Н. А. Меженська (посада, науковий ступінь, вчене звання)Сторінка1/4
Дата конвертації20.07.2017
Розмір0.91 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
КАФЕДРА ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету ветеринарної медицини

професор _______ М.І. Цвіліховський

“____”_____________________2015 р.
РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

ветеринарно-санітарної експертизи

Протокол № ____ від “____”__________2015 р.

Завідувач кафедри

_________________ О. М. ЯкубчакРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ГІГІЄНА КОРМІВ І КОРМОВИХ ДОБАВОК»

напрям підготовки фахівців ОКР «Магістр»

спеціальність 8.1101010102 – «Ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва»

спеціалізація – «Безпечність та якість харчових продуктів і кормів»

факультет ветеринарної медицини

розробники: к.вет.н., доцент Н.А. Меженська(посада, науковий ступінь, вчене звання)

Київ – 2015

1. Опис навчальної дисципліни
Гігієна кормів і кормових добавокГалузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень


Освітньо-кваліфікаційний рівень

Магістр

Напрям підготовки

Шифр і назва

Спеціальність

8.11010102 – «Ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва»

Спеціалізація

Безпечність та якість харчових продуктів і кормів


Характеристика навчальної дисципліни


Вид

Нормативна

Загальна кількість годин

54

Кількість кредитів ECTS

2

Кількість змістових модулів

2

Курсовий проект (робота) (за наявності)

---------------

Форма контролю

Іспит


Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання

денна форма навчання

заочна форма навчання

Рік підготовки (курс)

2015-2016

________

Семестр

2

________

Лекційні заняття

15 год.

________ год.

Практичні, семінарські заняття

-- год.

________год.

Лабораторні заняття

30 год.

________год.

Самостійна робота

101 год.

________год.

Індивідуальні завдання

− год.

________год.

Кількість тижневих аудиторних

годин для денної форми навчання3 год.
2. Мета та завдання навчальної дисципліниГігієна кормів і кормових добавок
Мета – формування у лікарів ветеринарної медицини з безпеки та якості сільськогосподарських і харчових продуктів кваліфікації щодо комплексного підходу до гігієнічної оцінки безпечності та якості кормів, кормових добавок і преміксів, враховуючи всі ланки під час їх виробництва, зберігання та реалізації.

Завдання – поглиблене вивчення правових, організаційних та методичних основ системи державного регулювання безпечності та якості кормів, кормових добавок і преміксів для забезпечення харчової безпеки на національному та міжнародному рівнях і набуття практичних навичок в організації системи контролювання всієї кормової продукції, призначеної для годівлі продуктивних і непродуктивних тварин з урахуванням всього виробничого ланцюга.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:а) знати:

 • класифікацію, терміни та визначення в кормів, кормових добавок і преміксів;

 • нормативно-правову базу України та ЄС щодо виробництва і розміщення на ринку кормів, кормових добавок і преміксів

 • систему управління у сфері виробництва та обігу кормів в Україні та странах ЄС;

 • вимоги до реєстрації, виробництва та обігу кормових добавок, преміксів і готових кормів;

 • систему державного регулювання виробництва кормів для тварин;

 • загальні правила щодо розміщення на ринку та використання кормів;

 • умови та домовленості, що забезпечують простежуваність кормів;

 • права та обов’язки операторів ринку кормів;

 • вимоги належної практики годування тарин;

 • загальні правила з гігієни кормів;

 • критерії оцінки кормів, кормових добавок і преміксів згідно Плану державного моніторингу;

 • критерії оцінки кормів, кормових добавок і преміксів згідно з Переліком кормів для тварин, на які поширюються вимоги Програми стандартного та вибіркового розширеного ветеринарного контролю кормів, підконтрольних ветеринарній службі;

 • систему офіційного контролю для підтвердження відповідності з кормовим та харчовим законодавством, правилами здоров’я та захисту тварин

б) вміти:

 • користуватися нормативними документами та нормативно-правовими актами щодо організаційних та методичних основ системи державного регулювання безпечності та якості кормів, кормових добавок і преміксів;

 • провести аналіз нормативної документації на корми, кормові добавки, премікси та кормову сировину;

 • провести оцінку безпечності та якості кормів, кормових добавок і преміксів за допомогою сучасних підходів та методів;

 • розробити та впровадити НАССР – план на підприємстві по виробництву кормів, кормових добавок і преміксів.


3. Програма та структура навчальної дисципліни для:

– повного терміну денної форми навчання
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

тижні

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Змістовий модуль 1. Загальні принципи і вимоги законодавства ЄС та України щодо виробництва і розміщення на ринку кормів, кормових добавок і преміксів

1.1. Нормативно-правова база України щодо виробництва і розміщення на ринку кормів, кормових добавок і преміксів
33

4
4
251.2. Нормативно-правова база ЄС щодо виробництва і розміщення на ринку кормів, кормових добавок і преміксів
33

4
4
25Разом за змістовим модулем 1

66

8
8
50Змістовий модуль 2. Гармонізація системи контролю за якістю та безпечністю кормів і кормових добавок до міжнародних та європейських вимог

2.1. Основні принципи, критерії, періодичність та методи оцінки якості кормів, кормових добавок і преміксів та сировини для їх виробництва.2
6
172.2. Основні принципи, критерії, періодичність та методи оцінки безпечності кормів, кормових добавок і преміксів та сировини для їх виробництва.2
6
172.3. Система управління безпечністю та якістю кормів і кормових добавок на всіх етапах виробництва3
10
17Разом за змістовим модулем 2

80

7
22
51


Усього годин


146

15
30
101

4. Теми лекційних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Корми для тварин: визначення та класифікація. Вплив кормів на харчову безпеку

2

2

Загальні принципи та вимоги законодавства України щодо виробництва і розміщення на ринку кормів, кормових добавок і преміксів.

2

3

Загальні принципи та вимоги законодавства ЄС щодо виробництва і розміщення на ринку кормів, кормових добавок і преміксів.

4

4

Організація та основні принципи контролю якості кормів, кормових добавок, преміксів та сировини для їх виробництва

2

5

Система державного контролю безпечності та якості кормів, кормових добавок і преміксів в Україні згідно міжнародних та європейських вимог

2

6

Основи управління безпечністю та якістю кормової продукції.

3
Каталог: sites -> default -> files -> u125
u125 -> Національний університет біоресурсів І природокористування україни кафедра акушерства, гінекології та біотехнології відтворення тварин затверджую
u125 -> Форма № н 04 національний університет біоресурсів І природокористування україни
u125 -> Форма № н 04 національний університет біоресурсів І природокористування україни
u125 -> «затверждую»
u125 -> Робоча програма навчальної дисципліни «оперативна хірургія з основами топографічної анатомії, анастезіології»
u125 -> Національний університет біоресурсів І природокористування україни
u125 -> І. О. Поваженка " затверджую " Декан факультету ветеринарної медицини проф. М. П. Прус " " 20 р. Робоча програма
u125 -> Національний університет біоресурсів І природокористування україни


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка