Міністерство освіти та науки УкраїниСкачати 268.38 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір268.38 Kb.
Міністерство освіти та науки України

Одеська національна юридична академія


___________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Проректор з навчально-методичної роботи


Проф. _______________________Ю.Є. Полянський


«___» ______________________ 2008 р.


МЕТОДИЧНІ рекомендації

з написання та оформлення

курсових робіт

із навчального курсу
Господарське право

Для студентів 4 курсу

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри господарського права і процесу,протокол №___від _______

Розглянуто та схвалено на засіданні навчально-методичної ради ОНЮА, протокол №___від _______


Автор рекомендацій:

Зав. кафедри, д.ю.н. О.П. Подцерковний


Рецензенти:

К.ю.н., доцент Мельник С.Б.,

К.ю.н. О.О. Квасніцька

Одеса - 2008

1. Загальні положення

Виконання курсових робіт для студентів економіко-правового факультету є необхідним і найважливішим етапом поглиблення і закріплення теоретичних і практичних знань з навчальної дисципліни "Господарське право" в Одеській національній юридичній академії.. Курсова робота виконується згідно навчального плану академії на основі діючого законодавства України та друкованих наукових праць.

Курсова робота є важливим підготовчим етапом у підготовці до державних екзаменів та написання дипломної роботи.

Оскільки Конституція України має найвищу юридичну чинність, а її норми є нормами прямої дії, то висвітлення правового регулювання організації та здійснення господарської діяльності повинне починатися з аналізу положень Конституції України. Наступним правовим джерелом виступає Господарський кодекс України, прийнятий 16.01.2003 р., який набуде чинності з 1.01.2004 р. Його співвідношення з Цивільним кодексом в галузі приватноправового регулювання слід сприймати як співвідношення спеціального до загального, у якому перший має пріоритет перед останнім.

Уважно слід поставитися до вивчення законів, які видані в розвиток положень господарського кодексу, розібратися указами Президента України, постановами уряду та нормативними актами інших органів державної виконавчої та місцевої влади. Для цього доречно використовувати інформаційно-пошукову комп’ютерну систему "Ліга-закон", доступ до якої є в бібліотеці ОНЮА.

При виконанні курсової роботи рекомендується використовувати не тільки спеціальну літературу, а й матеріали судової практики. Особливу увагу варто приділити Роз’ясненням (Рекомендаціям, інформаційним листам, оглядовим листам Вищого господарського суду України), постановам Пленуму Верховного Суду України, де містяться важливі роз'яснення з питань тлумачення і застосування діючого матеріального і процесуального законодавства (у тих розділах курсової роботи, де це необхідно).

У курсовій роботі повинна знайти відображення, крім провідних вказівок, і судова практика з конкретних справ, якщо в курсовій роботі питання торкаються процесуальних норм. При цьому може бути використано практику дозволу справ юрисдикційними органами на місцях або матеріали судової практики, опубліковані у таких спеціальних виданнях, як "Вісник господарського судочинства», «Вісник Верховного Суду України", "Право України", "Підприємництво, господарство і право", "Юридична практика" та ін.

Приклади із судової практики повинні викладатися лаконічно і мати відношення до конкретної ситуації, зазначеної в курсовій роботі.

Для самоконтролю і правильного розподілу часу студент разом з керівником складає календарний план виконання роботи.

У процесі виконання курсової роботи студенти самостійно підбирають необхідну інформацію, здійснюють її обробку, обґрунтовують і аргументують ті чи інші пропозиції і висновки.

Процес виконання курсової роботи включає такі послідовні етапи:

- вибір теми курсової роботи;

- вивчення спеціальної літератури з обраної теми;

- збір і систематизація основної інформації з теми курсової роботи;

- аналіз зібраних матеріалів;

- обґрунтування висновків і пропозицій;

- оформлення курсової роботи;

- здача курсової роботи на рецензію та її захист.

Студенти повинні враховувати необхідність та важливість усіх перерахованих етапів, плануючи послідовність і обов'язкове виконання курсової роботи в термін, визначений викладачем відповідно до навчального плану.

Студенти, що не виконали курсову роботу в встановлені терміни термін чи одержали незадовільну оцінку за неї, до екзаменаційної сесії не допускаються.


2. Вибір теми курсової роботи
Вибір теми - перший етап виконання курсової роботи, найважливіша умова її. Необхідно враховувати такі фактори, як науковість, практичність і актуальність, перспективність, інтерес студента до досліджуваної теми. Слід враховувати також фактор наявності достатнього обсягу літератури з тих питань, на які необхідно відповісти студенту самостійно при виконанні курсової роботи.

Тематика курсової роботи містить у собі вузлові проблеми, питання, тенденції правових відносин у суспільстві, відповідно до того чи іншого розділу права.

Структура курсової роботи:

- титульний лист;

- зміст;

- перелік умовних позначок (при необхідності);

- вступ;

- основна частина, теоретичний розділ - теоретичні положення, їхній аналіз, система доказів і т.д.;

- висновки;

- список використаних літературних джерел.

Перед початком роботи студент під керівництвом керівника визначає план курсової роботи.
3. Вивчення спеціальної літератури з обраної теми
Відповідно до обраної теми курсової роботи студент самостійно здійснює підбор літератури і джерел (книги, брошури, статті, законодавчі акти, зведення законів, укази. постанови), накопичує матеріали згідно теми курсової роботи і приступає до їх вивчення.

Виконання курсової роботи передбачає обов'язкове вивчення і використання конституційних положень, новітніх тенденцій у системі змін і вдосконалення сучасного законодавства в Україні.

Рекомендується в період вивчення літератури з тих чи інших галузей права залучати і використовувати в роботі матеріали, пов'язані із закордонним досвідом у системі правових відносин, тому що порівняльний аналіз значно збагачує теоретичний зміст курсової роботи.

Необхідно зазначити, що зміст курсової роботи не може обмежуватися суто визначеною галуззю права. Наприклад, тільки проблемами господарсько-правової реформи, адже сфера господарювання так чи інакше пов'язана з адміністративним правом, конституційним правом, кримінальним і цивільним процесом, проблемами політичних відносин у суспільстві і т.ін. Іншими словами, курсова робота за своїм змістом, повинна являти собою зразок комплексного підходу у розробці обраної теми.

Вивчаючи літературу, студент визначає теоретичні основи дослідження питань теми і виявляє етапи їхньої розробки. До теоретичних основ дослідження належать:

- основні категорії і поняття у системі законодавства;

- закономірності розвитку тих чи інших процесів,

Глибоке вивчення наукових та практичних джерел, нормативних актів дозволяє осмислити сучасний стан досліджуваної проблеми, розібратися у причинно-наслідкових зв'язках і структурувати курсову роботу таким чином, щоб вона являла собою форму послідовно виконаної, логічно завершеної наукової праці.

У період вивчення джерел рекомендується вести робочі записи, систематизувати їх, що допоможе систематизувати матеріал, осмислити його відповідно до плану курсової роботи.

Варто підкреслити, що правильна робота студента з літературою є головною запорукою успішного виконання курсової роботи.


4. Збір основної інформації
Після вивчення теоретичного матеріалу і складання плану курсової роботи студент приступає до збору практичних даних, що можуть являти собою доказову частину курсової роботи.

У даному випадку мова йтиме про фактичний матеріал наступного характеру:

- зводи законів;

- статистичні дані по галузях права;

- спеціальна юридична література (не навчальна).

Якщо студент працює з цифровим, статистичним матеріалом, то тут рекомендується використовувати дані в порівняльному аналізі для наочної демонстрації тих чи інших тенденцій.

Основною формою документального оформлення матеріалу є табличні інформаційні матеріали. Вони можуть мати вигляд окремих таблиць. Тут можугь використовуватися графіки і діаграми.
5. Аналіз зібраних матеріалів, обґрунтування висновків
Зібраний матеріал піддається ретельній обробці, у процесі якої здійснюється його систематизація, тобто студент повинен перечитати і розподілити матеріал відповідно до плану курсової роботи.

Наступним етапом у роботі є добір матеріалу з погляду можливості його використання при обгрунтуванні тих чи інших ідей і положень майбутньої курсової роботи.

Перед тим як робити висновки, необхідно перевірити завершеність кожної окремої частини роботи, суть її змісту й аргументованість доказів. Лише після цього слід приступити до формулювання висновків.

Висновки необхідно акцентувати: • за суттю поставленої проблеми;

 • за підсумками кожного розділу частини;

 • за підсумками роботи в цілому.

Висновки рекомендується формулювати коротко й лаконічно, не перевантажувати їх цифровими даними і деталями.

Висновки можуть мати як позитивний, так і негативний характер. У даному випадку оцінка висновку буде залежати від його аргументованості.


6. Оформлення курсової роботи
Зібраний і оброблений у процесі дослідження матеріал вимагає чіткого і послідовного викладу. На цьому етапі виконання курсової роботи остаточно удосконалюється матеріал усієї теми, її спрямованість, стилістика викладу.

- логічність і послідовність викладу матеріалу;

- аргументованість;

- точність формулювань;

- конкретність викладу результатів дослідження;

- доказовість висновків.

Титульний лист оформляється відповідно до системи стандартизації. Зміст включає назви розділів курсової роботи і нумерацію сторінок. Текст розділів може включати підрозділи (параграфи). Розділи повинні бути пронумеровані арабськими цифрами в рамках усієї роботи. Наприклад:

Тема: "Державний вплив на сферу господарювання"

План

Вступ.


Розділ 1. Основні засади господарської діяльності ..................................

1.1. Загальні положення................................................................................

1.2. Методи та форми державного впливу на господарські відносини.....

Розділ 2. Межі державного впливу на сферу підприємництва в Україні.

2.1. Регуляторна політика держави у підприємницькій діяльності...........

2.2. Проведення перевірок підприємницької діяльності............................

Розділ 3. Окремі засоби державного регулювання господарської діяльності в Україні.

3.1. Судовий захист та регулювання господарських відносин між суб'єктами господарювання.

3.2. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом

3.3. Державне регулювання у сфері розвитку конкуренції та обмеження монополізму.

Розділ 4. Державне регулювання відносин у агропромисловому комплексі.

4.1. Сутність аграрної політики держави.

4.2. Державна підтримка АПК.

4.3. Ефективність впливу держави на відносини в сфері АПК

Висновки.

Перелік використаної літератури.

Вступ не нумерується як розділ. Підрозділи (параграфи}- необхідно нумерувати арабськими цифрами в рамках кожного розділу.

Вступ повинен коротко характеризувати сучасний стан проблеми (питання), якій присвячена тема курсової роботи. Умовно структура вступу виглядає таким чином:

- актуальність обраної теми, її значимість;

- проблемність теми, необхідність її дослідження;

- короткий огляд літератури й інших джерел з даної теми;

- визначення завдань, які студент повинен вирішити у процесі виконання курсової роботи.

Теоретична частина курсової роботи ґрунтується на аналізі літературних джерел і містить у собі 2-3 питання, що розкривають найважливіші теоретичні проблеми, визначені у курсовій роботі. Даний розділ - основна частина роботи. Саме тут здійснюється головна інформаційна і доказова сторона завдання, описуються всі проміжки і кінцеві результати, в тому числі й негативні.

Методика дослідження повинна викладатись логічно й обґрунтовано.

Висновки курсової роботи повинні містити оцінку результатів роботи, у тому числі -з погляду відповідності мети курсової роботи (тобто, чи є відповіді на зазначені в роботі проблеми, завдання).

Список літератури включає усі використані джерела, що розміщуються в порядку звертання в тексті чи роботі за їхньою значимістю, але за абеткою. Інформація про книги, інші видання повинна включати: прізвище і ініціали автора, назву, найменування видавництва (журналу), назву серії (якщо така є), рік випуску, номер видання (журналу), сторінку, на якій розміщена стаття.

Літературні джерела необхідно вказувати в такій послідовності":


 • закони України;

 • укази Президента України;

- постанови Верховної Ради і Кабінету Міністрів України; накази, листи, інструкції міністерств, відомств, органів держадміністрацій тощо;

- книги і брошури; • статті з журналів, газет.

Позначення на джерело опублікування Конституції не вимагається.

Інші закони повинні мати позначення на джерело опублікування.

Наприклад:


 • Господарський кодекс України від 16.01.03 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18-22. – Ст. 144

 • Про ціни та ціноутворення: Закон Української РСР від 03.12.90р.// Відомості Верховної Ради УРСР.- 1990.- № 52.- ст. 650.

Додаткова література:

 • Воробей О.Виникнення та історичний розвиток паперових грошей України. // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 1. – с. 6-8.

 • Воронова Л.К. Правовое регулирование кредитно-расчетных отношений в народном хозяйстве. - Киев: Выща школа, 1988. – 214 с.

 • Гайворонський В. Цивільне законодавство: від “нічого приватного” до “нічого публічного”? // Вісник Академії правових наук України. - 1997. - № 4. - С. 91-100.

Літературні джерела вказуються мовою оригіналу (Російські джерела російською мовою, англійські, німецькі тощо - відповідно, якщо немає опублікованого перекладу). Бажано – в алфавітному порядку або за черговістю застосування у роботі.

Різного роду додатки оформляються як продовження курсової роботи на наступних сторінках. Кожний додаток починається з нової сторінки. У правому верхньому куті розміщується слово "Додаток".

Після закінчення роботи необхідно прочитати її всю, звертаючи увагу на взаємозв'язок між окремими частинами.

Загальний обсяг курсової роботи (без переліку літератури) повинен становити 25-30 сторінок формату А-4, надрукованих або охайно написаних від руки. Поля залишаються з чотирьох сторін аркуша: зліва - 30 мм; справа - не менше 10 мм; зверху і знизу - не менше 20 мм. Сторінки курсової роботи повинні бути пронумеровані; на першій сторінці номер не ставиться.

Таблиці, виконані на окремих листах, та додатки включаються в нумерацію сторінок. Кожна таблиця повинна мати заголовок, який починається з великої літери і розміщується нижче слова "таблиця", яке пишеться над правим верхнім кутком таблиці. Таблиці нумеруються послідовно арабськими цифрами. При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку на неї вказують "Продовження таблиці" (із зазначенням її номера).

Таблиці розміщують так, щоб їх можна було розглядати без перегортання сторінки після першого посилання на них у тексті звіту. При посиланні на таблицю вказують її номер і слово "таблиця" у скороченому вигляді (наприклад: "табл. 1").

У додатках наводяться форми статистичної звітності, допоміжні матеріали. Кожний додаток починається з нової сторінки, у правому верхньому куті якої пишеться слово "Додаток №_".

Курсова робота відповідним чином переплітається або зшивається.


7. Перелік обов'язкових вимог до виконання державного стандарту при виконанні курсової роботи
1. Оформлення титульного листа (дивися зразок). Лист не нумерується.

2. Кожна сторінка курсової роботи повинна мати поле:

- праве поле - 10 мм;

- ліве поле - 20 мм;

- верхнє - 20 мм;

- нижнє - 20 мм.

3. Нумерація сторінок:

- титульний лист не нумерується, цифра 1 не ставиться. Нумерація сторінок арабськими цифрами починається зі "Вступу".

Виконання заголовків і підзаголовків у тексті:

- назва розділу пишеться з нового рядка (дотримання абзацу, 15 мм);

- підзаголовок пишеться за назвою розділу на рядку, нижчому від попередньої на 8 мм.

- відстань між назвою розділу і наступним рядком -15 мм. і. Наведення прикладів у тексті:

- слово "Наприклад" починається з нового абзацу (15 мм);

наведення самого прикладу - з подвійного абзацу (ЗО мм).

Деякі правила пунктуації:

при написанні назв розділів, підрозділів крапка наприкінці фрази чи слова не ставиться.


8. Порядок здачі курсової роботи на рецензію і захист роботи
Виконана курсова робота здається керівнику. Рецензія на курсову роботу складається викладачем після її перевірки. У рецензії вказуються позитивні сторони курсової роботи, її недоліки і дається попередня оцінка роботи.

Якщо курсова робота написана у невідповідності до вимог, має серйозні недоліки, то вона повертається для повного чи часткового доопрацювання згідно вказівок рецензента. До роботи направленої для повторної перевірки, обов'язково повинна додаватися перша рецензія.

Після усунення недоліків, якщо такі мали місце, аркуші курсової роботи разом з рецензією (рецензіями) підшиваються й опечатуються у встановленому порядку. Підшитий текст роботи міститься в пластиковому швидкозшивачеві.

У період підготовки до захисту курсової роботи студент повинен ознайомитися зі змістом рецензії, усвідомити характер зроблених зауважень і підготувати на них відповіді.

Захист курсової роботи проводиться перед комісією до початку екзаменаційної сесії.

При оцінці курсової роботи після її захисту береться до уваги рівень виконаної роботи, уміння студента володіти правовими документами, правильно використовувати їх на практиці, професійно відповідати на поставлені питання. Захист курсової роботи відбувається гласно.

Оцінка з курсової роботи виставляється у залікову книжку.
9. Хід захисту курсової роботи
Хід захисту курсової роботи студентом можна розділити на кілька етапів. Перший етап. Вступ (5-7 хв.)

Студент коротко викладає суть завдання, пояснює його проблемність і актуальність. Характеризує структуру роботи, основні джерела, використані при виконанні курсової роботи. Вказує проблеми, що виникли в ході роботи над темою курсової роботи.

Другий етап. Безпосередній захист курсової роботи.

На даному етапі студент повинен бути готовий відповісти на питання аудиторії і членів комісії із суті теми курсової роботи.

Третій етап. Підсумки (Висновки).

На заключному етапі процесу захисту курсової роботи заслуховуються думки присутніх членів комісії з приводу якості виконаної роботи, характеристика виконаної роботи провідного викладача.Виставляється оцінка за виконану роботу. При цьому оцінка, зазначена в рецензії на роботу, може бути змінена на кращу чи гіршу.

Тематика курсових робіт з курсу

на 2008-2009 н.р.


 1. Історія та уроки розвитку господарського законодавства в незалежній Україні.

 2. Поняття підприємницької та господарської діяльності як предмета правового регулювання.

 3. Метод правового регулювання господарських відносин.

 4. Особливості торгівельного (підприємницького) права Німеччини.

 5. Особливості комерційного (підприємницького) права Франції.

 6. Законодавство Японії про господарську діяльність.

 7. Правові засади планування та прогнозування господарської діяльності.

 8. Правове регулювання державного замовлення в господарських відносинах.

 9. Правове регулювання закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти.

 10. Форми ат методи державного впливу на господарську діяльність.

 11. Правові засади державного регулювання цін в Україні.

 12. Правовий режим та значення стандартизації та сертифікації продукції (послуг).

 13. Ліцензування господарської діяльності: призначення, зміст, правове регулювання

 14. Правовий статус виробничих кооперативів.

 15. Особливість правового статусу акціонерного товариства.

 16. Порядок створення акціонерного товариства.

 17. Органи управління в господарських товариствах.

 18. Порядок ліквідації суб’єктів підприємницької діяльності.

 19. Установчі документи господарських товариств.

 20. Правовий статус банківських установ в Україні.

 21. Правовий режим інститутів спільного інвестування в Україні.

 22. Правовий режим інноваційної діяльності.

 23. Правовий статус промислово-фінансових груп в Україні.

 24. Правовий статус приватного підприємства в Україні.

 25. Правовий статус філій, представництв та інших відокремлених підрозділів підприємств як суб'єктів господарських відносин.

 26. Правовий статус господарських об'єднань.

 27. Правовий статус холдінгових компаній.

 28. Господарсько-правовий статус філій та представництв суб’єктів господарювання.

 29. Правовий статус підприємств з іноземними інвестиціями.

 30. Господарські функції некомерційних організацій.

 31. Правовий зміст господарських функцій міністерств (відомств).

 32. Поняття господарсько-правової відповідальності.

 33. Господарсько-адміністративні санкції.

 34. Склад господарського правопорушення.

 35. Природні монополії: поняття, значення, правовий статус.

 36. Відповідальність за порушення правил в сфері захисту економічної конкуренції.

 37. Господарські правопорушення в сфері недобросовісної реклами.

 38. Інститут банкрутства: поняття, історичні умови появлення, ознаки.

 39. Використання платіжних карток, дорожніх чеків та жетонів в господарському обігу України.

 40. Правове регулювання фондового ринку в Україні.

 41. Правила біржової торгівлі.

 42. Особливість правового статусу страхових організацій.

 43. Порядок створення та ліквідації банківських установ.

 44. Правовий статус та господарські функції державних установ.

 45. Правовий статус казенного підприємства.

 46. Договір поставки продукції: поняття, природа та основні елементи.

 47. Договір оренди майна: поняття, природа та основні елементи.

 48. Договір лізингу: поняття, природа та основні елементи.

 49. Кредитний договір в сфері господарювання.

 50. Концесійний договір: поняття, природа та основні елементи.

 51. Договір підряду в господарських відносинах: поняття, природа, елементи.

 52. Істотні умови господарських договорів.

 53. Підстави виникнення господарських зобов’язань.

 54. Угоди приватизації: поняття, види, зміст, порядок укладання та виконання, відповідальність за порушення договірних зобов'язань.

 55. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів.

 56. Правове регулювання автомобільного перевезення вантажів.

 57. Форс-мажорні обставини в господарських відносинах.

 58. Порівняльна характеристика Правил Інтерпретації комерційних термінів в редакції 1990 року та в редакції 2000 року.

 59. Правове регулювання операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності.

 60. Організаційно-правове забезпечення юридичного обслуговування підприємств.

Тематика курсових робітна 2009-2010 н.р.


 1. Поняття та система господарського права як галузі права та законодавства.

 2. Предмет господарсько-правового регулювання.

 3. Метод господарсько-правового регулювання.

 4. Господарське право як галузь науки права.

 5. Господарсько-правові норми: поняття та види.

 6. Особливості комерційного права США.

 7. Особливості комерційного права Франції.

 8. Законодавство Японії про господарську діяльність.

 9. Правові засади планування та прогнозування господарської діяльності.

 10. Правові засади державного замовлення в господарських відносинах.

 11. Державне фінансування господарської діяльності: поняття, значення, правове регулювання.

 12. Теорії, що обґрунтовують необхідність державного регулювання економіки.

 13. Форми та методи державного впливу на господарську діяльність: поняття та правовий зміст.

 14. Правове регулювання стандартизації та сертифікації продукції (послуг).

 15. Ліцензування господарської діяльності: призначення, зміст, правове регулювання

 16. Правовий статус виробничих кооперативів.

 17. Правовий статус закритого акціонерного товариства.

 18. Порядок утворення акціонерного товариства відкритого типу.

 19. Повноваження та взаємодія органів управління акціонерного товариства.

 20. Поняття та види суб’єктів господарювання.

 21. Установчі документи господарських товариств.

 22. Правовий режим іноземного інвестування в Україні.

 23. Правовий режим інноваційної діяльності.

 24. Спеціальний режим господарювання в Україні: поняття, суб'єкти, правове регулювання.

 25. Правовий статус приватного підприємства в Україні.

 26. Правовий статус філій, представництв та інших відокремлених підрозділів підприємств як суб'єктів господарювання.

 27. Правовий статус та значення статутних господарських об'єднань.

 28. Правовий статус та значення договірних господарських об'єднань.

 29. Правовий статус та значення холдінгових організацій.

 30. Поняття та повноваження органів державної влади, що наділені господарською компетенцією.

 31. Повноваження органів місцевого самоуправління в галузі господарювання.

 32. Поняття господарсько-правової відповідальності.

 33. Підстави господарсько-правової відповідальності.

 34. Господарсько-адміністративний штраф: поняття, природа, сфера застосування.

 35. Правова природа оперативно-господарських санкцій.

 36. Склад господарського правопорушення.

 37. Природні монополії: поняття, значення, правовий статус.

 38. Поняття, види та порядок утворення монопольних утворень в Україні.

 39. Господарські правопорушення в сфері недобросовісної конкуренції.

 40. Інститут банкрутства: поняття, історичні умови виникнення, ознаки.

 41. Особливості використання векселів в господарському обігу України у порівнянні з міжнародним та іноземним регулюванням.

 42. Поняття та види акредитивних розрахунків.

 43. Біржова торгівля: значення, правові засади та суб’єкти.

 44. Поняття та види операцій на товарній біржі.

 45. Поняття та види операцій на фондовій біржі.

 46. Правове становище фінансових посередників в процесі приватизації.

 47. Правове становище підприємств з іноземними інвестиціями в Україні: історія та сучасність.

 48. Правовий статус та господарські функції державних установ.

 49. Правовий статус унітарного державного підприємства.

 50. Поняття господарського договору.

 51. Договір поставки продукції: поняття, природа та основні елементи.

 52. Договір оренди майна: поняття, природа та основні елементи.

 53. Договір франчайзингу: поняття, природа та основні елементи.

 54. Договір на відкриття та використання банківського рахунку: порядок укладання, зміни та припинення, природа та основні елементи.

 55. Поняття, види та правове регулювання агентських угод.

 56. Концесійний договір: поняття, природа та основні елементи.

 57. Договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт: поняття, природа та основні елементи.

 58. Договір про спільну господарську діяльність.

 59. Підстави визнання недійсними господарських договорів.

 60. Угоди приватизації: поняття, види, порядок укладання та виконання.

 61. Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів.

 62. Гарантія та поручительство як способи забезпечення виконання господарських зобов’язань.

 63. Правове регулювання повітряного перевезення вантажів.

 64. Правове регулювання автомобільного перевезення вантажів.

 65. Відповідальність перевізника за договором залізничного перевезення вантажів.

 66. Правові засади обігу готівки в Україні.

 67. Порядок розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності.

 68. Поняття та порядок застосування антидемпінгових заходів.

 69. Роль та місце судової практики в господарському законодавстві.

 70. Організація юридичного обслуговування підприємств.


ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Скорочення:

Відомості Верховної Ради УРСР – ВВР УРСР

Відомості Верховної Ради України – ВВР

Голос України – ГУ

Урядовий кур'єр – УК

Офіційний вісник України - ОВУ

Кабінет Міністрів України – КМУ

Національний банк України – НБУ


Основні нормативні джерела:


 1. Конституція України.

 2. Господарський кодекс України від 16.01.03 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 18-22. – Ст. 144

 3. Про підприємництво: Закон України від 7.02.91р. (із змінами та доповненнями) - // ВВСУ.- 1991.- № 14.- ст.168.

 4. Про підприємства в Україні: Закон від 20.03.91г.// ВВСУ.- 1991.- № 24.- ст.272.

 5. Про ціни та ціноутворення: Закон Української РСР від 03.12.90р.// ВВР УРСР.- 1990.- № 52.- ст. 650.

 6. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.91 р. // ВВР, 1991. - №49. – Ст.682.

 7. Про цінні папери та фондову біржу: Закон Української РСР від 18.06.91р. // ВВСУ СР.- 1991.- № 38. - ст. 508.

 8. Про товарну біржу: Закон України від 10.12.91 р.//ВВР.-1992.-№10.–ст.139

 9. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.92 р. (в редакції Закону від 30.06.99р.): УК від 15.09.99 р., № 172.

 10. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.96р. // ВВР. – 1996 - N 19. - ст. 80.

 11. Про поставку продукції для державних потреб: Закон України від 22.12.95р. // ВВР. - 1996. - №3. – Ст.9.

 12. Про приватизацію державного майна: Закон України від 04.03.92 р. (в редакції Закону від 19.02.97 р.) // ВВР. - 1997. - №17. – ст. 22.

 13. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10.04.94 р. ( в редакції Закону від 14.03.97) // ВВР. – 1995. - № 15. ст. 99.

 14. Про промислово-фінансові групи: Закон України від 21.11.95 р.// ВВР. – 1996. - N 23. - ст. 88.

 15. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 // ВВР. 2001 – № 12. – Ст. 64.

 16. Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.93. // ВВР. - 1993. - №50. – Ст.472.

 17. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.96 р. - УК, 29.06.96 р.

 18. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000. // ВВР. – 2000. - N 36. - ст.299.

 19. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України від 23.03.96 // ВВР. – 1996. - N 20. - ст. 82.

 20. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 р. // ВВР. - 1991. - №29. – Ст.377.

 21. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.94 // ВВР. – 1994. - № 40. - ст. 364.

 22. Про загальні начала створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України від 13.10.92 р.// ВВР.- 1992.-№50.–ст. 676.

 23. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України від 05.04.2001 // ВВР. – 2001. – N 29. – Ст. 137.

 24. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05.04.2001 // ВВР. – 2001. – N 24. – Ст. 128.

 25. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 // УК – 2001. - № 154 - 29 серпня.

 26. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 // ВВР. – 2001. – N 5-6. – Ст.30

 27. Конвенція ООН, якою запроваджено Одноманітний Закон про переказні векселі і прості векселі: підписана в Женеві 7 червня 1930 року League of Nations, Treaty Series, vol.CXLIII, p. 259, No. 3313 (1933-1934)

 28. Международные правила по толкованию коммерческих терминов "Інкотермс" (редакция 1990 г.) // Бизнес. – 1997 № 43, 45.


Основна спеціальна література


 1. Абрамов Н. О проекте хозяйственного (коммерческого) кодекса. // Предприним-во, хоз-во и право. – 1999. - № 4. – С. 19-22.

 2. Абрамов Н. Полная и ограниченная ответственность хозяйственных организаций // Сов. гос-во и право. – 1969. - № 8.

 3. Абрамов Н. А. О хозяйственном расчете // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. - № 11.

 4. Богатых Е.А. Гражданское и торговое право. Учебное пособие. – М.: Контакт, 2000. – 532 с.

 5. Васильєв А., Додін Є., Туманов В. Підприємець, його права, обов’язки та відповідальність. – Одеса, 1994. – С.55-86.

 6. Вінник О. Характерні риси господарських організацій. // Предприним-во, хоз-во и право. – 1998. - № 2, 5. – С. 16.

 7. Востриков П. О банкротстве предприятий-заемщиков и банков за рубежом // Хоз-во и право. – 1995. - № 2. – С. 132.

 8. Грудницкая С. Н. Порядок формирования объединений предприятий, структура и компетенция органов объединения // Предприним-во, хоз-во и право. – 1996. - № 9, 12

 9. Жаліло Я. Японський досвід державного регулювання економіки.// Економіка України. – 1995. № 3. – С. 62-75.

 10. Знаменский Л.Г. Общественный хозяйственный порядок // Гос-во и право. – 1994. - № 4. – С. 61-69.

 11. Знаменський Л.Г. Хозяйственное законодательство. - К., 1996.

 12. Зобов'язальне право: теорія і практика (навчальний посібник під ред. О.В. Дзери) – Київ, 1998.

 13. Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. М., 1991.

 14. Красуля А. Правовые аспекты лицензирования экспорта и импорта товаров в Украине // Предпр-во, хоз-во и право. – 1996. - № 4. - С. 5.

 15. Кузьмин В.Ф. Кредитные и расчетные правоотношения в промышленности.- М.: Юрид. лит., 1975. - 200 с.

 16. Кузьмин Р.И. Хозяйственное право Японии: проблемы теории и практики. – Донецк, 1993. – 32 с.

 17. Лаптев В.В. Введение в предпринимательское право. – М.: Ин-т государства и права РАН, 1994. - С. 7.

 18. Лаптев В.В. Предмет и система хозяйственного права - М., 1969- 176 с.

 19. Малеин Н.С., Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях. - М.: “Наука”, 1968.

 20. Мамутов В.К. Конституция и развитие хозяйственного законодательства // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1997. - № 1. – С. 3-6.

 21. Мамутов В.К. Сближение современных систем правового регулирования хозяйственной деятельности // Гос-во и право. - 1996. - № 6. – С. 83-86.

 22. Мамутов В.К. Хозяйственные права региональных органов // Юридический вестник – 1995. - № 2.

 23. Мамутов В.К., Чувпило О.О. Господарче право зарубіжних країн. - К., 1996.

 24. Хозяйственное право. Учебник под редакцией Мартемьянова В.С. - М., 1994. в 2х томах

 25. Хозяйственное право: Учебник/ В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, Хахулин В.В. и др.; Под ред. Мамутова В.К.- К.: Юринком Интер, 2002.- 899 с.

 26. Мороз Ю.Н. Вексельное дело. Киев: Наукова думка, Лад, 1996. – 472 с.

 27. Омельченко А.В. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні. – Київ: "Юринком", 1996. – 288 с.

 28. Опришко В.Ф. Міжнародне економічне право. – К.: Либідь, 1995

 29. Петров И.Н. Ответственность хозяйственных органов за нарушение обязательств. – М.: Юрид. лит, 1974.

 30. Пилипенко А.Я., Щербина В.С. Господарське право. Курс лекцій: навчальний посібник – Київ, 1996.

 31. Подцерковний О.П., Рябко Л.Г. Про правову природу договору банківського рахунку // Право України. – 1999. - № 7. – С. 46-49.

 32. Подцерковный О.П. Хозяйственный кодекс – важное средство согласования частных и публичных интересов // Ринкова економіка: теорія та практика управління: Зб. наук. пр. ек-прав. ф-ту ОНУ. 2000. – Т. 3 – С. 263-268.

 33. Подцерковный О.П. Есть ли альтернатива праву полного хозяйсвтенного ведения и оперативного управления // Економіка та право.- 2002.- № 2..

 34. Подцерковний О.П., Ломакіна О.А. Проблеми визначення методів та форм державного регулювання господарських відносин // Підприємництво, господарство і право. – 2002 – № 8. – С. 3-6.

 35. Полонский Э.Г. Право оперативного управления государственным имуществом. – М.: Юрид. лит. 1980.

 36. Пронская Г. О профессионализме и нравственности в научном споре. // 3акон и бизнес. - 1997. - 37-38.

 37. Саниахметова Н.А. Регулирование предпринимательской деятельности в Украине: организационно-правовые аспекты: Монография. – Одесса: Одес. гос. юрид. академия, 1998. –232 с.

 38. Суханов Е.А. Лекции о праве собственности.-М.: “Юрид. лит.”,1991.-238с

 39. Танчук И.А, Ефимочкин В.П., Абова Т.Е.. Хозяйственные обязательства – М.: “Юрид. лит.”, 1970.

 40. Щербина В.С. Господарське право України. Навч. посібник – К.: Юринком Інтер, 2001. – 384 с.

 41. Юридический справочник предпринимателя (под редакцией Саниахметовой Н.А.) – Харьков, 2001Каталог: downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка