Національна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації РівненськийСторінка29/29
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.65 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

Форма використання: фронтально (проектування на екран), індивідуально (робота на комп’ютері). Електронний підручник можна використовувати на всіх етапах уроку як демонстраційний, навчальний матеріал та для організації самостійної діяльності учнів як під час уроку, так і в позаурочний час.

Очікувані результати:

 • підвищення мотивації учнів;

 • підвищення ефективності навчального процесу за рахунок високого ступеня наочності;

 • активізація пізнавальної діяльності, підвищення якості успішності школярів;

 • розвиток наочно-образного, інформаційного мислення;

 • підвищення активності та ініціативності школярів на уроці;

 • розвиток навиків самоосвіти і самоконтролю учнів;

 • підвищення рівня комфортності навчання.


Саприкіна Наталія Олександрівна, вчитель Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №23

Рівненської міської ради
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

«ВИКОРИСТАННЯ WEB 2.0 НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ТА ЛІТЕРАТУРИ ЯК ЗАСОБУ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
У посібнику Саприкіної Наталії Олександрівни «Використання соціальних сервісів WEB 2.0 на уроках української мови та літератури як засобу навчальної діяльності» представлено методику впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та технологій Web 2.0, що сприяють реалізації компетентнісного підходу в освітній галузі «Мови і літератури».

Застосування інформаційних технологій дозволяє вчителю організувати особливий тип інтелектуальної діяльності, яка спрямована на розвиток творчої особистості, передбачає самостійну пошуково-дослідницьку роботу учнів, готує дітей до життя в умовах економіки знань, мотивує та покращує ефективність навчання, має практичну, значущу для учнів спрямованість, формує життєві компетентності та навички ХХІ сторіччя.

На прикладі мультимедійних проектів автор посібника демонструє ефективність використання в навчальному процесі інформаційно-комунікаційних технологій. Представлені у посібнику проекти засвідчили, що на уроках із застосуванням інформаційних технологій учні отримують можливість випробувати себе в новому виді діяльності, що спонукає їх до самореалізації через творчість і спілкування.

На думку автора, у навчальному мультимедійному проекті важливо визначити проблему, яка стимулювала б учнів до роботи, здійснити свій вибір ідей, працювати в атмосфері співпраці та взаємовигідного партнерства, бо успіх кожного – це успіх усіх. Саме тому важливим є добір тем для підготовки проектів. Теми повинні бути цікавими для учнів і водночас мають забезпечити виконання навчальної програми. Перевагу варто надавати творчо та практично орієнтованим проектам, тому що найбільший ефект мають ті проекти, у ході яких учні роблять власні відкриття. Робота з підручником, словниками, спеціальною літературою, Інтернет-статтями дає можливість дитині зазирнути у глибину явища, розповісти про нього своїм однокласникам. Працюючи над проектом, учні вчаться оперувати уже знайомою інформацією у нових умовах, аналізувати та порівнювати її, висувати власні гіпотези та відстоювати їх, робити висновки на підставі власних досліджень. Виконуючи завдання у межах проекту, учні удосконалюють навички аналізу при виділенні основних понять, вміння усно та письмово висловлювати власні оцінки щодо прочитаного, особистісно-творчо його переосмислювати. Під час захисту своїх досліджень школярі набувають вмінь аргументовано доводити власну думку, правильно використовувати цитування та посилання на друковані джерела та інтернет-видання, ілюструвати ідеї, думки, дослідження, висновки.

Творчі ресурси кожної дитини величезні, тож завдання вчителя-словесника — створити належні умови для якісної їх реалізації, привчити дитину до систематичного творчого осягнення дійсності засобами рідного слова. Щоб сповна розвинути мовні й мовленнєві здібності школярів, привчити їх до словотворчості й збагатити їх успішним власним досвідом використання мови, а також вгамувати творчі запити креативних дітей, реалізувати їхні можливості, на думку автора, учитель повинен опановувати нові віртуальні освітні середовища і переходити до технологій Web 2.0, що відкривають словесникам перспективи виявити власну методичну неординарність та творчий потенціал учнів. Саме тому Н.О.Саприкіна звертається до технологій Web 2.0, які дозволяють врахувати інтереси, суб’єктивний досвід учнів, сприяють особистій реалізації у різних видах інноваційної діяльності, а також створюють умови для повноцінного виявлення та відповідного розвитку особистісних функцій.

У посібнику автор представив технологію використання контенту сервісів Web 2.0 на уроках української мови, що забезпечують позитивну динаміку розвитку образного мислення школярів.  1. На мотиваційному етапі вчитель, з’ясовуючи емоційний настрій учнів, пропонує створити візуальну поезію, поетичний калейдоскоп чи текст із квітів, в яких діти висловлюють своє побажання, настрій.

  2. На етапі актуалізації суб’єктного досвіду предметом для створення проблемних ситуацій слугує плейкаст-провокація чи плейкаст-гіпотеза.

  3. На етапі вивчення нового матеріалу соціальні сервіси Web 2.0 сприяють реалізації інтелектуального й особистісного потенціалу дитини в предметній діяльності (за допомогою тексту, музики, малюнків, графіки, анімації). Зміст сервісів Web 2.0 стає об’єктом лінгвістичного дослідження, стилістичного експерименту, спостереження над мовними явищами, редагування, аудіювання, конструювання.

  4. На рефлексивно-оцінювальному етапі, з’ясовуючи результативність роботи на уроці, учитель пропонує написати у блозі (мережевому щоденнику) текст-відповідь.

Соціальні сервіси збереження мультимедійних ресурсів, мережеві щоденники (блоги), соціальні пошукові системи, Wiki-wiki стають на уроках української мови та літератури засобом унаочнення явищ, що вивчаються, інструментом активізації розумової діяльності учнів, джерелом збагачення словника і граматичної будови мовлення, сприяють розширенню кругозору школярів, розвитку творчості, інноваційного мислення учнів, за їх допомогою діти отримують можливість самостійно здобувати нові знання.

Представлений у посібнику досвід засвідчив, що застосування інформаційних технологій у навчальному процесі сьогодні стає життєвою потребою, оскільки діяльність у цих технологіях створює розвивальне середовище, що формує соціальні вміння, навички та сприяє набуттю навчального та життєвого досвіду.Турчинська Світлана Давидівна, вчитель Рівненської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №1 Рівненської міської ради
ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК

«ЕЛЕКТРОННИЙ ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС З МАТЕМАТИКИ»
Сьогодні великої актуальності набуває вирішення проблеми впровадження у педагогічну практику нових комп’ютерно орієнтованих методичних систем навчання. Реалізовуючи інноваційну модель «1 учень-1 комп’ютер» навчання на уроках математики, автор проектує уроки, на яких змінюється сама технологія надання освітніх послуг через зміну акцентів у роботі як вчителя, так і учнів, гармонійно поєднуються традиційні форми та методи роботи із сучасними педагогічними, інформаційно-комунікаційними та дистанційними технологіями. Автор працює над розробкою власного електронного контенту: інтерактивні тренажери, навчально-контролюючі тести, інтерактивні кросворди та ігри, комп’ютерні презентації.

Цифровий електронний ресурс «Дистанційний курс з математики для 5 класу «Десяткові дроби» був апробований у Рівненській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1.

Створення електронного дистанційного курсу з математики для 5 класу «Десяткові дроби» дає можливість у досягненні наступних педагогічних цілей:


 • Підтримка групових та індивідуальних форм вивчення математики.

 • Створення комфортних умов комп’ютерної підтримки традиційних і новаторських технологій навчання математики.

 • Підвищення пізнавального інтересу учнів до вивчення математики.

 • Забезпечення диференційованого підходу до вивчення математики.

 • Формування практичних навичок розв’язування вправ та задач практичного характеру.

 • Структуризація змісту навчання математики.

 • Можливість реалізувати на практиці особистісно орієнтований підхід до навчання.

Електронний дистанційний курс призначений для самостійного вивчення теоретичного матеріалу з теми «Десяткові дроби», має гіпертекстову основу, що дозволяє працювати за індивідуальною освітньою траєкторією. Електронний посібник містить структурований навчальний матеріал у вигляді послідовності інтерактивних уроків, що включають не тільки текст, але й мультимедійні додатки. Гіпертекстова структура дозволяє визначити зручний темп роботи й спосіб викладу матеріалу, що відповідає психофізіологічним особливостям його сприйняття.

Електронний підручник може бути використаний учнями та вчителями загальноосвітніх навчальних закладів для підготовки та проведення уроків математики у 5 класі з метою формування та закріплення навичок розв’язування вправ, передбачених програмою; проведення контролю знань; організації та проведення індивідуальних та факультативних занять; дистанційного навчання.

Курс розроблений у програмі Power Point, що дозволяє працювати з посібником на будь-якому ПК. Матеріали представлено у вигляді зв’язаних гіперпосиланнями демонстраційних динамічних мультимедійних презентацій з аудіосупроводом, інтерактивних тренажерів, навчальних та контролюючих тестів, з якими можна працювати як на уроках, так і вдома.

Системні вимоги для роботи електронного дистанційного курсу «Десяткові дроби»: операційна система Windows XP,Windows 2003, Windows Vista, Windows 7. Пакет програм Microsoft Office PowerPoint 2007 із увімкненими макросами.

Програмний комплекс створює комп’ютерну підтримку для вивчення курсу математики у 5 класі з теми «Десяткові дроби». До складу дистанційного курсу входить 5 уроків, кожен із яких розкриває конкретну тему згідно з навчальною програмою та містить засоби для пояснення необхідної теми: малюнки, схеми, анімації, дикторський супровід тощо. Для перевірки знань передбачені контрольні запитання, завдання, інтерактивні тренажери, тести.

1. Десятковий дріб. Уявлення про десяткові дроби.

1.1. Пояснення нового матеріалу.

1.2. З історії десяткових дробів.

1.3. Навчальний тренажер.

1.4. Тестування №1. 1. Порівняння десяткових дробів.

2.1. Пояснення нового матеріалу.

2.2. Навчальний тренажер.

2.3. Тестування №2.


 1. Округлення десяткових дробів.

3.1. Пояснення нового матеріалу.

3.2. Навчальний тренажер.

3.3. Тестування №3.


 1. Додавання і віднімання десяткових дробів.

4.1. Пояснення нового матеріалу.

4.2. Навчальний тренажер.

4.3. Тестування №4.

5. Контрольний тест.Використання цифрового електронного ресурсу «Дистанційний курс із математики для 5 класу «Десяткові дроби» сприяє розвитку інтересів учнів до вивчення предмета, підвищує ефективність їх самостійної роботи та впливає на якість формування практичних умінь і навичок розв’язування вправ та задач, підвищує рівень зацікавленості в навчанні, бажання досягти високих результатів.

Редкодубська Світлана Мирославівна, вчитель Костопільської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №4 Костопільської районної ради
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

«ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

У РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ»
У методичному посібнику автор розглядає актуальну проблему застосування інформаційних технологій у роботі вчителів свого фаху.

Шкільний курс біології і його викладання мають ряд істотних особливостей, які утруднюють навчання. Його специфіка полягає у тому, що він вимагає забезпечення наявності значної кількості наочного матеріалу. Дана проблема може бути вирішена за допомогою використання цифрових освітніх ресурсів – відеофільмів, анімаційних моделей, схем, малюнків, комп’ютерних лабораторних практикумів тощо. Вони дають змогу повністю показати різноманітність тваринного та рослинного світу, особливості його будови, розвитку, механізми протікання і цілісності біологічних процесів. Використання мультимедійних ресурсів дозволяє забезпечити максимальний ефект навчання, оскільки при цьому навчальна інформація представлена у різних формах та має комплексний вплив на учня.

Мета посібника – ознайомлення вчителів з можливостями використання мультимедійних засобів навчання, обґрунтування доцільності використання інформаційних технологій при викладанні біології, дослідження процесу підготовки вчителя до роботи із сучасними засобами інформаційно- комунікаційних технологій.

У представлених розробках уроків біології автором запропоновані способи використання програмних мультимедійних презентацій, методичні прийоми для застосування інформаційних ресурсів на різних етапах навчальних занять.

Учителем пропонуються приклади використання інформаційних ресурсів (електронних підручників, мультимедійних презентацій, відеофрагментів, анімаційних моделей біологічних процесів та об’єктів) у поєднанні з інтерактивними методами навчання на уроках різних типів.

До структури посібника входять 5 розробок уроків біології у 8-9 класах.

У поданих розробках уроків автор пропонує методику використання презентацій на різних етапах уроку:


 • на етапі актуалізації знань презентації мають містити ряд послідовних запитань (проблемних, ключових), форми перевірки знань учнів;

 • під час вивчення нового матеріалу демонструється зміст, який передбачає всі можливості мультимедійних презентацій із залученням зорової пам’яті;

 • на етапі узагальнення знань у презентацію включаються графіки, діаграми, таблиці, схеми;

 • на етапі закріплення знань і вмінь учнів фрагменти презентацій, що демонструвалися на попередніх уроках, після перегрупування можливо застосовувати для проведення порівняння та аналізу;

 • як форму домашнього завдання, до якого школярі добирають фотографії, тези та декілька узагальнюючих запитань.

Доцільно використовувати презентації з біології при проведенні заочних екскурсій. Наслідками їх застосування є емоційна забарвленість уроків, полегшення процесу засвоєння матеріалу, підвищення інтересу до предмета.

У посібнику автором представлені понад 20 відеофрагментів біологічних процесів та анімаційних моделей об’єктів, запропоновані розділи навчальної програми, під час вивчення яких доцільне їх використання. У якості ілюстрації прийомів роботи він пропонує приклади завдань до відеофільмів: • складіть запитання до фрагмента;

 • розпізнайте систематичну групу організму, демонстровану на відеоролику;

 • визначте відмінності у поведінці (будові, процесах життєдіяльності) демонстрованих живих об’єктів;

 • побудуйте послідовність етапів спостережуваного біологічного процесу.

У методичному посібнику вчителем представлений перелік відеофільмів медіатеки кабінету біології. За допомогою створеної колекції відеофрагментів, науково-популярних відеофільмів із біології можна проводити як традиційні, так і нетрадиційні форми навчальних занять: практикуми, уроки-дослідження, інтелектуальні змагання, інтерактивні подорожі, відеолекторії, відеоекскурсії.

У посібнику запропоновані тематичні розділи шкільного курсу біології діючої навчальної програми, при вивченні яких учителями біології можна використовувати відеофрагменти. Вони дозволяють демонструвати біологічні процеси та явища у динаміці, розглядати об’єкти живої природи, які неможливо досліджувати в умовах шкільного кабінету. Використання аудіовізуальних матеріалів на уроках і у позаурочний час сприяє розвитку просторової уяви, спостережливості, вмінь порівнювати, узагальнювати, робити висновки, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, формувати навички пошуково- дослідницької роботи.

Матеріали даного посібника можуть бути використані вчителями біології загальноосвітніх навчальних закладів для підготовки, проведення уроків та організації позакласної роботи. Наведені приклади застосування відеофрагментів допоможуть урізноманітнити співпрацю з учнями на уроках, підвищать інтерес до вивчення складних біологічних процесів та сприятимуть ефективності засвоєння навчального матеріалу.


ЗМІСТ


Науково-теоретична частина
Вєтров Іван Васильович

Інноваційні здобутки освітян Рівненщини


Віднічук Микола Антонович, Мельник Надія Адамівна

Нові форми впровадження і поширення педагогічного досвіду як важлива умова створення інноваційного освітнього середовища


Гавлітіна Тетяна Миколаївна

Педагогічний досвід як продукт пошуково-експериментальної діяльності педагогів-новаторів


Гуменюк Віра Василівна

Експертна оцінка та інноваційний розвиток професійного потенціалу педагогічних працівників у системі науково-методичної роботи


Пальчевський Степан Сергійович, Ковбасюк Тетяна Леонідівна

Акмеологічні детермінанти в освітній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів Рівненщини


Коновальчук Іван Іванович

Технологічні засади реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах


Щоголєва Людмила Олександрівна

Педагогічний досвід та інновації: спільне і відмінне


Даценко Олександр Васильович

Інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи з учителями географії


Вознюк Галина Федорівна

Управління інноваційними процесами в загальноосвітніх навчальних закладах Дубенського району


Пасічник Олеся Борисівна

Педагогічний досвід: інноваційні форми впровадження та поширення в навчальних закладах та освітніх установах


Половенко Олена Вікторівна, Трубіна Валентина Геларіївна

Регіональна модель науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в кіровоградській області: інноваційні підходи


ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
Лаба Наталія Георгіївна

Серія посібників інтегрованих занять «Входимо в світ. Відкриваємо світ. Перетворюємо світ»


Панасюк Ірина Леонідівна

Електронний посібник «чарівний комп’ютер»


Магдич Світлана Володимирівна

Серія посібників «Космічна мандрівка»


Творча група педагогів Рівненського дошкільного навчального закладу № 44

Художньо-естетичний розвиток дітей раннього віку


Творча група педагогічних працівників ДНЗ № 40, м. Рівне

Методика розвитку мислення, мовленнєвої компетентності та музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку


Андрощук Ірина Миколаївна

Використання казкотерапії у розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку


ПОЧАТКОВА ОСВІТА
Ляхович Лариса Хомівна, Ковальчук Надія Василівна

Початкова школа і дитяча обдарованість


Сидорчук Раїса Михайлівна

Проектні дні-презентації в початковій школі


Джус О.В., Кухаренко О.Ф., Козлюк В.М., Осолінська О.В., Міхновець Т.В., Федорчук А.О., Чужда М.В., Томчук Н.О.

Від школярика до чемпіона: навчальний посібник


Учителі кафедри початкового навчання Демидівського НВК

«ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей» Демидівського району

Крок назустріч здоров’ю


Творчий колектив учителів кафедри прогімназійних класів Радивилівського НВК «Школа №1-гімназія»

Уроки читання в початкових класах із мультимедійними презентаціями


Барабаш С. І.

Граючись, навчаємось. Електронний посібник дидактичних ігор з презентаціями для уроків математики та позакласної роботи в початкових класах


ФІЗИКА
Левшенюк Ярослав Філімонович

Фізика - 10 (комплект навчально-методичних посібників)


Шевчук Сергій Володимирович

Експериментальні мініатюри


Павлушенко Михайло Федорович

Домашні практичні роботи


Романчук Катерина Геннадіївна

Світлові явища. 7 клас (робочий зошит)
Крук Ганна Василівна

Формування ціннісного ставлення до свого здоров’я на уроках математики та фізики


Ковальчук Іван Віталійович

Елементи біофізики


ГЕОГРАФІЯ
Чернуха Віра Антонівна

Навчально-методичний комплекс «Методичні засади забезпечення практичної спрямованості шкільної географічної освіти шляхом використання шкільного географічного майданчика»


Барда Ольга Віталіївна

Методичний посібник «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках географії» (за результатами роботи творчої групи)


Данилішина Інна Володимирівна

Методичний посібник «Рідний край Рівненщина»


Парфенюк Ольга Володимирівна

Методичний посібник «Турнір як особлива форма організації позакласної роботи з географії»


Талах Світлана Григорівна

Методичний посібник «Все для завідувача кабінету географії»


Марців Ольга Іванівна

Методичний посібник «Вчимо столиці легко, швидко і назавжди»


ІНФОРМАТИКА
Яремов В.А., Яремова З.З.

Методичний посібник «Основи програмування мовою паскаль» (опорні конспекти)


Побережник Ольга Ігорівна

«Крокуючи до олімпіадних вершин» (олімпіадні завдання з програмування)


Гончарук Ігор Петрович, Грицюк Олександр Вікторович, Немоловський Микола Вадимович, Петренчук Тарас Васильович

«10 кроків з інтернетом»


Галабурда Тетяна Олександрівна

«Комп’ютер і дитина: переваги і недоліки»


Федорова Ірина Іванівна

«Інформатика. веселі вправи»


Атаманчук Юлія Віталіївна

«Цікавий гравіккон з інформатики. 9 клас»


СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА
Нагорна Ольга Борисівна

Фізична реабілітація дітей раннього віку із синдромом розладу рухових функцій


Михальчук Світлана Леонідівна

Сільськогосподарська праця


Авторський колектив учителів-логопедів Центру РПРСА «Пагінець», м. Рівне

Навчалочка


Авторський колектив педагогів Рівненського навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина»

Психолого-педагогічні засади комплексної реабілітації дітей з особливими потребами


Федоркович Наталія Іванівна

Чи можуть випускники школи-інтернату стати успішними особистостями


Юхимчук Ганна Андріївна

Метод проектів у вихованні молодших школярів


ХІМІЯ
Доридор Ольга Іванівна, Музика Василь Михайлович

Хімія (посібники для 7-11 класів, рівень стандарту)


Сусь Н.Б., Куцак С.О., Дембицька С.Ф.

Дослідницький проект як спосіб організації урочної та позаурочної роботи з хімії


Гупаленко Галина Степанівна

Безпека харчування


Рачинська Інга Миколаївна

Технологія формування та розвитку критичного мислення на уроках хімії


Войтович Лариса Іванівна

Хімія і коштовні камені та метали


Килюшик Галина Володимирівна

Організація самостійних робіт з хімії умовах «м’якої диференціації»


МАТЕМАТИКА
Турчинська Світлана Давидівна

Електронний посібник «Комп’ютерно орієнтований урок математики.

Комплекс навчально-контролюючих програм для 5 класу «Математичний тренажер»

Барановська Оксана Андріївна, Кордиш Тамара Георгіївна,

Костюк Алла Василівна

Дидактичні матеріали з алгебри та геометрії для 8 класу (поглиблене вивчення математики)


Лесько Тетяна Василівна

Авторська розробка стереометричних моделей та їх використання на уроках геометрії в 9-10 класах


Сенюк Ольга Борисівна

Навчально-методичний посібник «Взаємозв’язок теорії з практикою

при вивченні математики»

Матласевич Ольга Василівна

Методичний посібник «Розв’язування комбінаторних задач у 5 – 9 класах»


Васильчук Оксана Вікторівна

Посібник «Розвиток творчої особистості на основі компетентнісного підходу до навчання та позакласної роботи»


ЕКОНОМІКА
Зінчук Л.Ф.

Методичний посібник «Статистично-аналітичний огляд

ринку праці та регулювання доходів через соціальний захист населення»

Шеремета М.Ф.

Методичний посібник «Уроки економіки з використанням

комп’ютерних технологій»

Осніцька Наталія Олександрівна

Робочий зошит-практикум «Основи економіки. 7 клас»


Ондрей Лариса Анатоліївна

Методичний посібник «Тиждень економіки»


Харів Богдан Ярославович

Теоретичний та практичний аспекти вивчення теми «Ринкові структури» в шкільному курсі економіки (профільний рівень)


Парфенюк Наталія В’ячеславівна

Робочий зошит з економіки. Тема «Раціональна поведінка споживача»


ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
Гончаров Олександр Олександрович

Методичний посібник «Проблематика мультимедійного супроводу викладання предметів природничо-математичного циклу» з інтерактивним мультимедійним комплексом


Павлунь Лариса Олексіївна

Електронний посібник «Історія в особах. 5 клас»


Головач Маргарита Василівна

Мультимедійний підручник «Електронна енциклопедія першокласника»


Саприкіна Наталія Олександрівна

Методичний посібник «Використання web 2.0 на уроках української мови та літератури як засобу навчальної діяльності»


Турчинська Світлана Давидівна

Електронний посібник «Електронний дистанційний курс з математики»


Редкодубська Світлана Мирославівна

Методичний посібник «Використання інформаційних технологій

у роботі вчителя біології»
Науково-методичне виданняПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД

ЯК ФАКТОР ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УСТАНОВАХ

І ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ:

ВЕКТОРИ ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Тематичний збірник праць

засідання Всеукраїнської школи новаторства керівних,

науково-педагогічних і педагогічних працівниківпіслядипломної педагогічної освіти
Рівне – 2012
Каталог: method kabinet -> biblioteka.php -> %D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 -> Національне виховання учнів: регіональний аспект (з досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закладів Рівненської області) Частина ІІ рівне – 2012 ббк 74. 200
biblioteka.php -> Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський
biblioteka.php -> Гуманістично-психологічний підхід в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами
biblioteka.php -> Тематичний інтернет-навігатор
biblioteka.php -> Метод проектів: сутність та умови застосування
biblioteka.php -> "Із Кобзарем у серці" (Розвиток інтересу школярів до вивчення життя і творчості Т. Г. Шевченка засобами літературного краєзнавства)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка