Н. С. Вітвицька О. Е. Кузьмінська контроль і ревізія Навчально-методичний посібник


Тема 2. Контроль і ревізія грошових коштівСторінка3/6
Дата конвертації09.11.2017
Розмір3.26 Mb.
1   2   3   4   5   6
Тема 2. Контроль і ревізія грошових коштів

План лекційних занять

2.1. Завдання, джерела ревізії, нормативні акти.

2.2. Контроль фактичної наявності касової готівки і дотримання умов її збереження.

2.3. Документальний контроль касових операцій.

2.4. Методика контролю операцій по грошових коштах підприємств на поточних і валютних рахунках, відкритих в установах банків.

2.5. Особливості перевірки грошових документів і цінних паперів.

2.1. Завдання, джерела ревізії,
нормативні акти

Цей розділ контрольно-ревізійної роботи належить до найскладніших і дуже трудомістких. Складність полягає в тому, що більшість зловживань і порушень тісно пов’язана з обігом грошових коштів на початковому чи кінцевому етапах здійснення окремих господарських операцій. Перевірка супроводжується ви­конанням величезної технічної роботи з обсягів підрахунків, складання групувальних таблиць і відомостей. Крім цього, така ревізія (перевірка) здійснюється суцільним, а не вибірковим способом контролю.Завдання ревізії:

1) дати оцінку стану збереження та використання грошових коштів;

2) виявити порушення порядку здійснення готівкового та безготівкового обігу грошових і прирівнених до них коштів ревізованого суб’єкта (підприємства чи організації);

3) установити правомірність, достовірність та економічну обґрунтованість операцій з надходження і використання грошових коштів, відображення цих операцій в обліку;

4) розробити заходи з реалізації матеріалів контролю
стосовно усунення виявлених порушень, відшкодування збит­ків, заподіяних підприємству діями чи бездіяльністю відповідальних службових чи посадових осіб, і попередження зловживань і недоліків у подальшій роботі ревізованого підприємства.

Джерела ревізії:

1) первинні документи: касові прибуткові та видаткові ордери, розрахунково-платіжні (платіжні) відомості, платіжні доручення, платіжні доручення-вимоги, чекові книжки, виписки установ банків з поточного та валютного рахунків підприємства, квитанції, поштові перекази, договори про матеріальну відповідальність, акти інвентаризацій каси і т. п.;

2) облікові реєстри:


 • журнал реєстрації касових прибуткових та видаткових ордерів;

 • журнал реєстрації платіжних доручень до банку;

 • касова книга — журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів, звіти касира;

 • журнали-ордери №№ 1, 2, 3 і відповідні їм відомості при журнально-ордерній формі обліку за рахунками 50 «Каса», 56 «Інші грошові кошти», 51 «Поточний рахунок у банку», 52 «Валютний рахунок у банку» або відповідні машинограми при різних видах автоматизованих комп’ютерних форм обліку; Книга головних рахунків;

3) звітність: баланс підприємства;

4) місце зберігання касової готівки (обладнання приміщення та устаткування каси).Основні нормативні акти, якими керується ревізор при здійсненні контролю:

 • Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.06.95 № 88;

 • Порядок ведення касових операцій у національній ва-
  люті України, затверджений постановою Національного бан-
  ку України від 2.02.95 № 21 (у редакції з доповненнями від 13.10.97 № 334);

 • Положення про безготівкові розрахунки в господарському обороті України, затверджене постановою Національного банку України від 24.05.93 № 37 (із доповненнями і змінами);

 • Інструкція № 3 «Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валютах», затверджена постановою Національного банку України від 27.05.96 № 121, у редакції з доповненнями від 17.11.97 № 379;

 • Порядок ведення товарно-касової книги при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та інших послуг, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 21.11.94 № 113 (зі змінами і доповненнями).

2.2. Контроль фактичної наявності
касової готівки і дотримання
умов її збереження

Контроль касових операцій починається з інвентаризації касової готівки, яка здійснюється в першій ревізії спеціальною комісією в складі ревізора, головного бухгалтера підприємства чи його заступника та касира, і оформляється відповідним актом у трьох примірниках.Послідовність проведення ревізії:

1) ревізор з головним бухгалтером ревізованого підприємства пред’являють повноваження (наказ) на проведення інвентаризації каси касиру;

2) до початку перевірки касової готівки касир припиняє касові операції, складає касовий звіт на момент ревізії. До касового звіту включаються всі первинні документи про приймання в касу та видачу з неї грошових коштів, за винятком незакритих платіжних відомостей у дні виплати заробітної плати;

3) ревізор складає вступну частину акта інвентаризації касової готівки (зазначає дату, місце проведення, підставу для проведення такого контролю, склад інвентаризаційної комісії) та пропонує касиру дати розписку, передбачену формою акта інвентаризації, про те, що до початку інвентаризації всі прибуткові та видаткові касові документи на грошові кошти включено до звіту, усі грошові кошти, що надійшли в касу, оприбутковано, а видані з каси — списано у видаток;

4) ревізор повинен перевірити касовий звіт, завізувавши своїм підписом первинні документи до нього, аби уникнути можливої подальшої їх заміни;

5) касир пред’являє касову готівку (перераховує наявні в касі гроші покупюрно спочатку касир, потім ревізор). У разі необхідності складається опис грошей за номіналами купюр, їх кількістю та сумою з підрахунком загальної суми. Опис грошей у касі підписують усі члени інвентаризаційної комісії. До касової готівки включаються: наявні в касі гроші в національній та іноземній валютах, грошові документи та інші прирівняні до них цінності, фактично виплачена заробітна плата по незакритих платіжних відомостях на момент проведення ревізії;

6) ревізор вносить до акта інвентаризації дані про фактичну наявність касової готівки;

7) ревізор, головний бухгалтер і касир підписують акт інвентаризації касової готівки;

8) касир дає в акті інвентаризації каси другу розписку про те, що грошові кошти, перераховані в акті, перебувають на його відповідальному збереженні;9) касовий звіт касира на момент ревізії передається до бухгал­терії для визначення залишку касової готівки з даних бухгалтерського обліку. Ревізор уважно перевіряє правильність визначення таких даних у бухгалтерії і вносить їх до акта, установлює результати інвентаризації каси (нестача, надлишки, відповідність даним обліку);

10) при встановленні відхилень від облікових даних касир дає письмове пояснення;

11) письмові пояснення касира детально вивчаються для вста­новлення достовірних причин виникнення надлишків чи нестач та прийняття адекватних рішень адміністрацією ревізованого підприємства.

Під час здійснення інвентаризації каси, застосовуючи мето-


ди обстеження та нормативної перевірки, ревізор перевіряє дотримання передбачених чинним законодавством умов зберігання касової готівки в касі підприємства: чи ізольоване приміщення каси, чи наявні металеві ґрати, наявність сигналізації, мета­левих шаф або сейфів, як і де зберігаються дублікати ключів від сейфу.

Контроль дотримання умов збереження касової готівки включає перевірку: • наявності та оформлення договорів про повну матеріальну відповідальність касирів;

 • добору кадрів касирів на предмет відповідності їх кваліфікації вимогам правил прийому на посаду касира;

 • дотримання правил ведення касової книги, здачі звітності до бухгалтерії;

 • забезпечення умов збереження касової готівки при доставці грошей з банку, здачі виручки.

2.3. Документальний контроль
касових операцій

Після проведення інвентаризації каси ревізор здійснює ревізію касових операцій за ревізований період суцільним методом.Основні напрями ревізії:

1) дотримання касової дисципліни:

а) дотримання встановленого ліміту готівки в касі;

б) своєчасність і повнота здачі виручки чи невикористаної за цільовим призначенням готівки до банку на поточний рахунок;

в) дотримання правил розрахунків готівкою;

г) дотримання правил ведення касових операцій, установлених нормативними актами Національного банку України щодо цільового використання готівки, правил прийому та видачі грошей з каси; ведення касової книги;

2) правильність оформлення касових документів і ведення обліку касових операцій;

3) перевірка достовірності і правомірності здійснення касових операцій:

а) оприбуткування надходжень до каси;

б) видача з каси готівки на витрати підприємства і здачі до банку виручки від реалізації, невикористаних за призначенням сум; доставка і виплата заробітної плати через громадських касирів у структурних підрозділах підприємства.Послідовність контрольних дій ревізора:

1) ознайомитися з особливостями організації облікового процесу касових операцій на ревізованому підприємстві, обумовлених видом підприємницької діяльності, структурою підприємства, застосованою формою бухгалтерського обліку;

2) ознайомитися з матеріалами попередніх ревізій і перевірок банків, податкової адміністрації та ін., результатами виконання рішень за матеріалами цього контролю;

3) суцільний контроль за весь ревізований період усіх касових операцій (див. рис. 4) щодо: • повноти, достовірності документів, які додаються до касових звітів за кожен день;

 • законності, достовірності розрахунків готівкою по цих опе­раціях;

 • правильності арифметичних підрахунків з операцій за звітний день і визначення залишків на кінець дня;

 • правильності перенесення залишку грошей у касі у звіт наступного дня;

 • правильності узагальнення підсумків і відображення на рахунках бухгалтерського обліку в поточних центрах бухгалтерського обліку (журналі-ордері № 1, меморіальному ордері № 1, машинограмі при автоматизації обліку) в частині операцій по кредиту рахунку 50 «Каса» та відомості по дебету цього рахунку.

Рис. 4. Схема документального контролю касових операцій за місяць

При ревізії касових операцій як основний методичний прийом застосовується нормативна перевірка на відповідність здійснених касових операцій чинним нормативним актам Національного банку України щодо порядку оприбуткування готівки в касу, видачі з каси, розрахунків готівкою з поточної виручки, здачі готівки до банку, документації відображення в обліку. Тому ревізор повинен досконало вивчити нормативні акти уряду України, які регулюють такі операції (див. Порядок ведення касових операцій у національній валюті України, затверджений постановою НБУ № 21 від 2.02.95, у редакції з доповненнями від 13.10.97 № 334).

Треба пам’ятати, що при здійсненні контролю, залежно від суті господарських операцій та напрямів контролю, у комплексі застосовуються ряд інших способів і методичних прийомів. Так, при перевірці дотримання встановленого ліміту готівки в касі використовують методичний прийом порівняння та арифметичні підрахунки даних про фактичний залишок грошей у касі на кінець дня з урахуванням неправомірної дебіторської заборгованості підзвітних осіб щодо одержаних авансів на відрядження та гос­подарські потреби, з однієї сторони, та встановленого ліміту грошей у касі, з іншої сторони. Позитивна різниця такого розрахунку свідчить про перевищення ліміту грошей у касі й належить до перерахування в дохід бюджету як штрафні санкції.Перевіряючи цільове використання грошей, одержаних у банку, потрібно за датами і сумами порівняти дані про їх цільове призначення, визначене в чеках при одержанні грошей з банку, з даними про фактичне їх використання на основі видаткових касових ордерів.

Перевірка повноти та своєчасності оприбуткування виручки від реалізації проводиться методом порівняння даних за датами і сумами з документів структурних підрозділів підприємства, які здійснюють реалізацію продукції, інших матеріальних цінностей з даними в прибуткових касових ордерах.

Правомірність списання у видаток по касі сум на виплату заробітної плати перевіряється за допомогою прийому обстеження, візуальної перевірки оформлення платіжних відомостей, арифметичних підрахунків загальних підсумків виплаченої і депонованої суми. У разі виникнення підозри щодо недостовірності підписів про одержання заробітної плати чи депонованої заробітної плати застосовуються прийоми зустрічної перевірки, експертного висновку спеціалістів правоохоронних органів.

Виходячи зі змісту конкретної господарської операції, відображеної в касових документах, контролюється правильність визначення кореспонденції рахунків у касовому звіті і журналі-ордері № 1 (або іншому відповідному реєстрі поточного бухгалтерського обліку).Основні порушення:

1) перевищення ліміту касової готівки;

2) заниження обсягів реалізації за готівку, несвоєчасність здачі виручки структурними підрозділами до каси або касою — до банку;

3) порушення правил розрахунків готівкою з каси підприємства; • виплата за неналежно оформленими документами;

 • виплата з готівкової виручки заробітної плати та дивідендів;

4) наявність протиправних підроблених документів про виплати з каси заробітної плати, депонованої заробітної плати і т. п. (фіктивні документи, додаткові платіжні відомості про подвійну оплату);

5) завищення обсягів видатків готівки з каси на погашення заборгованості із заробітної плати за минулий час, за звітний місяць;

6) неправомірні бухгалтерські записи на рахунках бухгалтерського обліку.

Усі записи про встановлені порушення ревізор відображає у хронологічній послідовності у своєму робочому журналі ревізора, а далі, узагальнюючи матеріали контролю за ревізований період, складає спеціальні групувальні відомості і розрахунки у формі таблиць як додатки до акта ревізії, де систематизує та узагальнює інформацію з однорідних порушень, якщо їх понад 3.Наприклад, результати контролю повноти та своєчасності оприбуткування готівки, яка одержана з поточного рахунку банку, можуть бути узагальнені в таблиці за такою формою:


чека

Дата
виписки
чека

Сума
за чеком

Дані
з виписки банку

Оприбутковано по касі

Відхилення
( +, – )

дата

сума,
грн.

дата


касового ордера

сума, грн.

кількість днів

сума, грн.Інформація про перевірку достовірності і обґрунтованості віднесення на видатки по касі виплати заробітної плати може бути подана в таблиці такої структури:

Виплата
заробітної плати
за період часу
(місяць)

Відображено
в обліку з даних касових звітів

Належить
відобразити з даних первинних документів
до касових звітів

Відхилення ( +, – )
у розрізі видів порушень

завищення витрат по касі у зв’язку з

дата

сума, грн.дата

сума, грн.

відсутністю первинних документів

відсутністю підписів про фактичне одержання грошей у відомостях на виплату зарплати

завищенням загальної суми за платіжною відомістю

наявністю фіктивних документів про видачу грошей із касиЦі групувальні відомості повинні бути оформлені згідно з вимогами до документів (назва, дата складання, підписи ревізора і відповідальних осіб ревізованого підприємства).

Після групування і систематизації матеріалів контролю ревізор складає розділ акта ревізії, в якому викладає суть установлених недоліків і порушень у розрізі напрямів контролю.2.4. Методика контролю операцій по грошових
коштах підприємств на поточних
і валютних рахунках, відкритих в установах банків

При проведенні контролю за ревізійною програмою ревізор керується, як уже зазначалося, нормативними актами Національного банку України про порядок відкриття суб’єктам підприємницької діяльності поточних і валютних рахунків в установах банків і Положень про безготівкові розрахунки.

Починаючи ревізію, ревізор повинен ознайомитися з особливостями організації безготівкових розрахунків ревізованого підприємства, облікового процесу, з’ясувати, які саме рахунки відкрито ним, в яких банках. Треба врахувати, що підприємства можуть мати кілька поточних рахунків, бюджетний, валютний рахунки в різних установах банків, тому облікова інформація по господарських операціях повинна систематизуватися в поточному обліку (журналі-ордері № 2 (а, б, в і т. д.) окремо з кожного рахунку, відкритого в банку.

Етапи контролю і методика їх здійснення:

1. Перевірка тотожності залишків у виписках банків з поточного рахунку з даними обліку по рахунках 51 (а, б, в…) «Поточний рахунок у банку», застосовуючи метод порівняння даних з журналом-ордером № 2 (а, б, в), Книгою головних рахунків станом на 1 число місяця.

2. Контроль наявності всіх виписок банку і первинних документів до них за кожним поточним рахунком у банку, їх достовір­ності як банківських документів (див. рис. 5).

Це найбільш трудомісткий процес контролю, бо здійснюється суцільно з усіх операцій. Тут застосовуються такі методичні прийоми: • візуальна перевірка наявності документів;

 • нормативна перевірка на відповідність правилам оформлення банківських документів;

 • зустрічна перевірка в банках при підозрі на їх недостовірність, а також при виявленні відсутності окремих виписок банків чи відповідних первинних документів до них;

 • арифметична перевірка на правильність установлення залишків, загальних оборотів по кожній виписці банку.

3. Перевірка своєчасності здійснення операцій по зарахуванню банком грошових коштів на поточний рахунок підприємства та по перерахуванню за призначенням.

Для цього треба порівняти дати надходження документів до банку з датами здійснення операцій по виписках банків з поточних рахунків. Ураховуючи, що майже вся банківська система перейшла на комп’ютерну форму обліку, усі документи, які надійшли за операційний день, повинні бути проведені в цей самий день, а після операційного дня — наступного дня. Особливу увагу варто звернути на своєчасність здійснення операцій по розрахунках з бюджетом та прирівнених до них платежів.4. Перевірка обґрунтованості використання грошових коштів з поточного рахунку підприємства. До основних прийомів контролю слід віднести: аналіз боргових зобов’язань за видами і терміном виникнення; які з них фактично починаються першочергово;

Рис. 5. Схема контролю операцій по грошових коштах


на поточних і валютних рахунках підприємств

аналіз використання грошових коштів на попередню оплату, аванси постачальникам; різного виду фінансові вкладення з огляду на безпосередній зв’язок з виробничою діяльністю підприємст­ва та його фінансовими можливостями.

Так, деякі підприємства при наявності заборгованостей по заробітній платі за минулий рік, 5—6 місяців поточного року, по платежах до Пенсійного фонду і прирівняних спеціальних фондів, за комунальні послуги та енергопостачання спрямовують наявні грошові кошти на авансові платежі за відсутності контрактів, на оплату боргових зобов’язань за інших юридичних осіб, на різні капітальні вкладення (навіть невиробничого призначення) за відсутності невикористаного прибутку чи фактичній збитковості підприємства.

5. Перевірка обґрунтованості списання грошових коштів безпосередньо на витрати виробництва чи обігу, фінансові результати, видатки майбутніх періодів.

Джерелами інформації для контролю є бухгалтерські записи в журналі-ордері № 2 з дебету рахунків 20, 26, 44, 31, 80 та первинні документи, що відображають такі операції, які потрібно контролювати методом перевірки правильності кореспонденції рахунків, виходячи із суті конкретних господарських операцій та напрямів використання коштів. Одночасно має застосовуватися прийом нормативно-правової перевірки стосовно методики відображення таких видів витрат в обліку.

6. Перевірка операцій при розрахунках акредитивами, чеками з лімітованих чекових книжок.

При наявності таких видів розрахунків треба перевіряти відповідність залишків та оборотів по виписках банків з реєстра-
ми бухгалтерського обліку, повноту і своєчасність використання акредитива, повернення невикористаних залишків, повно-
ту оприбуткування матеріальних цінностей від постачальни-
ків, звернувши увагу, чи немає подвійної оплати (з поточного рахунку і за акредитивом, чеком з лімітованої книжки і готівкою з каси через розрахунки з підзвітними особами за авансовими звітами).

7. Перевірка операцій по валютному рахунку підприємства. Методика перевірки така сама, як і поточного рахунку, але з урахуванням особливостей облікового процесу подібних операцій і валютних розрахунків:

а) в облікових реєстрах операції відображаються в обсягах за видами іноземних валют та з перерахунком відповідно до їх курсу на дату здійснення операцій у національній валюті України. Тобто додатково потрібно перевірити правильність перерахунків у національну валюту України та відображення курсових різниць;

б) перевірка своєчасності надходжень виручки від реалізації продукції при експорті (нормативний термін — до 90 днів з дня перетину кордону відповідно до штампа митниці на вантажній товарній накладній про експорт товарів іноземним покупцям);в) перевірка правомірності здійснення операцій з витрачання іноземної валюти на придбання по імпорту товарно-матеріальних цінностей, устаткування. При цьому як додаткові джерела інформації треба аналізувати дані контрактів з іноземними постачальниками про склад імпорту на предмет, чи належить він до критич­ного імпорту, чи не завищені ціни проти міжнародних, чи дотримано встановлених обсягів закупівлі, термінів розрахунків.

При виявленні фактів порушень у розрахунках інвалютою як додатки до акта складаються розрахунки за видами та обсягами операцій за ревізований період. У вигляді штрафних санкцій у дохід бюджету перераховується 0,3% від загального обсягу операції за кожен день перевищення нормативного терміну розрахунків по експорту, виходячи з надходжень валютної виручки та авансових платежів для закупівлі по імпорту.2.5. Особливості перевірки грошових
документів і цінних паперів

Джерелами інформації для ревізії є дані синтетичного та аналітичного рахунку 56 «Інші грошові кошти».Послідовність і напрями контролю.

1. Перевірка стану збереження і фактичної наявності грошових документів і цінних паперів за методом повної інвентаризації таких цінностей.

2. Перевірка операцій надходження та оприбуткування санаторно-курортних, туристичних путівок за джерелами придбання з точки зору своєчасності викупу і повноти оприбуткування грошей при частковому відшкодуванні працівниками 30—50% їх вартості, правомірності видачі безкоштовних і пільгових путівок, правомірності віднесення витрат на рахунок коштів фонду соціального страхування.

3. Перевірка операцій по цінних паперах власної емісії (опціони, облігації): визначення правомірності випуску, дотримання встановленого порядку їх реєстрації та продажу. Необхідно врахувати, що обсяг за номінальною вартістю акцій першого випуску не може перевищувати обсяг зареєстрованого статутного фонду, не допускається продаж першого випуску акцій нижче за номінальну вартість, заборонено додатковий випуск акцій для покриття збитків підприємства.

4. Перевірка цінних паперів у інвестора.

Треба знати, що такі цінні папери обліковуються як довгострокові фінансові вкладення на рахунку 58. Вони можуть зберігатися в касі підприємства або в депозитарії. Тому при ревізії здійснюється інвентаризація наявності їх у касі, перевірка достовірності документа про зберігання в депозитарії. Потім перевіряється дотримання по­рядку обліку фінансових вкладень у цінні папери, відповідність цьо­го порядку діючим правилам організації аналітичного обліку в касо­вій книзі, спеціальним описам, які складаються за видами, номерами, акціями, термінами погашень і номінальною вартістю. Важливим є контроль правильності відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з оприбуткування придбаних акцій вище за номінальну вартість, реалізації — нижче за номінальну вартість акцій.

Додаткова література за темою

1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність: Закон України від 16.07.99 № 996-ХІV // Все про бухгалтерський облік. — 1999. — № 80.

2. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затв. наказом МФУ від 24.06.95 № 88 // Все про бухгалтерський облік. — 1998. — № 118.

3. Про порядок ведення касових операцій у національній валюті України: Затв. постановою НБУ від 02.02.95 № 21 (зі змінами і доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. — 1999. — №№ 7, 22.

4. Про застосування штрафних санкцій за порушення норм регулювання обігу готівки: Указ Президента України від 11.05.99 № 491/99 // Все про бухгалтерський облік. — 1999. — № 47.

5. Про відповідальність за порушення термінів проходження платежів: Лист НБУ від 24.07.98 № 13-211/2314 // Все про бухгалтерський облік. — 1999. — № 93.

6. Положення про порядок реєстрації і застосування електронних контрольно-касових апаратів при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг (зі змінами і доповненнями): Затв. наказом ДПАУ від 01.04.99 № 168 // Все про бухгалтерський облік. — 1999. — № 58.

7. Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті: Затв. постановою НБУ від 18.12.98 № 537.

8. Інструкція № 7 «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України»: Затв. постановою НБУ від 02.08.96 № 204.

9. Завгородній В. П. Бухгалтерський облік в Україні. — К.: А.С.К., 1999.

10. Грабова Н. Н., Кривоносов Ю. Г. Учет основных хозяйственных операций в бухгалтерских проводках. — К.: А.С.К., 1999.

Завдання для перевірки знань

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Завдання ревізії грошових коштів.

2. Джерела інформації, які використовуються при ревізії грошових коштів.

3. Перелічити нормативні акти, якими керується ревізор при здійсненні контролю грошових коштів.

4. Методика перевірки фактичної наявності касової готівки.

5. Перевірка дотримання умов зберігання готівки.

6. Вимоги до ведення первинного обліку касових операцій. Порядок ведення касової книги, здача звітів касира до бухгалтерії.

7. Напрями перевірки дотримання касової дисципліни.

8. Перевірка цільового використання готівки.

9. Зазначити можливі порушення Порядку ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

10. Напрями і методика перевірки операцій за рахунками в банках.

11. Напрями і методика перевірки операцій з грошовими документами і цінними паперами.

12. Заходи, що застосовуються в разі виявлення порушень вимог чинного законодавства щодо касових операцій, операцій на рахунках у банку.

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ

1. Перевірити правомірність здійснення і правильність відображення в обліку господарських операцій і виробничих ситуацій, викладених у нав­чальному матеріалі.

2. За виявленими порушеннями чинного порядку ведення касових операцій та операцій на рахунках у банку визначити методи та прийоми виявлення порушень, зробити записи в журналі ревізора. Визначити, чи достатньо інформації з перелічених документів для встановлення фактів пору­шень. Доповнити недостатню інформацію.

3. Скласти розділ акта ревізії грошових коштів та необхідні до нього додатки, систематизуючи дані про виявлені порушення та недоліки з інформації, відображеної в журналі ревізора.Методичні вказівки до виконання задач

Для виконання задач необхідно вивчити передбачений програмою теоретичний матеріал за темою «Контроль і ревізія грошових коштів та операцій на рахунках підприємства в банку», знати нормативні акти, що регулюють порядок ведення операцій з готівковими коштами, порядок відкриття та ведення рахунків підприємств у банківських установах тощо. Крім того, треба обов’язково повторити відповідну тему з курсу «Бухгалтерський облік».Аналізуючи дані задач 1а та 1б, спочатку потрібно визначити обсяги за видами касової готівки, які за чинним законодавством включаються до фактичної наявності грошових коштів у касі під час проведення інвентаризації.

На основі даних акта інвентаризації каси занести запис у журнал ревізора про сутність порушень і недоліків, установлених при інвентаризації каси з питань забезпечення збереження грошових коштів, дотримання порядку здійснення касових операцій.

Умови задач 3—15 містять інформацію для документального контролю касових операцій на поточному та валютному рахунках підприємства в банку.

Формулюючи записи в журналі ревізора по кожній задачі, укажіть джерела інформації, доповніть відсутні в умовах задачі окремі реквізити документів, які є важливими для складення висновку про суть недоліків або порушень.

У процесі рішення задач, визначаючи суть порушень чи недоліків, класифікуйте їх за напрямами контролю. Наприклад, при ревізії касових операцій до основних напрямів контролю належать: контроль забезпечення умов зберігання касової готівки, дотримання касової дисцип­ліни, правомірності та достовірності обсягів готівкового обороту, правильності ведення первинного та поточного обліку.

Для складання додатка до акта ревізії за задачами 8—9 потрібно згрупувати інформацію по датах за лютий відповідно до напряму контролю дотримання касової дисципліни за видами порушень, якими є, наприклад, неправомірність використання касової готівки за видами витрат, несвоєчас­ність здачі виручки до банку, перевищення ліміту каси.

У додатку до акта ревізії за задачами 10—12 треба згрупувати у формі розрахункової таблиці інформацію про порушення в частині перевищення ліміту касової готівки з урахуванням неправомірної дебіторської заборгованості підзвітних осіб за квітень м. р. по датах місяця. Для такого розрахунку спочатку визначте в розрізі підзвітних осіб обсяги такої дебіторської заборгованості протягом квітня по датах існування, аналізуючи терміни відряджень і звітності по них, і підрахуйте
загальні суми як по звітних особах, так і в цілому по підприємству за місяць.

Завершуючи виконання завдання з теми, самостійно складіть розділ акта ревізії грошових коштів, систематизуючи інформацію з журналу ревізора та додатків до акта.

Як складові розділу акта ревізії виокремте підпункти про результати ревізії по кожному напряму контролю, послідовно нумеруючи їх і групуючи за видами порушень і доказів (обґрунтувань), для складання висновків про суть таких недоліків і порушень, їх обсяги, винних службових осіб.

Умови задач

1. Ревізор контрольно-ревізійного відділу Горин В. О., головний бух­галтер ВАТ «Десна» Доренко О. Б. і касир Костюченко Т. М. провели
інвентаризацію наявності грошових коштів у касі станом на 23.10. м. р. Матеріально відповідальна особа касир Костюченко Т. М. дала розписку в тому, що до початку проведення інвентаризації всі витратні і прибуткові документи на грошові кошти здані до бухгалтерії, усі грошові кошти, що надійшли під її відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані за видатками. Визначити результат інвентаризації окремо за умовами 1
а і 1б щодо наявності грошових коштів і скласти відповідний акт інвентаризації.


Приблизна форма

АКТ №
інвентаризації наявності грошових коштів

«___» __________ ____ р.


Що знаходяться

На підставі наказу від «___» _________________ п. р. № ____________ комісією

у складі:

(посади, прізвища, ініціали голови і членів комісії)проведена інвентаризація коштів станом на «___» __________ п. р.Приблизна форма

Розписка

Цим засвідчую, що до початку проведення інвентаризації всі видаткові і прибуткові документи на кошти здані до бухгалтерії, і всі кошти, що надійшли під мою відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані за видатками.

Матеріально відповідальна особа

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

Під час інвентаризації встановлено такий обсяг цінностей:

1. Готівки __________________________ грн. ___ коп.

2. Поштових марок __________________ грн. ___ коп.

3. _________________________________ грн. ___ коп.

4. _________________________________ грн. ___ коп.

Підсумок фактичної наявності: ____________ грн. ___ коп.

(літерами)

За обліковими даними: ___________________ грн. ___ коп.

Підсумки інвентаризації: надлишок ________ нестача_______.

Останні номери касових ордерів:

прибуткового № __________ видаткового №___________

Голова комісії:

(посада, підпис, прізвище, ініціали)

Члени комісії:

(посада, підпис, прізвище, ініціали)

Касир:


(підпис, прізвище, ініціали)

Підтверджую, що кошти, перелічені в акті, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні.

Матеріально відповідальна особа (касир)

(підпис, прізвище, ініціали)

«___» __________ м. р.
Пояснення причин надлишків або нестач

Матеріально відповідальна особа

(підпис)

Рішення керівника підприємства

«___» __________ м. р. ________________________

(підпис)


1а. Матеріально відповідальною особою вказані останні номери касових ордерів: прибутковий касовий ордер № 217 на суму 429 грн.; видатковий касовий ордер № 302 на суму 70 грн.

Касиром Костюченко Т. М. пред’явлено: наявних у касі грошей на суму 1603 грн., платіжна відомість на виплату матеріальної допомоги № 21 на суму 1400 грн., за якою виплачено 210 грн., розписка начальника цеху № 2 Кущ Л. М. від 15.10. м. р. про одержання в борг із каси 1000 грн. терміном до 15.11. м. р. У сейфі каси виявлено готівку в сумі 1590 грн., що належить профспілковій організації підприємства, за поясненнями касира.

За обліковими даними залишок грошових коштів на момент інвентаризації становить 2115 грн.

1б. Під час ревізії в касі підприємства протягом 4 робочих днів зберігалася готівка, отримана на виплату заробітної плати, і знаходилась відомість на заробітну плату, грн.

Показники

1 варіант

2 варіант

3 варіант

4 варіант

5 варіант

1

Прибутковий касовий ордер № 213 від 23.10. м. р.

76,12

150,00

12,99

984,21

143,52

2

Видатковий касовий ордер № 195 від 23.10. м. р.

450,79

12,13

56,00

98,00

315,76

3

Розрахунково-платіжна відо­мість № 27 від
20.10. м. р.
а) сума, що підлягає виплаті

23998,34

18900,67

11342,00

1185,33

19987,45

б) фактично виплачена сума

15673,50

18675,91

10968,73

321,59

19815,21

4

Наявність грошових коштів у касі за обліковими даними

7950,17

362,63

11298,99

1000

172,24

5

Ліміт залишку готівки в касі підприємства

1500

1050

900

1000

700


2. Касовий звіт касир здавала один раз на п’ять днів. Підприємство щоденно здійснює операції на суму не більше ніж 160 грн. У касовій книзі є підчищення, виправлення. Каса знаходиться в приміщенні бухгалтерії, де для неї відведено дерев’яну шафу, оригінали та дублікати ключів від якої зберігаються у касира.

3. Перевірка цільового використання грошових коштів за жовтень м. р. виявила такі факти, грн.:Показники

1 варіант

2 варіант

3 варіант

4 варіант

5 варіант

1

Надходження готівкових ко­штів у касу з розрахункового та інших рахунків у банку для виплати:
заробітної плати

43197,12

37700,18

21134,00

2341,85

36998,74

матеріальної допомоги

230,00

67,73

711,89700,00

сум на господарські потреби

373,70

123,00

68,00

210,90

1900,00

2

Надходження готівкових ко­штів у касу з інших джерел:
залишок підзвітних сум

498,99

312,14

900,67722,41

відшкодування нестач

64,512439,23

324,00

11,87

реалізація майна

1151,007864,00

56,90

5000,00

3

Видатки готівки:
на виплату зарплати

40536,36

12507,34

21114,15

2341,85

30543,80

на виплату допомоги

500,00

67,73

100,00

500,00

1000,00

на господарські потреби

245,54

301,50

1900,00

на рахунки в банку

4233,42

25126,34

11903,64

91,8

11000,00


4. Виписка з касового звіту за 20 грудня, грн.:


Номер і дата
касового
ордера

Від кого надійшло
або кому видано

Прибуток

Видаток

Шифр
балансового
рахунку
Залишок на 20 грудня

126,52№ 10
від 20.12

Надійшла готівка на видачу зарплати

32809,00
51

№ 11
від 20.12

Надійшли внески до каси взає­модопомоги

20,00
76

№ 12
від 20.12

Видано аванс на відрядження Іванову І. І.

127,00
71

№ 14
від 20.12

Видана депонована зарплата Федорову А. М.
87,68

70
Разом за день

32956,00

87,68
Залишок на 20 грудня

32994,84


Визначити сутність порушень, методи перевірки касової книги, звітів касира.5. Касовий звіт від 12.03. м. р. складено за такими первинними документами:

видатковий касовий ордер № 30 від 12.03. м. р. — на виплату заробітної плати на суму 8500 грн.;

видатковий касовий ордер № 28 від 10.03. м. р. — на оплату виконаних робіт по ремонту меблів згідно з угодою № 12 від 5.02. м. р. Маляр О. А. на суму 130 грн.;

видатковий касовий ордер № 29 від 11.03. м. р. — на виплату авансів на відрядження інженера Каштан Ю. А. на суму 120 грн.У журналі-ордері № 1 за кредитом рахунку 50 «Каса» 12.03. м. р. зроблено такі бухгалтерські записи:

Дт 70/1

«Нарахована заробітна плата»

— на суму 8500 грн.;

Дт 26

«Загальногосподарські витрати»

— на суму 130 грн.;

Дт 71

«Розрахунки з підзвітними особами»

— на суму 120 грн.

Дні виплати заробітної плати — з 10 по 12 березня.

6. Касовий звіт від 23.12. м. р., платіжні відомості №№ 85, 47 на аванс по заробітній платі за грудень минулого року підписані заступником головного бухгалтера Козуб Т. Н., бухгалтером Атлас О. І.

7. Касиром Горик А. А. виплачено за платіжною відомістю № 181 від 10.04. м. р. депоновану заробітну плату п’яти позаштатним працівникам, які виконали проектні роботи за угодою від 20.01. м. р. на суму 1420 грн.

8. Дані про надходження і використання касової готівки з виручки від реалізації, грн.:


Надходження
виручки до каси

Напрями використання

дата

сума

підзвітним особам

працівникам

аванси на відрядження

на господарські потреби

погашення заборгованості по зарплаті за грудень

аванс
за січень

матеріальна допомога

дивіденди

1.02.

810

310

100

2.02.

900700

5003.02.

750

150

100

3004.02.

1600

150

250

3005.02.

2400

300

400

1200

500

8.02.

14800

600

10800

200

2100

9.02.

9400300

400

61002200

10.02.

15100

400

400

2000

7100

200

2400

9. Здано до банку одержану від замовників готівкою виручку від реа­лізації послуг, грн.:


Дата

Сума

2.02

400

3.02

400

4.02

500

5.02

400

8.02

500

9.02

500

10.02

2600

Визначити сутність допущених порушень, указати методи їх виявлення, використовуючи додатково інформацію із задачі 8.


10. Дані про розрахунки з підзвітними особами по відрядженнях:
Прізвище,
ініціали

Термін
відряд-
ження

Авансовий
звіт

Видача авансів
фактично

Остаточні розрахунки
з підзвітними особами

дата

сума,
грн.

дата

сума,
грн.

здано
до каси

одержано
з каси

дата

сума,
грн.

дата

сума,
грн.

1

Петренко К. І.

3.04. —
8.04.

10.04

130,50

2.04

92,50

18.04

37,50

2

Кудін В. О.

15.04. —
26.04.

5.05

184,00

10.04

94,00

15.04

110,00

3

Колос Т. О.

1.04. —
5.04.

7.04

77,00

1.04

187,00

18.04

120,00

4

Дуб Д. Г.

5.04. —
10.04.

14.04

110,00

18.04

110,00

5

Шаров В. Т.

5.04. —
10.04.


19.04

140,00

3.04

280

20.04

140,00

6

Ясень А. І.

8.01. —
11.04.

22.04

130,00

2.04

250

29.04

120

11. Дані про залишки касової готівки, грн.:

Дата

На початок дня

На кінець дня

1.04

420

40

5.04

40

120

8.04

120

30

9.04

30

15

10.04

15

40

11.04

40

10

12.04

10

65

15.04

65

40

16.04

40

45

18.04

45

56

19.04

56

140

22.04

140

20

23.04

20

7

29.04

7

50

30.04

50

11

Вихідні дні у квітні: 6—7, 13—14, 20—21, 27—28; термін виплати заробітної плати: 2.04 — 4.04, ліміт каси — 40 грн.
12. Дані про розрахунки з підзвітними особами по коштах, виданих на господарські потреби:
Прізвище,
ініціали

Залишок заборгованості на 01.04, грн.

Видано аванси

Здано авансові звіти

Залишок заборгованості на 01.05, грн.

дата

сума,
грн.

дата

сума,
грн.

1

Колесник І. І.

35,00

5.04
22.04

160,00
100,00

22.04

250,00

45,00

2

Серьогін А. П.

10,00

5.04

200,00

22.04

190,00

20,00

3

Агар З. Ф.4.04

150,00

150,00

4

Гай О. О.

15,00

4.04
19.04

100,00
50,00

24.04

175,005

Берест Л. Г.15.04

90

30.04

90,00


Визначити суть допущених порушень касової дисципліни. Скласти додаток до акта ревізії, узагальнюючи дані за задачами 10—12.13. Дані виписки банку з поточного рахунку підприємства за 15.05. м. р.:

Дата
виписки
банку

Дата прийому
документів
у банк

Номер корес-
пондуючого
рахунку

Шифр
операції

Оборот

дебет

кредит


0
564321

15.05.

15.05

76

3
520
15.05

46

4
2200
15.05

80

1
721
15.05

28

1

5315.05

98

1
678
15.05

50

6

7745315.05

81

1

809

0
490125

Сальдо на поточному рахунку згідно з останньою випискою банку за 12.05. м. р. — 561321 грн.

14. 17.05. м. р. на поточний рахунок підприємства була помилково зарахована банком сума 46411 грн. Помилково зарахована сума списана з поточного рахунку підприємства 20.05. м. р. без документального оформлення.

15. На основі звернення від 15.06. м. р. про надання тимчасової фінансової допомоги фірмі «Темп» терміном до 30.06. м. р. у вигляді проплати рахунків постачальників фірми «Стенд» у сумі 16400 грн. за розпорядженням заступника директора Житньої О. Л. перераховано з поточного рахунку 16.06. м. р. 16400 грн. У бухгалтерському обліку відображено: Дт 76 / Кт 51 на суму 16400 грн.

16. Дані про операції на валютному рахунку ВАТ «Десна» за червень м. р.:Дата

Зміст операції

Курс

Сума

Бухгалтерські записи

долар
США

грн.

дебет
рахунку

кредит
рахунку

1

1.06

Залишок на 01.06

2,0

100

200

2

3.06

Придбано на УМВБ валюту для розрахунків з нерезидентами

2,0

45 000

90 000

52

56

3

10.06

Перераховано фірмі
«Зеніт-1» за імпортне устаткування

2,1

30 000

63 000

60

52

4

12.06

Продано УМВБ залишок невикористаної валюти

2,2

15 000

33 000

56

52

5

14.06

Зараховано валютну виручку по митній декларації № 18346 від 03.03. м. р.

2,2

10 000

22 000

52

62

6

10.06

Нараховано курсові різниці

2,14510

52

80

7

12.06

Нараховано курсові різниці

2,21510

52

80

8

1.07

Залишок на 01.07

2,0

10 100

20 200

Перевірити правомірність розрахунків у інвалюті, нарахування курсових різниць та відображення цих операцій у бухгалтерському обліку.


Каталог: library -> 6%20ОБЩЕСТВЕННЫЕ%20НАУКИ -> 65%20ЭКОНОМИКА -> 65.052%20БУХ.УЧЕТ
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Роботи студентів
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Роботи студентів
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Метою дисципліни є засвоєння студентами знань
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань наведені в підрозділі 4
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Бухгалтерського обліку в управлінні а. Концептуальні основи методології бухгалтерського обліку в управлінні Історичні основи
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> 2 Облік коштів на рахунках у банках
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Облік фінансових інвестицій економічна сутність та класифікація фінансових інвестицій Фінансові інвестиції
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури»
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Тема організація судово-бухгалтерської експертизи
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Об’єктами розробки є інтегрований план рахунків виконання кошторисів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка