Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних. Текстові тестові запитанняСторінка4/31
Дата конвертації23.10.2016
Розмір6.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

File-New Project

 • File-Save File

 • * File-Open Project

 • Швидкі кнопки призначені для...

  1. для швидкого зберігання проекту

  2. для задання напису вікна

  3. для швидкого пошуку необхідних об'єктів

  4. * для швидкого вибору команд меню

  5. для запуску додатку

 • Компіляція - це

  1. зберігання проекту

  2. задання напису вікна

  3. швидкий пошук необхідних об'єктів

  4. вставка візуального компонента

  5. * зв'язування програми, для створення файлу виконуваного коду

 • Для того, щоб відкомпілювати проект необхідно:

  1. зберегти проект

  2. натиснути F1

  3. * натиснути F9

  4. File-New Application

  5. Edit-New Form

 • Результатом компіляцій та зв'язування проекту Delphi є:

  1. зберігання проекту

  2. створення файлу з розширенням ".xls"

  3. * завершений файл виконуваного коду, який має теж ім'я, що й проект, але розширення ".exe"

  4. завершений файл виконуваного коду, який має теж ім'я, що й проект, але розширення ".rar"

  5. немає жодної правильної відповіді

 • Щоб скомпілювати та зв'язати додаток, але не запускати його потрібно використати:

  1. * Сtrl+F9

  2. F9.

  3. File-Save all

  4. Edit-Select all

  5. F1

 • Для чого використовується команда Compile-Syntax Check?

  1. для зберігання проекту

  2. для запуску файла на виконання

  3. * для компілювання та зв'язування додатку

  4. для створення файлу з розширенням ".xls"

  5. видалення непотрібних файлів

 • На якій палітрі компонент знаходиться компонент Button?

  1. Additional

  2. MedInf Training

  3. * Standart

  4. Win32

  5. System

 • Bластивість "Name" для Button знаходиться в вікні....

  1. Form 1

  2. MedInf Training

  3. Standart

  4. Win32

  5. * Object Inspector

 • На якій палітрі компонент знаходиться компонент MedicalSlidesViewer?

  1. Additional

  2. Win32

  3. Standart

  4. * MedInf Training

  5. System

 • Компонент MedicalSlidesViewer використовується для

  1. * використовується для перегляду медичних зображень

  2. дозволяє зберегти проект у певному каталозі

  3. використовується для створення та запуску додатку

  4. всі відповіді правильні

  5. немає жодної правильної відповіді

 • На якій палітрі компонент знаходиться компонент Label?

  1. System

  2. Win32

  3. * Standart

  4. MedInf Training

  5. Additional

 • На якій палітрі компонент знаходиться компонент Image?

  1. MedInf Training

  2. Win32

  3. Standart

  4. System

  5. * Additional

 • B якій палітрі компонент знаходиться компонент TAnimate?

  1. MedInf Training

  2. * Win32

  3. Standart

  4. System

  5. Additional

 • Які обмеження має компонент TAnimate?

  1. немає обмежень

  2. * відсутня можливість відтворення звуку

  3. погана якість відтворення звуку

  4. зменшується якість зображення

  5. немає жодної правильної відповіді

 • 1- планування дослідження, 2- підготовка даних до аналізу, 3- попередній аналіз даних, 4- вибір методу аналізу та його реалізація, інтерпретація резуьтатів, 5 – подання результатів. Які етапи, з наведених вище, включає в себе сам аналіз даних:

  1. 1, 2 і 5

  2. 1, 2, 4, 5

  3. 1, 2, 3

  4. 3, 4, 5

  5. * 1, 2, 3, 4, 5

 • 3 якими елементами діаграми можна працювати за допомогою вкладки Вид вікна Формат области диаграммы в МS ЕхсеІ:

  1. із рамкою, фоном і заголовком діаграми

  2. із фоном, заголовком і легендою діаграми

  3. тільки із підписом осей діаграми

  4. тільки з фоном діаграми

  5. * із рамкою і фоном діаграми

 • Абсолютна адреса комірки електронної таблиці MS Excel - це:

  1. константа

  2. посилання на константу

  3. діапазон комірок

  4. * адреса, яка не модифікується під час копіювання формул

  5. адреса, яка змінюється під час копіювання формул

 • Адекватність моделі регресії означає, що :

  1. дану модель доцільно замінити іншою моделлю регресії

  2. дана модель є виключно криволінійною моделлю регресії.

  3. дана модель є виключно лінійною моделлю регресії

  4. * її заміна будь-якою іншою моделлю істотно не покращить відображення реального взаємозв’язку між величинами Х та У

  5. її заміна будь-якою іншою моделлю суттєво покращить відображення реального взаємозв’язку між величинами Х та У

 • Адекватність моделі регресії оцінюють методом:

  1. * дисперсійного аналізу

  2. кореляційного аналізу

  3. регресійного аналізу

  4. лінійного програмування

  5. математичного аналізу

 • Активна комірка в МS ЕхсеІ- це:

  1. * комірка, на якій знаходиться курсор виділення

  2. комірка, в яку введені дані

  3. комірка, в яку введена формула

  4. комірка, синього кольору

  5. комірка А1;

 • Апроксимаційний аналіз- це

  1. * розділ математичної статистики, що вивчає математичне моделювання залежності середнього значення результативної ознаки від однієї чи декількох факторних ознак з наступною статистичною оцінкою якості моделі.

  2. Cукупність методів перевірки істинності впливу одного або декількох факторів на результативну ознаку об’єктів генеральної сукупності

  3. сукупність статистичних методів оцінки впливу різноманітних факторів на результативну ознаку об’єктів шляхом порівняння вибіркових факторіальної і випадкової дисперсій

  4. сукупність методів перевірки істинності впливу одного або декількох факторів на результативну ознаку об’єктів заданої вибірки

  5. сукупність статистичних методів оцінки впливу різноманітних факторів на результативну ознаку об’єктів шляхом порівняння вибіркових середніх величин

 • В електронній таблиці МS ЕхсеІ виділіть довільний непорожній діапазон комірок із числовими даними, що підлягають графічному відображенню, активізуйте кнопку Мастер диаграмм на панелі інструментів Стандартная, а у вікні, що з'явиться, - кнопку Готово. У результаті:

  1. на аркуші робочої книги з'явиться порожня область діаграми

  2. вікно програми Мастер диаграмм закриється без видимих результатів

  3. * буде побудована діаграма за значеннями виділених комірок

  4. на аркуші робочої книги з'явиться майстер функцій

  5. на аркуші робочої книги нічого не з'явиться

 • В електронній таблиці МS ЕхсеІ виділіть довільний непорожній діапазон комірок із числовими даними, що підлягають графічному відображенню, активізуйте кнопку Мастер диаграмм на панелі інструментів Стандартная, а у вікні, що з'явиться, - кнопку Готово. У результаті:

  1. на аркуші робочої книги з'явиться порожня область діаграми;

  2. вікно програми Мастер диаграмм закриється без видимих результатів;

  3. * буде побудована діаграма за значеннями виділених комірок;

  4. на аркуші робочої книги з'явиться майстер функцій;

  5. на аркуші робочої книги нічого не з'явиться;

 • В медицині найчастіше розглядають випадкові величини, які підлягають такому закону розподілу:

  1. Госсета

  2. Біноміальному

  3. Пуассона

  4. * Гаусса

  5. Менделя

 • В результаті експерименту, що може бути повторений велику кількість разів, отримані значення х1, х2,..., хn, які називають:

  1. щільністю розподілу випадкової величини

  2. законом розподілу

  3. функцією розподілу

  4. * випадковою величиною

  5. вибіркою

 • Величина, котра може приймати будь-які числові значення в даному інтервалі значень називається:

  1. дискретною випадковою величиною

  2. * неперервною випадковою величиною

  3. випадковою величиною;

  4. параметром розподілу випадкової величини

  5. законом розподілу випадкової величини

 • Вибірка називається репрезетативною, якщо вона представляє:

  1. всі частини деякої сукупності

  2. * всі частини генеральної сукупнустості

  3. деяку частину генеральгої сукупності

  4. тільки перші і останні значення сукупності

  5. середній діапазон сукупності

 • Випадкові події бувають:

  1. Дискретними

  2. Безперервними

  3. * Дискретними і безперервними

  4. Безперервними і випадковими

  5. Випадковими

 • Вирази у формулах електронних таблиць МS ЕхсеІ створюють за допомогою:

  1. * знаку рівності, адрес комірок, чисел, математичних операцій, круглих дужок, функцій;

  2. знаку рівності, адрес комірок, математичних функцій, квадратних дужок;

  3. знаку рівності, адрес комірок, коми.

  4. знаку рівності, адрес комірок, математичних функцій, двокрапок;

  5. знаку рівності, адрес комірок, квадратних дужок; круглих дужок;

 • Вирішальне правило, яке забезпечує прийняття вірної гвпотези і відхилення хибної – це

  1. статистична гіпотеза

  2. * статистичний критерій К

  3. критична область

  4. рівень значущості

  5. міцність критерію

 • Відображення і маркування осей координат діаграми задається в МS ЕхсеІ у вікні Мастер диаграмм за допомогою вкладки:

  1. Подписи данных

  2. Линии сетки

  3. * Оси

  4. Легенда

  5. Ряд

 • Вкажіть найбільш повну відповідь. Параметри розподілу це:

  1. математичне сподівання

  2. дисперсія

  3. ймовірність

  4. вибірка об’єму n

  5. * математичне сподівання, дисперсія

 • Вкажіть перелік, що містить типи стандартних діаграм у МS ЕхсеІ:

  1. График, Секторная, Точечная

  2. * Круговая, Точечная, Гистограмма

  3. График, Круговая, Волнистая

  4. Голубая, График, Биржевая

  5. всі відповіді вірні

 • Вкажіть перелік, що містить умовні позначення тільки математичних функцій MS Excel:

  1. МИН, МАКС, СУММ

  2. * ЕХР, ЗСЗКТ, ЗИМ

  3. ЕХР, СУММ, СОЗ

  4. ЗИМ, ДИСП, МАКС

  5. ЕХР, ЗСЗКТ, МИН

 • Вкажіть послідовність операцій при воборі критерію: 1. Формулювання задачі; 2. Вибір конктерного критерію; 3. Визначення класів критерію, що використовуються; 4. Визначення додаткових умов вибору критерію

  1. 1,2,3,4

  2. 4,2,1,3

  3. * 1,3,4,2

  4. 1,4,2,3

  5. 1,4,3,2

 • Вкажіть правильний запис функції в MS Excel:

  1. ЕСЛИ(С4=1;3);

  2. ЕСЛИ{С4=1;ЕСЛИ(D1=3;5);

  3. * ЕСЛИ(С4=1 ;$D$2;ЕСЛИ(С4=2;$Е$2;$Р$2)).

  4. ЕСЛИ[С4=1;3];

  5. ЕСЛИ{С4=1;ЕСЛИ D1=3;5;

 • Групу комірок електронної таблиці MS Excel які розміщені поряд і утворюють прямокутник, можна назвати:

  1. аркушем

  2. таблицею

  3. сегментом

  4. * діапазоном

  5. книгою

 • Двовибірковий F-тест для дисперсій

  1. * Розраховує та перевіряє по критичному значенню критерій Фішера для дисперсій двох незалежних вибірок

  2. Розрахунок параметрів функції лінійної регресії по методу найменших квадратів

  3. Розраховує t-критерій Стьюдента для середніх значень двох вибірок при рівних дисперсіях

  4. Розраховує t-критерій Стьюдента для середніх значень двох вибірок при не рівних дисперсіях

  5. Розраховує t-критерій Стьюдента для середніх значень двох вибірок без припещення про дисперсіїї. Використовується, коли є природня парність спостережень у вибірках

 • Де не може бути розміщена діаграма в процесі створення засобами МS ЕхсеІ:

  1. на одному з робочих аркушів поточної робочої книги

  2. на окремому аркуші поточної робочої книги

  3. у виділеному діапазоні комірок

  4. * на будь-якому аркуші нової робочої книги

  5. на наступному аркуші, від аркушу, де знаходяться дані для побудови діаграми

 • 221. Дискретна випадкова величина Х, яка може набувати тільки цілих невід’ємних значень з ймовірностями - це закон розподілення:

  1. Госсета

  2. * Біноміальний

  3. Пуассона

  4. Гаусса

  5. Менделя

 • Дискретні події -

  1. * мають певне числове значення в даний момент часу

  2. можуть набувати різного значення за певний проміжок часу

  3. значення їх набуває спочатку відємне а потім додаткове значення

  4. набувають спочатку додатнього а потім відємного значення

  5. немає жодної правильної відповіді

 • Дискретною випадковою називається величина, яка приймає значення:

  1. з замкненого інтервалу [0;n]

  2. з відкритого інтервалу (0;n)

  3. з напівзамкненого інтервалу зліва або справа

  4. * cкінчену кількість значень х1, х2,..., хn.

  5. тільки з початку інтервалу

 • Дисперсія для неперервної випадкової величини – це:

  1. первісна від функції розподілу

  2. * інтеграл від функції розподілу

  3. факторіал від функції розподілу

  4. квадрат функції розподілу

  5. похідна від функції розподілу

 • Діаграма -це:

  1. прямокутні стовпці числових даних

  2. співвідношення між частинами і цілими числових даних

  3. * графічне відображення числових даних

  4. графік математичної функції

  5. графік статистичної функції

 • Діаграми розсіювання випадкових величин характеризує:

  1. параметри розподілу випадкових величин

  2. емпіричну функцію розподілу

  3. * зміст концепції кореляції

  4. щільність розподілу

  5. напрям розподілу

 • Діапазон комірок —це:

  1. комірка В2

  2. декілька комірок із суміжними сторонами

  3. сукупність комірок із суміжними сторонами прямокутної форми

  4. сукупність комірок із суміжними сторонами квадратної форми

  5. * декілька виділених комірок

 • Діапазон комірок вказується у форматі:

  1. <комірка 1><комірка 2>

  2. (<комірка 1>-<комірка 2>)

  3. (<комірка 1><комірка 2>)

  4. <комірка 1>;<комірка 2>

  5. * <комірка 1>:<комірка 2>

 • Для видалення виділеного стовпця електронної таблиці МS ЕхсеІ треба:

  1. * виконати команду Правка-Удалить;

  2. виконати команду Правка-Вырезать;

  3. натиснути на клавішу Delete;

  4. вибрати в Контекстному меню команду Вырезать;

  5. виконати команду Правка-Очистить;

 • Для видалення значень виділеного стовпця в електронній таблиці MS Excel слід:

  1. * натиснути на клавішу Delete

  2. виконати команду Правка>Удалить

  3. виконати команду Данные>Фильтр

  4. натиснути ПКМ і вибрати команду Вырезать

  5. виконати команду Правка>Вырезать

 • Для виділення цілого робочого листка використовується клавіша

  1. Shift і стрілочка вліво

  2. * Ctrl+А

  3. F2

  4. Shift+А

  5. F4

 • Для побудови гістограми розподілу потрібно:

  1. вибрану частину вибірки розбити на малі інтервали і підрахувати ймовірність попадання випадкової величини в даний інтервал

  2. весь діапазон значень розбити на малі інтервали і не враховувати ймовірність попадання випадкової величини в даний інтервал

  3. тільки підрахувати ймовірність попадання випадкової величини в даний інтервал

  4. * весь діапазон значень розбити на малі інтервали і підрахувати ймовірність попадання випадкової величини в даний інтервал

  5. немає правильної відповіді

 • Для побудови графіка за даними електронної Таблиці МS ЕхсеІ слід використати команду:

  1. Данные-Итоги...

  2. * Вставка-Диаграмма...

  3. Вставка-Рисунок

  4. Сервис-3ависимости

  5. Данные-Сортировка

 • Для побудови діаграми в МS ЕхсеІ дані групуються:

  1. * в ряди

  2. в стовпці

  3. в діапазони комірок

  4. в ряди і стовпці

  5. немає правильної відповіді

 • Для присвоєння ім'я комірці електронної таблиці MS Excel треба:

  1. ввести ім'я в комірку

  2. * виконати команду Вставка>Имя>Присвоить...

  3. виконати інші дії

  4. виконати команду Переименовать

  5. виконати команду Правка>Специальная вставка

 • Для редагування значення комірки електронної таблиці MS Excel потрібно:

  1. виділити комірку і змінити її значення

  2. виділити комірку, натиснути на функціональну клавішу Р4 і змінити значення комірки

  3. * виділити комірку, встановити текстовий курсор у рядок формул, внести редакцію в записи комірки і натиснути на клавішу Enter

  4. виділити комірку, натиснути на функціональну клавішу Р8 і змінити значення комірки

  5. виконати інші дії

 • Для того, щоб отримати характеристику розсіювання, використовують:

  1. * стандартне відхилення

  2. математичне сподівання

  3. значення ймовірності

  4. всі відповіді правильні

  5. немає правильної відповіді

 • Для чого призначена вкладка Выравнивание вікна Формат названия диаграммы в МS ЕхсеІ:

  1. для вирівнювання підпису осей діаграми

  2. для вирівнювання діаграми на листі

  3. для зміни орієнтації тексту назви діаграми

  4. * для вирівнювання тексту назви по центру області побудови діаграми

  5. для вирівнювання тексту назви діаграми по горизонталі і по вертикалі, а також зміни її орієнтації

 • Для чого призначена вкладка Шкала вікна Формат оси в МS ЕхсеІ:

  1. для визначення лінійних розмірів діаграми вздовж відповідних осей

  2. * для встановлення типу, масштабу, діапазону зміни значень даних і ціни поділки шкали на відповідних осях

  3. для зміни масштабу зображення діаграми

  4. для встановлення типу

  5. для встановлення масштабу, діапазону зміни значень даних

 • Для чого призначена кнопка Автосумма на панелі інструментів Стандартная МS ЕхсеІ:

  1. * для обчислення суми числових даних, які містяться в діапазоні комірок стовпця або рядка

  2. для обчислення суми числових даних, які містяться в діапазоні несуміжних комірок стовпця

  3. для обчислення суми числових даних, які містяться в прямокутному діапазоні

  4. для обчислення суми числових даних, які містяться в квадратному діапазоні

  5. для обчислення суми числових даних, які містяться на двох суміжних листах

 • Для чого призначена програма Мастер диаграмм в МS ЕхсеІ:

  1. для збереження діаграм на диску

  2. * для побудови діаграм

  3. для виділення елемента діаграми

  4. для видалення діаграми

  5. всі відповіді вірні

 • Для чого призначені формули в електронних таблицях MS Excel:

  1. для описування даних

  2. для скороченного запису дій

  3. * для виконання дій над вмістом комірок

  4. для введення даних

  5. для побудови діаграм

 • Довірча ймовірність – це:

  1. Сукупність значень, при яких основна гіпотеза не приймається

  2. * Ймовірність прийняття правильного рішення

  3. Ймовірність попадання критерію перевірки в критичну область

  4. Ймовірність з якою може бути відхилена нульова гіпотеза, коли вона є вірною

  5. Вирішальне правило, яке забезпечує прийняття вірної гвпотези і відхилення хибної

 • Електронні таблиці МS ЕхсеІ зберігаються у файлах із розширенням:

  1. .doc

  2. .bmp

  3. .tif

  4. * .xls

  5. .txt

 • Емпіричний графік розподілу, що показує, як часто були отримані ті чи інші значення називається:

  1. щільністю розподілу

  2. * гістограмою розподілу

  3. медіаною розподілу

  4. законом розподілу

  5. випадковою залежністю

 • З чого складається робоча книга в МS ЕхсеІ:

  1. з активних комірок

  2. * з робочих аркушів

  3. з файлів

  4. з макросів

  5. з шаблонів

 • За допомогою якого виразу можна визначити найменше число, що міститься в комірках D2, Е5 і діапазоні комірок В6:С9 електронної таблиці МS ЕхсеІ:  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31
  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка