М.Є. Жуковського «хаі» Кафедра менеджменту Загальні вимоги до структури, обсягу та оформлення дипломної роботи магістра з управління проектами 2014 Зміст розділ вимоги до оформленняСкачати 496.96 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації06.11.2016
Розмір496.96 Kb.
ТипКартка
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»
Кафедра менеджменту


Загальні вимоги до структури, обсягу
та оформлення


дипломної роботи магістра

З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

2014

Зміст


розділ 2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНИХ ЗАПИСОК 8

розділ 3. Оформлення ПОСИЛАНЬ ТА списку використаних джерел 17

розділ 4. План анотаціі, яку пише керівник на роботу 19

розділ 5. Оформлення плакатів 20

РОЗДІЛ 6. ОЦІНЮВАННЯ ЗА МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЮ СИСТЕМОЮ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.18010013 – УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 21

Форма № Н-9.02 23

Форма № Н-9.01 24

Рецензент 28

Новизна постановки та розроблення завдань, глибина їх проробки 28

28


Використання наукових методів дослідження, новітніх досягнень науки та комп’ютерних технологій 28

28


Оцінка якості проведених досліджень, теоретичної та аналітичної обробки отриманих результатів 28

28


Оцінка реальності управлінських рішень, обґрунтованість висновків і пропозиції 28

28


28

Оцінка вміння студента чітко, грамотно й аргументовано викладати матеріал, правильно оформлювати його 28

28

Переваги 2929

Недоліки 29

29

Висновок. Проте, вказані недоліки не знижують рівня виконання дипломної роботи, яка рекомендована до захисту, заслуговує оцінки « », а студент заслуговує присвоєння кваліфікації 29(П.І.Б.) «Керівник проектів та програм». 29

Лукаша Дмитрия Владимировича 31Картка оцінювання дипломної роботи студента 25

Відгук 26

Рецензія 27

Замовлення теми 28

Зразок акту впровадження 29

Рамка для плакату (вертикальна та горизонтальна) 30РОЗДІЛ 1. ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 8.18010013 «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»
Результати роботи над магістерською роботою оформляються в пояснювальній записці та графічній частині (кресленнях і плакатах).

Рекомендується обсяг пояснювальної записки для магістерських робіт - 100 - 120 сторінок формату А4 (до цього обсягу не зараховуються список використаних джерел та додатки); кількість плакатів - не менше 10 аркушів формату А1; обсяг теоретичного розділу не повинен перевищувати 30%.

Додаток може бути обсягом не більше 30 сторінок.

Структура роботи за розділами наведена в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Зміст пояснювальної записки та графічного матеріалу дипломної роботи магістра

Назва змісту

Пояснення

Титульний аркуш

 • оформлюється відповідно до вимог стандарту та вимог вищого навчального закладу (див. в додатку)

Завдання на дипломну роботу

 • назва дипломної роботи, завдання до кожної її частини (писати у наказовій формі (див. в додатку))

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

 • якщо в роботі вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, наводять їх перелік

РЕФЕРАТ

(трьома мовами) • тема, короткий переказ дипломної роботи з розкриттям структури роботи. Ключові слова (5 - 10), кількість сторінок у роботі, таблиць, рисунків, використаних джерел

ЗМІСТ

 • список розділів, підрозділів та інших частин пояснювальної записки з зазначенням номерів сторінок

ВСТУП

 • у вступі обґрунтовується актуальність теми дипломної роботи, необхідно освітити ступінь її розробленості на сучасному етапі в теорії і практиці, перспективність теми, сформулювати мету та завдання магістерської роботи, вказати методологічну інформаційну базу, визначити предмет дослідження, об’єкт дослідження, вказати елементи новизни, які містяться в роботі, визначити практичне значення роботи, навести дані про апробацію результатів дослідження (участь у науково-практичних конференціях, публікації), дати перелік використаних стандартних та нестандартних комп’ютерних програм

Продовження табл. 1.1Перший – теоретичний розділ

 • у першому розділі магістерської роботи необхідно розкрити теоретичний аспект теми, яка досліджується;

 • перший розділ (теоретичний) містить теоретичне обґрунтування напрямку роботи (стан проблеми), узагальнення понятійного апарату, відношення різних авторів до проблеми, що досліджується;

 • у теоретичному розділі необхідно розглядати загальні підходи до досліджуваної теми з використанням різноманітних літературних джерел, у тому числі й іноземних, обов’язкове зіставлення різних точок зору, використання опублікованих статистичних даних з посиланням на джерела. Він повинен містити теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історію та сучасні тенденції предмета дослідження, методологічні підходи. Теоретичне обґрунтування має визначити роль, місце досліджуваних явищ та процесів у діяльності організацій;

 • матеріал першого розділу необхідно викласти у проблемному плані, тобто робота з ним не повинна зводитися до переписування відомих істин з літератури. Магістрант повинен обміркувати проблему, проаналізувати та узагальнити її висвітлення у літературі, показати своє відношення до позитивних та негативних сторін питання, при цьому необхідно використовувати ілюстративний матеріал у вигляді таблиць, схем, рисунків. В результаті написання першого розділу магістрант повинен виявити проблему, сформулювати мету та завдання її вирішення. Розділ повинен завершуватися висновками, в яких необхідно узагальнити основні теоретичні положення теми магістерської роботи, наявні теоретичні та практичні проблеми, які будуть вирішуватися у роботі.

Висновки до розділу

 • короткий перелік основних висновків

Другий – дослідницько-аналітичний розділ

 • розділ повинен містити опис, характеристику сучасного стану досліджуваної проблеми на об’єкті дослідження, діагностування організації (підприємства) щодо вибраного напряму дослідження;

 • в результаті аналізу діяльності організації необхідно провести моделювання процесів: побудувати контекстну діаграму процесу, діаграми декомпозиції (формат IDEF0), діаграму потоку даних (DFD), діаграми сценаріїв проекту (IDEF3);

 • усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми, моделі мають супроводжуватися тлумаченням та висновками, які дають змогу визначити сутність управлінських процесів, що спостерігаються, їх особливості, тенденції, створити базу для виявлення невикористаних резервів;

 • джерелами інформації є планові та фактичні показники операційно-господарської діяльності організації, статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати спостережень, опитувань і обстежень та інших методів;

 • виконуючи цей розділ, студент повинен продемонструвати вміння застосовувати сучасні економіко-математичні методи наукового пізнання;

 • розділ повинен мати певні елементи наукової новизни, обґрунтування власної точки зору магістранта щодо проблеми.

Закінчення табл. 1.1
 • результатом дослідження є створення документу, що ініціює проект;

 • у висновках наводиться найважливіші положення, які містять оцінку результатів дослідження.

Висновки до розділу

 • короткий перелік основних висновків

Третій – проектно-рекомендаційний розділ

Даний розділ містить детальні пропозиції щодо вдосконалення методів у обраному напрямку.

1. Розробка рекомендацій по обраній галузі знань проектного менеджменту згідно з методологією PMI PMBoK. Цей підрозділ містить план управління проектом, рекомендації щодо методів, документи проекту, звітність з проекту.

2. Побудова комп’ютерної моделі в програмному забезпеченні з управління проектами MS Project (діаграма Ганта, мережний графік, графік завантаження ресурсів, лист ресурсів, календар проекту).

У висновках наводиться стислі проектні рекомендації та пропозиції щодо впровадження цих рекомендацій.Висновки до розділу

 • короткий перелік основних висновків

Розділ з охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях

 • розробка рекомендацій з безпеки життєдіяльності

Висновки до розділу

 • короткий перелік основних висновків

ВИСНОВКИ

 • це стисле викладення підсумків роботи (проекту). Основні результати і техніко-економічна доцільність проекту, рекомендації з застосування результатів проекту

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 • вітчизняні та закордонні літературні джерела по темі дослідження, електронний ресурс

ДОДАТКИ


 • діаграма Ганта

 • сітьовий графік

 • лист ресурсів

 • презентація проекту в Power Point

 • плакати

Додаткові матеріали

(не нумеруються, не зшиваються з роботою, подаються у прозорому файлі) • Замовлення на тему

 • Акт впровадження

 • Рецензія

 • Відгук керівника

 • Анотація керівника

 • Копії публікації студента по темі роботи (статті та тези)

Каталог: sites -> default -> files -> files for students
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій
files for students -> Дипломного проектУ спеціаліста з управління проектами 2013 Зміст

Скачати 496.96 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка