Н. В. Гурина // Іноземні мови. 2012. № С. 41-50Скачати 304.5 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації19.11.2018
Розмір304.5 Kb.
#64819
  1   2
1. Професійна спрямованість майбутніх учителів

http://elcat.pnpu.edu.ua/page_lib.php – це інформація з нашого електронного каталогу, тут набагато більше, в списку за 2013–2013 роки


1. Гурина Н. В. Підсистема вправ для професійно орієнтованого навчання майбутніх учителів вживання англійських інтонем у говорінні [Текст] / Н. В. Гурина // Іноземні мови. – 2012. – № 4. – С. 41–50.ББК 74.580р3

2. Гордєєва А. Й. Інтелектуальні карти як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх філологів [Текст] / А. Й. Гордєєва // Іноземні мови. – 2012. – № 4. – С. 51–58.ББК 74.580р3

3. Тесленко В. И. Модульно-рейтинговая технология как основа профессиональной подготовки учителя физики в современном педвузе [Текст] / В. И. Тесленко, Т. А. Залезная // Профильная школа. – 2012. – № 6. – С. 16–21.ББК 74.580р3

4. Омаров Б. О. Развитие математической культуры студентов педагогического колледжа [Текст] / Б. О. Омаров // Профильная школа. – 2012. – № 6. – С. 57–60.ББК 74.580р3

5. Шапран Ю. Педагогічне моделювання у процесі формування професійної компетентності майбутнього вчителя біології [Текст] / Ю. Шапран // Рідна школа. – 2012. – № 12. – С. 39–42.ББК 74.580р3

6. Прокоф'єва М. Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до реалізації диференційованого підходу в навчанні молодших школярів [Текст] / М. Прокоф'єва // Рідна школа. – 2012. – № 12. – С. 44–48.ББК 74.580р3

7. Артамонова Е. И. Экологическое воспитание будущего учителя [Текст] / Е. И. Артамонова, М. О. Искакова // Педагогическое образование и наука. – 2012. – № 8. – С. 43–53.ББК 74.580.050.7+74.580р3

8. Кушніренко О. Засоби оновлення технології навчання петриківського розпису майбутніх вчителів початкових класів [Текст] / О. Кушніренко // Імідж сучасного педагога. – 2012. – № 10. – С. 54–56.ББК 74.580р3

9. Борисенко А. Формування навичок створення тестових завдань засобами текстового процесора у майбутніх учителів початкової школи [Текст] / А. Борисенко, Ю. Павленко // Інформатика та інформаційні технології. – 2012. – № 4. – С. 18–21.ББК 74.580р3

10. Бубнова М. Ю. Проблеми використання інформаційних технологій у методичній підготовці майбутніх учителів математики [Текст] / М. Ю. Бубнова // Гуманітарні науки. – 2012. – № 2. – С. 103–-108.ББК 74.580 р3

11. Чайка Н. М. До проблеми розвитку творчої індивідуальності викладача образотворчого мистецтва [Текст] / Н. М. Чайка // Гуманітарні науки. – 2012. – № 2. – С. 164–167.ББК 74.580р3

12. Чернігівська Н. Проблема готовності майбутніх учителів іноземної мови до самоосвітньої діяльності: визначення критеріїв, показників та рівнів [Текст] / Н. Чернігівська // Вища школа. – 2012. – № 11. – С. 64–70.ББК 74.580р3

13. Кравченко Л. М. Система підготовки педагогів до роботи з обдарованими учнями шляхом розвитку фахових компетенцій [Текст] / Л. М. Кравченко, М. І. Степаненко // Постметодика. – 2012. – № 4. – С. 23–27.ББК 74.580р3

14. Барабаш О. Д. Використання навчальних та навчально-професійних задач у підготовці фахівців [Текст] / О. Д. Барабаш // Постметодика. – 2012. – № 4. – С. 32–37.
Підготовка майбутніх вчителів до використання навчальних задач у системі розвивального навчання.


ББК 74.580р3

15. Логачев Н. В. Анализ эффективности системы подготовки специалистов в области физической культуры и спорта, основанной на принципах проблемного обучения [Текст] / Н. В. Логачев // Физическая культура: Воспитание, образование, тренировка. – 2013. – № 1. – С. 71–73.ББК 74.580р3

16. Маркушевская Е. А. Дидактико-методическая готовность будущих учителей начальных классов к личностно развивающей педагогической деятельности [Текст] / Е. А. Маркушевская // Начальная школа: Плюс до и после. – 2013. – № 1. – С. 16–17.ББК 74.580р3

17. Бобрышева И. В. Диалогическая ситуация как средство формирования готовности будущих учителей начальных классов к личностному развитию младших школьников [Текст] / И. В. Бобрышева // Начальная школа: Плюс до и после. – 2013. – № 1. – С. 21–25.ББК 74.580р3

18. Глузман О. Формування професійної готовності майбутнього вчителя музики до самостійного вивчення інструментальних творів [Текст] / О. Глузман, В. Сологуб // Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. праць / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – К. ; Полтава, 2012. – Вип. 3. – С. 133–152. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/636/1/Glusman.pdf.ББК 74.580р3

19. Хоменко П. В. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у природничонауковій підготовці фахівця фізичної культури [Текст] / П. В. Хоменко // Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління : матеріали Всеукраїнського семінару-наради з міжнародною участю, (Полтава, 4 жовтня 2012 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Пед. ун-т імені Комісії нац. едукації у Кракові(Польша), Нац. коледж шк. керівників, Ін-т вищої освіти НАПН України,Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Винниченка. – Полтава, 2012. – С. 9–10.ББК 74.580р3

20. Грабовий А. Формування у майбутніх учителів хімії експериментально-методичних компетенцій щодо організації та проведення хімічного експерименту в загальноосвітніх навчальних закладах [Текст] / А. Грабовий // Рідна школа. – 2013. – № 1-2. – С. 43–47.ББК 74.580р3

21. Маник В. П. Технологічний підхід у професійній підготовці фахівців з фізичного виховання [Текст] / В. П. Маник // Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління : матеріали Всеукраїнського семінару-наради з міжнародною участю, (Полтава, 4 жовтня 2012 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Пед. ун-т імені Комісії нац. едукації у Кракові(Польша), Нац. коледж шк. керівників, Ін-т вищої освіти НАПН України,Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Винниченка. – Полтава, 2012. – С. 49–50.ББК 74.580р3

22. Тимошенко О. Про школу активного відпочинку, спортивно-педагогічну інформатику та інші особливості підготовки майбутніх учителів фізичної культури в сучасному освітньому вимірі [Текст] / О. Тимошенко // Освіта. – 2013. – № 8. – С. 8–9.ББК 74.580р3

23. Лапп Е. А. Модель профильной подготовки педагога для работы с детьми с задержкой психического развития [Текст] / Е. А. Лапп // Инновации в образовании. – 2013. – № 1. – С. 80–88.ББК 74.30+74.580р3

24. Бурзалова Т. В. Формирование личности будущего учителя математики в системе "школа-вуз" [Текст] / Т. В. Бурзалова // Педагогика. – 2013. – № 1. – С. 63–68.ББК 74.580р3

25. Абдуразаков М. М. К вопросу совершенствования методической подготовки будущего учителя информатики [Текст] / М. М. Абдуразаков, Ж. Х. Азиева // Информатика и образование. – 2013. – № 1. – С. 71–73.ББК 74.580р3

26. Фаст О. Л. Актуалізація ціннісно-гуманістичного ставлення майбутніх учителів початкових класів до педагогічної самоефективності [Текст] / О. Л. Фаст // Науковий вісник Волинського національного університету імені Л.Українки. – 2011. – № 17. – С. 67–70. – (Педагогічні науки).ББК 74.580р3

27. Тупічкіна О. Формування професійних компетенцій у спеціалістів, готових до реалізації наступності в інтелектуальному розвитку дітей дошкільного віку [Текст] / О. Тупічкіна // Дошкільна освіта. – 2013. – № 1. – С. 40–49.ББК 74.104+74.580р3

28. Коваленко О. Психолого-педагогічні засади підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності в інформаційному суспільстві [Текст] / О. Коваленко // Дитячий садок. – 2013. – № 10. – С. 7–11.
Інформаційна культура майбутнього вихователя дошкільного закладу.


ББК 74.580р3

29. Шевченко Е. Процес формування професійної компетенції в майбутніх учителів іноземної мови [Текст] / Е. Шевченко // Лінгвістичний, літературознавчий, країнознавчий та методичний аспекти вивчення романських і германських мов : зб. наук. праць студентів і магістрів / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, Каф. романо-германської філології. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 111–114.ББК 74.580р3

30. Трофімчук В. М. Графічна клаузура на заняттях з основ дизайну, як засіб розвитку творчих здібностей майбутніх учителів технологій [Текст] / В. М. Трофімчук, І. П. Данилюк // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2013. – № 3. – С. 35–38.ББК 74.580р3

31. Кропочева Т. Б. Интерактивные методы обучения в подготовке будущего учителя к реализации образовательного стандарта второго поколегния [Текст] / Т. Б. Кропочева, М. В. Кропочева // Педагогическое образование и наука. – 2012. – № 10. – С. 71–74.
Подготовка учителя начальных классов.


ББК 74.580р3

32. Музика О. Розвиток художньо-творчих здібностей майбутніх учителів на матеріалі портретного живопису [Текст] / О. Музика // Мистецтво та освіта. – 2013. – № 1. – С. 26–38.ББК 74.580р3

33. Климович М. Підготовка студентів до створення науково-методичного середовища в початковій школі [Текст] / М. Климович // Початкова школа. – 2013. – № 4. – С. 55–57.ББК 74.580р3

34. Макарова Е. А. Гражданско-патриотические ценности будущего педагога как основа формирования коммуникативной компетентности школьника [Текст] / Е. А. Макарова // Начальная школа: Плюс до и после. – 2013. – № 3. – С. 36–40.ББК 74.580р3

35. Самсонов П. И. Профессиональная подготовка будущего учителя математики: взгляд директора школы [Текст] / П. И. Самсонов // Січеслав. – 2012. – № 3. – С. 3–5.ББК 74.580р3

36. Лимаренко Н. П. Вимоги до різнорівневої системи навчання фахівців фізичної культури для роботи в школі [Текст] / Н. П. Лимаренко // Фізичне виховання в сучасній школі. – 2013. – № 2. – С. 32–33.ББК 74.580р3

37. Прудченко І. Індивідуальний сенс педагогічної освіти [Текст] / І. Прудченко // Вища освіта України. – 2013. – № 1. – С. 17–22.
Обгрунтовано необхідність виявлення індивідуального джерела розвитку майбутніх вчителів в процесі навчання в вузі.


ББК 74.580р3

38. Коваль Л. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: культуротворчий вимір [Текст] / Л. Коваль // Вища освіта України. – 2013. – № 1. – С. 82–87.ББК 74.580р3

39. Салангина Н. Я. Урок и внеурочная деятельность, их место в подготовке учителей информатики [Текст] / Н. Я. Салангина // Информатика и образование. – 2013. – № 2. – С. 72–75.ББК 74.580р3

40. Комиссарова Н. А. Современный учитель музыки и феномен профессионального эстрадно-джазового искусства [Текст] / Н. А. Комиссарова // Высшее образование сегодня. – 2013. – № 3. – С. 66–68.ББК 74.580р3

41. Романишина Н. Формування професійно-творчих здібностей студентів як мотодична проблема [Текст] / Н. Романишина // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 4. – С. 45–47.
Формування у студента педвузу професійно-творчих здібностей, зокрема умінь створювати текст за законами белетристичного жанру - фантастичного оповідання .


ББК 74.580р3

42. Майєр Н. В. Використання Інтернет-ресурсів навчального призначення для формування франкомовної професійної комунікативної компетентності у майбутніх викладачів [Текст] / Н. В. Майєр // Іноземні мови. – 2013. – № 1. – С. 24–27.ББК 74.580р3

43. Курило Л. В. Вправи для навчання майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованого наукового писемного мовлення [Текст] / Л. В. Курило // Іноземні мови. – 2013. – № 1. – С. 28–33.ББК 74.580р3

44. Оніпко В. В. Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін до професійного самовизначення школярів в умовах профільного навчання [Текст] / В. В. Оніпко // Педагогіка А. С. Макаренка в полікутурному освітньому просторі : матеріали міжнарод.наук.-практич. конференції (Полтава, 12-14 березня 2013 р.) / Полт. обл. держ.адмін., Полт. міська рада, ПНПУ імені В. Г. Короленка, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України, Ін-т обдарованої дитини НАПН України,Держ.пенітенціарна службу України, Міжнар. макаренківська асоціація та ін. – Полтава, 2013. – С. 121–122.ББК 74.580р3

45. Райдам Д. В. Педагогічні умови формування профільної компетентності фахівця фізичної культури [Текст] / Д. В. Райдам, М. О. Герасименко // Методика управління навчальними закладами : матеріали Всеукр. науково-практич. семінару (м. Полтава, 14 березня 2013 р.) / за ред. М. В. Гриньової; Полт. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2013. – С. 44–45.
Каталог: files -> vidp
vidp -> Шестирічки Игры и игровые упражнения с детьми шестилетнего возраста
vidp -> Музичне виховання дошкільників Музичні веселинки
vidp -> Правничий слайд: Підготувала: Новосьолова – Стрюк О. В., вчитель права нвк “Дивосвіт ”
vidp -> 7 клас Українська література І. Напишіть твір-роздум «Любить свій край – це для народу жити»
vidp -> [Ілюстрування в художньому оформленні книжки]
vidp -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 2-4 класи
vidp -> Українська поезія доби бароко
vidp -> В. І. Мякішева // Англійська мова в початковій школі. 2015. № С. 42-44
vidp -> Методичні рекомендації до курсу "Комп'ютерна азбука. Основи комп'ютерної грамотності ознайомлення з навколишнім світом" у 1 класі загальноосвітньої школи [Текст] / Е. В. Бєлкіна, О. Г. Козленко // Управління школою. 2004. №22-24. С. 26-47
vidp -> В. П. Корнєєва. Х. Основа, 2008. 93 с. (Б-ка журн. "Географія"; Вип. 7 (55). "Вивчаємо сучасні технології навчання"). Бібліогр.: с. 91-92 (28 назв). Чз№2

Скачати 304.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка