Міністерство внутрішніх справ україниСкачати 441.38 Kb.
Дата конвертації17.01.2017
Розмір441.38 Kb.
ТипРобоча програма

Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ України


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра загальноправових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з

навчально-методичної та

наукової роботи НАВС,

генерал-майор міліції

В.В. Чернєй

16 жовтня 2013 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
для напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»

для студентів 2-го курсу

2013-2014 навчальний рік

Робоча програма «Конституційне право України» для студентів навчально-наукового інституту права та психології

за напрямом підготовки «Правознавство» 30 серпня 2013 року- 27 с.

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: Букач В.В. – доцент кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, доцент; Пустовіт Ж.М. – професор кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, доцент.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри загальноправових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ


Протокол від 30 серпня 2013 року № 1
Завідувач кафедри загальноправових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС

Н.І. Мозоль

16 жовтня 2013 року

Схвалено Науково-методичною радою НАВС


Протокол від 16 жовтня 2013 року № 3
16 жовтня 2013 року Голова Чернєй В.В.

 Букач В.В., Пустовіт Ж.М., 2013рік

 НАВС, 2013 р.

 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів 3

Галузь знань

«Право» (0304)НормативнаМодулів – 3

Напрям підготовки

«Правознавство» (6.030401)
Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

2013-й-2014-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

не передбачене

Семестр

Загальна кількість годин - 126

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

за розкладом занять.

аудиторних – 16

самостійної роботи студента - 62Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«бакалавр»26 год.

Семінарські, практичні

32 год.

Самостійна робота

62 год.

Індивідуальні завдання:

6 год.


Вид контролю: екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 50/50


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни “ Конституційне право України ” є надання знань, умінь, здатностей:

а)науково-юридична: закласти та сформувати у студентів знання з провідної галузі національного права України, її норм та інститутів, а також дати чітке уявлення щодо їх органічних зв’язків з окремими галузями права;

б)загальноосвітня: вивчення історичних передумов конституційного процесу в Україні та впливу конституційного права України на всі галузі права та міжгалузеві зв’язки, вплив на державотворчі процеси в Україні;

в)виховна: сприяти формуванню патріотизму, громадсько-політичної та правової культури майбутнього юриста.Завдання вивчення дисципліни, що полягає у набутті студентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно реалізовувати набуті теоретичні знання на практиці. Завданням вивчення дисципліни є також детальне вивчення Конституції України, конституційних законів, Указів Президента України, Постанов Уряду та інших нормативно-правових актів, що являються джерелами галузі конституційного права України.

Вивчення дисципліни “Конституційне право України” передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки випускника , при якому він повинен:Основні загальнокультурні та професійні компетенції

В результаті вивчення дисципліни «Конституційне право України» бакалаври повинні бути здатними до вирішення професійних задач діяльності, пов’язаних з ефективністю забезпеченням прав і свобод людини і громадянина під час роботи та мати такі основні загальнокультурні та професійні компетенції з конституційного права:Загальнокультурні компетенції.

 • здатність до ефективного використання положень нормативно-правових документів в своїй діяльності;

 • володіння основними конституційно-правовими поняттями і категоріями;

Професійні компетенції.

в практичній юридичній діяльності:

 • використовувати знання з конституційного права України в юридичній практиці;

 • відслідковувати зв’язки норм конституційного права з нормами інших галузей права;

 • в межах допустимого давати аналіз і тлумачення норм конституційного права;

в організаційно-управлінській діяльності:

 • обґрунтовувати конституційність і доцільність правових рішень.

 • використовувати конституційно-правові процедури захисту прав і свобод людини;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен • знати: предмет конституційного права України;

 • основні і допоміжні методи дослідження конституційного права України;

 • історичний досвід конституційного будівництва, основи теорії Конституції;

 • характеристики загальних засад конституційного ладу України;

 • конституційну регламентацію прав, свобод та обов’язків людини і громадянина;

 • характеристики конституційно-правового регулювання виборів та референдуму;

 • конституційні положення організації та функціонування законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні;

 • конституційно-правові основи організації і діяльності органів місцевого самоврядування. • вміти: володіти конституційно-правовими поняттями і категоріями;

 • використовувати знання з конституційного права України в юридичній практиці;

 • відслідковувати зв’язки норм конституційного права з нормами інших галузей права;

 • в межах допустимого давати аналіз і тлумачення норм конституційного права;

 • використовувати конституційно-правові процедури захисту прав і свобод людини;

 • обґрунтовувати конституційність і доцільність правових рішень. 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.
ТЕМА 1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО – ПРОВІДНА ГАЛУЗЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА.
Поняття і предмет галузі конституційного права. Співвідношення термінів “конституційне право” і “державне право”. Місце та роль конституційного права в системі права Україні.

Система галузі конституційного права. Поняття та види конституційно-правових інститутів. Конституційно-правові норми: поняття, ознаки, види та структура. Специфіка конституційно-правових норм.

Джерела галузі конституційного права України. Види джерел та їх юридична природа. Місце Конституції України та конституційних законів у системі джерел галузі конституційного права.

Поняття та види конституційно-правових відносин. Суб’єкти та об’єкти конституційно-правових відносин. Юридичні факти в конституційному праві.

Відповідальність в конституційному праві. Суб’єкти та підстави конституційно-правової відповідальності. Конституційно-правова відповідальність посадових осіб та органів публічної влади.

Поняття, предмет та система науки конституційного права. Конституційне право як навчальна дисципліна.ТЕМА 2. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РОЗВИТОК.

Визначення конституції та її сутність. Юридична та фактична конституція. Формальна та матеріальна конституція. Конституціоналізм, теоретичне обґрунтування необхідності, предмет та функції конституції. Види конституцій.

Порядок прийняття та внесення змін до Конституції України. Установчий характер конституційних положень. Місце конституції в системі національного законодавства.

Історія конституційного розвитку України. Перша конституція Української незалежної держави – Конституція УНР від 29 квітня 1918 р. Конституції України радянського періоду. Основні етапи та напрямки новітньої конституційної реформи в Україні. Особливості прийняття Конституції України 1996 р.

Основні риси та особливості Конституції України 1996 р. Структура Основного Закону нашої держави. Юридичні властивості Конституції України. Правова охорона Конституції України.

Значення Конституції України для розвитку української державності.


ТЕМА 3. КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЛАД І ЙОГО ЗАКРІПЛЕННЯ В КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ.

Поняття конституційного ладу та його співвідношення з державним ладом. Ознаки і принципи конституційного ладу України. Закріплення конституційного ладу в Конституції України. Риси України як конституційної держави. Поняття державного ладу України та характеристика його принципів.

Гуманістичні і демократичні засади конституційного ладу України. Механізм української держави і її основні функції. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини – головний обов’язок української держави.

Народ – носій суверенітету і єдине джерело влади в Україні. Конституційне закріплення принципу народного суверенітету. Співвідношення народного, національного і державного суверенітету. Форми здійснення народовладдя в Україні.

Конституційне закріплення форми української держави. Україна – унітарна республіка. Основні риси республіканської форми правління. Види республік. Особливості республіканської форми правління в Україні. Характеристика державно-політичного режиму в Україні.

Конституційні принципи культурної та мовної політики Української держави. Статус української мови як державної мови. Гарантування Конституцією України вільного розвитку, використання і захисту російської, інших мов національних меншин України.

Поняття і сутність суспільного ладу. Основні принципи суспільного ладу. Система суспільного ладу.

Змістовий модуль 2

ТЕМА 4. ОСНОВИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА. ГРОМАДЯНСВО УКРАЇНИ. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ БІЖЕНЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА. ПРАВОВИЙ СТАТУС БІЖЕНЦІВ.
Правовий статус людини і громадянина як інститут конституційного права. Поняття і види основних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні. Механізм реалізації і гарантії прав та свобод людини і громадянина. Співвідношення міжнародно-правового і національного регулювання прав і свобод людини та забезпечення міжнародних стандартів прав і свобод людини в Україні.

Поняття громадянства і належність до громадянства України. Принципи громадянства України. Набуття громадянства України. Припинення громадянства України. Органи, які вирішують питання, пов’язані з громадянством України.

Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні. Поняття “іноземець” та види іноземців. Правова регламентація режиму іноземців в Україні. Права, свободи і обов’язки іноземців. Депортація іноземців. Екстрадиція іноземців іноземній державі. Біженці.
ТЕМА 5. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

Конституційні права, свободи людини і громадянина. Права і свободи людини і громадянина, їх співвідношення. Класифікація конституційних прав і свобод. Права людини і права громадянина. Покоління прав людини. Соціально-економічні і соціально-культурні права. Особисті права і свободи. Політичні права і свобод.

Конституційні обов’язки громадян України щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів. Обов’язок не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодування завданих збитків. Обов’язок сплачувати податки і збори в порядку й розмірах, встановлених законом. Обов’язок неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права й свободи, честь і гідність інших людей.
ТЕМА 6. НАРОДНЕ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ.

Поняття виборів та їх соціальна функція. Види виборів. Виборче право і виборча система. Особливість виборчої системи України.

Принципи виборчого права і їх закріплення в Конституції України. Принципи вільних виборів. Загальне, рівне і пряме виборче право. Таємне голосування. Поняття виборчого процесу. Правова регламентація стадій виборчого процесу. Призначення виборів, утворення виборчих органів і виборчих округів. Виборчі дільниці. Порядок висування та реєстрація кандидатів у депутати. Агітаційна компанія. Права кандидатів і гарантії діяльності. Порядок проведення голосування, підрахунок голосів і встановлення результатів голосування. Повторне голосування і повторні вибори.

Поняття і соціальна функція референдумів. Види референдумів. Призначення та порядок проведення референдумів. Предмет всеукраїнського референдуму. Правова регламентація питань організації референдумів та визначення їх результатів. Правові наслідки референдуму. Зміна та відміна рішень, прийнятих референдумом.

Відповідальність за порушення виборчих прав громадян.
ТЕМА 7. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ВЕРХОВНОЇ РАДИ В УКРАЇНІ.

Загальна теорія і стан парламентаризму в Україні.

Місце та роль Верховної Ради України в механізмі державної влади. Верховна Рада – єдиний орган законодавчої влади в Україні, парламент України. Парламент та його ознаки. Види парламентів. Функції Верховної Ради України.

Чисельний склад та структура Верховної Ради України. Коаліція депутатських груп та фракцій у Верховній Раді України. Термін повноважень Верховної Ради України. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Поняття статусу народного депутата України. Вільний депутатський мандат, несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності. Термін повноважень народного депутата України. Дострокове припинення повноважень народного депутата України. Форми діяльності народного депутата України. Права і обов’язки народного депутата України. Право депутатського запиту. Гарантії діяльності народного депутата України та механізм їх реалізації.

Компетенція Верховної Ради України: поняття, конституційне закріплення. Законодавча компетенція. Питання, що визначаються та встановлюються виключно законами України. Законодавча, установча та контрольна компетенція Верховної Ради України. Контрольні повноваження Верховної Ради України відносно Президента України та органів виконавчої влади.

Організація роботи Верховної Ради України. Органи та посадові особи Верховної Ради України. Порядок обрання та повноваження Голови Верховної Ради України, першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України. Комітети Верховної Ради України: порядок формування, перелік, повноваження. Тимчасові спеціальні і тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України. Депутатські групи та фракції у Верховній Раді України.

Порядок роботи Верховної Ради України. Чергові та позачергові сесії Верховної Ради України. Порядок скликання та проведення сесій Верховної Ради України. Розгляд питань на пленарних засіданнях Верховної Ради України. Голосування в Верховній Раді України.

Законодавчий процес та інші парламентські процедури. Стадії законодавчого процесу. Поняття законодавчої ініціативи. Суб’єкти права законодавчої ініціативи в Верховній Раді України. Попереднє обговорення законопроектів у комітетах Верховної Ради України. Порядок обговорення законопроекту на пленарних засіданнях Верховної Ради України в ході трьох читань. Прийняття законів. Промульгація законів Президентом України. Введення в дію законів та інших актів Верховної Ради України. Особливості проходження в Верховній Раді України конституційних законів.

Органи та посадові особи при Верховній Раді України.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: порядок призначення, повноваження, акти реагування.

Правовий статус Рахункової палати.Змістовий модуль 3

ТЕМА 8. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ.

Поняття глави держави, юридичні форми глави держави. Місце та роль Президента України в механізмі державної влади. Функції Президента України.

Порядок обрання Президента України. Законодавство про вибори Президента України.

Термін повноважень Президента України. Конституційні підстави та порядок дострокового припинення повноважень Президента України. Відставка Президента України. Неможливість виконання Президентом України своїх обов’язків за станом здоров’я. Усунення Президента України з поста в порядку імпічменту Верховною Радою України. Виконання обов’язків Президента України у разі дострокового припинення повноважень Президента України.

Компетенція Президента України. Конституційні засади взаємовідносин Президента України і Верховної Ради України та його повноваження у сфері законодавчої влади. Конституційні засади взаємовідносин Президента України з органами виконавчої влади. Повноваження Президента України в області міжнародних відносин, оборони та охорони правопорядку, прав і свобод громадян України.

Акти Президента України.

Адміністрація Президента України.

ТЕМА 9. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ.

Поняття та зміст виконавчої влади. Місце та роль Кабінету Міністрів України у механізмі державної влади. Поняття уряду держави та його функції.

Склад Кабінету Міністрів України. Порядок формування Кабінету Міністрів. Конституційний порядок призначення на посаду Прем’єр-міністра України. Компетенція Кабінету Міністрів України. Основні форми роботи Кабінету Міністрів України. Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України. Відповідальність Кабінету Міністрів України. Відставка Прем’єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади: система, порядок формування. Основні завдання та функції міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України. Міністерство внутрішніх справ в системі органів виконавчої влади.

Система місцевих органів виконавчої влади. Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій. Порядок формування, структура, функції та повноваження місцевих державних адміністрацій. Порядок призначення та відповідальність голів місцевих державних адміністрацій. Підстави та порядок припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій.

Правовий статус виконавчої влади в Автономній Республіці Крим.

Конституційні засади взаємовідносин місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування. Правові засади взаємовідносин місцевих державних адміністрацій з підрозділами органів внутрішніх справ на місцях.

ТЕМА 10. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ СУДОВОЇ ВЛАДИ ТА ПРОКУРАТУРИ. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ.

Суди – виключні органи правосуддя в Україні. Система судів загальної юрисдикції. Верховний Суд України. Загальне поняття й основні напрямки діяльності. Структура і склад Верховного Суду України. Спеціалізовані та апеляційні суди в Україні. Вищий адміністративний суд України.

Функції і повноваження судів загальної юрисдикції. Основні засади судочинства в Україні. Правовий статус суддів. Вимоги до кандидатів на посаду судді України. Порядок призначення суддів. Гарантії незалежності суддів. Органи суддівського самоврядування і кваліфікаційні колегії.

Вища рада юстиції України: порядок формування, склад, основні функції і повноваження.

Правовий статус прокуратури в Україні. Система і структура прокуратури. Функції і повноваження прокуратури. Порядок діяльності органів прокуратури. Акти органів прокуратури.

Конституційний Суд – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Склад та порядок формування Конституційного Суду та його склад. Функції та повноваження Конституційного Суду України. Порядок діяльності Конституційного Суду і процедури розгляду ним справ.ТЕМА 11. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ..

Поняття територіального устрою держави. Територіальний та державний устрій. Ознаки унітарних та федеративних держав. Різновиди унітарних держав. Конституційне закріплення форми державного устрою України як децентралізованої унітарної держави.

Автономія: поняття та види. Автономія установ і автономія колективів. Територіальна та екстериторіальна автономія колективів. Види та форми територіальної автономії. Адміністративно-територіальна, національна-територіальна і національно-державна автономія. Автономія в Україні. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим. Загальна характеристика Конституції Автономної Республіки Крим.

Поняття та система адміністративно-територіального устрою України. Види адміністративно-територіальних одиниць.


ТЕМА 12. КОНСТИТУЦIЙНI ЗАСАДИ МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Поняття місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування як елемент основ конституційного ладу України. Ознаки місцевого самоврядування. Правова, організаційна і фінансова автономність органів місцевого самоврядування.

Міжнародно-правове регулювання питань місцевого самоврядування. Європейська Хартія про місцеве самоврядування.

Наукові концепції місцевого самоврядування: громадівська теорія, державницька теорія, теорія муніципального дуалізму.

Історія становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні. Магдебургське право. Органи місцевої державної влади в радянський період.

Місцеве самоврядування за Конституцією України 1996 р. Система принципів і органів місцевого самоврядування. Порядок формування органів місцевого самоврядування. Голови місцевих Рад: порядок обрання і статус. Інші форми місцевого самоврядування. Сільські, селищні міські ради. Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад. Матеріальна і фінансова основа самоврядування.

Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі.

Функції і повноваження та акти органів місцевого самоврядування. Адміністративний, фінансовий, судовий та ін. контроль (нагляд) за діяльністю органів місцевого самоврядування.Гарантії здійснення повноважень і відповідальність місцевого самоврядування.
4. Структура навчальної дисципліни


№ з/п

Назва тем

Всього годин

Всього годин з викладачем

З них:

З них:

Самостійна робота

Лекцій

Семінарських занять

Практичних занять

Модульний контроль

 

Змістовний модулів 1

36

18

8

8

0

2

18

1.

Тема 1. Конституцiйне право України – провiдна галузь нацiонального права України.

14

8

4

4

 

 

6

2.

Тема 2. Конституція України та її розвиток.

10

4

2

2

 

 

6

3.

Тема 3. Конституцiйний лад i його закрiплення в Конституцiї України.

12

6

2

2

 

2

6

 

Змістовний модуль 2

36

24

8

14

0

2

12

4.

Тема 4. Основи правового статусу людини i громадянина. Громадянство України. Правове становище біженців та осiб без громадянства. Правовий статус біженців.

6

4

2

2

 

 

2

5.

Тема 5. Конституційні права, свободи та обов'язки людини i громадянина.

10

6

2

4

 

 

4

6.

Тема 6. Народне волевиявлення.

10

6

2

4

 

 

4

7.

Тема 7. Конституційно-правовий статус Верховної Ради України.

10

8

2

4

 

2

2

 

Змістовний модуль 3

54

22

10

10

0

2

32

8.

Тема 8. Президент України.

12

4

2

2

 

 

8

9.

Тема 9. Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади в Україні.

12

6

2

2

 

 

6

10.

Тема 10. Конституційні засади судової влади та прокуратури в Україні.

10

4

2

2

 

 

6

11.

Тема 11. Територіальний устрій України.

10

4

2

2

 

 

6

12.

Тема 12. Конституційні засади місцевого самоврядування.

10

4

2

2

 

2

6

 

ВСЬОГО ГОДИН:

126

64

26

32

0

6

62

 

Підсумковий контроль:

 

ЕКЗАМЕН


5. Теми семінарських занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Конституцiйне право України – провiдна галузь нацiонального права України.

4

2

Конституція України та її розвиток.

2

3

Конституцiйний лад i його закрiплення в Конституцiї України.

2

4

Основи правового статусу людини i громадянина. Громадянство України. Правове становище біженців та осiб без громадянства. Правовий статус біженців.

2

5

Конституційні права, свободи та обов'язки людини i громадянина.

4

6

Народне волевиявлення.

4

7

Конституційно-правовий статус Верховної Ради України.

4

8

Президент України.

2

9

Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади в Україні.

2

10

Конституційні засади судової влади та прокуратури в Україні.

2

11

Територіальний устрій України.

2

12

Конституційні засади місцевого самоврядування.

2

6. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Конституцiйне право України – провiдна галузь нацiонального права України.

6

2

Конституція України та її розвиток.

6

3

Конституцiйний лад i його закрiплення в Конституцiї України.

6

4

Основи правового статусу людини i громадянина. Громадянство України. Правове становище біженців та осiб без громадянства. Правовий статус біженців.

2

5

Конституційні права, свободи та обов'язки людини i громадянина.

4

6

Народне волевиявлення.

4

7

Конституційно-правовий статус Верховної Ради України.

2

8

Президент України.

8

9

Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади в Україні.

6

10

Конституційні засади судової влади та прокуратури в Україні.

6

11

Територіальний устрій України.

6

12

Конституційні засади місцевого самоврядування.

6
Разом

62


8. Індивідуальні завдання
Тема 1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО – ПРОВІДНА ГАЛУЗЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Самостійно вивчити тему і скласти по ній конспект.

1.Письмово обґрунтуйте як співвідносяться між собою терміни “конституційне право” та “державне право”.

2.Письмово обґрунтуйте відмінність конституційного права України за його предметом та методом від інших галузей національного права України.

3.Користуючись Конституцією України, наведіть приклади уповноважуючих, зобов’язуючих та забороняючи конституційно-правових норм (3-4 норми) (письмово). Яка різниця між цими видами конституційно-правових відносин?

4.Користуючись Конституцією України, наведіть приклади конституційно-правових норм, внаслідок реалізації яких виникають конкретні, загальні конституційно-правові відносини і конституційно-правові стани (письмово). Яка різниця між цими видами конституційно-правових відносин?
Письмово проаналізуйте:

Правову позицію Конституційного Суду України щодо розуміння принципу верховенства права (ст. 8 Конституції України). Рішення КСУ від 2 листопада 2004 року № 15-рп про призначення судом більш м’якого покарання.


Підготувати реферати:

1. Місце закону в системі джерел конституційного права.

2. Нормативні договори та звичаї як джерела конституційного права України.
Питання для самоконтролю:

1. У чому полягає специфіка норм матеріального та процесуального конституційного права України?

2. Роль та місце конституційного права у системі національного права України.

Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять:природні та позитивіські джерела конституційного права, норма конституційного права, інститут конституційного права, конституційні правовідносини, конституційно-правова відповідальність
Тема 2. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РОЗВИТОК
Самостійно вивчити тему і скласти по ній конспект.

1. Що означають такі поняття: «конституція матеріальна» і «конституція формальна»; «конституція юридична» і «конституція фактична»? Яке співвідношення між цими поняттями? Чи має з’ясування їхньої сутності яке-небудь практичне (чи тільки теоретичне) значення?

2. Політико-правова характеристика сучасного етапу становлення нової констиційної системи України.

3. Охарактеризуйте суб’єктів та процедуру права прийняття конституції.

4. Письмово проаналізуйте Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року №20-рп/2010. У справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про внесення змін до Конституції України“ від 8 грудня 2004 року № 2222–IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України)

Письмово проаналізуйте:

Правову позицію КСУ щодо поняття «соціальні цінності» (Рішення КСУ від 29 грудня 1999 року № 11-рп у справі про смертну кару).


Підготувати реферати:

1. Перша Конституція незалежної Української держави – Конституція УНР вiд 29 квітня 1918 року.

2. Конституції радянської України 1919, 1929, 1937, 1978 років.

3. Конституція П.Орлика. Конституційні проекти Г.Андруського, М.Драгоманова, М.Міхновського, М.Грушевського (1905 р.). Конституційне законодавство УНР та ЗУНР. Конституції УРСР.


Питання для самоконтролю:

1. За якими критеріями здійснюється класифікація конституцій?

2. Яка конституція є формальна, матеріальна, юридична та фактична?

3. Який зміст конституції України?


Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять:

Конституція, конституціоналізм, преамбула

Тема 3. КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЛАД І ЙОГО ЗАКРІПЛЕННЯ В КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Самостійно вивчити тему і скласти по ній конспект.


 1. Письмово проаналізуйте «Декларацію про державний суверенітет України» від 16 липня 1990 року та «Акт проголошення незалежності України» від 24 серпня 1991 року. Яке практичне значення щодо прийняття цих актів?

 2. Характеристика державно-політичного режиму в Україні.

 3. Гуманістичні і демократичні засади конституційного ладу України.

Проаналізуйте декларацію прав національностей України

Письмово проаналізуйте:

Рішення Конституційного Суду України (КСУ) про офіційне тлумачення положень ст.10 Конституції України (справа про застосування української мови) від 14.12.1999 р.


Підготувати реферати:

1. Конституцiйне закрiплення принципу народного суверенiтету та форми здiйснення народовладдя.

2. Яке практичне значення має для розвитку демократичної держави «політичний плюралізм»?
Питання для самоконтролю:

1. Поняття конституційного, державного, суспільного ладу.

2. Гуманістичні та демократичні засади конституційного ладу.
Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять:

Державний лад, конституційний лад, суспільний лад
Тема 4. ОСНОВИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА. ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА. ПРАВОВИЙ СТАТУС БІЖЕНЦІВ

Самостійно вивчити тему і скласти по ній конспект.

Розкрийте зміст Компетенції та ролі Президента України та комісії при президентові України з питань громадянства у вирішені питань громадянства.


Письмово проаналізуйте:

Основні положення законодавства щодо визначення сфери компетенції державних органів у вирішені питань громадянства.


Підготувати реферати:

1. Принципи громадянства України.

2. Визнання, набуття та припинення громадянства України.
Питання для самоконтролю:

1.Який зміст правового статусу людини і громадянина?

2. Які підстави набуття та втрати громадянства України?

3. Права та обов’язки іноземців.Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять: громадянство, іноземець, біженець, апатриди, біпатридиТема5. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Самостійно вивчити тему і скласти по ній конспект.

1. Рішення КСУ від 4 березня 2004 року № 5-рп у справі про доступність і безоплатність освіти.

2. Рішення КСУ від 19 квітня 2001 року № 4-рп у справі щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання.

3. Рішення КСУ від 12 червня 2007 року № 2-рп у справі про утворення політичних партій в Україні.

4. Рішення КСУ від 14 листопада 2001 року № 15-рп у справі щодо прописки.
Письмово проаналізуйте:

Проаналізуйте практику Європейського Суду з прав людини щодо його завдань у забезпеченні прав і свобод людини ігромадянина.


Підготувати реферати:

1. Особливості правового статусу окремих категорій іноземців.

2. Депортація та екстрадиція іноземців.

3. Конституційне право на звернення (ст.40 Конституції України) та механізм його реалізації.


Питання для самоконтролю:

1. Класифікація прав і свобод людини і громадянина.

2. Гарантії прав і свобод людини ігромадянина.

Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять: гарантії прав людини, економні гарантії, політичні гарантії, соціальні гарантіїТема 6. НАРОДНЕ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ

Самостійно вивчити тему і скласти по ній конспект.

1. Обгрунтуйте у чому полягає відмінність між поняттями «об’єктивне виборче право» та «суб’єктивне виборче право»?.

2. Обгрунтуйте правові наслідки абсентеїзму.

3. Опрацюйте положення кримінального та адміністративного кодексу України у частині відповідальністі за порушення виборчого законодавства.


Письмово проаналізуйте:

Проаналізувати Рішення КСУ від 5 жовтня 2005 року № 6-рп у справі про здійснення влади народом.


Підготувати реферати:

1.Правові наслідки всеукраїнського референдуму 16 квітня 2000 року.

2.Поняття та предмет республіканського референдуму.
Питання для самоконтролю:

1. Які стадії виборчого процесу?

2. У чому сутність виборчих систем ?

Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять: виборче право, мажоритарна виборча система, абсентеїзм.Тема 7. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Самостійно вивчити тему і скласти по ній конспект.

1. Обґрунтуйте співвідношення понять “державний апарат”, “механізм держави”, “орган державної влади” та “орган публічної влади”.

2. У чомуполягає сутність системи стримувань та противаг державної влади?

3. Письмово проаналізуйте . Рішення КСУ від 17 жовтня 2002 року №17-рп у справі повноважності Верховної Ради.

4. Письмово проаналізуйте Рішення КСУ від 1 квітня 2008 року №4-рп у справі про Регламент Верховної Ради.

Письмово проаналізуйте:

Рішення КСУ у справі про офіційне тлумачення ч.3 ст.21 Кодексу законів про працю України (справа про тлумачення терміна “законодавство”) від 7.07.1998 р.


Підготувати реферати:

1. Погоджувальна рада у Верховнiй Радi України.

2. Конституцiйно-правовi основи взаємовiдносин Верховної Ради України з Президентом України та Кабiнетом Мiнiстрiв України.

3. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: функцiї та повноваження.

4. Апарат Верховної Ради України.
Питання для самоконтролю:

1. Які функції та повноваження Верховної Ради України?

2. Які стадії законодавчого процесу?

Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять: парламент, парламентаризм, законодавствоТема 8. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Самостійно вивчити тему і скласти по ній конспект.

1. Проаналізуйте взаємовідносини Президента України з законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади.

2. У чому полягає сутність процедури контрасигнації?
Письмово проаналізуйте:

Рішення КСУ від 10 грудня 2003 року № 19-рп у справі щодо недоторканності та імпічменту.


Підготувати реферати:

1. Рада національної безпеки i оборони України – координаційний орган при Президентові України.

2. Конституцiйно-правовi основи взаємовідносин Президента України з Верховною Радою України.
Питання для самоконтролю:

1. Роль Президента України в системі органів державної влади.

2. Які функції та повноваження Президента України?

Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять: контрасигнація, промульгація, інавгураціяТема 9. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Самостійно вивчити тему і скласти по ній конспект.

1. Письмово проаналізуйте Рішення КСУ від 17 жовтня 2002 року №16-рп у справі про суміщення службової діяльності керівників органів виконавчої влади.

2. Письмово проаналізуйте положення Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» від17 березня 2011 року N 3166-VI (ОВУ №27, 2011(18.04.11).

3. Письмово проаналізуйте Закон України «Про столицю – місто-герой Київ» щодо повноважень Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (Регламент).

4. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з місцевими державними адміністраціями
Письмово проаналізуйте:

Регламент Кабінету Міністрів України ( Постанова КМУ від 18 липня 2007 року №950 (із змінами).


Підготувати реферати:

1.Взаємовідносини органів виконавчої влади з законодавчою владою та Президентом України.

2.Функції, форми і методи діяльності Кабінету Міністрів України.

3.Організація роботи місцевих державних адміністрацій.


Питання для самоконтролю:

1. Яка система органів виконавчої влади?

2. Центральні органи виконавчої влади.

Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять: уряд, компетенція, центральні органи виконавчої влади, резолюція недовіри.Тема 10. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ СУДОВОЇ ВЛАДИ ТА ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

Самостійно вивчити тему і скласти по ній конспект.

Проаналізуйте положення Закону України «Про Вищу раду юстиції» від 15 січня 1998 року (із змінами та доповненнями).


Письмово проаналізуйте:

Рішення КСУ від 11 грудня 2003 року № 20-рп у справі про Касаційний суд.

- Рішення КСУ від 1 грудня 2004 року № 19-рп у справі про незалежність суддів як складову їхнього статусу.
Підготувати реферати:

1.Організація роботи Конституційного Суду України та процедура розгляду ним справ.

2.Організація роботи Вищої ради юстиції.
Питання для самоконтролю:

1. Яка система судів загальної юрисдикції?

2. Які повноваження Конституційного Суду України?

3. Яка компетенція прокуратури України?Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять: правосуддя, судочинство, касація, апеляціяТема11. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ

Самостійно вивчити тему і скласти по ній конспект.

1. Письмово проаналізуйте рішення КСУ щодо офіційного тлумачення термінів “район” та “район у місті” від 13 липня 2001 року №11-рп у справі про адміністративно-територіальний устрій.


Письмово проаналізуйте:

1. Рішення КСУ від 16 січня 2003 року №1-рп у справі про Конституцію АРК.


Підготувати реферати:

1.Адмiнiстративна, нацiональна i політична автономiя.

2.Вищий рівень системи адміністративно-територіального устрою України.

3.Столиця України: особливості політико-правового статусу.

4.Адміністративно-територіальний поділ України: становлення, сучасний стан та перспективи можливого реформування
Питання для самоконтролю:

1. Що розуміється під поняттям унітарна держава.

2. Що таке автономія і які є її види?

Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять: унітаризм, адміністративна автономія, територіальна автономія.Тема12. КОНСТИТУЦIЙНI ЗАСАДИ МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Самостійно вивчити тему і скласти по ній конспект.

1. Проаналізуйте рішення КСУ щодо відповідності Конституції України положень ч.5 ст.6, ч.1 ст.11, ч.4 ст.16, п.п. 3, 5, 6, 9, 10, 16 ч.1 ст.26, ч.3, 4 ст.41, ч.6 ст.42, ст.ст. 51-54, ч.4 ст.61, ч.1 ст.62, ч.1, 6, 7 ст.63, ч.4-6 ст.78, ч.3, 5, 7 ст.79, п.2 розділу 5 “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 9 лютого 2000 р.


Письмово проаналізуйте:

1. Рішення КСУ щодо офіційного тлумачення положень ч.1 ст.140 Конституції України (справа про об’єднання територіальних громад) від 18 червня 2002 р.


Підготувати реферати:

 1. Місце самоврядування в системі народовладдя.

 2. Місцевий референдум як форма безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною громадою.

 3. Державна підтримка місцевого самоврядування.

1. Яка система місцевого самоврядування в Україні?

2. Що є матеріальною, фінансовою основою місцевого самоврядування ?

Завдання для роботи із словниками:

Розкрийте зміст понять: матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування, органи самоорганізації населення.


9. Методи навчання

Бесіда передбачає використання попереднього досвіду сту­дентів з конституційного права України знань і на основі цього приведення їх за допомогою діалогу до усвідомлення нових явищ, понять або відтво­рення вже наявних (вступна, поточна й підсумко­ва бесіди).

Лекція — це метод, за допомогою якого педагог у словесній формі розкриває сутність наукових понять, явищ, процесів, ло­гічно повґязаних, обґєднаних загальною темою.

Ро­боти з книгою. Навчити студентів методів і засобів самостійної роботи з книгою: читан­ня, переказу, виписування, складання плану, рецензування, кон­спектування, виготовлення таблиць, схем, графіків та ін.

Наочні методи передбачають насамперед використання демонстрації та ілюстрації.

Демонстрація — це метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у натурі, динаміці.

Ілюстрація — метод навчання, за якого предмети і процеси розкриваються через їх символічне зображення (світлини, мультимедійні матеріали, схеми, графіки та ін.).

Практична робота спрямована на використання набутих знань у розвґязанні практичних завдань.
10. Методи контролю

Поточний контроль – проведення семінарських занять, відпрацювання академічних заборгованостей.

Поточний контроль під час проведення семінарських занять передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок студентом з кожної окремої теми модуля навчальної дисципліни . Прозорість оцінювання рівня знань студентів забезпечується чіткими критеріями.

Конкретна кількість балів за роботу студентів під час семінарських та практичних занять визначається керівником заняття.

Результати поточного контролю під час проведення семінарських та практичних занять заносяться науково-педагогічним працівником до журналу обліку відвідування занять студентами та їх успішності.Модульний контроль – визначає якість виконаної студентом навчальної роботи з певного навчального (змістового) модуля та оцінюється за сукупними підсумками поточної успішності, включаючи виконану індивідуальну, самостійну та модульну контрольну роботу.

Підсумковий контроль – виставляється як сума балів з усіх модулів навчальної дисципліни та обраховується, як правило, як середнє арифметичне складових модулів. По закінченню вивчення навчальної дисципліни студент складає семестровий іспит.

12. Розподіл балів, які отримують студентиПоточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль

2


Змістовий модуль

3

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

10

10

10

10

10

5

5

10

10

10

5

5

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-71

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни13. Методичне забезпечення

1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни, мультимедійні матеріали14. Рекомендована література

Базова

Основні нормативно-правові акти

 1. Конституція України (із змінами і доп.).-К.:Атіка, 2006.-64с.

 2. Про Автономну Республіку Крим: Закон України від 17 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 11. – Ст. 69.

 3. Про біженців: Закон України від 21 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 47. – Ст. 250.

 4. Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим: Закон України від 10 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 29. – Ст. 191.

 5. Про внесення змін до Закону України "Про постійні комісії Верховної Ради України: Закон України від 14 липня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 40-41. – Ст. 250.

 6. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 6 квітня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 30-31. – Ст. 382.

 7. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 17 листопада 2011 року // (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 10-11, ст.73)

 8. Про вибори Президента України: Закон України вiд 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 20-21. – Ст. 291.

 9. Про всеукраїнський і місцеві референдуми: Закон Української РСР від 3 липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1991. – № 33. – Ст. 443 (із змінами і доповненнями).

 10. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 4. – Ст. 65.

 11. Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 4 квітня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 19. – Ст. 134.

 12. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 10 жовтня 2010 року.

 13. Про місцеве самоврядування в України: Закон України від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 25. – Ст. 20 (з змінами та доповненнями).

 14. Про місцеві державні адмiнiстрацiї: Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.

 15. Про об'єднання громадян: Закон України вiд 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 504; 1993. – № 46. – Ст. 427.

 16. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст. 118.

 17. Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України: Закон України від 21.01.1994 р. // Відомості Верховної Ради України.-1994. -№ 18.-Ст. 101.

 18. Про правовий статус іноземців: Закон України від 4 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 23. – Ст. 162.

 19. Про представництво Президента України в Автономній Республіці Крим: Закон України вiд 2 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України.-2000.-№ 21.-Ст. 158.

 20. Про Президента України: Закон України від 5 липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1991. – № 33. – Ст. 446.

 21. Про прокуратуру: Закон України вiд 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793 (з змінами на 20. 01. 2005).

 22. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 5 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 35. – Ст. 237.

 23. Про Рахункову палату Верховної Ради України: Закон України вiд 11 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 43. – Ст. 212.

 24. Про Службу безпеки України: Закон України вiд 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 383.

 25. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.

 26. Про статус народних депутатiв України: Закон України вiд 22 бер. 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 42. – Ст. 212.

 27. Про статус депутатiв місцевих рад: Закон України вiд 11 липня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 40. – Ст. 290.

 28. Про судоустрій статус суддів: Закон України вiд 7 липня 2010 р. №2453-VI

 29. Про Центральну виборчу комісію: Закон України вiд 30 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № . – Ст.

 30. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст. 99.

 31. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України 10 лютого 2010 року N 1861-VI ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 14-15, N 16-17, ст.133 )

 32. Про Всеукраїнський референдум: Закон України від 06.12.2012 р. -№ № 5475-VI

 33. Коментар до Конституції України: Науково-практичний коментар /В.Б. Аверянов, О.В. Батанов, Ю.В. Баулын та ін.; Ред. Кол. В.Я. Тацій, Ю.П. Битяк, Ю.М. Грошевой та ін. – Харків: Видавництво «Право»; К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.- 808 с.

 34. Конституційний Суд України. Рішення. Висновки 1997–2001 / Відповід. редактор канд. юрид. наук П.Б.Євграфов. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 512 с.

 35. Конституційний Суд України. Рішення. Висновки 2001–2002 / Відповід. редактор канд. юрид. наук П.Б.Євграфов. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 384 с.

 36. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментар) / А. Стрижак. — К.: Ін Юре, 2010. — 629 с., [1] арк. іл.

 37. Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року №20-рп/2010. У справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про внесення змін до Конституції України“ від 8 грудня 2004 року № 2222–IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України)

Основна література

 1. Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора Ю.М. Тодики, доктора юридичних і політичних наук, професора В.С. Журавського. – К.: Видавничій Дім „Ін Юре”, 2002. - 544 с.

 2. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2т. – Т.1 /За ред. В.Ф. Погорілка.-К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006.-544с.

 3. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Підручник /За заг. Ред. В.Ф. Погорілка.- К.: Наукова думка; Прецедент, 2006.-344с.

 4. Кравченко В.В. Конституційне право України. Навчальний посібник.-К.: Атіка, 2002.-479 с.

 5. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник.-К.: Юрінком Інтер, 2002.-536 с.

 6. Фрицький О.Ф. Муніципальне право України: Підручник для юридичних вищих учбових закладів. – К.: Юрінком Інтер, 2004.

 7. Конституційне право України : підручник. / В. І. Чушенко, І. Я. Заяць; за заг. ред. В. І. Чушенка; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Вид. 2-е, допов. і переробл. — К.: Ін Юре, 2009. — 547 с.

8. Погорілко В.Ф. Конституційне право України : підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко ; МОНУ ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ ; Київський ун-т права ; за заг. ред. В.Ф. Погорілка. – 2-ге видання, перероб., та доп. – Київ : Правова єдність, 2010. – 432 с.

9.Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л.Конституційне право України: Підручник / за заг. ред. В. Л. Федоренка. – 4-е вид., перероб. і доопр.; передмова проф. В. М. Шаповала. – К.: 2012. – 727 с.

10. Конституційне право України: Підручник / за заг. ред. В. Л. Федоренка. – 4-е вид., перероб. і доопр.; передмова проф. В. М. Шаповала. – К.: 2012. –727 с.


11. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України /А.С. Головін. – К.:Логос, 2012. – 369 с.

12. Актульні проблеми конституційного права України: підручник /за заг. ред. проф. Олійника А.Ю. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. -554 с.Допоміжна

1.Баглай М.В., Туманов В.А. Малая энциклопедия конституционного права. – М.: БЕК, 1998. – 519 с.

2. Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2000. – 216 с.

3.Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: Підручник/ 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 504 с. – Бібліогр.: с. 494-499.

4.Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: “Укр. енцикл.”, 1998.

5.Теліпко В.Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.Е. Теліпко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 568 с. 

6. Конституційне право України : темат. слов. / М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т; [упоряд.: Галунько В. В. та ін.; за ред. В. В. Галунька] — Херсон: Херсон. міська друк., 2010. — 131 с.

7.Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментар) / А. Стрижак. — К.: Ін Юре, 2010. — 629 с.,

8.Конституційне право України : темат. слов. / М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т; [упоряд.: Галунько В. В. та ін.; за ред. В. В. Галунька] — Херсон: Херсон. міська друк., 2010. — 131 с.

9.Влада в Україні: шляхи до ефективності. : Всеукр. форум учених-правознавців. / відп. ред. О. Д. Святоцький. — К.: Ін Юре, 2010. — 686 с.

10.Муніципальна влада в Україні : проблеми теорії та практики. / О. В. Батанов; [відп. ред. М. О. Баймуратов]; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К.: Юрид. думка, 2010. — 653 с.

11.Конституція та засади конституційного ладу України у питаннях та відповідях : навч. посіб. / Є. І. Григоренко, О. С. Передерій. — Х.: ХУПС, 2010. — 171 с.15. Інформаційні ресурси


 1. http://portal.rada.gov.ua - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

 2. http://kmu.gov.ua - Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.

 3. http://ccu.gov.ua - Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України.

 4. http://president.gov.ua - Офіційний веб-сайт Президента України.

 5. http://www.nau.ua ‑ Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kzpd -> rabot progr
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни правові системи сучасності для спеціальності 03040101 «Правознавство» для студентів 6-го курсу
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни адміністративний процес для напряму підготовки 030401 «Правознавство» для студентів 2-го курсу
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни державне будівництво в Україні для спеціальн ості 8
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни правове регулювання адміністративних послуг для спеціальн ості 8
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни адміністративне судочинство за напрямом підготовки 030401
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни конституційна реформа в Україні для спеціальн ості 8
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія держави та права за напрямом підготовки «Правознавство» 030401

Скачати 441.38 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка