Н. С. Вітвицька О. Е. Кузьмінська контроль і ревізія Навчально-методичний посібник


Тема 4. Контроль і ревізія основних засобів (фондів) і нематеріальних активівСторінка5/6
Дата конвертації09.11.2017
Розмір3.26 Mb.
1   2   3   4   5   6
Тема 4. Контроль і ревізія основних засобів
(фондів) і нематеріальних активів


План лекційних занять

4.1. Завдання і напрями ревізії, джерела та об’єкти контролю основних фондів і нематеріальних активів.

4.2. Перевірка стану збереження основних засобів (фондів).

4.3. Контроль операцій по джерелах надходжень і видах вибуття основних засобів (фондів).

4.4. Контроль правильності нарахування амортизації основних засобів (фондів).

4.5. Контроль витрат на ремонт основних фондів.

4.6. Перевірка операцій по нематеріальних активах.

4.1. Завдання і напрями ревізії, джерела
та об’єкти контролю основних фондів
і нематеріальних активів


Завдання ревізії:

  • дати оцінку стану збереження, ефективності використання;

  • установити наявні факти порушень чинного законодавства щодо правомірності та обґрунтованості управлінських рішень відповідальних працівників ревізованого підприємства при придбанні, використанні, реалізації і ліквідації окремих об’єктів основних фондів і нематеріальних активів;

  • розробити заходи по реалізації результатів контролю: притягнення до відповідальності винних службових осіб з відшкодуванням збитків, нарахування і стягнення штрафних фінансових санкцій на користь державного бюджету за допущені порушення чинного законодавства по об’єкту контролю, які взаємозв’язані з оподаткуванням доходів підприємства (оцінка майна, амортизація, реалізація і т. п.).

Напрями ревізії:

1) контроль стану збереження основних фондів (засобів) і нематеріальних активів;

2) контроль операцій з джерел надходжень та видів вибуття основних фондів (засобів);

3) контроль правильності нарахування амортизації (зносу);

4) контроль операцій по ремонту основних засобів (фондів);

5) контроль операцій по нематеріальних активах.Об’єкти контролю.

1. Первинні документи про надходження, передачу, реалізацію, інвентаризацію, нарахування амортизації (зносу), ліквідацію об’єк­тів основних фондів і нематеріальних активів: накладні, акти приймання-передавання основних фондів, акти ліквідації основних фондів, відомості нарахування амортизації (зносу), авізо, довідки, акти переоцінки, дефектні акти, акти виконаних робіт по ремонту основних засобів, кошториси та угоди на капітальний ремонт, технічне обслуговування основних фондів підрядними організаціями.

2. Реєстри аналітичного і синтетичного обліку: інвентарні карт­ки з обліку по окремих об’єктах основних фондів і нематеріальних активів; описи інвентарних карток з обліку основних фондів; картки групового обліку основних фондів (для нарахування зносу та амортизації по 4 групах основних фондів); інвентарні списки основних фондів і нематеріальних активів, які ведуться матеріально відповідальними особами структурних підрозділів підприємства, де вони використовуються або знаходяться; оборотні відомості в бухгалтерії у розрізі груп, об’єктів основних фондів по матеріально відповідальних особах та підприємству; журнали-ордери №№ 13, 16, машинограми по кредиту рахунків 01, 04, 02, 86, 88, 85, 33, 87, Книга головних рахунків, баланс, звітність про рух майна підприємства.

Основні джерела інформації — це нормативні акти, якими керується ревізор при здійсненні контролю:


  • Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» від 16.07.99 № 996–XIV;

  • Інструкція з бухгалтерського обліку балансової вартості основних фондів, затверджена наказом МФУ від 24.07.97 № 159;

  • Інструкція про інвентаризацію основних засобів, товарно-ма­теріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків, затверджена наказом МФУ від 30.10.98 № 90, зі змінами і доповненнями;

  • Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств», кодифікований на 01.09.98.

Для вивчення даної теми рекомендується: Романів М. В. Державний фінансовий контроль і аудит: Навч. посібник. — К.: ТОВ «Ніос», 1998 — С. 51—62.

4.2. Перевірка стану збереження
основних засобів (фондів)


Послідовність і напрями контролю:

1) перевірка дотримання умов збереження основних засобів:

а) контроль повноти закріплення об’єктів основних засобів за матеріально відповідальними особами;

б) оцінка добору кадрів на посади матеріально відповідальних осіб;

в) перевірка стану інвентарного обліку в матеріально відповідальних осіб і бухгалтерії;

2) перевірка повноти і своєчасності проведення інвентаризації основних засобів та відображення її результатів у обліку;

3) вибірковий контроль стану збереження основних засобів (фондів) у структурних підрозділах підприємства.

Надзвичайно важливе значення при організації ревізії основних засобів (фондів) має оцінка стану бухгалтерського обліку та оперативного контролю за їх збереженням, який здійснює бухгалтерія підприємства.

Ревізор не може приступати до ревізії, якщо аналітичний облік основних засобів перебуває в запущеному стані. Про неможливість проведення ревізії складається акт, в якому треба чітко конкретизувати недоліки в обліку на ревізованому підприємстві, подати відповідні пропозиції про поновлення та наведення порядку в обліку, встановити термін виконання цих вказівок. Крім цього, ревізор повинен доповісти про це посадовій особі, яка призначила ревізію, або перенести термін проведення ревізії, вирішити питання про відповідальність винних осіб згідно із чинним законодавством.

Контроль повноти закріплення об’єктів основних засобів за матеріально відповідальними особами в структурних підрозділах підприємства здійснюється методом порівняння даних Книги головних рахунків про залишок на перше число місяця по рахунку 01 «Основні засоби» з підсумковими даними оборотної відомості про залишки основних засобів у розрізі матеріально відповідальних осіб. Використовуючи дані бухгалтерії з аналітичних рахунків по розрахунках з оплати праці матеріально відповідальних осіб, можна виявити факти порушень, коли ці працівники не несуть відповідальності за збереження основних засобів (у зв’язку із перебуванням у довгострокових відпустках по догляду за дитиною до трьох років або тривалим перебуванням на лікарняному з тимчасової непрацездатності, звільненням з роботи без передачі іншим працівникам матеріальних цінностей, які за ними обліковувалися).

Візуальна перевірка наявності угод з працівниками, які тимчасово чи постійно виконують обов’язки матеріально відповідальних осіб, зустрічна перевірка через письмовий запит до правоохоронних органів щодо можливості заборони деяким праців­никам виконувати роботу, пов’язану з матеріальною відповідальністю, дають можливість визначитися в критеріях вибору об’єк­тів для контролю, виявити взаємопов’язані порушення, нестачі і крадіжки, їх причини.

Ревізор повинен уважно вивчити матеріали попередніх інвентаризацій, особливу увагу звертаючи на своєчасність їх проведення та оформлення, відображення результатів у обліку. Зустрічаються випадки формального проведення інвентаризації, коли дані про об’єкти інвентаризації переносяться в інвентаризаційні описи з інвентарних карток чи минулорічних інвентаризаційних описів. Повноту об’єктів інвентаризації встановлюють порівнянням інвентарних описів з даними аналітичного обліку в оборотних відомостях.

Для перевірки якості інвентаризації доцільно провести вибіркову інвентаризацію окремих об’єктів основних засобів. Повна інвентаризація призначається: коли встановлено факти відсутності актів приймання-передавання матеріальних цінностей при звільненні і прийнятті нових працівників, інші грубі порушення чинного законодавства.

Під час проведення інвентаризації одночасно здійснюється обстеження умов зберігання, використання, технічного стану окремих об’єктів основних засобів як власних, так і орендованих, особливо тих, які не використовуються, підлягають реалізації, перебувають у запасі, консервації у зв’язку з припиненням виробничої діяльності державних підприємств.4.3. Контроль операцій по джерелах надходжень
і видах вибуття основних засобів (фондів)

Основні напрями ревізії операцій з надходжень та вибуття основних засобів (фондів):

1) перевірка обґрунтованості придбання окремих об’єктів основних засобів (виходячи з виробничої необхідності, спеціалізації підприємства, ефективності подальшого використання);

2) перевірка повноти і своєчасності оприбуткування, ураховуючи особливості документального оформлення операцій по джерелах надходжень (нове будівництво, придбання устаткування, безкоштовне надходження);

3) контроль правильності оцінки основних засобів:

а) при введенні в експлуатацію від нового капітального будівництва;

б) при оренді через викуп державного майна;

в) при приватизації державного майна;

г) при безкоштовному одержанні;

д) при переоцінці основних засобів;

4) перевірка правомірності операцій з вибуття основних засобів:

а) при ліквідації об’єктів основних засобів через непридатність для подальшого використання, знос;

б) при реалізації іншим організаціям (обґрунтованість ціни реалізації, правильність розрахунку ПДВ, акцизного збору, якщо оподатковується цей товар);

в) незавершене будівництво державних підприємств (обґрунтованість оцінки, виходячи з аналізу діючих цін, наявність дозволу органів держмайна);

5) контроль операцій при оперативній оренді основних засобів (надання в оренду приміщень та устаткування іншим підприємствам, фізичним особам: рівень тарифів плати за оренду, оформлення угод на оренду, достовірність обсягів оренди, стан розрахунків);

6) контроль відображення господарських операцій в обліку методом перевірки кореспонденції бухгалтерських рахунків, виходячи зі змісту господарської операції, відображеної у первинному документі.
Рис. 7. Схема контрольного
процесу операцій з надходження
і вибуття основних засобів (фондів)

При здійсненні контролю широко застосовуються методи нор­мативної перевірки на відповідність операцій з вибуття основних засобів чинному законодавству та їх узгодженість щодо правил оцінки майна, умов реалізації, документального оформлення про­цесу продажу чи купівлі при приватизації державного майна.

Як свідчать матеріали ревізій, проведених працівниками ДКРС, до основних порушень належать:

1) заниження оцінки основних засобів (фондів) при реалізації майна державних підприємств, виходячи з діючих ринкових цін;

2) завищення оцінки основних засобів, придбаних по імпорту від приватних фірм і підприємств у власність державного підприємства;

3) заниження обсягів та оцінки матеріальних цінностей від ліквідації об’єктів основних засобів (фондів);

4) необґрунтованість списання, заниження вартості автотранспорту (особливо легкового);

5) неправильне визначення ПДВ, акцизного збору при реалізації об’єктів;

6) використання не за виробничим призначенням офісних меб­лів, оргтехніки, засобів зв’язку;

7) заниження тарифів орендної плати та обсягів приміщень, що здаються в оренду іншим підприємствам.4.4. Контроль правильності нарахування
амортизації основних засобів (фондів)

Порядок нарахування амортизації основних засобів (фондів) регулюється Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств», який набув чинності з 01.07.97.Джерелами інформації та об’єктами контролю є відомості нарахування амортизації, картки аналітичного обліку складу об’єктів основних засобів по чотирьох групах, з яких у вищевказаному законі базовими для нарахування амортизації визначено три групи (будівлі і споруди, офісне устаткування, інші основні засоби позажитлового фонду), журнал-ордер № 10 чи відповідні машинограми при застосуванні ПЕОМ.

Послідовність і основні напрями контролю.

1. Перевірка правомірності і правильності формування груп основних засобів як бази для нарахування амортизації на перше число першого ревізованого періоду (кварталу року).

2. Перевірка обґрунтованості і повноти включення або виключення об’єктів основних засобів по відповідних групах для формування бази даних (за їх первинною і залишковою вартістю для розрахунку обсягів амортизації за звітний квартал, виходячи з надходжень і вибуття об’єктів основних засобів за попередній перед звітним квартал року).

3. Контроль дотримання встановлених норм амортизації по групах основних засобів і правильності визначення обсягу нарахування амортизаційних відрахувань по звітних кварталах.

4. Контроль відображення в обліку операцій по нарахуванню амортизації (зносу) основних засобів як витрат виробництва і валових витрат для розрахунку податку на прибуток.

При здійсненні контролю застосовуються методи нормативної правової перевірки на відповідність чинному законодавству щодо включення до складу групи основних засобів (їх три) встановлених норм нарахування амортизації по групах.

Особливу увагу варто зосередити на правомірності визначення амортизації витрат на поліпшення основних фондів власних чи орендованих, застосування норм прискореної амортизації (див. пп. 8.6—8.7, 8.8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»). При виявленні порушень у визначенні балансової вартості груп основних фондів треба встановити, як це вплинуло на обсяг нарахування амортизації за відповідний період.

Крім цього, всі підприємства України, незалежно від форм власності, здійснюють відрахування в дохід бюджету в розмірі 10% нарахованої амортизації, тому треба при заниженні суми амортизації визначити обсяг незарахованої суми в бюджет, а при завищенні суми амортизації — розмір заниження оподатковуваного прибутку з відповідними фінансовими санкціями.

Правильність відображення в обліку амортизації як витрат на виробництво, розрахунків з бюджетом перевіряється методом контролю кореспонденції бухгалтерських рахунків, відображеної в журналі-ордері № 10, на підставі розрахунку нарахування амортизації за звітний ревізований період.

4.5. Контроль витрат
на ремонт основних фондів

Основні напрями і послідовність контролю:

1) перевірка обґрунтованості включення до складу об’єктів для капітального ремонту;

2) перевірка витрат на капітальний і поточний ремонт, що здійснюється підрядними організаціями;

3) контроль витрат на ремонт при господарському методі ведення робіт;

4) контроль відображення в обліку операцій по витратах на ремонти, джерел коштів на їх виконання.

Здійснюючи контроль витрат на ремонт основних фондів, потрібно визначити: чи ці об’єкти є власністю підприємства; якщо орендовані, то чи передбачено умовами договору про оренду здійснення ремонту. Первинні документи (акти технічного огляду, затверджені керівником підприємства; відомості дефектів, де вказано вузли, деталі, агрегати, які не придатні до експлуатації та які належить поновити; кошториси витрат на ремонт, договори з підрядними організаціями) мають бути оформлені належним чином. Детально аналізуються дані інвентарних карток з показників: дата введення в експлуатацію, дата здійснення попереднього ремонту, терміни міжремонтних періодів, функціональне призначення об’єкта.

При перевірці капітального ремонту основних фондів, виконаного підрядним методом, треба встановити, чи є договір підряду, чи додержані строки виконання, чи не перевищена вартість ремонту, обумовлена договором.

Особлива увага звертається на ремонт легкових автомобілів, побутової техніки, будівель і квартир.

Щоб установити факти неправомірних витрат на запасні частини, вузли, деталі, будівельні матеріали, треба широко використовувати контроль документів по взаємопов’язаних операціях, зустрічну перевірку документів, вибіркову контрольну інвентаризацію виконаних ремонтних робіт, письмові запити підрядників, які виконували роботи.

Правильність обліку витрат на ремонти контролюється на підставі даних журналу-ордеру №10 з дебету рахунку 03 «Ремонт основних фондів», карток аналітичного обліку, які ведуться по кожному об’єкту ремонту, та первинних документів (актів виконаних робіт з ремонту основних фондів, накладних, відомостей на витрати і т. п.).

Відповідно до чинного законодавства витрати на всі види ремонтів у обсязі 5% від балансової вартості основних фондів на початок року відносяться на валові витрати виробництва, а решта — за рахунок амортизаційного фонду та прибутку, який залишається після оподаткування. Крім цього, ці витрати відносяться на збільшення балансової вартості відповідних груп основних фондів виробничого призначення, отже, підлягають подальшій амортизації в складі основних фондів.

4.6. Перевірка операцій по нематеріальних активах

Напрями і послідовність контролю:

1) перевірка обґрунтованості складу нематеріальних активів на перше число початку ревізованого періоду:

а) по об’єктах, які внесені засновниками підприємства до статутного фонду;

б) по об’єктах, придбаних за плату;

в) по об’єктах, одержаних безкоштовно від юридичних і фізичних осіб;

г) перевірка операцій з надходжень нематеріальних активів протягом ревізованого періоду (Дт рахунку 04);

2) перевірка операцій з реалізації нематеріальних активів і передачі безкоштовно іншим підприємствам;

3) перевірка обґрунтованості нарахування зносу нематеріальних активів та їх списання як використаних;

4) контроль правильності та обґрунтованості бухгалтерських записів у облікових реєстрах і звітності.

Додаткова література за темою

1. Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»: Закон України від 22.05.97 № 283-97 ВР, зі змінами і доповненнями. — К.: Право, 1998.

2. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність: Закон України від 16.07.99 № 966–XIV // Все про бухгалтерський облік. — 1999. — № 80.

3. Інструкція з бухгалтерського обліку балансової вартості основних фондів: Затв. наказом МФУ від 24.07.97 № 159 // Все про бухгалтерський облік. — 1999. — № 17.

4. Інструкція з бухгалтерського обліку орендних операцій: Затв. наказом МФУ від 06.03.98 № 50, зі змінами і доповненнями // Галицькі контракти. — 1998. — № 17.

5. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу: Затв. наказом МФУ від 30.10.98 № 90 // Все про бухгалтерський облік. — 1998. — № 118; Баланс. — 1998. — № 6.

6. Порядок визначення розмірів збитків від розкрадання, нестач, знищення (псування) матеріальних цінностей: Затв. постановою КМУ від 29.01.96 № 116, зі змінами // Баланс. — 1998. — № 3.

7. Завгородній В. П. Бухгалтерський облік в Україні. — К.: А.С.К., 1999.Завдання для перевірки знань

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Завдання і джерела інформації для здійснення ревізії основних засобів.

2. Нормативно-правове регулювання обліку операцій з основними засобами.

3. Напрями і способи проведення ревізії стану збереження основних
засобів.

4. Перевірка повноти і своєчасності проведення інвентаризацій основних засобів і відображення в обліку їх наслідків.

5. Зміст ревізії операцій по надходженню основних засобів.

6. Способи ревізії операцій по переміщенню і вибуттю основних засобів.

7. Ревізія правильності нарахування зносу основних засобів.

8. Типові порушення порядку здійснення і відображення в обліку операцій з основними засобами.

9. Особливості ревізії операцій по ремонту основних засобів.

10. Заходи, що вживаються для усунення виявлених порушень вимог чинного законодавства по операціях з основними засобами.

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ

1. Перевірити правильність документального оформлення та обліку операцій з основними засобами.

2. Відобразити в журналі ревізора виявлені недоліки і порушення правил обліку основних засобів та нарахування їх зносу, передбачених чинним законодавством.

3. Скласти відповідний розділ акта ревізії.Методичні вказівки до виконання задач

Для виконання задач необхідно вивчити програмний матеріал за темою «Контроль і ревізія основних засобів (фондів)», чинні нормативні акти, що регулюють порядок бухгалтерського обліку операцій по зберіганню, надходженню, переміщенню, вибуттю, нарахуванню зносу основних засобів, відображення в обліку наслідків інвентаризацій основних засобів. Слід повторити склад і порядок оформлення первинної документації, реєстрів аналітичного і синтетичного обліку вказаних операцій.

При аналізі ситуацій, викладених в умовах задач, потрібно звернути увагу на документальне оформлення господарських операцій (у разі необхідності вказати додаткові джерела інформації — первинні документи, облікові реєстри, звітні форми), на дати здійснення операцій і дати відображення їх в обліку, правильність відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку підприємства.

Для розв’язання задачі 1 потрібно визначити, які з перелічених об’єктів належать до основних засобів. Визначення таких наведено в Законі «Про бух­галтерський облік і фінансову звітність» від 16.07.99 № 996–XIV, порядок ведення обліку основних засобів регламентується Інструкцією з бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних засобів, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 24.07.97 № 159.

За умовами задач 3, 4, 15 потрібно перевірити повноту і своєчасність проведених інвентаризацій основних засобів і правильність відображення в обліку їх наслідків. Порядок проведення інвентаризацій визначено Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затвердженою наказом МФУ від 30.10.98 № 90.

Порядок визначення результату від ліквідації основних засобів і відображення його в обліку (задачі 9, 10, 18), указаний у п. 20 Інструкції з бухгалтерського обліку балансової вартості основних фондів.Порядок списання витрат на ремонт основних засобів регламентується п. 8.3 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97.

Умови задач

1. На рахунку 01 «Основні засоби» обліковуються:

1) комп’ютерна техніка на суму 4927 грн., а саме:

2 монітори — 1612 грн.;

1 процесор — 1764 грн.;

1 сканер — 689 грн.;

1 принтер — 800 грн.;

1 клавіатура — 20 грн.;

2 миші — 42 грн.;

2) тара багаторазового використання — на суму 500 грн.;

3) агрегати, призначені для заміни зношених частин робочих машин, — на суму 6753 грн.2. При інвентаризації основних засобів на складі підприємства (матеріально відповідальна особа Гаринов Ю. А.) встановлено нестачу:

комп’ютера та принтера — за обліковою ціною 1500 грн.;

офісних спеціальних крісел — на суму 450 грн. (3 шт. за ціною 150 грн. за одиницю).

У бухгалтерському обліку відображено:

Дт 84 «Нестачі та втрати від псування цінностей», Кт 01 «Основні засоби» — на суму 1950 грн.;

Дт 72 «Розрахунки по відшкодуванню матеріального збитку», Кт 84 — на суму 1950 грн.3. При визначенні результатів інвентаризації основних засобів по цеху № 2 встановлено нестачу двох приладів ПК-7 за обліковою ціною 280 грн. на загальну суму 560 грн. і надлишок трьох приладів ВМП-38 за обліковою ціною 150 грн. на суму 450 грн. В обліку відображено:

Дт 84 — 110 грн.;

Дт 12 — 450 грн.;

Кт 01 — 560 грн.4. Згідно з актом приймання-передавання основних засобів (ф. 03-1) № 10 від 29.03. м. р. прийнято в експлуатацію новозбудований корпус цеху № 1 за первинною вартістю 100000 грн. Інвентарна картка обліку основних засобів (ф. 03-6) за об’єктом «Корпус цеху № 1» відкрита 01.04. м. р. У бухгалтерському обліку за квітень м. р. зроблені проводки:

Дт 93 «Фінансування капітальних вкладень», Кт 33 «Капітальні вкла­дення» і одночасно Дт 01 «Основні засоби», Кт 85 «Статутний фонд» — на суму 100000 грн.

5. Згідно з актом приймання-передавання № 11 від 25.04. м. р. прийнято від трикотажної фабрики «Дніпро» у порядку безкоштовної передачі під’їзні залізничні колії, первинна вартість яких становить 90000 грн., нараховано зносу 30000 грн. У бухгалтерському обліку за квітень відображено: Дт 01, Кт 85 — 90000 грн.; Дт 85, Кт 02 — 30000 грн.

Повідомлення (авізо) про прийняття об’єкта основних засобів відправлено за адресою фабрики «Дніпро» 03.05. м. р. Нарахування амортизації за безкоштовно переданим об’єктом основних засобів розпочато 01.06. м. р.6. Повідомлення (авізо) від заводу «Спектр» від 15.04. м. р. про оприбуткування заводом «Спектр» безкоштовно переданої будівлі складу. Первинна вартість — 100000 грн. Знос — 50000 грн.

Передача оформлена актом № 9 від 20.03. м. р., на підставі якого бухгалтерія ревізованого підприємства, що безкоштовно передало вказаний об’єкт, списала вартість складу з рахунку 01 «Основні засоби» у зменшення статутного фонду і з 01.04. м. р. припинила нарахування амортизації за вказаним об’єктом.7. Безкоштовно передано фірмі «Фобос» технічне устаткування, первинна вартість якого — 1200 грн., нараховано зносу — 300 грн., нараховано амортизації — 200 грн. В обліку відображено:

Дт 85 «Статутний фонд» — 900 грн.;

Кт 01 «Основні засоби» — 1200 грн.;

Дт 02 «Знос майна» — 300 грн.8. У фірми «Техніка» придбано:

радіотелефони — 2 шт. ціною 600 грн. за одиницю на суму 1200 грн.;

телефонні апарати — 2 шт. ціною 360 грн. за одиницю на суму 720 грн. Усього на суму 1920 грн., у т. ч. ПДВ — 320 грн.

Відображено в обліку:1. Дт 01 — 1600 грн.,

Дт 68 «Розрахунки


з бюджетом» — 320 грн.

Кт 76 «Розрахунки з іншими
дебіторами і кредиторами» —
1920 грн.

2. Дт 76, Кт 51 — 1920 грн.
9. За актом ліквідації основних засобів № 5 від 14.03. м. р. списано внаслідок фізичного старіння дерев’яна будівля складу готової продукції.

Склад був збудований у 1978 р.

Балансова вартість — 8000 грн.

За час експлуатації складу було здійснено два капітальних ремонти на загальну суму 6000 грн.

Нараховано зносу — 7800 грн.

Під час ліквідації були здійснені такі витрати:

1) заробітна плата робітників за відрядними нарядами №№ 96, 115, 116 — 200 грн.;

2) відрахування на соціальне страхування і до Пенсійного фонду — 74 грн.

У результаті ліквідації були оприбутковані за приймально-зда­вальною накладною № 10:

1) дошки, рейки, інші дерев’яні частини — на суму 290 грн.;

2) цегла — на суму 150 грн.;

3) брухт — на суму 70 грн.

Результат від ліквідації (збиток) бухгалтерія відобразила проводкою:

Дт 81 «Використання прибутку», Кт 85 «Статутний фонд» — на суму 8344 грн.10. Згідно з актами ліквідації основних засобів №№ 14, 15 від 2.01. м. р. і 20.01. м. р. списано два об’єкти основних засобів:

1) верстат точильний: первинна вартість — 2960 грн., знос — 1870 грн.;

2) агрегат зварювальний: первинна вартість — 10000 грн., знос — 9799 грн.

У результаті ліквідації верстата точильного підприємство мало збиток у сумі 1160 грн., а від ліквідації агрегату зварювального отримало прибуток у сумі 489 грн.

Довідка бухгалтерії: результат від ліквідації основних засобів за актами
ліквідації №№ 14, 15 від 02.01. м. р. і 20.01. м. р. відображено проводками: Дт 81 «Використання прибутку», Кт 85 «Статутний фонд» — на суму 671 грн.

11. Амортизація за січень м. р. нараховувалась по таких об’єктах:

1) будівля складу, що знаходилась в експлуатації, але введення якої не оформлено актом — 22 грн.;

2) передано в оперативну оренду корпус цеху № 3 — 615 грн.;

3) переведено на консервацію об’єкт — 300 грн.;

4) бібліотечні фонди — 40 грн.

12. Витрати на придбання за плату обладнання, що було в експлуатації і не потребує монтажу, становили 18750 грн. (включаючи витрати на доставку). Указана сума облікована на рахунку 33 «Капітальні вкладення». Обладнання оприбутковано бухгалтерією за Дт 01 «Основні засоби» у кореспонденції з Кт 85 «Статутний фонд» на суму 18750 грн. Сума зносу обладнання за актом приймання-передавання основних засобів № 25 від 19.04. м. р. — 7500 грн.

13. За актом приймання-передавання основних засобів від 16.07. м. р. оприбутковані придбані точильні верстати на суму 8430 грн., які зберігаються на складі підприємства. Сплачений ПДВ у сумі 1438,8 грн. віднесено на розрахунки з бюджетом.

14. Затрати на будівельно-монтажні роботи, виконані у капітальному будівництві господарським способом на суму 1398 грн., віднесено в Дт 26 «Загальногосподарські витрати».

15. Основні засоби, виявлені під час інвентаризації від 20.10. м. р. як такі, що не були зараховані на баланс, оприбутковані таким чином, грн.:


Основні засоби (01—1)

Корпус
цеху

Орендоване
приміщення складу

Первинна вартість на 01.10

242000

32000

Нарахований знос (амортизація) на 01.10

82000
Витрати на капітальний ремонт

2400

3600

Витрати на поточний ремонт

480
Нараховано амортизації за ІV квартал (норма 5%)

12100

1600

Бухгалтерські проводки: Дт 26, Кт 02 — 12100 грн.;

Дт 26, Кт 02 — 1600 грн.;

Дт 03, Кт 76 — 3600 грн.;

Дт 03, Кт 76 — 480 грн.Тема 5. Контроль і ревізія матеріальних цінностей

План лекційних занять

5.1. Контроль стану складського господарства і дот­римання умов збереження матеріальних цінностей.

5.2. Контроль операцій з надходження матеріальних цінностей.

5.3. Контроль операцій з витрачання матеріальних цінностей.

5.4. Ревізія операцій з малоцінними швидкозношуваними пред­метами (МШП).

5.5. Контроль повноти та якості проведення інвентаризацій матеріальних цінностей і відображення результатів в обліку.

5.1. Контроль стану складського
господарства і дотримання умов
збереження матеріальних цінностей


Основні напрями контролю:

1. Перевірка організації збереження матеріальних цінностей на підприємстві.

Під час проведення інвентаризації матеріальних цінностей здійснюється обстеження на предмет забезпечення надійності зберігання матеріальних цінностей від можливих крадіжок, псування, пожеж, а саме:

а) стану охорони складських приміщень (укріплення дверей, наявність ґрат на вікнах і сигнальних пристроїв, реєстрація в журналі здачі об’єктів під охорону та їх приймання);

б) стану протипожежної безпеки;

в) дотримання санітарних норм, температурних режимів, порядку складування матеріальних цінностей;

г) забезпеченості складів вимірювальними приладами і технікою.

2. Перевірка закріплення матеріальної відповідальності за пра­цівниками, які здійснюють приймання, збереження, відпуск матеріальних цінностей. При цьому у відділі кадрів підприємства треба перевірити методом обстеження особових справ, чи своєчасно укладено з усіма матеріально відповідальними особами угоди про повну матеріальну відповідальність, а в бухгалтерії — наявність актів приймання-передавання матеріальних цінностей при звільненні з роботи одних та прийомі на роботу нових працівників.

Методом порівняння даних про залишки матеріальних цінностей у книзі Журнал-Головна та оборотних відомостях по матеріально відповідальних особах і аналізу даних про фактично відпрацьований ними час за ревізований період в особових рахунках розрахунків з оплати праці встановлюються «фіктивні» матеріально відповідальні особи (фактично звільнені з роботи, які не передали матеріальних цінностей або які перебувають у довгострокових відпустках по догляду за дітьми до трьох років, декретних відпустках, на тривалому лікарняному).

3. Перевірка дотримання працівниками встановлених правил щодо прийому і відпуску матеріальних цінностей, своєчасності і правильності ведення записів у картках складського обліку.

4. Перевірка організації пропускної системи при ввезенні й вивезенні матеріальних цінностей з підприємства (аналіз даних книги реєстрації перепусток, актів перевірки органів правопорядку, наказів про вжиті заходи з ліквідації порушень).

5. Перевірка добору кадрів матеріально відповідальних осіб (чи мають спеціальну підготовку, чи не мають правових обмежень на посаду матеріально відповідальної особи за вироком суду).

Систематизація даних про порушення з організації збереження матеріальних цінностей дає можливість обґрунтувати критерії для вибору об’єктів інвентаризації по конкретних матеріально відповідальних особах, видах і номенклатурах матеріальних цінностей, де найбільш вірогідні нестачі, крадіжки, факти безгосподарності та витрачання матеріальних цінностей.

5.2. Контроль операцій з надходження
матеріальних цінностей

Перевірка починається з ознайомлення ревізора з особливостями організації забезпечення матеріальними ресурсами, технологіями оперативного та бухгалтерського обліку операцій з надходження, використання і витрачання в разі застосування ком­п’ютерної техніки.Джерела інформації, які використовуються при здійсненні ревізії:

первинні документи: господарські угоди на матеріально-тех­нічне забезпечення, специфікації, прибуткові накладні, вимоги, лімітно-видаткові карти (відомості), рахунки-фактури, акти приймання матеріалів, квитанції і т. п., звіти матеріально відповідальних осіб, реєстри прибуткових документів;

облікові реєстри: книга реєстрації доручень на отримання матеріальних цінностей, журнал реєстрації вантажів, картки складського обліку, відомість № 10, оборотні відомості по аналітичних рахунках у розрізі матеріально відповідальних осіб та відповідних синтетичних рахунків, журнали-ордери №№ 6, 10, Книга головних рахунків з рахунків 05 «Матеріали», 06 «Паливо», 07 «Будівельні матеріали», 08 «Запасні частини».

Основні напрями і послідовність контролю.

1. Загальна оцінка рівня забезпечення матеріальними ресурсами виробничої програми.

2. Перевірка стану оперативного обліку і контролю у відділах постачання за виконанням угод постачальниками матеріальних ресурсів.

3. Вибіркова перевірка наявності і відповідності даних первинних документів на оприбуткування бухгалтерським записам у поточних бухгалтерських реєстрах (журнали-ордери №№ 6, 7, машинограми по дебету рахунків матеріальних ресурсів).

4. Перевірка відповідності підсумкових даних за місяць у відомостях обліку матеріальних цінностей № 10 записам у журналі-ордері №№ 6, 7 чи машинограмах по дебету субрахунків до рахунків 05, 06, 07, 08.

5. Перевірка узгодженості записів синтетичного та аналітичного обліку по матеріально відповідальних особах.

6. Перевірка повноти оприбуткування матеріальних цінностей. Особливо детально, тобто в повному обсязі, а не вибірково, здійснюється контроль даних журналу-ордеру № 6 щодо наявності матеріалів у дорозі, на відповідальному зберіганні, зустрічна перевірка, аналіз даних обліку та первинних документів, службового листування з постачальниками щодо терміну, причини виникнення, заходів по розшуку, прийнятих управлінських рішень, які витікають з умов договорів про постачання, нормативна перевірка правомірності відображення в обліку первинних та кінцевих операцій з даних об’єктів такого обліку).

При контролі повноти оприбуткування матеріальних цінностей внутрішні документи підприємства порівнюють з документами постачальників, облікових реєстрів на відповідність даних про назви постачальника, номер документа, дату, асортимент, ціну, кількість, вартість, ПДВ, суму до сплати.Крім цього, ревізор повинен перевірити обґрунтованість оформ­лення актів на розбіжності за кількістю, асортиментом, якістю в документах постачальника і фактично при прийманні, своєчасність пред’явлення претензій до постачальників чи транспортної організації.

Одночасно з перевіркою повноти оприбуткування матеріальних цінностей ревізор вивчає правильність їх оцінки (договірні ціни, транспортно-заготівельні витрати на придбання матеріальних цінностей, їх розподіл по групах матеріальних цінностей, облік та розподіл відхилень від облікових цін).Як свідчать матеріали проведених ревізій, до основних порушень слід віднести: запущеність аналітичного обліку, «вуалювання» операцій про отримання матеріальних цінностей (матеріали в дорозі, на відповідальному зберіганні), несвоєчасність оприбуткування матеріальних цінностей; завищення договірних цін, необґрунтованість включення до складу транспортно-заго­тівельних витрат, які відносяться на собівартість придбання окремих видів матеріальних цінностей; наявність прихованих нестач, крадіжок, втрат і псування матеріальних цінностей, порушення податкового обліку витрат на придбання матеріальних цінностей.

5.3. Контроль операцій з витрачання
матеріальних цінностей


Послідовність і основні напрями контролю.

1. Перевірка на кінець місяця відповідності загального підсумку вибуття та залишків матеріалів по всіх структурних підрозділах (матеріально відповідальних особах) з креди-


товими оборотами та залишками на кінець місяця по рахун-
ках матеріальних цінностей (05, 06, 07, 08) у Головній книзі рахунків.

2. Перевірка операцій з відпуску матеріалів у виробництво:

а) документації операцій (у межах установлених лімітів по нормах, понад норм, при заміні матеріалів);

б) перевірка обґрунтованості встановлених норм витрат на виробничий процес.

Вибіркові інвентаризації залишків матеріалів у цехах, відділеннях дають можливість установити наявні надлишки матеріалів на цехових складах або в незавершеному виробництві. Ефективним прийомом установлення фактів завищення норм витрат є контрольний запуск сировини, аналіз даних про витрати за кілька звітних періодів.

3. Перевірка операцій з відпуску матеріалів на інші цілі:

а) невиробничі потреби підприємства;

б) при реалізації матеріалів іншим підприємствам у рахунок виплати заробітної плати працівникам, безкоштовної передачі окремим організаціям чи фізичним особам.

Одночасно з контролем повноти і достовірності первинних документів (накладних, розпоряджень адміністрації, довіреностей покупців, податкових накладних) треба перевірити, чи не занижені продажні ціни, чи правильно відображені ці операції в обліку на рахунках, пов’язаних з цим, обсягів нарахування ПДВ та визначення джерел відшкодування таких витрат.

4. Перевірка правильності оцінки при списанні витрат матеріалів з кредиту рахунків матеріальних цінностей у дебет рахунків 20, 24, 25, 26, 29, 44, 46.

Треба врахувати, що в аналітичному обліку матеріали обліковуються за договірними, покупними цінами в розрізі їх номенклатури з відокремленням транспортно-заготівельних витрат на їх придбання по підгрупах матеріальних цінностей. Таким чином, щоб оцінити за фактичною собівартістю матеріальні витрати в розрізі їх фактичного цільового використання, треба розподіляти транспортно-заготівельні витрати щомісяця. При здійсненні контролю вивчається обґрунтованість включення витрат до складу транспортно-заготівельних, а потім — правильність їх розподілу за місяць на залишок матеріалів на кінець місяця та на обсяг використаних матеріалів за напрямами витрачання (виробниче, невиробниче споживання, реалізація матеріалів, безкоштовна передача іншим організаціям), застосовуючи метод техніко-еконо­мічних розрахунків.

5. Перевірка правильності відображення операцій по списанню матеріальних цінностей в обліку.

Завершуючи перевірку при документальному контролі господарських операцій з вищевказаних напрямів ревізії, ревізор перевіряє правомірність бухгалтерських записів методом аналізу змісту господарських операцій по первинних документах і корес­понденції бухгалтерських рахунків у журналах-ордерах №№ 10, 10/1, 11.

Основні порушення: списання матеріалів на витрати виробництва при нестачах, псуванні і втратах від безгосподарності, фактично використаних на капітальний ремонт чи капітальне будівництво, невиробниче споживання; відсутність первинних доку­ментів чи їх фальсифікація, необґрунтовані виправлення за минулі звітні періоди.

5.4. Ревізія операцій з малоцінними
швидкозношуваними предметами (МШП)

Починається ревізія з вивчення організації і постановки бухгалтерського обліку МШП у бухгалтерії і структурних підрозділах підприємства.Джерела інформації для контролю: книги чи картки складського обліку (ф. М-17); матеріальні звіти структурних підрозділів підприємства з первинними документами на оприбуткування, списання, передачу; дані облікових реєстрів по рахунках 12, 13, журналів-ордерів №№ 6, 10, 10/1.

Послідовність і напрями контролю:

1. При вивченні організації і постановки обліку особлива увага звертається на закріплення МШП за конкретними відповідальними службовими особами в місцях їх зберігання чи використання, наявність маркування (жетони, штампи), правильність оформлення документами операцій при експлуатації МШП та їх оперативного обліку.

2. При перевірці операції з оприбуткування МШП треба визначити правильність класифікації окремих об’єктів згідно з їх класифікаційними групами, встановленими з урахуванням функціонального призначення засобів праці та ціни одного предмета (предмети довгострокового використання вартістю до 500 грн. за одиницю, малоцінні вартістю до 10 грн. за одиницю, виробничого чи невиробничого використання).

3. Контроль стану запасів МШП. Рівень забезпечення МШП виробничого процесу вивчається за допомогою методичних прийомів аналізу запасів з номенклатури груп на складі і в експлуатації станом на перше число по кварталах року на підставі даних оборотних відомостей з рахунку 12/1, карток чи книг оперативного обліку в місцях експлуатації (цехах, відділах, бригадах). Критерії вибору об’єктів контролю для визначення понаднормативних, завищених, залежаних запасів: види МШП, по яких немає руху запасів значний період (понад 3, 6 місяці), збільшення обсягів запасів на складі, незначні обсяги видачі в експлуатацію порівняно із запасами на складі. Факти наявності залежаних, непридатних для використання чи втрати окремих видів МШП встановлюються при обстеженні та вибірковій інвентаризації їх наявності, аналізі в структурних підрозділах підприємства даних оперативного обліку видачі в користування працівникам і пояснень керівників структурних підрозділів підприємства.

4. Перевірка операцій з видачі та списання спеціального одягу і спеціального взуття працівникам підприємства:

а) нормативна перевірка правомірності безкоштовного забезпечення працівників підприємства спецодягом;

б) дотримання нормативів видачі з номенклатури видів спеціального одягу на одного працівника та термінів їх використання.

Вивчаючи операції з видачі спеціального одягу та спеціального взуття, ревізор керується діючими на підприємстві нормами видачі, термінами використання та переліком працівників, яким вони можуть бути видані безкоштовно, установлює випадки передчасної заміни, неправомірної їх видачі окремим працівникам, а також матеріальні збитки підприємства в результаті використання таких МШП не за призначенням чи підміни нових предметів тими, що були в користуванні.

5. Перевірка правильності нарахування зносу МШП та включення його у виробничі витрати.

Треба мати на увазі, що підприємство самостійно встановлює, який метод нарахування зносу МШП йому застосовувати щодо окремих класифікаційних підгруп номенклатури МШП, але при дотриманні принципу незмінності методології, протягом поточного року.

У процесі контролю з’ясовують, чи не було заміни однієї методики іншою по окремих підгрупах МШП, яким є рівень впливу на собівартість продукції, чи не включено у витрати виробництва (обігу) як знос передача зі складу МШП для невиробничої сфери (дитсадки, школи, клуби та ін.).

6. Перевірка операцій по списанню МШП (Кт 12). Детально перевіряється оформлення актів на списання та оприбуткування матеріалів від ліквідації. Вони повинні бути складені за встановленою формою при обов’язковій присутності в комісії відповідних фахівців і затверджені керівником підприємства. Списання МШП по актах проводиться лише при наявності документів, які підтверджують здачу їх у брухт чи утилізовану сировину.

При передачі МШП іншим підприємствам чи фізичним особам по накладних, актах передачі треба перевірити оподаткування ПДВ.

7. Контроль правильності відображення в обліку здійснюється методом перевірки кореспонденції бухгалтерських рахунків на підставі змісту відображеної господарської операції в первинних документах.

Особлива увага звертається на правильність відображення ПДВ, обґрунтованість виправлень, як здійснювалось коригування допущених помилок за минулі періоди часу.

Важливою складовою ревізійного процесу МШП є контроль на відповідність даних бухгалтерського обліку в Книзі головних рахунків з рахунків 12, 13 даним оборотних відомостей у розрізі класифікаційних підгруп і матеріально відповідальних осіб та даним оперативного обліку, який ведуть ці матеріально відповідальні особи в картках чи книгах ф. М-17 по залишках на початок і кінець місяця, обсягах надходжень на списання.

8. Контроль правильності відображення операцій з МШП у податковому обліку. Дані про залишки МШП на початок і кінець звітного кварталу відображаються в складі податкової звітності по податку на прибуток (відомість про балансову вартість матеріальних ресурсів і малоцінних предметів). Їх приріст або убування зменшує або збільшує валові витрати звітного періоду, отже, і впливає на обсяг бази оподаткування. Тому при виявленні розбіжностей треба встановити їх причини, скласти додаток до акта перевірки, де узагальнити дані про виявлені порушення з визначенням рівня їх впливу на оподаткування податком на прибуток.5.5. Контроль повноти та якості проведення
інвентаризацій матеріальних цінностей
і відображення результатів в обліку


Джерела інформації для контролю: накази, розпорядження керівника підприємства про проведення інвентаризації матеріальних цінностей, а про реалізацію матеріалів такого контролю — інвентаризаційні описи, порівняльні відомості, протоколи засідань центральної інвентаризаційної комісії, розрахунки обсягів природного убування та заліку пересортиці по матеріалах журналів-ордерів №№ 8, 10/1, Книги головних рахунків.

Основні напрями контролю:

1) перевірка стану організації інвентаризаційної роботи на підприємстві щодо призначення планових і позапланових повних чи часткових інвентаризацій матеріальних цінностей у структурних підрозділах підприємства;

2) перевірка компетентності інвентаризаційних комісій;

3) перевірка повноти та якості документації з матеріалів інвентаризації матеріальних цінностей;

а) оформлення інвентаризаційних описів;

б) повнота відображення об’єктів інвентаризації (найменування марки, сорту, артикула, інших ознак);

в) чи у всіх матеріально-відповідальних осіб здійснено інвентаризацію;

4) перевірка правильності складання і оформлення порівняльних відомостей (перенесення інформації з інвентаризаційних описів та відповідних їм облікових даних з номенклатури матеріальних цінностей стосовно одиниці виміру, кількості);

5) перевірка правильності визначення результатів інвентаризації:

а) у натуральних показниках;

б) по обсягах вартості окремих об’єктів та в цілому по матеріально відповідальних особах і підприємству;

6) перевірка правильності розрахунку обсягів списання нестач у межах норм натурального природного убування та заліку наявної пересортиці однорідних матеріалів;

7) перевірка оформлення виявленого браку продукції, бою тари, псування і непридатності матеріалів;

8) перевірка дотримання порядку оформлення списання втрат від псування матеріальних цінностей (наявність актів про знищення, накладних про вивезення на смітник чи здачу в утиль, тобто чи не створюються умови для повторного списання);

9) перевірка правильності визначення обсягів нестач, що відносяться за рахунок винних матеріально відповідальних осіб для відшкодування втрат підприємства;

10) перевірка відображення в обліку результатів інвентаризації матеріальних цінностей:

а) дотримання термінів відображення результатів інвентаризації;

б) правильність кореспонденції бухгалтерських рахунків і обсягів відображення результатів інвентаризації щодо виявлених надлишків, нестач матеріалів, які підлягають відшкодуванню матеріально відповідальними особами;

11) перевірка стану контролю за реалізацією матеріалів інвентаризації на підприємстві.

Додаткова література за темою

1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність: Закон України від 16.07.99 № 996–XIV // Все про бухгалтерський облік. — 1999. — № 80.

2. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затв. наказом МФУ від 24.05.95 № 88 // Все про бухгалтерський облік. — 1999. — № 12.

3. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу: Затв. наказом МФУ від 30.10.98 № 90 // Все про бухгалтерський облік. — 1998. — № 118.

4. Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість: Затв. наказом МФУ від 01.07.97 № 141, зі змінами і доповненнями // Все про бухгалтерський облік. — 1999. — № 3.

5. Облік та порядок визначення розміру збитків від нестач і втрат матеріальних цінностей // Все про бухгалтерський облік. — 1999. — №№ 57, 59.

6. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестач, знищення (псування) матеріальних цінностей: Затв. постановою КМУ від 22.01.96 № 116, зі змінами // Баланс. — 1998. — № 3.

7. Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих та використаних довіреностей на одержання матеріальних цінностей: Затв. наказом МФУ від 16.05.96 № 99 // Бізнес. — 1996. — № 26.Завдання для перевірки знань

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Завдання і джерела ревізії матеріальних цінностей.

2. Порядок здійснення перевірки стану складського господарства і стану збереження матеріальних цінностей.

3. Напрями і способи ревізії операцій по прийманню матеріальних цінностей.

4. Напрями і способи ревізії операцій по відпуску матеріальних цінностей.

5. Методика проведення ревізії операцій по використанню матеріальних цінностей у виробництві.

6. Особливості ревізії операцій з тарою.

7. Методика ревізії малоцінних і швидкозношуваних предметів.

8. Перевірка якості проведених інвентаризацій матеріальних цінностей і відображення в обліку їх наслідків.

9. Найбільш типові порушення правил здійснення і відображення в обліку операцій з матеріальними цінностями.

10. Заходи, що застосовуються в разі виявлення порушень вимог чинного законодавства щодо операцій з матеріальними цінностями.

СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ

1. Перевірити правомірність здійснення операцій з матеріальними цінностями та правильність відображення їх у обліку.

2. Зробити висновки щодо якості проведених інвентаризацій матеріальних цінностей і відображення в обліку їх наслідків.

3. Відобразити в журналі ревізора виявлені факти порушень чинного порядку обліку матеріальних цінностей.

4. Скласти відповідний розділ акта ревізії матеріальних цінностей.

Методичні вказівки до виконання задач

Для виконання задач потрібно вивчити програмний матеріал за темою «Контроль і ревізія матеріальних цінностей», інструктивний матеріал з питань обліку матеріальних цінностей, порядку проведення інвентаризацій і відображення в обліку виявлених по результатах інвен­таризації надлишків чи нестач матеріальних цінностей, порядку відшкодування збитків від нестач і втрат від псування цінностей.Для розв’язання задач 1—4, 8, 11 потрібно звернути увагу на правиль­ність документального оформлення і відображення в обліку операцій по оприбуткуванню і відпуску матеріальних цінностей. Порядок обліку операцій з матеріальними цінностями регламентується Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» від 16.07.99 № 966–XIV, наказом Мінстату України «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини і матеріалів» № 193, Інструкцією про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання матеріальних цінностей, затвердженою наказом МФУ від 16.05.96 № 99, Інструкцією про бухгалтерський облік ПДВ, затвердженою наказом МФУ від 01.07.97 № 141, Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових кош­тів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затвердженою нака­зом МФУ від 30.10.98 № 90, іншими нормативними актами.

У балансі матеріали обліковуються за фактичною собівартістю придбання, яка включає купівельну вартість (без ПДВ) і транспортно-заготівельні витрати (витрати на транспортування, завантаження, доставку на склади підприємства, вартість послуг товарних бірж, митні збори тощо) (задачі 5, 6, 10). Така собівартість визначається в кінці місяця після відображення в обліку всіх заготівельних операцій. Документи по руху матеріалів, що надходять до бухгалтерії, потребують їх постійної обробки і відображення в облікових реєстрах. Тому поточний аналітичний облік матеріа­лів ведуть не за фактичною собівартістю, а за прийнятими обліковими цінами: купівельними (з відокремленим обліком ТЗВ) або плановою собівартістю (з відокремленим обліком відхилень фактичної собівартості матеріалів від планової).

При розв’язанні задачі 7 потрібно надати оцінку стану внутрішнього контролю за дотриманням термінів виконання та інших умов угод постачання, організації претензійної роботи на підприємстві.

Правильність оцінки використаних у виробництві матеріалів та їх залишку на складі (задача 9) можна перевірити за методом середньозваженої вартості. Середньозважену ціну 1 тонни матеріалу А визначають за формулою:,

де Ро і Рі — відповідно вартість залишку матеріалу А на складі і вартість придбання матеріалу А, завезеного на склад у липні; Оо і Оі — відповідно кількість матеріалу А на складі на 1 липня і кількість придбаного в липні матеріалу А.

Перевірка якості проведених інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей, своєчасності і правильності відображення їх результатів у обліку (задачі 12—21) регламентується Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу. Зверніть увагу на визначення обсягів відшкодування матеріально відповідальними особами виявлених інвентаризацією нестач за видами матеріальних цінностей та на правильність відображення таких операцій в обліку.

Умови задач

1. За довіреністю № 138 від 25.09. м. р. менеджером підприємства Карасик О. І. одержано в постачальника (фірми ВКР) за накладною МА № 165115 від 28.09. м. р. матеріали на суму 28100 грн., у тому числі ПДВ 56720 грн. Розрахунки проведені по бартеру. У бухгалтерському обліку за жовтень відображено:

Дт 05, Кт 60 — 28100 грн.2. Виписка з картки аналітичного обліку матеріалів, грн.:

Залишок матеріалу на 01.04

А

Б

100
50
Надходження

за накладною № 42

20
40
за накладною № 138

70
50
за накладною № 74

30
30
Видано зі складу

за накладною № 23
130
30

за накладною № 28
20
110

за накладною № 29
10


Усього_за_місяць__120__160__120__140'>Усього за місяць

120

160

120

140

Залишок на 01.05

60
30
3. Відпущені за накладною № 144 від 27.03. м. р. матеріали за обліковими цінами на суму 1600 грн. У бухгалтерському обліку зроблено проводку:

Дт 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», Кт 05 «Матеріали» — 1600 грн.4. На основі акта № 24 від 17.03. м. р. списані зіпсовані матеріали за обліковими цінами на суму 300 грн.: Дт 81 «Використання прибутку», Кт 05 «Матеріали» — 300 грн.

5. До складу транспортно-заготівельних витрат за липень м. р. включено:

оплата залізничного тарифу — 2000 грн.;

оплата за вантажні роботи — 600 грн.;

за простій вагонів — 1400 грн.;

митні податки та збори — 1100 грн.;

проценти за кредит — 1500 грн.;

комісійні послуги — 500 грн.

Усього — 7100 грн.6. Розрахунок суми транспортно-заготівельних витрат у відомості № 10 за травень м. р., накладні-вимоги на відпуск матеріалів №№ 10, 16. У травні м. р. відпущені матеріали для потреб житлово-комуналь­ного господарства на суму (за обліковими цінами) 7500 грн. та в порядку реалізації — 10800 грн. Бухгалтерією вказані операції відображені за Кт 05 «Матеріали» у кореспонденції з Дт 29 «Обслуговуючі виробництва і господарства» на суму 7500 грн. і з Дт 46 «Реалізація» на суму 10800 грн. Відповідна сума відхилень від облікових цін за відпущеними матеріалами відображена в складі загальної суми транспортно-заготі­вельних витрат і віднесена у Дт 20 «Основне виробництво».

7. Платіжним дорученням від 05.01. м. р. здійснено попередню оплату вартості матеріалів (сталь інструментальна, кількість — 5 тонн, вартість — 2500 грн., постачальник — АТ «Омега»). За угодою постачання матеріали повинні надійти на підприємство 20.01. м. р. Перевірка документів складського і бухгалтерського обліку матеріалів не виявила факту оприбуткування сталі інструментальної. Зустрічна перевірка підтвердила факт відвантаження сталі інструментальної з «Азовсталі» у встановлений угодою термін.

8. На рахунку 05 «Матеріали» обліковуються прийняті складом за актом № 26 від 12.01. м. р. на відповідальне зберігання матеріали вартістю 4500 грн.

9. На підприємстві невелика номенклатура матеріалів, що використовуються у виробництві. Поточний облік матеріалів ведеться за фактичною собівартістю.

Залишок матеріалу А на складі на 01.07. м. р. склав 460 тонн на суму 9100 грн. У липні на склад надійшло 1540 тонн матеріалу А вартістю 31300 грн. За липень зі складу у виробництво відпущено 1600 тонн, залишок матеріалу А на складі на 1 серпня — 400 тонн.

За даними відомості руху матеріалів у грошовій формі (ф. 10) за липень вартість матеріалу А, відпущеного у виробництво, становить 32512 грн.

Згідно із відомістю обліку залишків матеріалів на складі (ф. М-14) вартість залишку матеріалу А на складі на 1 серпня становить 8128 грн.

Перевірити правильність оцінки використаних у виробництві матеріальних цінностей та їх залишків на складі.10. Перевірити правильність визначення фактичної собівартості матеріалів за березень м. р., грн.:

Показники

За
обліковими
цінами

ТЗВ

Усього
фактична
собівартість

Бухгалтерські
проводки

Залишок на 01.03

2000

900

2900
Надходження за березень

8000

2100

10100
Витрачено:
на виробництво

6000

1800

7800

Дт 20 — 7800 грн. Кт 05 — 8800 грн.

у рахунок зарплати

10001000

Дт 70 — 1000 грн.

Залишок на 01.04

3000

1200

4200
11. Перевірити правильність визначення собівартості придбання матеріалу А за накладною № 189 від 24.05. м. р., грн.:

Показники

Ціна за партію

ПДВ

Усього

Матеріал

10  3100 = 31000

6100

37100

Тара

1100

220

1320

ТЗВ

800

160

960

Усього

31 000

6100

39 380

12. За результатами інвентаризації матеріальних цінностей на заводських складах бухгалтерією підприємства зроблені проводки:

1) Дт 26 «Загальногосподарські витрати», Кт 05 «Матеріали» — на суму нестач і втрат від псування цінностей, за якими не встановлені винні особи, — 1230 грн.;

2) Дт 05 «Матеріали», Кт 26 «Загальногосподарські витрати» — на суму надлишків цінностей — 1600 грн.

13. На основі матеріалів інвентаризації, проведеної 20.10. м. р., встановлено: нестачу однойменних матеріалів на суму 710 грн. у завідувача складом цеху № 2 і одночасно надлишок на центральному складі на суму 710 грн. У бухгалтерському обліку відображено: Дт 05 «Матеріали», Кт 05 «Матеріали» — 6710 грн.

14. Працівниками бухгалтерії здійснено протягом року три вибіркові інвентаризації матеріальних цінностей, за їх результатами рішення прийнято через 20—30 днів, за результатами обов’язкової річної інвентаризації від 10.12. м. р. рішення прийнято 25.01. п. р.

15. Виявлені під час інвентаризації від 10.12. м. р. нестачі матеріалів віднесені на винних осіб за обліковими цінами. Бухгалтерські проводки: Дт 84 «Нестачі і втрати від псування цінностей», Кт 05 «Матеріали» — 5400 грн.; Дт 72 «Розрахунки по відшкодуванню матеріальних збитків», Кт 84 «Нестачі і втрати від псування цінностей» — 400 грн.

16. Результати інвентаризації матеріальних цінностей відображені в бух­галтерському обліку підприємства через 12 діб після закінчення інвентаризації.

17. Нестачу запасних частин, виявлену при інвентаризації в завідувача складом Кусяка В. Д., бухгалтерією підприємства віднесено на збитки проводкою: Дт 80 «Прибутки і збитки», Кт 84 «Нестачі і втрати від псування цінностей». Угоду про матеріальну відповідальність Кусяк В. Д. підписав, у картці складського обліку є його підпис про прийняття зазначених запасних частин. Пояснити зміст порушення.

18. В інвентаризаційному акті-опису матеріальних цінностей, складеному 14.10. м. р., не підраховано підсумки кількості матеріальних цінностей у натуральних одиницях виміру.

19. Комірник цеху № 1 Буряк Д. З. видала в тимчасове користування бригадиру Лучко М. Я. новий набір спеціального слюсарного інструменту вартістю 280 грн., про що зроблені відповідні записи в картці складського обліку та в журналі реєстрації видачі спецінструменту. При інвентаризації з’ясовано, що Лучко М. Я. не повернув отриманий інструмент. За результатами інвентаризації в бухгалтерії зроблено проводку: Дт 80 «Прибутки і збитки», Кт 14 «Малоцінні і швидкозношувані предмети» — на суму 280 грн.

20. Віднесення на збитки підприємства суми нестачі від псування цінностей понад норми природного убування (бухгалтерську проводку Дт 80 «Прибутки і збитки», Кт 05 «Матеріали» — на суму 4100 грн. здійснено у відповідних реєстрах бухгалтерського обліку за жовтень м. р.). Нестача бу-

ла виявлена у завідувача складом Коваленка Т. Н., який відмовився відшкодувати її вартість. Адміністрація підприємства подала позов до суду на матеріально відповідальну особу Коваленка Т. Н. Суд відмовив позивачу через відсутність необхідних умов на підприємстві для забезпечення зберігання матеріальних цінностей. Рішення суду прийнято 11.12. м. р.21. Згідно з пояснювальною запискою завідувача складом Власенка І. І. від 28.11. м. р. під час транспортування від постачальника матеріалів виник склобій на суму 680 грн. У відповідних реєстрах бухгалтерського обліку підприємства зроблено запис за Дт 26 «Загальногоспо­дарські витрати» і Кт 05 «Матеріали» на суму 680 грн. Перевірка документів останньої інвентаризації матеріальних цінностей, яка проводилась станом на 20.10. м. р. виявила, що результатом інвентаризації на складі, яким завідує Власенко І. І., була нестача різних матеріалів на суму 680 грн. Згідно з протоколом засідання інвентаризаційної комісії за результатами інвентаризації матеріальних цінностей на підприємстві від 29.11. м. р. виявлені інвентаризацією надлишки матеріальних цінностей на суму 134 грн., які оприбутковані належним чином.


Каталог: library -> 6%20ОБЩЕСТВЕННЫЕ%20НАУКИ -> 65%20ЭКОНОМИКА -> 65.052%20БУХ.УЧЕТ
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Роботи студентів
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Роботи студентів
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Метою дисципліни є засвоєння студентами знань
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань наведені в підрозділі 4
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Бухгалтерського обліку в управлінні а. Концептуальні основи методології бухгалтерського обліку в управлінні Історичні основи
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> 2 Облік коштів на рахунках у банках
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Облік фінансових інвестицій економічна сутність та класифікація фінансових інвестицій Фінансові інвестиції
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ «Центр учбової літератури»
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Тема організація судово-бухгалтерської експертизи
65.052%20БУХ.УЧЕТ -> Об’єктами розробки є інтегрований план рахунків виконання кошторисів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка