Міністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справСторінка3/8
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.77 Mb.
#705
ТипВитяг
1   2   3   4   5   6   7   8

Усього годин


90

16

38

-

18

18
5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Правові та організаційні засади захисту інформації в інформаційних системах

2

2

Засоби антивірусного захисту інформації у телекомунікаційних мережах

2

3

Програмні методи та засоби захисту інформації у телекомунікаційних системах

2

4

Апаратні та апаратно-програмні методи та засоби захисту інформації у телекомунікаційних системах

2

5

Технічний захист інформації в спеціальних ІТС

2

6

Криптографічні методи захисту інформації при її передаванні у телекомунікаційних мережах

4

7

Стеганографічні методи захисту інформації при її передаванні у телекомунікаційних мережах

2


6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Практичне вивчення особливостей застосування антивірусних програм різних типів

2


2

Практичне вивчення методів та засобів антивірусного захисту інформації у мережі Internet

2


3

Практичне засвоєння методів та засобів програмного розмежування доступу до інформації в залежності від повноважень користувача

2


4

Побудова, вибір та застосування апаратно-програмних методів та засобів захисту інформації та розмежування доступу

2


5

Практичне вивчення технічних каналів витоку інформації з систем автоматизованої обробки інформації та телекомунікаційних мереж та їх використання для зняття інформації

2


6

Практичне вивчення методів та засобів блокування витоку інформації з каналів паразитних випромінювань та наводок та оптоелектронних ліній зв’язку

2


7

Практичне ознайомлення з методами криптографічного захисту інформації та отримання практичних навичок ручного шифрування методами перестановки та заміни

2


8

Практичне ознайомлення з методом шифрування повідомлень та практичних програм з використанням емуляторів електромеханічних шифрувальних машин та отримання практичних навичок шифрування з використанням емулятора шифрувальної машини “Енігма”

2


9

Практичне ознайомлення з методами та програмами шифрування повідомлень з використанням методів DES, RSA і PGP та отримання практичних навичок автоматизованого шифрування інформації методом з відкритим ключем

2


10

Ознайомлення з методами та практичними програмами стеганографічного захисту інформації з використанням звукових файлів для завантаження інформації у контейнер та отримання практичних навичок користування ними

2


11

Практичне ознайомлення з методами та засобами створення, передавання та отримання зашифрованих стеганоповідомлень та методами перевірки стійкості стеганографічних повідомлень шляхом атаки на контейнер

27. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Правові та організаційні засади захисту інформації в інформаційних системах
2

Засоби антивірусного захисту інформації у телекомунікаційних мережах
3

Програмні методи та засоби захисту інформації у телекомунікаційних системах
4

Апаратні та апаратно-програмні методи та засоби захисту інформації у телекомунікаційних системах
5

Технічний захист інформації в спеціальних ІТС
6

Криптографічні методи захисту інформації при її передаванні у телекомунікаційних мережах
7

Стеганографічні методи захисту інформації при її передаванні у телекомунікаційних мережах

8. Індивідуальні завдання
Протягом всього часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни “Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” курсанти активно залучаються до індивідуальної роботи, яка передбачає позааудиторне, вибіркове, оглядове, реферативне і практичне виконання завдань з опрацюванням рекомендованої літератури, навчально-методичних матеріалів, законодавчих документів та відомчих нормативних актів, інструкцій тощо.
9. Методи навчання
Дисципліна включає аудиторну та позааудиторну самостійну роботу. Аудиторні заняття проводяться у формі лекційних, семінарських та практичних занять. Для кожного практичного заняття розроблені окремі навчально-методичні та роздаткові матеріали, застосовуються певні технічні засоби.

Самостійна робота передбачає позааудиторне виконання завдань з опрацювання рекомендованих законодавчих та відомчих нормативних актів, літературних джерел. Обсяг самостійної роботи визначається навчальним планом, а її зміст – завданнями викладача та спеціальною навчально-методичною літературою. Самостійну роботу рекомендується організувати як виконання завдань, в тому числі практикумів, які готуються з урахуванням спеціалізації курсантів.


10. Методи контролю
У ході викладання навчальної дисципліни з метою якісного поточного контролю теоретичних знань курсантів передбачено опитування під час семінарів та практичних занять. Рівень практичних навичок оцінюється в процесі роботи курсантів з комп’ютерними програмами в спеціалізованих класах.

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку з заліковими білетами.


11. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

100

10

15

15

15

15

15

15

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни12. Методичне забезпечення
1. Навчальна програма дисципліни “Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” для підготовки курсантів за спеціалізацією «протидія кіберзлочинності».

2. Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Навчально-методичний комплекс // Укладачі: д.т.н., професор Рибальський О.В., к.ф.-м.н., доцент Кудінов В.А. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2011. – 36 с.


13. Рекомендована література
Основні законодавчі та нормативно-правові акти
1. Конституція України // Урядовий кур’єр, 13 липня 1996 р.

2. Закон України “Про основи національної безпеки України”//

Урядовий кур’єр, 30 липня 2003 р.

3. Закон України “Про державну таємницю” від 21.01.1994 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 16. – Ст. 93.

4. Закон України “Про інформацію” // Відомості Верховної Ради, 1992, № 48. – Ст. 650 – 651.

5. Закон України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” від 05.07.1994 // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 31. – Ст. 286, із змінами 2005 р.

6. Закон України “Про телекомунікації” від 18.11.2003 // Відомості Верховної Ради України, 2004, № 12. – Ст. 155, із змінами 2004 р.

7. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції технічного захисту інформації в Україні” від 08.10.1997 р.

8. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про технічний захист інформації в Україні” від 09.09.1994 р.

9. Постанова Кабінету міністрів України “Про затвердження Концепції технічного захисту інформації в Україні” № 1126 від 08.11.1997 р.

10. Наказ МВС України від 14.07.1998 р. “Про організацію і виконання робіт з технічного захисту інформації з обмеженим доступом в системі МВС України”. – К., 1998.

11. Наказ МВС України № 059 від 14.06.98 р. “Про організацію та виконання робіт з технічного захисту інформації з обмеженим доступом в системі МВС України”.


Базова
1. Рибальський О.В. Основи інформаційної безпеки. Підручник для курсантів ВНЗ МВС України / Рибальський О.В., Смаглюк В.М., Хахановський В.Г. – К.: НАВС, 2013. – 255 с.

2. Поповский В.В. Защита информации в телекоммуникационных системах: Учебник в 2-х т. / В.В. Поповский, А.В. Персиков. – Харьков: ООО «Компания СМИТ», 2006. – 238 с. [1]. – 292 c. [2].

3. Рибальський О.В. Інформаційна безпека правоохоронних органів. Курс лекцій / О.В. Рибальський, В.Г. Хахановський, В.В. Шорошев, О.І. Грищенко, С.В. Сторожев, М.В. Кобець. – К.: НАВСУ, 2003. – 160 с.
Допоміжна
1. Конахович Г.Ф. Компьютерная стеганография. Теория и практика / Г.Ф. Конахович, А.Ю. Пузыренко – К.: МК–Пресс", 2006. – 283 с.

2. С. Синх. Книга кодов. Тайная история кодов и их "взлома" / С. Синх. – М.: ООО "Издательство Астель", 2007. – 447 с.

3. Браіловський М.М. Захист інформації у банківській діяльності / М.М. Браіловський, Г.П. Лазарєв, В.О. Хорошко. – К.: ТОВ “ПоліграфКонсалтинг”, 2004. – 216 с.

4. Конахович Г.Ф. Защита информации в телекоммуникационных системах / Г.Ф. Конахович, В.П. Климчук, С.М. Паук, В.Г. Потапов.– К.: “МК–Пресс”, 2005. – 288 с.

5. Ленков С.В. Методы и средства защиты информации. В 2–х томах / С.В. Ленков, Д.А. Перегудов, В.А. Хорошко.– Под ред. В.А. Хорошко.–К.: Арий, 2008. – Том 1. Несанкционированное получение информации. – 464 с.

6. Ленков С.В. Методы и средства защиты информации. В 2–х томах / С.В. Ленков, Д.А. Перегудов, В.А. Хорошко. – Под ред. В.А. Хорошко. – К.: Арий, 2008. – Том 2. Информационная безопасность. – 344 с.

7. Русин Б.П. Біометрична аутентифікація та криптографічний захист / Б.П. Русин, Я.Ю. Варецький. – Львів: «Коло», 2007. – 287 с.

8. Хорошко В.О. Основи комп’ютерної стеганографії / В.О. Хорошко, О.Д. Азаров, М.Є. Шелест, Ю.Є. Яремчук. – Вінниця.: ВДТУ, 2003. – 142 с.

9. Коваленко М.М. Комп’ютерні віруси і захист інформації. Навчальний посібник / М.М. Коваленко. – К.: Наукова думка, 1999. – 268 с.

10. Каторин О.Ф. Большая энциклопедия промышленного шпионажа / О.Ф. Каторин, Е.В. Куренков, А.В. Лысов, А.Н. Остапенко. – С.Пб.: ООО "Издательство Полигон", 2000. – 896 с.

11. Коженевський С.Р. Термінологічний довідник з питань захисту інформації / С.Р. Коженевський, Г.В. Кузнецов, В.О. Хорошко, Д.В. Чирков. – К.: ДУІКТ, 2007. – 382 с.
14. Інформаційні ресурси
1. Журнал “Конфидент”, м. С.-Петербург (http://www.confident.ru)

2. Журнал “Захист інформації” м. Київ

3. Журнал “Безопасность и бизнес” м. Київ - (www.bsm.com.ua)

4. Журнал “Сучасна спеціальна техніка” м. Київ

5. http://www.pgpi.com – сайт розробника алгоритму і програми PGP

6. https://infocity.kiev.ua – Центр комп’ютерної безпеки, м. Київ

7. www.antivir.ru – ЗАТ “ДіалогНаука”, м. Москва (розробник DrWeb)

8. http://www.naiau.kiev.ua – сайт Національної академіїї внутрішніх справ9. http://ci.uz.gov.ua/common/acts.html

10. http://info.resourcecorp.net

11. http://www.legal.com.ua

12. http://www.lica.com.ua

13. http://www.liga.kiev.ua

14. http://www.mdoffice.com.ua

15. http://www.nau.kiev.ua

16. http://www.rada.gov.ua

17. http://www.rada.kiev.ua

18. http://www.zakon.gov.ua
ПЛАН-КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ
ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення ЛЕКЦІЙНого ЗАНЯТтя

ТЕМА № 1. “Правові та організаційні засади захисту інформації в інформаційних системах”

З навчальної дисципліни: “Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”

Категорія слухачів: курсанти.

Навчальна мета: надати курсантам відомості про правові та основні організаційні засади захисту інформації в інформаційних системах.

Виховна мета: пов’язана з формуванням відношень курсантів з навколишнім світом, їх соціалізацією. Процес виховання на занятті повинен бути неперервним. Викладач повинен здійснювати цілеспрямований вплив на курсантів, виходячи з особливостей навчальної групи, тобто управляти виховним процесом. Для цього в одних випадках буває необхідним звернути особливу увагу на виховання дисциплінованості, в інших – охайності, в третіх – наполегливості в навчанні та інш.

Розвивальна мета: забезпечити виконання головних вимог до опанування знаннями: повнота, глибина, свідоме володіння та застосування знань, системність, систематичність, гнучкість, оперативність, міцність знань.

Навчальний час: 2 год.

Навчальне обладнання, ТЗН: мультимедійні засоби

Наочні засоби:

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Інформаційне право
План лекції (навчальні питання):

Вступ.

Питання 1. Структура навчальної дисципліни. Основні поняття та категорії. Інформаційна безпека як складова національної безпеки держави.

Питання 2. Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки.

Питання 3. Сучасні інформаційні загрози безпеці громадян, суспільства та держави.
Література:

1. Конституція України // Урядовий кур’єр, 13 липня 1996 р.

2. Закон України “Про основи національної безпеки України”// Урядовий кур’єр, 30 липня 2003 р.

3. Закон України від 21.01.1994 р.“Про державну таємницю” // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 16. – Ст. 93.

4. Закон України “Про інформацію” // Відомості Верховної Ради, 1992, № 48. – Ст. 650–651.

5. Закон України від 05.07.1994 р. “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах” // Відомості Верховної Ради України, 1994, № 31. – Ст. 286, із змінами 2005 р.

6. Закон України від 18.11.2003 р. “Про телекомунікації” // Відомості Верховної Ради України, 2004, № 12. – Ст. 155, із змінами 2004 р.

7. Розпорядження кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 р. № 653-р.

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.1997 р. “Про затвердження Концепції технічного захисту інформації в Україні”.

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.1994 р. “Про затвердження Положення про технічний захист інформації в Україні”.

10. Кримінальний кодекс України.

11. Кодекс України „Про адміністративні правопорушення”.

12. Наказ МВС України від 25 липня 2002 р. № 745 “Про затвердження Положення про контроль за функціонуванням системи технічного захисту інформації в органах і підрозділах внутрішніх справ України”.

13. Сайти з законодавства: www.rada.gov.ua ; http://www.nau.kiev.ua.

14. Сайт Київського національного університету внутрішніх справ: www.naiau.kiev.ua.

15. Рибальський О.В. Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Навчальний посібник для курсантів ВНЗ МВС України / О.В. Рибальський, В.Г. Хахановський, В.А. Кудінов, В.М. Смаглюк. – К.: Вид. Національної академії внутріш. справ, 2013. – 118 с.


КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ

Вступ.

Надати основні напрями вивчення курсу та деякі поняття та визначення, що необхідні при розгляді наступних питань лекції.Питання 1. Структура навчальної дисципліни. Основні поняття та категорії. Інформаційна безпека як складова національної безпеки держави.

Надати структуру навчальної дисципліни, основні поняття та категорії. Пояснити зміст та сенс Концепції інформаційної безпеки держави, Концепції технічного та криптографічного захисту інформаціїПитання 2. Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки.

Надати та пояснити зміст і сенс основних нормативно-правових документів, що забезпечують нормативно-правову базу інформаційної безпеки та підготовки фахівців з технічного та криптографічного захисту інформації.Питання 3. Сучасні інформаційні загрози безпеці громадян, суспільства та держави.

Надати матеріал щодо потенційних загроз, пов’язаних із застосуванням інформаційних технологій. Звернути особливу увагу на можливість використання інфранизькочастотних воздій, подання через електронні ЗМІ технічних воздій, деструктивних для свідомості та здоров’я людей, розпосюдження дезінформації та т. інш.


Укладач: професор кафедри інформаційних технологій д.ю.н., доцент

Хахановський В.Г.


ПЛАН-КОНСПЕКТ проведення ЛЕКЦІЙНого ЗАНЯТтя


Каталог: nnipfpskm -> files -> KIT
KIT -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни 6 Тематичний план на поточний навчальний рік
KIT -> Пояснювальна записка до навчальної дисципліни 4 Тематичний план на поточний навчальний рік
files -> Робоча програма навчальної дисципліни «Судові стадії кримінального процесу»
files -> Закону України «Про дорожній рух»
KIT -> Програма навчальної дисципліни сучасні інформаційні технології в психології
KIT -> Робоча програма «Математична статистика»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка