На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010рСторінка1/20
Дата конвертації14.03.2017
Розмір4.16 Mb.
#11989
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

 1. Вступ

Інтеграція України в європейське та світове співтовариство, соціально-економічні та духовні процеси, що відбуваються в суспільстві, перехід до ринкових методів управління вимагають від працівників освіти пошуку нових педагогічних технологій, умов, спрямованих на формування конкурентно- спроможної особистості, яка уміє добувати і використовувати інформацію, адекватно оцінювати результати своєї діяльності.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. №785 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти до 2014 року» та з метою забезпечення додаткових можливостей для духовного, творчого, інтелектуального і фізичного розвитку дітей та молоді в позашкільних навчальних закладах, доступності позашкільної освіти, гарантування громадянам права на її здобуття, розроблено обласну цільову соціальну програму розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року (надалі Програма), яка затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 21.02.2011 року №100.

На виконання п.1 Програми проводиться постійна робота щодо упорядкування та збереження мережі позашкільних навчальних закладів. У 2012 році в області функціонують 6 позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування, у 137 профільних об’єднаннях яких займається 1963 слухачі. Створено мережу різнопрофільних гуртків, профільних об’єднань на базі загальноосвітніх навчальних закладів, у яких гуртковою роботою охоплено понад 5 тисяч учнів.

У навчально-виховний процес позашкільних навчальних закладів впроваджуються нові типові плани і програми, сучасні інформаційні технології, створюється база даних навчально-методичної літератури, педагоги-позашкільники беруть участь у Всеукраїнському конкурсі майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості».

З метою формування інформаційного освітнього середовища позашкільної освіти, виявлення, поширення та впровадження педагогічного досвіду, використання інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій, підвищення ефективності освітнього процесу в позашкільних навчальних закладах з використанням можливостей Інтернету педагогічні працівники проходять навчання за програмою «Учитель. Навчання для майбутнього».

Діяльність методичної служби Центру спрямована на науково-методичний супровід інноваційного розвитку закладу, на створення такого навчально-розвиваючого середовища, яке формує у педагогів готовність до роботи на основі сучасних педагогічних технологій, до участі у педагогічних експериментах з випереджаючими прагматичними завданнями. Так, впродовж 2012 року на базі навчального закладу проведено обласні тематичні семінари, майстер-класи, виставки та збір кращих юних екологів, натуралістів, а також в Центрі проходили педагогічну практику студенти Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка.

Навчальний заклад плідно співпрацює з обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Тернопільським державним медичним університетом ім. Івана Горбачовського та Тернопільським національним технічним університетом ім. Івана Пулюя.

Упродовж року освітні заклади області брали участь у 2 міжнародних, 30 всеукраїнських та 9 регіональних заходах еколого-натуралістичного напрямку, якими було охоплено 591 навчальний заклад та понад 5 тисяч школярів.

Навчальний заклад координує свою освітню діяльність з державними та громадськими організаціями. Так, у 2012 році на адресу Центру надійшло 52 накази та листи МОН молоді та спорту України, 3 розпорядження голів ОДА та обласної ради, 240 наказів та листів управління освіти і науки ОДА, 70 листів Національного еколого-натуралістичного центру, 7 листів обласних позашкільних закладів, 1 лист Міністерства соціальної політики України, 9 листів та розпоряджень від інших громадських та комунальних організацій.Адміністрація Центру проводить належну фінансово-господарську роботу, що забезпечило вчасну виплату заробітної плати та матеріальної допомоги на оздоровлення працівників. Проведено заміну вікон в навчальному корпусі (на 80%) та Зимовому саду (на 100%), вчасно підготовлено навчальні кабінети та лабораторії закладу до нового 2012-2013 навчального року та роботи в осінньо-зимовий період.

Пріоритетні напрямки роботи Центру на 2013 рік

І. Управлінська діяльність

 1. Упорядкувати структуру та штат педагогічних ставок.

 2. Провести моніторинг та оцінку якості освітніх послуг навчального закладу і окремих педагогічних працівників.

 3. Розвивати маркетингову діяльність центру.

 4. Поглиблювати міжнародне співробітництво з питань еколого- натуралістичної освіти.

 5. Розвивати дієвий механізм взаємодії адміністрації центру, сім’ї, дитячих та молодіжних організацій, державно-громадської системи управління.

ІІ. Навчально-методична робота

 1. Проводити модернізацію змісту позашкільної освіти на засадах компетентнісного підходу.

 2. Підвищувати якість наданих освітніх послуг на інноваційній основі, створювати сучасний психолого-педагогічний та науково-методичний супровід навчального процесу.

 3. Створювати умови для гармонійного розвитку національно свідомої, високоосвіченої, життєво компетентної, творчої особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення, готової до життя та праці в інформаційному середовищі.

 4. Упроваджувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології в навчально-виховний процес, поширювати перспективний досвід роботи з питань еколого-натуралістичної творчості.

 5. Інтегрувати навчальний заклад у європейський та світовий освітній простір шляхом проведення семінарів, конференцій та участі у міжнародних акціях.

ІІІ. Навчально-виховна робота.

 1. Створювати ефективну систему національного виховання забезпечення морально-духовного та культурного розвитку школяра, формування соціально зрілої творчої особистості.

 2. Забезпечувати умови для збереження здоров’я дітей та учнівської молоді, створювати ефективну систему пошуку, підтримки і розвитку талановитої учнівської молоді.

 3. Створювати проекти, що забезпечують реалізацію і підтримку конкурентної агробіологічної та екологічної дослідницької діяльності учнівської молоді, підготовка молоді до трудової діяльності.

 4. Співпрацювати з батьківською громадськістю, піклувальною радою установи, учнівським самоврядуванням.

 5. Сприяти особистісному зростанню вихованців Центру (створення ситуації успіху та підтримки) через залучення їх до міжнародних, всеукраїнських, регіональних конкурсів, акцій, виставок.

ІV. Адміністративно-господарська та фінансова діяльність.

 1. Розробити та погодити в управлінні освіти та науки ОДА бізнес-план установи на 2013 рік.

 2. Добиватися підвищення рівня фінансово-економічного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення Центру; сприяти мотивації суспільства та бізнесу до інвестування позашкільної освіти.

 3. Ефективно використовувати фінансові та матеріальні ресурси, стимулювати систему мотивації в інноваційній діяльності педагогічних працівників, що сприятиме об’єктивному оцінюванні якості освітніх послуг.

 4. Проводити переоснащення матеріально-технічної бази установи через цільове фінансування.

Добиватися внесення змін до законодавства України в частині підвищення тарифного розряду педагогічних ставок працівників позашкільних навчальних закладів до рівня тарифного розряду педагогічних ставок працівників загальноосвітніх навчальних закладів.


 1. Методична робота

Оновлення системи освіти України значною мірою пов’язане з розробленням та впровадженням у педагогічну практику інноваційних методик і технологій щодо формування та розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей та учнівської молоді. Вони не лише стимулюють пізнавальну й творчу активність учнів, а й сприяють формуванню в них життєвих компетентностей.

Методична робота облекоцентру протягом 2012 року спрямовувалась на збагачення і розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, на досягнення оптимальних результатів роботи, виховання і розвиток конкретної дитини.

Завдання методичної роботи: • поглиблення методологічно-теоретичної підготовки керівників гуртків, оволодіння ними інструктивно-нормативними документами про освіту;

 • діагностика труднощів, що їх зазнають педагоги у процесі навчально-виховної роботи;

 • удосконалення дидактично-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, вирішення актуальних для закладу організаційно-методичних проблем;

 • розвиток творчої ініціативи педагогів;

 • вивчення і впровадження в практику роботи центру досягнень передового педагогічного досвіду і досягнень педагогічної науки;

 • організація систематичного вивчення нових навчальних програм, апробації авторських програм, допомоги молодим педагогам з боку досвідчених фахівців;

 • самоосвіта, систематичне підвищення кваліфікації педагогів;

 • проведення атестації педагогів;

 • надання методичної та практичної допомоги педагогам області в організації заходів з розвитку пріоритетних напрямів еколого-натуралістичної роботи;

 • організація співпраці з ОКІППО з питань курсової перепідготовки, проведення спільних семінарів, майстер-класів, практикумів тощо.

Методичну роботу в центрі забезпечують три методисти, з яких один – вищої категорії: Федун Г. Р., та два завідувачі відділами: Каменярська Л.Р. – завідувач методичного відділу, Михайлиця І.П. – завідувач організаційно-масового відділу.

Директор та його заступники використовують діагностику: всебічно аналізують підсумки роботи центру за попередні роки, довідки перевірок, виявляють нерозв’язані проблеми, ознайомлюються з елементами передового досвіду, проводять щотижневі робочі наради, аналізують стан ведення документації, проведення занять та масових заходів.

Облекоцентр є методичним центром і виконує координаційну методичну функцію, запроваджує інноваційні форми навчально-методичної та навчально-виховної роботи.

Для забезпечення ефективної координаційної та інформаційно-методичної діяльності в області діє система кураторства, де кожний методичний працівник є куратором окремих районів області з усіх питань еколого-натуралістичної роботи, а також відповідає за конкретні конкурси, акції, виставки, що проводяться в області та в Україні.

Облекоцентр є координатором з створення в навчальних закладах умов для надання поглиблених знань з основ біологічних, хімічних, аграрних та лісогосподарських наук, профорієнтації та самореалізації учнівської молоді, залучення вихованців до практичної природоохоронної та науково-дослідної робіт, формування екологічної культури особистості, свідомого відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих.

Центр координує методичну, організаційно-масову та навчально-виховну роботу позашкільних закладів еколого-натуралістичного спрямування області. З цією метою протягом 2012 року директори позашкільних закладів запрошувалися на засідання педагогічно-методичних рад, до участі в семінарах, ними надавались індивідуальні консультації.

Вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників, підвищення ефективності навчально-виховного процесу, аналітичної, організаційної, дослідницької, пошукової, науково-практичної інформаційної діяльності здійснюється в обласному еколого-натуралістичному центрі через систему методичної роботи.

Методична робота в області розглядається як цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня педагогів, їх психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності, формування готовності до самоосвіти та саморозвитку.Діяльність методичного відділу спрямована на:

 • проведення експериментальної роботи з актуальних проблем позашкільної освіти;

 • модернізацію змісту позашкільної еколого-натуралістичної освіти;

 • оновлення змісту методичного забезпечення на засадах диференціації та заохочення до творчої активності гуртківців, мотивації їх до самовизначення та саморозвитку;

 • розвиток співробітництва з навчально-виховними закладами, громадськими організаціями, фондами, товариствами;

 • проектування індивідуальної методичної системи роботи педагогічного працівника позашкільного навчального закладу еколого-натуралістичного напрямку;

 • створення умов для науково-дослідної роботи еколого-натуралістичного спрямування;

 • розробку та видання навчальних методичних посібників, матеріалів, рекомендацій;

 • впровадження в навчально-виховний процес новітніх теоретичних і практичних розробок;

 • вивчення, узагальнення, поширення, впровадження в практичну діяльність педагогів кращих зразків перспективного педагогічного досвіду.

Еколого-натуралістичну роботу в області здійснюють наступні заклади:

 • Бережанський ЦЕНТум;

 • Зборівський ЦЕНТум;

 • Лановецька СЮН;

 • Козівський дитячий парк «Лісова пісня»;

 • Скала-Подільський дитячий парк Борщівського р-ну;

 • еколого-натуралістичні відділи і гуртки, які працюють на базах районних, міських та сільських Будинків школярів, Центрів творчості.

Протягом 2012 року ОЕНЦ були проведені наступні семінари, круглі столи, працівники взяли участь в таких заходах:

 1. Круглий стіл «Формування навичок здорового способу життя» (06.02.12).

 2. Семінар «Організація дослідницької роботи з біології та її вплив на творчий розвиток особистості» (с. Потутори, 05.04.12)

 3. Участь в Всеукраїнському фестивалі «Писанка» м. Коломия (21-22.04.12).

 4. Участь у фестивалі «Лемківська писанка» м. Львів (31.03.-01.04.12)

 5. Участь у обласному семінарі з питань організації виховної роботи в період літнього оздоровлення та відпочинку школярів.(17.05.2012р).

 6. Круглий стіл «Проблема захисту тварин і сьогодення» (01.10.2012р)

 7. Семінар-практикум «Озеленення навчальних закладів» (15.10.12 р).

 8. Участь в обласному семінарі вихователів ГДП «Здоровий спосіб життя» (25.10.12).

 9. Психолого-педагогічний тренінг «Психологія спілкування з дітьми» (12.11.12).

 10. Семінар-практикум «Народознавчий аспект в роботі позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з питань екологічного виховання» (смт. Ланівці, 07.12.12).

Проведено тематичні тижні:

 1. Тиждень здорового способу життя (06.02.12-12.02.12)

 2. Тиждень зоології.(01.10-07.10.12р)

 3. Тиждень фітодизайну та флористики. (15.10.-21.10.12)

 4. Методичний тиждень (10.11-18.11.12)

Проведено Місячник екологічних знань та Місячник народознавства «Калейдоскоп зимових свят».

Протягом 2012 р. проведено наступні майстер-класи 1. Майстер-клас по писанкарству та бісероплетінню для педагогів міста (ОЕНЦ, 19.03.12р).

 2. Майстер-клас по писанкарству для студентів Тернопільського національного педагогічного університету (ОЕНЦ, 22.03.12р.)

 3. Майстер-клас по писанкарству для студентів Тернопільського національного політехнічного університету (23.03.12р.)

 4. Майстер-клас по писанкарству в Тернопільському вищому професійному училищі сфери послуг та туризму ПТУ №3 (24.03.12р.)

 5. Майстер-клас по писанкарству для учнів Тернопільських ЗОШ №22 та № 24. (25.03.12р.)

 6. Майстер-клас по виготовленні квітів з природного матеріалу для педагогів міста (ОЕНЦ, 18.10.12р.)

 7. Майстер-клас по виготовленню паперових квітів в техніці орігамі для учнів Тернопільської ЗОШ № 10. (18.10.12р.)

 8. Майстер-клас по виготовленню паперових квітів в техніці орігамі (ЗОШ № 9, 13.11.12р.)

 9. Майстер-клас по виготовленню паперових квітів в техніці орігамі. (ЗОШ № 18, 14.11.12р.)

 10. Майстер-клас по виготовленню новорічних композицій (ОЕНЦ, 10.12.12р.)

 11. Майстер-клас «Дідух, різдвяна атрибутика» (ЗОШ № 10,11.12.12р.)

 12. Майстер-клас «Дідух, різдвяна атрибутика» ЗОШ №15, 14.12.11р).

 13. Майстер-клас «Дідух, різдвяна атрибутика» (Тернопільська обласна комунальна експериментальна комплексна школа мистецтв імені Ігоря Герети, 20.12.12.р.)

 14. Майстерня Діда Мороза. (Виготовлення ялинкових прикрас, новорічних композицій ОЕНЦ, 18-2412.2012 р.)

В червні 2012 р на базі ОЕНЦ відбулась «Дискусія за кавою «Зміни клімату та роль інформативного забезпечення». В роботі її взяли участь вихованці гуртка «Юні агрохіміки» (керівник гуртків Федун Г.Р.), студенти Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка (кафедра загальної біології), учні ТНВК «Школа-ліцей № 13», професор Університету Матея Бела (Словаччина) Валентина Підліснюк та аспірантка Університету біоресурсів та природокористування Світлана Кучеровська.

Працівники ОЕНЦ постійно співпрацюють з Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти і читають лекції для керівників гуртків, вчителів біології, педагогів організаторів. Так протягом 2012 року було прочитано 10 лекцій: • Концепція екологічної освіти та виховання в навчальних закладах – директор Герц І.І.;

 • Екологічне виховання учнівської молоді в період літнього оздоровлення. – заступник директора з виховної роботи Сворінь Н.В.;

 • Організація методичної роботи педагогів позашкільних закладів – заступник директора з навчальної роботи Кухарська Т.А.

Протягом 2012 року дирекція та методисти надали 30 консультацій для працівників позашкільних закладів та вчителів біології, провели 25 екскурсії для вчителів та педагогів області, учнів освітніх закладів, надавали практичну допомогу насінням лікарських рослин, квітково-декоративних та акваріумних рослин, акваріумними рибками. За звітний період були проведені наступні виставки:

 1. Виставка дідухів в Українському домі «Перемога» (08-20.01.12)

 2. Виставка тематичної літератури до 120-річчя з Дня народження В.Л. Симиренка (02.-15.02.12)

 3. Виставка тематичної літератури в рамках Тижня здорового способу життя (06.02.-12.02.12)

 4. Виставка дитячих робіт «Великдень – свято воскресіння» (09.04.12-15.04.12р).

 5. Обласна виставка «Щедрість рідної землі» (19.09.12-20.09.12р.).

 6. Виставка методичної та сучасної науково-популярної літератури до Дня захисту тварин. (02.10.12)

 7. Виставка плакатів, стінгазет, фотографій до Дня захисту тварин (03-04.10.12).

 8. Фотовиставка «Квіти на фото»(19.10.12)

 9. Виставка творчих робіт «Барви золотої осені».(25.10.12)

 1. Виставка методичних доробок педпрацівників ОЕНЦ (12-18.11.12)

 2. Виставка плакатів, стінгазет, присвячена підведенню підсумків Всеукраїнської акції «Птах року» (21.11.12р.).

 3. Конкурс-фестиваль дитячої творчості «До нас іде Святий Миколай» (10.12.12-17.12.12р).

 4. Обласна виставка-конкурс «Новорічно-різдвяний подарунок» (25.12.12р).

Методисти та завідувачі відділів беруть участь у підготовці наказів управління освіти і науки облдержадміністрації. Так протягом 2012 р. спільно з управлінням освіти і науки облдержадміністрації працівники обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді підготовили наступні накази і листи:

 • Наказ від 24.01.12р. №29 «Про підсумки обласної виставки-конкурсу «Новорічно-різдвяний подарунок»;

 • Наказ від 24.02.12 р. № 40 «Про проведення обласного туру ХІ Всеукраїнського конкурсу екологічних колективів (агітбригад)»;

 • Наказ від 07.02.12р №62 «Про участь у Національному турі Міжнародного конкурсу «Енергія і середовище-2012»;

 • Наказ від 24.02.12р.№94 «Про підсумки проведення в області ХІ Всеукраїнського конкурсу колективів екологічної просвіти загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів».

 • Наказ від 10.04.12р. №174 «Про участь у ХІ Всеукраїнському конкурсі колективів екологічної просвіти загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах»;.

 • Наказ від 27.04.12. №203 «Про участь у Всеукраїнському юнацькому фестивалі «В об’єктиві натураліста-2012»;

 • Наказ від 07.05.12р. №218 «Про участь у VІІ Всеукраїнському конкурсі експериментально-дослідницьких робіт з біології (природознавства) «Юний дослідник»;

 • Наказ від 31.05.12р. №277 «Про оздоровлення і відпочинок дітей у таборі «Юннат»

 • Наказ від 22.08.12р. №406 «Про участь у фінальному етапі VІ Всеукраїнського зльоту команд учнівських лісництв»;

 • Наказ від 29.08.12р. №415 «Про участь у VІ Всеукраїнському зльоті учнівських виробничих бригад».

 • Наказ від 29.08.2012р. №415 «Про участь у VІ Всеукраїнському

зльоті трудових аграрних об’єднань, учнівських виробничих бригад «Турбота молоді – тобі, Україно!»

- Наказ від 12.09.12р. №445 «Про проведення заочної обласної виставки-конкурсу «Турбота молоді – тобі Україно!». • Наказ від 20.09.12р №469 «Про участь у Всеукраїнському зльоті трудових учнівських об’єднань України.»

 • Наказ від 03.10.11р. №456 «Про участь у Всеукраїнському форумі учнів і студентської молоді «Дотик природи»;

 • Наказ від 10.10.12р № 498 «Про підсумки обласної заочної виставки-конкурсу «Турбота молоді – тобі Україно!».

 • Наказ від 29.11.2012 р. № 590 «Про проведення обласної виставки-конкурсу «Новорічно-різдвяний подарунок».

Інструктивно-методичні матеріали та методичні рекомендації, які випущені протягом 2012 р.:

Заступник директора з навчальної роботи Кухарська Т.А.:

- Рекомендації педагогічним працівникам позашкільних закладів з питань

підготовки методичних матеріалів.

- Організація та методика проведення екскурсій в природу.Заступник директора з виховної роботи Сворінь Н.В.:

- Ефективність впровадження інноваційних педагогічних та виховних технологій в позашкільному навчальному закладі.

- Методи виховання – ефективний засіб формування загальнолюдських цінностей.

Завідувач методичного відділу Каменярська Л.Р.:

- Шкільний дендрарій.

- Техніка педагогічного спілкування.

Завідувач організаційно-масового відділу Михайлиця І. П.:

- Методика підготовки та проведення масових заходів у загальноосвітніх

та позашкільних навчальних закладах.

Методист Березіцька М.М.:

-Хом’ячки. Рекомендації по догляду, годівлі та утриманню.

- Це може зробити кожен.(уроки сталого розвитку)

Методист Федун Г.Р.:

- Організація шкільного агробіологічного дослідництва.

- Розвиток творчої особистості через екологічний фактор в процесі позашкільної освіти.

Методист Дулеба У.В.:

- Формування в учнів трудової культури засобами народознавства.

- Екологічні права у Конституції та законах України. Міжнародні правові акти.

Керівник гуртків Нетрибяк І.Т.:

- Екологія у фактах.

- Використання інтерактивних технологій на уроках та заняттях гуртків біологічного спрямування .

Керівник гуртків Іващук С.С.:

- Формування всебічно розвиненої людини на заняттях гуртків еколого-натуралістичного профілю.

- Вирощування овочевих культур із застосуванням мінеральних добрив.

Керівник гуртків Головацька Н.Т. :

- Охорона рідкісних і зникаючих видів лікарських рослин.

- Рослини – провісники весни.

Керівник гуртків Яцишин М.М.:

- Таємниці рослин-символів Тернопілля.Керівник гуртків Мисак Г.Я.:

- звичаї і традиції новорічно-різдвяних святкувань.Керівник гуртків Мазурик О.І:

- Інтерактивні вправи у гуртковій роботі.

- Покритонасінні, або Квіткові як вищий етап еволюції наземних рослин.

Керівник гуртків Батюх Н.Г.:

- Вигонка гіацинтів.

- Колаж та панно.

Короткі анотації до деяких робіт:«Організація шкільного агробіологічного дослідництва».

(Федун Г.Р.)

Методичний посібник рекомендований для вчителів біології загальноосвітніх навчальних закладів та працівників позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю, студентів вищих педагогічних закладів біологічних спеціальностей. В своїй роботі Федун Г.Р.

описала агробіологічне дослідництво, його роль в навчальному процесі, навела приклади новітніх технологій вирощування сільськогосподарських культур, вказала на ефективність трудового виховання в навчальних закладах. Підібраний матеріал є актуальним в наш час. Він дає можливість школярам використати набуті знання на уроках біології та природознавства. зрозуміти необхідність впровадження елементів органічного землеробства у вирощуванні овочевих культур на навчально-дослідних земельних ділянках. На сьогодні в Україні, як і у всьому світі, потрібна нова система землеробства заснована на відновленні родючості ґрунту, підтримці балансу поживних речовин, дотриманні біодинамічного календаря і без застосування агресивних хімічних препаратів. В результаті такої діяльності люди вирощуватимуть екологічно чисту продукцію за високих рівнів урожайності культур.

«Організація та методика проведення екскурсій у природу» (Кухарська Т.А.)

У посібнику розкриті питання організації та методики проведення екскурсій у природу.

Екскурсії мають великий виховний вплив на дітей. Сприйняття краси природи, на якій зосереджується увага вихованців, сприяють розвитку естетичних почуттів, позитивних емоцій, доброти, дбайливого ставлення до всього живого. У відносно невимушених обставинах школярі вчаться спілкуватися між собою під час виконання спільних завдань, поводитися один із одним та з навколишнім світом.

В матеріалах подається тематика екскурсій відповідно до кожної пори року, конкурси та ігри, які можуть проводити педагоги з дітьми, загадки, поговірки про весну, зиму, осінь, тести для правильного ставлення до природи.

Методичні матеріали розраховані на широке коло вчителів, вихователів груп продовженого дня, керівників гуртків.

«Методика підготовки та проведення масових заходів у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах»(Михайлиця І.П.)

У посібнику зібрані рекомендації про організацію масових заходів еколого-натуралістичного спрямування, методику підготовки заходів у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Михайлиця І.П. підібрала і упорядкувала сценарії виховних заходів «Народні символи України: хліб, барвінок, колосся, верба, писанки» (усний журнал), «Дивосвіт природи» (екологічна гра), свято «Осінній ярмарок».

Важливою умовою формування моральності, національної свідомості всебічно розвиненої особистості є правильна організація масової роботи. Формування у дитини відповідального відношення до природи досягається при умові його участі в різних життєвих ситуаціях де необхідно приймати логічно правильне рішення. Моделюванням таких життєвих ситуацій можуть виступати масові еколого-натуралістичні заходи.

Рекомендовано для організаторів виховної роботи ЗОШ, керівників гуртків позашкільних навчальних закладів.

«Хом’ячки. Рекомендації по догляду, годівлі та утриманню» (Березіцька М.М.)

На базі Тернопільського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді вже багато років діє Куток живої природи де мешкають хом’ячки, морські свинки, шиншили, піщанки, декоративні кролики та папуги. За результатами багаторічних спостережень за дрібними тваринами педагог можна започаткувала випуск серії збірок «Домашні улюбленці», яка є цікавою і повчальною для дітей котрі хочуть мати вдома маленьке звірятко. В посібнику дані рекомендації щодо утримання хом’ячків в домашніх умовах, їх годівля, догляд, приручення, розведення.

Посібник рекомендований вчителям біології, керівникам профільних гуртків загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

«Покритонасінні, або Квіткові як вищий етап еволюції наземних рослин» (Мазурик О. І.).

Покритонасінні посідають найважливіше місце поміж усіх сучасних рослин. Це найпоширеніша група рослин на земній кулі. Хлібні, овочеві круп’яні та плодові культури, величезна кількість деревних, волокнистих, дубильних, олійних, кормових, медоносних, декоративних та інших рослин – все це покритонасінні. Відмінною особливістю їх є наявність квітки, як органу статевого розмноження, притаманне їм і подвійне запліднення.

Методичний посібник містить інформацію про загальну характеристику, класифікацію, біологічні особливості, екологію та поширення відділу квіткових, еколого-біологічні особливості квіток, практичне значення. Також Мазурик О.І. розробила конспект заняття, подала схему класифікації Покритонасінних.

Інформаційний збірник рекомендовано для вчителів біології, керівників гуртків позашкільних навчальних закладів, студентів – біологів та екологів.«Шкільний дендрарій» (Каменярська Л.Р.)

Методична розробка містить рекомендації, щодо створення шкільного дендрарію, а також путівник по дерев’янистих дикорослих рослинах шкільного подвір’я, асортимент порід дерев’янистих рослин, покажчик українських та латинських назв рослин та родини.

Дерево і людина – діти природи. І це так, хоча процес цивілізації зробив людину значною мірою незалежною від природи і відвів їй особливе місце. І все ж десь у підсвідомості людина пам’ятає, що природа здійснює безмежний позитивний вплив на численні покоління людей.

Посібник рекомендований для студентів вищих педагогічних закладів, вчителів біології, керівникам профільних гуртків загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.Особливе місце в роботі центру надається підготовці та проведенню педагогічних і методичних рад.


Педагогічна рада

Методична рада

Індивідуальні форми роботи

Постійні колективні форми роботи

Періодичні колективні форми роботиКаталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка