Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справСторінка2/8
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.77 Mb.
ТипВитяг
1   2   3   4   5   6   7   8

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань

Право (0304)


Нормативна

(за вибором)
Напрям підготовки

Правознавство (6.030401)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-йІндивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин – 90

7-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи курсанта – 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


16 год.

год.

Практичні, семінарські

38 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

18 год.

год.

Індивідуальні завдання: 18 год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1,5

для заочної форми навчання -
  1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх спеціалістів умінь та компетенцій для забезпечення ефективного захисту інформації, необхідних для подальшої роботи у органах внутрішніх справ за спеціалізацією, пов’язаною із боротьбою з комп’ютерною злочинністю, та навчити їх застосуванню методів та засобів захисту інформації у сучасних інформаційних системах та мережах і лініях телекомунікаційного зв’язку в умовах широкого використання сучасних інформаційних технологій.

Завдання вивчення дисципліни передбачає в умовах зростаючої інформатизації суспільства та підвищення рівня загроз інформаційній безпеці, в тому числі і органів внутрішніх справ, теоретично та практично засвоїти необхідний рівень умінь та компетенцій, необхідних для подальшої роботи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни курсант повинен

знати:

- правову та організаційну основи забезпечення інформаційної безпеки у комп’ютерних системах і мережах, системах телекомунікаційного зв’язку та, зокрема, у системах та мережах, що використовуються у ОВС України;

- основні види загроз інформаційній безпеці в інформаційних системах і мережах та телекомунікаційних каналах зв’язку, технічні канали витоку інформації з них, методи виявлення та блокування цих каналів;

- основні види та можливості технічних та програмних методів та засобів захисту, зокрема, криптографічних і стеганографічних систем захисту інформації.вміти:

- використовувати комп’ютерні криптографічні, стеганографічні системи, антивірусні засоби.

  1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Загальні засади захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

Тема 1. Правові та організаційні засади захисту інформації в інформаційних системах

Завдання курсу. Основні поняття та визначення, що використовуються у захисті інформації в інформаційних системах. Загальнодержавна правова база захисту інформації в інформаційних системах. Місце захисту інформації в інформаційних системах у загальнодержавній системі інформаційної безпеки. Основна термінологія, що використовується у захисті інформації. Організація захисту інформації в інформаційних системах ОВС України.Тема 2. Засоби антивірусного захисту інформації у телекомунікаційних мережах

Класифікація типів комп’ютерних вірусів. Використання мережевих екранів для захисту інформації. Програми антивірусного захисту. Методи захисту інформації в мережі Internet. Практичне вивчення переваг та недоліків різних типів антивірусних програм, побудованих на різних принципах роботи. Практичне вивчення особливостей застосування антивірусних програм різних типів. Практичне вивчення методів та засобів антивірусного захисту інформації у мережі Internet.Тема 3. Програмні методи та засоби захисту інформації доступу у телекомунікаційних системах

Поняття операційної безпеки та програмні шляхи її забезпечення. Поняття програмної аутентифікації та верифікації. Цифрові водяні знаки. Розмежування доступу до інформації. Використання паролів. Програмні методи розмежування доступу в залежності від повноважень користувача. Поняття віддаленого доступу та забезпечення його програмними методами. Програмна аутентифікація користувачів. Цифровий підпис. Вибір програм розмежування доступу до інформації. Практичне засвоєння методів та засобів програмного розмежування доступу до інформації в залежності від повноважень користувача.Тема 4. Апаратно-програмні методи та засоби захисту інформації доступу у телекомунікаційних системах

Апаратні методи та засоби фізичного розмежування доступу та їх особливості. Апаратно-програмні методи та засоби захисту інформації у інформаційно-телекомунікаційних системах. Апаратні ключі. Апаратно-програмні методи та засоби біометрічної аутентифікації особи. Голосові ключі, ідентифікація за відбитками пальців та райдужної рогівки ока. Переваги та вади апаратно-програмних методів розмежування доступу до інформації. Побудова, вибір та застосування апаратних методів та засобів розмежування доступу. Побудова, вибір та застосування апаратно-програмних методів та засобів захисту інформації. Побудова, вибір та застосування апаратно-програмних методів та засобів біометрічної аутентифікації особи.Змістовий модуль ІІ. Захист інформації у спеціальних інформаційно-телекомунікаційних системах

Тема 5. Технічний захист інформації в спеціальних ІТС

Технічні канали витоку інформації з систем автоматизованої обробки інформації та телекомунікаційних мереж. Способи використання технічних каналів витоку для зняття інформації з систем автоматизованої обробки інформації та телекомунікаційних мереж. Методи та засоби блокування каналів високочастотного нав’язування. Методи та засоби блокування витоку інформації з каналів паразитних випромінювань та наводок. Методи та засоби блокування витоку інформації з оптоелектронних ліній зв’язку. Практичне вивчення технічних каналів витоку інформації з систем автоматизованої обробки інформації та телекомунікаційних мереж. Практичне вивчення способів використання технічних каналів витоку для зняття інформації з систем автоматизованої обробки інформації та телекомунікаційних мереж. Практичне вивчення методів та засобів блокування каналів високочастотного нав’язування. Практичне вивчення методів та засобів блокування витоку інформації з каналів паразитних випромінювань та наводок. Практичне вивчення методів та засобів блокування витоку інформації з оптоелектронних ліній зв’язку.Тема 6. Криптографічні методи захисту інформації при її передаванні у телекомунікаційних мережах

Історичний розвиток криптографії та криптоаналітики. Поняття шифру та коду. Код Навахо. Методи шифрування повідомлень та їх історичний розвиток. Основні правила шифрування. Поняття стійкості шифру, незламного шифру, разового шифроблокноту. Сучасні методи шифрування. Комп’ютерне шифрування. Шифрування з відкритим ключем. Практичне ознайомлення з методами криптографічного захисту інформації, що використовувалися до появи квадрату Віженера. Отримання практичних навичок ручного шифрування методами перестановки та заміни. Практичне ознайомлення з методом шифрування повідомлень та практичних програм з використанням емуляторів електромеханічних шифрувальних машин. Отримання практичних навичок шифрування з використанням емулятора шифрувальної машини “Енігма”. Практичне ознайомлення з методами та програмами шифрування повідомлень з використанням методів DES, RSA та PGP. Отримання практичних навичок автоматизованого шифрування інформації методом з відкритим ключем.Тема 7. Стеганографічні методи захисту інформації при її передаванні у телекомунікаційних мережах

Поняття стеганографічного захисту інформації. Класифікація стеганографічних методів захисту інформації. Сучасні системи стеганографічного захисту письмової інформації, що передається у відкритих телекомунікаційних мережах. Поняття стійкості стеганоповідомлень. Ознайомлення з методами та практичними програмами стеганографічного захисту інформації з використанням звукових файлів для завантаження інформації у контейнер. Отримання практичних навичок користування програмами стеганографічного захисту інформації з використанням звукових файлів для передавання та розшифрування інформації. Практичне ознайомлення з методами та засобами створення, передавання та отримання зашифрованих стеганоповідомлень. Практичне ознайомлення з методами перевірки стійкості стеганографічних повідомлень шляхом атаки на контейнер.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Загальні засади захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

Тема 1. Правові та організаційні засади захисту інформації в інформаційних системах

8


2

2

-


2


2
Тема 2. Засоби антивірусного захисту інформації у телекомунікаційних мережах

12

2

6

-

2

2Тема 3. Програмні методи та засоби захисту інформації у телекомунікаційних системах

10

2


4

-

2

2Тема 4. Апаратні та апаратно-програмні методи та засоби захисту інформації у телекомунікаційних системах

10

2


4

-

2

2Разом за змістовим модулем 1

40

8

18

-

8

8Змістовий модуль 2. Захист інформації у спеціальних інформаційно-телекомунікаційних системах

Тема 5. Технічний захист інформації в спеціальних ІТС

12

2

6

-

2

2
Тема 6. Криптографічні методи захисту інформації при її передаванні у телекомунікаційних мережах

26


4


10

-


6

6Тема 7. Стеганографічні методи захисту інформації при її передаванні у телекомунікаційних мережах

12


2


4

-

2

2Разом за змістовим модулем 2

50

8

20

-

10

10
Каталог: nnipfpskm -> files -> KIT
KIT -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни 6 Тематичний план на поточний навчальний рік
KIT -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни 4 Тематичний план на поточний навчальний рік
files -> Робоча програма навчальної дисципліни «Судові стадії кримінального процесу»
files -> Закону України «Про дорожній рух»
KIT -> Програма навчальної дисципліни сучасні інформаційні технології в психології
KIT -> Робоча програма «Математична статистика»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка