Н. С. Вітвицька О. Е. Кузьмінська контроль і ревізія Навчально-методичний посібник


Тема 3. Контроль і ревізія розрахунківСторінка4/6
Дата конвертації09.11.2017
Розмір3.26 Mb.
1   2   3   4   5   6
Тема 3. Контроль і ревізія розрахунків

План лекційних занять

3.1. Завдання, напрями і джерела ревізії.

3.2. Контроль розрахунків з підзвітними особами.

3.3. Контроль розрахунків з постачальниками за матеріальні цінності і послуги.

3.4. Контроль розрахунків з покупцями і замовниками.

3.5. Контроль розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами.

3.6. Контроль розрахунків по претензіях та відшкодуванню матеріальної шкоди.

3.7. Контроль розрахунків по оплаті праці.

3.8. Контроль розрахунків з бюджетом.

3.1. Завдання, напрями і джерела ревізії

До основних завдань ревізії розрахунків належать:  • оцінка стану розрахунково-платіжної дисципліни по всіх видах розрахунків з дебіторами і кредиторами підприємства;

  • встановлення наявності фактів порушень чинних нормативно-правових актів щодо правомірності, доцільності та обґрунтованості управлінських рішень відповідальних працівників при здійсненні розрахункових операцій з постачальниками, покупцями, бюджетом, працівниками підприємства, іншими дебіторами і кредиторами;

  • розробка заходів з реалізації результатів контролю стосовно попередження зловживань і порушень, відшкодування збитків і нарахування штрафних санкцій до бюджету, притягнення до відповідальності винних службових осіб.

Напрями ревізії — це перевірка:

1) розрахунків з підзвітними особами;

2) розрахунків з постачальниками за товарно-матеріальні цінності та послуги;

3) розрахунків з покупцями і замовниками;

4) розрахунків по претензіях, відшкодуванню матеріальних збитків;

5) розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами (рахунок 76);

6) розрахунків по оплаті праці;

7) стану розрахунків з бюджетом, спеціальними державними фондами (Пенсійний, Фонд соціального страхування, Фонд зай­нятості населення).Основними джерелами ревізії є первинні документи по розрахункових операціях, облікові реєстри поточного синтетичного та аналітичного обліку з рахунків 60, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 71 (журнали-ордери №№ 6, 8, 11, відомість № 16, Книга головних рахунків, оборотний баланс, баланс). Для вивчення теми також рекомендуються: Романів М. В. Державний фінансовий контроль і аудит: Навч. посібник. — К.: ТОВ «НІОС», 1998. — С. 44—50; Аудит и ревизия: Справ. пособие / Под ред. И. Н. Белого. — Минск: ООО «Нисанта», 1994.

3.2. Контроль розрахунків з підзвітними особами

При здійсненні такої перевірки ревізор керується Інструкцією про службові відрядження в межах України і за кордон, затвердженою наказом МФУ № 59 від 13.03.98.

Для вивчення методики контролю треба використати набуті знання з методики бухгалтерського обліку стосовно документального оформлення операцій та відображення в облікових реєстрах на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з розрахунками підприємства, які здійснюються через підзвітних осіб.

Спочатку на ревізованому підприємстві треба ознайомитися з організацією і видами розрахунків через підзвітних осіб, обумовленими специфікою виробничої діяльності. Як джерела інформації та об’єкти ревізії бухгалтерія підприємства подає для контролю ревізорові зброшуровані в окремі справи по місяцях чи кварталах року журнал-ордер № 7 і первинні документи до них, а по розрахунках — додатково журнал-ордер № 1, Касову книгу (див. схему контрольного процесу на рис. 6).Послідовність і основні напрями контролю

1. Контроль дотримання правил видачі авансів підзвітним особам здійснюється за методом нормативної перевірки за датами видачі з каси, обсягами сум, цільовим призначенням.

2. Перевірка доцільності, правомірності та правильності офор­млення відряджень окремих працівників. При цьому доцільно застосовувати методи аналізу та логічного взаємозв’язку виробничої діяльності підприємства, виконуваної роботи і компетенції підзвітної особи, цільового завдання і строків відрядження, фактичного виконання.

3. Контроль авансових звітів на повноту та достовірність документів з витрат, які підлягають відшкодуванню підзвітним особам, оформлення документів та авансових звітів. ЗдійснюєтьсяРис. 6. Схема контрольного процесу розрахунків


з підзвітними особами

візуальна перевірка наявності основних реквізитів документів відповідно до чинного законодавства про документацію подібних операцій. Особлива увага звергається на те, чи немає в них виправлень, чи не належать вони до фіктивних або таких, що не можуть бути підставою для відшкодування витрат по відрядженнях.

4. Перевірка правильності визначення розмірів відшкодування витрат на відрядження по авансових звітах. Особлива увага звертається на дотримання встановлених законодавством норм добових при відрядженнях у межах країни і за кордон при включенні в документи на оплату житла вартості харчування в готелях. У такому разі норми добових зменшуються відповідно при одноразовому харчуванні на 20%, дворазовому — на 40%, триразовому — на 60%. Крім цього, відшкодовуються витрати на оплату житла на основі первинних документів (квитанцій), але не більше ніж 50 грн. за добу.

5. Контроль обґрунтованості бухгалтерських записів у журналі-ордері № 7 при відображенні операцій з видачі авансів, повернення надлишкових невикористаних сум, списання за рахунок відповідних джерел коштів (на витрати виробництва, обігу чи за рахунок інших джерел, рахунок 81).

При цьому контролюється правильність визначення кореспонденції рахунків, виходячи зі змісту господарської операції, відображеної в первинному документі. Особлива увага звертається на правомірність та обґрунтованість внесення виправлень, коригування помилок за минулі періоди.

6. Закінчуючи перевірку операцій за журналом-ордером № 7 за місяць, потрібно перевірити правильність узагальнень (підсумків оборотів за місяць), визначення залишків у розрізі підзвітних осіб на кінець місяця та відповідності їх даним на початок місяця у журналі-ордері в наступному місяці, а також даним книги Головних рахунків щодо обсягів оборотів за дебетом і кредитом рахунку 71 та залишків.

7. Перевірка стану контролю бухгалтерії за своєчасністю розрахунків (контроль термінів здачі авансових звітів та невикористаних залишків авансів). Відповідно до чинного законодавства підзвітні особи повинні в триденний термін після закінчення строку відрядження здати до бухгалтерії авансовий звіт. У разі порушення цього терміну вся сума виданого підзвітній особі авансу зараховується як перевищення ліміту грошей у касі, що підлягає сплаті в дохід бюджету.

Отже, ревізор складає розрахунок залишків простроченої заборгованості підзвітних осіб по датах її виникнення, визначаючи за кожен день загальну суму такої заборгованості для встановлення суми до сплати в бюджет за ревізований період.3.3. Контроль розрахунків з постачальниками
за матеріальні цінності і послуги

При здійсненні такої перевірки ревізор керується законами України «Про підприємництво», «Про банкрутство», Положенням про організацію обліку звітності в Україні, інструкціями Національного банку України щодо порядку здійснення безготівкових розрахунків у народногосподарському обороті України.Основні напрями і послідовність перевірки.

1. Контроль наявності і правильності оформлення документів, які визначають права, обов’язки сторін з постачання матеріальних ресурсів, виконання різних видів послуг.

2. Контроль реальності і правильності відображення заборгованості в балансі, Книзі головних рахунків (рахунки 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 61 «Розрахунки по авансах»).

3. Контроль правомірності виникнення боргу, реальності причин і строків виникнення заборгованості (несплаченої в строк, з простроченим терміном позовної давності, спірної, суперечної, безнадійної до погашення).

4. Оцінка стану контролю з боку бухгалтерії за розрахунками з постачальниками.

5. Контроль доцільності придбання матеріальних цінностей, реальності розрахунків.

6. Контроль правильності визначення сум до сплати в рахунках-фактурах за матеріальні цінності.

7. Контроль рахунків-фактур за надані послуги (транспортні послуги, споживання води та електроенергії, комунальні послуги, послуги зв’язку і т. п.);

8. Контроль обґрунтованості бухгалтерських записів у поточному бухгалтерському обліку за журналом-ордером № 6.

Перевірка розрахунків з постачальниками та підрядниками починається з ознайомлення з організацією постачання, установлення наявності господарських угод, аналізу їх інформації на предмет відповідності чинному законодавству про підприємництво в розрізі прав, обов’язків сторін, їх відповідальності за невиконання, у разі виникнення збитків, втрат, порядку їх відшкодування.

Здійснюючи документальний контроль у бухгалтерії, необхідно встановити методом порівняння даних, чи відповідають залишки на одну й ту саму дату синтетичного рахунку 60 в Книзі головних рахунків даним поточного обліку в журналі-ордері № 6 з цього рахунку в цілому, виходячи з даних аналітичного обліку по постачальниках. При наявності відхилень треба перевірити реальність і документальну обґрунтованість заборгованості по кожному постачальнику. Причинами відхилень можуть бути запущеність обліку розрахунків або зловживання.

У разі запущеності обліку ревізори мають право вимагати від керівництва підприємства приведення обліку у відповідність з чинним законодавством, установлювати строки виконання цієї роботи. Ревізори не повинні поновлювати облік на підприємстві, яке підлягає ревізії, та проводити ревізію по поновленому ними ж обліку.

Дані про стан заборгованості на звітні місячні, квартальні дати узагальнюються в аналітичній таблиці, де така інформація систематизується за видами заборгованості:

1) несплачена в строк (до 1 місяця, до 3 місяців, до 6 місяців, більше року);

2) з простроченим терміном позовної давності;

3) спірна (суперечна);

4) безнадійна до погашення.

Особливо детально контролюються операції по заборгованості до 6-ти місяців, до 1 року, спірної (суперечної), заборгованості з простроченим терміном позовної давності (3 роки), порядок списання прострочених дебіторської і кредиторської заборгованостей, установлений Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.06.97 (зі змінами і доповненнями).

Відповідно до цього нормативного акта уряду дебіторська заборгованість, відносно якої закінчився термін позовної давності, списується за рішенням керівника підприємства на результати фінансово-господарської діяльності. Списання боргу внаслідок неплатоспроможності боржника за рішенням суду не є підставою для зміни заборгованості; вона повинна бути перенесена і відображатися на позабалансовому рахунку протягом п’яти років, упродовж яких здійснюється контроль майнового стану боржника на предмет виникнення можливості погашення такого боргу.

Спосіб списання простроченої кредиторської заборгованості залежить від форми власності підприємства-боржника: підприємства державної форми власності повинні після закінчення терміну позовної давності віднести її на розрахунки з бюджетом та до 10 числа наступного за цим місяця перерахувати до місцевого бюджету.

Стан контролю з боку бухгалтерії підприємства оцінюється, виходячи з аналізу організації розрахунково-фінансової роботи, матеріалів листування з постачальниками, ефективності претензійної роботи, ужитих заходів щодо зниження кредиторської і дебіторської заборгованості.

Контролюючи обґрунтованість бухгалтерських записів у журналі-ордері № 6, треба спочатку перевірити достовірність первинних документів (рахунків-фактур постачальників, товарно-транспортних накладних), дотримання цін і тарифів, передбачених в угодах, правильність розрахунку загальної суми до сплати.

Особливу увагу слід звернути на доцільність придбання, аналізуючи взаємозв’язок з виробничою діяльністю, запасами на складі, діючими ринковими цінами, а також використання ревізованим підприємством своїх прав у випадку порушення умов угоди постачання.

Крім цього, потрібно впевнитися в повноті оприбуткування матеріальних цінностей, одержаних від постачальників, порівнюючи з даними складського обліку матеріалів, звітами про рух матеріалів (відомість № 10), відображення в податковому обліку операцій з придбання матеріальних цінностей.Детальному вивченню підлягають операції, відображені в жур­налі-ордері на основі довідки бухгалтерії про внесення коректив в інформацію за минулий період у зв’язку з допущеними помилками в кореспонденції рахунків з точки зору обґрунтованості таких записів документальними доказами. Факти несвоєчасного відображення в бухгалтерському обліку операцій з надходження матеріальних цінностей встановлюються порівнянням дати в первинних документах про завершення операції з журналом-ордером за відповідний період часу (рахунок-фактура постачальника за вересень повинен бути відображений у журналі-ордері за вересень). Ця операція впливає на визначення валових витрат звітного кварталу при оподаткуванні прибутку. Підприємства повинні віднести таку заборгованість на позареалізаційні доходи. Строк позовної давності по всіх видах заборгованості становить три роки, безнадійна до відшкодування дебіторська заборгованість установлюється за рішенням арбітражного суду.

Реальність стану заборгованості встановлюється методом зустрічної перевірки розрахунків з окремими підприємствами через письмові запити про звіряння даних за визначений період часу. У разі виникнення сумнівів у достовірності можливі навіть безпосередні перевірки таких розрахунків у бухгалтеріях взаємопов’я­заних підприємств.3.4. Контроль розрахунків
з покупцями і замовниками

До основних напрямів контролю належить перевірка:

1) реальності і правильності відображення в обліку заборгованості по рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»;

2) повноти і своєчасності розрахунків з покупцями за відвантажену, прийняту ними продукцію, виконані роботи (послуги);

3) правильності визначення обсягів платежу покупцям в рахунку-фактурі (вартість продукції, робіт, ПДВ, відповідність цін угоді);

4) обґрунтованості бухгалтерських записів по операціях за місяць у відомості № 16, де ведеться аналітичний облік розрахунків, у журналах-ордерах № 11 та № 2, податковому обліку продажу.

Для контролю реальності заборгованості окремих покупців застосовуються методи зустрічної перевірки, аналізу даних інвентаризації розрахунків з покупцями. Критеріями вибору інформації для такого контролю є заборгованість понад місяць, особливо з перевищенням 3—6 місяців, наявність суперечної не­з’я­сованої заборгованості, збільшення обсягів заборгованості покупців-боржників.

За актом інвентаризації розрахунків з покупцями та замовниками треба дослідити заборгованість, відображену в балансах на окремі дати в цілому та за окремими боржниками, у тому числі підтверджену ними і спірну (непідтверджену), а також виявлену як прострочену.

Нормативна перевірка дотримання діючої методики обліку опе­рацій на рахунках бухгалтерського обліку дозволяє виявити не тільки помилки у відображенні цих розрахункових операцій, але й викрити факти зловживань і порушень (списання заборгованості, взаємозалік заборгованості одних покупців за рахунок інших).

Методичні прийоми візуальної перевірки первинних документів дають змогу виявити такі порушення: відсутність первинних документів, неналежне їх оформлення, безтоварні операції. Розрахунки з покупцями та замовниками є взаємопов’язаними з розрахунками по ПДВ у бюджет, тому ревізор повинен зосередити увагу на визначенні впливу, правомірності операцій з точки зору обґрунтованості подальшого оподаткування при бартерних операціях, вексельних розрахунках, експорті.3.5. Контроль розрахунків з іншими
дебіторами і кредиторами


Перевірка розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами проводиться по окремих субрахунках до рахунку 76 «Розрахунки з різ­ними дебіторами і кредиторами» (з орендодавцями і орендонаймачами, квартиронаймачами у відомчих будинках і гуртожитках, з батьками по сплаті за утримання дітей у дошкільних закладах і т. п.).

Основні напрями контролю — це перевірка:

1) реальності заборгованості, виходячи з даних аналітичного і синтетичного обліку;

2) повноти і своєчасності нарахувань плати за вищевказані послуги протягом ревізованого періоду;

3) обґрунтованості перерахунків, надання пільг, списання заборгованості минулих періодів;

4) своєчасності та повноти погашення заборгованості в розрізі дебіторів.

У процесі контролю стану розрахунків з квартиронаймачами ефективними є застосування прийомів зустрічної перевірки даних відомості обліку розрахунків з мешканцями квартир і гуртожитків і касових звітів. Стосовно боржників вибірково перевіряються дані квитанцій про оплату послуг, наявних у них. Особлива увага звертається на дотримання діючих тарифів за послуги при нарахуванні плати за звітний місяць, обґрунтованості перерахунків за минулі періоди, коригуючі записи бухгалтерії щодо виправлення допущених помилок в обліку, первинні документи, які надають право на пільгові тарифи оплати, використання під оренду приміщень державних підприємств.3.6. Контроль розрахунків по претензіях
та відшкодуванню матеріальної шкоди


Основні напрями контролю — це перевірка:

1) обґрунтованості претензій за невиконання договірних зобов’язань;

2) правильності оформлення і своєчасності пред’явлення претензій;

3) обґрунтованості відображення в обліку операцій з виникнення, пред’явлення та врегулювання претензій.Види претензій:

до постачальників — за недопоставку товарно-матеріальних цінностей, завищення цін, тарифів, невідповідність якості товарів, несвоєчасність виконання робіт (послуг), а також простої з вини постачальників;

до транспортних організацій — за нестачу вантажів, що виникла при транспортуванні, завищення тарифів за надані послуги;

по санкціях — за порушення умов договорів, визнаних платником, чи ухвалених арбітражним судом штрафів, пені;

до банків — по сумах грошових коштів, які помилково списані з поточних, валютних чи інших рахунків підприємства.

Претензії пред’являються після того, як підприємство встановило або дізналося про порушення своїх майнових прав чи інтересів іншим підприємством.

Документально претензії оформляються юристами підприємства як претензійні листи.

Претензійні листи — це обґрунтування вимоги до постачальника чи покупця, які виникли внаслідок порушення договірних зобов’язань.

Пред’явлення претензії є обов’язковою попередньою стадією перед поданням позову до суду або арбітражу і засобом урегулювання розбіжностей на добровільних засадах.Строки подання претензії залежать від її виду. Так, претензію щодо якості та кількості товарів пред’являють постачальнику не пізніше 10 днів після складання комерційного акта. Постачальники повинні в 10-денний термін розглянути одержану претензію і повідомити покупця про згоду задовольнити претензію або про відмову із зазначенням її мотивів. Претензії до транспортних організацій про відшкодування збитків за втрати, нестачу або пошкодження вантажу подають протягом 6 місяців, а за повну втрату вантажу — після 30 діб з дня закінчення терміну за угодою постачання.

День подачі претензії визначається за датою розписки про вручення від постачальника або при пересилці через пошту за поштовим штемпелем про приймання листа відділенням зв’язку.Джерелами інформації для контролю є дані Книги головних рахунків з рахунку 63 «Розрахунки по претензіях» журналів-ордерів №№ 8, 6, 15, претензійні листи, протоколи розгляду претензійних справ у арбітражному суді, господарські угоди з постачальниками, покупцями, замовниками, по яких виникли претензії, комерційні акти при нестачі вантажів, товарно-транспортні документи, акти виконаних робіт, дані оперативного листування між підприємствами щодо об’єкта претензій.

Аналіз даних про наявність спірної (суперечної) заборгованості з рахунків 60 і 62 дає можливість виявити порушення строків пред’явлення претензій, адже їх недотримання часто використовується для приховування фактів крадіжок матеріальних цінностей.

Візуальна та нормативна перевірки, техніко-економічні розрахунки з обсягів збитків до подальшого відшкодування, перевірка оформлення документів при пред’явленні претензії для розгляду в арбітражному суді дозволяють установити причини відмови в задоволенні претензій при розгляді в арбітражному суді і необ-
ґрунтовані збитки.

Правомірність відображення операції в обліку визначається методом перевірки кореспонденції рахунків з даних журналу-ордеру по кредиту рахунку 63 «Розрахунки по претензіях» та дебету рахунків, на які списано заборгованість з претензій, виходячи зі змісту первинного документа, який є підставою для бухгалтерського запису. Особлива увага звертається на списання претензії як необґрунтованої на витрати виробництва, збитки підприємства або коригування обсягів претензії як помилкових записів минулих періодів.

При перевірці розрахунків по відшкодуванню матеріальних збитків (шкоди) як джерела інформації використовують дані аналітичного обліку з рахунку 72 «Розрахунки по відшкодуванню матеріальних збитків (шкоди)», який повинен вестися в розрізі винних матеріально відповідальних осіб, журналу-ордеру № 8, первинних документів, на підставі яких в обліку відображені операції по дебету і кредиту рахунку 72 (документи про результати інвентаризації матеріальних цінностей, рішення суду, документи про погашення цієї заборгованості, службове листування з правоохоронними органами).

Матеріальні збитки (шкода) — це нестача матеріальних цінностей, виявлена при інвентаризації, або пошкодження, зниження споживчої якості, втрата, крадіжки, знищення, погіршення чи зменшення вартості майна, що зумовлює необхідність для підприємства додаткових витрат на відновлення чи придбання майна.

Починається перевірка з ознайомлення та аналізу даних бухгалтерського обліку і звітності (за Книгою головних рахунків або балансом) про залишки на рахунку 72, стан розрахунків з відшкодування протягом ревізованого періоду. Потім, аналізуючи матеріали проведених працівниками бухгалтерії підприємства інвентаризацій і відображення їх в обліку, необхідно вивчити при­чини виникнення матеріальної шкоди.

Практика ревізійної роботи свідчить, що основними причинами нестач, крадіжок, втрат є недотримання умов зберігання, недостатність контролю за збереженням майна, несвоєчасність і формальне проведення інвентаризацій.

Важливо перевірити правильність визначення обсягів матеріальної шкоди, що підлягає відшкодуванню матеріально відповідальними особами на державних підприємствах. Застосовуючи прийоми нормативної перевірки, треба пересвідчитися у правомірності оцінки обсягів матеріальної шкоди згідно з постановою КМУ від 22.01.96 № 116 і доповненнями до неї, Порядком визначення розмірів збитків від нестачі і крадіжок, втрат матеріальних цінностей з точки зору застосування підвищених коефіцієнтів, нарахування податку на додану вартість та акцизного збору (якщо цей товар оподатковується) і віднесення їх на розрахунки з бюджетом.

В обов’язковому порядку перевіряється стан відшкодування матеріальної шкоди, а саме:

а) своєчасність і правильність оформлення документів, що подаються до правоохоронних органів для пред’явлення цивільного позову, визначення результатів розгляду в суді, установлення остаточного обсягу відшкодувань. Якщо збитки погашаються боржником добровільно, то мають бути письмові зобов’язання про погашення та оформлення наказів керівником підприємства на утримання із заробітної плати (при нестачах у межах місячної заробітної плати).Основні порушення: повернення судом на дооформлення документів чи відмова в позові на матеріально відповідальну особу;

б) повнота і своєчасність утримань чи перерахувань на погашення боргу;

в) стан контролю з боку бухгалтерії за відшкодуваннями боржників;

г) відображення цих операцій в обліку із застосуванням методу перевірки кореспонденції рахунків з даних змісту первинних документів про суть господарської операції.

Особливо детально розглядають факти списання заборгованості як безнадійної по термінах виникнення, неплатоспроможності боржника. Підставою для списання боргу може бути тільки рішення суду про неплатоспроможність або документи про смерть боржника. Ця списана з рахунку 72 заборгованість повинна п’ять років обліковуватися на позабалансовому обліку підприємства і щорічно контролюватися через звернення до суду стосовно можливих змін майнового стану боржника щодо погашення раніше списаного боргу.

При наявності фактів непогашення заборгованості за три місяці бухгалтерія підприємства повинна вжити заходів впливу, звертаючись до суду з позовом про розшук боржника, примусове стягнення боргу судовими виконавцями згідно з чинним законодавством.3.7. Контроль розрахунків по оплаті праці

При здійсненні контролю розрахунків з оплати праці ревізор керується законами України про оплату праці, про відпустки, іншими нормативними актами уряду, які регулюють нарахування оплати праці, утримання з неї, ведення бухгалтерського обліку і розрахунків з працівниками.Послідовність і напрями контролю:

1) перевірка стану заборгованості і відповідності даних про залишки на рахунку 70/1 «Розрахунки з оплати праці» в Книзі головних рахунків, балансі з підсумковими даними в розрахунково-платіжних відомостях по графі «Сума до видачі», групувальній відомості до журналу-ордеру № 10 у частині узагальнення даних по рахунку 70/1. При наявності заборгованості за минулі періоди повинна мати місце розшифровка заборгованості по місяцях року;

2) перевірка достовірності первинних документів, які є підставою для нарахування заробітної плати (табель про відпрацьований час, наряди про виконану роботу, трудові угоди і т. п.);

3) перевірка правомірності застосування тарифних ставок, умов трудових контрактів при почасовій оплаті праці;

4) перевірка обґрунтованості застосування норм і розцінок, достовірності обсягів виконаних робіт при відрядній оплаті праці;

5) перевірка нарахувань доплат за роботу в нічний час, понад­урочні роботи, щорічні основні та додаткові відпустки;

6) перевірка розрахунку утримань з нарахованої заробітної плати (прибуткового податку із заробітної плати, обов’язкових зборів у Пенсійний фонд, фонд зайнятості, стягнень за виконавчими листами органів суду і т. п.);

7) контроль розрахункових, розрахунково-платіжних і платіжних відомостей з точки зору правильності узагальнення підсумкової облікової інформації, оформлення документації, достовірності цих документів;

8) контроль обґрунтованості бухгалтерських записів по операціях з нарахування оплати праці та прирівнених видів оплати, утриманнях із заробітної плати та фактичних обсягах виплат працюючим (аванси за другу половину місяця, заборгованості за минулі періоди, премії, допомоги при тимчасовій непрацездатності тощо);

9) перевірка розрахунків з депонентами по заробітній платі.Облік розрахунків по оплаті праці на більшості підприємств здійснюється за допомогою ПЕОМ, що значно полегшує контроль таких розрахунків. Ревізор повинен ознайомитися з особливостями організації і технологією облікового процесу на підприємстві при застосуванні комп’ютерної техніки (ведення архівної інформації, нормативної бази, внесення змін, коригування інформації за минулі звітні періоди). Основна увага при виборі інформації для контролю приділяється обґрунтованості внесення змін і доповнень до нормативної бази даних класифікаторів по персоналу підприємства з точки зору документальної обґрунтованості змін у чисельності працюючих, місячних ставок заробітної плати, видів та обсягів утримань із заробітної плати, надання пільг при оподаткуванні прибутковим податком, звільненні з роботи.

У процесі контролю розрахунків з працівниками здійснюється перевірка витрачання коштів з фонду соціального страхування на виплату матеріальної допомоги при тимчасовій непраце­здатності, а також з депонентами по заробітній платі, заборгованості за минулі місяці року у зв’язку з несвоєчасними розрахунками підприємства.

Треба врахувати, що відповідно до чинного законодавства в Україні, при недостатності коштів для здійснення повних розрахунків з працюючими по заробітній платі та взаємозв’язаних розрахунків по перерахуванню утримань із заробітної плати за призначенням проводиться часткове рівномірне погашення всіх видів заборгованостей (при виплаті 60% заробітної плати працівникам підприємство повинно перерахувати в бюджет 60% від нарахованого обсягу прибуткового податку із заробітної плати, 60% боргу Пенсійному фонду і т. ін.). Прострочена депонентська заборгованість належить до перерахування у дохід бюджету до 10 числа наступного місяця.

3.8. Контроль розрахунків з бюджетом

В Україні чинним законодавством про податкову систему встановлено перелік платежів до бюджету і позабюджетних фондів, порядок нарахування платежів податків у розрізі їх видів та розрахунків з бюджетом. Оскільки місцеві податкові інспекції систематично здійснюють контроль розрахунків підприємств та організацій з бюджетом, при ревізії виконання бюджетів органами Державної контрольно-ревізійної служби спочатку детально вивчаються акти цих перевірок, розробляються робочі плани проведення подальшого контролю стану розрахунків платників податків з бюджетом за конкретними платниками податків і видами податкових платежів.Основні напрями контролю розрахунків по всіх видах податків:

1) перевірка повноти нарахування платежів (чи включено підприємство до реєстру платників, правильність визначення фактич­ного оподатковуваного обороту та нормативної ставки оподаткування, правомірність пільгового оподаткування);

2) перевірка повноти та своєчасності перерахувань за призначенням платежів до бюджету чи позабюджетних фондів;

3) контроль відображення в бухгалтерському обліку операцій по цих видах розрахунків;

4) перевірка своєчасності і правильності складання встановленої звітності в розрізі видів податків і державних позабюджетних фондів.

У процесі ревізії треба уточнити правильність визначення оборотів і залишків на рахунку 68 «Розрахунки з бюджетом» у розрізі видів податків та на рахунку 65 «Розрахунки по платежах в державні позабюджетні фонди» — по видах цих фондів. Для цього дані відповідних синтетичних рахунків з Книги головних рахунків порівнюють з даними аналітичних рахунків у журналі-ордері № 8 чи спеціальних машинограм, які ведуть у розрізі видів податків. Своєчасність і повноту розрахунків з бюджетом можна встановити, вивчаючи методом порівняння дані виписок банків та прикладених до них платіжних документів по датах платежів та обсягах нарахувань з бухгалтерськими записами у журналах-ордерах, Книзі головних рахунків.

Особлива увага звертається на обґрунтованість включення до витрат виробництва та обігу валових видатків.

Факти необґрунтованого включення видатків у витрати вироб­ництва чи обігу, покриття збитків за рахунок державного підприємства замість посадових осіб, з вини яких пропущено строки платежів, неправильного нарахування податкових платежів установлюються за методом перевірки кореспонденції бухгалтерських рахунків з операцій по нарахуванню та сплаті різних податків, прирівняних до них платежів (місцеві податки і збори), штрафних фінансових санкцій за порушення податкового законодавства.Додаткова література за темою

1. Про підприємництво: Закон України від 07.02.91 № 698-ХІІ // Все про бухгалтерський облік. — 1999. — № 29.

2. Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»: Закон України від 22.05.97 № 283-97-ВР (зі змінами і доповненнями).

3. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97 № 168/97-ВР (зі змінами і доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. — 1999. — № 48.

4. Про внесення змін до Закону України «Про систему оподаткування»: Закон України від 22.12.98 № 333-ХІV // Все про бухгалтерський облік. — 1999. — № 16.

5. Про державний реєстр фізичних осіб—платників податків та інших обо­в’язкових платежів: Закон України від 22.12.94 № 320/94.

6. Інструкція про порядок обліку платників податку: Затв. наказом ДПАУ від 10.02.98 № 80 // Галицькі контракти. — 1997. — № 17.

7. Інструкція про прибутковий податок з громадян: Затв. наказом ДПАУ від 25.12.98 № 650 // Все про бухгалтерський облік. — 1999. — № 19.

8. Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість: Затв. наказом МФУ від 01.07.97 № 141 // Все про бухгалтерський облік. — 1999. — № 17.

9. Рекомендації з бухгалтерського обліку валових витрат і валових доходів: Затв. наказом МФУ від 04.08.97 № 168 // Все про бухгалтерський облік. — 1999. — № 17.

10. Порядок складання декларації про прибуток підприємства: Затв. наказом ДПАУ (в редакції від 21.01.98 № 37) // Все про бухгалтерський облік. — 1999. — № 2.

11. Довідник податкових пільг для юридичних осіб станом на 01.01.99 // Все про бухгалтерський облік. — 1999. — № 9.

12. Про норми відшкодування витрат на відрядження у межах України і за кордон: Постанова КМУ від 23.04.99 № 663 // Все про бухгалтерський облік. — 1999. — № 49.

13. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон: Затв. наказом МФУ від 13.03.98 № 59 // Бухгалтерський облік і аудит. — 1998. — № 4; зі змінами і доповненнями від 23.04.99 № 663 // Все про бухгалтерський облік. — 1999. — № 49.

14. Інструкція № 7 про безготівкові розрахунки в господарському обороті України: Затв. постановою НБУ від 02.08.96 № 204.

Завдання для перевірки знань

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Напрями і методи проведення ревізії розрахунків з підзвітними особами.

2. Вимоги щодо заповнення платіжних документів за розрахунковими операціями.

3. Особливості ревізії розрахунків з постачальниками і підрядниками.

4. Ревізія розрахунків з покупцями і замовниками.

5. Особливості ревізії розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами.

6. Перевірка розрахунків за претензіями і по відшкодуванню матеріальних збитків.

7. Ревізія розрахунків по оплаті праці.

8. Можливі порушення і заходи щодо їх усунення за розрахунковими операціями.

9. Порядок здійснення ревізії розрахунків з бюджетом.

10. Особливості перевірки розрахунків за ПДВ.

11. Особливості перевірки розрахунків за прибутковим податком з громадян.

12. Особливості перевірки розрахунків за податком на прибуток підприємства.

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ

1. Перевірити правильність здійснення і відображення на рахунках бухгалтерського обліку розрахункових операцій.

2. Записати в журнал ревізора виявлені факти порушень діючих інструкцій, положень, інших нормативних актів. Указати, за якими операціями допущені порушення, винних осіб, заходи щодо усунення недоліків та інші дані, передбачені структурою документа.

3. Скласти розділ акта ревізії за темою задачі.Методичні вказівки до виконання задач

Щоб виконати задачі, потрібно вивчити теоретичний матеріал за темою «Контроль і ревізія розрахунків», нормативно-правову базу, що регулює безготівкові розрахунки, розрахунки по оплаті праці, з підзвітними особами тощо. Необхідно повторити порядок відображення в бухгалтерському обліку розрахункових операцій та їх документальне оформлення.

Порядок списання дебіторської і кредиторської заборгованості (задачі 1, 3, 4, 7) встановлено Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 № 250 зі змінами і доповненнями (пп. 62, 63). Згідно із Законом України «Про внесення змін у статтю 71 Цивільного кодексу України» від 11.07.93 строк позовної давності в Україні становить три роки. За умовами зазначених задач потрібно встановити правильність документального оформлення і відображення в обліку віднесення дебіторської і кредиторської заборгованості до складу прострочених і дотримання законодавчо встановлених строків і порядку їх списання.

Склад простроченої дебіторської і кредиторської заборгованості, питання оподаткування ПДВ сум кредиторської і дебіторської заборгованості, за якими минув термін позовної давності (задачі 7, 23) регламентуються роз’ясненнями Державної податкової адміністрації від 22.12.94 № 10-30/5283.

Задачі 2, 5, 6, 8, 9 містять інформацію для перевірки розрахунків з бюджетом за ПДВ, які регламентуються Законом України про ПДВ від 03.04.97, Інструкцією з бухгалтерського обліку ПДВ від 01.07.97.

Аналізуючи дані задач 10—14, 27—31, слід ураховувати таку інформацію. При одержанні в банках коштів на виплату заробітної плати суб’єкти господарювання зобов’язані перерахувати до бюджету суми нарахованого та утриманого прибуткового податку з громадян за місяць. Чеки на отримання коштів приймаються банком тільки за умови пред’явлення платіжних доручень на внесення до бюджету суми податку. При одержанні в банках коштів на виплату заробітної плати (у тому числі авансів) суб’єкти господарювання зобов’язані перерахувати до Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування відповідні внески. Платіжні доручення на перерахування збору до Фонду для здійснення заходів по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи платники подають до банку разом з чеком на отримання коштів на виплату заробітної плати за другу половину місяця, але не пізніше 25 числа.

Об’єкти оподаткування, ставки і розміри прибуткового податку з громадян регламентуються Законом України «Про внесення змін у Декрет Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» від 13.02.98. Перелік пільг по оподаткуванню сукупного доходу певних категорій громадян наведено в ст. 6 указаного нормативного акта. Питання нарахування та утримання збору в Пенсійний фонд і на обов’язкове соціальне страхування регламентуються Законами України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.97 і «Про збір на обов’язкове соціальне страхування» від 26.06.97 зі змінами, внесеними Законом України від 30.12.97.

Розрахунки з підзвітними особами за відрядженнями (задачі 15—20) здійснюються згідно з Інструкцією про службові відрядження у межах України і за кордон від 13.03.98. Витрати на відрядження включаються до складу валових витрат тільки при наявності документів, що підтверджують зв’язок даного відрядження з основною діяльністю підприємства. Не потребують спеціального документального підтвердження добові витрати, норми яких визначені постановою Кабінету Міністрів України від 05.01.98 № 10 «Про норми відшкодування витрат на відрядження у межах України і за кордон». Якщо аванси підзвітним особам були надані на господарські потреби, то до авансових звітів повинні додаватися відповідні документи, що підтверджують факт витрачання коштів на визначені потреби. Суми невитрачених авансів підлягають поверненню до каси підприємства; у разі неповернення їх утримують із заробітної плати підзвітної особи. Чинним законодавством передбачені штрафні санкції за порушення термінів здачі авансових звітів.

Термін зберігання депонованої заробітної плати на рахунках підприємства в банку, а також порядок внесення вказаної простроченої заборгованості до бюджету регламентуються наказом Міністерства фінансів України
№ 55 від 09.08.93 (задача 24).

Для розв’язання задачі 33 потрібно зіставити дані таблиці із задачі 11 про залишок заборгованості по оплаті праці за місяцями з видачею заробітної плати і обсягами надходжень виручки від реалізації продукції і зробити відповідні висновки.Дані про виявлені порушення за умовами задачі 3 потрібно систематизувати в журналі ревізора, на основі якого належить скласти розділ акта ревізії розрахунків. Інформацію розділу акта ревізії доцільно подати за окремими підпунктами, а саме: ревізія розрахунків з постачальниками, з покупцями-замовниками, з бюджетом, по оплаті праці, з підзвіт­ними особами, з іншими дебіторами і кредиторами.

Умови задач

1. Дані про стан розрахунків з постачальниками, грн.п/п

Назва
підприємств-
постачальників

Дата
виникнення
заборгованості

Кредиторська заборгованість станом на

01.01.95

01.01.97

01.01. м. р.

01.01. п. р.

1

Фірма «Маяк»

23.09.97

10100

10100

2

ЗАТ «Світ»

5.02.97

3900

3900

3

НВО «Факел»

20.10.94

4500

4500

4500

4500

4

МП «Крос»

10.02.95500

500

500

5

ВАТ «Тон»

15.01.958000

8000

8000

6

АП № 20

18.01.962000

2000

2000

Усього

2. На підставі рахунку-фактури № 85—94 від постачальника МП «Курс» на матеріали вартістю 18000 грн., у тому числі ПДВ 3000 грн. у журналі-ордері № 6 зроб­лено бухгалтерські проводки:

Дт 05 «Матеріали» — 15000 грн.;

Дт 68 «Розрахунки з бюджетом» — 3000 грн.;

Кт 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» — 18000 грн.3. Дані про розрахунки з покупцями (замовниками), грн.:


п/п

Назва
підприємств-покупців

Заборгованість по дебету
рахунку 61 станом на

Примітки

01.01. м. р.

01.07. м. р.

01.10. м. р.

01.01. п. р.

1

Фірма «Рим-4»

3100

25 000

140 500

210 000

немає
погашення боргу

2

Фірма СКА

41 100

28 500

45 400

25 400

залік
по бартеру

3

ЗАТ «Тесляр»

35 60065 000

110 000
4

ЗАТ «Курск» (Росія)

7100

2400

10 600

8400
5

Інофірма (Австрія)

134 000

134 000

134 000

134 000
4. На підставі довідки бухгалтерії від 20.01.98 списано:

а) на прострочену кредиторську заборгованість постачальнику ЗАТ «Ритм» у сумі 2400 грн., що виникла три роки тому 15 вересня;

б) прострочену дебіторську заборгованість, що виникла два роки тому 25 грудня:

фірми АРМ (перераховано аванс за посередницькі послуги по заготівлі матеріалів) — 12000 грн.;

фірми «Торговий дім» (попередня оплата замовлення на офісні меблі) — 4200 грн.

Бухгалтерські проводки:а) Дт 60 «Розрахунки з покупцями і замовниками», Кт 80 «Прибутки і збитки» — на 2400 грн.;

б) Дт 80, Кт 60 — на 16200 грн.5. Ревізором у результаті перевірки розрахунків з бюджетом за листопад м. р. виявлено факт заниження суми ПДВ, грн.:
Варіанти

1

2

3

4

5

Заниження ПДВ

145

12

570

1806

9785

Бухгалтер сектору розрахунків Васюк А. А. вказала, що суму заниження ПДВ вона встановила самостійно і 10 грудня внесла у встановленому порядку зазначену суму в дохід бюджету, про що свідчить виписка банку за 10.12. м. р. Письмового пояснення в державні податкові органи щодо виявленої суми заниження ПДВ та її компенсації підприємство не надсилало.

6. У розрахункових документах за матеріали, що надійшли на підприємство 26 березня минулого року від Старокостянтинівського лісопильного заводу на загальну суму 790 грн., сума ПДВ не вказана, напис «без ПДВ» відсутній. Бухгалтер Замкова Д. О. самостійно вирахувала суму ПДВ — 158 грн. — і відобразила її за дебетом рахунку 68 «Розрахунки з бюджетом» на дату оприбуткування матеріалів на складі.

7. Кредиторську (6098 грн.) і дебіторську (1534 грн.) заборгованість, за якою минув термін позовної давності, у квітні м. р. віднесено на фінансові результати діяльності підприємства та оподатковано ПДВ (сума податку відповідно 1019 грн. і 307 грн.).

8. У травні м. р. на загальну суму 4200 грн. оприбутковано товарно-матеріальні цінності, які надійшли від фірми «Темп». Підприємство вчасно не розрахувалося за них з постачальником. Своєчасно несплачені постачальнику суми ПДВ (840 грн.) віднесені в дебет 68 рахунку «Розрахунки з бюджетом».

9. Постачальнику (ЗАТ «Зоря») погашено заборгованість, що виникла м. р. через відпуск йому продукції на суму 3820 грн. і нараховано ПДВ на суму 524,80 грн. Зроблено бухгалтерські проводки:

Дт 46 «Реалізація», Кт 40 «Готова продукція» — на 3820 грн. при відвантаженні продукції.Дт 81 «Використання прибутку», Кт 68 «Розрахунки з бюджетом» — на суму ПДВ 524,80 грн.

10. Дані про розрахунки з Пенсійним фондом та бюджетом по прибутковому податку із заробітної плати працівників, грн.:


Показники

Пенсійний
фонд

Розрахунки
з бюджетом
по прибутковому
податку з громадян

1. Залишок кредиторської заборгованості на 01.03

17 100

12 300

2. Нараховано платежів за березень (розрахунково-платіжна відомість за березень № 35)

7400

2000

3. Перераховано на погашення заборгованості (платіжне доручення від 10.03)

7400

2300

4. Залишок кредиторської заборгованості на 01.04

17 100

12 000


11. Перевіркою правильності розрахунків з бюджетом за прибутковим податком з громадян установлені такі факти:п/п

Прізвище,
ініціали
працівника

Посада

Додаткова інформація

Нарахована зарплата, грн.

Сума утриманого
прибуткового податку, грн.

варіанти

варіанти

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

Сірко К. Т.

бухгалтер (за сумісництвом)

інвалід
І групи

290

420

100

350

563

61

8736

98

2

Даль Ж. В.

економіст (за сумісництвом)

учасник ліквідації аварії на ЧАЕС ІІІ категорії

170

250

100

197

480

13

36

9,90

23,6

65

3

Кущ М. Р.

юрист
(основне місце
роботи)

2-є дітей, дати народження — 15.05.84
і 01.04.83

145

205

178

287

340

11

20

22

43

46,7

12. Інженеру Іванченко Н. Н. була надана додаткова оплачувана відпустка за рахунок прибутку підприємства згідно з рішенням трудового колективу з 10.05. м. р. по 30.05. м. р. Сума нарахованих відпускних (120 грн.) відображена в бухгалтерському обліку проводкою: Дт 70/1 «Розрахунки по оплаті праці», Кт 50 «Каса» — на 120 грн.

13. Робітнику Туз Т. О. видано спецодяг понад затверджені норми забезпечення на суму 172 грн. Менеджерам підприємства Тесленко Р. М. і Сомову Л. М. надано безкоштовні туристичні путівки на суму 1500 грн. У бухгалтерському обліку відображено: Дт 81, Кт 12 — на 172 грн., Дт 81, Кт 56 — на 1500 грн.

14. Дані про нараховану і виплачену заробітну плату, грн.:


Види господарських операцій

Січень

Березень

Червень

1. Нараховано зарплату

20 000

16 000

10 100

2. Утримано:

прибутковий податок

внески до Пенсійного фонду

внески у Фонд зайнятості


2400


200

100

1000

150


100

900


101

50


3. Оприбуткована в касі отримана за чеком готівка для виплати заробітної плати

15.02


20.04

10300
8000

4. Видана натуроплата в рахунок зарплати

15.02


20.04

25.06

4000
5150


5100

5. Перераховано:

у Пенсійний фонд

у Фонд зайнятості

у райфінвідділ внесків у бюджет прибуткового податку з громадян

у Фонд Чорнобиля

3200


100
1000

1000

4200

100
600600
6. Нараховано внески до:

Пенсійного фонду

Фонду соціального страхування

Фонду зайнятості

Фонду Чорнобиля

6400


900

300


2000

5120


720

240


1600

7. На поточному рахунку грошей

15 600

13 50015. Дані про розрахунки з підзвітними особами


Показники

Підзвітні особи

Тимченко С. Я.

Колос І. І.

Атлас М. М.

1. Наказ про відрядження (№, дата)

18 від 01.03

18 від 05.03

54 від 12.03

2. Наказ про зміни та доповнення до попереднього наказу

60 від 25.03

3. Місце відрядження

м. Одеса

м. Донецьк

м. Львів

4. Термін відрядження

2.03 — 10.03

6.03 — 26.04

14.03 — 20.03, подовжено
до 23.03

5. Видача авансу

дата


сума, грн.

1.03


320

5.03


6006. Авансовий звіт

дата


сума, грн.

18.03


334

30.04


900

25.03, 1.04

880


7. У тому числі:

а) квитки на проїзд

дата виїзду

вартість, грн.1.03, 9.03

20 + 20


6.03, 25.04

50 + 50


14.03, 23.03

60 + 60


б) квитанції за проживання в готелі (одноразове харчування)

термін часу8 діб


50 діб


10 діб


в) вартість, грн.

8 × 30 = 240

10 × 50 = 500

10 × 60 = 600

г) добові, грн.

9 × 6 = 54

50 × 6 = 300

10 × 16 = 160

8. Відмітки в посвідченні про
відрядження

Вибуття з Києва — 01.03,
приїзд до Одеси 02.03;
вибуття з Одеси 9.03,
приїзд до Києва — 10.03

Вибуття з Києва
і прибуття в Донецьк — 06.03;
вибуття з Донецька
і прибуття
до Києва — 25.04

10 діб

10 × 60 = 600

10 × 16 = 160

Вибуття з Києва і прибуття до Львова — 14.03,


Вибуття зі Львова і прибуття до Києва — 23.03

Бухгалтерські проводки по авансових звітах:

Дт 26 «Загальногосподарські витрати», Кт 71 «Розрахунки з підзвітними особами» — на 334,900 і 180 грн., Кт 81 «Використання прибутку» — на 100 грн.16. Для перевірки правильності ведення обліку розрахунків з підзвітними особами пред’явлено: накази на відрядження, журнали-ордери № 7 з первинними документами.

17. Дані про стан розрахунків з підзвітними особами на 01.04. м. р.:п/п

Підзвітна
особа

Заборгованість
на 01.03, грн.

Видано
підзвіт
у березні

Подано
авансові звіти у березні

Заборгованість
на 01.04, грн.

Дт

Кт

Дт

Кт

1

Кущ Я. А.

48100

20

1282

Назаренко Ю. І.30

200

100

1303

Харченко А. К.

60801404

Хорунжий Ю. М.

70100170
18. Авансові звіти на відрядження в межах території України затверджує головний бухгалтер, а в зарубіжні країни — директор підприємства. До авансових звітів підзвітних осіб прикладено квитки на проїзд і квитанції на проживання в готелях.

19. До авансового звіту від 20.06 на відрядження Сергієнко К. Е. у м. Краків (Польща) з 10.05 по 15.05 поточного року, в якому зроблено відмітки про термін перебування на фірмі «Rapid», додано квитки на проїзд літаком туди і назад на суму 800 грн., рахунок за проживання в готелі з 10.05 по 15.05 — на 300 ум. од., рахунок за міжнародні телефонні переговори — на 50 ум. од., добові за 5 днів (по 76 грн.) — 380 грн. Курс долара на дату здійснення витрат — 2,00 грн. за 1 дол. США, на дату авансового звіту — 2,05 грн. Бухгалтерська проводка за авансовим звітом Сергієнко К. Е.: Дт 26, Кт 71 — на суму 1780 грн.

Визначити суть допущених порушень.20. Заступнику директора підприємства Сапону А. А., який перебував у відрядженні у м. Васильків Київської області з 15 по 26 листопада м. р. з метою оформлення замовлення на запасні частини, бухгалтерією підприємства відшкодовано витрати:

на проїзд автобусом в обидва кінці (квитки не надані) — 5 грн.;

добові за 10 діб — 60 грн.;

витрати на проживання в готелі згідно із квитанцією за 10 діб — 75 грн.;

разом — 140 грн.

До авансового звіту додано посвідчення про відрядження.21. Начальник цеху № 1 Іванов М. Т. перебував у відрядженні з метою монтажу обладнання, реалізованого підприємством Харківському МП «Альфа», протягом 50 діб. У наявності є авансовий звіт № 37 від 15.04. м. р., пояснювальні документи до нього (квитки на проїзд залізницею, посвідчення, квитанція про сплату вартості проживання в готелі).

22. Витяг з виписки банку з розрахункового рахунку підприємства за 14.02. м. р.

Дата
виписки банку

Дата
здійснення
операції в банку

Номер
кореспондуючого
рахунку

Шифр
операції

Оборот

Дт

Кт

14.02

14.02

05

03

450
Згідно із залізничною накладною № 317 сплачено 450 грн. товарній залізничній станції Фастів за доставку матеріалів. З них:

16 грн. — доплата залізничного тарифу;

314 грн. — оплата залізниці вартості зберігання вантажу протягом 5 діб;

120 грн. — штраф за понаднормативні простої вагонів.

У бухгалтерському обліку зроблено проводку: Дт 05 «Матеріали», Кт 51 «Розрахунковий рахунок» — на суму 450 грн. Вартість матеріалів — 14320 грн.

23. Списано в червні м. р. прострочену дебіторську заборгованість станом на 11.04 м. р. у сумі 1300 грн. такою проводкою: Дт 80 «Прибутки і збитки», Кт 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками». Кредиторська заборгованість у сумі 5429 грн., що виникла понад рік тому, віднесена на прибутки підприємства проводкою Дт 60 «Розрахунки з постачальниками», Кт 80 «Прибутки і збитки». Указати суть порушення, джерела інформації для виявлення наведених фактів.

24. Дані про залишки депонентської заборгованості працівникам підприємства станом на 01.01. м. р., грн.:

Показники

Період існування заборгованості

до 1 року

до 2 років

до 3 років

понад
3 роки

1. Штатний персонал підприємства

2500

1900

800

600

2. Позаштатні працівники450

2003. Усього по підприємству

2500

2350

1000

600

25. Ревізією розрахунків з робітниками і службовцями виявлені значні розбіжності між даними аналітичного і синтетичного обліку за рахунком 70 «Розрахунки по оплаті праці». Перевірити повністю правильність і достовірність відображення операцій за цим рахунком неможливо через обмежений строк ревізії. Яке рішення повинен прийняти ревізор у такому випадку?

26. За січень м. р. нараховано і виплачено заробітну плату:

1) завідувачу складом № 3 Миронову П. Р., який звільнився з підприємства 20 грудня попереднього року, — 150 грн.;

2) бухгалтеру-експерту Сидоренко Е. Л., термін контракту якого закінчився 31.12 м. р., — 250 грн.;

3) слюсарю ІІІ розряду Іванченку Р. А. — 190 грн. За даними табельного обліку Іванченко Р. А. у січні через невизначені причини на роботі не з’являвся.27. До сукупного доходу працівників підприємства з метою оподаткування прибутковим податком включено нараховані за рік дивіденди, які не виплачені, а використані на придбання акцій свого підприємства. Загальна сума податків, утриманих з дивідендів, становила 267 грн.

28. При звільненні у зв’язку зі скороченням штату робітника Іванова І. П. 10.08. м. р. йому нараховано місячну ставку заробітної плати в сумі 245 грн., з якої утримано прибутковий податок з громадян, — 11 грн.

29. Первинні документи обліку додаткової заробітної плати, зведені дані по розрахунках з робітниками і службовцями, утримання за період, охоплений ревізією. Незвільнені члени профкому підприємства отримують від комітету профспілки щомісячну доплату. Суми доплати оподатковувались прибутковим податком з громадян, за ревізований період сума прибуткового податку з таких доплат становила 629 грн.

30. Вартість будівельних матеріалів (98 грн.), відпущених підприємством своєму робітнику Коваль Т. А. без оплати, не оподаткована прибутковим податком з громадян.

31. Від розподілу прибутку підприємства начальник фінансового відділу отримав автомобіль (ФОРД-ескорт вартістю 11900 грн.), що в бухгалтерському обліку відображено за лютий м. р.: Дт 81, Кт 01 — на суму 11900 грн.

32. Перевірка укладених трудових контрактів за рік і виплат за ними виявила факти невиплати запрошеним фахівцям за контрактами:

1) технологу Геращенко О. Л. за контрактом № 123 від 10.01 м. р. не ви­плачено 460 грн.;

2) бухгалтеру Зінченко А. С. за контрактом № 43/2 від 15.06. м. р. не ви­плачено 120 грн.

Акти приймання робіт, передбачені вказаними контрактами, оформлені належним чином. Заборгованість по оплаті праці запрошених спеціалістів у бухгалтерському обліку підприємства не відображена.33. Стан розрахунків по оплаті праці:

Показники

Кількість
місяців

Сума,
тис. грн.

1. Залишок заборгованості по оплаті праці:

на 1.01. м. р.

на 1.01. п. р.

на 1.04. п. р.

на 1.07. п. р.

на 1.10. п. р.


4

68

8

8


120


190

210


205

195


2. Видано за м. р. заробітної плати працівникам:

готівкою


готовою продукцією70

403. Видано за 9 місяців п. р. заробітної плати:

готівкою


готовою продукцією40

1504. Реалізація продукції за п. р. у розрахунках з покупцями:

по бартеру

на погашення заборгованості по оплаті праці

готовою продукцією

грошовими коштами
1400
150

400
Каталог: library -> 6%20ОБЩЕСТВЕННЫЕ%20НАУКИ -> 65%20ЭКОНОМИКА -> 65.052%20БУХ.УЧЕТ
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Роботи студентів
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Роботи студентів
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Метою дисципліни є засвоєння студентами знань
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань наведені в підрозділі 4
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Бухгалтерського обліку в управлінні а. Концептуальні основи методології бухгалтерського обліку в управлінні Історичні основи
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> 2 Облік коштів на рахунках у банках
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Облік фінансових інвестицій економічна сутність та класифікація фінансових інвестицій Фінансові інвестиції
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури»
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Тема організація судово-бухгалтерської експертизи
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Об’єктами розробки є інтегрований план рахунків виконання кошторисів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка