Національний гірничий університет


Акти органів прокуратури УкраїниСторінка3/7
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.36 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7

9.3. Акти органів прокуратури України.Тема 10. Територіальний устрій України

10.1. Поняття територіального устрою України.

Поняття територіального устрою держави. Принципи територіального устрою. Територіальний та державний устрій.10.2. Адміністративно-територіальний устрій України.

Конституційні засади територіального устрою України. Система адміністративно-територіального устрою України.10.3. Автономна Республіка Крим.

Автономія: поняття та види. Види та форми територіальної автономії. Адміністративно-територіальна, національно-територіальна і національно-державна автономія. Форма автономії в Україні. Конституційний статус Автономної Республіки Крим. Конституція Автономної республіки Крим. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.
Тема 11. Місцеве самоврядування в Україні

11.1 Поняття місцевого самоврядування.

Поняття місцевого самоврядування та його політико-правова природа. Основні наукові концепції місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування в системі організації публічної влади на місцях. Місцеве самоврядування і місцеве управління. Міжнародно-правова регламентація питань організації місцевого самоврядування. Європейська хартія про місцеве самоврядування.11.2.Система місцевого самоврядування.

Система місцевого самоврядування. Форми здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою як суб'єктом муніципальної влади. Безпосереднє здійснення муніципальної влади територіальною громадою.11.3. Функції місцевого самоврядування.

Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їх повноваження. Надання органам місцевого самоврядування окремих повноважень органів виконавчої влади, сфера делегованих повноважень. Особливості статусу районних та обласних рад як місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст. Компетенція районних та обласних рад.11.4. Органи місцевого самоврядування.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування. Статус сільських, селищних, міських рад як представницьких органів місцевого самоврядування. Компетенція сільської, селищної, міської ради. Відповідальність та підконтрольність органів і посадових осіб місцевого самоврядування.11.5. Гарантії місцевого самоврядування.

Рішення органів місцевого самоврядування: порядок прийняття та юридична сила. Зупинення та скасування актів органів місцевого самоврядування. Гарантії прав місцевого самоврядування. Судовий захист прав місцевого самоврядування.1.8. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ


Мета виконання індивідуального завдання полягає у ґрунтовному засвоєнні студентом конституційного права через самостійну роботу із джерелами та носіями чинного законодавства в галузі конституційного права України, практики його застосування та основ міжнародно-правового досвіду творення і реалізації конституціоналізації та відповідних правовідносин.

Виконання індивідуального завдання необхідно починати з вивчення відповідних розділів підручників, навчальних посібників, нормативних актів додаткової літератури, практичних матеріалів, які студент повинен знайти і опрацювати самостійно за попереднім узгодженням з викладачем (лектором).

Модульний контроль індивідуального завдання здійснюється через захист студентом реферату за обраною з переліку рекомендованих тем з актуальних питань освітнього права.

Реферат виконується відповідно до методичних рекомендацій.

МЕТОДИКА НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ

Реферат (від лат. referо – повідомляю)індивідуальне завдання, що містить стислий виклад у письмовому вигляді змісту джерел інформації з певної теми навчальної дисципліни; це доповідь на визначену тему, що містить огляд відповідної літератури чи інших джерел, базується на змісті книги, статті, а також включає висновок на основі досліджених матеріалів.Дидактичними цілями написання реферату в навчальному закладі є формування загальнокультурного рівня студентів та понятійно-аналітичного рівня його знань, уміння самостійно аналізувати різноманітні суспільно-політичні та культурні явища сучасності, висловлювати своє ставлення до них; набуття студентом необхідної професійної підготовки; розвиток навичок самостійного наукового пошуку і вивчення літератури за обраною темою; аналіз різноманітних джерел та поглядів; узагальнення матеріалу, формулювання висновків та опанування методами ведення обґрунтованої полеміки.

Підготовка реферату сприяє формуванню правової культури майбутнього спеціаліста, самостійному аналізу державно-правових явищ, умінню науково обґрунтовано вести полеміку з питань держави і права.

Робота повинна бути написана студентом самостійно (діагностується під час захисту), своїми словами. Забороняється переписувати підручники, нормативні акти тощо. Цитування робіт окремих авторів необхідно наводити з посиланням на джерела їх опублікування, який наводиться в кінці роботи у списку використаної літератури.

При написанні роботи студент повинен поряд з теоретичним висвітленням аспектів теми, дати її аналіз на прикладі практичних матеріалів щодо обраної тематики.

Обсяг роботи повинен становити 10-12 сторінок печатного тексту. Текст друкується в форматі А 4, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5.

На сторінках залишаються поля (ліве – 30 мм, верхнє, нижнє – 20 мм; праве – 10 мм). Абзацний відступ дорівнює 5 знакам.

Реферат повинен бути зібраний у папку або іншим чином надійно скріплений.

Захист реферату здійснюється в процесі презентації його основних положень при співбесіді з викладачем.

У тих випадках, коли індивідуальне завдання повертається студенту для виправлення помилок, нова робота повинна представлятись для перевірки разом з поверненою.Процес написання реферату включає:

 1. обрання й узгодження з викладачем теми; 2) підбір наукової літератури, інших джерел та їх вивчення; 3)складання плану; 4) написання тексту роботи та її оформлення.

Структура реферату.

Вступна частина: титульний аркуш; зміст (план роботи); вступ.

Основна частина: розділи реферату; висновки; перелік посилань.

Титульний аркуш. На титульному аркуші реферату вказується назва навчального закладу, назва кафедри, дисципліна, з якої виконується реферат, тема реферату, прізвище та ініціали автора роботи, зазначається факультет, курс, номер навчальної групи, місце та рік написання.

План роботи має бути складений таким чином, щоб він розкривав назву та зміст роботи та розташовується з нової сторінки. До змісту включають: послідовно перелічені назви всіх розділів та підрозділів, перелік посилань, додатки тощо і номери сторінок, які містять початок матеріалу.

Вступ розташовують з нової сторінки, в якому коротко обґрунтовується актуальність, мета дослідження; доцільно також подати термінологічні особливості реферату.

Основні розділи складають основну частину роботи, в якій розкривається суть проблеми і способи її вирішення.

Висновки. У висновках формулюються отримані теоретичні результати та пропозиції. Сформульовані висновки повинні вирізнятися ясністю, мають бути чіткими, логічно завершеними, несуперечливими і повязаними з іншими положеннями та поняттями теорії держави та права та поставленими завданнями.

Перелік джерел, на які є посилання, наводять з нової сторінки. Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються у тексті реферату. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання). Оформлення переліку джерел (списку літератури) повинно відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». В списку літератури повинні бути зазначені лише фактично використані студентом джерела.

В рефераті на основі детального аналізу й узагальнення наукового матеріалу порівнюються різні погляди авторів і визначається власна позиція курсанта з викладенням відповідних матеріалів. Викладення матеріалу повинно бути коротким, точним, послідовним. Для найбільш повного розкриття проблеми та водночас стислої форми передачі матеріалу до реферату рекомендується включати схеми, таблиці.

Нумерація сторінок подається арабськими цифрами без знака №. Кожна сторінка повинна бути пронумерована. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, на якому цифра „1” не ставиться, другою вважається сторінка, що містить план роботи, і далі - згідно з порядком. Порядковий номер сторінки проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки вкінці.

Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку виконання індивідуального завдання: • актуальність теми і правильність побудови змісту роботи (аналіз історії та сучасного стану законодавства по темі, визначення проблемних питань та шляхів їх вирішення);

 • повнота розкриття структурних елементів змісту (вступ, загальна частина, постановка проблеми, пропозиції щодо її рішення, висновки);

 • грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу;

 • оформлення відповідно до методичних рекомендацій та чинних стандартів;

 • наявність посилань на джерела інформації (нормативна база, монографії, наукові статті, науково-практичні коментарі, матеріали судової практики, законопроекти, міжнародне та зарубіжне законодавство);

 • самостійність виконання (діагностується під час захисту).

Номера тем індивідуального завдання видаються студенту викладачем дисципліни. Але студент має право пропонувати власну тему реферату за узгодженням з викладачем.

Для виконання індивідуального завдання пропонується наступна тематика: 1. Верховна Рада України як загальнонаціональний представницький орган.

 2. Постійні комітети Верховної Ради України.

 3. Бюджетно-фінансова функція Верховної Ради України.

 4. Законодавча процедура.

 5. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

 6. Сучасні президенти України.

 7. Повноваження Президента України у зовнішньополітичній сфері.

 8. Вимоги до кандидатів у Президенти України.

 9. Імпічмент Президента України.

 10. Класифікація органів виконавчої влади в Україні.

 11. Персональна відповідальність Прем’єр-міністра України.

 12. Контрольні функції місцевих органів виконавчої влади в Україні.

 13. Етапи становлення Конституційного Суду України.

 14. Конституційно-правовий статус судді Конституційного Суду України.

 15. Функція конституційного контролю Конституційного Суду України.

 16. Апеляційні суди в Україні.

 17. Верховний Суд України.

 18. Україна як унітарна держава.

 19. Принцип народного суверенітету територіального устрою України.

 20. Історія становлення автономії АРК у складі України.

 21. Сучасне становище АРК: окупація.

 22. Правовий режим в зоні проведення АТО та на тимчасово окупованих територіях.

 23. Суб’єкти місцевого самоврядування в Україні.

 24. Класифікація функцій місцевого самоврядування в Україні.

 25. Нормативно-правові гарантії місцевого самоврядування в Україні.


1.9. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Підсумковий контроль з нормативної навчальної дисципліни «Конституційне право України» проводиться з метою оцінки результатів навчання на окремому завершеному етапі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Підсумковий контроль проводиться за допомогою контрольних питань, наведених в методичних рекомендаціях до самостійного вивчення дисципліни або за допомогою спеціальної комп’ютерної програми, яка знаходиться в комп’ютерній мережі університету

Семестровий контроль проводиться в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою у наступних формах і в такі терміни:
Курс

Семестр

Чверть

Форма контролю

ІІ

ІІІ

ІІ

Іспит

Нижче наведені приклади питань до іспиту. 1. Поняття, предмет і метод конституційного права України.

 2. Поняття та система джерел конституційного права України.

 3. Суб'єкти та об'єкти конституційно правових відносин.

 4. Конституційно-правові норми України, їх види і специфіка.

 5. Конституційно-правові відносини України, їх специфіка і види.

 6. Порядок формування місцевих державних адміністрацій.

 7. Акти Президента України та їх місце в системі правових актів України.

 8. Суб’єкти права на конституційне подання до Конституційного Суду України.

 9. Особливості права і свободи людини і громадянина.

 10. Закріплення загальних засад конституційного ладу в Конституції України.

 11. Порядок обрання Президента України

 12. Політичні права і свободи людини і громадянина.

 13. Принципи організації і діяльності державних органів України та їх закріплення в Конституції України.
 1. Основні гарантії діяльності народних депутатів України.

 2. Соціальні та економічні права і свободи людини і громадянина.

 3. Компетенція Кабінету Міністрів України.

 4. Правовий статус Президента України.

 5. Закон України "Про правовий статус закордонних українців" від 4 березня 2004р.

 6. Порядок висування і реєстрації кандидатів у депутати згідно з законом "Про вибори народних депутата України" від 25 березня 2004 р.

 7. Сесії рад як представницьких органів місцевого самоврядування в Україні.

 8. Основні права, свободи та обов'язки іноземців

 9. Гарантії місцевого самоврядування.

 10. Повноваження місцевих державних адміністрацій

 11. Ради - представницькі органи місцевого самоврядування.

 12. Депутатське звернення.

 13. Юридичні властивості Конституції України. Охорона Конституції України.

 14. Основні елементи правового статусу людини і громадянина.

 15. Керівні посадові особи Верховної Ради України (порядок обрання, повноваження).

 16. Суверенітет України та його конституційне закріплення.

 17. Поняття виборів та їх види за законом.

 18. Поняття місцевого самоврядування.

 19. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України. Суб'єкти законодавчої ініціативи.

 20. Система органів державної влади в Україні.

 21. Роль Конституційного Суду України в конституційному процесі.

 22. Правовий статус біженців в Україні.

 23. Акти Кабінету Міністрів України.

 24. Судовий захист прав і свобод людини і громадянина.

 25. Форма правління та форма державного устрою у відповідності до Конституції України.

 26. Загальна декларація прав людини (10 грудня 1948 р.).

 27. Виборче право і виборча система в Україні.

 28. Конституційні основи організації і діяльності прокуратури.

 29. Система галузі конституційного прана України.

 30. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

 31. Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції.

 32. Предмет, система та джерела науки конституційного права.

 33. Строк повноважень народного депутата України.

 34. Конституційна реформа в Україні.

 35. Порядок припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій.

 36. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України.

 37. Компетенція Верховної Ради України.

 38. Порядок внесення змін до Конституції України.

 39. Процедура розгляду справ Конституційним Судом України.

 40. Визначення результатів виборів за Законом України "Про вибори народних депутатів України" від 25 березня 2004 року.

 41. Установча функція Верховної Ради України.

 42. Статус суддів в Україні.

 43. Система органів державної влади України.

 44. Територіальна і фінансова основа місцевого самоврядування в Україні.

 45. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: функції і повноваження.

 46. Поняття конституції та її види.

 47. Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад.

 48. Поняття та засади конституційного ладу та його співвідношення з державним ладом.

 49. Порядок усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

 50. Поняття та ознаки парламенту. Верховна Рада України.

 51. Місцевий референдум: поняття та види.

 52. Відповідальність в конституційному праві.

 53. Конституційні принципи виборного права України.

 54. Припинення громадянства України.

 55. Центральні органи виконавчої влади України.

 56. Система місцевого самоврядування.

 57. Введення в дію законів та інших актів Верховної Ради України.

 58. Права та обов'язки народного депутата України у Верховній Раді України та її органах.

 59. Секретаріат Президента України.

 60. Порядок обрання Президента України. Закон України "Про вибори Президента України" від 18 березня 2004 р.

 61. Правовий статус іноземців.

 62. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України.

 63. Встановлення результатів виборів за Законом "Про вибори депутатів Автономної Республіки Крим місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" від 6 квітня 2004 р.

 64. Перерозподіл повноважень Верховної Ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України в контексті політичної реформи.

 65. Поняття і ознаки державного органу України.

 66. Оскарження рішень з питань громадянства України.

 67. Особливості статусу районних та обласних рад.

 68. Всеукраїнський референдум.

 69. Принципи правового статусу людини і громадянина.

 70. Постійні комісії місцевих рад.

 71. Поняття та природа конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні. Права людини і права громадянина.

 72. Порядок формування Кабінету Міністрів України та визначення його правового статусу.

 73. В'їзд в Україну і виїзд з України іноземців.

 74. Контрольна функція Верховної Ради України.

 75. України – суверенна, незалежна, демократична, правова, соціальна держава.

 76. Статус Автономної Республіки Крим.

 77. Порядок призначення і проведення Всеукраїнського і місцевого референдумів.

 78. Бюджетна функція Верховної Ради України.

 79. Система судових органів. Конституційні принципи правосуддя.

 80. Компетенція Президента України.

 81. Депутатські групи і фракції у Верховній Раді України.

 82. Адміністративно-територіальні одиниці в Україні.

 83. Місце та роль конституційного права в системі національного права України.

 84. Верховна Рада Автономної Республіки Крим.

 85. Поняття та види референдумів в Україні.

 86. Судова влада в Україні.

 87. Поняття і класифікація конституційних прав і свобод людини і громадянина.

 88. Комітети і комісії Верховної Ради України: склад, формування, функції та повноваження.

 89. Поняття та види конституційних гарантій захисту та здійснення прав та свобод людини і громадянина.

 90. Поняття громадянства України та його принципи.

 91. Конституційно-правові основи взаємовідносин Президента України з Верховною Радою України.


Приклад для іспиту


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

100

Т1, Т2 ... Т11 – теми змістових модулів.
Результати навчання виявляють через визначення рівня сформованості компетентностей, що слугує критерієм оцінювання за схемою додатка до диплома європейського зразка:
Шкали оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти


Рівень досягнень / Marks, %

Оцінка / Grade

Національна диференційована шкала

90 – 100

Відмінно / Excellent

74 – 89

Добре / Good

60 – 73

Задовільно / Satisfactory

1 – 59

Незадовільно / Fail

Шкала ECTS

90 – 100

A

82 – 89

B

74 – 81

C

64 – 73

D

60 – 63

E

35 – 59

Fx

1 – 34

F


1.10. ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII.

2. Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти населення» від 18 жовтня 2001 р. № 992/2001.

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 р. № 266.

4. Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 від 16.08.2012 № 923, станом на 01 жовтня 2015 року (із змінами, затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 вересня 2015 року N 1084).

5. Національний класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009:2010 (станом на поточний рік).

6. СВО НГУ ІМЗ – 14. Організація видання інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу. – Замість СВО НГУ ІМЗ–09 ; чинний від 2014-09-01 / [А.Ф. Косолапов, В.О. Салов, А.К. Горенко, О.Н. Ільченко, О.Н. Нефедова, О.І. Додатко, Т.О. Письменкова, О.В. Журунова ; Нац. гірн. ун-т]. – Д. : НГУ, 2014. – 50 с. – (Стандарти вищої освіти Національного гірничого).

Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі інтегрованої дисципліни в повному обсязі.

Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у вигляді типових питань.

Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів інформаційно-методичного забезпечення дисципліни.


1.11. ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ

Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій навчання мають бути подані у вигляді теоретичних питань та/або закритих тестів чи ситуаційних вправ.


Рівень сформованості компетенцій здобувача визначають на основі аналізу відповіді, користуючись формулою:

%,

де – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій на базі до еталонів рішень;

– загальна кількість запитань або суттєвих операцій еталону рішень.
Інтегральний рівень досягнень студента у засвоєнні матеріалу з дисципліни в цілому обчислюється як середньозважене значення досягнень, продемонстрованих під час кожного контрольного заходу:

% ,

де – число змістових модулів;

– рівень досягнень за i-м модулем, %;

– обсяг i-го модуля, включаючи індивідуальне завдання;– загальний обсяг дисципліни.
При остаточній оцінці результатів виконання завдання необхідно враховувати здатність студента:

 • диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання;

 • застосовувати правила, методи, принципи, аналогії, закони у конкретних ситуаціях;

 • коментувати положення нормативно-правових актів, інтерпретувати дії та події;

 • аналізувати і оцінювати факти, діяння та прогнозувати очікувані наслідки і результати від прийнятих рішень;

 • викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог чинного законодавства і стандартів.
  1. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


1.12.1. Нормативні акти

  1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - С. 141.

  2. Декларація про державний суверенітет України // ВВРУ. - 1990. — №31. – С. 429.

  3. Акт проголошення незалежності України // ВВРУ. - 1991. - № 38. - С. 502.

4. Україна. Закон. Про Автономну Республіку Крим [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1995. - № 11. - Ст. 69.

 1. Україна. Закон. Про альтернативну (невійськову) службу [із змінами і доповненнями] //ВВРУ.- 1999.-№ 15.-С. 188.

 2. Україна. Закон. Про бібліотеки і бібліотечну справу [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1995. -№ 7. - С. 45.

 3. Україна. Закон. Про біженців [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. -1994.-№19.-С.90.

 4. Україна. Закон. Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1998. -№ 29. - С. 191.

 5. Україна. Закон. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1998. - № 6-7. - С. 24.

 6. Україна. Закон. Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1998. - № 3-4. -С. 15.

 7. Україна. Закон. Про вибори народних депутатів України [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1997. - № 43. - С. 280.

 8. Україна. Закон. Про вибори Президента України [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1999. - № 14. - С. 81.

 9. Україна. Закон. Про Вищу раду юстиції [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1998. - № 25. - С. 146.

 10. Україна. Закон. Про відкликання народного депутата України [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1995. - № 41. - С. 299.

 11. Україна. Закон. Про відпустки [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. -1997.-№2.-С.4.

 12. Україна. Закон. Про всеукраїнський та місцевий референдуми [із змінами і доповненнями]//ВВРУ. - 1991.-№33.-С. 443.

 13. Україна. Закон. Про громадянство України [із змінами і доповненнями] //ВВРУ. - 1997.-№ 23.-С. 169.

 14. Україна. Закон. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1994. - № 11.-С. 50.

 15. Україна. Закон. Про державний кордон України [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1992. - № 2. - С. 5.

 16. Україна. Закон. Про державні нагороди України [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 2000. - № 21. - С. 162.

 1. Україна. Закон. Про державну допомогу сім'ям з дітьми [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1993. - № 5. - С. 21.

 2. Україна. Закон. Про державну службу [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1993. - № 52. - С. 490.

 3. Україна. Закон. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 2014. - № 26. – С.2172.

 4. Україна. Закон. Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 2014. - № 39. – С.2009.

 5. Україна. Закон. Про позбавлення В. Януковича звання Президента України // ВВРУ. - 2015. - № 28. – С.1487.

 6. Україна. Закон. Про загальний військовий обов'язок і військову службу [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1999. -№ 33. - С. 270.

 7. Україна. Закон. Про загальну середню освіту [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1999. - № 28. - С. 230.

 8. Україна. Закон. Про зайнятість населення [із змінами і доповненнями] // ВВРУ.- 1991. -№14.-С. 170.

 9. Україна. Закон. Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1999. -№ 5-6. - С. 43.

 10. Україна. Закон. Про звернення громадян [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1996. - № 47. - С. 256.

 11. Україна. Закон. Про інформацію [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. -1992.-№48. -С. 650.

 12. Україна. Закон. Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1994. -№ 22. - С. 140.

 1. Україна. Закон. Про кінематографію [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1998. -№ 22. - С. 114.

 2. Україна. Закон. Про комітети Верховної Ради України [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1995. -№ 19. - С. 134.

 3. Україна. Закон. Про Конституційний Суд України [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1996. -№ 49. - С. 272.

 4. Україна. Закон. Про міжнародні договори України [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1994. - № 10. - С. 45.

 1. Україна. Закон. Про місцеве самоврядування в Україні [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1997. - № 24. - С. 170.

 2. Україна. Закон. Про місцеві державні адміністрації [із змінами і доповненнями] //ВВРУ.- 1999.-№20-21.-С. 190.

 3. Україна. Закон. Про засади мовної політики [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 2013. - № 23. - С. 1237.

 4. Україна. Закон. Про музей та музейну справу [із змінами і доповненнями]//ВВРУ.- 1995.-№25.-С. 191.

40. Україна. Закон. Про наукову і науково-технічну діяльність [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 2016. -№ 3. - С. 5.

 1. Україна. Закон. Про національні меншини в Україні [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1992. - № 36. - С. 529.

 2. Україна. Закон. Про об'єднання громадян [із змінами і доповненнями] //ВВРУ. - 1992.-№ 34.-С. 504.

 3. Україна. Закон. Про освіту [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1991. -№34.-С451.

 4. Україна. Закон. Про охорону праці [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1992. - № 49. - С. 668.

 5. Україна. Закон. Про пенсійне забезпечення [із змінами і доповненнями] //ВВРУ.-1992.-№3.-С. 10.

 6. Україна. Закон. Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1998. - № 34. - С. 228.

 7. Україна. Закон. Про підприємництво [із змінами і доповненнями] // ВВРУ.- 1991. -№14.-С. 168

 8. Україна. Закон. Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1994. - № 18. - С. 101.

 9. Україна. Закон. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1998. -№ 34. - С. 227.

 10. Україна. Закон. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1997. -№ 49. - С. 299.

 11. Україна. Закон. Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи [із змінами і доповненнями] //ВВРУ.- 199 !.-№ 16.-С. 198.

 12. Україна. Закон. Про правовий статус іноземців [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1994. -№ 33. -С. 161.

 13. Україна. Закон. Про правонаступництво України [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1991. - № 46. - С. 617.

 14. Україна. Закон. Про представництво Президента України в Автономній Республіці Крим [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 2000. - № 21. - С. 158.

 15. Україна. Закон. Про прокуратуру [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. -2015.-№2-3.-С. 54.

 1. Україна. Закон. Про професійні спілки, їх права та. гарантії діяльності [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1999. - № 45. - С. 397.

 2. Україна. Закон. Про Раду національної безпеки і оборони України [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1998. - № 35. - С. 237.

 3. Україна. Закон. Про Рахункову палату [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1996. -№ 43. - С. 212.

 4. Україна. Закон. Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1991. - № 22. - С. 262.

 5. Україна. Закон. Про свободу совісті та релігійні організації [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1991. - № 25. - С. 283.

 6. Україна. Закон. Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1994. - № 24. - С. 180.

 7. Україна. Закон. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1991. - № 16. - С. 200.

 8. Україна. Закон. Про статус народного депутата України [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1993. -№ 3. - С. 17.

 9. Україна. Закон. Про судоустрій і статус суддів [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. -2016.-№31.-С.7.

 10. Україна. Закон. Про столицю України - місто-герой Київ [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1999. - № 11. - С. 79.

 11. Україна. Закон. Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1998. - № 20. - С. 99.

 12. Україна. Закон. Про фізичну культуру і спорт [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1994.-№ 14. -С. 80.

 13. Україна. Закон. Про Центральну виборчу комісію [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 1998. - № 5. - С. 17.

 1. Про Декларацію про загальні засади державної політики України стосовно сім'ї та жінок : Постанова Верховної Ради України // ВВРУ. - 1999. -№17.-С.129.

 2. Про дотримання правоохоронними органами України конституційних гарантій та законності в забезпеченні прав і свобод людини : Постанова Верховної Ради України // ВВРУ. - 2000. - № 24. - С. 193.

 3. Про засади державної політики України в галузі прав людини : Постанова Верховної Ради України // ВВРУ. - 1999. - № 35. - С. 303

 4. Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України : Постанова Верховної Ради України // ВВРУ. - 1995. - № 37. -С. 283.

 5. Постанова ВРУ від 11 грудня 2014 р. № 32-VIII “Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і встановлення меж міста Маріуполь, Волноваського, Новоазовського та Тельманівського районів Донецької області”// ВВРУ. - 2014 р., № 4, С. 164.

 6. Постанова ВРУ від 7 жовтня 2014 р. № 1692-VII “Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Луганської області, зміну і встановлення меж Новоайдарського і Слов’яносербського районів Луганської області” // ВВРУ. - 2014 р., № 43, С. 2967.

 7. Постанова КМУ від 8 червня 2016 р. № 376  «Деякі питання Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб» // Офіційний вісник України. - 2016 р., № 51, С. 19.

 8. Про Концепцію державної сімейної політики : Постанова Верховної Ради України // ВВРУ. - 1999. - № 46-47. - С. 404.

 9. Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України : Постанова Верховної Ради України // ВВРУ. - 1997. - № 10. - С. 85.

 10. Про рекомендації учасників парламентських слухань „Свобода слова в Україні: стан, проблеми, перспективи" : Постанова Верховної Ради України // ВВРУ. - 1997. - № 22. - С. 162.

 11. Регламент Верховної Ради України [із змінами і доповненнями] // ВВРУ. - 2010. - № 14-15, №16-17. - С. 412.

 12. Декларація прав національностей України // ВВРУ. - 1991. -№ 53. - С. 799.

 13. Кодекси України : у 3 кн. / [відп. ред. В. Ф. Бойко]. - К.: Юрінком Інтер, 1997. - Кн. 1. Арбітражний процесуальний кодекс України: Кодекс України про адміністративні правопорушення; Виправно-трудовий кодекс України; Водний кодекс України; Житловий кодекс Української РСР; Земельний кодекс України.

 14. Кодекси України : у 3 кн. / [відп. ред. В. Ф. Бойко]. - К. : Юрінком Інтер, 1997. - Кн. 2. Повітряний кодекс України; Кодекс торговельного мореплавства України; Цивільний кодекс Української РСР; Цивільний процесуальний кодекс України; Кодекс про шлюб та сім'ю України.

 15. Кодекси України : у 3 кн. / [відп. ред. В. Ф. Бойко]. - К. : Юрінком Інтер, 1997. - Кн. 3. Кримінальний кодекс України; Кримінально-процесуальний кодекс України; Лісовий кодекс України; Митний кодекс України; Кодекс України про надра; Кодекс законів про працю України.

 16. Основи законодавства України про загальнообов'язкове соціальне страхування // ВВРУ. - 1998. -№ 23. - С. 121.

 1. Основи законодавства України про культуру // ВВРУ. - 1992. - № 21. -С. 294.

 2. Основи законодавства України про охорону здоров'я // ВВРУ. - 1993. -№4.-С. 19.

 3. Права людини: Міжнародні договори України; Декларації, документи / [упоряд. Ю. К. Качуренко]. - К.: Наук, думка, 1992.

 4. Розпорядження КМУ «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція» від 30 жовтня 2014 р. № 1053-р // Офіційний вісник України. - 2014 р., № 88, С. 44.

 5. Розпорядження КМУ «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» від 7 листопада 2014 р. № 1085-р  // Офіційний вісник України. - 2014 р., № 92, С. 33.

 6. Розпорядження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про визначення територіальної підсудності справ» від 02.09.2014  № 2710/38-14 // Голос України від 05.09.2014 № 169.


1.12.2. Наукова та навчальна література


   1. Бернард Г. Сіган. Створення Конституції для народу, чи Республіки, які здобули свободу / Бернард Г. Сіган. - К., 1993.

   2. Біленчук П. Д. Інформаційне забезпечення конституційної реформи / П. Д. Біленчук // Проблеми реформування державної влади: конституційні та управлінські аспекти, - К., 1995.

   3. Проект Конституції" України: стан, проблеми, перспективи / А. Білоус, М. Карижський, О. Кордун, Р. Павленко. - К., 1996.

   4. Богданова Н. А. К новой концепции преподавания конституционного права / Н. А. Богданова // Государство и право. - 1995. - №7.

   5. Богданова Н. А. О значений конституционного права для юридического образования и практической деятельности юриста / Н. А. Богданова // Вестник. Моск. ун-та. - 1995. - № 1. - (Серия "Право").

   6. Васильченко О. П. Класифікація законів як джерел конституційного права України / О. П. Васильченко // Концепція розвитку законодавства України.-К., 1996.

   7. Гетьман В. П. Як приймалась Конституція України / В. П. Гетьман. -К., 1996.

   8. Глущенко О. 17 уроків з курсу „Конституція України" / О. Глущенко, В. Кампо. - К. : МП „Леся", 1997.

   9. Годованець В. Ф. Конституційне право України : конспект лекцій / В. Ф. Годованець. - К. : МАУП, 2000.

   10. Заєць А. І. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду / А. 1. Заєць. - К.: Парлам. вид-во, 1999.

   11. Закон про місцеве самоврядування в Україні : наук.-практ. коментар. -К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1999.

   12. Коваленко А. А. Місцеве самоврядування в столиці України / А. А. Коваленко // Державно-правова реформа в Україні : матеріали наук.-практ. конф.-К., 1997.

   13. Козюбра М. І. Конституційний Суд в системі органів державної влади / М. І. Козюбра // Державно-правова реформа в Україні: матеріали наук.-практ. конф.-К., 1997.

   14. Козюбра М. 1. Межі діяльності державної влади / М. 1. Козюбра // Правова держава Україна : проблеми, перспективи розвитку. - X. : НЮАУ, 1995.

   15. Колісник В. П. Правовий статус національностей в Україні / В. П. Колісник. - К., 1994.

   16. Колодій А. Закон для законів / А. Колодій, С. Лисенко, О. Тихомаров //Віче.-1995.-№5.

   17. Коментар до Закону України „Про громадянство України" / [Ю. С. Шемшученко, П. Ф. Чалий, О. І. Майданник та ін.|. - К.: ВІТ, 1999.

   18. Коментар до Конституції України. - К., 1996.

   19. Конституційне право України / [за ред. В. Я. Тація, В. Ф. Погорілка, Ю. М. Тодики]. - К. : Укр. центр правничих студій, 1999.

   20. Конституційне право України : підруч. / [за ред. В. Ф. Погорілка]. - К. : Наук. Думка, 1999.

   21. Конституційні акти України 1917-1920. Невідомі Конституції України. -К., 1992.

   22. Копейчиков В. В. Про теоретичні засади конституційного ладу / В. В. Копейчиков // Вісник Акад. правових наук України. - 1993. - № 1.

   23. Копейчиков В.В. Державний устрій. Забезпечити баланс інтересів / В. В. Копейчиков, В. М. Селіванов. // Віче. - 1994. -№ 7.

   24. Кравченко В. В. Конституційне право України (темат. словн. термінів та визначень): навч. посібник / В. В. Кравченко, Ф. І. Сербан. - К., 1996.

   25. Кривенко Л. Парламент без парламентаризму? / Л. Кривенко // Віче. - 1997.-№4.

   26. Кривенко Л. Президент України : конституційно-правовий статус / Л. Кривенко//Віче. - 1994.-№ 12.

   27. Кривенко Л. Тріада влади. Перша серед рівних / Л. Кривенко // Віче. - 1994.-№7.

   28. Кривенко Л. Український парламент: двопалатність чи однопалатність? / Л. Кривенко // Віче. - 1999. - № 9.

   29. Кривенко Л. Український парламентаризм. До питання конституційних гарантій / Л. Кривенко // Віче. - 1996. -№ 11.

   30. Кривенко Л. Т. Верховный Совет Украины: место в системе государственной власти / Л. 7. Кривенко // Государство и право. - 1995. -№ 6.

   31. Кривенко Л. Т. Український парламентаризм: питання становлення / Л. Т. Кривенко // Правова держава : щорічник наук. Праць. — К. : Ін-т держави і права НАН України, 1996. - Вип. 7.

   32. Крупчан О. Д. Про співвідношення системи органів виконавчої влади і системи органів місцевого самоврядування / О. Д. Крупчан // Державно-правова реформа в Україні: матеріали наук.-практ. конф. - К., 1997.

   33. Лукьянов Е. А. Закон как источник советского государственного права / Е. А. Лукьянов. - М.: Изд-во МГУ, 1988.

   34. Майданник О. Про інститут громадянства України / О. Майданник // Право України. - 1999. - № 2.

   35. Малишко М.І. Конституційно-правовий статус громадянина та окремих груп населення : конспект лекцій / М. І. Малишко. - К.: МАУП, 1996.

   36. Малишко М. І. Контитуційно-правові основи виборів і референдумів як форм прямого народовладдя : конспект лекцій / М. І. Малишко. - К. : МАУП, 1996.

   37. Мартиненко П. Ф. Функції джерел права: внесок в теорію правової політики / П. Ф. Мартиненко // Вісник Київ, ун-ту. - 1992.

   38. Медведчук В.В. Конституційний процес в Україні і організація державної влади та місцевого самоврядування / В. В. Медведчук. - К. : Україна, 1996.

   39. Медвідь А.Б. Передумови виникнення та роль парламентських комісій (комітетів) у структурі загальнонаціональних представницьких органів / А. Б. Медвідь // Науковий вісник УжНУ. - 2007. - № 8. - С. 103-104. - (Серія "Право").

   40. Медвідь А. Б. Особливості правової регламентації статусу тимчасових комісій парламенту у письмових пам'ятках часів визвольних змагань в Україні (1917-1920 рр.) / А. Б. Медвідь // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - 2008. — № 1. — С. 13-21. - (Серія юридична).

   41. Медвідь А. Б. Джерела та способи нормативно-гравового закріплення предмету парламентських розслідувань у зарубіжній практиці / А. Б. Медвідь // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 3. - С. 8-10.

   42. Медвідь А.Б. До питання персонального складу тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України / А. Б. Медвідь // Підприємництво, господарство і право. - 2008 - № 4. - С. 106-108.

   43. Медвідь А.Б. Поняття та мета створення тимчасових спеціальних комісій як специфічного виду парламентських органів / А. Б. Медвідь // Науковий вісник УжНУ. - 2008. -№ 9. - С. 160-162. - (Серія "Право").

   44. Медвідь А.Б. Тимчасові слідчі комісії як суб'єкт проведення парламентського розслідування / А. Б. Медвідь // Держава і право : зб. наук, праць. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - 2008. -№ 40. - С. 186-189. - (Юридичні і політичні науки).

   45. Медвідь А.Б. Особливості правової регламентації статусу тимчасових комісій парламенту у конституційних актах Української Радянської Соціалістичної Республіки / А. Б. Медвідь // Підприємництво, господарство і право. -2010. -№ 3. - С. 22-24.

   46. Медвідь А. Б. Принципи організації та діяльності тимчасових комісій Верховної Ради України / А. Б. Медвідь // Науковий вісник УжНУ. - 2010. - № 12. - С. 156-161. - (Серія "Право").

   47. Медвідь А.Б. Щодо встановлення оптимального кількісного складу тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України / А. Б. Медвідь // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 11. - С. 43-44.

   48. Медвідь А.Б. Особливості допиту окремих категорій суб'єктів тимчасовими слідчими комісіями Верховної Ради України / А. Б. Медвідь // Підприємництво, господарство і право.-2010.-№ 12.-С. 141-143.

   49. Медвідь А. Б. Особливості порядку обрання голови та заступника голови тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України / А. Б. Медвідь // Підприємництво, господарство і право.-2011.-№ 1.-С. 131-133.

   50. Медвідь А. Б. Загальна характеристика постійних та тимчасових комітетів і комісій парламенту: порівняльно-правовий аспект / А. Б. Медвідь // Становление современной науки-2007 : V міжнар. наук.-практ. конференція (Софія, 1-15 жовт. 2007 р.) - Т. 7. - С. 50-54.

   51. Медвідь А.Б. До питання дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина у процесі функціонування тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України / А. Б. Медвідь // Проблеми забезпечення конституційних прав громадянина у кримінальному судочинстві : наук.-практ. конференція (Львів, 26 жовт. 2007 р.) -Т. 7. - С. 140-142.

   52. Медвідь А.Б. Щодо встановлення оптимального строку діяльності тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України / А. Б. Медвідь // Наука и технология: шаг в будущее-2008 : IV міжнар. наук.-практ. конференція (Прага, 1-15 берез. 2008 р.) - Т. 6. - С. 76-78.

   53. Медвідь А.Б. До питання обґрунтованості прийняття рішення про утворення тимчасової слідчої комісії Верховною Радою України / А. Б. Медвідь // Научньїе дни-2008 : IV міжнар. наук.-практ. конференція (Софія, 1-15 квіт. 2008 р.) – Т. 7. – С.22-25.

   54. Медвідь А.Б. Роль опозиції у процесі призначення парламентського розслідування / А. Б. Медвідь // Научное пространство Европьі-2008 : IV міжнар. наук.-практ. конференція (Софія, 15-30 квіт. 2008 р.)-Т. 20. -С. 78-81.

   55. Медвідь А. Б. Щодо можливості допиту суддів тимчасовими слідчими комісіями Верховної Ради України / А. Б. Медвідь // Новини наукового прогресу-2010 : VI міжнар. наук.-практ. конференція (Софія, 17-25 серп. 2010 р.) -Т.З.-С. 29-31.

   56. Медвідь А.Б. Особливості застосування тимчасовими слідчими комісіями Верховної Ради України примусового приводу осіб / А. Б. Медвідь // Передові наукові новини-2010 : VI міжнар. наук.-практ. конференція (Прага, 27 серп. - 05 верес. 2010 р.) - Т. 3. - С. 37-39.

   57. Медвідь А.Б. Щодо права окремих суб'єктів користуватися послугами адвоката в процесі здійснення розслідування тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради України / А. Б. Медвідь // Східне партнерство-2010 : VI міжнар. наук.-практ. конференція (Перемишль, 07-15 верес. 2010 р.) — Т. 3. — С. 15-17.

   58. Мелащенко В. Ф. Основи конституційного права України / В. Ф. Мелащенко. - К., 1995.

   59. Михеєнко Р. Виконавча влада і конституційні статуси Президента України та Кабінету Міністрів України / Р. Михеєнко // Право України. - 2000. -№8.

   60. Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри: Понятійний апарат, концептуальні підходи, теорія та практика : енцикл. / [упоряд. Ю. І. Римаренко]. - К. : Довіра, 1998.

   61. Мурашин О.Г. Акти прямого народовладдя і місцеве самоврядування / О. Г. Мурашин // Державно-правова реформа в Україні : матеріали наук.-практ. конф. - К., 1997.

   62. Опришко В. Наукове забезпечення законотворчого процесу - вимога часу / В. Опришко // Віче. - 1995. - № 3.

   63. Основи муніціпального права України : навч. посіб. / [за ред. проф. М. І. Корнієнка]. - К.: Т-во „Знання" України, 2000.

   64. Панов М.І. Про співвідношення Конституції і галузевого законодавства / М. І. Панов // Правова система України: теорія і практика. - К., 1996.

   65. Піскун О. Основи міграційного права: Порівняльний аналіз : навч. посібник / О. Піскун. - К.: МП „Леся", 1998.

   66. Погорілко В. Стратегія і тактика законотворення. Основи загальної концепції законодавства України / В. Погорілко, М. Малишко // Віче. - 1993. -№4.

   67. Попович М. Від національної філософії - до національної держави / М. Попович // Розбудова держави. - 1992. - № 1.

   68. Порядок виїзду з України і в'їзду в Україну. Правовий статус іноземців: наук.-практ. коментарі та нормативно-правові акти / М. І. Хавронюк, Б.В. Прощаєв, М. І. Марченко, С. Г. Трофимов. - К.: Правові джерела, 1998.

   69. Права людини і правова держава (До 50-ї річниці Загальної декларації прав людини): тези доп. та наук, повідомл. наук. конф. проф.-викл. складу, 10-11 груд. 1998 р. / [за ред. проф. М. І. Панова]. - X.: НЮАУ, 1998.

   70. Пухтинський М. Конституційно-правова віповідальність у системі місцевих Рад / М. Пухтинський // Правова держава. - К. : Наукова думка, 1992. -С. 35-39.

   71. Пухтинський М. Підходи різні, мета одна / М. Пухтинський // Місцеве самоврядування. - 1996. -№ 1.

   72. Рабінович П.М. Реформування конституційного законодавства України з питань прав людини / П. М. Рабінович // Проблеми реформування державної влади: Конституційні та управлінські аспекти. - К., 1995. - С. 40-42.

   73. Рабінович П.М. Права людини і громадянина у Конституції України (до інтерпретації вихідних конституційних положень) / П. М. Рабінович. - X. : Право, 1997.

   74. Рабінович П.М. Про соціальну сутність сучасних демократичних держав (У зв'язку з проектом нової Конституції України) / П. М. Рабінович. // Вісник Акад. правових наук України. -1993. - № і.

   75. Ребкало В. Національна держава, втеча від самоприниження / В. Ребкало // Віче. - 1995. - № 6.

   76. Римаренко Ю. Права людини та громадянина, права народів, права етнічних меншин / К). Римаренко // Укр. часопис прав людини. - 1996. - № 3-4.

   77. Сергієнко П. Соборність - ідея і реалії / П. Сергієнко // Віче. - 1992. -№4-5.

   78. Слюсаренко А. Г. Історія української конституції / А. Г. Слюсаренко, М. В. Томенко. - К., 1993.

   79. Степанов Й.М. Конституционализм: ценности культури, культура ценностей / И. М. Степанов // Современньїй конституционализм. - М., 1990.

   80. Степанюк О. Українська ментальність і конституційне право України / О. Степанюк // Республіканець. - 1993. - № 5-6.

   81. Степанюк О.І. Норми конституційного права України / О. І. Степанюк. - Чернівці, 1994.

   82. Степанюк О.І. Юридичні властивості норм конституційного права України (на шляху до правової держави) / О. І. Степанюк. - Львів, 1993. - Вип. 3.

   83. Тацій В. Конституційне право. Критерії, ступінь обґрунтованості / В. Тацій, Ю. Тодика // Віче. - 1995. - № 4.

   84. Тацій В. Проблеми розвитку науки конституційного права України / В. Тацій, Ю. Тодика // Право України. - 1994. - № 10.

   85. Тацій В. Я. М. Правові засоби охорони Конституції / В. Я. Тацій, Ю. М. Грошевий // Вісник Акад. правових наук України. - 1995. - № 3.

   86. Теплюк VI. Законодавча ініціатива та її реалізація в законодавчому процесі / М. Теплюк, О. Ющик // Віче. - 1995. - № 7.

   87. Тесленко М. Правова природа актів Конституційного Суду України / М. Тесленко // Право України. - 2000. - № 2.

   88. Тесленко М. Про місце Конституційного Суду України в системі вищих органів державної влади / М. Тесленко // Право України. - 1999. - № 12.

   89. Тихомиров Ю. А. Конституционное право: уроки прошлого и взгляд в будущее / Ю. А. Тихомиров // Правоведение. - 1992. - № 6.

   90. Тихонова С Конституція юридична і фактична / С. Тихонова, Л. Юзьков // Право України. - 1992. - № 1.

   91. Тихонов С. Прийняття нової Конституції України на законну основу / С. Тихонов, О. Ющик // Віче. - 1996. - № 1.

   92. Тодика Ю. М. Конституційне право України як галузь права : конспект лекцій / Ю. М. Тодика. - Харків, 1995.

   93. Тодика Ю. М. Конституційний Суд України і прокуратура в конституційно-правовому механізмі забезпечення основних прав громадян / Ю. М. Тодика, О. В. Марцеляк. - X.: Лібра, 1998.

   94. Тодика Ю.Н. Конституционно-правовой статус иностранцев и беженцев в У крайнє / Ю. Н. Тодьїка. - X.: Факт, 1999.

   95. Тодика Ю.Н. Конституция Украины - основа стабильности конституционного строя и реформирования общества / Ю Н. Тодика, Е. В. Супрунюк. - С.: Таврия, 1997.

   96. Тодика Ю.Н. Вибори народних делутатов Украины: конституционно-правовой аспект / Ю. Н. Тодика, В. Д. Яворский. - X. ; Факт, 1998.

   97. Тодыка Ю. Н. Президент Украины: конституционно-правовой статус / Ю. Н. Тодыка, В. Д. Яворский. -X.: Факт, 1999.

   98. Цвік М. В. Взаємодія законодавчої, виконавчої гілок влади та референдуму в системі народовладдя / М. В. Цвік // Вісник Акад. правових наук України.- 1995. -№3.

   99. Цвік М В. Конституційні проблеми розподілу влади / М. В. Цвік // Вісник Акад. правових наук України. - 1993. - № 1.

   100. Чехович С. Інститут притулку як конституційно-правова гарантія захисту прав людини / С. Чехович // Право України. - 2000. - № 4.

   101. Чехович С.Б. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні / С. Б. Чехович // Адвокат. - 1999. - № 4.

   102. Чубатий М. Огляд історії українського права. Історія джерел державного права / М. Чубатий - Мюнхен; К., 1994.

   103. Шаповал В. Зарубіжний парламентаризм / В. Шаповал. - К. : Основа, 1993.

   104. Шаповал В. Конституційний механізм державної влади в незалежній Україні: політико-правові проблеми організації виконавчої влади / В. Шаповал // Право Украни. - 1997. - № 1.

   105. Шаповал В. Основний Закон держави. Соціальне призначення і нормативно-регулююча роль нової Конституції України / В. Шаповал // Віче. -1996.-№3.

   106. Шаповал В. Основний Закон України та актуальні проблеми конституційної теорії / В. Шаповал // Укр. право. - 1996. - Число 3.

   107. Шаповал В. Перспективи розвитку науки конституційного права України / В. Шаповал // Право України. - 1996. - № 9.

   108. Шаповал В. Поділ влади: що це таке? / В. Шаповал // Місцеве самоврядування в Україні. Історія, проблеми, пропозиції. - К. : Фонд сприяння становленню і розвитку місцевого самоврядування в Україні, 1994.

   109. Шаповал В. Президент в механізмі здійснення державної влади / В. Шаповал. -К., 1995.

   110. Шаповал В. Інститут притулку в національному праві / В. Шаповал, С. Крижанівський // Проблеми міграції. - 1998. - № 1.


1.12.3. Інформаційні ресурси

www.rada.gov.ua

www.kmu.gov.ua

www.bank.gov.ua

www.president.gov.ua

www.court.gov.uadmsu.gov.ua
1.13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЯКІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ТА

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпечення несе завідувач кафедри.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД«НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка