Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних. Текстові тестові запитання



Сторінка28/31
Дата конвертації23.10.2016
Розмір6.7 Mb.
#671
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

 1. * генеральною сукупністю

 2. законом розподілу

 3. гістограмою розподілу

 4. частиною вибірки

 5. статистичною гіпотезою

 • Функціональна залежність між значеннями випадкових величин та ймовірностями з якими вони приймають ці значення називають:

  1. щільністю розподілу

  2. гістограмою розподілу

  3. медіаною розподілу

  4. * законом розподілу

  5. випадковою залежністю

 • Функція ABS визначає

  1. * модуль числа

  2. добуток елементів

  3. підраховує кількість елементів у списку аргументів

  4. визначення суми вказаних комірок

  5. підраховує кількість непустих комірок діапазону, що задовольняє певній умові

 • Функція ЕСЛИ визначає

  1. * умовний оператор, якщо виконується умова, обчислюється вираз 1, інакше вираз 2

  2. добуток елементів

  3. підраховує кількість елементів у списку аргументів

  4. визначення суми вказаних комірок

  5. підраховує кількість непустих комірок діапазону, що задовольняє певній умові

 • Функція ПРОИЗВЕД визначає

  1. модуль числа

  2. * добуток елементів

  3. підраховує кількість елементів у списку аргументів

  4. визначення суми вказаних комірок

  5. підраховує кількість непустих комірок діапазону, що задовольняє певній умові

 • Функція СЧЁТ визначає

  1. модуль числа

  2. добуток елементів

  3. * підраховує кількість елементів у списку аргументів

  4. визначення суми вказаних комірок

  5. підраховує кількість непустих комірок діапазону, що задовольняє певній умові

 • Функція СЧЁТЕСЛИ визначає

  1. модуль числа

  2. добуток елементів

  3. підраховує кількість елементів у списку аргументів

  4. визначення суми вказаних комірок

  5. * підраховує кількість непустих комірок діапазону, що задовольняє певній умові

 • Фунція розподілу стандартної нормальної випадкової величини має форму кривої. Форма кривої не зміниться при зміні:

  1. дисперсії

  2. * математичного сподівання

  3. ймовірності

  4. щільності

  5. всі відповіді правильні

 • Чим відрізняються адреси комірок $А$1 i А1 в МS ЕхсеІ:

  1. немає різниці

  2. * адреса $А$1 під час копіювання комірки не змінюється

  3. $А$1 - адреса виділеної комірки

  4. адреса $А$1 під час копіювання комірки змінюється

  5. адреса діапазону комірок

 • Число, що міститься в комірці А1, потрібно розділити на суму чисел, які містяться в комірках А2 і АЗ. Для знаходження результату треба створити в довільній комірці електронної таблиці МS ЕхсеІ формулу:

  1. =А1:(А2+АЗ)

  2. =А1/СУММ(А2,АЗ)

  3. =А1/А2+А3

  4. * =А1/(А2+А3)

  5. =А1/[А2+А3]

 • Чому дорівнює значення виразу МАКС(15;20;АЗ)+МИН(5;15) в MS Excel:

  1. * невідомо

  2. 25

  3. АЗ+5

  4. 10

  5. 5

 • Чому дорівнює значення функції ДАТА(2005,2,28) в MS Excel:

  1. 28 янв. 2005

  2. 28/02/20

  3. * 28.02.05

  4. 02.28.05

  5. 05.28.02

 • Чому дорівнює значення функції ЕСЛИ(1=2;15;25) в MS Excel:

  1. 15

  2. * 25

  3. функція задана невірно

  4. 10

  5. 5

 • Чому дорівнює значення функції ЕСЛИ(1>2;1 ;2) в MS Excel:

  1. 1

  2. * 2

  3. функція задана невірно

  4. 3

  5. 2,1

 • Чому дорівнює значення функції ЕСЛИ(2>1 ;10;20) в MS Excel:

  1. * 10

  2. 20

  3. функція задана невірно

  4. 1

  5. 2

 • Чому дорівнює значення функції ЕСЛИ(2>1;ЕСЛИ(1>2;5;8);6) в MS Excel:

  1. * 8

  2. 6

  3. 5

  4. 2

  5. 3

 • Чому дорівнює значення функції СРЗНАЧ(16;20;АЗ:В6) в MS Excel:

  1. 18

  2. (А3+В6+З6):2

  3. * невідомо

  4. 16+20/2

  5. 4

 • Щільність розподілу для неперервної випадкової величини – це:

  1. первісна від функції розподілу

  2. інтеграл від функції розподілу

  3. факторіал від функції розподілу

  4. квадрат функції розподілу

  5. * похідна від функції розподілу

 • Що відображається в комірці електронної таблиці MS Excel після введення в неї формули:

  1. число;

  2. функція;

  3. формула;

  4. * сама формула або результат виконання формули;

  5. діаграма;

 • Що відображається в комірці електронної таблиці MS Excel після введення в неї формули:

  1. число

  2. функція

  3. формула

  4. * сама формула або результат виконання формули

  5. діаграма

 • Що входить до задач обробки і аналізу даних для лікаря:

  1. аналіз результатів досліджень

  2. інтрепретація результатів досліджень

  3. уявлення про основні статистичні методи

  4. * всі відповіді правильні

  5. засвоєння пакету прикладних програм

 • Що з перерахованого: 1 - Тип диаграммы; 2 - Источник данных диаграммы; 3 - Подписи данных; 4 - Параметры диаграммы; 5 - Размещение диаграммы 6 - Заголовок - не є кроком побудови діаграми в МS ЕхсеІ:

  1. 2 і 5

  2. * З і 6

  3. 2,4,5 і 6

  4. 1 і 6

  5. 3, 6 і 2

 • Що означає адекватність моделі регресії?

  1. дану модель доцільно замінити іншою моделлю регресії

  2. дана модель є виключно криволінійною моделлю регресії.

  3. дана модель є виключно лінійною моделлю регресії

  4. * її заміна будь-якою іншою моделлю істотно не покращить відображення реального взаємозв’язку між величинами Х та У

  5. її заміна будь-якою іншою моделлю суттєво покращить відображення реального взаємозв’язку між величинами Х та У

 • Що означає термін регресія:

  1. * тенденцію зміни випадкових величин

  2. повернення до середнього значення

  3. нормалізація параметрів розподілу

  4. напрям стохастичного зв’язку

  5. швидкість розподілу

 • Що таке лінія регресії?

  1. * графік функції, максимально наближеної до заданих значень

  2. графік функції розподілу

  3. графік функції випадкової величини

  4. графік функції щільності

  5. графік функції дискретної випадкової величини

 • Що таке нестандартні діаграми в МS ЕхсеІ:

  1. * різновид стандартних діаграм

  2. особливий клас діаграм

  3. різновид стандартних діаграм із деякими нестандартними особливостями конфігурації

  4. немає вірної відповіді

  5. таких не існує

 • Що таке Область диаграммы в МS ЕхсеІ:

  1. простір між осями координат

  2. * простір, обмежений зовнішньою рамкою діаграми

  3. кроки побудови діаграми

  4. дані, на основі яких будується діаграма

  5. щось інше

 • Що таке Область построения диаграммы в МS ЕхсеІ:

  1. * простір між осями координат

  2. простір, обмежений зовнішньою рамкою діаграми

  3. щось інше

  4. кроки побудови діаграми

  5. дані, на основі яких будується діаграма

 • Що характеризує абсолютне значення коефіцієнта кореляції стохастичного взаємозв’язку між випадковими величинами:

  1. силу та напрям

  2. напрям та щільність

  3. розсіювання та напрям

  4. * силу та щільність

  5. всі відповіді правильні

 • Щоб відредагувати вміст комірки потрібно натиснути:

  1. F5

  2. Tab

  3. F2

  4. * Shift+Tab

  5. F4

 • Як задається кореляційна залежність між випадковими величинами:

  1. у вигляді таблиць

  2. * вибіркових значень

  3. матриць

  4. моментів І-го і ІІ-го порядку розподілу

  5. моментів II-го і ІIІ-го порядку розподілу

 • Як інакше можна назвати діаграму, створену засобами програми МS ЕхсеІ:

  1. малюнок

  2. зображення

  3. * ряд даних

  4. картинка

  5. немає вірної відповіді

 • Як можна обчислити суму числових даних діапазону комірок Р5:Р15 у МS ЕхсеІ:

  1. виділити комірку Р15 і застосувати функцію СУММ до діапазону комірок Р5:Р15

  2. виділити діапазон комірок Р5:Р15 і застосувати функцію ЗНАЧ

  3. * виділити комірку Р16 і активізувати кнопку Автосумма на панелі інструментів Стандартная

  4. виділити діапазон комірок Р5:Р15 і застосувати функцію МАКС

  5. виділити комірку Р5 і застосувати функцію СУММ до діапазону комірок Р5:Р15

 • Як можна побачити формулу в електронній таблиці MS Excel після її введення в комірку:

  1. виконати команду Вид>Строка формул

  2. * виділити комірку й ознайомитись із вмістом рядка формул

  3. виконати команду Окно>Отобразить...

  4. виконати команду Сервис>Показать

  5. клікнути на комірці ПКМ

 • Яка виконується умова, щоб кореляційний зв'язок між випадковими величинами X і У був відсутній:

  1. r>0;

  2. r

  3. r=0

  4. r=1

  5. * r>114

 • Яка виконується умова, щоб кореляційний зв'язок між випадковими величинами X і Y був сильний:

  1. r>0;

  2. r

  3. r=0

  4. * r=1

  5. r>1

 • Яка виконується умова, щоб кореляційний зв'язок між випадковими величинами X і У був слабкий:

  1. r>0;

  2. r

  3. * r=0

  4. r=1

  5. r>1

 • Яка виникла помилка при появі символа під №1?

  1. таке повідомлення може з'явитися, якщо в якості аргументу задане посилання на порожню комірку

  2. Microsoft Excel не зміг розпізнати ім'я, використане в формулі

  3. * ширина комірки не дозволяє відобразити число в заданому форматі

  4. порушені правила задавання операторів, прийняті в математиці

  5. невірно зазначене перетинання двох областей, що не мають загальних комірок

 • Яка виникла помилка при появі символа під №2?

  1. таке повідомлення може з'явитися, якщо в якості аргументу задане посилання на порожню комірку

  2. * Microsoft Excel не зміг розпізнати ім'я, використане в формулі

  3. ширина комірки не дозволяє відобразити число в заданому форматі

  4. порушені правила задавання операторів, прийняті в математиці

  5. невірно зазначене перетинання двох областей, що не мають загальних комірок

 • Яка виникла помилка при появі символа під №3?

  1. таке повідомлення може з'явитися, якщо в якості аргументу задане посилання на порожню комірку

  2. Microsoft Excel не зміг розпізнати ім'я, використане в формулі

  3. ширина комірки не дозволяє відобразити число в заданому форматі

  4. * у формулі робиться спроба поділу на нуль

  5. невірно зазначене перетинання двох областей, що не мають загальних комірок

 • Яка виникла помилка при появі символа під №4?

  1. * порушені правила задавання операторів, прийняті в математиці

  2. Microsoft Excel не зміг розпізнати ім'я, використане в формулі

  3. ширина комірки не дозволяє відобразити число в заданому форматі

  4. таке повідомлення може з'явитися, якщо в якості аргументу задане посилання на порожню комірку

  5. невірно зазначене перетинання двох областей, що не мають загальних комірок

 • Яка виникла помилка при появі символа під №5?

  1. порушені правила задавання операторів, прийняті в математиці

  2. Microsoft Excel не зміг розпізнати ім'я, використане в формулі

  3. використаний неприпустимий тип аргументу

  4. * таке повідомлення може з'явитися, якщо в якості аргументу задане посилання на порожню комірку

  5. невірно зазначене перетинання двох областей, що не мають загальних комірок

 • Яка виникла помилка при появі символа під №6?

  1. порушені правила задавання операторів, прийняті в математиці

  2. Microsoft Excel не зміг розпізнати ім'я, використане в формулі

  3. використаний неприпустимий тип аргументу

  4. таке повідомлення може з'явитися, якщо в якості аргументу задане посилання на порожню комірку

  5. * невірно зазначене перетинання двох областей, що не мають загальних комірок

 • Яка виникла помилка при появі символа під №7?

  1. порушені правила задавання операторів, прийняті в математиці

  2. Microsoft Excel не зміг розпізнати ім'я, використане в формулі

  3. * у формулі задане посилання на неіснуючу комірку

  4. таке повідомлення може з'явитися, якщо в якості аргументу задане посилання на порожню комірку

  5. невірно зазначене перетинання двох областей, що не мають загальних комірок

 • Яка виникла помилка при появі символа під №8?

  1. порушені правила задавання операторів, прийняті в математиці

  2. Microsoft Excel не зміг розпізнати ім'я, використане в формулі

  3. * використаний неприпустимий тип аргументу

  4. таке повідомлення може з'явитися, якщо в якості аргументу задане посилання на порожню комірку

  5. невірно зазначене перетинання двох областей, що не мають загальних комірок

 • Яка з адрес є абсолютною адресою комірки електронної таблиці MS Excel:

  1. А1

  2. А1,А2

  3. * $А$12

  4. 0.12

  5. 0:12

 • Яка з адрес є відносною адресою комірки електронної таблиці MS Excel:

  1. * 012

  2. $012

  3. $0$12

  4. 0.12

  5. 0:12

 • Яка з наведених функцій не використовується для побудови ліній тренда?

  1. ТЕНДЕНЦИЯ

  2. РІСТ

  3. НАХИЛ І ВІДРІЗОК

  4. ЛГРФПРИБЛ

  5. * ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ

 • ?Яка з формул невірно записана?

  1. =(А4+В8)*С6

  2. =F7*С14+B12

  3. * F17*С14/B10

  4. =В8-(С4*С14)+B12^2

  5. =(В8-С4)*С1)+B14

 • Яка з функцій не використовується для побудови ліній тренда?

  1. ТЕНДЕНЦИЯ

  2. РІСТ

  3. НАХИЛ І ВІДРІЗОК

  4. ЛГРФПРИБЛ

  5. * ЛГРФРІСТ

 • Яка клавіша використовується для виділення декількох діапазонів комірок?

  1. Shift

  2. * Ctrl

  3. F2

  4. Shift+Tab

  5. F4

 • Яка лінія апроксимації дає гарні результати, якщо значення досліджуваної залежності характеризуються постійною зміною швидкості росту.

  1. лінійна

  2. * степенева

  3. логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Яка лінія регресії будується відповідно до рівняння: y = b1x + b0

  1. * лінійна

  2. степенева

  3. логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Яка лінія регресії будується відповідно до рівняння: у = c • ln(x) + b

  1. лінійна

  2. степенева

  3. * логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Яка лінія регресії дає гарні результати, якщо значення досліджуваної залежності характеризуються постійною зміною швидкості росту.

  1. лінійна

  2. * степенева

  3. логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Яка лінія регресії з успіхом застосовується при моделюванні характеристик, значення яких спочатку швидко міняються, а потім поступово стабілізуються.

  1. лінійна

  2. степенева

  3. * логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Яка лінія регресії корисна для опису характеристик, що мають трохи яскраво виражених екстремумів (максимумів і мінімумів)?

  1. лінійна

  2. степенева

  3. логарифмічна

  4. * поліноміальна

  5. експонентна

 • Яка лінія тренду придатна при моделюванні характеристик, значення яких збільшуються чи спадають з постійною швидкістю?

  1. * лінійна

  2. степенева

  3. логарифмічна

  4. поліноміальна

  5. експонентна

 • Яка максимальна кількість рядків міститься в Excel?

  1. 255

  2. * 65536

  3. 256

  4. 3

  5. необмежена кількість

 • ?Яке з наведених позначень відповідає позначенню заголовка стовпця електронної таблиці МS ЕхсеІ:

  1. АЯ

  2. ІП

  3. * LN

  4. A1

  5. 1A

 • Яке з наведених позначень відповідає позначенню заголовка рядка електронної таблиці MS Excel:

  1. * 55

  2. АВ

  3. С2

  4. 2C

  5. 22S

 • Яке з позначень є позначенням діапазону рядка в електронній таблиці МS ЕхсеІ:

  1. А5,А15

  2. А5;С5

  3. * А5:С5

  4. А5/А15

  5. А5*А15

 • Яке з позначень є позначенням діапазону стовпця в електронній таблиці МS ЕхсеІ:

  1. * В10:В15

  2. В10,С10

  3. В10;В15

  4. В10/В15

  5. В10*В15

 • Яке з позначень є позначенням прямокутного діапазону комірок електронної таблиці МS ЕхсеІ:

  1. Е10;F10

  2. Е10;F15

  3. * В6:Е10

  4. В6;Е10

  5. В2/Е20

 • Який з перелічених параметрів не містить діалогове вікно "Регресія"?

  1. Входной интервал

  2. Уровень надежности

  3. Константа

  4. График остатков

  5. * Промежуточные даные

 • Який із виразів є правильним у MS Excel:

  1. =ЕСЛИ(А1:А8>0;АВS(А1);0);

  2. * =ЕСЛИ(А1>5;В1;В1+2);

  3. =ЕСЛИ(С8^2;D8*2;D8);

  4. =ЕСЛИ(А1>5;В1MIN;В1+2);

  5. =ЕСЛИ(А1>5MAKC;В1;В1+2);

 • Який із виразів є правильним у MS Excel:

  1. * =СУММЕСЛИ(А1:А8;"В1>5";В1:В8);

  2. =СУММЕСЛИ(А1:А8;">5";В1:В8);

  3. =СУММЕСЛИ(А1:А8;"А1>5");

  4. СУММЕСЛИ[А1:А8;"В1>5";В1:В8]

  5. СУММЕСЛИ((А1:А8;"В1>5";)В1:В8)

 • Який із виразів є правильним у MS Excel:

  1. * =СУММЕСЛИ(А1:А8;"В1>5";В1:В8)

  2. =СУММЕСЛИ(А1:А8;">5";В1:В8)

  3. =СУММЕСЛИ(А1:А8;"А1>5")

  4. СУММЕСЛИ[А1:А8;"В1>5";В1:В8]

  5. СУММЕСЛИ((А1:А8;"В1>5";)В1:В8)

 • Який із виразів є правильним у MS Excel:

  1. =ЕСЛИ(А1:А8>0;АВS(А1);0)

  2. * =ЕСЛИ(А1>5;В1;В1+2)

  3. =ЕСЛИ(С8^2;D8*2;D8)

  4. =ЕСЛИ(А1>5;В1MIN;В1+2)

  5. =ЕСЛИ(А1>5MAKC;В1;В1+2)

 • Який параметр не містить діалогове вікно "Регресія"?

  1. Входной интервал

  2. Уровень надежности

  3. Константа

  4. График остатков

  5. * Итоги

 • Який розподіл використовується при вирішенні задач надійності медичного обладнання та апаратури та в інших задачах масового обслуговування

  1. Госсета

  2. Біноміальний

  3. * Пуассона

  4. Гаусса

  5. Менделя

 • Який розподіл використовується при вирішенні задач викликів до хворого дільничих лікарів та в інших задачах масового обслуговування

  1. Госсета

  2. Біноміальний

  3. * Пуассона

  4. Гаусса

  5. Менделя

 • Який розподіл використовується при вирішенні задач розповсюдження епідемії та в інших задачах масового обслуговування

  1. Госсета

  2. Біноміальний

  3. * Пуассона

  4. Гаусса

  5. Менделя

 • Яким із вказаних способів не можна видалити діаграму в МS Ехсеl:

  1. виділити діаграму і виконати команду вырезать

  2. виконати команду Правка>Удалить лист

  3. виділити діаграму і натиснути на клавішу Delete

  4. в Контекстному меню вибрати команду Удалить лист

  5. * виконати команду Правка>Очистить

 • Яким методом оцінюють адекватність моделі регресії:



  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31




  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка