На здобуття премій представляються наукові праці, опубліковані у закінченій формі не менше ніж за рік до їх висуненняСкачати 81.84 Kb.
Дата конвертації15.09.2017
Розмір81.84 Kb.
На здобуття премій представляються наукові праці, опубліковані у закінченій формі не менше ніж за рік до їх висунення.

У конкурсі на здобуття премій можуть брати участь наукові, науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, інженерно-технічні працівники наукових установ, вищих навчальних закладів (далі – організації), що належать до сфери управління Міністерства .

Колектив претендентів на здобуття премії не може перевищувати чотирьох осіб. Вік осіб, які претендують на здобуття премій, не може перевищувати 35 років станом на 1 березня 2015 року.

До розгляду не приймаються наукові праці, за які їх виконавців вже було удостоєно державних нагород. До складу колективу претендентів не включаються особи, удостоєні за цю працю державної нагороди, або включені у 2015 році до іншого колективу претендентів на здобуття державної нагороди.

Премії повторно не присуджуються.

Нижче наведено загальні вимоги до оформлення документів та праць на здобуття премій.

Документи – том 1 і опис праці – том 2 подаються у 2-х примірниках. Крім того, один примірник 1-го та 2-го томів зберігаються в організації, що висувала працю на премію.

Обсяг кожного тому не повинен перевищувати 250 сторінок друкованого тексту. Формат сторінки - 297х210 мм.

На обкладинці кожного тому та реферату обов'язково вказуються:


  • повна назва організації, яка висуває працю;

  • назва праці;

- прізвища, імена та по батькові претендентів, їх наукові ступені, вчені звання, місце роботи та займані посади.

На початку кожного тому повинен бути опис документів із зазначенням сторінок у зростаючій послідовності.

1. ДОКУМЕНТИ – ТОМ 1
1.1. Лист - подання, у якому вказується повна назва організації, яка представляє працю, назва праці, час її початку та закінчення, наукова значимість, масштаби реалізації, техніко-економічні показники та їх порівняння з кращими вітчизняними і зарубіжними аналогами, досягнутий економічний ефект, прізвище, ім'я, по батькові, посада та місце роботи кожного претендента.

Лист - подання друкується на бланку організації, яка представляє працю, і підписується її керівником та скріплюється печаткою.

1.2. Додаток до листа - подання, в якому вказується:

- комплектність подачі матеріалів (перелік документів та їх обсяг);

- повна назва організації, поштовий індекс, адреса, куди повинна повертатись праця після її розгляду в Комітеті;

- прізвище, ім'я, по батькові, посада, службовий та мобільний телефон особи, призначеної відповідальною за ознайомлення з працею (як правило, один із авторів праці).

1.3. Дозвіл на опублікування у відкритій пресі назви і змісту праці, прізвищ претендентів. Дозвіл підписується керівником організації, яка висувала працю на премію. Дозвіл подається в одному примірнику і вкладається до першого примірника документів.

1.4. Реферат праці (обсягом до 10 сторінок), підписаний всіма претендентами на здобуття премії. В рефераті вказується:

- мета праці;

- наукова новизна;

- практична значимість;

- загальна кількість публікацій, зокрема у міжнародних журналах з ненульовим імпакт-фактором, в т.ч. вказати окремо за темою наукової праці, та інша інформація, яка характеризує працю.

Для праці в галузі науки і техніки вказуються основні її науково-технічні результати (обов'язково у порівнянні з кращими аналогами), де, коли і в якому обсязі впроваджена, отримана економічна ефективність з відповідними обґрунтуванням (розрахунками).

Реферат циклу наукових праць повинен обґрунтовувати об'єднання їх в єдиний цикл, обов'язково вказується загальна кількість реферованих публікацій, зокрема у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS, загальний індекс цитування робіт авторів. Якщо праця подається повторно, в рефераті необхідно відобразити розвиток, який вона одержала з часу попереднього представлення.

1.5. Протокол (протоколи) чи витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної) ради про відбір кандидатів до складу колективу претендентів, праця якого висувається на здобуття премії, де вказується назва праці, хід обговорення та результати таємного голосування за кожного кандидата окремо. Протокол з відповідними підписами завіряється печаткою.

1.6. Матеріали попереднього обговорення (копії протоколів, рішень, рекомендацій на підтримку праці на висунення).

1.7. Довідка про творчий внесок у працю на кожного претендента окремо (1 сторінка), де вказується його конкретний творчий внесок, загальна кількість реферованих публікацій та індекс їх цитування. Довідка підписується керівником організації, де працює претендент. Підпис завіряється печаткою.

1.8. Відомості на претендента: прізвище, ім'я, по батькові (українською і російською мовами у відповідності із записом у паспорті у називному та давальному відмінках), дата народження, освіта, спеціальність, науковий ступінь, вчене звання, місце основної роботи, посада, службова адреса та телефони (службовий і мобільний), домашня адреса та телефон.

Відомості заповнюються на бланку організації, де працює претендент, підписується ним, завіряються керівником організації, скріплюються печаткою. Вказується дата заповнення. Якщо після представлення праці

змінились відомості на претендента, про це необхідно протягом двох тижнів повідомити Міністерство та Комітет.

1.9. Документи 1-го тому повинні бути підшиті у швидкозшивачі у описаній вище послідовності.
2. ОПИС ПРАЦІ – ТОМ 2

2.1. Опис праці – викладається її зміст, результати та висновки, відмічається значимість одержаних результатів у порівнянні з кращими вітчизняними і світовими аналогами, стан впровадження у виробництво, отримана економічна ефективність та інші техніко-економічні показники.

Приводиться список публікацій за даною науковою працею та перелік всіх інших публікацій авторів.

2.2. До складу 2 тому також можуть включатися: копії основних статей, патентів, авторських свідоцтв, які відносяться до праці; копії документів про випробування і впровадження роботи у виробництво; довідка про економічну ефективність, одержану від впровадження праці у виробництво. Довідка підписується керівником підприємства, організації, де здійснено це впровадження.

Матеріали та документи другого тому повинні бути переплетені.
3. АНОТАЦІЯ ПРАЦІ
3.1. В анотаціях, складених на українській, російській та англійській мовах, вказується назва праці, прізвища та ініціали претендентів, точна назва організації, яка представляє працю, та коротка характеристика праці, в якій вказується мета праці, наукова новизна, обгрунтовується її науково практична значимість, вказується кількість опублікованих монографій, загальна кількість наукових статей, зокрема у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS, та загальний індекс цитування робіт претендентів.

3.2. Анотація кожною мовою обсягом до 1-ї сторінки подається в 2-х примірниках та в електронному вигляді (текстовий редактор Microsoft Word, розмір шрифту 14).


4. РЕФЕРАТ ПРАЦІ
4.1. Додаткові 2 примірника реферату праці (із документів – том 1) з підписами авторів подаються у вигляді окремих брошур.

Реферат подається також в електронному вигляді (текстовий редактор Microsoft Word, розмір шрифту 14).

Окрім зазначеного, молодими вченими подаються згоди на обробку Міністерством та Комітетом їх персональних даних (форми додаються).

Праці та документи претендентів складаються у пакет та подаються або надсилаються Новою поштою за адресою: бульвар Т. Шевченка, 16, кімната 201 «в», м. Київ, 01601, департамент науково-технічного розвитку.

Праці претендентів, що не відповідають зазначеним вимогам, не розглядаються на колегії Міністерства освіти і науки України та не повертаються здобувачам.

Додаток 1ЗГОДА (особиста)
на обробку персональних даних

Я, ____________________________________________, (прізвище, ім’я та по батькові)

(народився(лася) «___» __________ _______ року, шляхом підписання цього тексту, надаю згоду Міністерству освіти і науки України на обробку моїх персональних даних (ідентифікаційні дані (ПІБ, адреса, місце навчання/роботи, посада, номер телефону: домашнього, робочого, мобільного), особисті відомості (вік, стать, освіта, спеціальність, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання), дані про державні відзнаки, нагороди, з метою здійснення заходів щодо матеріального та морального стимулювання працівників освіти і науки, зокрема з присудження державних премій та стипендій.

Ця згода надана на строк поки не мине потреба.

Мої персональні дані, на обробку яких надано цю згоду, можуть бути передані третім особам (Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, тощо, а у випадку реорганізації зазначених третіх осіб – їхнім правонаступникам) тільки у випадках, передбачених законодавством України. Передача моїх персональних даних третім особам у випадках, не передбачених законодавством України, здійснюється тільки за погодженням зі мною.
«___» _________ ______ р., ____________ (__________________________________)
Особу та підпис ____________________________________________ перевірено особою, уповноваженою навчальним закладом на таку перевірку:_________________________________________________________

(посада)


__________________________________________________________ __________М.П.

(прізвище, ім’я та по батькові) (підпис)Додаток 2


Згода на збір та обробку персональних даних
Я, ______________________________________________________________________

що народився «____»______________ року, паспорт серії_______  №__________ виданий ________________________________________________________ року, шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VІ, надаю Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки згоду на збір та обробку моїх особистих персональних даних за допомогою інформаційної системи бази «Комітет» та обговорення на офіційному веб-сайті Комітету з метою розгляду роботи, представленої мною до Секретаріату Комітету.

Обсяг моїх персональних даних (ПІБ, дата народження, науковий ступінь, вчене звання, спеціальність, місце роботи та займана посада, службова та домашня адреса, номери телефонів), які оброблятимуться в базі персональних даних «Комітет», визначається на підставі «Положення про Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки».

Передача моїх персональних даних третім особам здійснюється Комітетом у випадках, передбачених законодавством України.

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних, якими є: паспортні дані, у т. ч. громадянство, особисті відомості (місце проживання фактичне, місце роботи, посада, номери телефонів, науковий ступінь, академічне звання тощо) надавати уточнену інформацію до Секретаріату Комітету для внесення моїх нових особистих даних до бази персональних даних «Комітет».

« ___» ___________ 201 року _________________ підпис

Особу та підпис (претендента)______________ перевірено особою, уповноваженою установою (організацією) на таку перевірку (посада, ПІБ, підпис)

М. П.


***********

Я, посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних Комітету з метою їх обробки в електронних базах «Комітет» та ведення їх обліку, а також відомості про мої права, визначені Законом України "Про захист персональних даних", і про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети.

2 01 року ___________________(підпис)
Каталог: Documents
Documents -> Число. Натуральні числа. Римська система числення
Documents -> Інформатіо-Консорціум
Documents -> Стилі оформлення бібліографічних посилань для міжнародних публікацій ч. I
Documents -> Стилі оформлення бібліографічних посилань для міжнародних публікацій Ч. II оксана Кордюкова, Наукова бібліотека Наукма
Documents -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
Documents -> І. Тазове передлежання плода. Вивчення наказу моз україни №899 від 27. 12. 2006 р. «Тазове передлежання плода»
Documents -> Нетрадиційні методи оздоровлення
Documents -> Маневицький професійний ліцей (№2 10. 2012)
Documents -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет навчальної роботи орієнтована тематика курсових робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Вимоги до змісту та оформлення курсових робіт рівне
Documents -> Issn 2078-1628 Міністерство освіти І науки України Східноєвропейський університет економіки І менеджменту Вісник


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка