Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика вищий державний навчальний заклад україни «українська медична стоматологічна академія»Сторінка1/9
Дата конвертації31.08.2018
Розмір0.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л.ШУПИКА

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»


Заступник Міністра

охорони здоров’я України

О.Толстанов
«08»серпня_2013 р.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ПРОГРАМАспеціалізації (інтернатури) випускників

вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації

за фахом “Стоматологія”


Полтава – 2013


Заступник директора Департаменту

по роботі з персоналом, освіти та науки

МОЗ України

Чл.-кор. НАМН України

Професор____________О.П.Волосовець


Ректор ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»
Професор____________В.М.Ждан

Завідувач кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»

як опорної МОЗ України, професор П.М.Скрипников
Навчальний план та програма інтернатури (спеціалізації) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації за фахом "Стоматологія" розроблені відповідно до наказів МОЗ України №621 від 21.11.2005 р. „Про внесення змін до наказу №81 від 23.02.2005 р. «Перелік спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів», № 763 від 20.11.2006 р. «Про запровадження ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок3.Стоматологія» як складової частини державної атестації лікарів-інтернів, які навчаються в інтернатурі за спеціальністю «Стоматологія», №1088 від 10.12.2010 р. «Про удосконалення післядипломної освіти лікарів», на виконання наказу МОЗ України №148 від 22.03.2004 „Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої медичної та фармацевтичної освіти” і з метою поліпшення якості підготовки фахівців на етапі післядипломної освіти співробітниками опорної кафедри МОЗ України - кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів ВДНЗУ «УМСА» (зав.кафедри – професор Скрипников П.М.) та Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика (директор - професор Павленко О.В.).
Рецензенти:


Рожко М.М. -

доктор медичних наук, професор, ректор ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», завідувач кафедри стоматології факультету післядипломної освіти;

Куцевляк В.Ф. -

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Харківської медичної академії післядипломної освіти

Навчальний план і програма обговорені на засіданні опорної кафедри (м.Полтава, 29 листопада 2012 р.) та схвалені на засіданні Координаційної науково-методичної ради з післядипломної освіти лікарів і провізорів при Департаменті по роботі з персоналом, освіти і науки Міністерства охорони здоров'я України 30 травня 2013 р.

Відповідальний за випуск – проректор з науково-педагогічної роботи та післядипломної освіти ВДНЗУ «УМСА» д.мед.н., професор Скрипник І.М.

Склад робочої групи

Скрипников П.М.

д.мед.н., професор, завідувач кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів ВДНЗУ «УМСА»

Павленко О.В.

д.мед.н., професор, директор Інституту стоматології НМАПО ім. П.Л.Шупика, завідувач кафедри стоматології Інституту стоматології НМАПО ім.П.Л.Шупика

Савичук Н.О.

д.мед.н., професор, завідувач кафедри стоматології дитячого віку Інституту стоматології НМАПО ім.П.Л.Шупика

Куроєдова В.Д.

д.мед.н., професор, завідувач кафедри післядипломної освіти лікарів-ортодонтів ВДНЗУ «УМСА»

Тимофєєв О.О.

д.мед.н., професор, завідувач кафедри щелепно-лицевої хірургії Інституту стоматології НМАПО ім.П.Л.Шупика

Шешукова О.В.

д.мед.н., доцент кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів ВДНЗУ «УМСА»

Волосовець Т.А.

к.мед.н., доцент кафедри стоматології Інституту стоматології НМАПО ім. П.Л.Шупика

Марченко А.В.

к.мед.н., доцент кафедри терапевтичної стоматології ВДНЗУ «УМСА», декан факультету післядипломної освіти ВДНЗУ «УМСА»

Хміль Т.А.

к.мед.н., доцент кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів ВДНЗУ «УМСА»


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", наказу МОЗ України №291 від 19.09.96 р., “Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників медичних і фармацевтичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації” спеціалізація інтернів є обов’язковою формою післядипломної освіти з присвоєнням після закінчення кваліфікації “лікар-спеціаліст”.

Спеціалізація (інтернатура) передбачає опанування лікарем однією з передбачених номенклатурою лікарських спеціальностей, затверджених наказом МОЗ України №621 від 21.11.2005 р. „Про внесення змін до наказу №81 від 23.02.2005 р. «Перелік спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів». Підготовка в інтернатурі проводиться за типовим навчальним планом і програмою, які затверджуються Міністерством охорони здоров’я України.

Провідна мета інтернатури - підвищення рівня практичної підготовки випускників, їхньої професійної готовності до самостійної лікарської діяльності за базовим фахом “Стоматологія”.

Інтернатура проводиться в очно-заочній формі: навчання на кафедрах вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації та стажування в базових установах лікувально-профілактичних закладів України.

На кафедрах вищих медичних закладів інтерни навчаються 8 місяців: 5 місяців - протягом першого року, 3 місяці - протягом другого року навчання відповідно до типового плану. Він передбачає читання комплексних лекцій, проведення семінарських занять, клінічних розглядів, клінічних конференцій з аналізом важливих питань діагностики і лікування, експертну оцінку історій хвороб. На практичних заняттях удосконалюються методи діагностики, передбачене засвоєння методики роботи новими матеріалами з використанням сучасних технологій, вивчаються та застосовуються „Критерії медико-економічної оцінки надання стоматологічної допомоги на I, II, та III рівнях” (наказ МОЗ України №507 від 28.12.2002 р.), державний реєстр лікарських засобів, дозволених для застосування в медичній практиці, доповнений переліком матеріалів і засобів, які використовуються у стоматології. Інтерни залучаються до науково-дослідної роботи з використанням особистого досвіду і спеціальної літератури; беруть участь у роботі науково-практичних конференцій, міських, обласних, міжнародних семінарів, працюють із сучасною медичною літературою, готують презентації.

Підготовка лікарів-інтернів на базах лікувально-профілактичних закладів охорони здоров`я здійснюється керівниками (лікарями першої та вищої категорії) протягом 14 місяців: перший рік - 6 місяців, другий рік - 8 місяців. На клінічних базах навчання інтерни ведуть прийом хворих, удосконалюють професійну майстерність, упроваджують сучасні методи діагностики, лікування і профілактики в практичну лікарську діяльність, керуючись наказом №566 від 23.11.2004 р. „Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги за спеціальностями „ортопедична стоматологія”, „терапевтична стоматологія”, „хірургічна стоматологія”, „ортодонтія”, „дитяча терапевтична стоматологія”, „дитяча хірургічна стоматологія”. На семінарських заняттях лікарі-інтерни на основі досвіду роботи і вивчення спеціальної літератури обговорюють актуальні питання діагностики, етіології та патогенезу, лікування, помилки й ускладнення, які виникають під час роботи. Вивчення розділу закінчується заліком. Залік приймають зав. відділення, керівник лікаря-інтерна біля крісла хворого. При цьому інтерн демонструє свої професійні мануальні навички і знання.

Підставою для навчання в інтернатурі є диплом лікаря, посвідчення про призначення на роботу за персональним розподілом або довідка про самостійне працевлаштування, угода для лікарів, які будуть навчатися за контрактом.

Початок занять  із 1 серпня поточного року. До початку навчального року бази і базові керівники лікарів-інтернів затверджуються спільним наказом вищого медичного закладу й управління охорони здоров`я.

Індивідуальні плани інтерна розробляє керівник лікарів-інтернів за участю головного спеціаліста і викладача вищого медичного закладу на основі типового навчального плану та програми. Індивідуальні плани затверджуються головним лікарем базового закладу та завідувачем профільної кафедри, де буде навчатися інтерн. До індивідуального плану лікаря-інтерна, крім основної роботи за фахом, додатково вносяться заплановане виконання наукової роботи, самостійна робота з літературою, санітарно-освітня робота, робота в комп’ютерному класі, піврічна й річна атестації.

Головні спеціалісти, викладачі вузів, відповідальні за підготовку лікарів-інтернів, надають необхідну методичну і консультативну допомогу керівникам лікарів-інтернів. Адміністративно лікарі-інтерни підпорядковані керівництву базового закладу охорони здоров`я. Під час проходження інтернатури молоді спеціалісти мають усі права і несуть відповідальність за свої дії відповідно до чинного законодавства. Тривалість робочого дня встановлюється відповідно до спеціальності лікаря і регламентується чинним законодавством. Нормативи прийому для лікарів-інтернів за фахом “Стоматологія” плануються відповідно до навчального плану і програми. Облік роботи лікаря-інтерна проводиться згідно із затвердженою обліковою та звітною документацією лікаря-стоматолога (наказ №110 від 14.02.2012р.).

У період спеціалізації не дозволяється переводити лікаря-інтерна з одного базового закладу охорони здоров`я до іншого і змінювати місце її проведення, за винятком зміни призначення на роботу. У такому разі лікар-інтерн має одержати довідку, в якій буде зазначено, які розділи навчального плану і програми виконані до зміни базового закладу. Довідки про обсяг виконаної роботи надаються лікарям-інтернам, які переривають навчання у зв'язку з хворобою або вагітністю. Довідка затверджується головним лікарем та завідувачем кафедри вищого навчального закладу.

Після закінчення навчання в інтернатурі лікарі-інтерни атестуються в Державних атестаційних комісіях для визначення знань і практичних навичок із присвоєнням звання лікаря-спеціаліста за фахом “Стоматологія”. Голови атестаційних комісій затверджуються наказом МОЗ України, а склад комісії - ректором вищого навчального закладу, закладу післядипломної освіти. Для атестації на визначення знань і практичних навичок із присвоєнням звання лікаря-спеціаліста до комісії за 2 тижні до початку її засідання подаються такі матеріали: відомості про складання ліцензійного інтегрованого іспиту „Крок 3.Стоматологія”; характеристика від адміністрації базового закладу охорони здоров`я, в якому інтерн стажувався, із зазначеними відомостями про виконання навчального плану і програми з оцінкою професійної діяльності та якісних показників практичної роботи; атестаційний листок; індивідуальний план роботи; щоденник обліку роботи; фотографії розміром 3х4 см; залікова книжка.

Лікарям-інтернам, які виконали навчальний план і програму, склали ліцензійний інтегрований іспит „Крок 3. Стоматологія”, одержали позитивні оцінки на Державній атестації, видається сертифікат установленого зразка про присвоєння звання “лікар-спеціаліст” за фахом “Стоматологія”.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка