Модуль Інформаційні технології в системі охорони здоров’я обробки та аналізу медико-біологічних даних. Текстові тестові запитанняСторінка6/31
Дата конвертації23.10.2016
Розмір6.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

 • законом розподілу

 • гістограмою розподілу

 • частиною вибірки

 • статистичною гіпотезою

 • Функціональна залежність між значеннями випадкових величин та ймовірностями з якими вони приймають ці значення називають:

  1. щільністю розподілу

  2. гістограмою розподілу

  3. медіаною розподілу

  4. * законом розподілу

  5. випадковою залежністю

 • Функцію розподілу називають:

  1. * інтегральною функцією

  2. дискретною функцією

  3. зростаючою неперервною функцією

  4. випадковою функцією

  5. зростаючою функцією

 • Функція ABS визначає

  1. * модуль числа

  2. добуток елементів

  3. підраховує кількість елементів у списку аргументів

  4. визначення суми вказаних комірок

  5. підраховує кількість непустих комірок діапазону, що задовольняє певній умові

 • Функція ЕСЛИ визначає

  1. * умовний оператор, якщо виконується умова, обчислюється вираз 1, інакше вираз 2

  2. добуток елементів

  3. підраховує кількість елементів у списку аргументів

  4. визначення суми вказаних комірок

  5. підраховує кількість непустих комірок діапазону, що задовольняє певній умові

 • Функція ПРОИЗВЕД визначає

  1. модуль числа

  2. * добуток елементів

  3. підраховує кількість елементів у списку аргументів

  4. визначення суми вказаних комірок

  5. підраховує кількість непустих комірок діапазону, що задовольняє певній умові

 • Функція СЧЁТ визначає

  1. модуль числа

  2. добуток елементів

  3. * підраховує кількість елементів у списку аргументів

  4. визначення суми вказаних комірок

  5. підраховує кількість непустих комірок діапазону, що задовольняє певній умові

 • Функція СЧЁТЕСЛИ визначає

  1. модуль числа

  2. добуток елементів

  3. підраховує кількість елементів у списку аргументів

  4. визначення суми вказаних комірок

  5. * підраховує кількість непустих комірок діапазону, що задовольняє певній умові

 • Чим відрізняються адреси комірок $А$1 i А1 в МS ЕхсеІ:

  1. немає різниці

  2. * адреса $А$1 під час копіювання комірки не змінюється

  3. $А$1 - адреса виділеної комірки

  4. адреса $А$1 під час копіювання комірки змінюється

  5. адреса діапазону комірок

 • Число, що міститься в комірці А1, потрібно розділити на суму чисел, які містяться в комірках А2 і АЗ. Для знаходження результату треба створити в довільній комірці електронної таблиці МS ЕхсеІ формулу:

  1. =А1:(А2+АЗ)

  2. =А1/СУММ(А2,АЗ)

  3. =А1/А2+А3

  4. * =А1/(А2+А3)

  5. =А1/[А2+А3]

 • Чому дорівнює значення виразу МАКС(15;20;АЗ)+МИН(5;15) в MS Excel:

  1. * невідомо

  2. 25

  3. АЗ+5

  4. 10

  5. 5

 • Чому дорівнює значення функції ДАТА(2005,2,28) в MS Excel:

  1. 28 янв. 2005

  2. 28/02/20

  3. * 28.02.05

  4. 02.28.05

  5. 05.28.02

 • Чому дорівнює значення функції ЕСЛИ(1=2;15;25) в MS Excel:

  1. 15

  2. * 25

  3. функція задана невірно

  4. 10

  5. 5

 • Чому дорівнює значення функції ЕСЛИ(1>2;1 ;2) в MS Excel:

  1. 1

  2. * 2

  3. функція задана невірно

  4. 3

  5. 2,1

 • Чому дорівнює значення функції ЕСЛИ(2>1 ;10;20) в MS Excel:

  1. * 10;

  2. 20;

  3. функція задана невірно;

  4. 1;

  5. 2;

 • Чому дорівнює значення функції ЕСЛИ(2>1;ЕСЛИ(1>2;5;8);6) в MS Excel:

  1. * 8

  2. 6

  3. 5

  4. 2

  5. 3

 • Чому дорівнює значення функції СРЗНАЧ(16;20;АЗ:В6) в MS Excel:

  1. 18;

  2. (А3+В6+З6):2;

  3. * невідомо;

  4. 16+20/2;

  5. 4;

 • Щільність розподілу для неперервної випадкової величини – це:

  1. первісна від функції розподілу

  2. інтеграл від функції розподілу

  3. факторіал від функції розподілу

  4. квадрат функції розподілу

  5. * похідна від функції розподілу

 • Що відображається в комірці електронної таблиці MS Excel після введення в неї формули:

  1. число

  2. функція

  3. формула

  4. * сама формула або результат виконання формули

  5. діаграма

 • Що входить до задач обробки і аналізу даних для лікаря:

  1. аналіз результатів досліджень

  2. інтрепретація результатів досліджень

  3. уявлення про основні статистичні методи

  4. * всі відповіді правильні

  5. засвоєння пакету прикладних програм

 • Що є вирішальним для прийняття вірної гіпотези і відхилення хибної?

  1. міцність критерію

  2. рівень значущості

  3. довірча ймовірність

  4. * статистичний критерій К

  5. дисперсія

 • Що з перерахованого: 1 - Тип диаграммы; 2 - Источник данных диаграммы; 3 - Подписи данных; 4 - Параметры диаграммы; 5 - Размещение диаграммы 6 - Заголовок - не є кроком побудови діаграми в МS ЕхсеІ:

  1. 2 і 5;

  2. * З і 6;

  3. 2,4,5 і 6;

  4. 1 і 6;

  5. 3, 6 і 2;

 • Що означає адекватність моделі регресії?

  1. дану модель доцільно замінити іншою моделлю регресії

  2. дана модель є виключно криволінійною моделлю регресії.

  3. дана модель є виключно лінійною моделлю регресії

  4. * її заміна будь-якою іншою моделлю істотно не покращить відображення реального взаємозв’язку між величинами Х та У

  5. її заміна будь-якою іншою моделлю суттєво покращить відображення реального взаємозв’язку між величинами Х та У

 • Що означає термін регресія:

  1. * тенденцію зміни випадкових величин

  2. повернення до середнього значення

  3. нормалізація параметрів розподілу

  4. напрям стохастичного зв’язку

  5. швидкість розподілу

 • Що таке лінія регресії?

  1. * графік функції, максимально наближеної до заданих значень

  2. графік функції розподілу

  3. графік функції випадкової величини

  4. графік функції щільності

  5. графік функції дискретної випадкової величини

 • Що таке лінія тренду?

  1. * графік функції, максимально наближеної до заданих значень

  2. графік функції розподілу

  3. графік функції випадкової величини

  4. графік функції щільності

  5. графік функції дискретної випадкової величини

 • Що таке нестандартні діаграми в МS ЕхсеІ:

  1. * різновид стандартних діаграм

  2. особливий клас діаграм

  3. різновид стандартних діаграм із деякими нестандартними особливостями конфігурації

  4. немає вірної відповіді

  5. таких не існує

 • Що таке Область диаграммы в МS ЕхсеІ:

  1. простір між осями координат

  2. * простір, обмежений зовнішньою рамкою діаграми

  3. кроки побудови діаграми

  4. дані, на основі яких будується діаграма

  5. щось інше

 • Що таке Область построения диаграммы в МS ЕхсеІ:

  1. * простір між осями координат

  2. простір, обмежений зовнішньою рамкою діаграми

  3. щось інше

  4. кроки побудови діаграми

  5. дані, на основі яких будується діаграма

 • Що характеризує абсолютне значення коефіцієнта кореляції стохастичного взаємозв’язку між випадковими величинами:

  1. силу та напрям

  2. напрям та щільність

  3. розсіювання та напрям

  4. * силу та щільність

  5. всі відповіді правильні

 • Щоб відредагувати вміст комірки потрібно натиснути:

  1. F5

  2. Tab

  3. F2

  4. * Shift+Tab

  5. F4

 • Як задається кореляційна залежність між випадковими величинами:

  1. у вигляді таблиць

  2. * вибіркових значень

  3. матриць

  4. моментів І-го і ІІ-го порядку розподілу

  5. моментів II-го і ІIІ-го порядку розподілу

 • Як інакше можна назвати діаграму, створену засобами програми МS ЕхсеІ:

  1. малюнок

  2. зображення

  3. * ряд даних

  4. картинка

  5. немає вірної відповіді

 • Як можна обчислити суму числових даних діапазону комірок Р5:Р15 у МS ЕхсеІ:

  1. виділити комірку Р15 і застосувати функцію СУММ до діапазону комірок Р5:Р15

  2. виділити діапазон комірок Р5:Р15 і застосувати функцію ЗНАЧ

  3. * виділити комірку Р16 і активізувати кнопку Автосумма на панелі інструментів Стандартная

  4. виділити діапазон комірок Р5:Р15 і застосувати функцію МАКС

  5. виділити комірку Р5 і застосувати функцію СУММ до діапазону комірок Р5:Р15

 • Як можна побачити формулу в електронній таблиці MS Excel після її введення в комірку:

  1. виконати команду Вид>Строка формул

  2. * виділити комірку й ознайомитись із вмістом рядка формул

  3. виконати команду Окно>Отобразить...

  4. виконати команду Сервис>Показать

  5. клікнути на комірці ПКМ

 • Як називається певна сукупність значень при яких основна гіпотеза не приймається?

  1. випадковими величинами

  2. довірчими ймовірностями

  3. генеральною сукупністю

  4. * критичною областю

  5. статистичними критеріями

 • Як називаються точки, що відділяють критичну область від області прийняття рішень?

  1. випадковими величинами

  2. довірчими

  3. генеральною сукупністю

  4. * критичними

  5. статистичними критеріями

 • Яка виконується умова, щоб кореляційний зв'язок між випадковими величинами X і У був відсутній:

  1. r>0;

  2. r<0;

  3. r=0

  4. r=1

  5. * r>114

 • Яка з адрес є абсолютною адресою комірки електронної таблиці MS Excel:

  1. А1;

  2. А1,А2;

  3. * $А$12;

  4. 0.12;

  5. 0:12;

 • Яка з адрес є відносною адресою комірки електронної таблиці MS Excel:

  1. * 012;

  2. $012;

  3. $0$12;

  4. 0.12;

  5. 0:12;

 • ?Яка з формул невірно записана?

  1. =(А4+В8)*С6

  2. =F7*С14+B12

  3. * F17*С14/B10

  4. =В8-(С4*С14)+B12^2

  5. =(В8-С4)*С1)+B14

 • Яка клавіша використовується для виділення декількох діапазонів комірок?

  1. Shift

  2. * Ctrl

  3. F2

  4. Shift+Tab

  5. F4

 • Яка максимальна кількість рядків міститься в Excel?

  1. 255

  2. * 65536

  3. 256

  4. 3

  5. необмежена кількість

 • Яке з наведених позначень відповідає позначенню заголовка стовпця електронної таблиці МS ЕхсеІ:

  1. АЯ

  2. ІП

  3. * LN

  4. A1

  5. 1A

 • Яке з наведених позначень відповідає позначенню заголовка рядка електронної таблиці MS Excel:

  1. * 55

  2. АВ

  3. С2

  4. 2C

  5. 22S

 • Яке з позначень є позначенням діапазону рядка в електронній таблиці МS ЕхсеІ:

  1. А5,А15

  2. А5;С5

  3. * А5:С5

  4. А5/А15

  5. А5*А15

 • Яке з позначень є позначенням діапазону стовпця в електронній таблиці МS ЕхсеІ:

  1. * В10:В15

  2. В10,С10

  3. В10;В15

  4. В10/В15

  5. В10*В15

 • Яке з позначень є позначенням прямокутного діапазону комірок електронної таблиці МS ЕхсеІ:

  1. Е10;F10

  2. Е10;F15

  3. * В6:Е10

  4. В6;Е10

  5. В2/Е20

 • Який закон використовується коли необхідно знайти ймовірність появи випадкової події, яка реалізується рівно m раз у серії з n випробувань

  1. * Бернуллі

  2. Гауса

  3. Стьюдента

  4. емпіричний закон

  5. Пуассона

 • Який із виразів є правильним у MS Excel:

  1. =ЕСЛИ(А1:А8>0;АВS(А1);0)

  2. * =ЕСЛИ(А1>5;В1;В1+2)

  3. =ЕСЛИ(С8^2;D8*2;D8)

  4. =ЕСЛИ(А1>5;В1MIN;В1+2)

  5. =ЕСЛИ(А1>5MAKC;В1;В1+2)

 • Який із виразів є правильним у MS Excel:

  1. * =СУММЕСЛИ(А1:А8;"В1>5";В1:В8);

  2. =СУММЕСЛИ(А1:А8;">5";В1:В8);

  3. =СУММЕСЛИ(А1:А8;"А1>5");

  4. СУММЕСЛИ[А1:А8;"В1>5";В1:В8]

  5. СУММЕСЛИ((А1:А8;"В1>5";)В1:В8)

 • Який розподіл використовується при вирішенні задач викликів до хворого дільничих лікарів та в інших задачах масового обслуговування

  1. Госсета

  2. Біноміальний

  3. * Пуассона

  4. Гаусса

  5. Менделя

 • Який розподіл використовується при вирішенні задач надійності медичного обладнання та апаратури та в інших задачах масового обслуговування

  1. Госсета

  2. Біноміальний

  3. * Пуассона

  4. Гаусса

  5. Менделя

 • Який розподіл використовується при вирішенні задач розповсюдження епідемії та в інших задачах масового обслуговування

  1. Госсета

  2. Біноміальний

  3. * Пуассона

  4. Гаусса

  5. Менделя

 • Яким із вказаних способів не можна видалити діаграму в МS Ехсеl:

  1. виділити діаграму і виконати команду вырезать

  2. виконати команду Правка>Удалить лист

  3. виділити діаграму і натиснути на клавішу Delete

  4. в Контекстному меню вибрати команду Удалить лист

  5. * виконати команду Правка>Очистить

 • Яким із вказаних способів не можна видалити діаграму в МS Ехсеl:

  1. виділити діаграму і виконати команду вырезать;

  2. виконати команду Правка>Удалить лист;

  3. виділити діаграму і натиснути на клавішу Delete;

  4. в Контекстному меню вибрати команду Удалить лист;

  5. * виконати команду Правка>Очистить;

 • Яким методом оцінюють адекватність моделі регресії:

  1. * дисперсійного аналізу

  2. кореляційного аналізу

  3. регресійного аналізу

  4. лінійного програмування

  5. математичного аналізу

 • Яким способом можна ввести число 20 у комірку В6 електронної таблиці МS ЕхсеІ:

  1. виділити комірку В6 і виконати команду Правка-Заполнить

  2. натиснути на клавішу Enter і ввести за допомогою клавіатури число 20

  3. * виділити комірку В6, увести за допомогою клавіатури число 20 і натиснути на клавішу Enter

  4. виділити стовпець В і виконати команду Правка-Заполнить

  5. натиснути на клавішу Page down і ввести за допомогою клавіатури число 20

 • Яким способом можна видалити аркуш ЛистЗ з робочої книги в МS ЕхсеІ:

  1. виділити аркуш ЛистЗ виконати команду Формат-Лист-Скрыть

  2. виділити аркуш ЛистЗ і виконати команду Сервис-Автозамена...

  3. * виділити аркуш ЛистЗ і виконати команду Правка-Удапить лист

  4. виділити аркуш ЛистЗ виконати команду Формат-Лист-Преименовать

  5. виділити аркуш ЛистЗ і виконати команду Сервис-Исправления...

 • Яким способом можна видалити рядок 7 із таблиці в MS Excel:

  1. Виділити рядок 7 і натиснути на клавішу Delete

  2. * Виділити рядок 7 і виконати команду Правка-Удалить

  3. Виділити рядок 7, виконати команду Правка і натиснути на клавішу Esc

  4. Виділити рядок 7 і натиснути на клавішу Insert

  5. Виділити рядок 7 і натиснути на клавішу Enter

 • Яким способом можна виділити будь-яку з ділянок діаграми в МS ЕхсеІ:

  1. клікнути ЛКМ по будь-якій точці ділянки, що підлягає виділенню, і натиснути на клавішу Еnter

  2. клікнути ЛКМ по будь-якій точці ділянки, що підлягає виділенню, і з контекстного меню вибрати опцію Активизировать

  3. * двічі поспіль з деякою паузою клікнути ЛКМ по будь-якій точці ділянки діаграми, що підлягає виділенню

  4. клікнути ПКМ по будь-якій точці ділянки, що підлягає виділенню, і натиснути на клавішу Еnter

  5. клікнути ПКМ по будь-якій точці ділянки, що підлягає виділенню, і з контекстного меню вибрати опцію Активизировать

 • Яким способом можна виділити діапазон комірок А1:С10 електронної таблиці МS ЕхсеІ:

  1. виконати команду Правка-Выделить все

  2. спочатку клікнути ЛКМ по комірці А1, а потім -по комірці С10;

  3. * кліком ЛКМ виділити комірку А1 і, не відпускаючи ЛКМ, перемістити покажчик миші до комірки С10 включно

  4. кліком ПКМ виділити комірку А1 і, не відпускаючи ПКМ, перемістити покажчик миші до комірки С10 включно

  5. спочатку клікнути ЛКМ по комірці А1, а потім, натиснувши клавiшу Shift клiкнути по комірці С10

 • Яким способом можна вставити стовпець справа від стовпця В в електронній таблиці МS ЕхсеІ:

  1. виділити стовпець В і виконати команду Вставка-Столбцы;

  2. виділити комірку В1 і виконати команду Вставка-Столбцы;

  3. * виділити комірку С2 і виконати команду Вставка-Столбцы;

  4. виділити комірку А1 і виконати команду Вставка-Столбцы;

  5. виділити комірку С1 і виконати команду Вставка-Столбцы;

 • Яким способом можна вставити формулу з комірки В6 у комірку С8 електронної таблиці MS Excel:

  1. виділити комірку В6, виконати команду Правка-Копировать, виділити комірку С8 і виконати команду Правка-Вставить

  2. * виділити комірку В6, виконати команду Правка-Вырезать, виділити комірку С8 і виконати команду Правка-Вставить

  3. виділити комірку В6 і при натиснутій ЛКМ перетягнути її межі на комірку С8

  4. виділити комірку С8, виконати команду Правка-Вырезать, виділити комірку В6 і виконати команду Правка-Вставить

  5. виділити комірку В6 і при натиснутій ПКМ перетягнути її межі на комірку С8

 • Яким способом можна додати дані до діаграми в МS ЕхсеІ:

  1. виконати команду Вставка-Данные

  2. виконати команду Правка-Добавить і скористатись опціями вікна Добавить данные, що відкриється

  3. * у вікні Мастер диаграмм (шаг 2 из 4): источник данных диаграммы скористатись кнопками і вікнами вкладки Ряд

  4. Вставка-Диаграмма

  5. це неможливо зробити

 • Яким способом можна очистити комірку С7 електронної таблиці МS ЕхсеІ від уведених даних:

  1. виділити комірку С7 і виконати команду Правка-Удалить

  2. * виділити комірку С7 і натиснути на клавішу Delete

  3. виділити комірку С7 і виконати команду Правка-Вырезать

  4. виділити комірку С7 і в Контекстному меню вибрати команду Вырезать

  5. виділити комірку С7 і в Контекстному меню вибрати команду Удалить содержимое

 • Яким способом можна перевести комірку електронної таблиці MS Excel в режим редагування:

  1. * виділити комірку і натиснути на функціональну клавішу F2

  2. виділити комірку і натиснути на функціональну клавішу F4

  3. клікнути по комірці ПКМ

  4. виконати комади Сервис-Параметры

  5. виконати комади Правка-Редактировать

 • Яким способом можна перейти на третій аркуш відкритої робочої книги в MS Excel:

  1. виконати команду Формат-ЛистЗ

  2. виконати команду Вставка-ЛистЗ

  3. виконати команду Правка>Перейти...-ЛистЗ

  4. * клікнути ЛКМ по піктограмі ЛистЗ у вікні відкритої робочої книги

  5. клікнути ПКМ по піктограмі ЛистЗ у вікні відкритої робочої книги

 • Яким способом можна скопіювати таблицю з першого аркуша робочої книги на другий у MS Excel:

  1. * виділити таблицю, виконати команду Правка>Копировать, виділити другий аркуш робочої книги і виконати команду Правка-Вставить;

  2. виділити таблицю, виконати команду Правка>Вырезать і виконати команду Правка-Вставить;

  3. виконати команду Правка>Копировать, виділити другий аркуш робочої книги і виконати команду Правка-Вставить;

  4. виконати команду Правка>Вырезать і виконати команду Правка-Вставить;

  5. виконати команду Правка>Вырезать виділити другий аркуш робочої книги і виконати команду Правка-Вставить;

 • Яким способом можна скопіювати формулу з комірки В6 у діапазон комірок В7:В13 у MS Excel:  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка