Національна академія державного управління при президентові україни одеський регіональний інститут державного управління центр підвищення кваліфікації кадрівСкачати 257.79 Kb.
Дата конвертації03.11.2017
Розмір257.79 Kb.
ТипПрограма

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ

www.oridu.odessa.ua

center@oridu.odessa.ua
ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора,

начальник Центру ПКК

ОРІДУ НАДУ

при Президентові України,

к. держ. упр.

С.Г. Давтян

" " березня 2010 року


РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
короткотермінового тематичного семінару
«Система управління якістю що відповідає вимогам стандарту ISO 9001 в органах місцевого самоврядування»
з підвищення кваліфікації

керівників, заступників керівників структурних підрозділів


Верховної Ради АР Крим, органів місцевого самоврядування півдня України та осіб, включених до кадрового резерву на ці посади

15 - 19 березня
Заняття проводяться за адресою:

м. Одеса, Генуезька, 22, ауд. 106

Одеса – 2010 рік

Короткотерміновий тематичний семінар для керівників, заступників керівників структурних підрозділів Верховної Ради АР Крим, органів місцевого самоврядування півдня України та осіб, включених до кадрового резерву на ці посади за темою «Система управління якістю що відповідає вимогам стандарту ISO 9001 в органах місцевого самоврядування» проводиться на виконання плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади на 2010 рік, погодженого листом Міністра Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року № 71446/2/1-09.

Програма семінару розроблена відповідно до вимог Професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади, погодженої Головним управлінням державної служби України 02.07.2009р. № 4520/52-09, інших нормативно-правових документів, навчальних програм.

Нормативний термін занять складає 36 годин.

Реалізація проголошеного курсу на європейську інтеграцію України вимагає прискорення реформування системи місцевого самоврядування. Запровадження в органах місцевого самоврядування системи управління якістю на засадах ДСТУ ISO 9001-2001 є дієвим інструментом сприяння підвищенню ефективності діяльності органів публічної влади та формування позитивного іміджу влади серед громадян України, бізнесових кіл та міжнародної спільноти.

Необхідність розроблення Програми запровадження системи управління якістю в органах місцевого самоврядування обумовлено:

- відсутністю єдиних для всіх органів місцевого самоврядування стандартів і процедур діяльності;

- недостатньою орієнтованістю діяльності органів місцевого самоврядування на задоволення потреб споживачів, зокрема у сфері надання послуг;

- низькою якістю значної кількості послуг, що надаються органами місцевого самоврядування;

- потребою у здійсненні додаткових заходів щодо запобігання проявам корупції серед посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

ISO (скорочення від International Organization for Standardization – Міжнародна організація по стандартизації) – світова Федерація національних органів по стандартизації, що об’єднує майже 100 країн-учасників. З 2004 року Україна також входить до ISO. Основним завданням ISO, створеної у 1946 році, є підтримка розробки міжнародних стандартів, тестування та сертифікації, спрямованих на розвиток міжнародної торгівлі якісними продуктами та послугами.

Міжнародний досвід застосування СУЯ (система управління якістю) в органах місцевого самоврядування для досягнення рівня належного управління доведений прикладами. Зокрема СУЯ відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001 ефективно функціонує в органах місцевого самоврядування більшості країн ЄС. В Японії СУЯ запроваджена майже у 90% муніципальних органівГоловною метою використання стандарту ISO 9001 є:

 • надання споживачам впевненості у тому, що організація здатна стабільно задовільняти їх вимоги.

 • надання керівництву організації впевненості у тому, що вона здатна стабільно задовільняти вимоги споживачів.

 • надання працівникам організації впевненості у тому, що вони чітко, якісно та в повному обсязі виконують свої обов’язки та поставлені завдання.


Головна вимога стандарту ISO 9001:

Для усіх видів діяльності, які впливають на якість послуг і задоволеність споживачів повинно бути визначено: • хто виконує;

 • як виконує (з потрібним рівнем деталізації);

 • як узгоджене з іншими видами діяльності;

 • як аналізується його результативність та вплив на досягнення цілей організації;

 • як підтверджується виконання (за потреби).

Крім того, для різних видів діяльності наведені певні вимоги, які відображають прийняту у світі практику їх виконання.
Область поширення стандарту ISO 9001:

 • довго - та короткотермінове планування (включаючи розробку політики та встановлення цілей);

 • дослідження потреб споживачів та взаємодія з ними;

 • розробка нових та удосконалення існуючих послуг;

 • закупівлі послуг та продукції;

 • надання послуг (включаючи перевірку їх якості);

 • управління персоналом;

 • управління інфраструктурою;

 • управління інформаційними ресурсами, документацією та даними;

 • контроль, аналіз та удосконалення діяльності.


Переваги використання стандарту ISO 9001:

 • чітке визначення послуг, які надаються, та вимог до їх якості;

 • чітке визначення та документування процесів діяльності;

 • чіткий розподіл завдань та відповідальності;

 • визначення процесу взаємодії між підрозділами;

 • впровадження підходів до управління, апробованих у світовій практиці;

 • можливість контролю та управління змінами.

Результати використання стандарту ISO 9001:

 • більш ефективний контроль та управління;

 • зменшення кількості помилок;

 • підвищення задоволеності споживачів;

 • зменшення неефективних витрат (в т. ч. витрат часу);

 • покращання іміджу організації;

 • підвищення задоволеності персоналу.

Кроки впровадження стандарту ISO 9001:

 • реалізація програми «Запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади» затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2006р. № 614

 • обстеження діяльності підрозділів, в рамках якого буде визначено рівень виконання вимог стандарту ISO 9001 та виявлено можливі неузгодженості, дублювання функцій між різними підрозділами (певною мірою – визначення того, чи можна відображати в документах системи управління якістю існуючу практику діяльності, чи вона повинна бути удосконалена);

 • розробка за підсумками обстеження заходів з приведення діяльності органів місцевого самоврядування у відповідність до вимог стандарту ISO 9001, організація та контроль виконання цих заходів;

 • визначення структури процесів, їх входів і виходів, їх зв’язку з організаційною структурою органів місцевого самоврядування;

 • розробка та узгодження документів системи управління якістю, що описують порядок виконання процесів (на етапі розробки будуть виявлятися дії, що виконуються неузгоджено або неефективно і розроблятимуться заходи з удосконалення);

 • затвердження та впровадження документів системи управління якістю;

 • проведення внутрішніх аудитів і аналізів, що дадуть оцінку функціонування системи управління якістю та її відповідності вимогам стандарту;

 • проходження сертифікації системи управління якістю в уповноваженому органі, за підсумками чого буде отримано сертифікат, який підтверджує виконання вимог стандарту ISO 9001.

Запровадження публічних послуг у державному секторі вимагає від посадових осіб місцевого самоврядування вміння здійснювати аналіз політики, стратегічне планування, розроблення програм, їх управління та оцінювання. Потрібно побудувати систему управління якістю, яка стабільно забезпечуватиме якісний результат незалежно від нормативних, кадрових змін, змін на ринку тощо. Це означає, що вона має бути чутливою до змін і вчасно адаптуватися задля забезпечення якості свого продукту. Для цього треба чітко визначити всі процеси, з яких складається діяльність органів місцевого самоврядування, детально описати та документально закріпити їх структуру.

Це включає: • чітку регламентацію участі (повноважень) кожного з посадових осіб органу місцевого самоврядування в кожному процесі;

 • чітке визначення послідовності дій і порядку взаємодії учасників в процесі виконання завдання;

 • розроблення та нормативне закріплення стандартів усіх документів.

Посадова особа місцевого самоврядування, посада якого віднесена до IV-ої категорії повинна знати: • основи загально правових дисциплін, зокрема: історію держави і права України, історію вчень та теорію держави і права, зміст конституційно - правових систем, основні функції держави, роль і місце конкретних галузей права в державному управлінні;

 • основи загальноекономічних дисциплін, зокрема: зміст основних економічних процесів на макроекономічному рівні, механізм функціонування ринкової економіки, економічні функції держави;

 • основи спеціальних фахових дисциплін, зокрема: теоретичні підходи світової науки до тлумачення методів державного регулювання;

 • принципи функціонування політичної організації суспільства в Україні, систему виконавчої влади, основи політичних теорій, роль і місце політичних інститутів у державному управлінні, основні принципи функціонування міжнародного співтовариства та місце України в ньому, етику та культуру ділового та політичного спілкування;

 • механізми прийняття управлінських рішень;

Посадові особи органів місцевого самоврядування повинні уміти:

 • виконувати організаційно-забезпечувальні функції, створювати та впроваджувати механізми нормативно-правового, матеріально-технічного, фінансового, маркетингового та інших видів забезпечення функціонування підвідомчих структур;

 • тлумачити та застосовувати в практичній роботі закони та нормативні акти, юридично грамотно оцінювати факти і обставини, приймати правові рішення;

 • своїми діями забезпечувати додержання законності у діяльності державних і громадських органів, установ, організацій, вимагати цього від підлеглих, посадових осіб та громадян;

 • юридично грамотно складати і оформляти правові документи, робити кваліфіковані висновки та надавати консультації;

 • забезпечувати суворе дотримання встановленого порядку розгляду звернень, повідомлень і скарг громадян та юридичних осіб;

 • застосовувати на практиці теоретичні знання з питань адміністративного менеджменту;

 • постійно підвищувати свою кваліфікацію, вивчати законодавство і практику його застосування;

 • використовувати сучасну комп’ютерну техніку;

 • володіти вільно однією з європейських іноземних мов.


Викладачі ОРІДУ НАДУ при Президентові України, керівники структурних підрозділів органів публічної влади м. Одеса, які залучені
до навчального процесуБезверхнюк

Тетяна Миколаївна
завідувач кафедри управління проектами ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління, доцент;


Безікович

Галина Анатоліївна
начальник Головного управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції Одеської обласної державної адміністрації;


Броварська

Марина Владиславівна
начальник організаційного відділу департаменту організаційно-кадрового і документального забезпечення та контролю Одеської міської ради;


Бурдін

Дмитро Ростиславович
начальник відділу регуляторної політики юридичного управління Одеської міської ради;


Голомовзий

Євгеній Миколайович

заступник генерального директора Державного підприємства «Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації»;


Давтян

Степан Гургенович


заступник директора – начальник Центру ПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат наук з державного управління;


Долгіх

Наталія Прокопівнастарший викладач кафедри права і законотворчого процесу ОРІДУ НАДУ при Президентові України, третейський суддя постійно діючого третейського суду при ВГО «Асоціація спеціалістів в аграрній сфері «Третейська ініціатива»;

Кривцова
Валентина Михайлівна

завідувач кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат історичних наук, доцент, заслужений працівник освіти України;


Крупник

Андрій Семенович
начальник управління внутрішньої політики Одеської міської ради, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат політичних наук;


Литкін

Олександр Максимович
заступник керівника апарату – начальник управління організаційної роботи Одеської обласної ради;


Маламанова

Ірина Геннадіївна
начальник управління персоналом Державної податкової адміністрації в Одеській області;


Овчар

Олег Михайлович
доцент кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат психологічних наук;


Оганісян

Михайло Сергійович
доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат філософських наук;


Остапенко

Олександр Анатолійович
доцент кафедри європейської інтеграції ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат військових наук, старший науковий співробітник;


Пахомова

Тетяна Іванівна
завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, доктор наук з державного управління, доцент;


Поддубна

Людмила Андріївна
директор департаменту роботи з питань звернень громадян Одеської міської ради;


Приходченко

Людмила Леонідівна
доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат наук з державного управління;


Фесенко

Андрій Григорович
завідуючий сектором аналітики відділу по боротьбі з корупцією Державної податкової адміністрації в Одеській області, майор податкової міліції;


Царюк

Віктор Миколайович
генеральний директор Державного підприємства «Одеський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації»;


Чернобай

Тетяна Анатоліївна
головний спеціаліст відділу з питань реалізації державної політики у сфері державної служби управління державної служби Головного управління державної служби в Одеській області;


Чернова

Оксана Іванівна
начальник відділу управління якістю виконавчого комітету Одеської міської ради;


Шматоваленко

Людмила Сергіївна

начальник відділу організації семінарів за договорами ЦПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України;


Яворська

Олена Іванівна
заступник начальника управління державної служби Головного управління державної служби України в Одеській області – начальник відділу з питань реалізації державної політики у сфері державної служби;


Яроміч

Світлана Анатоліївна
професор кафедри менеджменту організації ОРІДУ НАДУ при Президентові України, кандидат економічних наук.Понеділок – 15 березня


08.30-10.00


Заїзд, розміщення, реєстрація

10.10-10.45


Відкриття семінару, «вхідне» тестування

Давтян С.Г., Привалова Н.В.12.00-13.30

Тематична зустріч: Регламентація діяльності органів місцевого самоврядування

Давтян С.Г.


14.00-15.30

Круглий стіл: Запровадження системи управління якістю в органах місцевого самоврядування

Безверхнюк Т.М., Приходченко Л.Л.


15.40-17.10

Круглий стіл: Реформування системи державного управління України відповідно до вимог стандарту ISO 9001

Пахомова Т.І., Чернобай Т.А.Вівторок – 16 березня


08.30-10.00

Тематична зустріч: Впровадження системи управління якістю як важіль підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування

Яворська О.І.


10.10-11.40

Круглий стіл: Механізми впровадження системи управління якістю в органах місцевого самоврядування

Голомовзий Є.М., Царюк В.М.


12.00-13.30

Лекція: Етика публічного управління

Оганісян С.М.


14.00-15.30

Тематична зустріч: Дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції»

Маломанова І.Г., Фесенко А.Г.


15.40-17.10

Тренінг: Управління персоналом відповідно до вимог стандарту ISO 9001

Яроміч С.А.Середа – 17 березня

08.30-10.00

Виїзне-практичне заняття: Механізми побудови ефективної системи менеджменту якості в органах публічної влади (на прикладі Одеської міської ради)

Броварська М.В., Бурдін Д.Р., Поддубна Л.А.,
Привалова Н.В., Чернова О.І.

10.10-11.40

12.00-13.30

Переїзд до ОРІДУ НАДУ при Президентові України

14.00-15.30

Круглий стіл: Удосконалення організаційної роботи з питань взаємодії органів публічної влади як основний чинник впровадження системи менеджменту якості в державному управлінні

Безікович Г.А., Литкін О.М., Приходченко Л.Л.

15.40-17.10

Круглий стіл: Досвід застосування системи управління якістю в органах публічної влади країн - членів Європейського Союзу

Кривцова В.М., Овчар О.М., Остапенко О.А.

Четвер – 18 березня

08.30-10.00

Тренінг: Підвищення результативності праці керівника

Крупник А.С.

10.10-11.40

Тренінг: Управління персоналом відповідно до вимог стандарту ISO 9001

Яроміч С.А.

12.00-13.30

Практичне заняття: Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів

Шматоваленко Л.С.

14.00-15.30

Практичне заняття: Створення мотиваційного клімату в колективі органу публічної влади в умовах впровадження системи управління якістю

Привалова Н.В.

15.40-17.10

Практичне заняття: Регулювання правових відносин посадових осіб місцевого самоврядування

Долгіх Н.П.

П'ятниця – 19 березня

08.30-10.00

Лекція: Етика публічного управління

Оганісян С.М.

10.10-11.40

Екзамен у формі тестування

Давтян С.Г., Привалова Н.В., Приходченко Л.Л., Шматоваленко Л.С.

12.00-13.30

Проведення анкетування

Андросова Ю.М., Штефанюк А.М.

13.30-14.00

Підведення підсумків семінару

Давтян С.Г., Привалова Н.В.

Рекомендована література:

 1. Конституція України.

 2. Закон України «Про державну службу».

 3. Закон України «Про боротьбу з корупцією» Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, № 34, зміни від 23.02.06, ВВР, 2006, № 32.

 4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 5. Закон України «Про ратифікацію Європейської Хартії місцевого самоврядування» від 15 липня 1997 року № 452/97-ВР.

 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про запровадження системи управління якістю в органах виконавчої влади» від 11.05.2006 р. № 614.

 7. Державний стандарт України. Основні положення та словник (ISO 9000:2000, IDT). – Київ: Держстандарт України, 2001.

 8. Державний стандарт України. Системи управління якістю вимоги (ISO 9001:2000, IDT). – Київ: Держстандарт України, 2001.

 9. Державний стандарт України. Системи управління якістю настанови щодо поліпшення діяльності (ISO 9004:2000, IDT). – Київ: Держстандарт України, 2001.

 10. Дорожня карта модернізації загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, НАДУ при Президентові України, Одеса – 2006 р.

 11. Акмаева Р.И. Стратегическое планирование и стратегический менеджмент: Учеб.пособие. -М.: Финансы и статистика, 2007. -207 с.

 12. Бабінова О. Концептуально-технологічні проблеми взаємодії органів державного управління та місцевого самоврядування України з громадськістю/ Бабінова О.// Проблеми трансформації територіальної організації влади: зб. матеріалів та док./ наук. ред. М. Пухтинський. – К., 2005. – С. 321-329.

 13. Губенко Л.Г., Нємцов В.Д. Культура ділового спілкування: Навч. посібник. –К., 2002.

 14. Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія, практика: Міжнар. наук.-практ. конф. 22 березня 2007 року: В 2-х ч. Ч.2/За наук.ред. П.І.Шевчука. -Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2007. -520 с.

 15. Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія, практика: Міжнар.наук.-практ.конф. 22 березня 2007 року:У 2-х ч. Ч.1/За наук.ред. П.І.Шевчука. -Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2007. -432 с.

 16. Державна служба України:сучасний стан та напрями адаптації до стандартів Європейського Союзу: Матеріали щорічної науково-практичної конференції. 28 квітня 2005 р. - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. - 253 с.

 17. Ділова українська мова в державному управлінні:Метод. рекомендації та завдання для спец. "ДУ"/Укл. Н.М.Черненко. -О.:ОРІДУ НАДУ, 2007.- 42 с.

 18. Загнітко А.П., Данілюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004

 19. Калита П.Я. Український шлях до європейської досконалості, - Київ, 2006

 20. Комунікаційне забезпечення регіонального управління: Навч. посібник/Т.М.Безверхнюк, Ю.Б.Пігарєв, Л.Л.Приходченко, Е.А.Ставицький. -О.: ОРІДУ НАДУ, 2006.-319 с.

 21. Логунова А.М. Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності. – К. : ЦСІРДС, 2006. – 194 с. – (Б-ка молодого державного службовця).

 22. Методичні рекомендації щодо розроблення та впровадження систем управління якістю відповідно до стандарту ДСТУ ISO 9001-2001 в органах виконавчої влади( Додаток 3 до спільного наказу Держспоживстандарту України та Головдержслужби України від 31.07.06 № 273/221.

 23. Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту: Підручник.-3-е вид., перероб. і доп. -К.: Кондор, 2006. -661с.

 24. Принципи Європейської Хартії місцевого самоврядування. Навч. посіб./ М. Пітцик, В. Кравченко, Е.С. Моньйо, Б. Фонтен, В. Черніков та ін./ - К., 2000. – 136 с.

 25. Психология делового общения: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА – М: 2001. – 294 с. – (Высшее образование)

 26. Синицина Н. Г. Стандартизація освіти державних службовців в Україні: автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.03. -Д.: ДРІДУ, 2006. -20 с.

 27. Соколовська Ж.П., Власенко В.В., Щербачук Л.Ф. У ділове спілкування - державну мову.-К.: Грамота , 2004. -295 с.

 28. Стабилизация экономического и финансового положения на государственном и региональном уровне: проблемы, суждения, предложения. – Одесса, 2000. - 251 с.

 29. Сучасний досвід організації державної служби в зарубіжних країнах/ Т.Мотренко// Вісник державної служби України. – 2007. – № 2 – с. 24-37.

 30. Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 26 квітня 2007 року. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. - 124 с.

 31. Удосконалення структурно-функціонального забезпечення здійснення територіальними органами виконавчої влади зв'язків із громадськістю/
  Мельникова К.І., Ільченко П.М.// Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць. – Х., 2005. - №2 (24): У2ч.Ч.1. – С. 216-222.

 32. Управление качеством: Учебник/Под ред. С.Д.Ильенковой.-2-е изд., перераб. и доп. -М.: ЮНИТИ, 2007. -352 с.ІНФОРМАЦІЯ ДО ВІДОМА:

Слухачі, які підвищують кваліфікацію, мають право на:

 • навчання для отримання знань і умінь за програмою підвищення кваліфікації;

 • безпечні і нешкідливі умови навчання та побуту;

 • ознайомлення з нормативно-методичними матеріалами, які регламентують організацію навчального процесу в Центрі ПКК;

 • отримання роз’яснення щодо своїх прав і обов’язків, а також особливостей організації навчального процесу, вимог до рівня засвоєння знань і формування вмінь за програмою підвищення кваліфікації, контрольних заходів;

 • вивчення додаткових модулів (тем) інших програм підвищення кваліфікації для отримання додаткових знань і умінь (за умови виконання навчальної програми);

 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу та побутового забезпечення;

 • врахування своїх професійних потреб та інтересів у процесі підвищення кваліфікації;

 • користування навчально-методичною та побутовою базою Інституту, а саме:

- аудиторією № 106;

 • бібліотечним фондом інституту (за пред’явленням паспорта або посвідчення): бібліотека (к. № 111), читальною залою (к. № 114), залою електронних носіїв (к. № 110а);

 • їдальнею (вхід з холу центрального входу до інституту);

 • гуртожитком інституту.

Слухачі зобов’язані:

 • дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Інституту;

 • бути присутніми на заняттях згідно з розкладом (відсутність слухачів на заняттях можлива з дозволу заступника директора з короткотермінового підвищення кваліфікації - начальника Центру ПКК Інституту, за умови наявності поважних підстав, які підтверджені документально);

 • виконувати завдання, які передбачені професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців;

 • дотримуватися вимог положення про Центр ПКК;

 • дотримуватися правил техніки безпеки.
Розклад дзвінків
І пара

8.30-10.00


ІІ пара

10.10-11.40


ІІІ пара

12.00-13.30


Обід

13.30-14.00
ІV пара

14.00-15.30


V пара

15.40-17.10
Працівники Центру ПКК:

Давтян

Степан Гургенович

заступник директора – начальник Центру ПКК
тел.: 729-76-77

729-76-75, к.109
Привалова

Наталія Володимирівна

начальник відділу
організації семінарів за
державним замовленням

тел.: 729-76-72, к.101

Куратор семінару:


Зубарева

Олена Борисівнаметодист вищої категорії

відділу організації семінарів

за державним замовленням

тел. 729-76-72, к.101Рух транспорту від площі 10 квітня:
До Залізничного вокзалу:

трамвай № 5

тролейбус № 7

маршрутні таксі №№ 185, 195, 198, 242До Автовокзалу:

трамвай № 5

маршрутне таксі № 198

До центру міста:

тролейбуси №№ 5, 9

маршрутні таксі №№ 9, 137, 146, 185, 195

Начальник відділу організації семінарів

за державним замовленням Н.В. Привалова

Зубарева О.Б.729-76-72
Каталог: rozklad
rozklad -> Результативність І ефективність державного управління І місцевого самоврядування
rozklad -> "затверджую" " узгоджено"
rozklad -> Національна академія державного управління при президентові україни одеський регіональний інститут державного управління підвищення кваліфікації кадрів
rozklad -> Національна академія державного управління при президентові україни одеський регіональний інститут державного управління підвищення кваліфікації кадрів
rozklad -> Погоджено погоджено
rozklad -> " Ефективне використання інноваційних технологій у початковій школі "
rozklad -> Урок Вид заняття Предмет Викладач Аудиторія 27. 01. 2015
rozklad -> Урок Вид заняття Предмет Викладач Аудиторія 28. 01. 2015
rozklad -> 11 понеділок
rozklad -> Розклад групових занять з фітнесу

Скачати 257.79 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка