Національна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації РівненськийСторінка8/29
Дата конвертації23.10.2016
Розмір4.65 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Громовий В. Біла книга (Сили змін та вектори руху до нової освіти України) [Електронний ресурс] / В.Громовий. - Режим доступу: www.khpg.org.

2. Даниленко Л. Менеджмент інновацій в освіті / Л.Даниленко. - К.: Шк. світ, 2007.

3. Даниленко Л. Інноваційний освітній менеджмент: навч. посібник / Л.Даниленко. - К.: Главник, 2006.

4. Паламарчук В. Педагогічні інновації: міфи та реальність / В.Паламарчук //Директор школи, ліцею, гімназії. - 2002. - №3. - С. 36-41.

5. Педагогічний словник / [за ред. М.Д. Ярмаченка]. - К.: Пед. думка, 2001. - С.225.

6. Передовий педагогічний досвід: теорія і методика / за ред. Л.Л.Момот. - К., 1990.

7. Химинець В. Інноваційна освітня діяльність / В.Химинець. - Тернопіль: Мандрівець, 2009.Даценко Олександр Васильович, методист РМК відділу освіти Олександрійської РДА

Кіровоградської області
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З УЧИТЕЛЯМИ ГЕОГРАФІЇ
Тільки творчий креативний підхід

уможливлює бачення нового в звичному
Здійснення повноцінних результативних змін у діяльності загальноосвітньої школи неможливе без високого рівня науково-методичного забезпечення і стабільно творчо працюючих педагогічних працівників. Тому питання підвищення їх кваліфікації, вдосконалення майстерності, впровадження у масову практику сучасних досягнень психологічно-педагогічної науки та педагогічного досвіду залишається пріоритетним.

У Положенні про районний (міський) методичний кабінет (центр) чітко зазначено, що «діяльність методкабінету (центру) здійснюється за такими основними напрямами: науково-методичне забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти; трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів району (міста); інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук».

Необов’язковим є неухильне дотримання у науково-методичній роботі рецептів та процедур, якими б доцільними на перший погляд вони не були. Можливі й нові вирішення традиційно відомих проблем; якщо управління творче, що буде сприяти системному розвиткові методичної роботи.

Методична робота як система (рис.1) являє собою цілісний, закономірно побудований динамічний об’єкт, в якому установлений порядок взаємопов’язаних і взаємодіючих складових елементів, що утворюють її внутрішню структуру.Методист сьогодні організатор системи методичної роботи з учителями – насамперед конструктор, проектант системи. Якщо:

 • бачення методичної роботи як системи – це бачення її не тільки як цілого, але і в елементарному складі,

 • бачення методичної роботи як системи – це бачення її сукупності взаємопов'язаних взаємодіючих елементів,

 • бачення методичної роботи як системи – це бачення її як цілісного утворення,

то основні зусилля методиста – організатора системи методичної роботи – повинні бути спрямовані на забезпечення зв'язків між елементами, що її складають.

Організація науково-методичної роботи здійснюється за такими основними напрямками:

  1. Орієнтація на прийняття нових стилів діяльності в сучасних умовах, зміна традиційного педагогічного мислення (перехід у позицію тьютора, розвиток мобільності педагогів , системи освіти району).

  2. Упровадження мережевої організації методичної роботи за рахунок цілеспрямованого залучення освітніх, інформаційних, методичних, інноваційних, кадрових, консультаційних ресурсів суб'єктів освітнього простору.

  3. Створення єдиного інформаційного методичного простору району.

  4. Дисемінація (розповсюдження) педагогічного досвіду через широке залучення постачальників освітніх послуг.

  5. Розширення спектра надання освітніх послуг у системі додаткової професійної освіти.

  6. Розширення спектра консалтингових послуг у методичній роботі.

  7. Формування суб'єктної позиції педагогів у підвищенні кваліфікації.

  8. Підготовка до реалізації освітнього стандарту другого покоління, освоєння технології компетентнісного підходу і сучасних освітніх технологій.

Основні завдання:

1. Розуміння методичної служби як системи взаємодії пов'язаних один з одним підструктур.

2. Організація методичної служби на умовах мережевої взаємодії. 

3. Побудова діяльності ресурсних центрів за принципом тьюторіального супроводу.

4. Створення різнорівневої районної методичної служби.

5. Використання технології педагогічного проектування.

6. Реалізація нових підходів до підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

7. Використання віртуальних форм роботи з педагогами.

8. Створення банків педагогічної інформації.

9.Формування експертного співтовариства району, проведення методичного аудиту.

10. Організація методичного консалтингу.

11. Створення позитивного іміджу методичної служби.Метою науково-методичної роботи з учителями географії в Олександрійському районі є забезпечення умов для формування особистості педагога через створення наукового простору, системи інформаційного забезпечення. Реалізація поставленої мети вимагає забезпечення модернізації всієї науково-методичної роботи з використанням новітніх технологій і активне використання їх під час проведення методичних заходів та виконання педагогічних проектів, які включають розробку ефективних методик використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки професійно компетентного фахівця.

Науково-методична підтримка професійної діяльності вчителів географії в Олександрійському районі – процес керований, РМК цілеспрямовано бере на себе функції координатора роботи всіх колективних методичних форм.Склалася певна структура цієї діяльності. У районі працює 9 методичних формувань, а саме:

 • РМО вчителів природничого циклу з проблеми «Підвищення ефективності та якості природничої освіти шляхом упровадження сучасних форм організації навчальної діяльності учнів»;

 • творча група вчителів географії з проблеми «Використання ІКТ на уроках географії»;

 • міжпредметна творча група вчителів географії та української мови і літератури з проблеми «Роль географічного і літературного краєзнавства в процесі вивчення рідного краю»;

 • клуб учителів географії «Рідний край» з проблеми «Краєзнавча позакласна робота – завершальний етап формування географічних знань у школярів»;

 • семінар-тренінг «Європейська студія» з проблеми «Роль географічної освіти в процесі соціалізації особистості шляхом орієнтації на європейський вимір»;

 • постійно діючий консультпункт з проблеми «Здійснення диференційованого підходу до вибору змісту і форм навчання при викладанні географії в допрофільних і профільних класах»;

 • постійно діючій консультпункт з проблеми «Розвиток творчої активності учнів, стимулювання участі у конкурсах, олімпіадах, науково-дослідній роботі»;

 • творча лабораторія вчителів географії з проблеми «Інформаційне забезпечення навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах».

Методичне об’єднання вчителів географії існує на постійно діючій основі і є ключовою організаційною формою методичної роботи. Поширені активні та інтерактивні методи проведення занять, тренінги, рольові та ділові ігри. Особливе місце на заняттях відводиться формуванню вмінь і навичок роботи з інформацією, моделюванню систем інформаційного забезпечення, роботі з персональним комп'ютером тощо.

Творча група вчителів географії прогнозує свої дослідження згідно з планом роботи на рік. Проблема, над якою працює творча група, — «Використання ІКТ на уроках географії». Процес формування та розвитку методичної роботи актуалізує роз­робку підходів до використання потенціалу нових ін­формаційних технологій для розвитку та становлен­ня особистості педагога, підвищення рівня його креативності, розвитку здібностей до альтернативно­го мислення.

Семінар-тренінг «Європейська студія». Це один із підрозділів методичної роботи з учителями географії. Працює над проблемою «Роль географічної освіти в процесі соціалізації особистості шляхом орієнтації на європейський вимір». Метою роботи семінару-тренінгу є визначення концептуальних підходів упровадження знань про ЄС шляхом використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.

Клуб учителів географії «Рідний край». Уже кілька років учителі географії працюють за проектною технологією, яка сприяє самовдосконаленню вчителя, орієнтує його на самостійну роботу, на творчий підхід до вирішення певної проблеми, дає можливість створити власний проектний продукт. Прикладом одного із таких довготривалих педагогічних проектів є робота вчителів географії Олександрійського району у проекті «Використання власних польових досліджень учителя на уроках та позакласних заходах». Мета проекту — набуття, збирання, узагальнення матеріалів та впровадження результатів польових досліджень у практику.

Міжпредметна творча група вчителів географії та української мови і літератури. З вересня 2011 року в районі працює міжпредметна творча група вчителів географії та української мови і літератури з проблеми «Роль географічного і літературного краєзнавства в процесі вивчення рідного краю». Педагоги готують та презентують міжпредметні навчальні проекти «Моя мала батьківщина» (географічний опис + топоніміка населених пунктів).

Із 2011-2012 навчального року в районі працює творча лабораторія вчителів географії з проблеми «Інформаційне забезпечення навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах». Членами творчої лабораторії розробляються інформаційні паспорти навчальних тем з географії 6, 8, 10 класів. Метою роботи творчої лабораторії є забезпечення послідовного формування в школі нових інформаційних фондів, упровадження в навчальну практику нових видів інформації і форм її подачі.Використання інформаційно-комунікаційних технологій: вимога часу.

Використання ІКТ у науково-методичній роботі з учителями географії відбувається у напрямках: • Розвиток ІКТ компетентності вчителів географії й учнів і впровадження нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес.

 • Робота методичних формувань та впровадження педагогічного досвіду.

 • Використання ІКТ у безпосередній діяльність методиста (звітність, написання довідок, пошук інформаційних ресурсів, підготовка презентацій, робота з базами, з електронною поштою тощо).

Розвиток ІКТ компетентності вчителів географії й учнів та впровадження нових інформаційних технологій у навчально-виховний процес.

Нині важливою проблемою є допомога вчителям географії в оволодінні комп’ютером. Уміння ефективно користуватися комп’ютерною технікою є важливим етапом у реалізації завдань з упровадження інформаційних технологій. Тому в районі продовжується робота з навчання педагогічних працівників ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні географії.

Учителі географії у своїй роботі користуються різними програмами Microsoft Office: Microsoft Power Point, Microsoft Excel, Microsoft Word. Наприклад, працюючи з програмою Microsoft Power Point, вчителі створюють та використовують мультимедійні презентації під час вивчення природних об'єктів і явищ, використовуючи Microsoft Excel, можна перевірити знання учнів тощо.

Великі можливості для самоосвіти вчителів географії надає Інтернет. Учителі в своїй роботі користуються сервісами Google: пошук Google (http://www.google.com.ua/), веб-середовище для ведення блогів (http://www.blogger.com), карти Google (http://maps.google.com/), перекладач Google (http://translate.google.com/), пошта (gmail.com http://mail.google.com/), сайти Google (http://sites.google.com/); інтернет-проектом Вікіпедія (http://Wikipedia.org).

У зв’язку з широким упровадженням в освіту інформаційних технологій, одним з основних завдань, що стоять перед школою сьогодні є формування інформаційної культури сучасних школярів.

У закладах освіти району використовуються:

1.Педагогічні програмні засоби (ППЗ).

2. Цікавий інформаційний матеріал та відеофрагменти.

3. Електронні книги, атласи тощо.

Навчальна інформація, що міститься в усіх мультимедійних програмах, є допоміжним матеріалом для формування географічних знань.Робота методичних формувань та впровадження педагогічного досвіду.

Робота з учителями географії щодо викорис­тання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі проводиться на базі районного методичного кабінету під час проведення різнопланових науково-методичних заходів.

У районному методичному кабінеті розроблено портфоліо (паспорт вчителя), що включає дані про вчителя (проблема, кредо, тощо), розробки уроків та позакласних заходів з використанням ІКТ.

Використання ІКТ у безпосередній діяльність методиста (звітність, написання довідок, пошук інформаційних ресурсів, підготовка презентацій, робота з базами, з електронною поштою тощо). Не секрет, що протягом навчального року комп’ютер допомагає систематизувати матеріали (протоколи засідань методичних формувань, довідки, звітність), зберігати їх у папках, накопичувати методичні документи; відслідковувати успішність учнів, оцінювати творчі досягнення вчителів географії, біології, хімії, створювати портфоліо.

Для удосконалення системи науково-методичної роботи з педагогічними працівниками створено сайт методиста ГеоБіоХім (http://geobiohim.edukit.kr.ua/), що дозволяє усім педагогам постійно контактувати з методистом, одержувати консультації.

А що далі? Плануємо і надалі здійснювати підготовку керівників, вчителів і учнів до набуття ними практичних навичок роботи в новому інформаційному середовищі, розміщувати розроблені вчителями навчальні матеріали на сайтах «ГеоБіоХім».

Методична робота вчителів географії вносить свою частку до цілісної системи методичної роботи в районі. При цьому враховується відповідність змісту і форм роботи потребам і можливостям педагогічних працівників, науково-обґрунтованого управління методичної роботи сучасним вимогам освітнього процесу для досягнення оптимальних результатів.

Підсумки методичної і дидактичної діяльності вчителів підводяться в ході щорічних виставок «Творчі сходинки». Під час виставок виокремлюються кращі посібники і програми з науково-методичного забезпечення регіонального компонента освіти, впровадження в навчальний процес інформаційних та особистісно зорієнтованих технологій.

Отже, пропонована модель організації методичної роботи з учителями географії та керівниками ЗНЗ є орієнтовною, тому до неї можуть вноситися, у міру вдосконалення досвіду, необхідні зміни чи уточнення як усієї системи дій, так і окремих її складових.Вознюк Галина Федорівна, начальник відділу освіти Дубенської районної державної адміністрації
Каталог: method kabinet -> biblioteka.php -> %D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 -> Національне виховання учнів: регіональний аспект (з досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закладів Рівненської області) Частина ІІ рівне – 2012 ббк 74. 200
biblioteka.php -> Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський
biblioteka.php -> Гуманістично-психологічний підхід в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами
biblioteka.php -> Тематичний інтернет-навігатор
biblioteka.php -> Метод проектів: сутність та умови застосування
biblioteka.php -> "Із Кобзарем у серці" (Розвиток інтересу школярів до вивчення життя і творчості Т. Г. Шевченка засобами літературного краєзнавства)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка