака – Режим доступу: http://masters.donntu.edu.ua/2002/fem/kulbaka/lib/ s3.htm.

 • Матвєєв В.В. Маркетинг аєропортов и исследования потребителей авиатранспортной продукции / В.В. Матвєєв, Мазен Ахмед Ганем Аль-Суфи // Економіка, фінанси, право. − 2009. – №8. – С. 12-16.

 • Матвєєв В.В. Фактори впливу на фінансові взаємовідносини авіакомпаній [Електронний ресурс] / В.В. Матвєєв, О.В. Попович − Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua

 • МАУ відкриває код-шерингові рейси в партнерстві з авіакомпанією bmi [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.flyuia.com/ua/about/ ukraine-international

 • Медведев В.А. Устойчивое развитие общества: модели, стратегия / Медведев В.А. — М. : Академия, 2001. – 267 с.

 • Мельник Л.Г. Основи стійкого розвитку : навч. посіб. [для післядипломної освіти] / Мельник Л.Г. – Суми : Університетська книга, 2006. – 366 с.

 • Мерхеж Р.Е. Удосконалення механізму управління авіакомпанією в умовах конкуренції : автореф. дис... канд. екон. наук: спеціальність 08.07.04 / Р.Е. Мерхеж. – Х.,2007. – 20 c.

 • Методичнi рекомендацiї формування ставок аеропортових зборiв за обслуговування повiтряних суден i пасажирiв в аеропортах України. Затверджено Наказом Мiнiстерства транспорту України 01.07.2003 N 472 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.qdpro.com.ua/qdw/php/ common/disarchieve/getdoc.php?isnvalue

 • Методы исследования экономических процессов: [монография] ; под ред проф. Ф.В. Зиновьева. – Симферополь: ЧП «Предприятие Феникс», 2009.244 с.

 • Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник/ Д.Г. Лук’яненко, Б.В. Гунський, О.М. Мозковий та ін..; за ред. д.е.н. проф. Д.Г. Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2003. – 387с.

 • Мізіна О.В. Оцінка економічної стійкості промислового підприємства на тактичному й стратегічному рівнях / О.В. Мізіна, І.М. Широкова // Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. – 2010. – Випуск 39-2. – С. 168-173.

 • Мірошніченко Т.С. Основні поняття стійкості економічного розвитку / Мірошніченко Т.С. // Економічний вісник Донбасу.–2011.–№3 (25). – С. 37-41.

 • Мокринська З.В. Глобалізація авіатранспортної галузі / З. В. Мокринська // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. − 2008. − № 6. – С. 74-78.

 • Мортиков В. Інвестиції і зайнятість// Економіка України, 2002. - №4. – С.30-34.

 • Мызникова Т.Н. Факторы формирования экономической устойчивости агропредприятия / Мызникова Т.Н. // Вестник Челябинского государственного университета: научный журнал. Серия 7. Государственное и муниципальное управление. – 2005. – № 1(4). – С. 57-60.

 • Нагірна Л.В. Стійкий розвиток як складова забезпечення конкурентних переваг підприємства / Нагірна Л. В. // Наука й економіка – 2010. – № 3 (19) – С. 133-138.

 • Нікуліна В.Б. Організаційно-економічний механізм забезпечення агропромислового виробництва України в сучасних умовах господарювання Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. – 2011 Спецвипуск 33., Частина 2. – С. 198-201.

 • Нілі Е. „Призма ефективності. Карта збалансованих показників для виміру  успіху в бізнесі та управління ними» / Е. Нілі, К. Адамс, М. Кеннерли – Дніпропетровск, 2003. – 203 с.

 • Новини [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www. credit-rating.com.ua/ua/RCM.html

 • Онуфриенко А. Нью-Йорк выдержит двух [Електронний ресурс] / А Онуфриенко // Комерсант.  02.06.2006.  №91. : − Режим доступу: www. kommersant

 • Оськин А.И. Опыт экономического анализа и мониторинга предприятий /А.И. Оськин, JI.A. Сергеева, Н.В. Калашникова // Деньги и кредит – 2003. – №3. – С. 37-41.

 • Офіційний сайт авіакомпанії Windrose [Електронний ресурс]. – Режимдоступу: http://www.avia.alltravels.com.ua/ru/aviacompany/info/Windrose

 • Офіційний сайт Державного комітету статистики України – [Електронний ресурс]. – Режимдоступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

 • Офіційний сайт авіакомпанії «wizzair» [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://wizzair.com/about_us/company_information/language =RU

 • Офіційний сайт авіакомпанії «Аеросвіт» [Електронний ресурс]. − Режим доступу: www.aerosvit.ua

 • Офіційний сайт авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» [Електронний ресурс]. − Режим доступу: www.flyuia.com

 • Офіційний сайт АК „Аеросвіт”. Електронний ресурс – Режим доступу: http://www.www.aerosvit.ua

 • Офіційний сайт АК „Аерофлот – російські авіалінії” Електронний ресурс – Режим доступу: http://www.aeroflot.ru

 • Офіційний сайт АП „Бориспіль”. Електронний ресурс – Режим доступу: http://www.airport-borispol.kiev.ua

 • Офіційний сайт Асоціації європейських авіаліній (AEA) [Електронний ресурс]. − Режим доступу:http://www.aea.be/

 • Офіційний сайт Державної авіаційної адміністрації [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.avia.gov.ua/

 • Офіційний сайт Міжнародної асоціації повітряного транспорту [Електронний ресурс]. − Режим доступу:http://www.iata.org/

 • Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua

 • Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: [монографія] / [М.О. Кизим, В.А. Забродський, В.А. Зінченко, Ю.С. Копчак]. – Х. : Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2003. – 144 с.

 • Парій В.М. Шляхи подолання авіаційними підприємствами фінансової кризи / В.М. Парій // Актуальні проблеми економіки. −2009. −№8(98). – С. 124-128.

 • Перетятько А.В. Дослідження сутності поняття економічна стабільність промислового підприємства [Електронний ресурс] / Перетятько А.В. – http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Suek/2011_3/Peret.pdf

 • Перошенкова О. Інтегральний показник економічної ефективності інвестиційних проектів// Економіка України. - 2002. - №8. – С. 81-86.

 • Петренко М.М. Аналіз досвіду аеропортів у сфері надання послуг авіапасажирам [Електронний ресурс] / М.М. Петренко − Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2008-3/Petrenko_308.htm

 • Петрова Ю. Информационные технологии «на вес»// Цифровой мир. – 2002. №8.

 • Плугіна Ю.А. Організаційно-економічний механізм управління розвитком підприємств залізничного транспорту / Рональд Г. Коуз // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – № 33 – С. 211-220.

 • Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств : підручник [Поддєрьогін А. М., Білик М. Д., Буряк Л. Д., Булгакова С. О., Куліш А. П.] – К. : КНЕУ, 2006. – 552 с.

 • Подъяблонская Л.М. Финансовая устойчивость и оценка несостоятельности предприятий / Л.М. Подъяблонская, К.К. Поздняков // Финансы. – 2000. – № 12. – С. 18-20.

 • Поліщук О.А. Теоретико-методологічні основи оцінки економічної стійкості сільськогосподарських підприємств / Поліщук О.А. // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2007. – Вип.225, т.2. – С. 367-374.

 • Портна К. Крилаті перспективи [Електронний ресурс] / К. Портна // Український дiловий тижневик "Контракти". – № 22 –15-06-2010 − Режим доступу: http: //www. kontrakty

 • Прогноз развития воздушного транспорта до 2015 года / Циркуляр ІСАО 304 - АТ/127, Монреаль: сентябрь 2008г.

 • Проценко Н.Б. Визначення ресурсів для створення резервів забезпечення економічної стійкості підприємств / Н.Б. Проценко, Б.А. Писаренко // Міжнародний збірник наукових праць. – 2010 – Випуск 2(17) – С. 298-304.

 • Проценко Н.Б. Методологічні аспекти оцінки економічної стійкості підприємств / Н. Б. Проценко // Регіональна економіка.−2007.– № 2. − С. 86-94.

 • Пузиркова П.В. Вдосконалення управління фінансовим потенціалом підприємств шляхом мінімізації економічного ризику/ П.В. Пузиркова // Формування ринкових відносин в Україні. − 2008. − № 11. − С.43-46.

 • Редченко К.І. Стратегічний аналіз в бізнесі / Редченко К.І. – Львів : «Новий світ 2000», 2003. – 272 с.

 • Редькін О.С. Сучасні стратегії та технології корпоративного управління : Інформатизація, віртуалізація, реструктуризація, стратегічний синергізм, фінансові важелі / Редькін О. С., Реген В., Хрущ Н. А. — О. : Евен, 2004. — 215 с.

 • Рональд Г. Коуз «Институциональная структура производства». Природа фирмы : пер.с англ. / Рональд Г. Коуз – М.: Дело, 2001. – С. 342.

 • Сабадирьова А.Л. Організаційні основи потенціалу підприємства / А.Л. Сабадирьова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – № 6. Т.3. – С. 274–280.

 • Савінов О.М. Ефективне управління процесами авіаційного підприємства / О.М. Савінов, І.Є. Максютенко // Економічний простір. – 2009. − № 21.− С. 321-326.

 • Сайт «Усе про українську авіацію» [Електронний ресурс] − Режим доступу: http://www.wing.com.ua/

 • Салах Турки. Управление инвестиционным проектом промышленного предприятия//Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи// Матеріали Всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрів та аспірантів: У двох томах. – Т.2. – К.: ІАЕУ ААН, 2003. – С. 125-127.

 • Сбалансированная система показателей [Електронний ресурс] − Режим доступу: http: www.scorecard.ru

 • Севастьянов А.В. Оценка экономической устойчивости предприятия [Електронний ресурс] / Севастьянов А.В. − Режим доступу:http://www.mte.ru/w6.nsf

 • Семененко І.М. Економічна стійкість підприємства: сутність і поняття [Електронний ресурс] / Семененко І.М. − Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/VSUNU/2010_2_2/Semenenko.pdf

 • Синицина Е. «Аеросвит» решил сбросить баланс [Електронний ресурс] / Е. Спицына // Коммерсант.  27.02.2009.  № 35. − Режим доступу: www. kommersant

 • Синицына Е. Национальный авиаперевозчик задерживается на взлете [Електронний ресурс] / Е. Синицына // Комерсант.  27.08.2007.  № 145 : − Режим доступу: www. kommersant

 • Сімех Ю.А. Визначення поняття конкурентостійкість підприємства / Сімех Ю.А. // Вісник Міжнародного Слов’янського університету. Серія «Економічні науки». – 2007. –Т. X. – № 1. – С. 12 – 16.

 • Соколова Л.В. Теоретично-методологічні підходи до комплексної оцінки фінансового стану підприємства / Соколова Л.В., Бакаєва О.М. // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики − 2008. − № 2(5). − С. 62-65.

 • Социально-экономический потенциал устойчивого развития / [под ред. Л.Г. Мельника, Л. Хенса]. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2007. – 1120 с.

 • Спицына Е. «Аэросвит» окрылен помощью [Електронний ресурс] / Е. Спицына // Коммерсант.  18.11.2009.  № 200. − Режим доступу: www. kommersant

 • Статистика. Електронний ресурс. − Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/Statist/CREDITS/kred.htm

 • Статистика. Електронний ресурс. − Режим доступу : http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2007/12/07/112997/printable

 • Статистика. Електронний ресурс. − Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/

 • Статистичний щорічник України за 2005 рік. / за ред. Осауленко О.Г. − К.: Видавництво «Консультант», 2006. − 575 с.

 • Статистичний щорічник України за 2006 рік. / за ред. Осауленко О.Г. − К.: Видавництво «Консультант», 2007. − 664 с.

 • Статистичний щорічник України за 2007 рік. / за ред. Осауленко О.Г. − К.: Видавництво «Консультант», 2008. − 664 с.

 • Статистичний щорічник України за 2007 рік. / за ред. Осауленко О.Г. − К.: Видавництво «Консультант», 2009. − 664 с.

 • Сулима Л.О.  Оцінка концентрації ринку авіаційних перевезень України за методикою визначення індексу Херфіндала-Хіршмана [Електронний ресурс] / Л.О. Сулима − Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2010_2/Sulima_210.htm)

 • Теория статистики : ученик [под ред. проф. Р.А. Шмойловой].− М. : Финансы и статистика, 1996. − 464 с.

 • Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання : навч.-метод. посібник / [Терещенко О.О., Невмержицький Я.І., Куліш А.П., Терещенко С.І., Галака О.П.]; під ред. О.О. Терещенко — К. : КНЕУ, 2006. — 312 с.

 • Тихонова О.Ю. Стратегічні альтернативи розвитку українських авіакомпаній [Електронний ресурс] / О.Ю. Тихонова − Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua

 • Тімофєєв В.О. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі / В.О. Тімофєєв, Ю.В. Овсюченко // Проблеми теорії та практики. – 2008. – №3(3). – С. 136-145.

 • Тхор С.О. Управління економічною стійкістю підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – 20 с.

 • Украинский «Аерофлот И. Коломойского : [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http: // tema.in.ua/article/5146.html)

 • Україна готує візовий режим для європейців [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // www. 1plus1.tsn

 • Український авіаперевізник зазначає про збільшення завантаження рейсів до Тель-Авіва після лібералізації безвізового режиму [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // www.newsmore.net

 • Українсько-Середземноморські авіалінії" потрапили до "чорного списку" Євросоюзу : [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.newsru.ua/ukraine/11sep2007/chernyi.html

 • Улыбина Н.Г. Экономическая устойчивость предприятий: [Електронний ресурс] / Н.Г. Улыбина, И.В. Иванцова, Е.Н. Кучерова – Режим доступу: http://suiai.edu.ua/projects/ismiu-iep/download

 • Усов А.В. Методи дослідження стійкого розвитку економічної системи в умовах кризи / А.В. Усов, О.М. Гончаренко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011 – № 2, T. 1. – С. 206-212.

 • Фадеева А.С. Концепция устойчивого развития туризма / Фадеева А.С. // Культура народов Причерноморья. – 2006. – №89. – С. 48–51.

 • Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посібник / О.С. Федонін, І. М. Рєпіна, О.І. Олексюк. – К. : КНЕУ, 2004. – 316 с.

 • Фещур Р.В. Економічна стійкість підприємства - становлення понятійного базису / Р.В. Фещур, Х.С. Баранівська // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Проблеми економіки та управління. – 2010. – №684. – С. 75-86.

 • Харитонова О.С. Економічна стійкість підприємства як основа забезпечення його конкурентоспроможності. : Дис. канд. наук: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України, Луганськ, 2008. – 220 с.

 • Хендлинг и представительские услуги в аэропортах [Електронний ресурс] − Режим доступу: http://www.uhc.kiev.ua/uk/Hending/

 • Хес Р. Антикризисное управление / Хес Р. – М. : Лори , 2004. – 496 с.

 • Хуажева А.Ш. Основные факторы, определяющие устойчивость развития агропромышленного производства / Хуажева А.Ш. //Аграрная наука. – 2004. – №4. – С. 11.

 • Ціпан О.Я. Аналіз проблем та шляхів підвищення конкурентоспроможності ринку авіаційних перевезень України / Ціпан О.Я. − Економіка, фінанси, право. − 2009. – №11. – С. 11-14.

 • Цямрюк Ю.С. Зміст економічної стійкості підприємства та методи її аналізу [Електронний ресурс] / Ю.С. Цямрюк. – Режим доступу: .

 • Челенков А.П. Маркетинг услуг : монография / А.П. Челенков. – М. : Центр маркетинговых исследований и менеджмента, 2004. – 128 с.

 • Чіп О.Л. Проблеми підвищення економічної стійкості аграрних підприємств / Чіп. О.Л. // Економіка АПК. – 2010. – №11. – С. 25-28.

 • Шандова Н.В. Оцінка загальної стійкості розвитку промислового підприємства / Шандова Н.В. // Економічний простір : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2009, № 21. – С. 276–292.

 • Шандова Н.В. Оцінка загальної стійкості розвитку промислового підприємства / Шандова Н.В. // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 9. – С. 169-173.

 • Шеремет О.О. Фінансовий аналіз : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Шеремет О.О. – К. : Кондор, 2005. – 196 с.

 • Шеффи Й. Жизнестойкое предприятие: как повысить надежность цепочки поставок и сохранить конкурентное преимущество / Шеффи Й. ; пер. с англ. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 301 с.

 • Яковлєва Н.Г. Організаційно-економічний механізм управління інноваційним потенціалом відкритих акціонерних товариств : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 – Н.Г. Яковлєва; [Київський національний торговельно-економічний університет]. – 2006. – 19 с.

 • Яремко І. Організаційно-економічний механізм формування та реалізації потенціалу економічних систем / Яремко І. // Галицький економічний вісник. – 2010. – №4(29). – С. 116-120.

 • Яцентюк В.Л. Обеспечение устойчивости и эффективности деятельности предприятия при формировании стратегии развития / Яцентюк В.Л. // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. – 2007. – №3-1(51). – С. 36-42.

 • Ячменьова В.М. Ідентифікація стійкості діяльності промислових підприємств : [монографія] / Ячменьова В.М. – Сімферополь : ДОЛЯ. – 2007. – 384 с.

 • Air Navigation Services Are Increasingly Being Corporatized.- Civil Air Navigation Services Organization, 2000

 • Air Traffic Statistics and Forecasts (STATFOR)// Medium-Term Forecast of Annual Number of IFR Flights (2002 - 2009).- 2001.- Vol. 1.

 • Air Transport World – 2000.- Air transport Association.- Las Vegas, Nevada.- 2001.

 • ATA and U.S. Department of Commerce (Bureau of Economic Analysis) Annual Reports 2001.- Washington D.C., 2002.

 • ATA Annual Reports 2000.- Air Transport Association.- Las Vegas, Nevada.-2001. Р. 478.

 • Balansed ScoreCard - альтернативные модели [Електронний ресурс] − Режим доступу: http://www.imanager.com.ua/index.php?option

 • Central Bank of Bahrain. What is Financial stability? [Електронний ресурс]

 • Economic Trends and Challenges for the World Airline Industry.- Air transport Association.- Las Vegas, Nevada.- 2002.

 • Evolving Structure of Aviation Market.- Cambridge Energy Research Associates, 2000.

 • Evolving Structure of Aviation Property.- Cambridge Energy Research Associates, 2001.

 • FAA’s Airport Capacity Benchmark Report 2001.- Federal Aviation Administration, 2002.

 • Kaplan R. S., Norton D. P. The Strategy-Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment. — Boston.: Harvard Business School Press, 2000.

 • Korobkova Z.V. Economic mechanism of steady development of enterprise in the conditions of growing economic globalization / Z.V. Korobkova // Functioning of enterprises in an economy: problems and decisions. –– Novosibirsk: IEOPP SO RAN, 2006. –– P. 57-68.

 • Ovsianko D., Shirokova G, Ovsianko A., Nodelman V. Problems of the TQM strategy and ISO 9000 standards application in the Russian companies // The 6th World Congress for TQM Proceedings, Saint-Petersburg, 2001.

 • Projected Interregional Traffic Growth.- Boeing, L.E.K. Consulting.- Seattle, 2000.

 • Sep. 11th and the prevailing economic picture// ATA Monthly Passenger Revenue Report 2001 – 2002.- Air transport Association.- Las Vegas, Nevada.- 2002.

 • Solnik, Bruno. International Investments: Reading. – Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, Inc.,1988

 • The importance of price stability. Remarks by William J. McDonough, President Federal Reserve Bank of New Yorkbefore the Economic Club of New York. New York, October 2, 2006 [Електронний ресурс] − Режим доступу: http://www.newyorkfed.org

  Каталог: bitstream -> NAU
  NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
  NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
  NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
  NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
  NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
  NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
  NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   78   79   80   81   82   83   84   85   86
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка