Мовно-літературної та художньо -естетичної освітиСкачати 471.36 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації27.11.2016
Розмір471.36 Kb.
#2529
  1   2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИКАФЕДРА

МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ТА ХУДОЖНЬО –ЕСТЕТИЧНОЇ ОСВІТИ

Лабораторія методики викладаня мов і літератур

Випускна(творча) робота

Проектна діяльність учнів на уроках іноземної мови в початковій основній школі.

Слухач групи: №168

Большакова Катерина Вікторівна

Благодатненська ЗОШ І-ІІст

Очаківського району
Науковий керівник

Шевченко О.А старший викладач

кафедри мовно-літературної та

художньо естетичної освіти


Осипенко Е. О , методист

лабораторії методики

викладання мов і літератур.

ВСТУП

Необхідність удосконалення системи та практики освіти завжди була обумовлена соціальними, державними, економічними змінами, що відбувалися у суспільстві. Перебудовчі процеси в Україні обумовили нові тенденції щодо розвитку освіти. З'явилась нагальна потреба суспільства в творчих, діяльних і обдарованих, інтелектуально і духовно розвинених громадянах. Для того, щоб обдарована дитина повністю розкрила свої здібності, реалізувалася в житті, необхідно створити певні умови у навчальному закладі. Сучасне реформування загальної середньої освіти та впровадження нових педагогічних ідей, методів, технологій слід розглядати як важливу умову інтелектуального, творчого та духовного розвитку молодого покоління нашої країни. На запитання: "Чого Ви очікуєте від освіти?" роботодавці, бізнесмени, політичні діячі, керівники шкіл та вчителі відповідають: "Треба виховувати дитину, яка вміє спочатку самостійно вчитись, а потім самостійно та творчопрацювати і жити». В школі учень повинен навчитися, в першу чергу, самостійно формувати мету та шляхи її досягнення. Цього досягти значно важче, ніж навчити читати, писати та лічити. В оновленому суспільству потрібні люди, які можуть самостійно мислити, здатні до самореалізації. Випускнику школи необхідно вирішувати реальні завдання в суперечливих і складних умовах сучасного буття. Тому й головною метою вчителя стає формування ключових компетенцій учня, оскільки саме набуття життєво важливих компетентностей може допомогти людині орієнтуватися в сучасному суспільстві, сприяє формуванню в неї здатності швидко реагувати на запити часу.

Сьогодні у світовій освітній практиці провідними є діяльнісний, особистісно-орієнтований та компетентнісний підходи, тому важливим стає не наявність у дитини певного багажу знань, особистих якостей та здібностей, а й здатність застосовувати ті чи інші компетентності в житті.

Головною метою навчання іноземної мови в сучасному навчальному закладі є розвиток особистості учня, здатного використовувати іноземну мову як засіб спілкування в діалозі культур. Протягом усього навчання іноземної мови формується й комунікативна компетенція, складовими якої є: лінгвістична, соціологічна, дискусивна, стратегічна, соціальна та соціокультурна компетенції.

Щоб мати можливість знайти своє місце в житті, учень сучасного навчальногозакладу повинен володіти певними якостями:

□ гнучко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях; а самостійно та критичномислити;

□ уміти бачити та формувати проблему, знаходити шляхи її раціонального вирішення;

□ усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути використані;

□ бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити;

□ грамотно працювати з інформацією;

□ бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах, уміти працювати в колективі, у різних галузях, різних ситуаціях;

□ вміти самостійно працювати над розвитком особистої моральності, інтелекту, культурного рівня.

Проблема сьогодні полягає в тому, щоб надати викладачу методологію вибору та механізм реалізації відібраного вченими змісту освіти в реальному навчальному процесі, як з урахуванням інтересів та здібностей учнів, так і його особистої творчої індивідуальності. Окремі форми і методи навчання повинні поступатися цілісним педагогічним технологіям загалом і технології навчання - зокрема реалізації особистості відзначається тільки у 4% учнів. Сьогодні обсяг освіти перевищує всі допустимі норми сприйняття учнем. Цінності змісту освіти відірвані від системи життєвих цінностей.

Таким чином, вибір освітньої технології - це завжди вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи викладача з учнем.

Саме під час використання на уроках сучасних освітніх технологій (проектних) учні можуть повністю розкритися як творчі особистості.

Основна частина

Одним із завдань, що стоять перед шкільною освітою, є впровадження та ефективне використання нових педагогічних технологій, і часто так буває, що нове – це давно забуте старе. Такий шлях пройшла і проектна технологія, що зародилася в кінці ХІХ ст. як «метод проектів», її ідеї випробувані часом, активно застосовуються педагогами в усіх ланках навчального процесу.

Уже багато десятиліть учителі європейських країн та США практикують проектну діяльність з учнями, як на уроках, так і в позакласній діяльності. Американська шкільна педагогіка специфічний метод професійно­технічної освіти перетворила на загальний метод навчання, що був спрямований на новий образ особистості учня, який навчався поза школою, пізнавальним пошуком якого керувала допитливість, прагнення творити, жага знань. У той же час вважалося, що шкільні навчальні плани, книги, заняття пригнічують ці здібності. Таким чином, істинна реформа школи полягала у тому, щоб пристосувати організацію навчання до здібностей і потреб дитини.

Ідея включення проектної діяльності в освітній процес була запропонована американським педагогом і філософом Джоном Дьюї більше століття тому.

У період 1900­1915 рр. відбулася пропаганда зв'язку шкільної реформи і орієнтації на дитину. Учень та послідовник Дж. Дьюї В. Кілпатрик у 1918 р. здійснив змістовне обґрунтування «методу проектів». В. Кілпатрик вів головну пропаганду дитиноцентристської орієнтації в освіті. «Метод проектів», означав планування цілеспрямованої діяльності для вирішення будь­якої проблеми, взятої із реального життя. Це діяльність від «усього серця», що проходить у більшій мірі самостійно.

В. Кілпатрик визначав чотири види проектів, які відкривали учням основні види діяльності: • Виробничий, який спрямований на виготовлення будь­чого.

 • Споживчий, метою якого є використання, сприймання, у широкому змісті споживання будь­чого для отримання задоволення.

 • Проект вирішення проблеми (чи інтелектуального завдання), що передбачає обов'язкову постановку мети. Якщо мета відсутня, то педагог вимагає лише виконання роботи, і це вже не проект, а просто робота.

 • Проект­вправа (проект спеціалізації), метою якого є відпрацювання спеціальних умінь, навичок, отримання знань.

Вперше у вітчизняній педагогіці актуальність цієї проблеми вивчав О.Макаренко, який в результаті своєї новаторської педагогічної діяльності дійшов висновку про проектування особистості як суб’єкта педагогічної праці. Таку думку не раз висловлював В.Сухомлинський, багатогранну спадщину якого проймає ідея проектування людини. Німецький педагог А.Флітнер характеризує проектну діяльність як навчальний процес, в якому обов’язково беруть участь розум, серце і руки, тобто осмислення самостійно добутої інформації здійснюється через призму особистого відношення до неї і оцінку результатів в кінцевому продукті.

Що ж таке проект ? Існує ряд визначень серед яких:

Проект – це цільовий акт діяльності, в основі якого лежать інтереси учня.

Проект – це велика робота спрямована на опрацювання конкретної теми і розв’язання проблеми, але зміст і презентацію проекту визначають самі учні.

А.Моісеєв

Проект – послідовність взаємопов’язаних подій, які відбуваються впродовж встановленого обмеженого проміжку часу та спрямовані на досягнення неповторного і водночас певного результату. Ф.Бегьюлі.

Проект – це задуманий план дій.

Тлумачний словник української мови.

Проектом ( від латинського слова projectus – викинутий уперед) називають реалістичний задум бажаного майбутнього.

Л.Переверзев

Проект – це ідея, якою суб’єкт розпоряджається як своєю думкою. Проект, як проблема, означає ситуацію творчості, в якій людина перестає бути власником ідеї, щоб отримати шанс наштовхнутися на щось нове, здивуватися. Виявити його у своїй творчості. Енциклопедический словарь

Навчальний проект – це форма організації занять, яка передбачає комплексний характер діяльності всіх його учасників з отримання освітньої продукції за певний проміжок часу. ( за А.Хуторським)

Навчальний проект - це спільна навчально-пізнавальна, творча або ігрова діяльність учнів-партнерів, яка має спільну мету, узгоджені методи, засоби діяльності, спрямована на досягнення спільного результату з розв’язання спільної проблеми, яка має значущість для учасників проекту. ( за М.Бухаркіною)

Проектна діяльність – одна з найпопулярніших форм організації роботи з учнями, що забезпечує досягнення зазначеної мети. Отже проект на уроках іноземної мови можна визначити як комплекс дій, який спеціально організо­ваний учителем, самостійно виконується дітьми та завершується створен­ням продукту, що передбачає усну презентацію.

Метод проектів – педагогічна технологія, зорієнтована не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування і набуття нових (часто шляхом самоосвіти). Активне включення учнів у зміст тих або інших проектів дає можливість засвоїти нові способи людської діяльності в соціокультурному середовищі.

Проектна робота ефективно реалізувує комунікативний підхід у навчальному процесі з іноземної мови, а саме: вивчення мови через особисту діяльність учня, оволодіння мовою у процесі спілкування. Для виконання проектного завдання потрібні загальні знання про країну досліджуваної мови, включаючи знання про географію, історію, культуру, соціальні й політичні особливості країни, її традиції та звичаї. Знання про країну проживання дозволяють нам прищеплювати учням почуття любові до України, відчувати гордість за свою країну, формують в учнів громадянську позиці. Крім цього учень повинен володіти певними мовленнєвими компетенціями, а бажання висловитися змушує його ці компетенції вдосконалювати. Нестандартне бачення проблеми допомагає нам сформувати творчу особистістьМетод проектів дозволяє учням проявити самостійність у виборі джерел інформації, способу її викладу і презентації. Проектна методика дозволяє індивідуальну роботу над темою, яка викликає найбільший інтерес у кожного учасника проекту, що, поза сумнівом, спричиняє підвищену мотивовану активність учня. Він сам обирає об'єкт дослідження, сам для себе вирішує: чи обмежитися підручником з англійської мови , чи звернутися до додаткових джерел інформації. Це ідеальна можливість здобувати та застосовувати знання англійської мови індивідуально і творчо, що дає учням реальне відчуття власних досягнень, дозволяє розвивати мовні навички й уміння на практиці. Застосування нових форм навчання дає можливість розширити межі творчої діяльності як викладача, так і учнів, усвідомити можливості ефективного застосування різноманітних форм роботи.

На сучасному етапі метод проектів вважають основною технологією формування компетентностей учнів. Опановуючи культуру проектування, школяр привчається творчо мислити, самостійно планувати свої дії, естетично реалізувати засвоєні засоби і способи роботи, а також удосконалює свої навички і культуру міжособистісного спілкування та співробітництва. Метод проектів є ефектив­ним, оскільки стимулює практичну проектну діяльність школярів та дозво­ляє формувати весь набір компетентностей:

 • пізнавальною;

 • особистісною;

 • самоосвітньою;

 • соціальною.

Поняття компетентності не зводиться тільки до знань і навичок, а належить до сфери складних умінь і рис особистості. До основних компетенцій, яких потребує су­часне життя і які формуються у процесі проектної діяльності учнів, належать:

 • соціальна зрілість, пов'язана з готовністю брати на себе відповідальність, з ініціатив­ністю;

 • володіння комунікативними навичками, що передбачає опанування усним і писемним спілкуванням, формування вмінь вести полеміку, лаконічно й аргументовано відповідати на запи­тання, формування вміння координувати свої дії, працювати «в команді»;

• інформаційні компетенції - розвиток умінь орієнтуватися в інформаційному просторі, критично осмислювати й використову­вати різноманітну інформацію;

 • здатність до саморозвитку й самоосвіти, прагнення постійно навчатися та вміння само­стійно конструювати свої знання, уміння здійс­нювати самоаналіз, самоконтроль та самооцінку;

 • здатність до раціональної продуктивної, творчої діяльності, що передбачає наявність умінь планувати свою роботу, комплексно поєд­нувати знання з різних галузей для вирішення про­блеми;

 • презентаційні вміння, навички естетичного оформлення результатів досліджень тощо.


Метод проектів передбачає поєднання технології створення освітніх ситуацій, у яких учень ставить та розв'язує власні задачі, з техно­логією супроводу самостійної діяльності учня. Великою перевагою проектної діяльності є вміння, які набувають учні, а саме:

 • планувати свою роботу, попередньо прораховуючи можливі результати;

 • використовувати багато джерел інформації;

 • самостійно збирати і накопичувати матеріал;

 • аналізувати, співставляти факти, аргументувати свою думку;

 • приймати рішення;

 • розподіляти обов’язки, взаємодіяти один з одним;

 • створювати "кінцевий продукт";

 • представляти створене перед аудиторією;

 • оцінювати себе та інших.


Метод проектів вирішує багато педагогічних завдань:

 • Розвиває творчу думку та навички роботи з джерелами інформації, навички спілкування, допомагає розв’язати проблеми й практично зорієнтованих учнів, яким нелегко виявити себе на уроках, а реалізуючи проекти, вони виявляють найрізноманітніші здібності.

 • Метод проектів є тим середовищем, в якому учні набувають сил, упевненості, а ситуація успіху може стати відправною точкою подальшого усвідомленого зростання.

 • Досвід проектної діяльності знадобиться учням не лише в їх самоосвіті та самореалізації, а й у житті загалом.Кожен проект потребує інтегрованих знань і вмінь. Проекти можна класифікувати за різними ознаками, наприклад:

 • пошукові, творчі, інформативні, дослідницькі, ігрові;

 • реальні, надумані;

 • індивідуальні, парні, групові;

 • локальні, всеукраїнські, міжнародні.

Широко розвинена типологія проектів дає багато можливостей для використання їх у навчанні іноземних мов.

Для ефективного застосування методу проектів необхідним є врахування вікових особливостей, застосування інтегрованих знань та вмінь, планування конкретних результатів на кожному етапі проекту. Важливо створити дружню атмосферу, заохотити учнів до спілкування англійською мовою під час обговорення і здійснення проекту.

Розвиток компетенції "вміння вчитися" передбачає формування в учня здатності самостійно:

- визначити мету діяльності або сприймати ту, що поставлена викладачем;

- виявляти зацікавленість до навчання, докладати вольових зусиль для досягнення позитивного результату пізнавальної діяльності;

- раціонально організовувати свою навчальну працю;

- знаходити потрібну інформацію, добирати доцільні способи для розв'язання завдання;

- усвідомлювати свою діяльність і прагнути 'її вдосконалити;

- мати уміння і навички самоконтролю)

Розвиток даної компетенції має комплексний характер і передбачає, зокрема, формування лексичної, граматичної, фонетичної, мовної, соціокультурної компетенцій.

Здатність продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі та в команді, виконувати різні ролі й функції в колективі, проявляти ініціативу, спільно визначати цілі діяльності, планувати, розробляти й реалізовувати проекти індивідуальних і колективних дій, брати на себе відповідальність за прийняті рішення та їх виконання передбачає формування соціальної компетенції.

Одним із шляхів формування загальнокультурної компетенції є користування іноземною мовою; доцільне застосування мовленнєвих навичок та норм відповідної мовної культури, символіки в процесі комунікації. Як відомо, основною проблемою вивчення англійської мови є те, що поза класом учні практично не мають можливості спілкуватися мовою. Використання проектної методики в процесі навчання дозволяє в більшій мірі застосовувати мовні знання та мовленнєві навички.

Роль вчителя як організатора проектної діяльності учнів є набагато складнішою в порів­нянні із традиційною педагогічною діяльністю вітчизняного вчителя. Під час підготовки семі­нарів чи під час презентації проектів учитель ви­конує роль диригента. Він націлює учнів, дає орієнтовні завдання, стежить за підбо­ром інформації, визначає рівень готовності учнів до публічних виступів. Педагог не виправляє уч­нів, не нав'язує їм своєї точки зору, а лише сте­жить, щоб вони не відхилялись від теми, і влуч­ними запитаннями підводить їх до формулювання висновків.

Дуже важлива роль учителя полягає і в тому, щоб він міг мотивувати учнів до проектної діяльності, пояснити, що виконуючи навчальні проекти вони набудуть життєво необхідних у майбутньому дорослому житті знань та навичок планувати складні справи, уміння працювати в групі. Для вчителя, який використовує проектну методику на уроках важливо, щоб учні не лише навчилися здобувати інформацій, та використовувати її в писемному мовленні, але щоб вони могли спілкуватися по даних проблемах. Вчитель повинен не лише добре знати свій предмет, а й бути компетентним в інших галузях науки, бачити точки їх зіткнення. Для нашого предмету актуальними є знання з географії, історії, літератури, мови, екології. До того ж вчитель повинен добре знати своїх учнів, їхні можливості, інтереси бажання. Психологічна гармонійність і компетентність вчителя вкрай важливі для організації проектної діяльності учнів. Вчитель має бути комунікабельним, толерантним.

Виконання завдань проекту виходить за межі уроку та вимагає багато часу, але при цьому можна вирішити цілий ряд важливих завдань. А саме:

- учні отримують можливість здійснювати творчу роботу в межах даної теми, самостійно здобувати необхідну інформацію не тільки з підручників, а й з інших джерел;

- учні в проекті взаємодіють одне з одним та з викладачем. Викладач виступає при цьому не лише контролером, але й консультантом;

- посилюється індивідуальна та колективна відповідальність учнів за конкретну роботу в межах проекту;

- у проекті враховуються інтереси та індивідуальні здібності учнів.

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ПРОЕКТНОГО МЕТОДУ

Метод проектів дозволяє учням перейти від одержання готових знань до їх усвідомленого набуття. Як у будь-якої медалі є два боки, так метод проектного навчання має для учнів свої плюси і мінуси. З одного боку, це дуже цікаве, барвисте, часто з елементами театралізації, дійство. Великий інтерес, розвиток різних здібностей і радість творчості - це один бік медалі. З іншого боку, виконання будь-якого проектного завдання вимагає більших часових витрат, роботи з більшою кількістю джерел і виконання більших обсягів роботи. Незважаючи ні на що, учні віддають перевагу проектним завданням перед традиційними методами роботи.

Так чому ж варто займатися проектною роботою?

- учні самі обирають форми, напрямки, види створення проектів;

- проектна робота заохочує учнів до творчих експериментів, креативного мислення;

ця робота продуктивно з'єднує дітей різних рівнів та здібностей;

- даний вид роботи дозволяє перетворити простий урок на справжнє дійство, де учні яскраво презентують свій проект, або замінити звичну контрольну роботу на свято творчості.

Отже, перевагами методу проектів є:

• відсутність готових і однозначних рішень (моделювання життєвих ситуацій);

• розвиток навичок самоосвіти і самоконтролю;

• розвиток навичок групової діяльності;

• підвищення інформаційної культури - розвиток навичок пошуку, збору,

презентації інформації;

• створення комфортного навчання за рахунок того, що кожен учень може

проявити себе;

• підвищення мотивації;

• розвиток самостійності та ініціативи, творчих здібностей, здатності до

самооцінки;

• інтеграція різних предметів;

Проте, у ході роботи над проектом ви можете відчути нестачу необхідних ресурсів. Звичайно, процес дослідження теми потребує не тільки часу, але й необхідних матеріалів чи навіть певних коштів.

До недоліків проектної діяльності можна віднести:

• проблему суб'єктивної оцінки творчої роботи;

• переоцінку своїх можливостей і потрапляння в стресову ситуацію через

неможливість вкластися у визначені строки;

• психологічні комунікативні проблеми: поділ групи на "роботяг" та "баласт";

• технічні накладки, які можуть вплинути як на процес роботи, так і на

кінцевий результат.

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ

НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОЕКТНОЮ МЕТОДИКОЮ

В курсі ІМ метод проектів може використовуватись в рамках програмного матеріалу практично з любої теми, так як відбір тематики проводиться з обліком практичної значущості для учня (людина і її оточення). Головне - це сформулювати проблему, над якою учні будуть працювати в процесі роботи над темою програми.

Звернемося до специфіки іноземної мови та використанню методу проекту у їх викладанні. Насамперед викладач іноземної мови навчає дітей способам мовної діяльності, тому ми говоримо про комунікативну компетенцію як одну з основних цілей навчання. Я.М. Колкер в роботі "Практична методика навчання іноземної мови" (М., 2000) зупиняється детально на наступному моменті: "В останні десятиліття традиційного навчання іноземним мовам прийнято протиставити комунікативні та інтенсивні методи". Термін комунікативність не слід розуміти вузько, чисто прагматично. Не можна не погодитися з І.Л. Бім, що комунікативність "не зводиться тільки до встановлення за допомогою мови соціальних контактів. Це прилучення особистості до духовних цінностей інших народів - через особисте спілкування і через читання" Комунікативне навчання іноземним мовам носить діяльніший характер, оскільки мовне спілкування здійснюється за допомогою "мовної діяльності", яка, в свою чергу, служить для вирішення завдань продуктивної людської діяльності в умовах "соціальної взаємодії" людей, що спілкуються (І. О. Зимняя, Г. А. Китайгородська, A.A. Леонтьев).

Основне завдання педагога в навчанні англійської мови полягає в тому, щоб перенести акцент із різних видів вправ на творчу смислову діяльність учнів, яка полягає у володінні певними мовними засобами. Метод проектів може дозволити розв'язати це дидактичне завдання і відповідно перетворити уроки англійської в дискусійний, дослідницький клуб, в якому вирішуються дійсно цікаві, практично значимі для учнів проблеми з врахуванням особливостей культури країни і по можливості на основі міжкультурної взаємодії. В основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок учнів, уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, розвивати критичне та творче мислення. "Все, що я пізнаю, я знаю, для чого мені це потрібно, де і як я можу ці знання застосувати" - ось основна теза сучасного розуміння методу проектів.ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ

Проектна робота може бути виконана в класі або вдома. Ключ до успіху проектної роботи - це добра організація і підготовка. Учні вчаться працювати самостійно і самостійно планувати свій проект.

Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів:

індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують у визначений термін. Цей метод органічно поєднується з груповим підходом до навчання. Метод проектів завжди припускає розв'язування якоїсь проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з другого, інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, технології, творчих областей. Моє завдання, як викладача, полягає в тому щоб будувати свої уроки на основі потреб кожного учня, максимально забезпечити прояв активності, самостійності, розвивати ситуацію успіху, творчості, поважати інтереси кожного. Індивідуальні та групові проекти розвивають здібності учнів: пошукові, творчіта ін. Тому важливим етапом є планування та підготовка до виконання проекту.

Викладачу потрібно розробити план проектної роботи і продумати систему комунікативних вправ, яка забезпечуватиме її мовний рівень.

Плануючи проекти ставлю за мету:


 1. Поглибити знання учнів з англійської мови під час вивчення тематичного матеріалу.

 2. Розвивати комунікативну компетенцію учнів на базі соціокультурних, соціолінгвістичних знань, умінь і навичок.

 3. Розвивати мовленнєві здібності та особистий творчий потенціал учнів, уміння самостійно планувати свої дії, прогнозувати можливі варіанти вирішення проектних завдань. Розвивати навички самоосвіти та особистої самореалізації.

 4. Навчити учнів виконувати проекти, писати проектні звіти, презентувати результати проектних досліджень, що є нагальною потребою дня, поступово входить до переліку необхідних навчальних умінь учнів .Працюючи з групою, я ставлю перед собою такі завдання:

1. Показати вміння окремого учня або групи учнів використовувати набутий дослідницький досвід.

2. Реалізувати свій інтерес до предмета дослідження, збільшуючи знання про нього.

3. Продемонструвати рівень мовної та мовленнєвої компетентності в іноземні мові.

4. Піднятися на більше високий щабель освіченості, розвитку, соціальної зрілості, тобто розширити загальну компетентність.

5. Розкрити творчий потенціал кожного учня.

6. Прищеплювати навички автономного навчання.

Робота над більш складними тривалими проектами відбувається в декілька етапів, а саме: підготовчий, виконавчий, презентаційний і підсумковий. На даних етапах учні вирішують окремі завдання, такі як : вибір теми проекту, формування мікрогруп, збирання інформації, робота з довідковою літературою, інтерв’ю, анкетування тощо, і , нарешті, презентація та оцінювання проектів. Кінцевим результатом виконання проектів є доповіді, газети, буклети, інструкції, статті, звернення, а також сценарії уривків з художньої літератури і презентації їх на сцені.

Хочу відмітити основні етапи над проектом

1Підготовчий етап - має на меті набуття певних знань та вмінь,котрі необхідні для створення успішного проекту.

2 етап - подумайте та постарайтесь з"ясувати, які актуальні проблеми доречно було б дослідити в процесі роботи.

3 етап - спробуйте разом з дітьми вибрати таку тему дослідження, яка була б найбільш актуальною, корисною та цікавою.

4 етап - для того, щоб повно й об`єктивно проаналізувати та дослідити обрану ситуацію, необхідно зібрати всю інформацію, яка стосується цієї проблеми.

5 етап - найцікавіший, бо пов`язаний з проявами творчості дітей: ми оцінюємо всі існуючі шляхи розв`язання проблеми та зупиняємося на більш оптимальному або пропонуємо власні ідеї.

6 етап - робимо спробу повного чи часткового практичного втілення нашого плану розв`язання проблеми: пишемо та естетично оформлюємо роботи.

7 етап - учням надається можливість підготуватися до представлення свого проекту. Форми презентації можуть бути різноманітними (гра, дискусія, конференція, вистава, свято, випуск стінгазети, тощо).

8 етап - презентуючи матеріал, учні демонструють знання змісту вибраної теми, аргументовано і переконливо відстоюють власний варіант дослідження проблеми, компетентно відповідають на запитання однокласників та вчителя.

9 етап - після закінчення кожної роботи завжди корисно подумати над тим, що дітям вдалося найкраще, над яким етапом було працювати цікавіше, чому учні навчилися, яких помилок можна було б уникнути. Таким чином здобувається важливий навчальний і життєвий досвід, який допоможе вашим учням уникнути помилок у майбутньому і навчатися краще.

В своїй практиці використовую проектні технології на різних етапах навчання. Прості й невеликі за обсягом проекти включаю у цикл уроків у вигляді творчих завдань. Наприклад, діти, особливо маленькі, роблять проекти про їхню сім’ю, будинок, улюблених тваринок, одяг, їжу, демонструючи їх погляд на навколишній світ. А що може бути мотивованішим для дитини? Отже, метод проектів генерує позитивну мотивацію, що є ключем для успішного вивчення англійської мови.
Після підготовки наступає найбільш трудомісткий і тривалий за часом етап роботи над проектом - це збір інформації - звернення до уже набутих знань, робота з різними джерелами інформації, пошук нових знань, формування особистої думки і погляду на предмет проектування.

Варто відмітити, що не всі учні відразу і легко включаються в роботу над проектом. Не можна пропонувати завдання, яке той чи інший учень не може виконати. Завдання повинні відповідати індивідуальному рівню, на якому знаходиться кожен учасник проекту. Необхідно допомогти кожному визначитись з конкретною темою, порадити, на що звернути увагу і як представити свої результати. Саме тут відбувається основна робота викладача англійської мови зі своїми учнями, обговорюється проміжні результати, коректуючи помилки у вживанні мовних одиниць. У учнів не виникає страх перед англійською мовою, вони краще засвоюють його логічну систему. Робота подібного роду дає велику кількість можливостей використовувати пройдені граматичні явища і структури. Без сумніву, опрацьовані в такій ситуації лексичні, граматичні одиниці англійської мови надійніше закріплюються в пам'яті учнів. В процесі роботи над проектом кожен учень має визначитися з певними обов'язками, які йому необхідно буде виконувати для поставленої перед групою чи окремим учасником мети. Всі учні відносяться до своїх завдань здебільшого відповідально. Дуже часто пропонується учням саме з різним рівнем підготовки, різними поглядами на проблему об'єднатися для виконання проекту. Всім знайдеться робота: більш підготовлені учні зроблять необхідний переклад, напишуть твір, вірш, пісню, підготують ребуси, кросворди і т.д., а слабкіші учні із задоволенням художньо оформлять проекти, підберуть дизайн, зроблять фотографії, проведуть зйомки кліпів, фільмів, знайдуть цікавий додатковий матеріал, тощо. Як кажуть, в суперечці народжується істина, варто лише вдало налагодити стосунки між учнями, якщо вони не були досить дружніми.

Важливою умовою ефективної роботи над проектом є підтримання доброзичливої атмосфери, яка спонукає до спілкування і дозволяє учням відчувати почуття успіху. На третьому етапі роботи - презентація - в рамках проектної роботи учні працюють власне над технічним виконанням проекту. Використання комп'ютера надає проекту більшої динаміки. Учні самі набирають тексти своїх творів, вчаться працювати з текстовими та графічними редакторами, вдосконалюють навички роботи на комп'ютері, засвоюють використання електронних версій англо-українських та українсько-англійських словників. В учнів також з'являється практична можливість використовувати знання і навички, отримані на уроках інформатики.

В кабінеті англійської мови діє постійна виставка учнівських проектів, що є сильною мотивацією для творчості. Час від часу проводжу публічний захист виставлених проектів, що сприяє розвитку мовленнєвих навичок та вмінь.

Працюючи в умовах сільської малокомплектної школи намагаюся заповнити недостатність інформації ( слабкість бібліотечного фонду, відсутність у школі доступу до мережі Інтернет) власними силами. За роки роботи створила хороший кабінет, намагаюся постійно поповнювати його сучасною літературою, підписуюся на газети “English”, «Англійська мова та література», одержую газету «Oxford News» і даю можливість використовувати всі наявні в кабінеті матеріали.

Звичайно, не кожен учень спроможний виконати на високому та достатньому рівні проектну роботу, але більшість моїх учнів самі пропонують теми проектних робіт і з задоволенням їх виконують.

У своїй практиці намагаюся органічно поєднувати урок, домашню, позакласну роботу, роботу факультативу з англійської мови, що забезпечує ефективне формування комунікативної компетентності учнів, сприяє розвитку в учнів самостійності, комунікативно-пізнавальної й соціальної активності.

Хочу представити проект над яким ми працювали на гуртку з іноземної мови «Інтелект».

Перш ніж описати етапи роботи хочу зазначити, що гурток «Інтелект» відвідують учні 1-7 класів (через малу комплектацію учнів в нашій школі). Діти від 7 до 11 років були учасниками проекту, а 10-12 років составляли групу координаторів. Керівником проекту був вчитель. Залежно від цього для кожної вікової категорії і рівню знань були розработані відповідні завдання.

Для дітей 6-7 класу було важливо закріпити набуті знання. А для зовсім маленьких поринути в атмосферу англійської мови та отримати певний рівень лексичного мінімуму.

Паспорт проекту


 1. Тема: «Мастер шеф»

 2. Предмет: англійська мова.

 3. Клас: 2,3,4,5,6,7

 4. Склад проектної групи: Калашнік Олександр,Гаранська Любов, Кіченко Андрій,Стебельська Юлія.

 5. Час: довготривалий

 6. Форма роботи: урочно –позаурочна

 7. Цілі:

 • Актуалізувати важливість іноземної мови у міжнародному просторі;

 • Розкрити важливість англійської мови при виборі майбутньої професії;

 • Розширити знання по темі харчування, та практикувати їх у вживанні

 • Виховувати розуміння важливості оволодіння англійською мовою і потреби користуватися нею, як засобом спілкування з теми;

 • Розвивати мовленнєві здібності, логічне викладення думок;

 • Практичне застосування учнями дієслів теперішнього неозначеного та теперішнього тривалого часу;

 • Розкрити важливість англійської мови при виборі майбутньої професії;

 1. Завдання:

 • Залучення учнів у різні види діяльності;

 • Самостійне придбання нових знань;

 • Організація діяльності учнів як індивідуальної, так і групової

 1. Інформаційно-технічне забезпечення:

 • Картки із зображенням продуктів харчування, аудіо записи рецептів. Комп’ютер для створення презентації, фото. Відео обладнання для фіксування процесу, кухонне приладдя, продукти харчування.

 1. Характеристика навчального проекту:

 • За діяльністю: творчий, інформаційний;

 • Предметно-змістовна область: моно-проект;

 • Характеристика взаємовідносин: кооперативний;

 • За кількістю учасників: груповий

 • Тривалість виконання: 3 тижні

 • Характер координації проекту: безпосередній. Гнучкий.

 • Характер контактів: гнучкий

 1. Характер учасників: учні початкової, середньої ланки.

 2. Анотація:Cooking is a part of our life! We are hungry each day! We eat every day! We cook every day! It is very important to know how to prepare dinner for yourself and for your family. How to do shopping! This project helps us to be real professionals at the kitchen. Go ahead! Keep learning

Навчальна мета: • Планувати свою роботу, попередньо прораховуючи можливі результати;

 • Використовувати багато джерел інформації;

 • Самостійно збирати і накопичувати матеріал;

 • Аналізувати, співставляти факти, аргументувати свою думку;

 • приймати рішення;

 • розподіляти обв’язки, взаємодіяти один з одним;

 • створювати «кінцевий продукт»;

 • представляти створене перед аудиторією;

 • оцінювати себе та інших;

Виховна мета:

 • згуртувати дітей;

 • навчити працювати разом згідно власних можливостей, віку, рівню підготовки;

 • виховання любові та поваги до рідної культури;

Працюючи над проектом я отримала не тільки запланований результат, величезне задоволення від процесу, а й значно більше. Учні проявили велику активність. Результати більш ніж очікувані: глибока пошукова робота, поглиблене вивчення лексики по темі «Їжа», «Кухня», «Продукти харчування», використання багатьох дієслів під час приготування справ, вивчення сімейних традицій приготування їжі, робота з батьками, використання інтернет ресурсів, мультимедійних засобів.

Творча робота створила згуртований колектив з учнів різних класів. Проект був дуже креативний було цікаво працювати. Саме цей проект став на початку навчального року початком цікавої спільної роботи.

Під час роботи над проектом саме головне мати чітку ідею, обґрунтовану, навіть якщо це гра. Проблемне питання над яким я зараз працюю, «Роль гри на уроках іноземної мови» можу віднести цей проект до класу «Ігри за відтворення діяльності»

1 етап - підготовчий етап;

Отримання листа від «колег з Англії» Додаток №1

2 етап - визначення актуальних проблем


 • Визначення задач

3 етап - вибір проблеми дослідження;

 • Пошукова робота із словником необхідні слова за темою food, in the kitchen, fruits and vagetables.

4 етап - збір інформаціі;

 • Пошукова робота з батьками. Написання улюблених родинних рецептів. (Додаток №2)

 • Переклад рецептів на англійську мову

5 етап - творчі пошуки шляхів розв язання проблеми;

 • Вибір кращих рецептів

6 етап - практична реалізація ( безпосередня участь: створення і оформлення проекту);

 • Розподіл на команди

 • Проведення інструктажу

 • Приготування святкового обіду(2 год)

 • Визначення фотокореспондента

7 етап - підготовка до представлення проекту;

 • Запис відео кліпу з розповіддю рецепту

8 етап - презентація проекту;

 • Виготовлення презентації

9 етап - підведення підсумків.

 • Оцінювання робіт

Основна ідея полягала в тому, що англійські кухарі довідались про наші українські страви, як найкращі страви світу. Вони запросили нас «професіоналів кухарів» провести тиждень української кухні у найвідомішому ресторані Лондона « Kitchen of Queen» Для цього нам потрібно було вивчити всю кухонну лексику, назви фруктів та овочів, багато дієслів разом з прийменниками. Ми провели пошукову роботу: робота із словником, в Інтернеті, а також з батьками для написання старовинних родинних рецептів. Кульмінацією був проведений захід «Майстер –шеф» в якому приймали участь дві команди ( учні 2-7 класів) Діти готували борщ, спагеті, вінегрет та солодкий рецепт з груш та айви. Треба було знати назви посуду та сервірувати стіл.

Напевно можна сказати, що приготування справ не було обов’язковим, можно було зобити це в рамках класу використовуючи картинки продуктів харчування.

Але під час приготування були задіяні всі органи почуття дуже важливо було не тільки задіяти органи слуху та зору дитини , а його кінестетичне сприйняття.

Важливо було під час роботи підходити до дитини й питати: • What are you doing now?

I am peeling a potato/ I am cutting an onion.

 • Is the salad salty?

 • Are the pears sweet?

Завершальним етапом було створення презентації проекту та оцінювання робіт.

Діти 7 класу створили цикл телепередач «Tasty food» де записували на відео приготування обраного рецепту.

Хоча виконання будь-якого проектного завдання вимагає багато часових витрат, роботи з великою кількістю джерел і виконання більших обсягів роботи, подібні проекти поглиблюють знання учнів з англійської мови, але й навчають їх користуватися комп’ютерною технікою.

Над проектом наполегливо працювали майже місяць. Але це принесло свої результати. Проектна робота – одна з найбільш цікавих методик, які може використовувати вчитель. Вона дозволяє ефективно реалізувати комунікативний підхід і у навчальному процесі з іноземної мови, а саме: вивчення мови через особисту діяльність учня, оволодіння мовою у процесі спілкування. Для виконання проектного завдання потрібні загальні знання про країну досліджуваної мови включати знання про географію, історію , культуру, соціальні й політичні особливості країни, ї традиції та звичаї. Знання про країну проживання дозволяють нам прищеплювати учням почуття любові до України, відчувати гордість за свою країну формують в учнів громадянську позицію. Крім цього учень повинен володіти певними мовленевими компетенція ми, а бажання висловитися змушує його ці компетенції вдосконалювати. Нестандартне бачення проблеми допомагає нам сформувати творчу особистість.

Намагаюсь аналізувати роботою за допомогою критеріїв готовності учнівського проекту (за методикою американських учених Л. Макбрайд, Ф. Дрейк, М. Левінскі)

• Закінченість

Ви включили в проект все необхідне?

• Ясність, грамотність та чіткість • Ваш проект написано чітко? Чи виправ­лені граматичні й орфографічні помилки?

 • Чи доступні для розуміння ваші головні до­кази й судження?

• Інформація (документи)

Чи правдивою є викладена інформація?


— Чи важлива та інформація, яку ви включили для викладу теми?

 • Чи є у вас документальне підтвердження ваших матеріалів?

 • Ви використовували гідні довіри джерела? Вони були оригінальними?

 • Чи відібрали ви найкращі й найважливіші джерела інформації?

• Підтвердження

Чи наводите ви приклади, щоб підкреслити головні думки?

Чи добре ви продумали головні докази?

• Графічне оформлення

Чи містить ваш проект графічну інфор­мацію? Чи є підписи, заголовки?

Чи добре графічне оформлення поєднується зі змістом?

Чи допоможе графічне оформлення людям зрозуміти вашу газету?

• Переконливість та практичність


 • Ваше проект дійсно переконує, що об­рана вами проблема важлива?

 • Чи пропоноване рішення безпосередньо пов’язане із проблемою?

 • Наскільки пропонована вами програма практична й реалістична?

Підведення підсумків.

-Ви можете показати, чого ви навчилися в процесі роботи над проектом

ВИСНОВКИ


Мета проектної роботи полягає в можливості кожної дитини проявити себе якнайкращє: продемонструвати свої творчі здібності, використовуючи при цьому набуті знання й навички з лексики, граматики, тощо, поділитися життєвим досвідом, розкрити в собі й своїх друзях нові таланти, позбутися багатьох комплексів, мати на все свій власний погляд і не боятися його відстояти, навчитися слухати думки інших і поважати їх. До даної роботи я залучаю абсолютно всіх учнів, не зважаючи на їх рівень знань або вік. Бо тут головнішим є сам процес роботи, а не її результат.

Всім знайдеться робота: більш підготовлені учні зроблять необхідний переклад, напишуть твір, вірш, пісню, підготують ребуси, кросворди і т.д., а слабкіші учні із задоволенням художньо оформлять проекти, підберуть дизайн, зроблять фотографії, проведуть з"йомки кліпів, фільмів, знайдуть цікавий додатковий матеріал, тощо. Як кажуть, в суперечці народжується істина, але мені вдається вдало налагодити стосунки між дітьми, якщо вони не були досить дружніми. Іноді діти погоджуються зі мною, а деколи вони прагнуть самостійно організувати свою роботу.

Проектна діяльність дозволяє учням виступати в ролі авторів, творців, підвищує творчий потенціал, розширює не лише загальний кругозір, але і сприяє розширенню мовних знань.

Мета навчання іноземній мові - комунікативна діяльність учнів, тобто практичне володіння іноземною мовою. Завдання викладача активізувати діяльність кожного учня, створити ситуації для їх творчої активності в процесі навчання. Використання нових інформаційних технологій не тільки оживляє і орізноманітнює учбовий процес, а й відкриває більші можливості для розширення оглядових рамок, без сумніву, несе у собі величезний мотиваційний потенціал і сприяє принципам індивідуалізації навчання.

Проектна діяльність дозволяє учням виступати в ролі авторів, творців, підвищує творчий потенціал, розширює не тільки загальний кругозір, а й сприяє розширенню мовних знань. Участь в інтернет-проектах підвищує рівень практичного володіння англійською мовою і комп'ютером, а головне формує навички самостійної роботи,ініціативність. В процесі проектної роботи відповідальність покладається на самого учня як індивіда. Найважливіше те, що учень, а не викладач, визначає, що буде містити проект, в якій форміі як пройде його презентація. Проект - це можливість учнів виразити власні ідеї в зручній для них, творчо продуманій формі. Використання проектної методики на заняттях англійської мови показало, що учні:

• досягають хороших результатів у вивченні іноземної мови;

• мають практичну можливість використати навички, отримані на уроках з

інших предметів;

• розуміють необхідність міжпредметних зв'язків.

Метод проектів володіє рядом переваг перед традиційними методами навчання.

Важливо також не забувати про таку важливу річ, як позитивне ставлення до кожної дитини, заохочування, вдячність за вчасно й вдало виконану роботу, що неодмінно надихне учнів на творчі злети, свіжі й неординарні ідеї.

Отже, робота над навчальним проектом – це практика особистісно орієнтованого навчання в процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів. Учень свою роботу усвідомлює так: «Все, що я пізнаю, я знаю, для чого мені потрібно і де я можу ці знання застосувати». Для вчителя – це прагнення знайти розумний баланс між академічними і прагматичними знаннями, уміннями й навичками. Суть проектної технології полягає в тому, щоб стимулювати інтерес до певних проблем, спонукаючи оволодіння певною сумою знань через проектну діяльність, яка передбачає роз’язання однієї або цілої низки проблем, показати практичне застосування одержаних знань. Проектна робота дає нам широкий спектр діяльності, яка невичерпна, як невичерпна творчість, тому ця методика буде завжди актуальною.

Використання методу проектів на уроках англійської мови допомагає мені як вчителю не тільки розвивати в учнів мовленнєві навички та уміння, а й формувати в них інтелектуальні і мовленнєві здібності. Проектна методика викладання іноземної мови є однією з найсучасніших методик. Активно розвиваючи інтегровані вміння та знання, ініціативу, співробітництво і взаємну відповідальність, вона справедливо поєднує на практиці фундаментальні принципи формування комунікативної компетенції учнів в процесі навчання мови із загальними завданнями і цінностями національної і європейської освіти.

Додаток №1
Каталог: workFiles
workFiles -> Історія виникнення ляльки мотанки
workFiles -> В. О. Сухомлинський ХХІ століття ера, яка принципово відрізняється від попередньої новою якістю знання, новими способами пізнання, потребою створення інформаційної культури особистості
workFiles -> Урок біології у 9-му класі Підготувала: вчитель біології Єрикалова Люд ми ла Олексіївна
workFiles -> Департамент освіти І науки Черкаської обласної державної адміністрації Відділ освіти Тальнівської райдержадміністрації Тальнівський районний методичний кабінет Тальнівський нвк «загальноосвітня школа і-іііст
workFiles -> Кругосвітні експедиції (Джеймса Кука, Івана Крузенштерна, Юрія Лисянського). Практична робота №2
workFiles -> Технології успішного навчання
workFiles -> Технології успішного навчання
workFiles -> Тема. Олександр Гаврош. Про письменника. Повість "Неймовірні пригоди Івана Сили". Ознайомлення з історичною довідкою про Івана Фірцака (Івана Силу), про пригоди українського силача. Робота з текстом
workFiles -> Он взрослых изводил вопросом: “Почему?” Его прозвали “маленький философ” Но только он подрос, как начали ему

Скачати 471.36 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка