Морально-етичний чинник як складова етичних компетенцій майбутніх перекладачівДата конвертації30.10.2017
Розмір71.2 Kb.
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ ЧИННИК ЯК СКЛАДОВА ЕТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Семигінівська Т.Г., аспірант кафедри

педагогіки та психології професійної освіти
Анотація

Розглянуто значення морально-етичного чинника у професійній діяльності перекладача. Виокремлено та описано компоненти перекладацької етики. Окреслено шляхи формування етичної компетенції у майбутніх перекладачів.
Актуальність та постановка проблеми. Сучасна система освіти в Україні передбачає підготовку спеціалістів з якісною професійною кваліфікацією та високими морально-духовними рисами. Проведений нами аналіз питання формування професійних якостей майбутніх перекладачів виявив брак досліджень морально-етичного компоненту професійної компетенції перекладача.

Аналіз публікацій з проблеми дослідження показав, що питання професійної етики розроблені в галузі журналістики [5], юриспруденції [3], політології [2], педагогіки [1]. Деякі аспекти професійної етики перекладача розглядаються в роботах Комісарова В.Н., Міньяра-Бєлоручева Р.К., Чужакіна А.П., Алексєєвої І.С., Швачко С.О., Кретової О.І. та ін. Проте спеціального дослідження у цій галузі ще не проводилося.

Професійна етика перекладача повинна посісти належне місце серед інших професійних етик і стати предметом вивчення і засвоєння майбутніми перекладача у процесі професійної підготовки.Мета статті полягає в розкритті значення морально-етичних якостей для діяльності перекладача; уточненні змісту поняття «професійної етики» перекладача та описі її компонентів; окресленні шляхів її формування.

Виклад основного матеріалу. У своєму дослідженні ми виходимо з такої термінологічної бази. Мораль – сукупність усвідомлюваних людьми принципів, норм, приписів, правил поведінки, оціночних уявлень про добро, зло і справедливість. Мораль приписує людині те, що можна робити у процесі спілкування з іншими людьми і чого не можна. Таким же чином і професійна мораль визначає те, що дозволено спеціалісту під час виконання ним своїх професійних обов’язків і чого не можна. «Професійна етика – сукупність норм та правил, які регулюють поведінку спеціаліста на основі загальнолюдських моральних цінностей, з урахуванням особливостей його професійної діяльності та конкретної ситуації» [6, с. 7]. Отже, під поняттям «професійна етика» ми розуміємо кодекс честі спеціаліста, виконання якого є питанням совісті людини, його моральності.

Кожна професійна група має свої етичні норми, розробка яких є неодмінною умовою підвищення професіоналізації діяльності. Перекладач – це професіонал зі спеціальною підготовкою, який передає інформацію засобами іншої мови, дотримуючись принципів послідовності, точності та етичності.

Важливість морально-етичного компоненту професійних компетенцій перекладача визначається, передусім, соціальною роллю цієї професії. Адже «користувачі послугами перекладача розраховують на його об’єктивність та надійність. Не маючи доступу до оригіналу, вони на віру приймають встановлену перекладачем еквівалентність перекладу оригіналу» [4, с. 335]. Тому формування професійної етики повинно стати невід’ємною складовою частиною підготовки та діяльності перекладача.

Професійна етика перекладача є важливим компонентом його професійної компетенції. Вона відіграє важливу роль і в розв’язанні професійних завдань. У процесі етичної підготовки в майбутнього перекладача формуються такі важливі складові його особистісної характеристики як гуманність та принциповість. На основі формування морально-етичних норм розвиваються ціннісні орієнтації та внутрішні значеннєві мотиви професійної діяльності.

Дотримання етичних норм у ситуації перекладу суттєво впливає на результат. Оскільки усний переклад – це робота у прямому контакті з людьми, від перекладача передусім вимагається дотримання норм етики спілкування. Це означає, що перекладач повинен у повній мірі володіти вмінням поводити себе, бути вихованою людиною. В основі вихованості людини лежить відчуття та виявлення поваги до інших людей.

До основних пунктів професійної етики перекладача входять: повага до тексту, толерантність, конфіденційність, піклування про власне фізичне та моральне здоров’я, самовдосконалення.

В етиці перекладача, як і в багатьох інших професійних етиках, особливої ролі набувають такі цінності, як професійний обов’язок та відповідальність.

Етичні аспекти професійної діяльності перекладача реалізуються через такі професійно-особистісні якості, як: серйозність, тактовність, стриманість, коректність, делікатність.

Таким чином, у подальшому ми будемо чітко розмежовувати принципи професійної етики та особистісні якості, потрібні для їх дотримання.

Для повнішого опису компонентів професійної етики перекладача беруться до уваги ситуації та труднощі, що виникають під час його діяльності. Оскільки перекладач має справу із передачею інформації, то він несе повну відповідальність за її адекватність.

Серед професійно-етичних навичок перекладача слід виокремити культурну компетенцію, що виявляється в повазі та толерантності до учасників комунікації; мовну, що передбачає постійне опановування специфічною термінологією у певній царині науки або техніки; предметну (фонову), до якої входить ознайомлення перекладача з найважливішими поняттями певної галузі науки і техніки. Крім того, перекладач зобов’язаний безперервно вдосконалювати свої знання, стежити за розвитком науки, систематично читати літературу з певної галузі знань. Від рівня володіння переліченими навичками залежить успіх перекладача як професіонала, його кар’єрне зростання.

Але є інший бік професійної етики, дотримання якої в більшій мірі пов’язане з духовністю спеціаліста, його моральним ставленням до загальнолюдських цінностей. У цьому випадку ми маємо на увазі відповідальність особистості перед іншими людьми. Професійна етика розглядає такі види відповідальності спеціаліста: стосовно інших людей, себе та структури, в якій він працює.

Серед принципів, яких перекладач повинен дотримуватися стосовно учасників комунікації, виокремлюємо наступні: точність перекладу; конфіденційність; нейтральність позиції; етикет; об’єктивність.

Щодо професійних обов’язків самого перекладача діють такі етичні правила: самокритичність (перекладач заявляє про свої помилки і виправляє їх); самоосвіта (перекладач підвищує свій професійний рівень); принциповість (перекладач відмовляється перекладати за наявності чинників, що суперечать його моральним переконанням).

І, зрештою, стосовно організації-роботодавця перекладач повинен: виконувати внутрішні правила та розпорядок; сприяти підвищенню високопрофесійного та високоморального іміджу фірми.

На основі принципів професійної етики ми виокремили особистісні якості, якими має володіти перекладач: точність, обов’язковість, серйозність та відповідальність (точність перекладу); дискретність, тактовність (конфіденційність); стриманість, скромність (нейтральність позиції); вихованість, культурність, коректність (етикет); делікатність, толерантність (об’єктивність).

Для виявлення та більш систематичного висвітлення типових компонентів професійної етики перекладача ми проаналізували кодекси перекладача (Interpreter Code of Ethics), розроблені та розміщені на численних зарубіжних Інтернет-сайтах.

На базі сайтів, зазначених у Інтернет-ресурсах, ми виявили такі основні компоненти професійної етики перекладача: конфіденційність; точність та повнота перекладу; об’єктивність/справедливість; нейтральність позиції; професійна придатність; професійний етикет; самоосвіта.

Окремо також зауважуються такі моменти, як солідарність з колегами, чесність у стосунках з клієнтами, ввічливість, шанобливість, слухняність, непомітність, пунктуальність.

Формування професійної етики на практичних та семінарських заняттях для майбутніх перекладачів здійснюється через питання, вправи та тести для обговорення і самоконтролю, рольові та ситуативні ігри, практичні рекомендації та поради, вправи для автотренінгу, написання та виголошення рефератів. Зазначені завдання сприяють розвиткові свідомого підходу до питання етичної поведінки перекладача у своїй професійній діяльності.Висновки. У процесі засвоєння професійної етики у майбутніх перекладачів формуються такі важливі професійно-особистісні та морально-духовні якості, як впевненість, організованість, охайність, цілеспрямованість, тактовність, співчутливість, гнучкість, делікатність, самостійність, доброзичливість тощо.

Зміст професійної етики перекладача та морально-особистісні якості, що продукують її принципи, разом становлять структуру етичної компетенції, яку ми визначатимемо як діяльність, що характеризується наявністю моральних якостей та сукупності професійних знань про етичні поняття та норми поведінки й свідомим їх застосуванням у перекладацькій практиці.


Список літератури

1. Васянович Г.П. Педагогічна етика. Навчально-методичний посібник. – Львів.: «Норма». –2005. – 344 с.

2. Иваненко К.С. Профессиональная этика политолога: некоторые теоретические аспекты // Вопросы духовной культуры – Филосовские науки. Т. № 7, Таврический национальный университет, 2002. – С. 174-177.

3. Кобликов А.С. Юридическая этика. Учебник для вузов. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1999. – 164 с.

4. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. Учебное пособие. – М.: ЭТС. – 2002. – 424 с.

5. Криворучко С.В. Професійна етика журналіста на сучасному етапі розвитку демократії в Україні: Автореф: дис. … канд. філол. наук: 10.01.08. – К., 2003. – 17 с.

6. Мишаткина Т.В. Педагогическая этика: Учеб. пособие / Серия «Высшее образование». – Ростов н/Д: Феникс; Мн.: ТетраСистемс, 2004. – 304 с.

***


www. avlic.ca/Ethics.htm

www.ojd.state.or.us/osca/cpsd/interpreter/documents/ethicscode.pdf

www. rid.org/codeofethics.pdf

vddhh.org/downloads/VQASPacket/NADCodeof Ethics.doc


MORAL AND ETHICAL FACTOR AS A COMPONENT OF THE ETHICAL COMPETENCY OF FUTURE INTERPRETERS

Tetyana Semyhinivska

Summary

The article deals with the importance of moral factor in the professional activity of an interpreter. The author points out the components of interpreter’s ethics, outlines methods of forming the ethical competency of future interpreters. Special emphasis is laid upon such values as professional duty and liability. The compliance with ethical norms significantly influences the process of translation or interpretation and affects the result.Keywords: interpreter’s ethics, moral qualities, interpreter code of ethics.
Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету
NAU -> Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовки
NAU -> Методи Оцінювання комунікативної к омпетентності
NAU -> Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
NAU -> Програма навчальної дисципліни «Українська мова
NAU -> Практикум для студентів усіх галузей та напрямів знань Київ 2014 удк ббк
NAU -> Київ Видавництво Національного авіаційного університету


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка