Національна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський


Системні вимоги: операційна система Windows, пакет програм Microsoft Office PowerPoint 2007 із увімкненими макросамиСторінка25/29
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.65 Mb.
#360
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Системні вимоги: операційна система Windows, пакет програм Microsoft Office PowerPoint 2007 із увімкненими макросами.


Використання електронного контенту на уроках математики дає можливість досягнення наступних педагогічних цілей: розвиток міжпредметних зв'язків математики та інформатики; формування комп’ютерної грамотності, розвиток самостійної роботи учнів на уроці; реалізація індивідуального, особистісно орієнтованого підходу, розвиток творчих та дослідницьких здібностей.

Застосування ІКТ на уроках математики дає учителю можливість скоротити час на вивчення матеріалу за рахунок наочності і швидкості виконання роботи, перевірити знання учнів в інтерактивному режимі, що підвищує ефективність навчання, допомагає реалізувати весь потенціал особистості — пізнавальний, морально-етичний, творчий, комунікативний і естетичний, сприяє розвитку інтелекту, інформаційної культури учнів, робить уроки яскравими та цікавими.

Отже, цифровий електронний ресурс є перспективним і високоефективним інструментом, що дозволяє підняти процес навчання на якісно новий рівень; допомагає краще зрозуміти навчальний матеріал за рахунок повторного пояснення через вплив на слухову і емоційну пам'ять; надає широкі можливості для самоперевірки на всіх етапах роботи; виконує роль терплячого наставника та консультанта, надаючи практично необмежену кількість роз'яснень, повторень, підказок; дозволяє вчителю за допомогою комп'ютера швидко й ефективно контролювати знання учнів; є засобом усунення низької результативності учнів з математики.

Барановська Оксана Андріївна,

Кордиш Тамара Георгіївна,

Костюк Алла Василівна, вчителі математики Острозької ЗОШ І – ІІІ ступенів №1 Острозької міської ради Рівненської області
ДИДАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З АЛГЕБРИ ТА ГЕОМЕТРІЇ ДЛЯ 8 КЛАСУ (ПОГЛИБЛЕНЕ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ)
Дидактичні матеріали з алгебри та геометрії містять самостійні і контрольні роботи для учнів 8-го класу з поглибленим вивченням математики, які працюють за підручниками: А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С, Якір. Алгебра. Підручник для 8 класу з поглибленим вивченням математики. – Х.: Гімназія, 2008. – 368 с. та А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С, Якір. Геометрія. Підручник для 8 класу з поглибленим вивченням математики. – Х.: Гімназія, 2008. – 240 с.

У першій частині посібника пропонується 31 самостійна робота, 10 контрольних робіт та 9 практикумів з алгебри.

Основна мета запропонованих самостійних робіт – допомогти вчителю організувати поточний контроль умінь та навичок учнів.

Самостійні роботи пропонуються у чотирьох рівноцінних варіантах, рівень складності зростає від першого завдання до останнього. Кожна самостійна робота охоплює частину матеріалу і розрахована на 20-25 хв.

Контрольні роботи, які охоплюють матеріал теми, що вивчається, сплановані аналогічно до самостійних робіт.

Для тематичного контролю навчальних досягнень учнів запропоновано завдання у чотирьох рівноцінних варіантах чотирьох рівнів складності: початковий (1 – 6), середній (7 – 9), достатній (10●● – 11●●) та високий (12●●).

Завдання початкового рівня подано у вигляді тестів. Завдання складено таким чином, щоб учень міг упізнати математичний об’єкт, виконати вказану дію, спростити вираз, розв’язати рівняння.

Завдання середнього рівня дозволяють перевірити вміння учнів розв’язувати вправи за відомими алгоритмами, дотримуючись правил спрощення виразів, розв’язування рівнянь, тотожних перетворень виразів тощо.

Завдання достатнього рівня укладено так, щоб учні могли застосувати математичні знання у знайомих ситуаціях. Вони містять текстові задачі, які потрібно розв’язати з поясненням, завдання на побудову графіків функцій, які потрібно спрощувати та враховувати її область визначення, завдання на доведення тотожностей тощо.

Завдання високого рівня розраховані на використання набутих знань у незнайомих, нетипових ситуаціях. Серед завдань є чимало задач практичного змісту, вони є ускладненими варіантами задач достатнього рівня.

При виконанні практикумів з алгебри учні, які зустрічаються з труднощами в оволодінні певною темою курсу, можуть попрацювати додатково. Так, практикум 1.1. «Множини та операції над ними» має на меті допомогти у підготовці до тематичного оцінювання з теми «Множини та операції над ними». Практикум 2.1. «Тотожні перетворення раціональних виразів» допоможе сформувати вміння та навички спрощувати раціональні вирази, а практикум 5.1. «Розв’язування лінійних нерівностей з параметрами» — сформувати вміння розв’язувати лінійні нерівності з параметрами, адже в підручнику завдань на розв’язування та дослідження кількості розв’язків лінійних нерівностей недостатньо.

Самостійні роботи 10.1, 10.2 та контрольна робота №10 «Повторення і систематизація навчального матеріалу» складені з урахуванням специфіки завдань державної підсумкової атестації.

Усі роботи розділені за темами. Кожна робота супроводжується номером варіанта, видом роботи та її номером.

У другій частині посібника пропонується 16 самостійних і, 7 контрольних робіт та 1 практикум з геометрії.

Алгоритм роботи із запропонованими видами робіт аналогічний до першої частини роботи.

Деякі самостійні роботи з геометрії містять завдання на встановлення відповідності між математичними об’єктами. Це, зокрема, самостійна робота 3. 1. «Центральні і вписані кути» та самостійна робота 5.3. «Тригонометричні функції гострого кута прямокутного трикутника», які дають можливість вчителю урізноманітнити контроль за навчальними досягненнями учнів.

Практикум 7.1 «Чотирикутники» укладено відповідно до збірників для державної підсумкової атестації з математики.

Посібником можуть скористатися вчителі математики, учні класів із поглибленим вивченням математики та учні загальноосвітніх навчальних закладів для поглиблення та закріплення знань.Лесько Тетяна Василівна, вчитель математики НВК «РОЛІ»
АВТОРСЬКА РОЗРОБКА СТЕРЕОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ НА УРОКАХ ГЕОМЕТРІЇ В 9-10 КЛАСАХ
Однією з необхідних умов ефективності навчання є систематична реалізація дидактичного принципу наочності при формуванні математичних понять. Наочність сприяє утворенню чітких і точних образів об’єктів, що вивчаються. Вона допомагає учням здійснювати перехід від сприйняття конкретних предметів до усвідомлення абстрактних понять про них; виділяє і словесно закріплює спільні ознаки предметів, що розглядаються.

В учнів старших класів, уже озброєних у процесі навчання та невеликим життєвим досвідом певними навичками абстрактних міркувань, часто виникають труднощі, коли потрібно уявити чіткі образи тих чи інших об’єктів. Тому ці образи спочатку потрібно створити, а лише потім переходити до введення формальних означень відповідних понять і до вивчення їх властивостей. Чим абстрактніше поняття, що вводиться, тим більшої конкретизації потребує його засвоєння. Значну допомогу тут надає правильне використання наочності. При засвоєнні знань, яке відбувається під час практичного аналізу об’єктів (засобів унаочнення), відбувається абстрагування та узагальнення, причому ці розумові дії знаходять опору в наочному матеріалі.

Роль наочних посібників особливо значна під час вивчення стереометрії, а серед засобів унаочнення найзручнішими є натуральні моделі просторових фігур. Тому використання стереометричних моделей на уроках геометрії в 9-10-х класах є актуальним питанням вивчення математики.

Запропонований набір стереометричних моделей допоможе вчителю і учням при вивченні геометрії у 10 класі, а також при вивченні теми «Елементи стереометрії» у 9 класі.

Набір стереометричних моделей складається з:


 1. Моделі площини із зображенням прямої, точок. На протилежній стороні моделі – зображення двох прямих, що перетинаються.

 2. Дві моделі площин із вирізаними отворами для перетину між собою.

 3. Модель площини з вирізаним Х-подібним отвором.

 4. Дві моделі площин, з’єднані між собою.

 5. Модель площини з V-подібним отвором.

 6. Модель квадрата із зображеними прямими та отворами для зображення точок.

 7. Модель рівностороннього трикутника із зображеними прямими, отворами для зображення точок.

 8. Дві спиці діаметром 5 мм для моделювання прямих.

Запропоновані моделі є досить простими і зручними у використанні і дають змогу продемонструвати досить складні геометричні поняття, твердження, властивості. Щоб учні правильно зрозуміли і засвоїли нове математичне поняття, його треба, по можливості, проілюструвати за допомогою моделювання. У супроводжуючому посібнику запропоновано способи використання запропонованих стереометричних моделей, а саме:

 • моделювання геометричних понять;

 • використання моделей при формуванні математичних понять;

 • для створення проблемних ситуацій;

 • для спростування неправильних уявлень;

 • при розв’язуванні задач.

Розглянуті способи використання стереометричних моделей допомагають формувати фундаментальні поняття стереометрії, по новому відкривати твердження про властивості фігур, а також виконувати зображення просторових фігур на площині.

Даний набір стереометричних моделей буде корисним учителям математики, які працюють у 9-10 класахСенюк Ольга Борисівна, вчитель математики Моквинського НВК «гімназія - ЗОШ І ступеня» Березнівської районної ради

Рівненської області
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

«ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТЕОРІЇ З ПРАКТИКОЮ

ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ»
Поставлені перед школою завдання щодо повнішого поєднання навчання з продуктивною працею, дальшого підвищення ефективності навчання, забезпечення ком­п'ютерної грамотності учнів можуть бути реалі­зовані за умови ґрунтовної перебудови навчального процесу. У центрі цієї перебудови стоїть проблема за­безпечення реального зв'язку навчання з життям.

Серед напрямів, які можуть поліпшити рівень і якість шкільної математичної освіти, є підсилення її практичного та прикладного спряму­вання. Практичне спрямування шкільного курсу математи­ки передбачає вироблення в учнів умінь використову­вати здобуті знання під час вивчення як самої математики, так і інших навчальних предметів.

Прикладне спрямування включає уміння учнів ма­тематично досліджувати реальні явища, складати мате­матичні моделі задач, розв'язувати їх та зіставляти знайдені результати з реальними, використовувати математичні знання та вміння для пояснення вироб­ничих циклів, процесів обслуговування та керування, полегшення вивчення інших предметів, зокрема фізики, хімії, креслення тощо.

Прикладні задачі спри­яють виконанню багатьох завдань навчального процесу. Крім безпосередньої підготовки учнів до свідомого до­слідження реальних явиш природи, ці задачі дають можливість розкривати методологічні питання взаємо­зв'язку теорії з практикою. За їх допомогою вчителі можуть активізувати пізнавальну ді­яльність учнів, підвищувати їхній інтерес до навчаль­ного предмета, забезпечувати розвиток здібностей до технічної творчості, здійснювати профорієнтаційну ро­боту.

У запропонованому посібнику аналізуються можливі підсилення практичної спрямованості шкільного курсу математики за допомогою прикладних задач. Розглядається спеціальна методика здійснення взаємозв’язку теорії з практикою. Прикладні задачі сприяють виконанню багатьох завдань навчального процесу. Крім безпосередньої підготовки учнів до свідомого дослідження реальних явищ природи, ці задачі дають можливість розкривати методологічні питання взаємозв’язку теорії з практикою при вивченні математики. За їх допомогою вчителі можуть аналізувати пізнавальну діяльність учнів, підвищувати їхній інтерес до навчального предмета, забезпечувати розвиток здібностей до технічної творчості, здійснювати профорієнтаційну роботу.

У роботі розглянуто різні аспекти застосування прикладних задач у навчальному процесі. Напрямками, які можуть поліпшити рівень і якість шкільної математичної освіти є: • Практичне спрямування шкільного курсу математики, яке передбачає вироблення в учнів умінь використовувати здобуті знання під час вивчення як самої математики, так і інших навчальних предметів.

 • Прикладне спрямування, яке включає уміння математично досліджувати реальні явища, складати математичні моделі задач, розв’язувати їх та зіставляти знайдені результати з реальними, використовувати математичні знання та вміння для пояснення виробничих циклів, процесів обслуговування та керування, полегшення вивчення інших предметів.

Важливу роль у підсиленні практичної спрямованості відіграють лабораторні роботи. Це новий для шкільного курсу алгебри вид навчальної діяльності, але уже зарекомендував себе як ефективний засіб підвищення активності школярів. Лабораторні роботи можуть бути реалізовані не тільки на уроці, й у ході підготовки домашнього завдання. Виконання даних робіт дозволяє пов’язати окремі питання і курсів геометрії та фізики, а також здійснити достатньо серйозну пропедевтику деяких питань зі шкільного курсу початків аналізу.

Для вчителів математики є можливість розглянути прикладні задачі на заняттях під час навчальної практики, де учень має можливість побачити даний об’єкт. Використати життєвий досвід, досвід їх трудової діяльності, а також практикувати постановку задачі безпосередньо на реальних об’єктах, організовуючи екскурсії. Екскурсії вносять суттєвий вклад у досягнення двох взаємопов’язаних цілей – загальноосвітньої та виховної. Мета навчальної екскурсії – показати школярам, як в умовах конкретного виробництва використовуються ті чи інші знання, одержані ними на уроках, розвиток в учнів шанобливого ставлення до праці, до людей праці, до всього того, що створено їх розумом і руками. Реалізація цих завдань не може не наштовхнути учнів на свідомий вибір своєї майбутньої професії.

Пропонований посібник створено з урахуванням досвіду, набутого в навчальному процесі. Перша частина «Опрацювання теоретичного матеріалу». Друга частина «Практична підготовка», яка містить тренувальні задачі. У посібнику подано зразки виконання лабораторних робіт та задач, які вчитель може використати під час вивчення різних тем.

Посібник має на меті допомогти насамперед учителям та учням, яким доводиться мати справу з аспектами застосування прикладних задач у навчальному процесі та реальному житті.Матласевич Ольга Василівна, вчитель математики НВК «Межиріцька ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок» Острозької районної ради Рівненської області
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

«РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМБІНАТОРНИХ ЗАДАЧ У 5 – 9 КЛАСАХ»
Одним із напрямків модернізації шкільного курсу математики на сучасному етапі є прикладна спрямованість курсу. Одним із методів розв’язання задач практичного спрямування є використання теорії ймовірностей. І важливим інструментом у вивченні теорії ймовірностей є комбінаторика.

Даний методичний посібник адресований саме тим, хто бажає набути початкових знань з комбінаторики. Він є корисним для вчителів, які вперше викладають основи комбінаторики, а також для учнів, які вирішили самостійно оволодіти методами розв’язування задач.

У посібнику коротко і доступно подано теоретичний матеріал, методичні аспекти розв’язування задач на рівні знань учнів 5-9 класів.

Засвоєння даного матеріалу учнями є своєрідною підготовкою до вивчення розділу «Комбінаторика» в 11 класі, а також до розв’язування олімпіадних завдань.

Комбінаторні методи лежать в основі розв’язування багатьох задач теорії ймовірностей та її додатків, які використовуються у практичному житті.

Особлива прикмета комбінаторної задачі – питання, яке можна сформулювати таким чином, щоб воно починалося словами: Скількома способами ...?, Скільки варіантів ...?

У процесі роботи над комбінаторними задачами особливе значення має не отримання відповіді, а процес її знаходження. А тому передбачено процес роботи над задачею комбінаторного характеру здійснювати у вигляді певної схеми.

У посібнику представлено рекомендації, яких необхідно дотримуватися при початковому ознайомленні учнів із комбінаторними задачами. Крім того, визначаються напрямки орієнтації учнів на самостійний пошук шляху до мети (звичайно з підтримкою вчителя), адже комбінаторні задачі можна розв’язувати багатьма способами, як спрямувати самостійну роботу учнів в напрямку використання основних правил комбінаторики, які типи комбінаторних задач можна використовувати, враховуючи той факт, що комбінаторні задачі інтегрують зв’язки між різними математичними поняттями, виховують гнучкість мислення.

У посібнику дається відповідь на запитання: з яких задач необхідно розпочинати розв’язувати комбінаторні задачі. Наведено приклади їх розв’язування різними способами: безпосереднім перебором, з використанням правила множення і правила додавання, одночасного використання правил множення і додавання.

Посібник також містить рекомендації для доступного введення поняття «факторіал» та його використання при розв’язуванні задач на перестановку елементів певних множин.

Методична розробка ілюстрована кольоровими малюнками, які допомагають учням краще усвідомити зміст задачі та завдання, яке ставиться перед ними.

Використано також відповідну гаму кольорів, що дає можливість пришвидшити розуміння задачі. Виділяються окремі цифри (іншим кольором), які відіграють особливу роль при розв’язуванні. Побудова дерева логічних можливостей допомагає визначити кількість відповідних чисел.

Матеріал у посібнику викладено за правилом «від простого — до складного», а тому доступний для освоєння кожному вчителю та учням, які бажають поповнити свої знання з теми.

Васильчук Оксана Вікторівна, вчитель математики Зорянського НВК «школа-гімназія» Рівненської районної ради Рівненської області
ПОСІБНИК «РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

ДО НАВЧАННЯ ТА ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ»
Динамічні зміни життя, оновлення інформації та колосальні темпи її нагромадження зумовлюють потребу в таких членах суспільства, які здатні гнучко й оперативно адаптуватися до нових вимог, адекватно реагувати на нові виклики, навчатися протягом усього життя, розвиватися і творити. Компетентнісний підхід в освіті – це відповідь на вимоги часу.

Представлений методичний посібник «Розвиток творчої особистості на основі компетентнісного підходу до навчання та позакласної роботи» складається з чотирьох розділів:


 1. Вступ.

 2. Реалізація компетентнісного підходу у навчанні.

 3. Реалізація компетентнісного підходу у позакласній роботі.

 4. Глосарій.

Посібник побудовано таким чином, що розкриття певних теоретичних питань ґрунтується на матеріалах власного досвіду роботи.

Розглянемо деякі з цих питань:- Використання інтерактивних форм і методів навчання у розвитку математичних компетентностей учня.

Сьогодення потребує життєтворчої, компетентної особистості, яка здатна самостійно здобувати знання і творчо застосовувати їх у житті. Значною мірою цьому сприяє використання інтерактивних форм і методів роботи на уроках математики. В рамках цього питання представлено матеріали з досвіду роботи – пам`ятки для вчителя з прикладами застосування багатьох інтерактивних технологій на різних етапах уроку. Серед них – метод групового дослідження, асоціативний кущ, фантастичне доповнення, карусель, броунівський рух, мікрофон, дивую всіх, сніжна грудка, мозаїка, дві правди – одна брехня та ін. Найбільше спонукають учнів до творчості методи ситуативного моделювання – метод реклами та презентації. Посібник містить зразки учнівських реклам та презентацій, а також розробку уроку геометрії у 8 класі за темою «Теорема Піфагора» із застосуванням інтерактивних форм і методів роботи.- Формування життєвих компетентностей учнів засобами навчальних проектів на уроках математики.

Метод проектів є одним із провідних засобів перетворення школи навчання в школу життя. Застосування методу проектів у процесі викладання шкільного курсу математики дає можливість забезпечити зв`язок теоретичного матеріалу з його практичним застосуванням, формувати ключові життєві компетентності, значно підвищити результативність вивчення конкретної теми. У посібнику представлено дослідницько-пошуковий проект «Симетрія в математиці і природі», виконаний учнями 11 класу профільного рівня. Над ним працювало 7 груп учнів (експертна група, групи мовознавців, мистецтвознавців, математиків, хіміків, фізиків, природознавців). Зібрано багато матеріалу, який буде цікавий не тільки учням, а й учителям.- Формування пошукових компетентностей учнів на уроках математики.

У рамках цього питання представлено збірник задач для позакласної роботи з учнями 5-6 класів. У ньому зібрано задачі з шести розділів – задачі з минулого, для кмітливих, задачі на переливання, логічні задачі, розв`язування задач з кінця та цікаве про числа й розрахунки. Кожна задача спонукає учнів до дослідження умови та пошуку красивого рішення.- Формування основних груп компетентностей учнів на уроках математики з використанням технології «Розвиток критичного мислення». «Розвиток критичного мислення» — одна з найрезультативніших технологій формування компетентностей учня. Вона сприяє вмінню працювати в різних галузях знань інформаційним потоком, здатності самостійно займатися власною освітою, умінню формувати особисту точку зору. Додається розробка уроку математики у 6 класі за темою «Розв`язування вправ на всі дії з раціональними числами» з використанням даної технології в поєднанні з рядом інтерактивних форм і методів роботи.

- Формування графічної компетентності учнів.

Аналіз програм з математики та врахування загальних принципів реалізації компетентнісного підходу до навчання дає змогу виділити предметно-галузеві математичні компетентності учня, а саме конструктивно-графічну компетентність. Формування цієї компетентності здійснюю під час вивчення змістової лінії: координатна площина, функції, графіки функцій. Щоб зацікавити своїх учнів, навчити їх будувати графіки, практикую проведення фрагментів уроків малювання. Математичне малювання, безперечно, корисне, допомагає краще засвоїти властивості елементарних функцій, а як наслідок — учні, в яких сформовані навички побудови графіків, успішно справляються із завданнями ЗНО, грамотно використовують графічні методи розв`язування рівнянь та нерівностей.- Компетентнісний підхід до навчання математики засобами дидактичних ігор.

Організовуючи навчальну діяльність на уроках математики, я надаю перевагу таким її формам, які сприяють самовираженню і самоствердженню кожної дитини. Такі можливості з`являються у зв`язку з використанням дидактичних ігор. Додаються матеріали з досвіду роботи – дидактичні ігри «Аукціон», «Геометричний лабіринт», «Математичний турнір», «Математична естафета» та ін.-Монументальне мистецтво як засіб формування загальнокультурної компетентності учня.

Монументальна скульптура – один з найдавніших видів скульптури. Вчитель математики повинен зацікавитися питанням історії математики і зацікавити цим своїх учнів, з`ясовуючи, наприклад, які історичні пам`ятники та яким видатним математикам існують. Додаються учнівські проекти «Пам`ятники математикам в Україні» та «Видатні математики на монетах України». Даний матеріал буде цікавий як учителям математики, так і учням.- Реалізація компетентнісного підходу у позакласній роботі з математики.

Формуванню основних груп компетентностей сприяє не лише навчальна, але й позакласна робота з математики. Позакласні заходи з математики вимагають від учнів не тільки творчо використовувати свої знання, а й вчать бачити практичне застосування цих знань і зв`язок з навколишнім середовищем. На них формується життєва компетентність учнів. Пропоную розробки інтелектуальних ігор для учнів 10-11 класів «Видатні математики та їх надбання» та «Мільйонер. Гаряче крісло», під час підготовки та проведення яких формуються основні групи компетентностей.- Глосарій.

Кожен учитель, який буде працювати над упровадженням компетентнісного підходу до навчання, зустрічається з багатьма новими термінами. Розібратися з ними допоможе глосарій, в якому зібрано визначення основних термінів і понять з даної теми.

Означений посібник допоможе вчителю підвищити свій фаховий рівень завдяки впровадженню творчих методів роботи, з успіхом використовувати подані в ньому матеріали на уроках математики та в позакласній роботі, ознайомитися з основними складовими математичної компетентності.


ЕКОНОМІКА
Зінчук Л.Ф., учитель економіки та географії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені Володимира Короленка Рівненської міської ради
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

«СТАТИСТИЧНО-АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД

РИНКУ ПРАЦІ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ

ЧЕРЕЗ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ»
Завдання економічної освіти сьогодні — дати не лише якісну освіту, але й передбачити у сфері навчання освоєння учнями основ знань про сучасну економіку, принципи і закономірності її функціонування та розвитку умінь економічної діяльності, тобто діяльності у ситуації вибору.

У сучасних умовах особливо значимим є дослідження комплексу показників соціально-економічного розвитку, аналіз їх взаємозв’язків, виявлення тенденцій та розроблення економічних нормативів і прогнозів.

Посібник «Статистично-аналітичний огляд ринку праці та регулювання доходів через соціальний захист населення» пропонує широкий спектр статистично-аналітичних показників ринку праці та його соціального захисту в Україні та Рівненській області у 2011 році у порівнянні з попередніми роками, що дає можливість простежити динаміку і структурні зміни в економіці та соціальній сфері, аналіз бідності як однієї із глобальних демографічних проблем людства. Проведене соціологічне дослідження життєдіяльності населення в усій сукупності процесу буття показує взаємодію територіальної спільності людей між собою та середовищем свого існування. Наслідком соціальної нерівності і контрастності різних верств населення є реальна картина української дійсності в економічній і соціальній сферах сучасного життя. Різноманітні таблиці, графіки та діаграми дають змогу всебічно оцінити ринок праці Рівненщини і його соціальний захист.

Метою даної роботи є: • зібрати та упорядкувати інформаційні матеріали та статистичні показники ринку праці в Україні та Рівненській області в 2011 році у порівнянні з попередніми роками;

 • простежити динаміку та структурні зміни в економічній та соціальній сфері;

 • провести соціологічне дослідження життєдіяльності населення в усій сукупності процесу буття та дослідити його, як складний комплекс взаємодії територіальної спільності людей між собою та середовищем свого існування, охопивши всі її сторони як природно-соціальної системи;

 • показати соціальну нерівність і контрастність різних верств населення як реальну картину української дійсності.

Актуальність даної теми:

 • сприяє формуванню нових життєвих стратегій та сучасних економічних світоглядних орієнтацій учителів та учнів;

 • забезпечує чіткі уявлення про соціальну політику держави та моделі соціального захисту населення;

 • сприяє формуванню економічних компетентностей учнів та формуванню соціально грамотної особистості;

 • забезпечує поінформованість про проблеми формування ринку праці, як соціальної структури, що регулює зайнятість та соціальну стабільність населення.

У розділі І «Статистично-аналітичний огляд ринку праці» охарактеризовано ринок праці та проаналізовано динаміку чисельності наявного населення на початок року та населення за економічною активністю в 2009-2010 р.р.; визначено рівень безробіття у віці 15-70 років за статтю та місцем проживання у 2009-2010 р. Динаміку безробіття населення по областях Поліської зони.

Розділ ІІ «Соціальний захист і регулювання доходів населення» містить інформацію про види, рівень та динаміку заробітної плати; диференціацію рівнів заробітної плати за видами економічної діяльності та порівняння доходів населення Рівненщини з іншими регіонами України; порівняння співвідношення індексів заробітної плати та споживчих цін.

У ІІІ розділі «Бідність як одна з глобальних демографічних проблем людства» проаналізовано динаміку основних показників бідності, зокрема показники бідності за місцем проживання та за типом поселення, глибину бідності як критерію суспільного розвитку за регіональною та середньоукраїнською межею; Визначено групи соціального дна та рівня злиденності за різними типами домогосподарства,.

Крім того, здійснено міні-соціологічне дослідження життєдіяльності населення з усіх процесів сукупності буття.

Посібник упорядковано на основі даних органів державної статистики області, використані дані інших адміністративних установ і управлінь.

Статистичні матеріали рекомендовано до використання у практичній діяльності працівникам державних установ, викладачам, студентам, учителям економіки та географії загальноосвітніх навчальних закладів та учням шкіл, усім, хто вивчає та цікавиться соціально-економічним розвитком Рівненщини.Шеремета М.Ф., учитель економіки ЗОШ №1 м. Дубна
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

«УРОКИ ЕКОНОМІКИ З ВИКОРИСТАННЯМ

КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
Економічна освіта – важлива ланка загальної культури людини, яка передбачає формування сучасного економічного мислення. Вона має охопити всі верстви населення й усі рівні освіти.
Сучасні економічні, політичні й соціальні перетворення висувають нові вимоги до учнівської молоді, а саме: швидко адаптуватися в самостійному житті, гармонійно співіснувати із суспільством, інтегрувати отримані знання у практичній діяльності, реалізувати свої здібності, самостійно обирати свій шлях у житті, цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації, так і в інтересах суспільства, держави. Визначальною загальносвітовою тенденцією є процес розбудови інформаційного суспільства, в якому основним капіталом і головним ресурсом економіки стає компетентна конкурентоспроможна особистість.

Світовою практикою господарського і культурного розвитку давно і точно встановлено, що серед усіх можливих інвестицій найнадійнішими є інвестиції в людський капітал, від якого залежить майбутнє цивілізації, що вступила не тільки в нове століття і нове тисячоліття, але й у нову епоху – епоху глобалізації та універсалізації, стрімкого цивілізаційного переходу до нової форми розвитку, коли кількісний ріст змінюється ерою якісного вдосконалення людства. У тісному зв’язку із загальною середньою освітою навчання має забезпечувати й економічне виховання учнів.

Мета економічного виховання – становлення і розвиток якостей особистості на основі економічних знань, навичок, умінь, моральних цінностей та історичного світового досвіду і досвіду України через діяльне ставлення до навколишнього світу, до людей, до себе, спрямоване на формування активної життєвої позиції.

Механізми, засоби та способи економічного виховання школярів різноманітні. Знання основ ринкової економіки необхідні всім: і тим, хто є суб’єктом ринку як споживач, і тим, хто з часом поповнить ряди виробників матеріальних і духовних благ. Тільки таким чином у нашій країні буде сформоване нове покоління людей, здатних грамотно і відповідально вести справу, рухати вперед економіку, зміцнювати добробут народу, гідно представляти нашу країну в системі міжнародного поділу праці. Тому сьогодні вивчення економіки в школі має забезпечувати розвиток економічної культури, економічного мислення учнів, навчити їх критично мислити, самостійно набувати, засвоювати і застосовувати економічні знання, спостерігати і пояснювати сучасні економічні явища.

Формування економічної грамотності неможливе без розв'язування економічних задач, тестів, творчих завдань. Саме тому творча група вчителів економіки м. Дубна створила посібник, куди увійшли тести, задачі, творчі завдання, що охоплюють всі основні теми навчального курсу «Економіка» в 11 класі на рівні стандарту.

Учитель може використати посібник на різних етапах навчання, зокрема під час: • корекції знань;

 • контролю знань;

 • проведення поточного оцінювання;

 • роботи над тестами (у двох варіантах);

 • писемної діяльності;

 • комп'ютерної діяльності.

Родзинкою цієї роботи є диск, що додається до посібника, де розміщені програмні засоби для проведення тестування з використанням комп’ютера. Комп'ютерний варіант передбачає тестування одного учня або групи учнів у комп’ютерному класі.

Використання комп'ютерних технологій дозволяє школярам та вчителю швидше отримати підсумковий результат і служить додатковим стимулюючим матеріалом на уроці.

Учитель зобов'язаний не тільки дати учням економічні знання, а й сформувати в них глибокий інтерес до економічної діяльності, навчити мислити категоріями сучасної економіки.

Економічні кросворди – ефективна і цікава форма роботи з учнями у формуванні основних економічних понять. У збірнику представлені кросворди, що є результатом учнівської творчості при вивченні різних тем.

Учні, працюючи над матеріалами посібника, самостійно розширять та поглиблять свої знання, вміння і навички, це додасть їм упевненості у розумінні основних економічних понять.
Осніцька Наталія Олександрівна, вчитель економіки Рівненського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – спеціалізована спортивна школа» №26 Рівненської міської ради
РОБОЧИЙ ЗОШИТ-ПРАКТИКУМ

«ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ. 7 КЛАС»
Стародавнє латинське прислів’я навчає: «Життя – це дорога». Часом вона легка і гладенька, та частіше – звивиста і з вибоїнами. Вивчення основ економіки є своєрідним дороговказом на цій дорозі, бо до економіки зводиться вся людська діяльність. Щодня перед нами постають безліч запитань: Як отримати високі доходи?, Як ефективніше скористатися своїм майном?, У якій формі зберегти та примножити заощадження? Тобто, нам доводиться постійно розв’язувати економічні задачі, що мають велике значення для нашого добробуту і соціального самопочуття. Такі навички набуваються не відразу, вони формуються роками, виростаючи на добротному теоретичному ґрунті. І чи не найважливішим етапом у формуванні цих навичок є опанування основами економіки, адже в будь-якій ситуації втілюється логіка тих чи інших економічних законів.

Учні 5-9-х класів із задоволенням вивчають економічні дисципліни, але відчувають нестачу цікавої і корисної інформації з основ економіки. Тому виникла потреба створити посібник, який допоміг би їм засвоїти ази економічної науки. Розробка зошита-практикума дає можливість дітям знайти відповіді на велику кількість запитань з економіки. Отримані економічні знання підкажуть, як правильно діяти у певних життєвих ситуаціях та застережуть від багатьох помилок, допоможуть визначити свої найкращі здібності і вибрати майбутню професію, сформувати певні вміння та навички, необхідні у складному дорослому житті.

На думку автора, знання з економіки допоможуть учням стати впевненими, самостійними, відповідальними, навчать приймати раціональні рішення, зроблять активним і розумним учасником вирішення економічних проблем нашої країни.

Інтелектуальний потенціал сучасних школярів істотно підвищується. А збільшення обсягу інформації змушує висувати на перший план такі форми і методи роботи на уроці, які б забезпечили потреби школярів у самовираженні, сприяли б самостійному пошуку відповідей на запитання, що виникають. Не випадково одним із головних завдань уроку є розвиток індивідуальних творчих здібностей школярів, що неможливо без активізації пізнавальної діяльності учня. Саме з такою метою було розроблено посібник «Основи економіки. 7 клас. Робочий зошит-практикум». Це — опорний конспект уроків до курсу «Основи економіки» за програмою для 5-9 класів загальноосвітніх шкіл авт. Гаврилюк О.С., Кукси Т.І., яка затверджена науково-методичною радою Рівненського ОІППО.

Посібник містить завдання різних типів, які допоможуть учням узагальнити і закріпити знання, знайти і проаналізувати показники, що ілюструють економічні процеси. Запропоновані в зошиті асоціативні схеми, опорні таблиці, творчі вправи, кросворди, міні-дослідження, тренінги, пам’ятки, вправи на визначення відповідності спонукають дітей до логічного мислення, розвивають стійкий інтерес до вивчення економіки.

Прикладом може бути таке творче завдання: зберіть інформацію про комерційні банки свого міста і підготуйте презентацію про один із них.

Економічні завдання, пов’язані з казками, прислів’ями, приказками та висловами відомих людей, виконання невеликих проектів та їх презентації розвивають творчі здібності учнів, посилюють міжпредметні зв’язки на уроках економіки, сприяють розвитку розумової активності, кмітливості та винахідливості, при самостійності, працелюбності. Наприклад: гадайте казку «Дванадцять місяців» і визнач, де у ній йдеться про попит і пропозицію; поясніть відомий вислів «Покупець завжди правий!» тощо.

Вправи передбачають різні типи завдань і задач, які можуть виконуватися індивідуально, в парах або всім класом на уроці чи вдома. Частину завдань можна виконувати і представляти як проекти малих груп. Ці завдання допомагають закріпити знання, здійснити самоперевірку рівня засвоєння матеріалу. Колективні вправи, групові проекти, де учень та вчитель є рівноправними, ефективно сприяють формуванню цінностей, умінь і навичок, створенню атмосфери спільної роботи та спільного розв’язання проблем. Наприклад, учням пропонують об’єднатися у малі групи, кожна з яких є домашнім господарством, і скласти проект використання сімейного бюджету та підготувати його презентацію.

Використання розроблено матеріалу на уроках економіки передбачає застосування такої системи методів, що спрямована не на «повідомлення» учням готових знань, їх запам’ятовування та відтворення, а на організацію цікавої творчої роботи та самостійної пізнавальної діяльності учнів.

Зошит-практикум призначений для учнів загальноосвітніх шкіл, учителів економіки та батьків, які дбають про економічну освіченість своїх дітей з раннього віку.


Ондрей Лариса Анатоліївна,

вчитель економіки Семидубського аграрного ліцею-ЗОШ І-ІІ ступенів Дубенського району
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК «ТИЖДЕНЬ ЕКОНОМІКИ»
У житті школи бувають події, які школярі чекають з нетерпінням, а після їх завершення ще довго не вщухають емоційні обговорення, в яких кожен намагається дати суб’єктивну оцінку того, що відбувалося. Саме такою подією є в ліцеї щорічний традиційний тиждень економіки. Поділюся власним досвідом щодо його проведення.

Практика засвідчує, що буде доцільним, якщо кожен день тижня матиме певне тематичне спрямування. Наприклад, день 1 – «Економічний всеобуч»; день 2 — «Інтелектуальний»; день 3 – «Податкової грамоти»; день 4 — «Споживчої освіти»; день 5 — «Фестиваль бізнес-ідей». У рамках заданої теми проводяться позакласні заходи, конкурси малюнків, плакатів, театралізовані дійства.

Розпочинається економічний тиждень загальношкільною лінійкою, на якій учні знайомляться з планом його проведення. Жваво сприймається протягом тижня реклама подій, що чекають школярів.

Особливої уваги заслуговує проведення конкурсу «КВК». Конкурс може бути повністю економічний (наприклад, «Економісти сміються»), або ж окремі його розділи, наприклад, «Податки, податки і не тільки…», до підготовки якого доцільно залучити працівників податкової служби. По-перше, це реальна можливість отримати допомогу фахівців у підготовці завдань, по-друге, це стимулює учнів до продуктивної діяльності, а по-третє (але не менш важливе), податківці на такі конкурси жодного разу не прийшли з порожніми руками, тобто без подарунків, що є вагомим стимулом до перемоги.

Цікавим обіцяє бути і КВК на споживчу тематику в межах програми курсу «Основи споживчих знань».

При підборі завдань важливо орієнтуватися на певний рівень вивчення: профільний чи рівень стандарту. Наприклад, інтелектуальна гра «Економічний марафон» розрахована на учнів 11 класу економічного профілю.

Досвід останніх років засвідчує, що використання ділової інтерактивної гри в практиці шкільної освіти дає змогу наблизити школярів до реальних життєвих ситуацій, отримати не лише пізнавальний ефект, а й емоційне задоволення від процесу.

Саме тому одним із заходів тижня економіки є проведення ділових інтерактивних ігор, що моделюють особливості ринкової економіки, дають змогу створити не про­сто діючу ігрову модель рин­ку, а його копію, де наявні такі економічні відносини, що сприяють роз­витку особистості, прояву її природних нахилів і здібнос­тей.

Перевагою  означених ігор є те, що в них можна задіяти всіх (!!!) учнів класу. Це дозво­лить кожному виявити свої здібності до організа­торської і підприєм­ницької діяльності, комунікабельність. Для прикладу, предметний тиждень співпав із закінченням у 10 класі теми «Доходи в ринковій економіці» і вивченням теми «Ринкова інфраструктура». Тому учням було запропоновано невелику рольову гру «Доходи в ринковій економіці».

В економічному вихованні помітну роль відіграє курс «Основи споживчих знань», який вивчається у 8-9 класах. Саме за участі учнів цих класів проводиться година споживчої грамоти або позакласний захід «Споживач – це звучить гордо!»

Перше знайомство з економікою найменших школярів найкраще відбувається через казку, що оживає завдяки членам музично-драматичного гуртка, який ефективно функціонує вже п’ятий рік. Однією з його робіт стала постановка казки «Економіка лісової країни», створеної за матеріалами Управління державної податкової адміністрації.

Скажете, що економіку сьогодні починають вивчати з 10 класу? Можливо. Але економічне виховання починається ще задовго до цього. Такі економічні тижні цьому підтвердження.

Матеріали, вміщені у посібнику, можуть бути використані при підготовці до проведення предметного тижня економіки. Вони допоможуть урізноманітнити навчальний процес, зацікавлять учнів і розвинуть інтерес до навчання.

Посібник рекомендовано вчителям економіки як для проведення позакласної роботи з предмета, так і перевірки рівня знань учнів.Харів Богдан Ярославович, учитель загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №27 м. Рівного
ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «РИНКОВІ СТРУКТУРИ» В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ЕКОНОМІКИ (ПРОФІЛЬНИЙ РІВЕНЬ)
Розв’язування задач є видом творчої діяльності,

а пошук розв’язку є процесом винахідництва.
Ефективному досягненню азів економіки допоможе розв’язування задач, у змісті яких йдеться про виробництво, вартість, економію, умови праці та її оплату, раціональні способи виконання роботи, про природу та збереження її багатств тощо.

Сьогодення вимагає від людини вміння самостійно здобувати й використовувати на практиці нові знання, адаптуватися до нових обставин, уміти знаходити рішення в нестандартних ситуаціях.

Моделлю нестандартної ситуації є задача. Нічого кращого, цікавішого людство ще не винайшло.

Задача (англ. problem) означає “проблема”. Проблема розв’язування задач ускладнюється у тому випадку, якщо вміння побачити єдину економічну модель у різних ситуаціях недостатньо розвинене, тому вміння розв’язувати задачі є одним із показників рівня економічного розвитку, глибини засвоєння навчального матеріалу. У шкільному курсі економіки навчанню розв’язування задач приділяється мало уваги. Основним прийомом такого навчання є показ способів розв’язування певних видів задач, тому учні не отримують необхідних знань про суть завдання та його розв’язку. В учнів не виробляються окремі вміння та навички щодо розв’язування задач, не стимулюється постійний аналіз своєї діяльності по розв’язуванню задач та визначенню в них загальних підходів та методів.

Щоб розв’язувати різні економічні задачі, учень повинен володіти мистецтвом мислення, увагою, уявою, мати інтуїцію, сміливість прийняття рішень у ситуації невизначеності.

Методичний посібник містить теоретичні та практичні матеріали щодо вивчення теми «Ринкові структури» в шкільному курсі економіки для профільного рівня. Автором розроблено графічний аналіз поведінки фірми в різних ринкових структурах та задачі з розв’язками для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які цікавляться економічною дисципліною. Посібник допоможе творчим учителям у роботі з обдарованими дітьми на уроках та в позаурочний час.

Метою даного збірника є прагнення хоча б частково вирішити складну проблему та забезпечити вчителів і учнів завданнями, які б дозволяли розвивати економічне мислення, увагу, уяву, формувати в учнів уміння і навички здійснювати аналіз реальних економічних ситуацій, застосовувати отримані теоретичні знання на практиці та розуміти ті процеси, що відбуваються в сучасній економіці.

Посібник складається із шести розділів: • Фірма на конкурентному ринку.

 • Монополія.

 • Монополістична конкуренція. Олігополія.

 • Розв’язування задач на поведінку конкурентної фірми.

 • Розв’язування задач на монополію.

 • Розв’язування задач на монополістичну конкуренцію та олігополію.

Кожен розділ наповнений теоретичним матеріалом і розробленими для закріплення зразками задач різної складності, для яких приводяться детальні розв’язки та пояснення, що дасть можливість читачу розібратися в економічній ситуації і набути знання та навички у застосуванні найбільш доцільних методів розв’язування конкретних задач з теми «Ринкові структури».

Головна мета посібника — допомогти вчителям та учням організувати самостійну практичну роботу з поглиблення знань даної теми.Парфенюк Наталія В’ячеславівна, вчитель економіки Рівненського економіко-правового ліцею
РОБОЧИЙ ЗОШИТ З ЕКОНОМІКИ.


Каталог: method kabinet -> biblioteka.php -> %D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 -> Національне виховання учнів: регіональний аспект (з досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закладів Рівненської області) Частина ІІ рівне – 2012 ббк 74. 200
biblioteka.php -> Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський
biblioteka.php -> Гуманістично-психологічний підхід в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами
biblioteka.php -> Тематичний інтернет-навігатор
biblioteka.php -> Метод проектів: сутність та умови застосування
biblioteka.php -> "Із Кобзарем у серці" (Розвиток інтересу школярів до вивчення життя і творчості Т. Г. Шевченка засобами літературного краєзнавства)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка