На спільному засіданні ради та адміністрації


Робота з кадрами 2.1. Розподіл функціональних обов’язків між адміністрацією школи-інтернатуСторінка6/10
Дата конвертації09.09.2018
Розмір4.38 Mb.
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2. Робота з кадрами

2.1. Розподіл функціональних обов’язків між адміністрацією школи-інтернату:


Директор школи-інтернату– Волчкова Світлана Іванівна

Здійснює безпосереднє керівництво школою-інтернатом, забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені навчального закладу. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та чинним законодавством України в галузі освіти.

Організовує виконання й несе відповідальність за:

- реалізацію законів України, постанов уряду, указів Президента України, наказів та інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації;- забезпечення функціонування школи-інтернату згідно зі статутом та нормативно-правовими документами;

- визначення стратегії і тактики розвитку школи-інтернату, ефективний та якісний рівень роботи закладу;

- своєчасне і якісне перспективне та поточне планування роботи школи-інтернату, виконання запланованих заходів;

- добір і розстановку педагогічних кадрів, адміністративного та обслуговуючого персоналу;

- комплектування класів та контингенту учнів;

- регулювання відносин суб'єктів освітнього процесу;- створення сприятливих умов для здійснення навчально-виховної роботи, забезпечення техніки безпеки та охорони праці, дотримання санітарно-гігієнічного режиму;

- підвищення професійної кваліфікації, організацію самоосвіти та атестацію педагогічних працівників;

- дієвість роботи педагогічної ради школи-інтернату, виконання її рішень;

- розробку науково-методичних засад діяльності школи-інтернату;- відстеження результативності освітнього процесу, виконання державних освітніх стандартів;

- роботу адміністративно-технічних служб, здійснення заходів щодо матеріально-фінансового забезпечення розвитку школи-інтернату;

- здійснення зв'язків школи-інтернату з Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, органами державного управління і місцевого самоврядування, громадськими організаціями, співробітництво та виконання договірних умов з іншими навчальними закладами;

- своєчасну звітність школи-інтернату;

- роботу батьківського комітету.Підтримує систему внутрішньошкільного контролю на оптимальному рівні, вживає заходів щодо її вдосконалення.

Керує та контролює:

- роботу адміністративно-управлінського персоналу;- виконання правил внутрішнього трудового розпорядку;

- діяльність учителів, вихователів, стан викладання навчальних предметів та рівень навчальних досягнень учнів;

- роботу педагогічної ради, предметних методичних об'єднань, вихователів, керівників гуртків, практичного психолога, бібліотекарів, педагога-організатора, обслуговуючого персоналу;

- роботу медичних працівників і працівників їдальні;

- формування мережі школи-інтернату;

- роботу з кадровим резервом;

- роботу з безпеки життєдіяльності й охорони праці.Координує роботу ради школи-інтернату щодо залучення позабюджетних коштів та здійснює контроль за їх використанням.

Очолює педагогічну раду.

Має право:

- приймати і звільняти з посад педагогічних працівників (на підставі наказів Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації) і обслуговуючий персонал;

- визначати посадові обов'язки працівників школи-інтернату;- затверджувати розклад уроків, факультативних та індивідуальних занять, гуртків і секцій, плани роботи структурних підрозділів школи-інтернату;

- розпоряджатися майном і коштами школи-інтернату;

- видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції.

Заступник директора з навчальної роботи – Соловей Ірина Вікторівна

Здійснює організаційно-педагогічні та загальнодидактичні функції.

Організовує та несе відповідальність за:

- запровадження й виконання державних стандартів освіти;- формування робочого навчального плану школи-інтернату з відповідним програмно-методичним супроводом;

- своєчасне складання й коригування розкладу уроків, факультативних та індивідуальних занять, графіку контрольних робіт, лабораторних і практичних робіт, тематичного оцінювання;

- навчально-виховний процес у школі-інтернаті: режим роботи, виконання навчальних планів і навчальних програм, моніторинг навчальних досягнень учнів, відвідування учнями навчальних занять, уживання заходів з регулювання освітнього процесу;

- роботу з календарно-тематичного планування учителів, розробку вчителями навчально-методичних та дидактичних матеріалів згідно з чинними навчальними програмами;- діяльність учителів школи-інтернату, аналіз і корекцію стану викладання навчальних предметів та рівня навчальних досягнень учнів, упровадження досягнень педагогічної науки в практику навчальної роботи вчителів, здійснення принципів наукової організації праці;

- підвищення кваліфікації й атестацію педагогічних працівників школи-інтернату;- оформлення та ведення шкільної документації (класних журналів, особових справ учнів, щоденників і зошитів учнів тощо);

- проведення контрольних робіт;- проведення навчальної практики й навчальних екскурсій;

- складання тарифікації педагогічних працівників;

- організацію якісних замін пропущених уроків;

- складання документації для нарахування зарплати адміністрації школи-інтернату, вчителям, ведення журналу обліку пропущених та заміщених уроків;- комплектування класів школи-інтернату, розподіл педагогічного навантаження між учителями, планування зайнятості педагогічних працівників під час канікул;

- координацію роботи вчителів з батьками;- аналіз педагогічної діяльності вчителів, визначення їх потреби в підвищенні професійної кваліфікації і педагогічної майстерності;

- роботу методичної ради.

Контролює:

- роботу вчителів школи-інтернату;- моніторинг навчальних досягнень учнів школи-інтернату, відвідування ними навчальних занять;

- навчальне навантаження учнів школи-інтернату;

- дотримання єдиних педагогічних вимог, режиму навчальних занять, санітарно-гігієнічних вимог, стан збереження й використання навчально-матеріальної бази школи-інтернату;

- вивчення стану викладання навчальних предметів, факультативних та індивідуальних занять;

- безпеку життєдіяльності й охорону праці вчителів;

- роботу з кадровим резервом;

- роботу із здібними та обдарованими учнями;

- створення й розвиток комплексу методичного забезпечення навчальних кабінетів;

- організацію методичної роботи: атестацію вчителів, роботу з молодими вчителями, курсову перепідготовку, роботу методкабінету;

- ведення шкільної документації.

Складає:

- розклад уроків, факультативних та індивідуальних занять;

- графік контрольних робіт, лабораторних і практичних робіт, тематичного оцінювання, навчальної практики та навчальних екскурсій;

- статистичні звіти;

- проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань навчально-виховної та науково-методичної роботи;

- графіки щорічних відпусток учителів.Має право:

- виконувати обов’язки директора за умови його відсутності в школі-інтернаті;

- представляти вчителів і учнів до відзнаки та нагород;- вимагати застосування стягнень до порушників трудового й навчального розпорядку школи-інтернату.

Заступник директора з виховної роботи – Жмайлова Тетяна В’ячеславівна

Організовує й несе відповідальність за:

- запровадження Концепції національного виховання в школі-інтернаті;

- розроблення та забезпечення системи виховної роботи в школі-інтернаті, аналіз результативності виховної роботи;

- координацію й реалізацію цільових програм виховання, спеціальних програм підтримки учнів та охорони дитинства;

- виховний процес у школі-інтернаті: режим роботи, відвідування учнями позакласних заходів, уживання заходів з регулювання виховного процесу;

- планування роботи соціального педагога;

- планування роботи вихователів та класних керівників, розробку ними методичних матеріалів;

- діяльність вихователів та класних керівників школи-інтернату, аналіз і корекцію стану виховної роботи та рівня вихованості учнів, упровадження досягнень педагогічної науки в практику виховної роботи, здійснення принципів наукової організації праці;

- підвищення кваліфікації й атестацію вихователів школи-інтернату;

- складання документації для нарахування зарплати вихователям, ведення журналу обліку пропущених та заміщених годин роботи вихователів;

- оформлення та ведення шкільної документації (планів виховної роботи, особових справ учнів, щоденників учнів тощо);

- роботу з батьками;

- соціально-педагогічну допомогу учням та їх сім'ям;

- координацію позакласної та позашкільної виховної роботи, забезпечення зв'язків школи-інтернату із закладами культури й додаткової освіти;- планування та проведення загальношкільних свят та виховних заходів;

створення умов для роботи гуртків, секцій, органів учнівського самоврядування;- проведення методичної роботи з вихователями, класними керівниками, вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду виховної роботи в школі-інтернаті;

- надання організаційно-методичної допомоги класним керівникам та вихователям у розвитку класних колективів, у підготовці та проведенні позакласних виховних заходів, складанні методичних матеріалів з позакласної роботи з учнями;

- проведення профорієнтаційної роботи з учнями;

- роботу щодо збереження життя і здоров'я учнів, попередження дитячого травматизму;

- чергування класів по школі-інтернаті (школа, гуртожиток, їдальня) ;

- позакласну, позашкільну діяльність у канікулярний час.

Керує та контролює:

- роботу з батьківською громадськістю;

- організацію харчування учнів;

- медичне обслуговування учнів у школі-інтернаті;

- оздоровлення учнів;

- роботу з виховання потреб здорового способу життя в учнів.

Складає:

- розклад роботи гуртків і секцій;

- графік чергування класів по школі-інтернату(школа, гуртожиток, їдальня);

- проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань виховної роботи.

Погоджує свою роботу з директором, заступником директора з навчальної роботи, практичним психологом, соціальним педагогом.

Має право:

- виконувати обов’язки директора школи-інтернату за умови відсутності його та заступника директора з навчальної роботи;

- представляти учнів до відзнак і нагород;

- вимагати застосування стягнень до порушників трудового розпорядку школи-інтернату.

Заступник директора з адміністративно-господарчої роботи

Організовує й несе відповідальність за:

- забезпечення сприятливих і безпечних матеріально-технічних і санітарно-гігієнічних умов організації навчально-виховного процесу;

- своєчасний і якісний ремонт приміщень школи-інтернату;

- забезпечення школи-інтернату необхідним обладнанням і матеріалами;

- економне використання електроенергії, тепла, води;

- охорону матеріальних цінностей школи-інтернату;

- протипожежну безпеку та підтримання в робочому стані засобів пожежегасіння;

- утримання території школи-інтернату та прилеглої території в належному санітарному стані;

- своєчасну інвентаризацію майна школи-інтернату;

- своєчасну звітність;

- складання документації для нарахування зарплати технічному та обслуговуючому персоналу;

дотримання обслуговуючим персоналом правил внутрішнього трудового розпорядку школи-інтернату;

- роботу службового автотранспорту та його технічний стан;

- безпечний технічний стан будівель та інженерних мереж;

- облік витрат матеріалів та їх своєчасне прибуткування і списання;

- налагодження зв'язків у господарських питаннях з комунальними службами міста;

- вивчення обслуговуючим персоналом правил безпеки життєдіяльності та протипожежної безпеки, систематичне проведення інструктажів на робочому місці.

Контролює:

- роботу обслуговуючого персоналу;

- безпеку життєдіяльності та охорону праці обслуговуючого персоналу;

- збереження майна школи-інтернату;

- справність та виконання правил експлуатації електрообладнання;

- стан шкільного подвір’я, газонів, клумб, спортивного майданчика, саду;

- проведення капітального й поточного ремонту;

- санітарний стан та санітарний режим усіх навчальних, спальних, службових, побутових приміщень.

Складає:

- графіки роботи обслуговуючого персоналу;

- проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань адміністративно-господарчої роботи;

- програми розвитку матеріально-технічної бази школи-інтернату.Погоджує свою роботу з директором, заступниками директора з навчальної та виховної роботи, інженером з охорони праці.

Має право:

- вимагати застосування стягнень до порушників трудового розпорядку школи-інтернату;

- представляти обслуговуючий персонал до відзнаки та нагород.Головний бухгалтер – Соловей Ольга Сергіївна

Організовує й несе відповідальність за:

- ведення бухгалтерського обліку;

- роботу комісій з оформлення матеріалів стосовно недостач і розкрадання коштів та матеріальних цінностей;

- збереження бухгалтерських документів, оформлення й передачу їх у встановленому порядку в архів;

- ведення аналітичного обліку основних фондів, малоцінного і швидкозношуваного інвентарю;

- проведення щорічної інвентаризації матеріальних цінностей;- роботу зі щорічного нарахування, зносу та індексування основних фондів;

- забезпечення повного обліку грошових коштів, що надходять, матеріальних цінностей та основних засобів, а також своєчасне відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов'язаних з їхнім обігом;- роботу з достовірного обліку витрат, використання кошторисів витрат;

- роботу з обліку результатів фінансової-господарчої діяльності школи-інтернату відповідно до встановлених правил і норм.

Контролює:

- правильність витрат фонду оплати праці, встановлення посадових окладів, чітке дотримання фінансової та касової дисципліни;

- дотримання встановлених правил проведення інвентаризації коштів, матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов’язань;

- стягнення у встановлений термін дебіторської й погашення кредиторської заборгованості, дотримання платіжної дисципліни;

- своєчасне оприбуткування, списання матеріальних цінностей згідно з нормативними документами.

Складає:

- достовірну бухгалтерську звітність на основі первинних документів і бухгалтерських записів, подає її у встановлений термін відповідним органам;

- економічно обґрунтовані звітні документи.Погоджує свою роботу з директором, заступником директора з адміністративно-господарчої роботи.

Має право:

- вимагати застосування стягнень до порушників трудового розпорядку школи-інтернату;

- представляти робітників бухгалтерії до відзнаки та нагород.


2.2. Атестація педагогічних працівників


З метою стимулювання цілеспрямованого неперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їхньої професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу, відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550 (зі змінами), у 2016/2017 навчальному році необхідно здійснити систему заходів щодо атестації педагогічних кадрів:

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

2

3

4

ВересеньКорегування перспективного плану атестації педагогічних працівників на навчальний рік

Директор
Ознайомлення педагогічного колективу зі списком педагогічних працівників, що включені адміністрацією до атестації наступного року

Директор
Створення атестаційної комісії, узгодження її складу з профспілковим комітетом та радою закладу, видання наказу про її призначення

Директор
ЖовтеньПрийом атестаційною комісією:

 • заяв від педагогічних працівників на проходження позачергової атестації;

 • про перенесення строку атестації;

 • подання керівника або педагогічної ради закладу про присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності.

Заступник директора з НР
Закріплення вчителів та вихователів, що атестуються, за адміністративними працівниками

Директор
Проведення засідань шкільної атестаційної комісії.

Затвердження списку педагогічних працівників, що атестуються та плану атестаціїДиректор
Затвердження графіка проведення атестації, видання наказу

Директор
Складання плану індивідуальної підготовки педагогічних працівників

Заступник директора з НР
ЛистопадОновлення матеріалів вітрин з атестації педагогічних працівників у методичному кабінеті

Заступник директора з НР
Відвідування навчально – виховних заходів у ході вивчення системи та досвіду роботи педагогів, що атестуються (згідно з планами індивідуальної підготовки педагогічного працівника до атестації)

Заступник директора з НР

ЛютийПідготовка керівником закладу та подання до атестаційної комісії характеристики діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період

Директор
БерезеньПідготовка атестаційних листів, копій кваліфікаційних посвідчень

Заступник директора з НР
Засідання атестаційної комісії з розгляду питань прийняття рішень (у межах своєї компетенції)

Директор
КвітеньПідготовка та надання матеріалів до атестаційної комісії Департаменту науки і освіти щодо порушення клопотання перед атестаційною комісією III рівня про присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» та про присвоєння педагогічних звань

Директор
Видання наказу «Про підсумки атестації педагогічних працівників Комунального закладу«Люботинська спеціалізована

школа-інтернат І-ІІІ ступенів “Дивосвіт”» Харківської обласної ради

у 2017/2018 навчальному році»


Директор
ТравеньПідготовка звітної та статистичної документації за підсумками атестації поточного навчального року

Заступник директора з НР2.3. Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників


Прізвище, ім’я,

по батькові

Посада

Фах за

освітою


Педагогічний стаж

Попередня атестація

(дата)

Підвищення

кваліфікації

Наступне підвищення кваліфікації

Волчкова С.І.

Директор

Керівник навчального закладу

25


2015


2012


2017


Чумак Л.О.

Заступник директора з НР

Вчитель біології,

хімії


27

2015

2015


2020

Жмайлова Т.В.

Заступник директора з ВР

Вчитель початкових класів

15

2016
2018


Коваленко Г.І.

Вчитель

Вчитель світової літератури, російської

мови


27

2014

2013

2018

Орда І.А.

Вчитель

Вчитель трудового навчання

28
2016

2021

Пошелок Т.Л.

Вчитель

Вчитель музичного мистецтва

5

Зак.

ЗНЗ 2003


8.0 – розряд

2010

2015

Бойчук І.А.

Вчитель


Вчитель

історії та правознавства9

2015

Зак.

ЗНЗ 2012


2017

Коротецька Л.П.

Вчитель

Вчитель хімії

40

2015

2013

2018

Рибчинська Т.А.

Вчитель

Вчитель математики

35

2015

2016

2021

Головко Н.О.

Вчитель

Вчитель англійської мови

8

2016

2015

2020

Вакар Т.Л.

Вчитель

Вчитель образотворчого мистецтва

9

2015

Зак. ВНЗ

2011


2016

Вакар Н.С.

Вчитель

Вчитель образотворчого мистецтва

3

ХНПІ імені Г.С.Ско-

вороди 2016

бакалавр
Лебідь А.В.

Вчитель

Вчитель 3 класу

2
Зак.

ВНЗ 2016


2021

Петруненко Л.І.

Вчитель

Вчитель географії

29

2017

2016

2021

Ковбаса В.М.

Вчитель

Вчитель математики, інформатики

14

2014

2012

2017

Борисенко В.М.

Педагог-організатор

2017

Панченко Н.І.

Вихователь

Вчитель

початкових

класів


25

2015

2014

2019

Кучма В.М.

Вихователь

Вчитель

початкових

класів


24

2013

2013

2018

Столяренко К.В.

Вихователь

Вчитель

початковихкласів

25

2015

2014

2019

Петренко З.С.

Вихователь

Вчитель початкових класів

29

2015

2014

2019

Євсєєв О.А.

Вихователь

Вчитель математики

24

2013

2013

2018


Руденко О.М.

Вихователь

Вчитель початкових класів

24

2015

2014

2019

Курова К.В.

Вихователь

Вчитель російської мови та літератури

2
2016

20212.4. Організація роботи з педагогічними працівниками щодо підвищення педагогічної майстерності у міжкурсовий період


У новому 2017/2018 навчальному році в основу роботи з педагогічними кадрами необхідно покласти:

 • забезпечення конституційно закріпленого права вчителя на вибір методів, засобів, організаційних форм навчання;

 • створення умов для неперервної освіти, надання методичної допомоги у фаховому вдосконаленні та забезпечення комплексного підходу до змісту методичної діяльності, надання їй практичного, систематичного та диференційованого характеру;

 • організацію різноманітних форм фахового вдосконалення вчителів, поглиблення самоосвітньої роботи;

 • розробку змістовно-методичних та організаційних перспектив управління діяльністю педагогічних кадрів через впровадження нових освітніх технологій, сучасних досягнень психолого-педагогічної науки (на основі роботи проблемно-пошукових груп);

 • організацію індивідуальної практичної допомоги вчителям згідно з результатами діагностичного вивчення рівня їх професійної підготовленості;

 • аналіз стану курсової перепідготовки та забезпечення її проходження на базі КВНЗ «ХАНО»;

 • інформаційне забезпечення педагогічної практики (Інтернет, друковані джерела, банк педагогічних інновацій);

 • спрямування зусиль методичних об’єднань вчителів-предметників на потреби в постійному самовдосконаленні; виявлення нового в досвіді вчителів, апробацію та впровадження нових педагогічних технологій; видання посібників, збірників з досвіду роботи вчителів школи, висвітлення своїх досягнень в засобах масової інформації;

 • планування роботи з педагогічними кадрами на основі нових підходів до методичного та технологічного забезпечення навчально-виховного процесу

Робота з молодими спеціалістами

з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

1

Проведення індивідуальних бесід з молодими вчителями

Серпень

Заступник директора

2

Ознайомлення молодих спеціалістів з правилами внутрішкільного розпорядку школи, з основними правами і обов’язками педагога (Закон України

«Про загальну середню освіту », Статут школи тощо)Серпень, вересень

Заступники директора

3

Створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі, спрямованого на співтворчість учителів з різним стажем роботи

Вересень

Заступники директора

4

Анкетування молодих педагогів «Мені потрібна допомога…» щодо виявлення труднощів у роботі

Вересень - жовтень

Практичний психолог

5

Зустріч молодих педагогів із досвідченими вчителями школи. Вибір наставників

Вересень

Заступники директора

6

Організація відвідування молодими педагогами уроків та виховних заходів наставників

Протягом року

Заступник директора з НР

7

Інструктивна нарада «Ведення шкільної документації (журнали, календарні та поурочні плани)»

Вересень

Заступник директора з НР

8

Консультація «Облік, оцінювання і контроль навчальних досягнень учнів»

Вересень - жовтень


Заступник директора з НР,

голови МО9

Практикум «Написання конспектів уроків, виховних заходів. Вибір методів і форм навчання та виховання»

Серпень, вересень

Заступники директора, голови МО

10

Засідання круглого столу «Перші кроки професійного становлення: успіхи та невдачі»

Травень

Заступники директора

11

Індивідуальні та тематичні консультації практичного психолога

Протягом року

Практичний психолог

12

Психологічний тренінг особистісного росту для молодих педагогів

Березень

Практичний психолог

13

Проведення семінару «Сучасний урок та вимоги до його проведення»

Січень

Заступники директора, голови МО

14

Надання консультацій щодо планування уроку, виховних заходів

Протягом року

Заступники директора, голови МО

15

Тиждень молодого педагога

Березень - квітень

Заступники директора, голови МО

16

Консультація «Правила проведення предметних олімпіад»

Жовтень

Голови МО

Робота з педагогами – спеціалістами ІІ категорії

з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

1

Вибудовувати свою професійну діяльність з урахуванням положень і вимог, викладених в Конституції України, Законах України, рішеннях Уряду України, органів управління з питань освіти, Конвенції про права дитини, законодавчі та нормативні документи, які стосуються дотримання та захисту прав дитини

Протягом року

Заступники директора

2

Організація курсової перепідготовки педагогів

Згідно з графіком

Заступники директора

3

Семінар – практикум «Професійна самореалізація вчителя та вихователя»

Жовтень

Заступники директора

4

Засідання МО за категоріями «Робота педагога над темами самоосвіти»

Протягом року

Голови МО

5

Проведення самодіагностики та самооцінювання вчителем та вихователем власного рівня психолого - педагогічної компетентності

Протягом року

Вихователі, вчителі

6

Інструктивна нарада «Форми і методи тематичного контролю знань»

Листопад

Заступник директора з НВР

7

Методичний міст «Самоосвіта – складова частина становлення творчого педагога»

Грудень

Заступники директора

8

Участь педагогів у конкурсах фаховой майстерності


За графіком

Заступники директора, голови МО

9

Відвідування уроків та виховних заходів досвідчених педагогів з метою набуття педагогічного досвіду


Протягом року

Вчителі, вихователі, заступники директора

10

Педагогічна майстерня «Використання сучасних ІКТ на уроках та виховних заходах»


Протягом року

Вчителі, вихователі, заступники директора

11

Використання ефективного педагогічного досвіду

Протягом року

Вчителі, вихователі

12

Методична підтримка «Розробка рекомендацій педагогам щодо поліпшення результативності навчально-виховного процесу»

Протягом року

Заступники директора

Робота з педагогами – спеціалістами І категорії

з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

1

Вибудовування своєї професійної діяльності з урахуванням положень і вимог, викладених у Конституції України, Законах України, рішеннях Уряду України, органів управління з питань освіти, Конвенції про права дитини, законодавчих та нормативних документах, які стосуються дотримання та захисту прав дитини

Протягом року

Заступники директора

2

Організація курсової перепідготовки педагогів

Згідно з графіком

Заступники директора

3

Семінар – практикум «Професійна самоактуалізація педагога»

Жовтень

Заступники директора

4

Проведення круглого столу «Самоаналіз педагогічної діяльності»


Листопад

Голови МО, заступники директора

5

Майстер-класи «Досвід – джерело майстерності»

Грудень

Вихователі, вчителі

6

Організація та проведення психолого-педагогічного семінару

Січень

Заступники директора

7

Методичний міст «Самоосвіта – складова частина становлення творчого педагога»

Грудень

Заступники директора

8

Індивідуальні та тематичні консультації практичного психолога

Протягом року

Практичний психолог

9

Участь педагогів у конкурсах фаховой майстерності


За графіком

Заступники директора, голови МО

10

Відвідування уроків та виховних заходів досвідчених педагогів з метою набуття педагогічного досвіду


Протягом року

Вчителі, вихователі, заступники директора

11

Тренінг для педагогів «Відкрий себе по-новому»

Січень

Практичний психолог

12

Використання ефективного педагогічного досвіду

Протягом року

Вчителі, вихователі

13

Робота творчої групи «Використання інтерактивних методик в роботі вчителя»

Лютий

Заступник директора

14

Запровадити банк педагогічного досвіду педагогів «Педагогічні надбання»

Протягом року

Заступники директора

15

Психологічний супровід педагогів зі стажем роботи з метою їх емоційного вигорання

Протягом року

Практичний психолог

Робота з педагогами – спеціалістами вищої категорії

з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

1

Вибудовування своєї професійної діяльності з урахуванням положень і вимог, викладених в Конституції України, Законах України, рішеннях Уряду України, органів управління з питань освіти, Конвенції про права дитини, законодавчих та нормативних документів, які стосуються дотримання та захисту прав дитини

Протягом року

Заступники директора

2

Організація курсової перепідготовки педагогів

Згідно з графіком

Заступники директора

3

Проведення методичного аукціону ідей вчителів та вихователів

Жовтень

Заступники директора

4

Запровадження вивчення передового педагогічного досвіду педагогічних працівників

Протягом року

Голови МО, заступники директора

5

Проведення круглого столу на тему:«Активізація навчально – виховного процесу. Методи. Проблеми. Труднощі»

Січень

Заступники директора

6

Практичне заняття «Форми організації навчальної діяльності учнів на уроці: робота в парах, у малих групах, індивідуальна робота»

Лютий

Заступник директора з НВР

7

Індивідуальні та тематичні консультації практичного психолога

Протягом року

Практичний психолог

8

Участь педагогів у ярмарках педагогічних ідей


За графіком

Заступники директора, голови МО

9

Провести засідання семінару – практикуму для наставників та молодих педагогів «Талант + Творчість»


Березень

Вчителі, вихователі, заступники директора

10

Провести фестиваль творчої майстерності педагогів


Січень

Вчителі, вихователі, заступники директора

11

Використання ефективного досвіду інших педагогів міста, області

Протягом року

Вчителі, вихователі

12

Провести методичний семінар «Якість роботи вчителя – успішність учнів»


Травень

Заступник

директора з НВР13

Організувати роботу творчої майстерні «Майстер – клас»

Червень

Заступники директора

14

Психологічний супровід педагогів зі стажем роботи з метою їх емоційного вигорання

Протягом року

Практичний психолог


Ї


3. Організація навчально-виховного процесу

3.1. Законодавча та організаційно-правова основа діяльності школи-інтернату


Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

1

2

3

4

Серпень
Участь учителів у роботі секційних засідань з навчальних предметів, методичних об’єднань вчителів

Заступник директора

Участь у роботі конференції працівників освіти

Директор

Підготовка та складання планів до першого уроку в новому навчальному році

Класні керівники

Співбесіда з молодими спеціалістами і новопризначеними вчителями

Заступник директора

Проведення атестації навчальних кабінетів до навчального року та їх відповідності нормативам

Адміністрація

Розробка комплексу управлінських рішень по роботі з кадрами (штатний розклад, тарифікація, відомості про вчителів, вихователів, підвищення методичного рівня)

Адміністрація

Розробка комплексу управлінських рішень зі створення умов навчання, виховання учнів (комплектування класів, виховних груп, затвердження шкільної мережі, навчального плану, складання розкладу уроків, спортивних секцій та гуртків)

Адміністрація

Забезпечення підручниками, художньою, довідково-методичною літературою

Бібліотекар

Проведення медогляду працівників, встановлення режиму роботи медпункту та їдальніЛікар

Проведення профілактичного огляду учнів після канікул

Медичний

персонал


Забезпечення виконання заходів щодо підготовки матеріально-технічної бази школи до нового навчального року та створення належних санітарно-гігієнічних умов

Директор

Проведення роботи щодо формування мережі школи

Директор

Забезпечення контролю за обов’язковим навчанням дітей шкільного віку, виконання ст. 35 Закону України «Про освіту» та ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту», неухильне виконання постанови кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» та відповідних наказів Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

Директор

Погодження, затвердження розкладу уроків, факультативів, узгодження розкладу уроків із санстанцією

Заступник директора

Забезпечення підготовки до щорічного огляду-конкурсу на кращу підготовку навчальних закладів до 2017/2018 навчального року

Директор

Проведення Дня знань та Свята першого дзвоника

Заступник директора

Здійснення заходів щодо своєчасного забезпечення закладу у повному обсязі педагогічними працівниками та ліквідація вакантних посад

Директор

Аналіз комплектування закладу педагогічними працівниками з відповідною фаховою освітою та підготовка інформації щодо потреби в педагогічних працівниках на 2018/2019 навчальний рік

Директор

Проведення загальних зборів педагогічного колективу, ради закладу (піклувальної ради)

Директор

Комплектування класів, виховних груп

Адміністрація

Розподіл класних і групових кімнат, спальних і побутових приміщень, закріплення відповідальних

Адміністрація

Ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку працівників та вихованців закладу

Директор

Вересень
Підготовка та надання до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації оперативної інформації щодо початку навчального року

Директор

Підготовка та надання до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації статистичного звіту «Список дітей, які не приступили до занять 1 вересня 2017/2018 навчального року»

(з контингенту учнів закладу)Директор

Аналіз руху учнів упродовж літа 2017 року та їх кількісний склад на початок 2017/2018 навчального року. Надання узагальненої інформації до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

Директор

Аналіз організації літнього відпочинку та оздоровлення учнів навчального закладу

Директор

Контроль роботи з працевлаштування та подальшого навчання випускників 9-го та 11-го класів 2017 року

Директор

Надання до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації бази даних (списки) працевлаштування випускників 9-го, 11-го класів 2017 року

Адміністрація

Збір та перевірка довідок з місць подальшого навчання випускників 9, 11 класів

Адміністрація

Надання до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації копій довідок, завірених директором, про працевлаштування чи продовження навчання випускників 9 –го, 11 – го класів. Систематизація довідок відповідно до списків випускників

Адміністрація

Налагодження співпраці з місцевим та обласним центрами зайнятості щодо надання профконсультативних та профорієнтаційних послуг з метою виявлення професійно значущих якостей особистості учня

Адміністрація

Організація роботи постійно діючих консультаційних пунктів для учнів з питань професійної орієнтації молоді

Адміністрація

Коригування електронної бази даних працевлаштування випускників 9, 11 класів
-+Адміністрація

Доведення до відома педагогічних працівників інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України про особливості викладання навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році, іншої науково-методичної літератури щодо організації та методичного забезпечення навчально-виховного процесу впродовж 2017/2018 навчального року

Заступник директора

Співбесіда з учителями з питань планування самоосвіти

Заступник директора

Планування курсової перепідготовки педагогічних працівників на 2017/2018 навчальний рік

Заступник директора

Знайомство педагогічного колективу з графіком проведення декад методичних об’єднань

Заступник директора

Знайомство колективу з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06.10.2010 № 930 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за N 1255/18550)

Заступник директора

Підготовка календарно-тематичного планування вчителів, його надання на погодження заступнику директора


Заступник директора,

керівники методичних об’єднаньЗакріплення навчальних кабінетів за класами для підтримання санітарно-гігієнічного стану приміщень

Адміністрація

Забезпечення вивчення вчителями та учнями правил техніки безпеки у навчальних кабінетах

Інженер

з ОП


Організаційна робота щодо оформлення класних журналів

Заступник директора

Оформлення методичного кабінету, навчальних кабінетів та спальних кімнат

Вихователі,

вчителі


Організація харчування учнів та встановлення режиму роботи їдальні. Складання списків учнів на дієтичне харчування. Контроль за створенням перспективного меню

Шеф-кухар,

дієтсестра,бухгалтер з харчування

Затвердження угоди адміністрації та профспілкового комітету про охорону праці співробітників закладу

Директор

Організація чергування по закладу учнів, учителів та вихователів

Заступник директора

Складання тарифікації педагогічних працівників на 2017/2018 навчальний рік

Заступник директора

Забезпечення заповнення баз даних за державними статистичними формами № ЗНЗ-1

Заступник директора

Участь у I етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

Заступник директора

Участь учнів школи в інтерактивних учнівських конкурсах: «Кенгуру», «Левеня», «Бобер», «Соняшник»

Заступник директора

Жовтень
Завершення підготовки навчального закладу до роботи в осінньо-зимовий період 2017/2018 навчального року, вжити заходів щодо реалізації регіональних програм з енергозбереження

Директор


Забезпечення підручниками, збереженість бібліотечного фонду

Бібліотекар

Проведення рейдів з організації та початку уроків, годин самопідготовки, умов для самостійної роботи учнів

Адміністрація

Організація роботи щодо зарахування учнів 11-го класу на підготовчі курси при ВНЗ

Адміністрація

Проведення поглибленого медичного огляду учнів

Лікар

Залучення учнів до гуртків за інтересами

Керівники гуртків

Органiзацiя роботи органів дитячого самоврядування

Заступник директора

Упорядкування матеріалів з обліку продовження навчання (працевлаштування) випускників 9, 11 класів 2016/2017 навчального року, перевірка наявності:

 • статистичної таблиці;

 • списків випускників 9-го, 11-го класів;

 • зведеної таблиці випускників 9-го, 11-го класів;

 • довідок з місць подальшого навчання (відповідно до списків);

 • списку випускників 9 класу, зарахованих до 10-го класу, списків випускників 11-го класу;

 • зведеної таблиці випускників 10 класу.

Заступник директора

Організація і проведення ранкової зарядки, фізкультхвилинок на уроках.

Заступники директора

Листопад
Органiзацiя роботи з виконання правил внутрішнього розпорядку

Адміністрація

ПК, МР


Забезпечення теплового режиму закладу

Заступник директора з АГР

Використання бібліотечного фонду закладу

Адміністрація

Грудень
Визначення рейтингу навчання учнів з предметів

Заступник директора

Робота з позакласного читання у бібліотеці

Вчителі, вихователі, бібліотекар

Зайнятість учнів, які вимагають підвищеної педагогічної уваги

Вчителі,

вихователіОрганiзацiя та проведення годин самопiдготовки учнів

Заступник директора

Використання матерiальної бази закладу для позаурочної дiяльностi

Заступник директора

Січень
Організація праці та відпочинку педагогічних працівників на зимових канікулах

Заступники директора

Створення трудових бригад з ремонту підручників і меблів у навчальних кабінетах, спальнях

Вчителі, вихователі

Робота органів дитячого самоврядування та їх роль у поновленні виховного процесу

Заступник директора

Співбесіда з педагогами та учнями за підсумками навчальних досягнень І семестру 2017/2018 навчального року

Заступники директора

Організація роботи щодо підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання

Заступник директора

Лютий
Охопленість учнiв гуртковою роботою

Заступник директора

Забезпечення умов для вироблення побутових навичок учнів

Заступник директора, вихователі

Ознайомлення з нормативними документами проведення ЗНО випускників, кількістю та переліком навчальних предметів, графіком проведення зовнішнього незалежного оцінювання

Заступник директора

Підготовка інформаційного стенду для розміщення матеріалів до проведення зовнішнього незалежного оцінювання

Заступник директора

Березень
Вивчення читацьких інтересів

Бібліотекар

Проведення для випускників індивідуальних та групових занять з підготовки до ЗНО

Заступник директора

Оформлення заяв про влаштування випускників на навчання

Адміністрація

Координація діяльності закладу з вузами

Заступник директора

Квітень
Організація літнього оздоровлення учнів


Директор,

заступник директораОрганізація відвідування Днів відкритих дверей у ВНЗ

Адміністрація

Організація участі випускників у пробному тестуванні, метою якого є ознайомлення учнів із процедурою проходження ЗНО

Заступник директора

Проведення заняття з елементами тренінгу для учнів випускного класу «Готуємося до ЗНО»

Психолог

Затвердження завдань на ДПА

Директор

Проведення поглибленого медичного огляду учнів

Лікар

Благоустрій території закладу

ПК, ПР

Забезпечення контролю за дотриманням діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації з питань організованого закінчення поточного навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 класів

Директор,

заступник директораПідготовка та надання до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації списків учнів, які звільняються від державної підсумкової атестації за станом здоров’я

Директор,

заступник директораЗабезпечення контролю за дотриманням порядку визначення навчальних предметів для проходження випускниками 9, 11-х класів державної підсумкової атестації та вибору форм складання атестації

Директор,

заступник директораНадання до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації пропозиції щодо створення для проведення держаної підсумкової атестації державних атестаційних комісій згідно з переліком, визначеним у чинному Положенні про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти

Директор,

заступник директораСтворення робочої групи для складання річного плану на 2018/2019 навчальний рік

Директор,

заступник директораТравень
Співбесіда з учителями, вихователями та учнями за підсумками року, ознайомлення з пропозиціями на новий навчальний рік

Заступники директора

Органiзацiя оздоровлення та лiтнього вiдпочинку учнiв

Заступник директора

Огляд збереження шкiльного майна


Заступник директора з АГР

Організація роботи щодо підготовки плану роботи школи, робочого навчального плану

Заступник директора

Розробка бази даних (списків) випускників 9, 11 класів щодо їх працевлаштування в електронному вигляді формату Microsoft Excel

Адміністрація

Встановлення контролю за дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів

Заступник директора

Організація видачі похвальних листів, грамот, матеріалів для проведення державної підсумкової атестації у визначені терміни

Директор

Організація проведення державної підсумкової атестації учнів 9, 11 класів початкової, основної та старшої школи з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів (визначаються МОН України щорічно)

Директор,

заступник директораВнести зміни до бази даних про випускників 9,11-х класів, які претендують на отримання :

- свідоцтв про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- атестатів про повну загальну середню освіту з відзнакою

після завершення державної підсумкової атестаціїДиректор,

заступник директораПеревірка об’єктивності та відповідності виставлених

у додатках до документів про базову та повну загальну середню освіту балів з результатами протоколів ДПА та класних журналівДиректор,

заступник директораПроведення роз’яснювальної роботи з педагогічними працівниками щодо особливостей оцінювання навчальних досягнень учнів випускних класів, які є учасниками міжнародних спортивних змагань, конкурсів, олімпіад, виставок, тренувальних зборів міжнародного рівня

Директор,

заступник директораНадання до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації даних про учнів 9 та 11 класів, які є учасниками міжнародних спортивних змагань, конкурсів, олімпіад тощо з відповідними підтверджуючими документами Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Українського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт»

Директор,

заступник директораСтворення безпечних умов під час проведення святкових урочистостей з нагоди свята останнього дзвоника, закінчення школи та вручення атестатів про повну загальну середню освіту випускникам 11 класу

Директор,

заступник директораНадання до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації інформації про проведення свята останнього дзвоника та випускних вечорів за встановленою формою

Директор,

заступник директораАналіз виконання навчальних планів та програм за рік

Директор,

заступник директораОрганізація роботи щодо обліку влаштування на навчання випускників 2018 року


Заступник директора

Червень
Узагальнення результатів проведення державної підсумкової атестації учнів 9, 11 класів та надання інформації до Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації

Заступник директора

Здійснення контролю за роботою педагогічних працівників з питань повного та якісного виконання Державного стандарту початкової загальної середньої освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, визначених відповідними робочими навчальними планами і програмами

Заступник директора

Аналіз працевлаштування та влаштування на навчання випускників школи

Адміністрація
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка