Начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністраціїДата конвертації11.03.2019
Розмір282 Kb.
#84728
ТипПояснювальна записка

ПОГОДЖЕНО

начальник управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

___________________В. ЗАГРЕВА

«08» вересня 2014р.ЗАТВЕРДЖЕНО

педагогічною радою ЦНТТУМ

(протокол № 2 від 27.08.2014 р.
Голова І.СТЕЛЬМАЩУК


Навчальна програма з позашкільної освіти

науково-технічного напряму

«Фізика дивовижного»

2 роки навчання

м. Луцьк – 2014
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Фізика та математика є фундаментальними науками, які вивчають загальні закономірності перебігу природних явищ, закладають основи світорозуміння на різних рівнях пізнання природи і дають загальне обґрунтування природничонаукової картини світу. Сучасна фізика та математика крім наукового має важливе соціокультурне значення. Вони стали невід’ємною складовою культури високотехнологічного інформаційного суспільства. Фундаментальний характер фізико-математичного знання як філософії науки і методології природознавства, теоретичної основи сучасної техніки і виробничих технологій визначає освітнє, світоглядне та виховне значення в навчально-виховній діяльності фізико-математичних гуртків. Завдяки цьому в структурі гуртків ЦНТТУМ він відіграє роль базового компоненту природничо-наукової освіти і належить до інваріантної складової навчання вихованців в гуртках початкового, основного та вищого рівнів навчання предметно-технічного напрямку.

До складу груп 1-го року навчання зараховуються учні 6-7 класів загальноосвітніх закладів.

До складу групи 2-го року навчання зараховуються учні від 7-9 класів, які пройшли навчання за програмою І року навчання і мають певні теоретичні знання та практичні навички.Мета навчання у фізико-математичних гуртках ЦНТТУМ полягає в розвитку особистості вихованців засобами фізики та математики як навчальних предметів, зокрема завдяки формуванню в них фізичного знання про явища природи, наукового світогляду і відповідного стилю мислення, екологічної культури, розвитку в них експериментальних умінь і дослідницьких навиків, творчих здібностей і схильності до креативного мислення. Відповідно до цього зміст освіти в гуртках спрямовано на опанування гуртківцями наукових фак­тів і фундаментальних ідей, усвідомлення ними суті понять і законів, принципів і теорій, які дають змогу пояснити перебіг фізичних явищ і процесів, з’ясувати їхні закономірності, характеризувати сучасну фізичну картину світу, зрозуміти наукові основи сучасного виробництва, техніки і технологій, оволодіти основними методами наукового пізнання і використати набуті знання в практичній діяльності.

Завданнями є:

 • сформувати у гуртківців: базові фізичні та математичні знання про явища природи, розкрити історичний шлях розвитку фізики і математики, ознайомити їх з діяльністю та внеском відомих зарубіжних і вітчизняних фізиків. астрономів, математиків та алгоритмічні прийоми розв’язування фізичних та математичних задач та евристичні способи пошуку розв’язку проблем;

 • розкрити суть фундаментальних наукових фактів, основних понять і законів фізики і математики, показати розвиток фундаментальних ідей і принципів цих наук;

 • розвинути у вихованців експериментальні уміння і дослідницькі навички, уміння описувати і систематизувати результати спостережень, планувати і проводити невеликі експериментальні дослідження, проводити вимірювання фізичних величин, робити узагальнення й висновки.

Види діяльності: лекції; практичні заняття; тематичні спостереження; інтерактивні засідання; створення наукових проектів; організація вікторин та конкурсів; конференції в гуртку з презентацією власних наукових проектів.

Однією з найважливіших ділянок роботи в системі навчання фізики і математики в гуртку є розв’язування фізичних задач. Задачі різних типів можна ефективно використовувати на всіх етапах засвоєння природничого знання: для розвитку інтересу, творчих здібностей і мотивації вихованців до навчання фізики і математики, під час постановки проблеми, що потребує розв’язання, в процесі формування нових знань гуртківців, вироблення практичних умінь вихованців, з метою повторення, закріплення, систематизації та узагальнення засвоєного матеріалу, з метою контролю якості засвоєння навчального матеріалу чи діагностування навчальних досягнень гуртківців тощо.

Особливістю фізики та математики є їх спрямованість на використання знань, умінь і навичок у житті. Навчання у фізико-математичному гуртку в кінцевому результаті має не тільки дати суму знань, а й сформувати достатній рівень компетенції. Тому складовими навчальних досягнень вихованців є не тільки володіння навчальною інформацією та її відтворення, а й уміння та навички знаходити потрібну інформацію, аналізувати її та застосовувати в стандартних і нестандартних ситуаціях у межах вимог навчальної програми до результатів навчання.

Програма фізико-математичного гуртка Центру науково-технічної творчості учнівської молоді розроблена на основі програм із «Збірника програм курсів за вибором і факультативів з фізики та астрономії. 6-12 класи». — X.: Вид. група «Основа», 2009. — 192 с. — (Серія «Профільне навчання»).

Загальна редакція збірника здійснена О.В. Хоменко, головним спеціалістом департаменту загальної середньої та дошкільної освіти.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 19.06.2009 р. № 1/11-4349) МОН України.

Програма складається з курсів з фізики, астрономії та математики. Вони підібрані з метою створення належних умов для проведення занять в гуртках предметно-технічного напрямку Центру науково-технічної творчості учнівської молоді для вихованців, віковий ценз яких відповідає віку школярів 6-9 класів.

Програма гуртка розрахована на 2 роки навчання: 144 години на рік для першого та другого років навчання (по 4 години на тиждень, початковий та основний рівень навчання).

Зміст програм курсів, як і кількість годин, що передбачено у програмах, які вибрані за основу, є орієнтовними. Кожен керівник гуртків даного напрямку може творчо підійти до реалізації змісту програми, враховуючи інтереси та здібності вихованців, потреби західного регіону та Волинської області в спеціалістах, можливості навчально-матеріальної бази.У таблиці наведено тематику взятих із збірника програм, зазначено авторів.

з/п

Назва курсу

Автори

1.

Курс «Фізика дивовижного»

Укладач: Олексієвич Н. Л., вчитель фізики Чернівецької гімназії № 5

2.

Курс «Деякі питання з історії механіки»

Упоядник: Ліскович О. В., методист кафедри природничих дисциплін Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

3.

Курс «Людина і космос»

Укладачі: Гринюк О. М., Скороход С. В., вчителі фізики Помічнянського НВК№3 Кіровоградської області;

4.

Курс «Вимірювання та наближені обчислення»

Укладач: Білоус С. Ю., канд. педагогічних наук, керівник центру «Обдарованість» класичного приватного університету, м. Запоріжжя

5.

Курс «Початкові відомості про вектори»


І рік навчання, початковий рівень навчання

(4години на тиждень, усього 144 години)

Розподіл навчального часу


з/п

Тема

Кількість годин

І.

Вступ

2

II.

Що у світі найбільше

6

III.

Що у світі найменше

8

IV.

Що у світі найдужче

8

V.

Чому буває блискавка

6

VI.

Чи можна керувати предметами на відстані

6

VII.

Що у світі найяскравіше

10

VIII.

Хто бачить у темряві

4

IX.

Що у світі найшвидше

6

X.

Що у світі найм'якіше

6

XI.

Яка рідина найдивовижніша та найцінніша

6

XII.

Що у світі найміцніше та найтвердіше

4

XІІІ.

Повітроплавання та авіація

10

XIV.

Розвиток ракетно-космічної техніки

52

XV.

Наближені обчислення

10

Разом

144


Зміст програми

І. Вступ (2 год)

Що вивчає фізика.ІІ. Що у світі найбільше (6 год)

Розміри тіла: протяжність, площа, об'єм. Одиниці вимірювання розмірів тіла й співвідношення між ними.

Практична робота №1 «Визначення розмірів тіла».

Найбільший об'єкт — Всесвіт. Його розміри й характеристики. Походження й розвиток Всесвіту. Рекордні об'єкти у Всесвіті.ІІІ. Що у світі найменше (8 год)

Порошки та їхнє використання.

Практична робота №2 «Вимірювання розмірів малих тіл».

Структура речовини. Загальні відомості про елементарні частинки.ІV. Що у світі найдужче (8 год)

Поняття сили, її характеристики й прояви дії. Способи порівняння та вимірювання сили. Зображення сил. Додавання сил, направлених вздовж однієї прямої.

Всесвітнє тяжіння. Сила тяжіння.

Практична робота № 3: «Вимірювання сили тяжіння».

Значення сили всесвітнього тяжіння. Рекордні значення сили всесвітнього тяжіння на поверхні пульсарів та «чорних дірок».

V. Чому буває блискавка (6 год)

Електричні заряди. Електричний струм. Блискавки.

Практична робота №4: «Вивчення явища електризації тіл».

Електричні процеси в живій природі. Тварини- акумулятори. Електричні прилади.VІ. Чи можна керувати предметами на відстані (6 год)

Магніти. Магнітне поле та його основні характеристики. Магнітне поле Землі, його значення для життя на ній. Дія магнітного поля на живі організми.VIІ. Що у світі найяскравіше (10 год)

Світло. Значення світла в житті людини.

Практична робота №5: «Вивчення відбивання світла».

Найбільше джерело світла у Сонячній системі - Сонце. Його характеристики.

Найяскравіші об'єкти у Всесвіті.

Штучні джерела світла. Унікальність лазера та його використання.VIIІ. Хто бачить у темряві (4 год)

Око та його будова. Роль зору для живих організмів. Рекордсмени зору. Чутливість очей змій та інших живих істот до випромінювання.

Види орієнтації у повній темряві.

ІХ. Що у світі найшвидше (6 год)

Швидкість та її обчислення.

Середня та миттєва швидкість. Швидкість у природі.

Практична робота N 6: «Вимірювання швидкостей тіл».Х. Що у світі найм'якіше (6 год)

Газ і його властивості.

Тиск газу. Природа запахів. Механізм дихання людини.

ХІ. Яка рідина найдивовижніша та найцінніша (6 год)

Цариця-вода. Аномалії води, які врятували життя на Землі.

Практична робота №7: «Вивчення властивостей води».

ХІІ. Що у світі найміцніше і найтвердіше (4 год)

Поняття твердого тіла та його загальні властивості. Кристали.

Практична робота №8 «Вивчення кристалів».

Шкала твердості. Міцність матеріалу.

Алмаз — рекордсмен твердості.

ХІІІ. Повітроплавання та авіація (10 год)

Історія підкорення неба. Повітряні кулі та дирижаблі.

Створення літака. Перші українські авіатори. Вертоліт (гелікоптер).

І.Сікорський та його винаходи. Парашут Котельникова.

Практична робота №3: «Конструювання моделі ракети».

ХІV. Розвиток ракетно-космічної техніки (52 год)

Перші дослідники неба. Першопрохідці науки освоєння Космосу в Україні. Розвиток ракетно-космічної техніки наприкінці XIX та початку XX століття.

М. Кибальчич, 0. Засядько, К. Шильдер, К. Констянтинов, 0. Кованько, Д. Граве та їх творчий внесок в розвиток повітроплавання та ракетобудування. Ідеї Вернадського.

Початок систематичних досліджень в ракетній та космічній техніці. ОКБ-1 та ОКБ-456. Творчий внесок Ю. Кондратюка, С. Корольова, В. Глушка.

Український ракетно-космічний центр РКЦУ.

Національний Центр аерокосмічної освіти молоді України — НЦАОМУ.

Вклад міст України в розвиток космічної техніки. Національне космічне агентство України. Державні космічні програми «Либідь», «Січ», «Попередження», «Сузір'я», «Мікросупутник».

Перші польоти в Космос. Місячні програми СРСР та СІЛА. Космічні літальні апарати 50-70-х років.

Нові матеріали та технології в ракетобудуванні.

Створення Українського НДІ технології машинобудування.

Космічні літальні апарати 1980-2000-х років.

Орбітальні станції. Космічні комплекси «Космос». «Інтеркосмос», «Циклон», «Зеніт», «Енергія-Буран ».

Контури майбутніх міст на орбітах. Проекти «космічне колесо» Ноордінга, Роуміка та О'Нейла.

XV. Наближені обчислення (10 год)

Округлення чисел.Лабораторна робота № 3: «Ознайомлення з вимірюванням лінійних розмірів великих тіл та великих відстаней».
ІІ рік навчання, основний рівень навчання

(4години на тиждень, усього 144 години)

Розподіл навчального часу


з/п

Тема

Кількість годин

І

Вступ

2

II

Вимірювання у фізиці

8

III

Степінь

8

IV

Наближені обчислення

4

V

Абсолютна та відносна похибка приблизного значення величин

8

VI

Вимірювання відстаней і мас

8

VII

Вимірювання часу

2

VIII

Вільне падіння

10

IX

Відкриття основних законів механіки

10

X

Балістика

10

XI

Імпульс тіла

10

XII

Світові повітроплавання та авіація

12

XIII

Підкорення космічного простору

10

XIV

Розподіл фізичних величин на скаляри та вектори

12

XV

Правила додавання векторних величин

8

XVI

Зоряне небо

6

XVIІ

Механіка космічних польотів

8

XVІІІ

Наукові дослідження Космосу

8

Разом

144


Зміст програми

І. Вступ (2 год)

Вступне заняття. Значення математики при вивченні фізики та інших природничих наук. Метод швидкого рахування.ІІ. Вимірювання у фізиці (8 год)

Кількісні й якісні характеристики природних об'єктів та явищ. Фізичні величини.

Вимірювання часу, довжини, маси. Одиниці вимірювання та співвідношення між ними.

Лабораторна робота №1: «Вимірювання лінійних розмірів за допомогою штангенциркуля і мікрометра».

Лабораторна робота № 2: «Вимірювання розмірів малих тіл методом рядів».

III . Степінь з цілим додатним та від'ємним показником (8 год)

Дії зі степенями. Стандартний запис числа.

Формули обчислення площі, об'єму, густини, швидкості.

IV. Наближені обчислення (4 год)

Округлення чисел.

Лабораторна робота № 3: «Ознайомлення з вимірюванням лінійних розмірів великих тіл та великих відстаней».

V. Абсолютна та відносна похибка значення величин (8 год)

Похибка додатку, різниці, добутку, степеня, кореня.

Точність результатів вимірювання та обчислень.

Види похибок.

Лабораторна робота №4: «Вимірювання об'ємів різними способами та порівняння точності вимірювань».

VI. Вимірювання відстаней і мас (8 год)

Історія створення метричної системи. Інструменти для лінійних вимірювань. Точність вимірювань. Удосконалення приладів для вимірювання мас.

Практична робота №1: «Вимірювання лінійних розмірів тіл за допомогою штангенциркуля та мікрометра».

VIІ. Вимірювання часу (2 год)

Історія створення приладів для вимірювання часу.

Практична робота №2: «Конструювання піскового та водяного годинників».

VІІІ. Вільне падіння (10 год)

Практична робота №3: «Конструювання піскового та водяного годинників».

Відкриття законів вільного падіння. Галілео Галілей.

ІХ. Відкриття основних законів механіки (10 год)

Історія встановлення основних законів динаміки.

Закон всесвітнього тяжіння. Ісаак Ньютон.

Х. Балістика (10 год)

Олександр Засядько та розвиток ракетної техніки.

Розрахунок траєкторії руху снарядів.

ХІ. Імпульс тіла (10 год)

Імпульс тіла.

Закон збереження імпульсу.

Закони збереження й технічний розвиток цивілізації.ХIІ. Світові повітроплавання та авіація (12 год)

Історія підкорення неба. Повітряні кулі та дирижаблі.

Створення літака. Перші світові авіатори.

Вертоліт (гелікоптер). Космічні та авіаційні винаходи. Історія винаходу парашуту, його види та модифікації.ХІІІ. Підкорення космічного простору (10 год)

Історія підкорення космічних просторів.ХIV. Розподіл фізичних величин на скаляри та вектори (12 год)

«Природне» введення напрямку для деяких величин.

Відмінність у додаванні скалярних та векторних величин. Координатний метод у додаванні векторів.

Застосування теореми косинусів та синусів.

Лабораторна робота № 1: «Додавання сил, що діють уздовж однієї прямої. Перевірка закону Гука».

Практична робота №3: «Конструювання моделі ракети»ХV. Правила додавання векторних величин (8 год)

Додавання швидкостей у класичній механіці.

Додавання переміщень. Додавання сил на прикладі задач статики. Умови рівноваги тіл. Правило моментів.

Лабораторна робота № 2: «Додавання векторів швидкостей під час рівномірного поступального руху».

Лабораторна робота № 3: «Вивчення рівномірного руху колеса».

Лабораторна робота № 4: «Додавання сил, що діють під кутом».

Лабораторна робота № 5: «Вивчення рівноваги за допомогою системи блоків».

Лабораторна робота № 6: «Вивчення рівноваги важелів та їхніх систем».

Лабораторна робота № 7: «Вивчення дії простих механізмів».

ХVІ. Зоряне небо (6 год)

Давні уявлення про небо і космос. Короткий історичний огляд розвитку астрономії як науки. Сучасний поділ астрономії на окремі галузі.

Легенди та міфи зоряного неба. Найяскравіші сузір'я літнього, осіннього, зимового та весняного неба на наших широтах. Зоряна карта. Рухома карта зоряного неба.

Практична робота № 1: «Спостереження за найяскравішими зорями та сузір'ями зоряного неба».

Небесна сфера. Основні точки та лінії небесної сфери. Системи небесних координат.

Основні одиниці відстаней в астрономії (астрономічна одиниця, світловий рік, парсек). Зоряний час. Сонячний час.

Будова і основні характеристики телескопа. Визначення фокусної відстані об'єктива і окуляра телескопа. Збільшення телескопа. Поле зору телескопа. Наземні й орбітальні телескопи.

Практична робота № 2: «Визначення географічної широти на місцевості (за допомогою Полярної зірки)».ХVІІ. Механіка космічних польотів (8 год)

Рух тіл змінної маси. Рух космічних апаратів під дією сили тяги.

Космічні швидкості. Характеристична, необхідна та наявна швидкості ракети. Програма тангажу.

Вага тіла. Невагомість. Перевантаження.

Ракетно-космічна техніка. Космічні літальні апарати (КЛА). Класифікація КЛА за їх призначенням. Три покоління космічних кораблів.

Конструктивно-компонувальні схеми КЛА.

Ракетоносії «Восток», «Союз», «Аріан», «Сатурн», «Дніпро», «Зеніт», «Енергія».

Навігація ракет-носіїв та космічних апаратів.

Рух тіл Сонячної системи. Застосування законів Кеплера та Ньютона для розрахунку траєкторій руху космічних об'єктів. Вивчення руху небесних тіл на основі розв'язання задачі двох тіл.

Рух штучних супутників та космічних апаратів навколо Землі. Основні типи незбурених орбіт ШСЗ (кругові, слабо еліптичні, сильно еліптичні, геостаціонарні, екваторіальні, з оберненим рухом тощо).

Механіка космічних польотів.

Міжпланетний рух літальних космічних апаратів. Енергетично оптимальні траєкторії «Траса Кондратюка». Гоманівські траєкторії перельоту на Марс.ХVІІІ. Наукові дослідження Космосу (8 год)

Гіпотези походження Сонячної системи та її планет. Проблеми космогонії.

Існування людини за межами Землі. Вплив на життєдіяльність людини гармонічних складових структур землі й земних процесів та умов космічного простору. Біологічні дослідження на супутниках «Біом».

Природа земного магнетизму. Магнітні поля інших планет, магнетизм в галактиці.

Вплив радіаційних поясів на працездатність космічного апарата. Фізичні дослідження частинок високих енергій на супутниках «Ефір».

Вплив радіації на живі організми, захист від радіації.

Невагомість та її вплив на біологічні організми.

Штучна гравітація.

Природа джерел енергії Сонця та зірок. Проблеми космічної енергетики.

Наукові дослідження близького Космосу.

Космос - сучасному господарству. Дослідження природних ресурсів Землі із супутників «Ресурс Ф1М2», «Ресурс 2Ф».

Дослідження Сонячної системи літальними космічними апаратами.

Освоєння Місяця. Створення надійних, безпечних, нескладних, з необхідними умовами побуту космічних станцій на Місяці.

Міжнародне співробітництво в освоєнні Космосу.

Міжнародні проекти за участю українських КБ «Південне» ім. Антонова.

Захист проектів: «Україна - космічна держава».


Прогнозований результат

Гуртківець має знати:

• приклади фізичних явищ;

• лінійні розміри тіла, довжина, площа, об'єм;

• методи визначення розмірів тіла;

• одиниці фізичних величин;

• що таке Всесвіт, найбільші об'єкти Всесвіту;

• означення порошків та їхнє застосування;

• структуру речовини;

• означення сили, позначення й одиниці сили;

• способи порівняння й вимірювання сил;

• суть закону всесвітнього тяжіння;

• два види зарядів та як вони взаємодіють між собою;

• які частинки мають найменший заряд;

• суть електризації, що таке електричний струм;

• речовини, що проявляють магнітні властивості;

• основні властивості магнітів;

• магнітні полюси Землі;

• вплив магнітного поля на живі організми;

• що таке звук;

• який діапазон звукових хвиль сприймає людське вухо;

• означення швидкості, формулу визначення швидкості, одиниці швидкості;

• означення рівномірного й нерівномірного руху, середньої швидкості;

• означення тиску, формулу тиску, одиницю тиску;

• прилади для вимірювання тиску газу;

• механізм дихання людини;

• історію створення літальних апаратів (літак, гелікоптер), розвиток авіації;

• перспективи розвитку сучасної космічної техніки в Україні;

• використання законів динаміки для розрахунку траєкторії польоту снарядів;

• застосування законів збереження імпульсу та енергії в техніці, неможливість створення «вічного» двигуна;

• історію створення та переваги метричної системи;

• різні види вимірювальних приладів від давніх часів до сучасності;

• значення робіт Галілея та Ньютона для розвитку фізичної науки;

• внесок українських вчених у розвиток науки та техніки;

• сучасні досягнення в космічній галузі;

• зміст таких понять, як сузір'я і видима зоряна величина;

• назви окремих сузір'їв;

• місцеположення окремих сузір'їв на небесній сфері;

• різницю між місцевим, поясним і всесвітнім часом;

• причини видимих рухів світил(Сонця, Місяця, планет на небесній сфері);

• зміни фаз Місяця, затемнень Сонця і Місяця;

• одиниці вимірювання відстаней в астрономії та співвідношення між ними;

• призначення телескопа, принцип його дії;

• основні принципи дії приймачів випромінювання;

• суть поняття життя, імовірність виникнення життя на інших планетах;

• про відкриття планет поблизу інших зорь;

• суть гіпотези існування інших всесвітів;

• основні напрямки освоєння Космосу для потреб сучасного господарства;

• напрямки проведення наукових досліджень близького та далекого Космосу, його впливу на живі організми;

• джерела енергії зорь, можливості її використання для космічних поселень;

• систематичні похибки при вимірюваннях;

• про випадкові похибки;

• похибки у разі прямого вимірювання певним приладом;

• абсолютні похибки;

• точність приладів;

• відносні похибки при прямих та непрямих вимірюваннях;

• скалярні величини, векторні величини та їхні характеристики;

• проекції векторів на координатні осі, відмінність у додаванні векторів та скалярів, проекції векторів на координатні осі.

Гуртківець має вміти:

• визначати лінійні розміри тіл, площу, об'єм;

• робити певні вимірювання й обчислення;

• визначати розміри тіл у різних фізичних одиницях;

• наводити приклади застосування порошків;

• визначати лінійні розміри малих тіл методом рядів, називати структурні елементи речовини;

• вимірювати силу за допомогою динамометра;

• знаходити рівнодійну сил, що діють вздовж однієї прямої;

• вимірювати силу тяжіння, що діє на тіло, знаючи масу тіла;

• наводити приклади електричних явищ;

• наводити приклади організмів, які створюють електричний струм;

• наводити приклади речовин, що проявляють магнітні властивості;

• визначати магнітні полюси;

• наводити приклади впливу магнітного поля на живі організми;

• наводити приклади джерел світла;

• застосовувати закони відбивання світла;

• наводити приклади різних типів зору живих істот;

• наводити приклади живих істот, які мають ехолокатори;

• розв'язувати задачі на визначення тиску, сили тиску та на визначення швидкості, шляху і часу під час рівномірного руху;

• визначати, яке з тіл твердіше, властивості твердих тіл;

• що таке кристали, моно-, полікристали; метод порівняння твердості тіл;

• найтвердіші матеріали;

• виготовляти найпростіші вимірювальні прилади (лінійка, сонячний годинник, динамометр, ваги тощо);

• знаходити на небі сузір'я Великої і Малої Ведмедиць, Полярну зорю, визначати за зоряною картою координати зір та умови видимості світил на момент спостереження для даної території;

• орієнтуватися на місцевості за Полярною зорею; визначати географічну широту місцезнаходження за Полярною зорею;

• будувати схематичне зображення небесної сфери і наносити основні її точки та лінії, працювати з рухомою картою зоряного неба, визначати місцеположення світила на задану дату спостереження, сузір'я, в якому воно знаходиться;

• будувати схему найпростішого (труба Галілея) оптичного телескопа і визначати його збільшення;

• пояснити принцип пошуку планет, придатних для життя;

• аналізувати та пояснювати вплив радіаційних поясів, невагомості на стан людини, вказати способи створення штучної гравітації;

• пояснювати принципові схеми космічних станцій, вказувати на умови, необхідні для безпечного проживання там людини;

• вказати основні напрямки міжнародного співробітництва з освоєння Космосу;

• працювати з науковою літературою, мультимедійними програмами з астрономії та небесної механіки, інтернет-джерелами під час роботи над науковими проектами, створювати презентації з теми дослідження;

• обчислювати похибки прямого вимірювання;

• обчислювати похибки у разі непрямих вимірювань: похибки добутку, степеня, кореня тощо;

• відрізняти векторні та скалярні величини, застосовуючи правила додавання векторів, додавати векторні величини, визначати модуль вектора за його координатами,застосовувати правила додавання векторів.
Обладнання


 • Набір важків до терез технічних демонстраційних.

 • Метр демонстраційний.

 • Терези технічні демонстраційні.

 • Метроном.

 • Секундомір.

 • Штатив лабораторний ШЛФ.

 • Терези навчальні до 200 грам.

 • Набір важків до терез навчальних (до 200г).

 • Набір міліграмів до 1г.

 • Газовий і рідинні термометри.

 • Комплект таблиць «Світлові явища».

 • Лінійка класна.

 • Циркуль класний.

 • Крейда біла та кольорова.


Бібліографія

1. Басов Н. Г. Афанасьев Ю. В. Световое чудо века. - М.: Педагогика, 1984,-128с., ил.

2. Блудов М. Л. Бесіди з фізики: Пер. з рос. Ч. 1, 2/ за ред. Л.В. Тарасова. - К,: Радянська школа, 1989.

3. Васильєв М. В., Станюкович К. П. Сила, что движет мирами. Атомиздат, 1969.

4. Воловик П. М. Вивчення світлових явищ у 7 класі. Посібник для вчителів. - Київ: Радянська школа, 1988.

5. Гончаренко С. У. Фізика для допитливих. Механіка / «Техніка», 1970.

6. Довгелло М .О., Фонкич М. Є. Демонстраційні досліди з оптики і будови атома. Посібник для вчителів. — К.: Радянська школа, 1964.

7. Знциклопедия для детей. Том 16. Физика 4.1. Биография физики. Путешествие в глубь материн. Механическая картина мира./Глав.ред. В. А. Володин. - М.: Аванта +, 2000.- 448с.

8. Знциклопедия для детей. Том 16. Физика 4.2. Злектричество и магнетизм. Термодинамика и квантовая механика. Физика ядра и елементарних частиц./ Глав. ред. В. А. Володин. - М.: Аванта +, 2000.— 432с.

9. Энциклопедия для детей. Том 14. Техника / Глав. ред. М. Д. Аксенова .- М.: Аванта +, 2001.- 688с.

10. Энциклопедия для детей. Том 8. Астрономия. Н-е издание, испр./Глав. ред. М. Д. Аксенова. - М.: А в а н т а +, 1999.- 688с .

11. Энциклопедия для детей. Том 2. Биология. У-е издание, испр./Глав.ред.М. Д. Аксенова.- М.: Аванта +, 2002.- 704с.

12. Китайгородский А. И. Физика для всех. Книга 3. Злектроньї. М.: Наука, 1979.

13. Методика преподавания физики в 7 - 8 классах средней школы: Пособие для учителя/А. В. Усова, В. П. Орехов, С. Е. Каменецкий и др. Под ред. А. В. Усовой, - 4-е изд., перераб. — М.: 1990.-319с.

14. Методика преподования физики в средней школе. Механика: Пособие для учителя/3. Е. Звенчик, С. Я. Шамаш, В. А. Орлов; Под ред. 3. Е. Звенчик. - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 1986. - 240с.

15. Методика преподования физики в 8 - 1 0 классах средней школы. 4.2/В. П. Орехов, А. В. Усова, С. Е. Каменецкий и др.; Под ред. В. П. Орехова, А. В. Усовой. — М.: Просвещение, 1980.- 35Іс.

16. Демонстрационньш експеримент по физике в средней школе. Механика, молекулярная физика, основи злектродинамики. Под ред. А. А. Покровского. Изд. 3-є, перераб. - М.: Просвещение, 1978.

17. Перельман Я. И. Занимательная физика. В двух книгах. 20-е изд., стереотип. - М.: Наука, 1979.

18. Филиппов Е. М. Вселенная, земля, жизнь . - К.: «Наукова думка», 1983.

19. Мельничук С. В., Пшенічка П. Ф. Фізика - крок у XXI століття. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. 7 клас. — Чернівці: МСП «Агат», 2002.

20. Мельничук С. В., Пшенічка П. Ф. Фізика - крок у XXI століття. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. 8 клас.— Чернівці: МСП «Агат», 2003.

21. 1000 рекордів / Пер. з нім.; Художн. О. Стрелкова. — К.: «Школа», 2002.— 240с.

22. Шульга М. С. Методика і техніка демонстраційних дослідів з фізики у 6 і 7 класах. Посібник для вчителів. III видання, перероб. і доп. - К.: Радянська школа, 1977.

23. Наука. Винаходи. Техніка.- К.: ВІРА-Торнадо, 200 - 208с.

24. Андріївський С. К., Пушкарьов М. А. Книга для читання з фізики. — К.: Радянська школа, 1955.

25. Гончаренко С. У. Фізика для допитливих. Механіка.— К.: Техніка, 1970.

26. Дуков В. М. Исторические обзорения в курсе физики средней школы.— М.: Просвещение, 1983.

27. Клименко Л. О. Про внесок українських фізиків у розвиток світової науки. — Миколаїв, 1993.

28. Кудрявцев П. С. Курс истории физики. — М.: Просвещение, 1974.

29. Нетрадиційні уроки фізики. Частина І. 7 - 9 клас, (упорядкування В. Р. Шаромової, 3. В. Дубаса).— Тернопіль: Підручники та посібники, 2003.Шаромова В. Р. Українські фізики у світовій науці. — Львів. — ВТНЛ. — 1999.

 1. 30. Галатюк Ю.М. Організація лабораторних робіт з фізики в умовах диференційованого навчання. / Ю.М. Галатюк, В.І. Тищук // Фізика та астрономія у школі. – 1998. – №3. – С. 38–41.

 2. 31. Коршак Є.В. Методика і техніка шкільного фізичного експерименту: практикум / Є.В. Коршак, Б.Ю. Миргородський. – К.: Вища шк., 1981. – 280 с.

 3. 32. Орищин Ю.М. Теорія і практика вдосконалення курсу загальної фізики засобами сучасного навчального фізичного експерименту: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання фізики" / Ю.М.Орищин. – К., 2006. – 40 с.

 4. 33. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Фізика. Астрономія.7-12 кл – К.: Перун, 2005. – 79 с. – C. 9

 5. 34. Синенко В.Я. Методика и техника школьного физического эксперимента: учебное пособие. / В.Я. Синенко. – Новосибирск: изд-во ИГПИ, 1990. – 104 с.

 6. 35. Сиротюк В.Д. Система дидактичних засобів та її комплексне використання на уроках фізики // Фізика та астрономія в школі. – 1997. – № 2.

 7. 36. Швай Р.-М. І. Управління процесом навчання в основній школі засобами шкільного фізичного експерименту: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання фізики" / Р.-М. І.Швай. – К., 2001. – 20 с.

37. Шахмаєв Н. М., Павлов Н.І. «Физический експеремент в средней школе» М. «Просвещение» 1991 - 223 с.

38. Газети «Фізика в школі», «Математика в школі» та журнал «Фізика і астрономія», видавництво «Шкільний світ».
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
2014 -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
2014 -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
2014 -> Програма фахових випробувань для бакалаврів напряму
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання
2014 -> Особливості дистанційної освіти в медицині д м. н. Уляна Лущик
2014 -> Основипсихогенетик и


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка