Національна медична академія післядипломної освітиСторінка1/6
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я


НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ


ім. П.Л.ШУПИКА


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

_____________________В.Г.Передерій

«_____»____________________2006 р.ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ПРОГРАМА


СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (ІНТЕРНАТУРИ) ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ

МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ Ш-1У РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

«АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ»

КИЇВ - 2006

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я


НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ


ім. П.Л.ШУПИКА

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ПРОГРАМА


СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (ІНТЕРНАТУРИ) ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ

МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ Ш-1У РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

«АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ»

КИЇВ - 2006
Заступник директора Департаменту кадрової політики, освіти та науки МОЗ України

Проф.____________О.П.Волосовець

«____»___________________2006 р.
Ректор НМАПО ім.П.Л.Шупика,

член-кор.АМН України

Проф._______________Ю.В.Вороненко«____»___________________2006 р.


Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти Ш-1У рівнів акредитації зі спеціальності «Акушерство та гінекологія» розроблені співробітниками кафедр акушерства, гінекології та перинатології; акушерства, гінекології і репродуктології; акушерства і гінекології №1 Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика згідно наказу МОЗ України №81 від 23.02.2005 р. «Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів» та наказу МОЗ України від 25.11.2005 р. №621 «Про внесення змін до наказу МОЗ України №81»


Рецензенти:  1. Камінський В.В. – д.м.н., проф., зав.кафедрою акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО ім.П.Л.Шупика МОЗ України;  1. Венцківський Б.М. – д.м.н., проф., зав.кафедрою акушерства і гінекології №1 Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця МОЗ України.

Навчальний план і програма схвалені Координаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів і провізорів при Департаменті кадрової політики, освіти і науки Міністерства охорони здоров`я України.


«______»____________________2006р.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Згідно з наказом МОЗ України від 23.02.2005р. „Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів” та наказу МОЗ України від 25.11.2005 р. № 621 „Про внесення змін до наказу МОЗ України № 81” до існуючих типового навчального плану і програми інтернатури з акушерства та гінекології випускників вищих медичних закладів освіти Ш та 1У рівнів акредитації, затв. МОЗ України 24.07.2002 р., внесені відповідні корективи.

Тривалість навчання в інтернатурі з акушерства та гінекології збільшується з 1 року 6 місяців (2652 учб. год.) до 3 років = 33 місяців ( 5148 учб. год.), причому тривалість занять на кафедрі (очна частина інтернатури) подовжується лише на третину часу (з 9 до 12 місяців), тоді як базове стажування (заочна частина) – у 2,6 разів (з 8 міс. /1248 уч.год./ до 21місяця /3276 уч.год/). Такі зміни спрямовані, в першу чергу, на покращення можливостей для більш якісного освоєння лікарями-інтернами практичних навичок. Заняття, як і раніше, розпочинаються з першого серпня на базі (Б) - один місяць (156 год.), з вересня по грудень поточного року та у січні - лютому наступного календарного року (6 місяців – 936 учб. год.) продовжуються на кафедрі (К) - перший очний цикл занять; далі 4 місяці (березень-червень – 624 год.) на Б; липень – відпустка; з серпня по грудень цього ж року та січень-лютий слідуючого календарного року (7 місяців – 1092 учб.год.) продовження навчання на Б; березень-червень (4 місяці – 624 год.) – другий очний цикл на К; липень другого року навчання – відпустка; серпень-грудень цього ж року та січень-квітень наступного календарного року (9 міс. – 1404 год.) - Б; травень-червень (312 год.) – третій ( і останній) очний цикл навчань інтернів на кафедрі.

Вимоги щодо бази стажування залишаються попередніми.

До програми з акушерства та гінекології внесені корективи, а саме доповнення до курсів: 01 (1.13 Робота ЖК і дитячих поліклінік в охороні репродуктивного здоров”я населення; 1.14 Медико-соціальні заходи профілактики невиношування вагітності в роботі ЖК та дитячих поліклінік); 03 (3.8 Сучасні ендоскопічні діагностично-лікувальні методи: гістероскопічна та лапароскопічна діагностика, ендохірургічні маніпуляції та операції); 19 (19.8 Допоміжні репродуктивні технології в лікуванні неплідності: екстракорпоральне запліднення, донорство сперми, внутріматкова інсемінація, сурогатне материнство).

У зв”язку з подовженням очної частини інтернатури на 468 годин в навчальному плані підготовки лікарів інтернів за спеціальністю „Акушерство і гінекологія” суттєво збільшена кількість годин по найбільш значимим курсам спеціальності, таким, що вимагають найбільших затрат часу для засвоєння та оволодіння практичними навичками: патологічне і оперативне акушерство (курс 07) - на 56 год; оперативна гінекологія (курс 15) - на 114 год.; онкогінекологія (курс16) - на 100 год.; „гострий”живіт (курс 17) – на 34 год.; неплідність та планування сім”ї (курс 19) - на 44 год. Тривалість інших курсів програми змінювалась мало, або залишилась сталою. Всі корективи суттєвого змісту, що були внесені до курсів попередньої програми, затвердженої МОЗ України в 2002 р. збережені повністю.

Мета навчання в інтернатурі: допомогти інтерну оволодіти основами професійної діяльності акушера-гінеколога та закріпити і удосконалити набуті професійні навички, систематизувати і поглибити спеціальні знання основної та суміжних дисциплін і підготуватись до атестації на визначення знань і практичних навичок лікаря-спеціаліста акушера-гінеколога.

Головним методичним принципом навчання в інтернатурі залишається розвиток активності лікарів і контроль їхньої самостійності.

Практичними навичками лікарі-інтерни оволодівають, працюючи під керівництвом викладачів в акушерських, гінекологічних відділеннях, а також у відділеннях новонароджених та у жіночих консультаціях. При засвоєнні та оволодінні практичними навичками необхідно ширше використовувати учбові фільми, муляжі, тренажери, фантоми і таке інше.

Особливу увагу доцільно приділяти навчанню інтерна під час чергувань, консиліумів, аналізів материнської, гінекологічної, перинатальної захворюванності і смертності, клінічних розборів та інших медичних заходів.

Оволодіння професійними навичками оцінюється на всіх етапах підготовки інтерна: базовий, проміжний та заключний комп”ютерний тестовий контроль, рубіжні тематичні контролі, реферативні доповіді, диференційовані заліки в кінці першого та другого очних циклів та підсумковий іспит, включаючи і залік з практичних навичок.

Всі види контролю за ходом підготовки інтерна відображаються в щоденниках роботи лікарів-інтернів та в залікових книжках.

В процесі контролю за виконанням плану і програми інтернатури керівник підготовки інтернів оцінює розуміння інтерном фундаментальних теоретичних положень з акушерства і гінекології, вміння застосувати отримані знання на практиці, рівень володіння сучасними методами апаратної функціональної діагностики та найбільш розповсюдженими маніпуляціями і оперативними втручаннями в акушерстві та гінекології, здатність визначити форму, складність, ступінь тяжкості і прогноз захворювання, вміння використати сучасні досягнення специфічної етіотропної патогенетичної терапії окремих захворювань, методи їх профілактики, а також знання інтерном наказів, методичних вказівок, регламентів МОЗ України, обласних та міських відділів охорони здоров”я.

Працюючи на базі стажування (5 місяців на першому році, 7 місяців на другому та 9 місяців на третьому році ), інтерн проводить самостійний прийом хворих та вагітних у жіночій консультації, виконує різні діагностичні та лікувальні маніпуляції, приймає роди, обстежує та оперує гінекологічних хворих у стаціонарі. При цьому інтерн закріплює набуті професійні навики та вміння. Одночасно інтерн продовжує вивчати та реферувати спеціальну літературу, систематизує її у вигляді тематичних рефератів на запропоновані кафедрою 21 теми.

Підготовка інтерна на базі стажування здійснюється під керівництвом завідуючих відділеннями, лікарів з вищою та першою кваліфікаційними категоріями; в спеціальних таблицях, що складає інтерн, відображаеться підсумкова кількість різних маніпуляцій, виконаних ним у відділеннях і оцінка ступеню оволодіння ними („ознайомився”. „освоїв”, „оволодів”). Викладачі кафедри здійснюють керівництво шляхом контролю за виконанням плану стажування.

Лікарі-інтерни, які закінчують навчання, підлягають атестації на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста у встановленому МОЗ України порядку.
ГРАФІК УЧБОВОГО ПРОЦЕСУ


Рік

навчання

М І С Я Ц І

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка