Міністерство внутрішніх справ україниСкачати 338.13 Kb.
Дата конвертації18.11.2016
Розмір338.13 Kb.
ТипРобоча програма


Міністерство ВНУТРІШНІХ СПРАВ України


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут права та психології

Кафедра загальноправових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи НАВС

генерал-майор міліції

В.В. Чернєй

16 жовтня 2013 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО
для напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»

для студентів 2-го курсу

2013-2014 навчальний рік

Робоча програма «Історія вчень про державу і право» для студентів навчально-наукового інституту права та психології НАВС

за напрямом підготовки «Правознавство» 30 серпня 2013 року- 19 с.
РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Панібудьласка А.В – професор кафедри загальноправових дисциплін ННІПП НАВС.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри загальноправових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ


Протокол від 30 серпня 2013 року № 1
Завідувач кафедри загальноправових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології НАВС

Н.І. Мозоль

16 жовтня 2013 року
Схвалено Науково-методичною радою НАВС

Протокол від 16 жовтня 2013 року № 3

16 жовтня 2013 року Голова Чернєй В.В.

 Панібудьласка А.В., 2013 р.

 НАВС, 2013 р.

 1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 1

Галузь знань

"Право" (0304)
НормативнаМодулів – 1

Напрям підготовки

"Правознавство" (6.030401)Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

2013-й - 2014-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – реферат

Семестр

Загальна кількість годин – 36

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – за розкладом занять

самостійної роботи студента–за розкладом занять


Освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр»


8 год.

Практичні, семінарські

10 год.

Самостійна робота

18 год.

Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 50 %.

2.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Історія вчень про державу і право» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів у галузі знань «Право» (0304) за напрямом підготовки «Правознавство» (6.030401)Предметом вивчення навчальної дисципліни є державно – правові теорії, розвиток та трансформація поглядів на право та державу, вивчення процесу формування, еволюції та реального функціонування інститутів держави. Історія вчень про державу і право вивчає виникнення та еволюцію політичної і правової теоретичної думки людства.

Міждисциплінарні зв’язки: теорія держави і права; історія держави і права зарубіжних країн; історія держави і права України, історія України, філософія, політологія. Програма навчальної дисципліни складається з одного змістовного модуля, що охоплює такі теми:

Програма навчальної дисципліни «Історія вчень про державу і право» складається з 1-го змістовного модуля, що охоплює такі теми: 1. Вступ. Вчення про державу і право в країнах Стародавнього Сходу та античного світу.

 2. Вчення про державу і право в Середні віки, епохи Відродження та Реформації.

 3. Розвиток української державно-правової думки в період Київської Русі та України (сер. XIV- XX ст.)

 4. Державно-правові учення епохи Нового часу та Просвітництва. Західноєвропейська державно-правова думка ХІХ-ХХ ст.

Мета навчальної дисципліни – формування системи світоглядних засад студентів щодо розуміння природи і змісту понять „держава”, „право”, „закон”, „демократичне суспільство”, „громадянське суспільство”, „державно-правовий режим” тощо; загальних закономірностей виникнення й розвитку держави і права; з’ясування їх сутності, визначення можливих перспектив їх подальшої еволюції.

Завдання дисципліни – допомогти у засвоєнні студентами об’єктивної історичної закономірності становлення державно-правових форм організації суспільного життя; сформувати навички орієнтування у складнощах правової методології сучасних концепцій, що пояснюють сутність та призначення держави, права, правових явищ; навчити оптимальному використанню історичного досвіду правового розвитку демократичних країн, що має практичне значення для вдосконалення процесу державотворення в Україні.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:знати: правову термінологію; ідеї, концепції, теорії і доктрини, які в логічно-понятійній формі відображають історичний процес поглибленого пізнання державно-правових явищ.

уміти: за допомогою впровадження нового понятійно-категоріального апарату з’ясувати питання походження держави і права, осмислювати правові форми, основні принципи побудови державного устрою та права, визначати соціальне призначення держави і права, встановлювати співвідношення права й держави, права й закону, держави й індивіда.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 36 годин / 1 кредит ECTS.
 1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

Тема 1. Вступ. Вчення про державу і право в країнах Стародавнього Сходу та античного світу

Мета, завдання, значення курсу „Історія вчень про державу і право”. Предмет, методологічні підходи, принципи вивчення та періодизація „Історії вчень про державу і право”.

Виникнення політико-правових вчень. Їх загальна характеристика. Міфологічний та релігійний характер. Політико-правова свідомість давніх народів Китаю, Індії, Шумеру, Вавилона, Персії, Єгипту та ін. „Повчання Птахотепа”, „Стезя Шамаша”, „Закони Хаммурапі”, „Старий Заповіт”, „Авести” Заратустри.

Політико-правова ідеологія Давньої Індії. „Закони Ману”. Брахманізм. Буддизм.

Політико-правові вчення Давнього Китаю. Книга історичних передбачень „Шудзин”. Лао-цзи та його книга „Дао-децзин”. Конфуцій і конфуціанство. Моцзи та його джерело мудрості. Шан Ян, робота „Шанцзюньшу”, школа законників.

Політичні і правові вчення Стародавньої Греції. Основні етапи розвитку політико-правової думки. Закони „Семи мудреців”. Піфагор про справедливі закони. Вчення Геракліта про Божественний закон. Вчення Демокріта про закони для звичайних людей. Сократ та його ідея законності. Політико-правові питання в роботах Платона „Держава”, „Політика”, „Закони”. Вчення Аристотеля. Політико-правові погляди Епікура.

Політичні і правові вчення Риму. Основні етапи розвитку вчень про державу і право. Ціцерон про ідеальну державу та її форми, природне право, право народу і римських громадян у роботах „Про обов’язки”, „Про державу”, „Про закони”. Римська юриспруденція, юристи Гай, Папініан, Ульпіан. Вчення римських стоїків.

Державно-правові ідеї в поглядах ранньохристиянських мислителів Іоанна Златоуста, Аврелія Августина.Тема 2. Вчення про державу і право в Середні віки, епохи Відродження та Реформації.
Загальна характеристика політико-правової ідеології. Хома Аквінський. Політико-правова теорія середньовічної схоластики. Чотири види законів: вічний, природний, людський, божественний.

Політико-правові ідеї середньовічних єресей. „Гуситський рух”. Програма Чашників. Програма таборитів. Селянсько-плебейські єресі.

Вчення про закони і державу Марсилія Падуанського. Ідея народного суверенітету. Роль народу у законотворчості. Реформа церкви.

Середньовічні юристи. Школа „глоссаторів”. Постглоссатори. Схоластична логіка. Державна і правова думка Арабського Сходу.

Джерела мусульманського права. Вчення Аль-Фарабі.

Державні і правові вчення епохи Відродження та Реформації
Вплив антропоцентризму на еволюцію державно-правової думки.

Вчення Нікколо Макіавеллі про державу. Співвідношення політики, права, моралі у його праці „Государ”.

Теорія Жана Бодена про державний суверенітет. Приватна власність, права людини, сімейні відносини в політико-правовій теорії Ж.Бодена.

Вплив реформаційного руху на формування антифеодальної ідеології у середньовічних вченнях про державу і право. Мартін Лютер, Томас Мюнцер, Жан Кальвін про державу і владу. Кальвінізм. Контрреформація. Єзуїти.

Утопічний соціалізм і комунізм Томаса Мора і Томмазо Кампанели. „Утопія”. Законодавство. Причини злочинності в Англії. „Місто Сонця”. Право, правосуддя, покарання.

Тема 3. Розвиток української державно-правової думки в період Київської Русі та України (сер. XIV- XX ст.)
Політична і правова думка Київської Русі. Загальна характеристика.

Політико-правова концепція Антонія і Феодосія Печерського. Державно-правові ідеї в „Слові про закон і благодать” київського митрополита Іларіона, „Повісті временних літ” Нестора-літописця, „Повчанні дітям” Володимира Мономаха. Формування ідеї централізації державної влади в „Слові о полку Ігоревім”. Політико-правові погляди Данила Заточеника.

Вплив західноєвропейської традиції на формування поглядів на державу та право серед мислителів Галицько-Волинського князівства.

Державно-правова думка в Україні (середина ХVІ – поч. ХХ ст.)

Вплив визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького на розвиток державно-правової думки в Україні. Еволюція державно-правової концепції Б.Хмельницького. Політико-правова діяльність Івана Виговського. Формування концепції правової держави в Конституції Пилипа Орлика.

Кирило-Мефодіївське товариство. Політико-правова думка Миколи Костомарова, Тараса Шевченка.

Київська правова школа. Олександр Кістяківський. Вчення про кримінальне покарання. Теорія прогресивного конституціоналізму. Богдан Кістяківський. Концепція правової держави.

Конституціоналістська концепція Михайла Драгоманова. Автономно-федералістична концепція.

Державно-правові ідеї в програмових документах українських політичних партій початку ХХ ст.Тема4. Державно-правові учення епохи Нового часу та Просвітництва. Західноєвропейська державно-правова думка ХІХ-ХХ ст.
Вплив Англійської і Французької буржуазних революцій на розвиток європейської державно-правової думки.

Вчення Гуго Гроція про державу і право. Юриспруденція, природне та позитивне право. Принципи права. Міжнародне право. Ознаки держави. Верховна влада. Трактат „Про право війни і миру”.

Теорія природного права Бенедикта Спінози. Обґрунтування демократії.

Вчення Джона Локка про державу і право. Обґрунтування „Славної революції” в Англії 1688 р. Ідея права і свободи людини. Приватна власність. Розподіл влади. Конституційна монархія в Англії.

Політико-правова програма Вольтера. Теорія „деїзму”. Позиція раціоналізму. Царство розуму і свободи. Природні права. Право приватної власності.

Політико-правова доктрина Шарля Монтеск’є. Робота „Про дух законів” (1748 р.). Форми держави. Поділ влади.

Теорія народного суверенітету Жан-Жака Руссо. Причини появи нерівності. Розвиток цивілізації. Поділ державної влади. Закон як вираження загальної волі.

Політико-правові погляди Бенджаміна Франкліна. „Ідея гомруля”, як ідея самоврядування і політичного самовизначення північноамериканських провінцій.

Політико-правові погляди Томаса Джефферсона. Природничо-правова концепція про суспільний договір.

Олександр Гамільтон – прихильник сильної централізованої президентської влади.

Політико-правові ідеї Джона Адамса. Засновник сучасного консерватизму. Ідеал – змішана форма правління. Збалансованість публічної влади.

Західноєвропейська державно-правова думка ХІХ ст.

Державно-правова думка Німеччини. Історична школа права. Вчення Іммануїла Канта про державу і право. Правова теорія і етика. Визначення права Кантом. Утворення держави. Законодавча влада. Публічне право. Форми держави. Методи управління. Суверенітет народу.

Правова теорія Іоганна Готліба Фіхте. Поняття права як поняття відносин між розумними істотами. Юридичні закони. Республіканська форма правління. Теорія ідеальної держави.

Предмет та метод гегелівської філософії права. Юридичні закони. Теорія походження держави. поділ влади. Законодавча влада. Міждержавні відносини.

Англійський лібералізм. Ієремій Бентам – основний ідеолог лібералізму. Кодекс законів Бентама: цивільне, кримінальне, конституційне право. Критика школи природного права. Джон Стюарт Мілль. Свобода індивіда. Представницьке правління. Концепція правової держави.

Французький лібералізм. Концепція конституційної держави Бенджаміна Констата – духовного батька лібералізму в Європі. Місцеве самоврядування як противага центральної влади.

Проблеми індивідуальної свободи в політико-правових поглядах Алексіса де Токвіля. Вільна конкуренція.

Позитивістсько-правова концепція Огюста Конта.

Державно-правові погляди ідеологів наукового соціалізму Карла Маркса, Фрідріха Енгельса, Карла Каутського, Отто Бауера, Карла Реннера, Рози Люксембург.

Державно-правові ідеї ХХ ст.

Аналітична юриспруденція. Позитивістський нормативізм Ганса Кельзена. „Чиста теорія права”. Законодавчі норми, їх елементи та взаємини.

Соціологічна юриспруденція. „Живе право”. Євгеній Ерліх, Леон Дюгі, Джон Кейнс.

Психологічна теорія права Лева Петражицького. Виникнення психологічних концепцій права. Джерело права – емоції людини. Правова емоція. Співвідношення інтуїтивного й офіційного права.

Екзистенціональна філософія права. Екзистенція – внутрішнє буття людини. Е. Фехнер. В Майгофер.

Органічна теорія права. Герберт Спенсер. Держава – біологічний організм.

Онтологічна концепція права. Еволюція державно-правової думки у програмових документах Організації українських націоналістів. Євген Коновалець, Степан Бандера, Андрій Мельник. Інтегральний націоналізм.

Державно-правові погляди діячів українського дисидентського руху.


4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назви змістових модулів і тем

Кількість годинденна форма
усього

у тому числіл

сем

М.к.

інд

с.р.
1

2

3

4

5

6

7
Змістовий модуль 1.


36

8

8

2
18
Тема 1. Вступ. Вчення про державу і право в країнах Стародавнього Сходу та античного світу

.


10

2

26
Тема 2. Вчення про державу і право в Середні віки, епохи Відродження та Реформації.


8

2

24
Тема 3. Розвиток української державно-правової думки в період Київської Русі та України (сер. XIV- XX ст.)


8

2

24
.Тема 4. Державно-правові учення епохи Нового часу та Просвітництва. Західноєвропейська державно-правова думка ХІХ-ХХ ст.


6

2

2

2
4
Разом за змістовим модулем 1

36

8

8

2
18Усього годин


36

8

8

2
18


5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Вступ. Вчення про державу і право в країнах Стародавнього Сходу та античного світу.

2

2

Вчення про державу і право в Середні віки, епохи Відродження та Реформації.

2

3

Розвиток української державно-правової думки в період Київської Русі та України (сер. XIV- XX ст.)

2

4

Державно-правові учення епохи Нового часу та Просвітництва. Західноєвропейська державно-правова думка ХІХ-ХХ ст.

2
Разом:

8


6. САМОСТІЙНА РОБОТА

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Вступ. Вчення про державу і право в країнах Стародавнього Сходу та античного світу.

6

2

Вчення про державу і право в Середні віки, епохи Відродження та Реформації.

4

3

Розвиток української державно-правової думки в період Київської Русі та України (сер. XIV- XX ст.)

4

4

Державно-правові учення епохи Нового часу та Просвітництва. Західноєвропейська державно-правова думка ХІХ-ХХ ст.

4
Разом:

18


7 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ


 1. Державно-правові погляди Перікла.

 2. Епікур і його державно-правова доктрина.

 3. Вчення римських стоїків про державу і право.

 4. Вплив ідей християнства на еволюцію державно-правових концепцій у стародавньому Римі.

 5. Теологічна концепція Аврелія Августина (Блаженного).

 6. Вплив реформаційного руху на формування антифеодальної ідеології у середньовічних вченнях про державу і право.

 7. Державно-правові погляди Мартіна Лютера.

 8. Державно-правові ідеї у вченнях Кальвіна і Цвінглі.

 9. Арнольд Берштіанський і його вчення про державу і право.

 10. Розвиток державно-правової думки у Візантійській імперії.

 11. Опрацювати і написати рецензію на роботу М.Марченка «Мусульманское право и егоисточники».

 12. Опрацювати працю Н. Макіавеллі “Володар” і висловити свою думку про співвідношення закону, моралі і політики в даній праці.

 13. В чому полягає сутність антропоцентризму ?

 14. Розкритисутністьвчення Т. Мора про соціалістичне суспільство майбутнього.

 15. Яке місце повинні займати закони у житті тодішнього італійського суспільства у вченні Н. Макіавеллі?

 16. Розкрити тип ідеального правителя, виходячи з вчення Н. Макіавеллі.

 17. Яка форма державного правління є на думку Ж. Бодена найбільш ефективною?

 18. .Політико-правова концепція Антонія і Феодосія Печерського.

 19. Погляди на роль і значення князівської влади в житті давньоруського суспільства автора «Слова о полку Ігоревім».

 20. Опрацювати і дати рецензію нароботу С.Бондаря «Философсько-мировозренческое содержание источников 1073-1076 рр.».

 21. Вплив західноєвропейської традиції на формування поглядів на державу та право серед мислителів Галицько-Волинського князівства.

 22. Погляди П. Орлика на державно-правовий розвиток української держави.

 23. С. Оріховський – Роксолан і його погляди на місце держави і законів у суспільстві.

 24. Погляди Й. Верещинського на державну організацію українського суспільства.

 25. Погляди Ю.Немирича на державу і право.

 26. Погляди П.Пестеля на організацію державної влади.

 27. Еволюція поглядів Д. Вашингтона на організацію державного устрою США.

 28. Вчення Д. Локка про державне правління .

 29. Опрацювати і зробити рецензію на роботу Т.Гоббса «Філософське вчення про громадянина».

 30. Опрацювати і зробити конспект роботи Ж-Ж. Руссо «Про суспільний договір, або принципи політичного права».

 31. Вчення Й. Фіхте про державу і право.

 32. Опрацювати і написати конспект на роботу І. Бентама « Демократія в Америці».

 33. Погляди Ф. Енгельса на походження сім'ї, приватної власності, держави.8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Семінарські заняття допомагають студентам глибше засвоїти програму курсу з історії держави та права зарубіжних країн, сприяють розвитку юридичного мислення та наукового підходу до оцінки сучасних процесів державотворення, які відбуваються в Україні та інших країнах.

Плани семінарських занять складені з урахуванням сучасних підходів до теоретико-правових проблем. Значна увага приділяється питанням утворення основних типів сучасних держави та права, розвитку правових систем та їх окремих елементів

До кожної теми студентам запропоновано вивчення необхідного мінімуму обов’язкової літератури (підручники‚ пам’ятки права‚ нормативні акти)‚ а також додаткові джерела, які подаються наприкінці розділу. Студентам також пропонуються теми рефератів і доповідей, які заслуховуються під час аудиторних занять, що також поглиблює обізнаність студентів в порівняльно-правових проблемах.

По кожному модулю передбачено комп’ютерне або письмове тестування.

Важливою складовою навчального процесу є самостійна робота, під час якої студенти ведуть окремий зошит, в якому викладають тези з основних питань до семінарів, визначають ключові поняття та порівняльно-правові категорії, а також конспектують окремі статті з хрестоматійних нормативно-правових джерел.

Самостійна та індивідуальна навчально-дослідна робота студентів проводиться з метою глибшого вивчення змісту окремих питань і тем навчального курсу, а також набуття практичних вмінь та навичок самостійного аналізу окремих міжнародних нормативно-правового актів та актів національного законодавства, юридичної практики тощо з використанням опанованого понятійно-категоріального та методологічного апарату порівняльного правознавства.

Самостійна та індивідуальна навчально-дослідна робота студентів є однією з важливих форм навчального процесу при підготовці юристів-правознавців. Виконання завдань самостійної та індивідуальної науково-дослідної роботи створює можливість глибшого опанування студентами основних теоретичних положень, понять та категорій, що становлять основний зміст навчальної дисципліни «Національні правові системи сучасності», а також дозволяє студентам самостійно поглиблювати та відпрацьовувати володіння основними методами наукового дослідження, розвивати самостійне теоретичне правове мислення.

Навчально-дослідна робота повинна мати чітку і логічну структуру: вступ обсягом 1-1,5 сторінки формату А4, основна частина обсягом 9-10 сторінок та висновки 1,5-2 сторінки. Загальний обсяг навчально-дослідної роботи не повинен перевищувати 23-24 сторінок формату А4, не враховуючи списку літератури.

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, ступінь її наукової розробленості у працях вітчизняних та зарубіжних вчених, визначаються питання, які вимагають вирішення. Також в цій частині роботи вказується об’єкт, предмет, мета, завдання і методологічна основа дослідження, характеризуються джерела одержання інформації.

Основна частина контрольної роботи передбачає глибоке і всебічне розкриття сутності даної тематики, досліджуються і аналізуються основні проблеми та обґрунтовуються тенденцій розвитку і шляхів їх вирішення. Матеріал викладається відповідно до затвердженого плану навчально-дослідної роботи. Кожен з розділів залежно від обсягу викладеного матеріалу може складатись із кількох параграфів.

У висновках підводяться підсумки дослідження, здійснюються теоретичні узагальнення. Зазвичай, увага акцентується на пропонованих шляхах вирішення основних проблем, що встановленні в результаті дослідження.

В кінці навчально-дослідної роботи необхідно вказати список використаних у роботі джерел.

Спеціальні джерела і нормативний матеріал студент підбирає самостійно. Консультацію з бібліографії можна отримати у працівників бібліотеки і викладачів кафедри.

Особливу увагу слід приділити підбору нормативно-правових актів, які стосуються теми, монографій, наукових статей та інших джерел.

Надавати перевагу необхідно новітніми джерелами та останніми редакціями нормативних актів. Це дасть можливість уникнути використання застарілих норм і положень. Проте, залежно від мети та завдань дослідження, можуть широко використовуватись і інші наукові, публіцистичні, статистичні джерела, аналізуватися нормативно-правові акти та їх редакції, що втратили чинність.

Заохочується та рекомендується використання зарубіжних наукових, публіцистичних та інших джерел, викладених іноземною мовою чи у перекладі.

Наукові джерела потрібно використовувати творчо. Пряме запозичення чужих думок без посилання на автора і просте переписування не дозволяється.

Список джерел, що використовувалися в навчально-дослідній роботі, повинен включати: • нормативно-правові акти (Конституція України, міжнародні нормативно-правові акти, закони України, підзаконні акти);

 • наукові праці (монографії, брошури, статті тощо);

 • статті в періодичні виданнях (журналах, газетах, збірниках);

 • електронні ресурси Інтернету (дані з офіційних сайтів органів державної влади, міжнародних організацій тощо);

 • інші джерела.

Всі джерела розміщують в алфавітному порядку згідно діючих стандартів бібліографічного опису.

Якщо в роботі використані посилання на застарілі (не чинні чи змінені) нормативно-правові акти, то така робота не може бути оцінена позитивно і підлягає переробці.

Вибір теми навчально-дослідної роботи проводиться індивідуально за узгодженням з викладачем, що здійснюватиме контроль за ходом виконання та результатами дослідження.

Результати індивідуальної навчально-дослідної роботи студента можуть бути оцінені викладачем максимально у 10 балів, які додаються до рейтингу студента у поточному навчально-змістовному модулі відповідної дисципліни.

Навчально-дослідні роботи, рівень виконання яких оцінений як незадовільний, підлягають доопрацюванню відповідно до зауважень викладача.

Результати самостійної роботи студента можуть бути оцінені викладачем максимально у 5 балів, які додаються до рейтингу студента у поточному навчально-змістовному модулі відповідної дисципліни.9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Засоби діагностики успішності навчання: опитування під час занять (індивідуальне, фронтальне, вибіркове, суцільне, експрес), тестові завдання до окремих тем навчального курсу, тести для модульних робіт, індивідуальні завдання, аудиторні і домашні контрольні роботи, підготовка рефератів і наукових доповідей.

Засоби проведення поточного та підсумкового контролю

Поточний контроль проводиться для оцінювання рівня навчальних досягнень під час семінарських, практичних занять та якості виконання індивідуальної і самостійної роботи та передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок курсантом (слухачем, студентом) з кожного окремого модуля навчальної дисципліни.

Поточний контроль – проведення семінарських занять, відпрацювання академічних заборгованостей.

Поточний контроль під час проведення семінарських занять передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок студентом з кожного окремого навчального (змістового) модуля навчальної дисципліни та їх корекцію. Прозорість оцінювання рівня знань студентів забезпечується чіткими критеріями.

Конкретна кількість балів за роботу студентів під час семінарських та практичних занять визначається керівником заняття.

Результати поточного контролю під час проведення семінарських та практичних занять заносяться науково-педагогічним працівником до журналу обліку відвідування занять курсантами студентами та їх успішності.

Модульний контроль – визначає якість виконаної студентом навчальної роботи з певного навчального (змістового) модуля та оцінюється за сукупними підсумками поточної успішності, включаючи виконану індивідуальну, самостійну та модульну контрольну роботу.

Підсумковий контроль – виставляється як сума балів з усіх модулів навчальної дисципліни та обраховується, як правило, як середнє арифметичне складових модулів. Протягом семестру студент має виконати та захистити курсову роботу. По закінченню вивчення навчальної дисципліни студент складає семестровий іспит.
Критерії оцінки успішності навчання
За результатами підсумкового контролю студент має проявити:

на оцінку «відмінно»

розуміння і розкриття у повному обсязі досліджуваної теми;

вільне володіння спеціальною науковою термінологією у даній галузі знань та загальнотеоретичним понятійно-категоріальним апаратом;

вірне розуміння предмета наукового дослідження і методологічних підходів даної галузі знань та їх місця в системі методологічних засобів теоретичної юриспруденції;

чітке розуміння і вільне володіння теоретичними положеннями даної галузі знань і їх системними зв’язками в комплексі загальнотеоретичних юридичних наук ;

уміння пов’язувати теоретичні постулати з нормативними положеннями чинного законодавства та виявляти їх можливі колізії;

уміння інтерпретувати теоретичні положення відповідно до проблем юридичної практики і виробляти конкретні пропозиції щодо її покращання;

здатність виокремлювати наукові проблеми в межах проблематики навчального курсу та пропонувати шляхи їх розв’язання;

володіння основами наукового прогнозування;

на оцінку «добре»

недостатньо повне розкриття теми;

несуттєві помилки у визначенні понять і категорій, які кардинально не змінюють сутність викладеного питання;

недостатньо чітке пояснення специфіки предмета і наукової методології даної галузі знань;

труднощі у проведенні зв’язків теоретичних знань з юридичною практикою;

допущені помилки у нормативному ілюструванні теоретичних положень;

неповноту володіння теоретико-методологічним інструментарієм у розв’язанні практичних завдань;

на оцінку «задовільно»

розуміння вивченого матеріалу на рівні основних положень лекційного курсу;

наявність однієї-двох суттєвих помилок у визначенні понять і категорій;

нечітке, таке, що потребує постійних уточнень, викладення навчального матеріалу;

виникнення значних труднощів у інтерпретації науково-теоретичних положень щодо юридичної практики;

значні труднощі у констатації проблем юридичної науки і практики у даній сфері;на оцінку «незадовільно»

не розкриття теми;

повне нерозуміння змісту наукових понять і категорій;

наявність значної кількості суттєвих помилок, які спотворюють наукову картину досліджуваної проблеми;

нездатність до проведення предметних смислових зв’язків між правовою наукою і юридичною практикою.

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Сума
Змістовий модуль №1
Т1

Т2

Т3

Т4
25

25

25

25

100ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену,курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1. Навчальна програма.

2. Робоча навчальна програма.

3. Мультимедійні матеріали.

4. Фондові лекції.

5. Плани семінарських занять.

6. Плани-конспекти лекційних та семінарських занять.

7. Тестові завдання.

8. Завдання для самостійної та індивідуально-дослідної роботи.

9. Завдання для поточного та підсумкового контролю.

10. Список рекомендованих джерел.

11. ТЗН.
12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основні нормативно-правові акти

1. Господарський процесуальний кодекс України вiд 06 листопада 1991 р. № 1798-XII (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6 – ст. 56.

2. Європейская конвенция прав человека // Основные документы Организации Объединенных Наций, Документы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Документы Совета Европы о правах человека. - Варшава: Изд-во ОБСЕ/БДИПЧ, 1997. - С. 127-134.

3. Загальна декларація прав людини. – К.: Укр. Правнича Фундація. Вид-во Право, 1995. – 12 с.

4. Кодекс адміністративного судочинства України вiд 06 липня 2005 р. № 2747-IV (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-36, № 37. – ст. 446.

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07 грудня 1984 р. № 8073-X (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=80731-10.

6. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - № 30. - Ст. 141.

7. Кримінально-процесуальний кодекс України вiд 28 грудня 1960 р. № 1001-05. (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1001-05&c=1.

8. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права. Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. – К.: Укр. Правнича Фундація. Вид-во Право, 1995. – 40 с.

9. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст. 170.

10. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 року N 586-ХІV (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 20-21. - Ст.190.

11. Про судоустрій та статус суддів: Закон України вiд 07 липня 2010 р. № 2453-VI (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41, / № 41-42; № 43; № 44-45 /. – ст. 529.

12. Цивільний процесуальний кодекс України вiд 18 березня 2004 р. № 1618-IV (зі змінами та доповненнями //Відомості Верховної Ради України. – 2004.— № 40, / 40-42 /. – ст. 492.
Основна література

1. Вернадский Г. В. История права. - М., 1999.

2. Історія вчень про державу і право: навч. посібник / Ю. Венекдіктов, В. Чурпіта, А. Колодій та ін.; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2001.

3. Історія вчень про державу і право: підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.; за ред. Г.Г.Демиденка, О.В. Петришина; Нац. юрид. акад. ім. Я. Мудрого. – Х.: Право, 2009. – 251 с.

4. Кормич А.І. Історія вчень про державу і право: навч. посіб. – К.: Правова єдність, 2009. – 310 с.

5. Крестовська Н.М., Цвіркун О.Ф. Історія вчень про державу і право: Навчальний посібник. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008.- 464 с.

6. Марчук В.П. Історія політичних і правових вчень: навч. посіб. – К.: Вид. дім «Персонал», 2009. – 478 с.

7. Мироненко О.М. Історія вчень про державу і право: навч. посіб. - К.: Академія, 2010. – 454 с.

8. Хрестоматія по історіїполітико-правовихвчень. – К.,1995.

9. Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень: навч. посіб. – К., 2002.

10. Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень: навч. посіб. – 3 е вид. – К., 2002.

11. Шульженко Ф. П., Наум М. Ю. Історія вчень про державу і право: курс лекцій / За заг. ред. акад. АПН України, д-ра юрид. наук, В. В. Копейчикова. – К.: ЮрінкомІнтер, 1997.


Додаткова література
1. Августин. Про град божий. – Чернівці, 1995.

2. Андерсон Б. Уявленіспільноти. Міркування про походження й поширення націоналізму. – К., 2001.

3. Баскин М.П. Монтескье. – М., 1965.

4. Валіцький А. Марксизм і стрибоку царство свободи. Історія комуністичної утопії. – К., 1999.

5. Василевич М.В. Становлення судової влади в Київській Русі[Електронний ресурс] // Право та управління. Електронне наукове видання. – 2011. – № 1. – с. 32-36. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2011_1/pdf/11vmvvkr.pdf.

6. Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М., 1983.

7. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. – М., 1936.

8. Гроций Г. О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются естественное право и право народов, а также принципы публичного права / Пер. с лат. А.Л. Саккетти. – М.,1956.

9. Дигесты Юстиниана. – М., 1956.

10. Драгоманов В. Чудацькі думки про українську національну справу // Історія філософії України: Хрестоматія. – К.: Либідь, 1993.

11. Древніцький Ю.Р. Громадсько-політична та наукова діяльність Володимира Старосольського (1878 - 1942): автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Ю.Р. Древніцький; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2010. — 20 с.

12. Єлісєєва Л.В. Становлення та розвиток місцевих фінансів у Російській імперії наприкінці ХVIII - на початку ХХ ст.: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Л.В. Єлісєєва; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. — К., 2010. — 20 с.

13. Кальян О.С. Значення діяльності єврейського кагалу на українських землях в правовому регулюванні статусу єврейської громади (XIX ст.) [Електронний ресурс] // Право та управління. Електронне наукове видання. – 2011. – № 1. – с. 189-196. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2011_1/pdf/11kocceg.pdf.

14. Кант И. Метафизика нравов // Сочинения. – М., 1965. – Т.4. – Ч.ІІ.

15. Копыленко А.Л. Набросок к политическому портрету Михайла Грушевського // Государство и право. – 1992. - № 4.

16. Костомаров М.І. Книги буття українського народу. Дві руські народності // Історія філософії України: Хрестоматія. – К.: Либідь, 1993.

17. Лісова К. С. Історія державності України в дослідженнях української наукової еміграції (1920-1945 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / К. С. Лісова; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. — Переяслав-Хмельницький, 2010. — 20 с.

18. Локк Д. Два трактата о правлении // Антология мировой философии: Сб. филос. текстов. – К., 1991. – Т.1. – Ч. ІІ.

19. Макиавелли Н. Государь. – М., 1990.

20. Мейс Д., Панчук М. Український національний комунізм. Трагічні ілюзії. – К., 1997.

21. Міц М.М.Правове регулювання земських повинностей «малоросійського козацтва» за зводом законів Російської імперії Електронний ресурс] // Право та управління. Електронне наукове видання. – 2011. – № 1. – с. 281-288. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2011_1/pdf/11mmmzri.pdf.

22. Монтескье Ш. Л. О духе законов // Антология мировой философии: Сб. филос. текстов. – К., 1991. – Т.1. – Ч.2. – С.109 – 151.

23. Нерсесянц В.С. Политические учения Древней Греции – М., 1979.

24. Оріховський-Роксолан С. Напучення польському королю // Історія філософії України: Хрестоматія. – К.: Либідь, 1993.

25. Пащук А.І. Суспільний ідеал І.Вишневського // Від Вишневського до Сковороди: Зб. Наук. праць. – К.: Наук. думка, 1992.

26. Платон. Законы // Платон. Сочинения: В 3 т. – М., 1979. – Т.3.

27. Селезень П.О. Розвиток міжнародно-правового регулювання податкових відносин у середньовіччі та новому часі [Електронний ресурс] // Право та управління. Електронне наукове видання. – 2011. – № 1. – с. 399-407. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2011_1/pdf/11cpotnh.pdf.

28. Смолярова М.Л. Особливості правового регулювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників // Право та державне управління. Зб. наук. праць. – 2011. – № 1. – c. 27-30.

29. Спиноза Б. Политический трактат // Избранные произведения.-М., 1957.-Т.2.

30. Тімуш І.С. Проблема “персоналізації” права в умовах демократичних перетворень суспільства // Право та державне управління. Зб. наук. праць. – 2011. – № 1. – c.6-10.

31. Цицерон. О государстве // Цицерон. Диалоги. – М., 1966.

32. Энгельс Ф. Походження сім’ї, приватної власності і держави. – К., 1984.33. Юм Д. Трактат о человеческой природе // Сочинения: В 2 т.-М., 1966.-Т.1.

Інтернет-ресурси:

 1. http://portal.rada.gov.ua - Офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

 2. http://kmu.gov.ua- Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України.

 3. http://ccu.gov.ua- Офіційний веб-сайт Конституційного Суду України.

 4. http://president.gov.ua - Офіційний веб-сайт Президента України.

 5. http://www.nau.ua ‑ Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».

Каталог: nnipp -> files -> Kafedri -> Kzpd -> rabot progr
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни правові системи сучасності для спеціальності 03040101 «Правознавство» для студентів 6-го курсу
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни адміністративний процес для напряму підготовки 030401 «Правознавство» для студентів 2-го курсу
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни державне будівництво в Україні для спеціальн ості 8
rabot progr -> Міністерство внутрішніх справ україни
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни правове регулювання адміністративних послуг для спеціальн ості 8
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни адміністративне судочинство за напрямом підготовки 030401
rabot progr -> Програма навчальної дисципліни конституційна реформа в Україні для спеціальн ості 8
rabot progr -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія держави та права за напрямом підготовки «Правознавство» 030401

Скачати 338.13 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка