Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСкачати 334.27 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації19.11.2018
Розмір334.27 Kb.
#64955
1   2   3   4

Економіка. Економічні науки
105. РА412573 Бабалола Ї .А. Аналіз структури капіталу та ефективності господарської діяльності підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Бабалола Їсау Абіодун ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса, 2015. - 20 с. : табл.
106. РА412569 Возна Л. Б. Регулювання кредитної структури та удосконалення механізму її функціонування в аграрній сфері України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Возна Любов Богданівна ; Львів. нац. аграр. ун-т. - Львів, 2015. - 20 с. : рис., табл.
107. РА412567 Князькова В. Я. Спеціальні режими оподаткування: регуляторні властивості та фіскальні наслідки використання : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Князькова Валентина Яківна ; Черніг. держ. ін-т економіки і упр. - Чернігів, 2013. - 20 с.
108. РА412594 Козубова Н. В. Оцінка потенціалу внутрішнього ринку туристичних послуг : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Козубова Наталія Вікторівна ; Нац. акад. наук України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. - Харків, 2015. - 20, [1] с. : рис., табл.
109. РА412577 Магута Р. М. Активізація контрольної функції держави в умовах фінансової нестабільності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Магута Роман Миколайович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - Київ, 2015. - 19 с. : рис., табл.
110. РА412585 Пудичева Г. О. Управління енергетичним господарством бюджетних та комерційних підприємств на засадах контролінгу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Пудичева Галина Олександрівна ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса, 2015. - 21 с. : рис., табл.
111. РА412578 Шведа Н. М. Формування системи управління машинобудівними підприємствами на засадах бенчмаркінгу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Шведа Наталія Михайлівна ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2015. - 22 с. : рис.
112. ВА788017 Атаманюк Ю. А. Геоекономічний вимір валютно-фінансових відносин України в умовах виходу з системної кризи : [монографія] / Ю. А. Атаманюк. - Київ : Новий друк, 2010. - 207 с. : рис., табл.
113. ВА787917 Безпека праці: освіта, наука, практика : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2014 р. / Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Нац. ун-т цивіл. захисту України ; [редкол.: Мєтєльов О. В. та ін.]. - Харків : Бровін О. В. [вид.], 2014. - 212 с. : рис., табл.
114. ВА787874 Брижань І. А. Управління розвитком промисловості в умовах циклічності економіки: екологічно орієнтований аспект : монографія / Брижань Ірина Анатоліївна. - Полтава : Укрпромторгсервіс, 2014. - 395 с. : рис., табл.
115. ВА787732 Бухгалтерський облік для економістів АПК (Податковий кодекс України) : зб. нормат. док. / Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [уклад.: В. Г. Козак та ін.]. - Київ : КНЕУ, 2013. - 806 с. : табл. - (Сім кольорів обліку ; вип. 7)
116. ВА787734 Бухгалтерський облік для економістів АПК. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Плани рахунків та Інструкція про їх застосування, Методичні рекомендаці з бухгалтерського обліку : зб. нормат. док. / Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [уклад.: В. Г. Козак та ін.]. - Київ : КНЕУ, 2013. - 386 с. - (Сім кольорів обліку ; вип. 5)
117. ВА787733 Бухгалтерський облік для економістів АПК. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, [інші нормативні документи]) : зб. нормат. док. / Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [уклад.: В. Г. Козак та ін.]. - Київ : КНЕУ, 2013. - 356 с. : табл. - (Сім кольорів обліку ; вип. 6)
118. В355531/2 Бухгалтерський облік для економістів АПК. Ч. 2: Бухгалтерський облік оборотних і необоротних активів та витрат підприємства. - 2013. - 489 с. : рис., табл. - (Сім кольорів обліку ; вип. 2)
119. В355531/3 Бухгалтерський облік для економістів АПК. Ч. 3: Бухгалтерський облік власного капіталу і зобов'язань, доходів і фінансових результатів підприємства. - 2013. - 312 с. : рис., табл. - (Сім кольорів обліку ; вип. 3)
120. СО33444 Бюджетний моніторинг: аналіз виконання бюджету за січень - червень 2014 : бюджет. моніторинг / [Зубенко В. В. та ін.] ; Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. (ІБСЕД), USAID від америк. народу, Проект "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження". - Київ : Нора Друк, 2014. - 76 с. : рис., табл.
121. ВА787798 Глобальна економічна динаміка як фактор напруги соціально-політичних процесів: цикли, криза і конфлікти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23-30 жовт. 2014 / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України (Київ), Євро-Середземномор. акад. мистецтв і наук (Афіни) ; [голов. ред. В. В. Олійник]. - Київ ; Афіни : [б. в.], 2014. - 297 с. : рис., табл.
122. ВА787785 Заплотинський Б. А. Управління якістю у сфері телекомунікацій : навч.-метод. посіб. / Б. А. Заплотинський, В. М. Тупкало ; Держ. ун-т телекомунікацій, Каф. менеджменту. - Київ : ДУТ, 2014. - 199 с. : рис., табл.
123. ВА788026 Кізян С. М. Вступ до фаху. Менеджер і команда: теоретичні та практичні аспекти : навч. посіб. для студентів ВНЗ / С. М. Кізян, М. І. Небава, О. О. Адлер. - Київ : Слово, 2014. - 162, [1] с.
124. ВА787877 Лопатинський Ю. М. Розвиток аграрного сектора національної економіки на інституційних засадах : монографія / Лопатинський Ю. М., Кифяк В. І. ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2014. - 246 с. : рис., табл.
125. ВА787861 "Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи", міжнародна науково-практична конференція(3 ; 2014 ; Кременчук).Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи", 30-31 жовтня 2014 р., Кременчук / Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, Ф-т економіки і упр. (Україна) [та ін.] ; [відп. ред. Почтовюк А. Б.]. - Кременчук : КрНУ, 2014. - 272 с. : рис., табл.
126. ВА788024 Міжнародний менеджмент : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [С. М. Синиця та ін.] ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ : ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", 2014. - 335 с.
127. /ВС58731 Моделі бюджетного прогнозування для областей і міст України / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, "Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України", Проект міжнар. техн. допомоги (РЕОП). - Київ : [б. в.], 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)
128. ВА787860 Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16-17 жовт. 2014 р. / Запоріз. нац. техн. ун-т ; [редкол.: Зайцева В. М. та ін.]. - Запоріжжя : ЛІПС, 2014. - 375 с. : рис., табл.
129. ВА787854 Можливості та розвиток сучасного туризму: світовий та національний досвід : монографія / [за заг. ред. В. М. Зайцевої] ; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя : ЛІПС, 2014. - 275 с. : рис., табл.
130. ВА787833 Надьон Г. О. Адміністрування процесу розробки управлінських продуктів підприємства : монографія / Надьон Г. О., Шарко О. Р. - Луганськ : Ноулідж, 2014. - 191 с. : рис., табл.
131. ВС58705 Налог на прибыль: определяем доходы и расходы : практ. рук. - Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2014. - 111 с. - (Библиотека "Баланс" ; № 24, декабрь 2014 г.)
132. ВА788037 Організація праці : навч.-наоч. посіб. для студентів ВНЗ / [Бикова А. Л. та ін. ; за наук. ред. А. Г. Бабенка] ; Дніпропетр. держ. фінанс. акад. - Дніпропетровськ : ДДФА, 2014. - 228 с. : рис., табл.
133. ВА787863 Основи економічних знань : базовий підруч. для студентів ВНЗ неекон. напрямів підгот. / [Павленко А. Ф. та ін. ; за ред. А. Ф. Павленка, В. С. Савчука. Ю. К. Зайцева]. - Харків : Фоліо, 2014. - 762 с. : рис. - (Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів)
134. ВС58720 Основи менеджменту : [підруч. для студентів ВНЗ] / [А. А. Мазаракі та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф., акад. НАПН України А. А. Мазаракі. - Харків : Фоліо, 2014. - 845, [1] с. : рис., табл. - (Базовий підручник для студентів вищих навчальних закладів)
135. ВА787835 Основні напрями розвитку менеджменту організацій і адміністрування : колект. монографія / [Мельник Л. Л. та ін. ; за заг. ред. Сиченка В. В.]. - Павлоград : Арт Синтез-Т, 2014. - 225 с. : рис., табл.
136. ВС58704 Податок на прибуток: визначаємо доходи та витрати : практ. керівництво. - Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2014. - 111 с. - (Бібліотека "Баланс" ; № 24, грудень 2014 р.)
137. ВС58731/CDR1763 Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування : навч. посіб. / [Н. І. Балдич та ін. ; за заг. наук. ред. М. М. Білинської] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, "Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку областей і міст України", Проект міжнар. техн. допомоги (РЕОП). - Київ : К.І.С., 2014. - 198 с. : рис., табл.
138. СО33446 Семінар-Практикум головних бухгалтерів санаторно-курортних закладів, які входять до складу ЗАТ "Укрпрофоздоровниця", 01-05 жовтня 2007 року, м. Ялта / Закрите акціонер. т-во лікув.-оздоров. закл. профспілок України "Укрпрофоздоровниця". - Ялта, 2007. - 153 с. : рис., табл.
139. В355535/1 Системи прийняття рішень в економіці та техніці: від теорії до практики. Т. 1/ [Савчук Л. М. та ін.]. - 2014. - 433 с. : рис., табл.
140. ВА788045 Соціально-економічні аспекти розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ : колект. монографія / Уман. нац. ун-т садівництва, Ф-т економіки і підприємництва ; за ред. Непочатенко О. О. - Умань : Сочінський [вид.], 2015. - 423 с. : рис., табл.
141. /ВА787958 Статистичне моделювання та прогнозування (прикладна частина). - [Харків] : Інжек, [2014]. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)
142. ВА787958/CDR1766 Статистичне моделювання та прогнозування : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Раєвнєва О. В. та ін. ; під. ред. Раєвнєвої О. В.] ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. - Харків : Інжек, 2014. - 576 с. : рис., табл.
143. ВА788046 Стратегічні детермінанти формування стійкого розвитку АПК України : колект. монографія / Уман. нац. ун-т садівництва, Ф-т економіки і підприємництва ; під ред. Нестерчук Ю. О. - Умань : Сочінський [вид.], 2015. - 295 с. : рис., табл.
144. СО33432 Україна. Погляд у 21 століття : можливості для інвестицій та ділового партнерства / [голов. упоряд. Віктор Война ; відп. ред. Тамара Война]. - Київ : Комп'ютерні Системи, 1998. - 543 с. : кольор. іл., табл.
145. ВА787873 Фліссак К. А. Формування коопераційної моделі розвитку білатеральних економічних відносин України і Німеччини : [монографія] / Фліссак Костянтин Андрійович. - Тернопіль : Новий колір, 2009. - 287 с. : рис., табл.
146. ВА787743 Формування економічного потенціалу південного регіону України : монографія / [І. Т. Кіщак та ін.] ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 330, [5] с. : рис., табл.
147. ВА787994 Формування та розвиток системи дорадництва в Україні : монографія / Т. П. Кальна-Дубінюк [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ ; Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2014. - 331 с. : рис., табл.
148. ВА788022 Чинники успішного працевлаштування за фахом : навч. посіб. для студентів ОКР "спеціаліст", "магістр" спец. 7.03050701 і 8.03050701 "Маркетинг", 7.03020301 і 8.03020301 "Міжнародні економічні відносини" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Бойчук І. В., Сухорська У. Р., Полякова Ю. В.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. - 119 с.
149. ВА787869 Чорнодід І. С. Соціальна конкурентоспроможність національної економіки: сутність, показники та чинники забезпечення : монографія / Чорнодід І. С. ; Н.-д. екон. ін-т. - Чернівці : Технодрук, 2014. - 383 с. : рис., табл.


Політика. Політичні науки
150. РА412571 Гатрич В. Р. Європейські та вітчизняні практики формування суспільно-політичного контенту на телебаченні (порівняльні аспекти) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Гатрич Вікторія Русланівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 20 с.
151. РА412580 Матвєєва О. В. Віртуальні спільноти як неурядові актори світової політики : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Матвєєва Ольга Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
152. РА412568 Новоскольцев Г. Б. Політика України в контексті протидії міжнародному тероризму : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Новоскольцев Геннадій Борисович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 20 с.
153. ВА787922 Балей П. Без ідеологічного самодурства : вибране / Петро Балей. - Лос-Анджелес ; Балтимор : Смолоскип, 1992. - II, 765 с. - (Бібліотека "Смолоскипа" ; ч. 64)
154. В345423/Т. 1 Донцов, Дмитро Твори. Т. 1: Геополітичні та ідеологічні праці / упоряд., передмова, комент. О. Баган. - Л. : [б.в.], 2001. - 488 с.
155. ВА787918 Мовчан Ю. Що варто б знати : проблеми укр. національно-державного визволення, подорожні нотатки, портрети, зустрічі та характеристики / Юліян Мовчан. - Торонто : Срібна сурма, 1966. - 398 с. : фотогр.
156. ВА787862 Народний Рух України. Статут / Нар. Рух України. - Київ : [б. в.], 2011. - 54 с.


Держава і право. Юридичні науки
157. РА412584 Василик Ю. Б. Адміністративна відповідальність перевізників за перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Василик Юрій Борисович ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 21 с.
158. РА412574 Гладка Н. М. Правове регулювання вирішення публічно-правових спорів, що випливають із соціальних відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Гладка Наталія Михайлівна ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 20 с.
159. РА412565 Колосінський І. А. Цивільно-правовий статус спеціалізованих іпотечних установ в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Колосінський Ігор Анатолійович ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 19 с.
160. РА412582 Чернетченко О. М. Законність як принцип адміністративної діяльності органів доходів і зборів у податковій сфері : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Чернетченко Олена Миколаївна ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 21 с.
161. ВА787793 "Державне управління і місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення", міжнародна науково-практична конференція(2 ; 2014 ; Рівне).II Міжнародна науково-практична конференція "Державне управління і місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення", 24-25 квітня 2014 року, м. Рівне : зб. тез / Нац. агентство з питань держ. служби [та ін.] ; [редкол.: Мошинський В. С. та ін.]. - Рівне : [б. в.], 2014. - 277 с. : рис., табл.
162. ВА787914 Актуальні напрями правового забезпечення інноваційної та інвестиційної політики в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезпечення інновац. розвитку НАПрН України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [редкол. : С. М. Прилипко та ін.]. - Харків : Право, 2014. - 210 с.
163. ВА788025 Верховенство права у новітніх законодавчих реформах: доктрина та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. (11 груд. 2014 р.) : тези наук. доп. - Київ : [б. в.], 2014. - 176 с. - (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція")
164. ВА787779 Виборче право України : завдання поточ. модул. контролю для студентів спец. 7.03040101 "Правознавство" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Медвідь А. Б.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2012. - 59 с.
165. ВА788008 Гафурова О. В. Соціальний розвиток села в Україні: теорія та практика правового регулювання : монографія / О. В. Гафурова ; [за заг. ред. В. М. Єрмоленка]. - Київ : Ірідіум, 2014. - 478 с.
166. ВА787881 Додін Є. В. Правове регулювання переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон України : монографія / Є. В. Додін, Н. О. Коваль, В. В. Прокопенко. - Чернівці : Технодрук, 2015. - 165 с.
167. ВА787770 Європейські стандарти законотворчої діяльності : [зб. док. : пер. з інозем. мов] / Верховна Рада України, Ін-т законодавства ; [заг. ред. В. О. Зайчука ; упоряд.: О. Л. Копиленко та ін. ; пер.: Л. В. Білоусов та ін.]. - Київ : Парламент. вид-во, 2014. - 382, [1] с.
168. ВА787916 Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листоп. 2014 р.) / Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. К. Ю. Мельника. - Харків : ХНУВС, 2014. - 323 с.
169. ВА787867 Ємець Л. О. Публічне управління неполітичними об'єднаннями громадян (адміністративно-правове дослідження) : монографія / Ємець Леонід Олександрович, Негодченко Олександр Володимирович ; ВНПЗ "Дніпропетр. гуманітар. ун-т". - Дніпропетровськ : Середняк Т. К. : Дніпропетр. гуманітар. ун-т, 2015. - 202 с.
170. ВА787778 Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні : матеріали парламент. слухань у Верховній Раді України 18 черв. 2014 р. / Верховна Рада України, Ком. з питань інформатизації та інформ. технологій ; [редкол.: Омельченко В. П. (голова) та ін.]. - Київ : Парламент. вид-во, 2014. - 194 с. : рис., табл. - (Парламентські слухання)
171. С11468/1 Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави. Ч. 1/ [упоряд. В. В. Клювак]. - 2014. - 191 с. : табл.
172. ВА620860 Збірник матеріалів для спостереження за виборами народних депутатів України / Комітет виборців України. - К. : Факт, 2002. - 212 с.
173. ВА788016 Збірник судових рішень у справах щодо провокації злочину працівниками правоохоронних органів / [упоряд.: С. В. Прийма, С. О. Шульгін]. - Харків : Право, 2015. - 669, [1] с.
174. ВА787749 Кіщак І. Т. Державне та регіональне управління : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / І. Т. Кіщак, В. В. Лагодієнко, Ю. І. Кіщак ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Ф-т економіки. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 287 с. : рис., табл.
175. ВА787748 Кіщак Ю. І. Адміністративне право. Теоретичні засади та практика розгляду звернень громадян : навч. посіб. / Ю. І. Кіщак ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 313 с. : табл.
176. ВА787840 Кудерська Н. І. Право культурної спадщини України. Загальна частина : підручник / Кудерська Надія Іванівна ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. - Київ : НАКККіМ, 2014. - 258 с.
177. ВА788029 Лясковець О. В. Позитивістська парадигма в українській юридичній думці XIX - початку XX сторіччя : монографія / Лясковець Олексій Володимирович, Макушев Петро Васильович ; Дніпропетр. гуманітар. ун-т. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2015. - 180 с.
178. ВА788027 Макаренко Є. І. Вступ до криміналістики : навч. посіб. / Макаренко Є. І., канд юрид. наук, проф. ; ВНПЗ "Дніпропетр. гуманітар. ун-т". - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2014. - 213 с. : іл.
179. ВА788002 "Судова реформа 1864 року в історії українського державотворення", всеукраїнська науково-практична конференція(2014 ; Харків).Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Судова реформа 1864 року в історії українського державотворення", 14 листопада 2014 року / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Укр. Асоц. випускників Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого ; [редкол.: Румянцев В. О. та ін.]. - Харків : Друкарня Мадрид, 2014. - 214 с.
180. ВА620912 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Загальна частина / П. П. Андрушко [та ін.] ; заг. ред. М. О. Потебенько, В. Г. Гончаренко ; Інститут Генеральної прокуратури України, Український інформаційно-правовий центр. - К. : Форум, 2001. - 393 с.
181. В355533/2 Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Т. 2/ [Алєксєйчук В. І. та ін.]. - 2015. - 327, [1] с.
182. ВА787878 Олєйніков Д. О. Строки у новому кримінальному процесуальному законодавстві : наук.-практ. посіб. / Д. О. Олєйніков, М. В. Членов ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Ін-т підгот. юрид. кадрів для Служби безпеки України. - Харків : Право, 2015. - 151 с. - (Бібліотека слідчого)
183. ВА787739 Охорона праці та особиста безпека працівників органів внутрішніх справ : навч. посіб. / [Бадьора С. М. та ін.] ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ : НАВС, 2014. - 293 с. : рис.
184. АО272685 Пам'ятка для засуджених жінок / "Донец. Меморіал", пенітенціар. т-во України ; [упоряд. О. П. Букалов]. - Харків : Права людини, 2014. - 79 с.
185. АО272686 Пам'ятка для засуджених осіб, які хворіють / "Донец. Меморіал", пенітенціар. т-во України ; [упоряд. О. П. Букалов]. - Харків : Права людини, 2014. - 71 с.
186. АО272687 Пам'ятка для осіб, засуджених до довічного позбавлення волі / "Донец. Меморіал", пенітенціар. т-во України ; [упоряд. О. П. Букалов]. - Харків : Права людини, 2014. - 71 с.
187. ВА788009 Полтава К. О. Кримінологічна характеристика та запобігання автотранспортним злочинам, що пов'язані із загибеллю людей або тяжким тілесним ушкодженням, в Україні : монографія / К. О. Полтава ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В. В. Сташиса. - Харків : Право, 2014. - 279, [1] с. : табл.
188. ВА787956/CDR1764 Права і свободи людини і громадянина в Україні (доктрина Європейського суду з прав людини і Конституційного Суду України) : навч. посіб. / [Арнольд Р. та ін. ; вступ. слово і заг. ред. Мартиненка П. Ф., Кампа В. М.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Асоц. суддів Конституц. Суду України. - Київ : Юрінком Інтер, 2013. - 374 с.
189. /ВА787956 Права і свободи людини і громадянина в Україні. - [Київ] : [б. в.], [2013]. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)
190. ВА787870 Правові засади здійснення державного контролю у сільському господарстві України: систематизований збірник нормативно-правових актів : тексти нормат.-прав. актів подані за станом на верес. 2013 р. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [упоряд. : Краснова Ю. А. та ін.]. - Київ ; Ніжин : Лисенко М. М. [Вид.], 2013. - 826 с.
191. ВА787866 Словарь - активатор творческого мышления юриста / подобрал, составил и привел в систему Вячеслав Манукян. - Харьков : Право, 2015. - 686 с. : ил.
192. ВА787913, з дод. CDR1761 Соціально-правовий захист населення: виклики сьогодення : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., [Київ, 6 листоп. 2014 р.] / [за заг. ред. О. М. Котикової, І. М. Ковчиної] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Нац. авіац. ун-т, Wyższa Szkoła Humanitas v Sosnowiec. - Київ : [б. в.], 2014. - 55 с.
193. ВА787876 Теоретичні засади правового регулювання інвестування інноваційного розвитку в Україні : монографія / [С. М. Прилипко та ін.] ; за ред. Р. П. Бойчука ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ прав. забезпечення інновац. розвитку. - Харків : Право, 2014. - 476 с. : рис., табл.
194. ВА787773 Терроризм: определения и сущность : монография / [А. В. Коростиленко и др.] ; под общ. ред. В. В. Крутова, И. И. Мусиенко, В. А. Глушкова ; Нац. акад. Службы безопасности Украины. - Киев : Центр учеб.-науч. и науч.-практ. изд. Нац. акад. СБ Украины, 2014. - 191 с.


Культура. Наука. Освіта
195. РА412592 Задорожна О. Р. Удосконалення теоретичної підготовки спортсменів на етапі попередньої базової підготовки у фехтуванні : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Задорожна Ольга Романівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Львів, 2015. - 20 с. : рис.
196. РА412587 Іонова І. М. Педагогічні умови творчої самореалізації старшокласників у процесі навчальної проектної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Іонова Ірина Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 20 с.
197. РА412575 Климович Я. В. Підготовка вчителя технологій до виховання учнів сільської школи на національно-культурних традиціях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Климович Яна Валеріївна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2015. - 20 с.
198. РА412597 Семеряк З. С. Удосконалення техніко-тактичної підготовленості фехтувальниць-шпажисток на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Семеряк Зоряна Степанівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Львів, 2015. - 20 с. : рис.
199. В353968/4 Адрес детства - Игра. Вып. 4/ [сост.: Г. Мазнева, И. Николаенко]. - 2014. - 71 с. : рис., ноты
200. ВА787838 Александра Николаевна Тюнеева : сб. материалов / Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького ; сост.: Л. В. Арюпина, Л. Н. Бурьян, Т. В. Щурова ; [ред. И. С. Шелестович]. - Одесса : ВМВ, 2012. - 315 с. : ил.
201. ВА787899 Анкетування в школі / [упоряд. Т. М. Гулєвич, Н. М. Омельчук]. - Київ : Ред. газ. з упр. освітою, 2014. - 116, [1] с. : табл. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Директор школи. Бібліотека) (Управління освітою. Бібліотека)
202. ВА787850 Бала Т. М. Чирлідинг у фізичному вихованні школярів : метод. посіб. для вчителів фіз. культури загальноосвіт. навч. закл. / Т. М. Бала, І. П. Масляк ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Харків : Бровін О. В., 2014. - 142 с. : іл.
203. ВА787859 Бур'ян Л. М. Династія де-Рібасів в Одеській публічній (державній науковій) бібліотеці : [нарис] / Л. М. Бур'ян ; [наук. ред. Л. В. Арюпіна, О. В. Де-Рібас ; ред.: Н. Г. Майданюк, І. С. Шелестович] ; Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького. - Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2014. - 119 с. : іл.
204. СО33438 з дод. Вигадлива абетка : вивчаємо літери, вчимось писати, розвиваємо мовлення : [для дітей ст. дошк. віку] / [худож. Дар'я Кавеліна]. - Київ : Буквиця, 2015. - 80 с. : кольор. іл. + дод. 2 стікера. - (Навчатись цікаво!) (Клуб "Академія Розумійка")
205. ВА787775 Вихрущ В. О. Психодидактика початкової школи: учіння молодших школярів : [монографія] / В. О. Вихрущ, А. А. Пушинська. - Тернопіль : Крок, 2014. - 291 с. : рис., табл.
206. ВА787915 Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студент. наук. конф., 25-26 квіт. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А. А. Марушкевич]. - Київ ; Ніжин : Лисенко М. М., 2014. - 351 с.
207. ВА787742 Возрастные особенности двигательной активности : учеб. пособие для студентов вузов IV уровня аккредитации / Назар П. С. [и др.]. - Киев : Сталь, 2014. - 231 с. : рис., табл.
208. ВА787898 Денисюк Л. М. Внутрішній контроль виховної роботи / Людмила Денисюк ; [упоряд. Ж. М. Сташко]. - Київ : Шкільний світ, 2014. - 115, [2] с. : табл. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Завуч. Бібліотека) (Сучасна школа України. Бібліотека) (Управління освітою. Бібліотека)
209. ВА787856 Дошкільна лінґводидактика : словник-довідник : понад 600 термінів, понять та назв / [упоряд.: Богуш А. М., Крутій К. Л.]. - Запоріжжя : ЛІПС, 2014. - 198 с.
210. СО33436 Журавльова А. Є. Домашня логопедія : рек. для роботи з дітьми від 3 років : кн. для батьків, які хочуть самі навчити дитину правильно вимовляти звуки / Алла Журавльова, Василь Федієнко. - Харків : Школа, 2015. - 111, [1] с. : кольор. іл. - (Гарна книга - найкращий подарунок)
211. ВА788018 Іонова О. М. Розвиток антропологічних ідей у вітчизняній педагогіці (1856-1919 рр.) : монографія / О. М. Іонова, О. П. Кот ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : Щедра садиба плюс, 2014. - 219 с. : табл.
212. СО33449 з дод. Киевский музей русского искусства : [альбом] / [текст, сост.: Тамара Солдатова и Екатерина Ладиженская ; фото: Михаил Андреев]. - Киев : Духовное наследие Украины, 2004. - 525, [2] с. : цв. ил. - (Державні зібрання України ; т. 1)
213. ВА787851 Конспекты индивидуальных логопедических занятий с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня : [пособие] / Макеев. гор. совет, Упр. образования, Учеб.-метод. центр ; [авт.-сост.: Рудяк Л. В., Тимошенко Л. Н., Каменева Т. В.]. - Запорожье : ЛІПС, 2014. - 354 с.
214. ВА787911 Копач С. О. Національно-патріотичне виховання : накази / Сергій Копач, Ігор Стеценко ; [упоряд. М. Голубенко]. - Київ : Редакція газет з управління освітою, 2014. - 125, [1] с. : табл. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Директор школи. Бібліотека) (Сучасна школа України. Бібліотека) (Управління освітою. Бібліотека)
215. ВА787853 Куліченко А. К. Педагогічна концепція В. Г. Кілпатрика та її світове значення : монографія / А. К. Куліченко ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : ЛІПС, 2014. - 287 с. : фот.
216. ВА787997 Лук'янова Л. Б. Освіта дорослих : корот. термінол. слов. / Л. Б. Лук'янова, О. В. Аніщенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ ; Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2014. - 105 с.
217. ВА787847 Макушенко В. О. Розвиток мовлення та мислення. Ігрові завдання : [посібник] / Валентина Макушенко ; [упоряд. І. Стратілат]. - Київ : Ред. газ. з дошк. та поч. освіти, 2014. - 92, [2] с. : мал. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Початкова освіта. Бібліотека) (Дитячий садок. Бібліотека)
218. ВА788044 Малафіїк І. В. Дидактика новітньої школи : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. В. Малафіїк. - Київ : Слово, 2015. - 630, [1] с.
219. ВА788041 Марченко І. С. Спеціальна методика розвитку мовлення (логопедична робота з корекції порушень мовлення у дошкільників) : навч. посіб. для студентів вищ. пед. навч. закл. : спец. "Корекційна освіта (логопедія)" / І. С. Марченко. - Київ : Слово, 2015. - 307, [1] с.
220. ВА787891 Масляк І. П. Педагогічна практика в загальноосвітніх навчальних закладах : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ фіз. культури / І. П. Масляк, М. А. Мамешина ; Харків. держ. акад. фіз. культури, Каф. теорії та методики фіз. виховання. - Харків : Бровін О. В. [вид.], 2014. - 217 с. : мал., табл.
221. ВА787806 "Актуальные проблемы современной науки и пути их решения", международная научно-практическая интернет-конференция(2014 ; Дубай).Международная научно-практическая интернет-конференция "Актуальные проблемы современной науки и пути их решения" (22-24 сентября, 2014) : материалы конф. - Киев : Знания Украины, 2014. - 95 с. : рис., табл. - (WORLD Science : международная научно-практическая конференция ; issue №1)
222. ВА787807 "Наука и образование - наше будущее", международная научно-практическая конференция(2014 ; Абу-Даби).Международная научно-практическая конференция "Наука и образование - наше будущее" (24-26 ноября 2014) : материалы конф. - Киев : Знання України, 2014. - 147 с. : рис., табл. - (WORLD Science : международная научно-практическая конференция)
223. ВА787805 "Современные научные достижения и их практическое применение", международная научно-практическая конференция(2014 ; Дубай).Международная научно-практическая конференция "Современные научные достижения и их практическое применение" (20-22 октября, 2014) : материалы конф. - Київ : Знання України, 2014. - 131 с. : рис., табл. - (WORLD Science : международная научно-практическая конференция ; issue №2)
224. ВА787998 Методика формування просоціальної поведінки учнів загальноосвітніх навчальних закладів : [посібник] / Кириченко В. [та ін.] ; Ін-т проблем виховання НАПН України, Лаб. превент. виховання, ДУ "Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків АМНУ України", Від. гігієни дітей дошк. віку і підлітків. - Київ ; Харків : Друкарня Мадрид, 2014. - 131 с. : рис., табл. - (Бібліотечка превентивного виховання)
225. ВА787857 Методичні рекомендації щодо вирішення актуальних питань розвитку міської освітньої системи : зб. за матеріалами роботи наук.-метод. ради при інформ.-аналіт. метод. центрі департаменту в 2013-2014 навч. році / Запоріз. міськрада, Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Інформ.-аналіт. метод. центр ; [ред. та уклад. Гусак О. В.]. - Запоріжжя : ЛІПС, 2014. - 139 с. : табл.
226. СО33448 з дод. Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків : [альбом] / [вступ. ст. Наталія Корнієнко ; кат., упоряд.: Галина Біленко та ін. ; фото: М. Андреєв, О. Данілов]. - Київ : Духовна спадщина України, 2010. - 524 с. : кольор. іл. - (Державні зібрання України ; т. 3)
227. ВА787896 Національне виховання в ДНЗ за педагогічними ідеями С. Русової : [посібник] / [Красовська Н. П. та ін. ; упоряд. Семізорова В. В.]. - Київ : Ред. газ. з дошк. та поч. освіти, 2014. - 125, [1] с. : іл., табл. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Дитячий садок. Бібліотека)
228. СО33450 з дод. Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького : [альбом] / [авт. та упоряд. вступ. ст. Ангеліна Забитівська ; кат., упоряд.: Оксана Біла та ін. ; фото: Михайло Андреєв, Олексій Данілов]. - Київ : Духовна спадщина України, 2013. - 524, [3] с. : кольор. іл. - (Державні зібрання України ; т. 4)
229. ВА787842 Наші особливі діти. Навчання та виховання дітей з вадами здоров'я: педагогічний і психологічний аспекти : рек. покажч. / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. О. Г. Нуньєс. - Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2014. - 138 с. - (Серія бібліографічних покажчиків "Проблеми. Гіпотези. Відкриття" ; вип. 53)
230. ВС58725 Огляд діяльности Українсько-американського спортового товариства "Леви" в Шікаґо за роки 1949 - 1954 / зібрав і видав ювіл. ком. УАСТ "Леви", в складі: Іван Красник [та ін.]. - Шікаґо : [б. в.], 1955. - 64, [22] с. : фотогр.
231. В355538/1 Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка. Ч. 1. - 2014. - 255 с.
232. В355538/2 Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка. Ч. 2. - 2014. - 170 с.
233. В355538/3 Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка. Ч. 3. - 2014. - 252 с.
234. В355538/4 Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка. Ч. 4. - 2014. - 199 с.
235. ВА788035 Педагогічні основи формування змісту підготовки кваліфікованих робітників за інтегрованими професіями : посібник / [С. Г. Кравець та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. - Київ : Поліграфсервіс, 2014. - 151 с. : рис., табл.
236. ВА788033 Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників ПТНЗ: теорія і практика : монографія / [В. В. Ягупов та ін. ; за наук. ред. В. В. Ягупова] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. - Київ : Поліграфсервіс, 2014. - 175 с. : рис., табл.
237. ВА787747 Солодка А. К. Фасилітація кроскультурної взаємодії : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ / А. К. Солодка ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 226, [1] с. : табл.
238. ВС58709 Становлення та розвиток фізичного виховання і спорту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого : монографія / [О. В. Попрошаєв та ін.] ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2014. - 163 с. : фот.
239. ВА787841 Творячи літопис "Горьківки": Праці, публікації працівників Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького; література про них : біобібліогр. довід. / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Л. М. Бур'ян ; [ред.: Н. Г. Майданюк, І. С. Шелестович]. - Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2014. - 292 с.
240. ВА787897 Трудове навчання. Програми варіативних модулів. 7-9 класи (за новим Державним стандартом) : [навч. посіб.] / [за заг. ред. Боринець Н. І. ; упоряд. Рак Л. М.]. - Київ : Шкільний світ, 2014. - 116 с. : табл. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Трудове навчання. Бібліотека)
241. АО272670 Футбольні терміни. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. - [80] с. : кольор. іл.
242. ВА787846 Чарняўскі С. Як стварыць сучасную школьную газету? : метад. дапам. / Сяргей Чарняўскі ; пер. на беларус., адапт. і літ. рэд. Юрася Каласоўскага ; Акад. ўкр. прэсы, Т-ва беларус. шк. - Кіеў : [б. и.], 2014. - 73 с. : табл. - (Бібліятэка масавай камунікацыі і медыяадукацыі / Акад. ўкр. прэсы)
243. ІР8747 "See you in Minsk 2014", ice hockey world championship(2014 ; Minsk).Ice hockey world championship "See you in Minsk 2014", May 9-25 / [текст А. Клещевник, А. Климович, Н. Суслова ; пер. на англ. яз. Б. Жуков, Ю. Чернякова ; фото С. Плыткевич, А. Климович]. - Minsk : ООО "РИФТУР ПРИНТ", 2012. - 45 с. : фот.


Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування

Скачати 334.27 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка