Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібник з дисципліниСторінка1/3
Дата конвертації10.11.2016
Розмір0.68 Mb.
#1328
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

методичнИЙ ПОСІБНИК

з дисципліни

«Кримінальне право України. Загальна частина»

(частина ІІ)
для студентів ІІ курсу

навчально-наукового інституту права та психології

Національної академії внутрішніх справ


Київ-2015

Укладачі:

  • Коробенко В.М - доцент кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС;

  • Плугатир В.С - доцент кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС;

  • Киренко С.Г - доцент кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС, кандидат юридичних наук;

  • Катеринчук К.В - доцент кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС, кандидат юридичнихм наук, доцент;

  • Жук І.В - доцент кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС, кандидат юридичних наук.

Методичний посібник з дисципліни «Кримінальне право України. Загальна частина» розглянуто та схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, протокол № 11 від 15.01.2015 р.

1. Опис дисципліни


Курс
Характеристика дисципліни

Кількість залікових кредитів,

Відповідних ECTS: 3
Рік підготовки: 2015


Змістових модулів: 3
Семестр: 4

Загальна кількість годин: 108

Всього з викладачем: 40
Лекції: 12
Семінарські заняття: 14

Практичні заняття: 14

Самостійна робота: 68

Вид контролю: курсова робота, іспитЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна: Кримінальне право України. Загальна частина.

Кримінальне право є однією з профілюючих дисциплін, які вивчають у юридичних вищих навчальних закладах України. Викладання кримінального права передбачає розкриття соціальної суті і юридичного змісту закону про кримінальну відповідальність, взаємозв'язку його норм, оволодіння вмінням їх наукового та практичного застосуванням. Тому всі кримінально-правові норми повинні відповідати положенням Конституції України, яка є концептуальним джерелом кримінального права, що містить норми прямої дії та має вищу юридичну силу.Завданням курсу «Кримінальне право України. Загальна частина» є формування у студентів глибоких теоретичних та практичних знань щодо використання їх у своїй майбутній професійній діяльності.

Вивчення курсу повинно сприяти вихованню у студентів поважного ставлення до закону про кримінальну відповідальність як важливого засобу захисту прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки, а також запобігання злочинам.

Даний курс дає можливість поглибленого вивчення загальних базових положень кримінального права. Порядок і послідовність викладу питань Загальної частини кримінального права прийнято іменувати системою курсу, яка визначається системою чинного кримінального законодавства. До Загальної частини входять норми, що визначають завдання, принципи та основні інститути кримінального права. Тому, метою курсу є засвоєння студентами основних правових понять, категорій, кримінально-правових інститутів, базою для яких є Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на Конституції України та загально визначених принципах та нормах міжнародного права. Зокрема, досконале знання теоретичних питань, які стосуються: підстав кримінальної відповідальності; чинності закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі; поняття злочину та його видів; стадій вчинення злочину; складу злочину; співучасті у злочині; множинності злочинів; звільнення від кримінальної відповідальності; поняття покарання його мети та видів; призначення покарання і звільнення від нього та деякі інші питання.

Збагачення студентів теоретичними знаннями передбачає засвоєння ними різних концепцій, поглядів, дискусійних положень з найбільш важливих питань, які є в науці кримінального права. Розвиток вміння критично обмірковувати проблемні питання, мати про них свою аргументовану думку, а також розвиток правового мислення, допоможе правильно орієнтуватися в матеріалі. Вивчення студентами діючого законодавства, керівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, опрацювання наукових джерел (підручників і навчальних посібників та іншої додаткової літератури), що сприятиме правильному вмінню аналізувати та тлумачити кримінально-правові норми діючого законодавства і застосовувати їх відповідно до конкретних обставин. Засвоєння основних проблем науки кримінального права та знання сучасних тенденцій кримінально-правової політики в Україні сприятиме поглибленому вивченню даної дисципліни.

Вивчення кримінального права нерозривно пов’язане зі знанням положень інших загальних та спеціальних юридичних дисциплін, зокрема, кримінального процесу, кримінології, історії держави та права, теорії держави та права, конституційного права, трудового права, кримінально-виконавчого права.
ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Особливе значення в кредитно-модульній технології організації навчання надається самостійній роботі студента. Тематичним планом передбачений мінімально необхідний обсяг засвоєння конкретних тем.

Студентам рекомендується готувати короткі конспекти виступів з кожного питання плану семінарського заняття та письмово виконувати завдання самостійної роботи.

У разі, коли до практичних занять додаються задачі, студент має підготувати їх письмові рішення на підставі діючого законодавства з обов'язковим посиланням на конкретні статті діючого законодавства. Якщо умови задачі допускають альтернативне її розв’язання, необхідно зазначити кожен з варіантів.

Виконання завдань для самостійної роботи перевіряється викладачем під час проведення семінарських занять. Питання, що випливають з завдань для самостійної роботи включаються до тестових завдань з кожного модулю та до підсумкового тесту з дисципліни.

З усіх питань, що виникають у зв’язку з підготовкою до семінарських та практичних занять студентам слід звертатись до викладача під час щотижневих консультацій, які відбуваються відповідно до затвердженого графіку проведення консультацій викладачами кафедри. На консультації також запрошуються студенти, що мають труднощі із самостійним засвоєнням навчального матеріалу або займаються поглибленим вивченням окремих питань з навчальної дисципліни.

Студентам рекомендується самостійно опрацьовувати відповіді на тестові завдання з метою підготовки до підсумкового тестування.Методичний посібник та тестові завдання в електронному форматі наявні у читальному залі, комп’ютерному класі, методистів курсів та на кафедрах.

2. Структура залікового кредиту
з/п


Назва теми


Всього


Лекцій


Семінари


Практичні


Самостійн.

робота

Змістовий модуль 4.

13.

Множинність злочинів.

12

2

2

2

6

14

Обставини, що виключають злочинність діяння.

12

2

2

2

6

15.

Звільнення від кримінальної відповідальності.

12

2

2

2

6
Всього:

36

6

6

6

18

Змістовий модуль 5.

16.

Поняття і мета покарання.

8

2

-

2

4

17.

Система і види покарань.

8

-

2

-

6

18.

Призначення покарання.

8

2

2

2

2

19.

Звільнення від покарання та його відбування.

12

2

2

2

6
Всього:

36

6

6

6

18

Змістовий модуль 6.

20.

Судимість.

10

-

-

-

10

21.

Інші заходи кримінально-правового характеру.

10

-

2

-

8

22.

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

8

-

-

-

8

23.

Основні положення Загальної частини кримінального права іноземних держав

8

-

-

2

6
Всього:

36

0

2

2

32
Форма контролю

ІспитВсього за семестр:

108

12

14

14

68

Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kkpd -> navt metod kompl -> navt metod kompl 2
navt metod kompl 2 -> «Кримінологія» Для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом 030401 «Правознавство» галузь знань
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатура України»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права
navt metod kompl 2 -> «правова статистика»
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін методичний посібник
navt metod kompl 2 -> Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології кафедра кримінально-правових дисциплін навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Адвокатська діяльність у правозастосовчій практиці»
navt metod kompl 2 -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни Навчальна програма навчальної дисципліни «Кримінальне процесуальне доказування»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка