Мовне порфоліо як інноваційний компонент навчально-методичних комплексів з української мови для учнів основної школи Секція міської методичної студії «Нові Держстандарти»Скачати 161.58 Kb.
Дата конвертації09.11.2017
Розмір161.58 Kb.

Краматорський міський методичний кабінет

Мовне порфоліо як інноваційний компонент навчально-методичних комплексів з української мови для учнів основної школи


Секція міської методичної студії «Нові Держстандарти»Проселкова О.О.Мовне портфоліо як інноваційний компонент навчально-методичних комплексів з української мови для учнів основної школи
Українська освіта сьогодні перебуває в пошуку ефективних технологій навчання української мови у зв’язку з переходом до компетентнісної освіти. В нинішніх умовах існує можливість вибору педагогами й учнями декількох варіантів навчально-методичних комплексів (НМК) з української мови для основної школи. Як відомо, сучасний НМК містить, окрім підручника, інші

важливі складники: книжку для вчителя, робочий зошит.


У Держстандарті 2011 року одним із основних дидактичних та методичних принципів зазначений як принцип урахування життєвої перспективи – «мовне порт фоліо».

На Заході ідея портфоліо виступає суттєвим складником модернізації освіти. Його відносять до одного з основних освітніх трендів останнього десятиліття, а школу ХХІ століття вважають «школою портфоліо». Портфоліо є не лише інноваційним навчальним засобом у складі цілісного НМК, а й сучасною ефективною формою накопичення й оцінювання індивідуальних досягнень учнів, що доповнює традиційні контрольно-оцінювальні засоби, підтримує високу навчальну мотивацію, дає змогу формувати певні когнітивно-особистісні якості

(компетенції) школярів, розвивати навички їхньої рефлексивної діяльності.
До основних сучасних завдань ефективного володіння

українською мовою належить розвиток автономності й креативності учня в

процесі оволодіння нею, підтримування й постійне поповнення

своїх знань, удосконалення вмінь, розвиток комунікативної та

інформаційної культури.

Щоб допомогти учневі адекватно оцінити свої знання, можливості, у

нього має бути сформованаі власна шкала цінностей, з якою він зміг би звіряти

свої досягнення в різних сферах освітньої діяльності.

Формуванню необхідних навичок і рефлексії ефективно допоможе вітчизняний варіант мовного портфоліо, в основу якого покладено документи Ради Європи, зокрема концепцію Європейського Мовного Портфоліо – ЄМП (European

Language Portfolio – ELP) і «Загальноєвропейські компетенції володіння

іноземною мовою: вивчення, викладання, оцінка» (Common European

Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment – CEFR).


Європейське Мовне Портфоліо, розроблене й пілотоване Відділом

мовної політики при Раді Європи у Страсбурзі в 1998–2000 роках з метою

стандартизації вимог до вивчення іноземних мов громадянами європейських країн і підтримання розвитку полікультурності та полімовності, було презентовано в Україні у 2003 році після його опрацювання у 15 країнах Європейського Союзу.

За визначенням З. Никитенко, мовний портфель (мовне портфоліо) –

це «пакет документів, який дозволяє учневі самостійно фіксувати й

оцінювати свої досягнення та досвід в оволодінні іноземною мовою

незалежно від методів і засобів навчання, що використовуються».
Подібне, але ширше, на нашу думку, трактування мовного портфеля

запропонувала Н. Коряковцева: «пакет робочих матеріалів, які

представляють той або інший результат навчальної діяльності учня в

оволодінні іноземною мовою, що дає можливість школяреві й учителеві

самостійно або спільно проаналізувати та оцінити обсяг роботи і спектр

досягнень учня в галузі вивчення мови і культури, динаміку оволодіння

ним мовою в різних аспектах».
Отже, мовне портфоліо – це інструмент самооцінки і власної

пізнавальної, творчої праці школяра, рефлексії його самостійної

діяльності, включаючи і роботу з підручником.
Рефлексія є центральним елементом основної педагогічної функції ЄМП: зробити процес мовного навчання прозорішим для учнів, допомогти їм

розвинути їхню здатність до відображення та самооцінювання, надаючи в

такий спосіб п’ятикласникам можливості поступово збільшувати

відповідальність за власне навчання.


«Мовне портфоліо» школяра є самостійним документом, утім, може

входити до загального «Портфоліо учня», де зібрано різні портфоліо:

«Портфоліо з математики», «Портфоліо з біології», «Портфоліо з іноземної

мови» тощо. Варіант ЄМП, що використовується в українській школі,

насамперед орієнтовано на самооцінку комунікативних умінь школярів у

процесі вивчення української мови. Як приклад, посібник «Мовне порт фоліо» О.Глазової.

Цілі мовного портфоліо полягають в тому, щоб: 1) запровадити в

практику навчання української мови перспективну освітню ідеологію; 2)

озброїти школяра надійним інструментом для визначення своїх успіхів в

оволодінні мовами; 3) надати вчителеві можливість оцінювати рівень

досягнень кожного учня в оволодінні українською мовою і вносити, за

необхідності, корективи у свою викладацьку діяльність; 4) розвивати і

підтримувати мотивацію кожного учня до вивчення української мови; 5)

формувати інноваційну особистість учня, розвивати вміння конструювати

свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі; ставити перед

собою завдання та поетапно їх вирішувати.


Наразі існує чимало типів портфоліо, описаних у методичній

літературі. Зокрема, відповідно до мети і змісту роботи дослідники І.

Калмикова, Т. Новикова, Л. Черепанова виокремлюють такі типи

мовного портфоліо:

«папка досягнень», що відображає освітні успіхи учня в оволодінні

шкільним предметом, у навчальній діяльності в цілому;


проблемно-дослідницьке мовне портфоліо, яке є набором

матеріалів, пов’язаних із підготовкою і написанням учнями рефератів,

доповідей, наукових робіт тощо. Ці матеріали систематизовано за

рубриками (план роботи над рефератом, цитати, афоризми, результати

дослідження тощо);
тематичне мовне портфоліо, що створюється в процесі вивчення

великого розділу, курсу, теми. Головне в цьому портфоліо – самооцінка

учня у вигляді розмірковування, аргументації, обґрунтування.
Окрім цих типів портфоліо, М. Остренко акцентує увагу також на

важливості рефлексивного портфоліо, яке включає матеріали з оцінки й

самооцінки досягнень цілей, особливостей ходу та якості результатів

навчальної роботи школяра, і портфоліо для розвитку навичок вищого

мислення, до складу якого входять матеріали, що відображають процес

навчання учня на рівні «аналізу – синтезу – оцінювання».


Що стосується учнівського портфоліо залежно від мети, то автор виділяє два види портфоліо: портфоліо-власність (збирається для себе) і портфоліо-звіт

(готується для вчителя).


У сучасній практиці викладання української мови ефективно

використовуються різні види мовного портфоліо залежно від його цільової

спрямованості:
· мовне портфоліо як інструмент самооцінки досягнень учнів у

процесі оволодіння українською і рівня володіння цією мовою (Self-

Assessment Language Portfolio);
· мовне портфоліо як інструмент автономного вивчення української

мови (Language Learning Portfolio). Цей вид портфоліо може також варіюватися залежно від мети і спрямованості: мовне портфоліо з читання (Reading Portfolio), мовне портфоліо з аудіювання (Listening Portfolio), мовне портфоліо з говоріння (Speaking Portfolio), мовне портфоліо з письма (Writing Portfolio), мовне портфоліо із взаємопов’язаного розвитку видів іншо мовної мовленнєвої діяльності (Integrated Skills Portfolio); (ГЛАЗОВА)

· мовне портфоліо як інструмент демонстрації навчального продукту– результату оволодіння українською мовою (Administrative Language Portfolio);


· мовне портфоліо як інструмент зворотного зв’язку в навчальному

процесі з української мови (Show Case, Feedback Language Portfolio);


· багатоцільове мовне портфоліо, що відображає різні цілі в галузі

оволодіння українською мовою. (Comprehensive Language Portfolio).
Форми роботи з різними видами мовного портфоліо у практиці

викладання української мови можуть бути різними – залежно від поставленої

мети. У методичних публікаціях, присвячених використанню мовного

портфоліо в навчальному процесі, підкреслюється, що навряд чи

правомірно говорити про єдиний правильний спосіб роботи з певними

видами мовного портфоліо, у тому чи іншому освітньому контексті.


За своєю суттю мовне портфоліо є гнучким навчальним засобом і може бути

адаптоване практично до будь-якої навчальної ситуації. Варіації його видів

можуть різнитися за метою навчання, віком учнів, етапом чи рівнем

оволодіння українською мовою, умовами навчання, індивідуальними

особливостями школярів та індивідуальним стилем навчальної діяльності,

а також за методами і засобами навчання, що використовуються.


Можливі також комбінації окреслених видів мовного портфоліо для досягнення різних цілей роботи над мовою, що вивчається.

Такі комбінації різних видів мовного портфоліо дають можливість

формувати в учнів здатності до об’єктивної самооцінки та вміння робити

необхідні висновки стосовно власного самовдосконалення у процесі

навчання української мови.
Так, у мовне портфоліо типу Administrative (порт фоліо-результат) включаються, як правило, зразки кращих самостійних робіт учня, виконані ним протягом певного періоду. За допомогою такого портфоліо школяр може продемонструвати свої досягнення у використанні мови, яку вивчає, під час інтерв’ю при прийомі на роботу, при вступі до навчального закладу або в інших цілях. У цьому випадку мовне портфоліо виконує соціальну функцію інформування про успіхи і досвід учня у сфері міжкультурного спілкування.
Мовне портфоліо типу Feedback (зворотній звязок0 містить матеріали навчальних завдань, що фіксують ступінь сформованості певних умінь із різних видів спілкування, і здатність учнів реалізовувати ці вміння при

виконанні завдань різних типів. Функція цього типу мовного портфоліо –

здійснювати зворотний зв’язок за результатом виконання певних

навчальних завдань і на основі оцінки результату проводити необхідну

корекцію самостійної навчальної діяльності щодо оволодіння українською

мовою.
Мовне портфоліо типу Show Case (демонстрація) виконує певну репрезентативну функцію – накопичувати і представляти зразки мовленнєвих робіт, досвіду писемного спілкування, використання мови, що вивчається, у різних

ситуаціях, а також самостійні, у тому числі творчі роботи школяра. Учень

відбирає свої роботи до цього мовного портфоліо на основі власної оцінки

успішності та якості своєї мовленнєвої творчості.
Незважаючи на те, що в країнах Європи існує безліч версій мовного

портфоліо, кожна з них повинна мати три компоненти і базуватися на

шести рівнях і п’яти навичках, прописаних у Загальноєвропейських

компетенціях.


Європейське Мовне Портфоліо – це своєрідні уніфіковані

вимоги до оцінки рівня мовного розвитку і водночас особистий документ

учня, з яким він працює декілька років. У посібнику «Європейське Мовне

Портфоліо» Д. Літла і Р. Перклової йдеться про три компоненти ЄМП.


1. Мовний паспорт (Мови, які я знаю): дає уявлення про рівні

володіння різними мовами в певний період часу. У паспорті учень коротко

відображає свою комунікативну і некомунікативну компетенції. Йдеться

про всі нерідні мови, які він вивчає, екзамени і результати, міжкультурні

контакти. Паспорт включає також інформацію про самооцінку, оцінку

викладача і оцінку, одержану в освітніх закладах. Отже, розділ «Мовний

паспорт» виконує соціальну функцію: формує інтерес до інших мов і

культур.
2. Мовна біографія (Мої успіхи): допомагає школяреві визначити цілі

навчання, сприяє розвиткові багатомовності і відповідних компетенцій. У

мовній біографії містяться дескриптори, тобто параметри, за якими

уточнюється й оцінюється (як школярем, так і вчителем) рівень володіння

учнем мовою. Учень визначає свій рівень володіння відповідно до таблиці самооцінки. У листах самооцінки школяр позначає ті комунікативні вміння, якими він, на його думку, уже оволодів, і ті, якими має оволодіти. Учитель допомагає учневі побачити свої досягнення і недоліки та намітити шляхи подолання останніх. Отже, розділ «Мовна біографія» реалізує педагогічну функцію: формує самостійну оцінку учнями своїх успіхів у вивченні мов як засобу міжкультурного

спілкування.
3. Досьє (Моя скарбничка): надає учневі можливість відбирати

матеріали, що ілюструють його досягнення або набутий досвід,

зафіксований у мовній біографії або паспорті. Тобто, досьє виконує

інформаційну функцію: демонстрація школярами своїх досягнень у вигляді

конкретного продукту. У цій частині портфоліо школяр може зберігати

зразки своїх робіт з мови (мов), які він вивчив або вивчає. Це можуть бути

роботи, виконані ним самостійно на уроці (контрольні роботи, тести, твори

тощо), удома, на позакласних заняттях (проекти, реферати, доповіді,

дипломи, сертифікати, свідоцтва тощо), які підтверджують успіхи учня у

вивченні іноземної мови. Відбір може проводитися протягом одного року

або однієї чверті, протягом чотирьох років навчання у основній школі.

Портфоліо або окремим роботам передує коментар школяра про те, чому

він уважає за необхідне відібрати саме ці роботи. Кожна робота

також має супроводжуватися коротким коментарем школяра про те, що

йому в цій роботі вдалося, а що – ні; чи згоден він з оцінкою вчителя і які

висновки може зробити з результатів цієї роботи. Головне в цій

діяльності – самооцінка учня у вигляді розмірковування, аргументації,

обґрунтування. Періодично школяр готує своє портфоліо до презентації в

класі, у групі, на вчительській конференції, на батьківських зборах. На

такому форумі учень демонструє свої досягнення, доводить, що його

самооцінка збігається або не збігається з оцінкою вчителя, батьків, групи

експертів (із числа учнів).


Отже, основні функції мовного портфоліо (соціальна, педагогічна,

інформаційна), які не може виконати жоден з існуючих компонентів НМК

з україснької мови, полягають у тому, щоб:

1) наочно продемонструвати учневі його успіхи в оволодінні мовою;

2) допомогти йому усвідомити цінність міжкультурного спілкування у своєму найближчому оточенні, у регіоні, країні;

3) сформувати самооцінку школяра при оволодінні мовою;

4) допомогти оцінити свій рівень володіння української мовами і порівняти його з нормами.
Шкали для самооцінювання відповідно до рівнів мовленнєвих умінь є

центральними для структури і функцій ЄМП.

Критеріями оцінювання мовного портфоліо можуть виступати:

1)культура його оформлення;

2) акуратність виконання робіт;

3) змістпортфоліо.


Наприклад, культура оформлення включає наявність титульної

сторінки; назву мовного портфоліо; назву всіх виконаних робіт; прізвище

та ім’я учня й учителя. Акуратність виконання робіт передбачає

акуратний почерк; відсутність виправлень, закреслень тощо; відсутність

орфографічних і пунктуаційних помилок. Зміст портфоліо складається із

правильно виконаних домашніх вправ; сформульованих теоретичних

запитань і відповідей на них; складених або підібраних з теми тестових

завдань тощо.

Важливим елементом роботи над портфоліо є рефлексія учнем змісту

цього документа, зокрема його тематики. Рефлексія учнем тематичного

мовного портфоліо складається з відповідей (або вибору відповідного

варіанта відповіді з кількох запропонованих) на такі, наприклад,

запитання:

1. Як ти відбирав (-ла) матеріали до мовного портфоліо?

(Постав значок O біля правильних відповідей, або напиши свій

варіант).

а) «скачав» (-ла) з Інтернету;

б) переписав (-ла) з підручника з україснкьої мови;

в) підглянув (-ла) в однокласника (-ці);

г) запитав (-ла) в учителя;

д) твій варіант _______________________________.
2. Що тобі вдалося легко, без утруднень?

а) знайти вправи із запропонованої теми;

б) виконати ці вправи;

в) скласти теоретичні запитання із запропонованої теми і відповісти

на них;

г) підібрати тестові завдання.


3. Коли тобі було важко?

а) коли шукав (-ла) вправи із запропонованої вчителем теми;

б) коли виконував (-ла) ці вправи;

в) коли формулював (-ла) теоретичні запитання з теми і відповідав (-

ла) на них;

г) коли відбирав (-ла) тестові завдання.


4. Що нового ти дізнався (-лася), виконуючи ці завдання?

а) я дізнався (-лася), що мовне портфоліо допомагає мені

самооцінювати мої успіхи і невдачі з україснкьої мови;

б) мовне портфоліо допомагає мені контролювати виконання завдань

з української мови;

в) мовне портфоліо навчає правильно й акуратно оформляти роботи;

г) я зрозумів (-ла), що мовне портфоліо допомагає мені правильно

організовувати свої дії;

д) виконуючи завдання мовного портфоліо, я повторював (-ла)

вивчений матеріал і краще його запам’ятовував (-ла).


5. Чи відповідає твоє мовне портфоліо заявленим критеріям?

а) культура оформлення (титульна сторінка; назва мовного

портфоліо; назва робіт; прізвище та ім’я учня, ПІБ учителя);

б) акуратність виконання робіт (акуратний почерк, відсутність

виправлень, закреслень, орфографічних і пунктуаційних помилок);

в) зміст портфоліо (не менше двох-трьох правильно виконаних

домашніх вправ; не менше трьох-п’яти сформульованих теоретичних

запитань і відповідей на них; не менше трьох-п’яти складених або

підібраних із теми тестових завдань).

6. Чи допомагає тобі мовне портфоліо вивчати українську мову?

Дай розгорнуту відповідь на запитання.
7. Як ти вважаєш, мовне портфоліо допомагає тобі навчатися

самостійно? Якщо так, то розкажи як саме.


В умовах уведення профільного навчання ідея мовного портфоліо є

особливо актуальною, оскільки цей документ стає незамінним помічником

для тих учнів, які вирішили пов’язати свою професійну діяльність з

вивченням мови. Упровадження мовного портфеля у практику

викладання україснкьої мови у нашій країні істотно вплине на підвищення

якості її вивчення. Мовне портфоліо підвищує мотивацію учнів, їхню

відповідальність за результати навчального процесу, сприяє розвиткові

свідомого ставлення до процесу навчання та його результатів.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 161.58 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка