Мультилінгвальна текстова комунікація у світлі сучасних лінгвістичних технологій


ДОДАТОК Б Орієнтовна схема лінгвістичного аналізу текстуСторінка4/14
Дата конвертації11.09.2018
Розмір1.51 Mb.
#49809
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ДОДАТОК Б

Орієнтовна схема лінгвістичного аналізу тексту


Основу лінгвістичного аналізу тексту складає як аналіз істотних характеристик самого тексту, так і тих позатекстових факторів, які визначають його концептуальну й формальну структуру. Тому в процесі аналізу необхідно концентрувати увагу на таких факторах:

    1. Позатекстові фактори аналізу (textexterne Faktoren)

  1. Авторство тексту: особа або група осіб, які створили текст.

   1. Соціальна роль автора тексту стосовно реципієнта: приватна чи офіційна; за рівнем комунікації: експерт – експерт, експерт – неексперт тощо.

   2. Пресупозиція автора відносно реципієнта: знання комунікативної ситуації, цільової аудиторії (знання про мову, культуру, фахову підготовку тощо), обирання відповідного типу тексту (навчальна література, супроводжувальна документація, науково-популярний текст), предмету або теми комунікації.

  2. Тип комунікації.

1.2.1. Симетрична персональна комунікація (безпосередні учасники комунікації).

1.2.2. Асиметрична персональна комунікація (листування).  1. Канал комунікації.

   1. Акустичний (розмова телефоном), оптичний (друкований текст), гібридний (телепередача) тощо.

   2. Динамічний (розмова телефоном) або статичний (текст книги).

  2. Засіб комунікації: лінійний тест або гіпертекст, мультимедійний текст, аудіотекст тощо.

  3. Носій: паперовий (газета, книга, журнал, рекламний проспект) чи електронний (файл).

  4. Ступінь опрацювання тексту: спонтанне або підготовлене мовлення, ретельно підготований текст або нотатки зроблені нашвидкуруч.

  5. Хронологічні параметри тексту: актуальність тексту, модернізація або історизація тексту, хронолічний дейксис тексту відносно комунікативної ситуації: передчасний (описує подій, які вже відбулися), одночасний (симетрична комунікація), майбутній (описує події, які ще не відбулися).

    1. Текстові аспекти аналізу (Textinterne Merkmale)

  1. Макет тексту: текст, таблиці, рисунки, діаграми, поля, виноски; функція невербальних фрагментів тексту: ілюстративна, організаційна, декоративна тощо.

  2. Форматування тексту: абзаци, шрифт, колір, фон тощо.

  3. Макроструктура: глобальна структура тексту латентна чи явна: зміст, розділи, список літератури; абзаци, списки, нотації; знаки пунктуації; макет сторінки; ступінь конвенційності макроструктури: рецензія, анотація тощо.

  4. Правопис: стандартизований або з відхиленнями від норми (часто вживається у логотипах та номенклатурах: BioGran); помилки складання; написання дат, одиниць виміру тощо.

  5. Тема:

   1. Специфічна або загальновідома.

   2. Реальна, документальна або вигадана.

   3. Репрезентація теми: дескриптивно, латентно, іронічно, аргументовно, експлікативно, наративно (описово) тощо.

   4. Рівень абстракції, фаховість та інформативна насиченість тексту.

  6. Тематична прогресія: проста лінійна прогресія, константна прогресія, гіпертема з розщепленими темами тощо; логічність та зрозумілість темо-ремної ієрархії тексту на рівні мікроструктури; зв’язок між мікротемами на рівні тексту: імпліцитний чи експліцитний.

  7. Когезія тексту: узгодження слів у реченні, зв’зування слів та речень на рівні лінійної структури: сполучні слова, частки, прийменники, сполучники тощо.

  8. Когеренція тексту: логічне та семантичне структурування змістовних сегментів тексту, зрозумілість тексту; семантична когерентність вербальних та ілюстративних фрагментів тексту; редундантність тексту; конвенційність викладення матеріалу.

2.8.1. Референційна когеренція: повна та часткова лексична рекуренція; дейктичні параметри тексту: артиклі, займенники; субституції у формі синонімів, гіперо-гіпонімів, метафоричних та метонімічних парафраз; еліптичні речення; темпоральні узгодження для експлікації послідовності описуваних, подій, явищ та процесів.

2.8.2. Реляційна когеренція: логічні й концептуальні зв’язки різного типу між окремими сегментами тексту, напр.: причини – наслідку, умови – результату, включення тощо.

2.8.3. Метакомунікативні прийоми: посилання на інші розділи, рисунки, таблиці тощо.

2.9. Стилістичні особливості тексту:

2.9.1. Стиль: номінальний чи вербальний.

2.9.2. Тип тексту: літературний твір, науковий або науково-популярний текст тощо.

2.9.2. Стилістичний рівень тексту: норма, високий, знижений, просторічно-вульгарний, жаргонний.

2.9.3. Стилістичні фігури та риторичні прийоми: метафора, метонімія, гіпербола, риторичні питання, алітерація, ідіоматичні висловлення, колокації, конотативна лексика тощо.

2.9.4. Норма і текст: конвенціоналізований текст, текст з порушенням норми.

2.9.5. Перспектива викладення матеріалу: активна або пасивна форма повідомлення; персональна або безособова тощо.

2.10. Граматичні особливості тексту.

2.10.1. Морфологічний рівень: артиклі як граматичний засіб вираження «(не)означеності»; стан: активний чи пасивний; спосіб: дійсний, умовний чи наказовий; граматичні засоби вираження пасивності, модальності, процесуальності, атрибуції тощо.

2.10.2. Синтаксичний рівень: гіпотаксис та паратаксис, довжина речення тощо.

2.11. Лексичний рівень.

2.11.1. Парадигматичний та семантичний рівень: синонімія, омонімія, полісемія, гіперо-гіпонімія, антонімія, еквонімія, епонімія тощо.

2.11.2. Словотвір: композиція, деривація, скорочення слів, запозичення, конверсія, семантична деривація тощо.

2.11.3. Лексичний склад: термінологічна лексика, історизми, архаїзми, неологізми, культуреми, етично-моральна та ідеологічна лексика, нонсенси тощо.


  1. Локалізація і / або інтернаціоналізація тексту: регіональні або культурні особливості тексту: культурно-специфічна лексика, табу; спрямованість тексту на глобальну аудиторію: культурна нейтральність тексту.

  2. Інтенція

   1. Тип тексту з огляду на комунікативну ситуацію: директивний, апеляційний, дескриптивний тощо.

Скористаємось цією схемою для аналізу текстуUnser Schirmherr Oblomow. Eine Polemik zu Arbeit und Ruhestand

Quelle: [http://www.dradio.de/dlr/sendungen/feuilleton/221771/] [17.12.03]

Gesendet am 16.12.03 als gesprochener Kommentar

Der Text des Kommentars vorgelegt von Dr. Andrea Wurm,

FR 4.6, Universität des Saarlandes, Saarbrücken

Ihren 46. Geburtstag feierte Frau Oblomowa im Büro, im Kreise der Kollegen und Mitarbeiter. Auch ihr Chef war eingeladen. Es gab Kaffee und Kuchen, im Verlauf des nachmittags auch Wein und Whisky. Man sprach über Vergangenes und über Zukünftiges, dabei sagte sie, dass sie zu ihrem Fünfzigsten nicht mehr arbeiten wolle, sie bemühe sich um einen Schwerbehindertenausweis.

Eine Zeitlang kreiste das Thema um die Frage, wie man sich am besten in den Besitz eines solchen Ausweises bringen könne, mit welchem medizinischen Befund und bei welchem – als besonders menschenfreundlich bekannten – Arzt. Es gab Tipps und Gelächter und Anspielungen, die unter anderem auch auf die Risikofaktoren des Geburtstagskindes zielten.

Denn die waren erheblich: 160 cm groß, dabei über 100 Kilo Körpergewicht, 40 bis 60 Zigaretten am Tag und eine ordentliche tägliche Dosis Whisky. Und Herzrhythmusstörungen meinte sie auch schon bemerkt zu haben. Gute Aussichten also auf einen Behindertenausweis. So schien es jedenfalls. Das war ein Irrtum, denn das besagte Herz wollte nicht wie sie, es war unbelehrbar gesund. Frau Oblomowa ging von Arzt zu Arzt. Sie bekam Komplimente und auch Ratschläge, wie sie ihr Gewicht, ihre Trink- und Rauchgewohnheiten reduzieren könne, aber keinen Behindertenausweis. Erst nach drei Jahren war es so weit, also immerhin vor ihrem fünfzigsten Geburtstag. Da endlich war sie schwerbehindert und schied aus dem öffentlichen Dienst aus.

Dass es länger als nötig gedauert hatte, lag weniger an dem guten Willen der von ihr persönlich ausgesuchten Ärzte als am hohen Anspruchsniveau der Patientin. Ihre Sehnsucht nach staatlich nachgewiesener Behinderung wurde vor allem dadurch erschwert, dass sie es nicht nur auf einen Behindertenausweis, sondern auch auf einen Behindertenparkplatz abgesehen hatte.

Inzwischen ist Frau Oblomowa glücklich behindert. Sie zündet sich, anstatt in den Dienst zu fahren, vor dem Frühstück schon die erste Zigarette an und geht mit den wirkungsmächtigen Alkoholika unvermindert großzügig um. Und ihr Körpergewicht hat zugenommen. Keine Kollegin ruft sie an, wenn sie im Dienst nicht erscheint, keiner hört sich ihre Beschwerden an, keiner beraubt sie ihrer Freiheit. Sie macht von ihren gesetzlich verbrieften Rechten Gebrauch: sie trinkt und raucht und isst – und sonst gar nichts.

Unsere gesetzlich verbrieften Rechte machen weder glücklich, noch dienen sie dem Gemeinwohl. Das scheint klar. Trotzdem verkörpern sie unseren politischen Willen. Der aber ist paradox. Was also ist die so paradoxe Botschaft: Arbeit ist schlecht, ein wahrer Horror. Arbeit macht unglücklich, krank, abhängig. Das ist die erste Botschaft. Je weniger einer arbeitet, desto besser. Je weniger Arbeit, desto mehr Lebensqualität. Dass wir in Deutschland die niedrigste Wochenarbeitszeit, die niedrigste Jahresarbeitszeit, die niedrigste Lebensarbeitszeit auf der Welt haben, das wissen alle und sind zufrieden. Wir halten das für eine soziale Errungenschaft, für ein Stück gelungener Emanzipation. Der Kampf um die allseits befreiende Behinderung gerät zum Leistungssport. Die geheime Utopie der Deutschen ist eine Welt, in der – von morgens bis abends, Woche um Woche, das ganze Jahr lang, lebenslänglich – niemand arbeitet. Insofern entsprechen die hohen Arbeitslosenzahlen mehr als uns bewusst wird, unserer tiefsten Sehnsucht. Wir sind auf dem richtigen Weg: Null Arbeit bei vollem Lohnausgleich. Dass die Gewerkschaften den Menschen die Arbeit nicht nur zu beschneiden, sondern auch mies zu machen versuchen, erscheint uns als das sozial gerechte Relikt der marxistischen Behauptung, dass Arbeit entfremdet und demütigt.

Die zweite Botschaft heißt: die Welt steht Kopf. Seit Beginn der menschlichen Geschichte waren die Reichen und Mächtigen auch die Faulen. Der Adel feierte seine Feste in Versailles, in den Armen der Mätresse und auf der Jagd, während die Armen und die Schwachen ackern mussten bis sie ihre von Arbeit und Mühsal zerschundenen Leiber ins Grab legten. Heute ist es eher umgekehrt. Der Arbeitnehmer ist das Idol, der Arbeitgeber der – wenn auch nützliche – Idiot. Der Arbeitnehmer arbeitet immer weniger, seine vermeintlichen Ausbeuter immer mehr. Empirische Erhebungen zeigen, dass Menschen in Führungspositionen keine 40 oder gar 35, sondern 50, 60, oft sogar 70 arbeiten. Aber das zählt nicht. Wer arbeitet, ist ein workaholic, krank. Zu viel Arbeit ist verächtlich und Freizeit heilig. Sport ist uns wichtig aber natürlich nur als Zuschauer. In verrückter Weise hat Marx Recht bekommen: der Arbeitnehmer ist wirklich abhängig, aber nicht von seiner Arbeit und von seinem Arbeitgeber, sondern von seiner Freizeit und der Freizeitindustrie. Nicht seinem Unterhalt gilt seine Leidenschaft, sondern seiner Unterhaltung. Dieter Bohlen und Bayern München, mehr is nich.Alexander Schuller ist Soziologe, Publizist und Professor in Berlin. Er hatte Forschungsprofessuren in den USA (Princeton, Harvard) und ist Mitherausgeber von 'Paragrana' (Akademie-Verlag). In seinen wissenschaftlichen Veröffentlichungen befasst er sich mit Fragen der Anthropologie und der Bildungs-, Medizin-, Geschichts- und Alltagssoziologie. Er arbeitet als Rundfunk-Autor sowie für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und gelegentlich für die TAZ, die Süddeutsche Zeitung, Die Welt, Die Zeit und für die Zeitschriften Merkur und Universität.

TEXTANALYSE (аналіз наш – А. М.)

Die sprachliche Korrektur von Dr. Andrea Wurm,

FR 4.6, Universität des Saarlandes, SaarbrückenKommunikator/Produzent

Personen Prof. Alexander Schuller ist Soziologe, Publizist. Kommunikator und Produzent.

soziale Rolle der öffentliche Kommentar eines erfahrenen Fachmanns bezüglich Paradoxa gesetzlich verbriefter Rechte von Deutschen auf die „befreiende Behinderung“ sowie auf die gegenwärtige Verteilung der sozialen Rollen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern.

Kommunikationsebene: Fachmann > alle Interessenten: sowohl Laien als auch betroffene FachleuteWissen das angesprochene Thema ist relevant und muss deswegen dem breiten Publikum expliziert werden. Der Kommunikator hat einen (kleinen) Wissensvorsprung vor dem Rezipienten.

Rezipienten

Der vorliegende Kommentar kann als ein Mischtyp betrachtet werden, in dem zwei kommunikative Funktionen gleichzeitig zum Zuge kommen: 1) Informationsvermittlung, die in die Kommentierung eines sozialen Phänomens eingebettet ist; 2) Appell als Vesuch, das Verhalten des Bürgers zu beeinflussen. Dieser latente Appell richtet sich vermutlich an die Bürger einerseits sowie an den Gesetzgeber andererseits. Die ersten werden zum ehrlichen und verantwortungsvollen Umgang mit den sozialen Rechten aufgerufen. Die zweiten sollten Maßnahmen treffen, die den Missbrauch der sozialen Errungenschaften künftig ausschließen sollten und dadurch den nachhaltigen Wohlstand in Deutschland versprechen sollten.Medim

Kanal

1) ursprünglich akustisch, aber der aufgeschriebene Text ist optisch.

2) das Kommentar selbst war flüchtig, der Text ist aber konserviert.

Gerichtetheit

1) massenmediale Kommunikation

2) asymmetrischer Kontakt (P
Textträger Papier

Art des Mediums Ausdruck

Grad der Ausarbeitung sorgfältig vorbereiteter Kommentar

Gesamtgestalt reiner Text

Zeitliche Dimension

Text aktuell

Gegenstand in der ersten Linie vozeitig, weil die Ist-Situation dargestellt wird. Für die Zukunft ist das Thema auch von großer Relevanz (Appell), deswegen auch nachzeitig.

Geltungsbereich

Ortsbezug

1) Text: Deutschland landesweit

2) Gegenstand des Textes: allgemeingültig (aber doch stark auf Deutschland bezogen)

Thema


 1. Thema/Gegenstand

 2. 1) generisch (allgemeingültig) aber vom Besonderen (Frau Oblomowa) zum Allgemeinen

 3. 2) faktizitätstreu und realitätsgerecht 4. Textinterne Merkmale

Formale Gestaltung

Absatzgestaltung

Formatierung Text ist linksbündig, der Titel ist durch die Schriftgröße und die Informationen über den Kommunikator durch die Kursivschrift hervorgehoben.

Makrostrukturelle Gliederungssignale Absätze gegliedert den angesprochenen Subhauptthemen entsprechend ohne linguistische Meta-Äußerungen:

 • Bemühungen von Frau O. um einen befreienden Behindertenausweis, die während der Party diskutiert sowie ironisiert wurden.

 • Drei lange Jahre zum Erreichen des Ziels.

 • Analyse von vorkommenden Hindernissen.

 • Lebensqualität einer „glücklich“ Behinderten

 • Paradoxa von gesetzlich verbrieften Rechten in Deutschland und ihren sozialen Folgen.

Interpunktion Punkte für Aussagesätze und viele Kommas für Aufzählungen.

Layout Gliederung in Absätze, sonst keine mehr.

Orthographie neue Rechtschreibung, Transliteration von russischen Eigennamen (Oblomowa), genormte und konventionalisierte Rechtschreibung für deutsche Eigennamen (Dieter Bohlen, Bayern München)

Typographie Festabstände, größere Schrift des Titels und Kursiv für die Hervorhebung des Kommunikator-Infos

Struktur des Textes/Kohärenz

Aufbau einfacher Aufbau, Explikation des Hyperthemas in weiteren Subthemen, die in separaten Absätzen behandelt werden. Beispiel Frau Oblomowa (Besonderes), Übergang zu Paradoxon „Arbeit ist Unfreiheit“, Analyse des dahinterliegenden gesellschaftlichen Problems (s. nächster Punkt)

Thematische Progression

Die Entfaltung der thematischen Progression vom vorliegenden Kommentar lässt sich an den Beispielen unten skizziert veranschaulichen und das ganze „Gerüst“ der funktionalen Textperspektive wird anschließend im Anhang vorgelegt.

Als Hyperthema wird der Missbrauch der sozialen Errungenschaften in Deutschland angesprochen, das in eine geschickte Kombination weiterer Unterthemen zersplittert wird. Aufgrund des Kontextes lassen sich folgende identifizieren: 1) Frau Oblomowa als Gestalt; 2) Erwerb der „glücklichen Behinderung“ als Verfahren; 3) Lebensqualität, Rechte sowie Verpflichtungen in Bezug auf Rollenverteilung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern; 4) Paradoxa gesetzlich verbriefter Rechte.

Für eine intersubjektive Thema-Rhema-Strukturierung der Textteile wurde das von Danes angebotene „objektive Kriterium“ gewählt, dem Ergänzungsfragen zugrunde liegen. Die Antworten auf diese Fragen sollten das Rhema einführen sowie explizieren.Im ersten Absatz wird das Thema „Frau Oblomowa“ (T1) durch das Rhema „feierte ihren Geburtstag“ (R 1) verdeutlicht. Danach wird dieses Rhema durch die weiteren Rhemen expliziert, die seinen Verlauf beschreiben. Das lässt sich durch die Kette von Ergänzungsfragen veranschaulichen und zwar:

Was machte Frau O. im Büro?

Feierte Ihren 46. Geburtstag (R 1).

Wer wurde eingeladen?

Kollegen, Mitarbeiter, Chef (R 1.1) (R 1.2).

Was war zum Essen und zum Trinken?

Kaffee, Wein, Whisky, Kuchen (R 2.1) (R 2.2).

Was wurde geplaudert?

Vergangenes und Zukünftiges (R 3): Frau O. wollte nicht arbeiten (R 3.1) und bemüht sich um einen Schwerbehindertenausweis (R 3.2=T2).

In Analogie zu einem der von Danes angebotenen Klassifikationstypen „Progression mit abgeleiteten Themen“ kann man wahrscheinlich diese Progressionsart als „Progression mit abgeleiteten Rhemen“ bezeichnen.Im zweiten Absatz werden die Wege sowie Chancen für den Erwerb des Ausweises unter Kollegen ironisiert, deswegen werden die gleichen Themen wieder erwähnt und paraphrasiert, um die Tautologie zu vermeiden und den Text stilistisch wohl zu formulieren, z. B.:

T1: Frau Oblomova, Geburtstagskind, sie.

T2: Schwerbehindertenausweis, Thema, Behindertenausweis.

Im Absatz 2 werden auch drei neue Themen angesprochen und zwar T2 Thema), T3 (Risikofaktoren des Geburtstagskindes) und T4 (Aussichten auf einen Behindertenausweis), die aus den früher aufgetauchten Rhemen ableitbar sind und diese scherzhafte Plauderei präzisieren, z. B.:Um welche Frage kreiste das Thema (R 3.2=T2)?

 1. Wie man sich in den Besitz eines solchen Ausweises bringen könne (R 4.1)

 2. Mit welchem medizinischen Befund (R 4.2)

 3. Bei welchem Arzt (R 4.3)

Welche Risikofaktoren (R 5.2=T3) waren erheblich?

Größe (R 6.1)

Gewicht (R 6.2)

Zigaretten- sowie Alkoholsucht (R 6.3) (R 6.4)

Herzrhytmusstörungen (R 6.5)

T4 (Gute Aussichten) kann als die Progression mit einem thematischen Sprung klassifiziert werden, weil sie aus den früher erwähnten Rhemen resultiert.Das Rhema (R 8.1) wird in mehrere Rhemen zerlegt, was aus der Fragenkette zu erschließen ist:

Was machte Frau O.?

Sie ging von Arzt zu Arzt (R 8.1)

Was hört sie von Ärzten?

Komplimente und Ratschläge (R 8.1.1)

Welche Ratschäge bekommt sie von Ärzten?

Wie sie ihr Gewicht, ihre Trink- und Rauchgewohnheiten reduzieren könne (R 8.1.1.1)

ALSO, wie aus der Analyse zu erschließen ist, wird die thema-rhematische Progression im Text durch keine einfache Dichotomie dargestellt, sondern in einer komplizierten Hierarchie eingebettet, der semantische Beziehungen wie Implikation, Identifizierung, Explikation, Hypero-Hyponymie zugrunde liegen und die auf der Sprachebene durch spezielle Ausdrucksmittel wie Paraphrasen, Anapher, Deixis, Rekkurenzen u. a. ausgedrückt werden.

Abbildungen keine

Herstellbarkeit von Kohärenz Wie aus der thematischen Progression der Sätze zu erschließen ist, ist die Kohärenz auf der Satzebene leicht herstellbar. Auf der Textebene fehlen aber explizite Verknüpfungen zwischen manchen Subhauptthemen und zwar:

 • Der Übergang „Geburtstagsfest – echte Bemühungen auf dem Wege zum Ziel“ ist latent.

 • Auch der Übergang von der Beschreibung einer persönlichen Geschichte zum Kommentar der Sozialpolitik in Deutschland ist kaum expliziert.

 • Im Text fehlen metakommunikative Äußerungen, die den Zugang zu Textinhalten sowie ihr Verstehen für Rezipienten erleichtern.

Sequenzierung Monosequenzierung (Schlüsselwörter wie Damit, Übrigens), anaphorischer Verweis im letzten Absatz auf den 1. Absatz (Wirkungsgrad)

Themenentfaltung überwigend deskriptiv (Beschreibung von Bemühungen von Frau O.) und latent ironisch (glücklich behindert, der nützliche Idiot), aber auch, narrativ (der 1. Absatz) und explikativ (Explikation der paradoxen Botschaften im letzten Absatz).

Struktursignale/Kohäsion

Bezugnahme

Absolute Rekurrenzen (Frau Oblomova; Behindertenausweis) // partielle Rekurrenz (Frau Oblomova, Geburtstagskind; Schwerbehindertenausweis, Thema)Anaphorische Bezugnahme (Frau Oblomova…., sie……)

Referenzidentität bei variierender Wiederaufnahme (Frau Oblomova, Geburtstagskind, sie.)

Nebenbei-Prädikationen: Arbeitgeber, Idiot, Ausbeuter

Deiktische Ausdrücke verweisen auf:

 • die personellen (sie)

 • temporalen (dabei; heute; seit Beginn der menschlichen Geschichte)

 • lokalen (In Deutschland) Charakteristika des Textes

Gleiches Wortfeld: Arzt, Befund, Behindertenausweis;

Oberbegriff – Unterbegriff: Behindertenausweis – SchwerbehindertenausweisHyperonym: Hyponym (Ko-Hyponyme): Freizeit: Unterhaltung, Sport

Implikation: Reichen und Mächtigen > Faulen; Armen und Schwachen > ackern, arbeiten, sich schinden

Konversion: behindert – Behinderte; Reiche – Arme

Synonyme: Leidenschaft, Sehnsucht; schlecht, Horror

Antonyme: Arbeitgeber – Arbeitnehmer; Reiche – Arme

Konnexion

Formen von Konnektoren:

 • Interpunktion (Komma, Doppelpunkt)

 • Konjunktionen: Parataxe (und; aber)

 • Hypotaxe (Eine Zeitlang kreiste das Thema um die Frage, wie man sich am besten in den Besitz eines solchen Ausweises bringen könne, mit welchem medizinischen Befund …);

 • Präpositionen (je.., desto…),

 • Phrasen (unter anderem)

Sprachlichen Elementen inhärent:

 • temporal (Seit Beginn …; während die Armen und die Schwachen)

 • additiv (und)

 • konditional (wenn sie im Dienst nicht erscheint)

 • konzessiv (Trotzdem verkörpern sie unseren politischen Willen)

 • modal-instrumental (wie man sich am besten in den Besitz eines solchen Ausweises bringen könne)

 • ergänzend (dass sie zu ihrem Fünfzigsten nicht mehr arbeiten wolle)

Bezug von Konnektoren Grund > Folgen: Das war ein Irrtum, denn das besagte Herz wollte nicht… ; Gegenüberstellung: Nicht seinem Unterhalt gilt seine Leidenschaft, sondern seiner Unterhaltung.

Struktur

Gruppierung von Textelementen als Anzeige einer temporalen Vertextungsstruktur: Seit Beginn der menschlichen Geschichte … Heute

Gruppierung von Textelementen als Anzeige einer Aufzählungsankündigung: die erste Botschaft … Die zweite Botschaft

Informationsgewichtung: Keine typografischen Formatierungen in Form von Klammern, Gedankenstrichen, Ausklammerung in Fuß- oder Endnoten.Stil/Register

Rhetorische Figuren/Stilmittel Metapher (Frau Oblomova) Wiederholungen (Behindertenausweis), Paraphrasen (Heute ist es umgekehrt = Die Welt steht Kopf), Aufzählungen (Sie trinkt und raucht und isst…), Hyperbeln (Arbeit ist ein wahrer Horror), pejorative Lexik (Ausbeuter, Idiot).

Norm teilweise fachlich (Befund, gesetzlich verbrieften Rechte, verbrieften Rechten, Herzrhytmusstörungen), teilweise umgangssprachlich (sonst gar nichts)

Register/Textsorte der Text lässt sich als narrativ sowie darstellend determinieren, deswegen werden 3. Person Sg. und Pl. überwiegend verwendet. Hypothetische Rezipienten werden dabei indirekt und implizit angesprochen.

Stilebene Mischung aus Fachsprache (der letzte Absatz) und Umgangssprache (Haupttext)

Grammatik

Artikel/Determinanten Im Text werden bestimmte und unbestimmte Artikel sowie ihre semantisch äquivalenten Substitutionen, vertreten durch Posessivartikel (Ihr Chef, Ihr Gewicht, Ihre Trink), Fragepronomen (mit welchem medizinischen Befund), verneinendes Pronomen (keinen Behindertenausweis) u. a.

Konstruktion

Flexion Gebrauch von grammatisch korrekten Konjugations- (sie zündet sich) sowie Deklinationsformen (den Dienst; Deklinationstyp des Subjektivs: stark, m, Akk., mit den wirkungsmächtigen Alkoholika – Deklinationstyp des Adjektivs: schwach, Pl., Dativ)

Rektion normgerechte Verwendung von:

 • Verben (anrufen 2-wertiges Verb: Keine Kollegin ruft sie an; trinken, rauchen, essen – 1-wertige Verben, die optional Objekte einbeziehen könnten: sie trinkt und raucht und isst..)

 • sowie Rektion der Verben im Text zeigt keine Abweichungen (lag weniger an (D) dem guten Willen, Sehnsucht nach (D) staatlich nachgewiesener Behinderung)

Kongruenz keine normgerechte Kongruenz auf allen Ebenen:

Artikel + Substantiv: die Welt..

Artikel+Adjektiv+Substantiv: die so paradoxe Botschaft…

Subjekt+Prädikat: Sie macht…Temporale Kongruenz: Seit Beginn der menschlichen Geschichte waren die Reichen und Mächtigen auch die Faulen… Heute ist es eher umgekehrt…

Ihre Sehnsucht nach staatlich nachgewiesener Behinderung wurde vor allem dadurch erschwert, dass sie es nicht nur auf einen Behindertenausweis, sondern auch auf einen Behindertenparkplatz abgesehen hatte (Nachzeitigkeit).Implikationen als semantische Kongruenz: Wer arbeitet, ist ein workaholic, krank (Das lässt sich an der Paraphrase besser veranschaulichen: Wenn jemand viel arbeitet → dann gilt er als workaholic krank)

Modalität

Konjunktiv 1 für die Wiedergabe der indirekten Rede: … dass sie zu ihrem Fünfzigsten nicht mehr arbeiten wolle, sie bemühe sich um einen Schwerbehindertenausweis…

Konjunktiv II als gramatische Explizierung des momentan irrealen, doch künftig erreichbaren Zustands: …wie man sich am besten in den Besitz eines solchen Ausweises bringen könnte

Modalverben (wollte)Indikativ überwiegend

Satzbau/Wortstellung

 • Viele einfache erweiterte Sätze: Ihren 46. Geburtstag (Ergänzung) feierte Frau Oblomowa im Büro (lokale Adverbialbestimmung) 

 • Parataxen überwiegend als asyndetische Sätze (sagte sie, … sie bemühe sich um einen Schwerbehindertenausweis)

 • Hypotaxen (sagte sie, dass sie zu ihrem Fünfzigsten nicht mehr arbeiten wolle (Ergänzungssatz). Siehe auch Konnexion.

Tempus sachlich richtiges Tempus mit entsprechenden Zeitenfolge

Wortbildung Alle in der deutschen Sprache genormten wort- und formbildenden Komponenten sind im Text vorhanden, und zwar:

 • Ableitungen mit Präfixen (Mitarbeiter, bemühe sich), Suffixen (Irrtum, glücklich), Präffix+Suffix-Bildungen (unbelehrbar); Zirkumfixen (Gelächter); Substantivierungen (Fünfzigsten, Besitz), Verbalisierungen (sich bemühen);

 • verbale, substantivische sowie adjektivische Komposita (Schwerbehindertenausweis, menschenfreundlich),

 • Abkürzungen (Kilo, cm),

 • Nomen-Verb-Verbindungen als substituierte Formen für teilweise desemantisierte Verben zwecks Nominalisierung (in Besitz bringen ← bekommen, erhalten);

 • Entlehnungen als Realienbezeichnungen (Whisky)

Lexik/Semantik

Einbettung semantische Bedeutungsrelationen des Textes werden mittels spezieller Ausdrucksmittel wie Paraphrasen, Anapher, Deixis, Rekkurenzen u. a. ausgedruckt. Sieh. auch: Kohäsion

Textsemantik Schwerpunkte:

 • Bewusster Missbrauch erzielter sozialer Errungenschaften;

 • Darstellung des Verfahrens, das zur „glücklichen Behinderung“ führt (kann auch als schrittweise Belehrung benutzt werden für die Leute, die von einer solchen „Befreiungsmöglichkeit“ gar nichts geahnt haben );

 • Explizierung von Wandlungen der sozialen Rollenverteilung und derer Folgen für gegenwärtige Arbeitsbeziehungen.

Idiomatik „ein Ziel setzen“, „an erster Stelle stehen“, „im Spitzenfeld bewegen“, „klimaneutral“ // Graduierung „klimaneutral“, „kompromisslos“, „wirkungsvoll“

Mengenangaben cm, Kilo

Darstellungsperspektive Wechsel zwischen aktivisch und passivisch, unpersönlich

Terminologie in der Alltagssprache gängige Fachwörter (ärzlicher Befund, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Utopie, verbriefte Rechte)

Un-Sinn keine

Wortsemantik

Methapher: Herr Oblomow, Frau Oblomowa (Keine explizite Erklärung des Titels, d.h. Herr Schuller vermutet, dass der Roman „Oblomow“, erschienen schon 1859, verfasst von dem bekannten russischen Schriftsteller Gontscharow und gewidmet dem Thema „gepflegter Untätigkeit materiell abgesicherter Leute“ potenziellen Rezipienten bekannt ist.)

Wortfelder: nicht mehr arbeiten wollen Behindertenausweisden Besitz eines solchen Ausweises bringen → Arzt → ärztlicher Befund – glückliche Behinderung → Lebensqualität

Antonyme: Arbeisnehmer – Arbeitgeber; Reiche - Arme

Konnotation Ironisierte Darstellung gesetzlicher Paradoxa sowie der sozialen Rollenverteilung

Siehe auch: Struktursignale/Kohäsion

Ideologie Arbeitnehmer ist König (Ironie)

Lokalisierung/Kulturspezifik soziale Rechte und Freiheiten in Deutschland

Normvorschriften im Geltungsbereich keine

Zitate/Anspielungen ironische Erwähnung von marxistischen Behauptungen im Kontext der Wandlungen bezüglich Arbeitsnehmerrechte in Deutschland

Intention/Funktion

Textsorte nach K. Reiß: Kommentar als sachorientierter „informativer“ Text sowie verhaltensorientierter „operativer“ Text (Reiß 1993)

Funktionstypen informativ, narrativ und appellativ / referentiell und konativ, siehe auch Kommunikator/Produzent, Rezipient

Zielanordnung Hauptziel Informationsdarstellung, Unterziel Appell

Illokutionsarten nach Searle DARSTELLEN (repräsentativ), AUSDRÜCKEN (expressiv), latent HANDLUNG VOLLZIEHEN (deklarativ, d.h. Maßnahmen sollten getroffen werden, die den Missbrauch von sozialen Errungenschaften ausschließen)

Anhang „Thema-Rhema-Strukturierung“

Ihren 46. Geburtstag feierte (R 1) Frau Oblomowa (T1) im Büro, im Kreise der Kollegen und Mitarbeiter (R 1.1). Auch ihr Chef (R 1.2) war eingeladen. Es gab Kaffee und Kuchen (R 2.1), im Verlauf des nachmittags auch Wein und Whisky (R 2.2). Man sprach über Vergangenes und über Zukünftiges (R 3), dabei sagte sie, dass sie zu ihrem Fünfzigsten nicht mehr arbeiten wolle (R 3.1), sie bemühe sich um einen Schwerbehindertenausweis (R 3.2=T2).

Eine Zeitlang kreiste das Thema (Schwerbehindertenausweis) (R 3.2=T2) um die Frage, wie man sich am besten in den Besitz eines solchen Ausweises (R 4.1) bringen könne, mit welchem medizinischen Befund (R 4.2) und bei welchem - als besonders menschenfreundlich bekannten – Arzt (R 4.3). Es gab Tipps und Gelächter und Anspielungen (R 5.1), die unter anderem auch auf die Risikofaktoren (R 5.1.1) des Geburtstagskindes zielten. Denn die (Risikofaktoren) (R 5.1.1=T3) waren erheblich (R 6): 160 cm groß (R 6.1), dabei über 100 Kilo Körpergewicht (R 6.2), 40 bis 60 Zigaretten (R 6.3) am Tag und eine ordentliche tägliche Dosis Whisky (R 6.4). Und Herzrhythmusstörungen (R 6.5) meinte sie auch schon bemerkt zu haben. Gute Aussichten (R 6.1+ R 6.2+ R 6.3+ R 6.4=T4) also auf einen Behindertenausweis (T2). So schien es jedenfalls. Das (Aussichten) (T4) war ein Irrtum (R 7), denn das besagte Herz wollte nicht wie sie, es war unbelehrbar gesund (R 7.1). Frau Oblomowa (T1) ging von Arzt zu Arzt (R 8). Sie (T1) bekam Komplimente und auch Ratschläge (R 8.1), wie sie ihr Gewicht, ihre Trink- und Rauchgewohnheiten reduzieren (R 8.1.1) könne, aber keinen Behindertenausweis (T2). Erst nach drei Jahren (R 9) war es so weit, also immerhin vor ihrem fünfzigsten Geburtstag (R 9.1). Da endlich war sie schwerbehindert (R 9.1.1.) und schied aus dem öffentlichen Dienst aus (R 9.1.2).

Dass es (Bemühungen um den Ausweis) (T5) länger als nötig gedauert hatte, lag weniger an dem guten Willen der von ihr persönlich ausgesuchten Ärzte(R 10.1) als am hohen Anspruchsniveau der Patientin (R 10.2). Ihre Sehnsucht nach staatlich nachgewiesener Behinderung (Anspruch) (R 10.2=T6) wurde vor allem dadurch erschwert, dass sie es nicht nur auf einen Behindertenausweis (T2), sondern auch auf einen Behindertenparkplatz abgesehen hatte (R 11.1).

Inzwischen ist Frau Oblomowa (T1) glücklich behindert (R 12). Sie (T1) zündet sich, anstatt in den Dienst zu fahren, vor dem Frühstück schon die erste Zigarette (R 12.1) an und geht mit den wirkungsmächtigen Alkoholika unvermindert großzügig um (R 12.2). Und ihr Körpergewicht (T3) hat zugenommen (R 12.3). Keine Kollegin ruft sie an, wenn sie im Dienst (T7) nicht erscheint, keiner hört sich ihre Beschwerden an (R 12.4.1), keiner beraubt sie ihrer Freiheit (R 12.4.2). Sie (T1) macht von ihren gesetzlich verbrieften Rechten Gebrauch (R 12.5): sie trinkt (R 12.5.1) und raucht (R 12.5.2) und isst (R 12.5.3) - und sonst gar nichts (R 12.5.4).

Unsere gesetzlich verbrieften Rechte (R 12.5=T8) machen weder glücklich (R 13.1), noch dienen sie dem Gemeinwohl (R 13.2). Das (R 13.1+ R 13.2=T9) scheint klar. Trotzdem verkörpern sie (T8) unseren politischen Willen (R 14). Der (R 14=T10 ) aber ist paradox R 15). Was also ist die so paradoxe Botschaft (R 15=T11): Arbeit (T11.1)ist schlecht (R 16.1), ein wahrer Horror (R 16.2). Arbeit (T11.1) macht unglücklich (R 16.3), krank (R 16.4), abhängig (R 16.5). (>) Das ist die erste Botschaft (R 15.1). Je weniger einer arbeitet, desto besser(R 16.6). Je weniger Arbeit, desto mehr Lebensqualität(R 16.7). Dass wir (T 12) in Deutschland die niedrigste Wochenarbeitszeit (R 17.1), die niedrigste Jahresarbeitszeit (R 17.2), die niedrigste Lebensarbeitszeit (R 17.3) auf der Welt haben, das (R 17.1+R 17.2+R 17.2=T13) wissen alle (R 18.1) und sind zufrieden (R 18.2). Wir (T 12) halten das für eine soziale Errungenschaft (R 18.3), für ein Stück gelungener Emanzipation (R 18.4). Der Kampf (T14) um die allseits befreiende Behinderung gerät zum Leistungssport (R 19). Die geheime Utopie der Deutschen (T 15) ist eine Welt, in der - von morgens bis abends, Woche um Woche, das ganze Jahr lang, lebenslänglich - niemand arbeitet (R 20). Insofern entsprechen die hohen Arbeitslosenzahlen mehr als uns bewusst wird (R 21), unserer tiefsten Sehnsucht (T15). Wir (T 12) sind auf dem richtigen Weg (R 22): Null Arbeit bei vollem Lohnausgleich (R 22.1). Dass die Gewerkschaften (T16) den Menschen die Arbeit nicht nur zu beschneiden (R 23.1), sondern auch mies zu machen versuchen (R 23.2), erscheint uns als das sozial gerechte Relikt der marxistischen Behauptung (R 23), dass Arbeit (T11.1) entfremdet(R 16.7). und demütigt (R 16.9).

Die zweite Botschaft (T11.2) heißt: die Welt steht Kopf (R 24). Seit Beginn der menschlichen Geschichte waren die Reichen und Mächtigen auch die Faulen (R 24.1). Der Adel (R 24.1=T17) feierte seine Feste in Versailles (R 24.1.1), in den Armen der Mätresse und auf der Jagd (R 24.1.2), während die Armen und die Schwachen (T18) ackern mussten und arbeiten, sich schinden (R 25), Tag und Nacht, bis sie (T18) ihre von Arbeit und Mühsal zerschundenen Leiber ins Grab legten (R 25.1). Heute ist es eher umgekehrt (R 24=T19). Der Arbeitnehmer(T20) ist das Idol (R 26.1), der Arbeitgeber (T21) der - wenn auch nützliche – Idiot (R 27.1). Der Arbeitnehmer (T20) arbeitet immer weniger (R 26.2), seine vermeintlichen Ausbeuter (T21) immer mehr (R 27.2). Empirische Erhebungen zeigen (T22), dass Menschen in Führungspositionen (T21) keine 40 oder gar 35, sondern 50, 60, oft sogar 70 Stunden in der Woche arbeiten (R 27.3).. Aber das (R 27.3=T22) zählt nicht (R 28). Wer arbeitet, ist ein workaholic, krank (R 29). Zu viel Arbeit (T11.1) ist verächtlich (R 16.10) und Freizeit (T24), heilig (R 30). Sport (T24.1) ist uns wichtig aber natürlich nur als Zuschauer(R 30.1). In verrückter Weise hat Marx (T25) Recht bekommen (R 31): der Arbeitnehmer ist wirklich abhängig (R 31.1), aber nicht von seiner Arbeit und von seinem Arbeitgeber, sondern von seiner Freizeit und der Freizeitindustrie (R 31.1.1). Nicht seinem Unterhalt (R 32.1) gilt seine Leidenschaft (T15), sondern seiner Unterhaltung (R 32.2). (>)Dieter Bohlen und Bayern München (T26), mehr is nicht.Каталог: sites -> default -> files -> disser
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій
disser -> Парадигма екзистенціалізму в українській літературі кінця ХХ століття: систематика художніх образів та характерів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка