Національний гірничий університет


Кафедра конституційного та адміністративного праваСторінка5/7
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.36 Mb.
#12436
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7

Кафедра конституційного та адміністративного права
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ


нормативної


“КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ”

(ІІ курс)
для підготовки бакалаврів

за спеціальністю 6.030401 Правознавство


Дніпропетровськ

НГУ

2016
Робоча навчальна програма нормативної дисципліни «Конституційне право України» для підготовки бакалаврів за спеціальністю 6.030401 Правознавство
Розробники : М.О. Кравець, к.ю.н., доцент.

О.О. Бровко

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри конституційного та адміністративного права
Протокол від “30”червня 2016 року № 9

Завідувач кафедри (голова циклової комісії) канд. юрид. наук, доц.


_______________________ (Кравець М.О.)

(підпис) (прізвище та ініціали)3.1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів:

Загальна -6 кредитів ECTS

Річна -3 кредити ECTS


Галузь знань

юридична


НормативнаНапрям підготовки

юридичний

(6.030401 Правознавство)


Модулів – 2

Спеціальність:

юридичнаРік підготовки

Змістових модулів – 2

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ____ -_____

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин – 180 годин;

річна -90 годин3-й

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3,5 год.

самостійної роботи студента – 3 год.


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр24

год.


8 год.

Практичні, семінарські

18 год.

4 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

41 год.

84,5 год.

Індивідуальні завдання:

0 год.

Вид контролю:

Іспит

Іспит

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить (%):

для денної форми навчання –0,55

для заочної форми навчання – 0,155

3.2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Основні завдання підготовки полягають в тому, щоб забезпечити оволодіння системою знань про основні категорії конституційного права України, визначити особливості конституційно-правових інститутів України, знати принципи правового аналізу українського конституційного законодавства, навчити користуватись понятійним апаратом дисципліни, сприяти формуванню вмінь та навичок самостійно працювати з джерелами конституційного права України, оволодіти застосуванням на практиці історико-правовим та порівняльно-правовим методами вивчення українського законодавства майбутніми юристами.

Дана програма навчального курсу «Конституційне право України» базується на новітніх доктринальних та нормативних джерелах конституційного права. В ній відображено еволюцію галузі конституційного права, основні напрямки та форми реалізації реформи в галузі конституційного права, що провадиться в Україні, надані основні відомості про конституційне право зарубіжних країн.

Мета вивчення дисципліни полягає у засвоєнні студентами обсягу теоретичних знань, щодо вивчення системи конституційного права України, засвоєння основоположних знань, особливостей правового регулювання в галузі конституційного права; опанування методики правового аналізу норм вказаної галузі права; набутті практичних навичок, щодо кваліфікованого застосування норм конституційного права у конкретних практичних ситуаціях, а також навичок самостійної роботи, необхідних для подальшого поглиблення й своєчасного оновлення професійних юридичних знань з законодавства в даній галузі права; формуванні правосвідомості у майбутніх правників.В результаті вивчення дисципліни «Конституційне право України» студенти повинні вміти:

 • використовувати отримані знання щодо конституційного захисту прав і свобод людини і громадянина;

 • користуватися здобутими навичками у сфері взаємовідносин громадян, їх об'єднань та інших інститутів громадянського суспільства із органами та посадовими особами публічної влади, а також щодо провадження та процедури розгляду питань конституційно-правового характеру в державних органах та установах;

 • аналізувати та коментувати нормативно-правові акти, які регламентують статус людини та громадянина, функціонування інститутів громадянського суспільства, організацію та діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування.

Вивчивши курс «Конституційне право України» студент повинен знати:

 • основи конституційного устрою України;

 • конституційний статус людини і громадянина;

 • форми прямого і представницького народовладдя;

 • конституційну систему, повноваження, порядок формування та діяльності органів влади за їх поділом на законодавчу, виконавчу і судову;

 • територіальний устрій і місцеве самоврядування в Україні.


3.3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовні модулі :

1.Форми безпосередньої демократії в Україні.

2.Конституційно-правова відповідальність.

3.Верховна Рада України.

4.Норми конституційного права України.

5.Президент України.

6.Органи виконавчої влади в Україні.

7.Конституційний суд України.

8.Суди загальної юрисдикції в Україні.

9. Прокуратура України.

10. Територіальний устрій України.

11. Місцеве самоврядування в Україні


3.4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

Л

п

лаб.

інд.

с. р.
Л

п

лаб.

інд.

с. р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Лекції

Тема 1. Форми безпосередньої демократії в Україні

4

2

0

0

0

2

4,3

0.7

0

0

0

3,6

Тема 2. Конституційно-правова відповідальність

4

2

0

0

0

2

4,3

0.7

0

0

0

3,6

Тема 3. Верховна Рада України

4

2

0

0

0

2

4,3

0,7

0

0

0

3,6

Тема 4.

Норми конституційного права України4

2

0

0

0

2

4,3

0.7

0

0

0

3,6

Тема 5. Президент України

4

2

0

0

0

2

4,3

0,7

0

0

0

3,6

Тема 6. Органи виконавчої влади в Україні

4

2

0

0

0

2

4,3

0.7

0

0

0

3,6

Тема 7. Конституційний суд України

4

2


2

3,9

0,7


3,6

Тема 8. Суди загальної юрисдикції в Україні

6

3


3

4,3

0,7


3,6

Тема 9. Прокуратура України

4

2


2

4,3

0,7


3,6

Тема 10. Територіальний устрій України

4

2


3

8

1


7

Тема 11. Місцеве самоврядування в Україні

5

3


2

4,3

0,7


3,6

Разом за змістовим модулем 1

47

24

0

0

0

24

51

8

0

0

0

43

Змістовий модуль 2. Практичні заняття

Тема 1. Верховна Рада України

4

0

2

0

0

2

3,9

0

0,4

0

0

3,5

Тема 2. Президент України

4

0

2

0

0

2

3,9

0

0,4

0

0

3,5

Тема 3. Органи виконавчої влади в Україні

4
2

0

0

2

3,9
0,43,5

Тема 4. Конституційний суд України

4

0

2

0

0

2

3,9

0

0,4

0

0

3,5

Тема 5. Суди загальної юрисдикції в Україні

4

0

2

0

0

2

4,3

0

0,8

0

0

3,5

Тема 6. Територіальний устрій України

4
22

3,9
0,43,5

Тема 7. Автономна Республіка Крим

3
21

3,9
0,43,5

Тема 8. Поняття та функції місцевого самоврядування в Україні

4
22

3,9
0,43,5

Тема 9. Організаційно-правові форми та гарантії місцевого самоврядування в Україні

4
22

3,9
0,43,5

Разом за змістовим модулем 2

35

0

18

0

0

17

35,5

0

4

0

0

31,5

Усього годин


83

24

18

0

0

41

86,5

8

4

0

0

74,53.5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


з/п


Назва теми

Кількість

Годин


1.

Верховна Рада України

2

2.

Президент України

2

3.

Органи виконавчої влади в Україні

2

4.

Конституційний суд України

2

5.

Суди загальної юрисдикції в Україні

2

6.

Територіальний устрій України

2

7.

Автономна Республіка Крим

2

8.

Поняття та функції місцевого самоврядування в Україні

2

9.

Організаційно-правові форми та гарантії місцевого самоврядування в Україні

2Практичне заняття № 1

ТЕМА 1. Верховна Рада України

1.1. Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні.

Верховна Рада України - єдиний орган законодавчої влади в Україні, парламент України. Колегіальний та постійно діючий характер Верховної Ради України.1.2. Склад та структура Верховної Ради України.

Чисельний склад та структура Верховної Ради України. Строк повноважень Верховної Ради України. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. Органи та посадові особи при Верховній Раді України. Порядок обрання та повноваження Голови Верховної Ради України, першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України. Комітети Верховної Ради України: порядок формування, перелік, повноваження. Допоміжний апарат Верховної Ради. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини: порядок призначення, повноваження. Парламентська більшість, парламентська опозиція та парламентські комітети в Україні.1.3. Поняття функцій Верховної Ради України.

Законодавча, представницька, установча та інші функції Верховної Ради України. Компетенція Верховної Ради України: поняття, конституційне закріплення. Законодавча компетенція. Питання, що визначаються та встановлюються виключно законами України. Установча та контрольна компетенція Верховної Ради України. Контрольні повноваження Верховної Ради України щодо Президента України та органів виконавчої влади. Закони: поняття, види. Інші акти Верховної Ради України: постанови, декларації, заяви, звернення.1.4.Поняття основних форм роботи Верховної Ради України.

Організація Верховної Ради України. Тимчасові спеціальні і тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України. Сесія Верховної Ради України. Розгляд питань на пленарних засіданнях Верховної Ради України. Голосування в Верховній Раді України. Правова регламентація організації роботи Верховної Ради України.1.5. Поняття законодавчого процесу в Україні.

Законодавчий процес, його стадії. Поняття законодавчої ініціативи. Суб'єкти права законодавчої ініціативи в Верховній Раді України. Попереднє обговорення законопроектів у комітетах Верховної Ради України. Порядок обговорення законопроекту на пленарних засіданнях Верховної Ради України в ході трьох читань. Прийняття законопроекту. Промульгація закону Президентом України. Введення в дію законів та інших актів Верховної Ради України. Особливості проходження конституційних законів. Спеціальні парламентські процедури.1.6. Поняття народного депутата України.

Статус народного депутата України. Принципи статусу народного депутата України. Несумісність депутатського мандата з іншими видами діяльності. Форми діяльності народного депутата України. Строк повноважень народного депутата України. Дострокове припинення повноважень народного депутата України. Права і обов'язки народного депутата. Право депутатського запиту. Гарантії діяльності народного депутата України. Депутатська недоторканність.


Практичне заняття № 2

ТЕМА 2. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

2.1. Поняття інституту президента.

Конституційний статус Президента України як глави держави. Поняття глави держави та його місце в механізмі державної влади. Відмінність інституту президента від інституту монарха.2.2. Етапи становлення інституту президента в Україні.

2.3. Порядок виборів президента України.

Порядок обрання Президента України. Прямі і непрямі вибори президентів. Законодавство про вибори Президента України. Повторні вибори Президента України. Принципи виборів Президента України. Суб’єкти виборчого процесу Президента України. Стадії виборчого процесу Президента України.2.4. Функції Президента України.

Компетенція Президента України. Конституційні засади взаємовідносин Президента України з Верховною Радою України. Повноваження Президента України в сфері особового статусу. Конституційні засади взаємовідносин Президента України з органами виконавчої влади. Повноваження Президента України в сфері міжнародних відносин, оборони та охорони правопорядку, прав і свобод громадян України. Акти Президента України. Конституційний статус Ради національної безпеки і оборони України як координаційного органу при Президентові України. Персональний склад, функції і компетенція Ради національної безпеки і оборони України. Апарат Президента України.2.5. Підстави дострокового припинення повноважень Президента України.

Конституційні підстави та порядок дострокового припинення повноважень Президента України. Відставка Президента України. Неможливість виконання Президентом України своїх обов'язків за станом здоров'я. Усунення Президента України з поста в порядку імпічменту Верховною Радою України. Виконання обов'язків Президента України у разі дострокового припинення повноважень Президента України.


Практичне заняття № 3

ТЕМА 3. Органи виконавчої влади в Україні

3.1. Поняття органів виконавчої влади в Україні.

Поняття виконавчої влади. Система органів виконавчої влади за Конституцією України. Місце та роль Кабінету Міністрів України у механізмі державної влади.3.2. Поняття Кабінету Міністрів України.

Склад Кабінету Міністрів України. Порядок формування Кабінету Міністрів України. Повноваження Кабінету Міністрів України. Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України. Відповідальність Кабінету Міністрів України.3.3. Поняття Прем'єр-міністра України.

Конституційний порядок призначення на посаду Прем'єр-міністра України. Повноваження та функції Прем'єр-міністра України. Відставка Прем'єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України.3.4. Поняття міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в Україні.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади: система, порядок формування. Основні завдання та повноваження та функції міністерств.3.5. Місцеві органи виконавчої влади в Україні.

Система місцевих органів виконавчої влади. Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій. Порядок формування, структура, функції та повноваження місцевих державних адміністрацій. Порядок призначення та відповідальність голів місцевих державних адміністрацій. Підстави та порядок припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій. Принципи діяльності місцевих органів виконавчої влади в Україні. Взаємовідносини місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування. Тимчасово окуповані території на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.


Практичне заняття № 4

ТЕМА 4. Конституційний суд України

4.1. Поняття Конституційного Суду України.

Конституційна юрисдикція. Конституційний Суд України та його місце в механізмі державної влади.4.2. Порядок формування Конституційного Суду України.

Склад та порядок формування Конституційного Суду України. Порядок призначення суддів Конституційного Суду України Президентом України, Верховною Радою України та з’їздом суддів України.4.3. Функції і повноваження Конституційного Суду України.

Повноваження Конституційного Суду України. Процедура розгляду справ Конституційним Судом України. Офіційне тлумачення, арбітражна та інші основні види функцій Конституційного Суду України. Висновки Конституційного Суду України та їх юридичні наслідки.


Практичне заняття № 5

ТЕМА 5. Суди загальної юрисдикції в Україні

5.1. Поняття судів загальної юрисдикції в Україні.

Поняття судової влади. Поняття та система судів загальної юрисдикції, її елементна характеристика.5.2. Функції і повноваження судів загальної юрисдикції в Україні.

Класифікація функцій судів загальної юрисдикції в Україні. Основні повноваження судів загальної юрисдикції. Конституційні принципи правосуддя.5.3. Основні засади судочинства в Україні.

Конституційні принципи судочинства в Україні. Принцип територіальності. Принцип спеціалізації. Верховний Суд України – найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції. Місцеві суди. Апеляційні суди. Вищі спеціалізовані суди. Призначення та обрання суддів. Правовий статус суддів.Практичне заняття № 6

Тема 6. Територіальний устрій України

6.1. Поняття територіального устрою України.

Поняття територіального устрою держави. Територіальний та державний устрій.6.2. Загальна характеристика принципів територіального устрою України.

Принципи територіального верховенства держави. Принцип єдності та цілісності території. Конституційні засади територіального устрою України.6.3. Система адміністративно-територіального устрою України.

Конституційні засади адміністративно-територіального устрою України. Рівні адміністративно-територіального устрою України. Тимчасово окуповані території на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.


Практичне заняття № 7

Тема 7. АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ

7.1. Поняття автономії.

Автономія: поняття та види. Види та форми територіальної автономії. Адміністративно-територіальна, національно-територіальна і національно-державна автономія. Форма автономії в Україні.7.2. Повноваження АРК у політичній, соціально-економічній, культурній та інших сферах.

Конституційний статус Автономної Республіки Крим. Конституція Автономної республіки Крим. Повноваження АРК. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.7.3. Органи влади та гарантії діяльності АРК.

Верховна Рада АРК. Президія. Рада Міністрів АРК. Правосуддя та органи прокуратури. Порядок обрання та призначення на посади в АРК. Гарантії діяльності АРК.


Практичне заняття № 8

Тема 8. ПОНЯТТЯ ТА ФУНКЦІЇ МісцевОГО самоврядування в Україні

8.1 Поняття місцевого самоврядування.

Поняття місцевого самоврядування та його політико-правова природа. Принципи місцевого самоврядування. Міжнародно-правова регламентація питань організації місцевого самоврядування. Європейська хартія про місцеве самоврядування.8.2.Система місцевого самоврядування.

Система місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування в системі організації публічної влади на місцях. Місцеве самоврядування і місцеве управління.8.3. Функції місцевого самоврядування.

Політична, економічна, соціальна, культурна та екологічна функції місцевого самоврядування.


Практичне заняття № 9

Тема 9. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ТА ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

9.1. Поняття організаційно-правових форм місцевого самоврядування в Україні.

Види організаційно-правових форм місцевого самоврядування в Україні. Форми здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою як суб'єктом муніципальної влади. Безпосереднє здійснення муніципальної влади територіальною громадою.9.2. Органи місцевого самоврядування в Україні.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування. Статус сільських, селищних, міських рад як представницьких органів місцевого самоврядування. Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їх повноваження. Надання органам місцевого самоврядування окремих повноважень органів виконавчої влади, сфера делегованих повноважень. Особливості статусу районних та обласних рад як місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст. Компетенція районних та обласних рад. Компетенція сільської, селищної, міської ради. Відповідальність та підконтрольність органів і посадових осіб місцевого самоврядування.9.5. Гарантії місцевого самоврядування.

Рішення органів місцевого самоврядування: порядок прийняття та юридична сила. Зупинення та скасування актів органів місцевого самоврядування. Гарантії прав місцевого самоврядування. Судовий захист прав місцевого самоврядування.


3.6. САМОСТІЙНА РОБОТА


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Верховна Рада України

2

2.

Президент України

2

3.

Органи виконавчої влади в Україні

2

4.

Конституційний суд України

2

5.

Суди загальної юрисдикції в Україні

2

6.

Територіальний устрій України

2

7.

Автономна Республіка Крим

1

8.

Поняття та функції місцевого самоврядування в Україні

2

9.

Організаційно-правові форми та гарантії місцевого самоврядування в Україні

2
Разом

17


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ

ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

 1. Конституційно-правові норми України, їх види і специфіка.

 2. Конституційно-правові відносини України, їх специфіка і види.

 3. Порядок формування місцевих державних адміністрацій.

 4. Акти Президента України та їх місце в системі правових актів України.

 5. Суб’єкти права на конституційне подання до Конституційного Суду України.

 6. Порядок обрання Президента України

 7. Принципи організації і діяльності державних органів України та їх закріплення в Конституції України.

 8. Основні гарантії діяльності народних депутатів України.

 9. Компетенція Кабінету Міністрів України.

 10. Правовий статус Президента України.

 11. Сесії рад як представницьких органів місцевого самоврядування в Україні.

 12. Гарантії місцевого самоврядування.

 13. Повноваження місцевих державних адміністрацій

 14. Ради - представницькі органи місцевого самоврядування.

 15. Депутатське звернення.

 16. Керівні посадові особи Верховної Ради України (порядок обрання, повноваження).

 17. Поняття виборів та їх види за законом.

 18. Поняття місцевого самоврядування.

 19. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України. Суб'єкти законодавчої ініціативи.

 20. Система органів державної влади в Україні.

 21. Роль Конституційного Суду України в конституційному процесі.

 22. Акти Кабінету Міністрів України.

 23. Судовий захист прав і свобод людини і громадянина.

 24. Виборче право і виборча система в Україні.

 25. Конституційні основи організації і діяльності прокуратури.

 26. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

 27. Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції.

 28. Строк повноважень народного депутата України.

 29. Порядок припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій.

 30. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України.

 31. Компетенція Верховної Ради України.

 32. Процедура розгляду справ Конституційним Судом України.

 33. Визначення результатів виборів за Законом України "Про вибори народних депутатів України".

 34. Установча функція Верховної Ради України.

 35. Статус суддів в Україні.

 36. Система органів державної влади України.

 37. Територіальна і фінансова основа місцевого самоврядування в Україні.

 38. Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад.

 39. Порядок усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.

 40. Поняття та ознаки парламенту. Верховна Рада України.

 41. Місцевий референдум: поняття та види.

 42. Відповідальність в конституційному праві.

 43. Конституційні принципи виборного права України.

 44. Центральні органи виконавчої влади України.

 45. Система місцевого самоврядування.

 46. Введення в дію законів та інших актів Верховної Ради України.

 47. Права та обов'язки народного депутата України у Верховній Раді України та її органах.

 48. Секретаріат Президента України.

 49. Порядок обрання Президента України. Закон України "Про вибори Президента України"

 50. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України.

 51. Перерозподіл повноважень Верховної Ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України.

 52. Поняття і ознаки державного органу України.

 53. Особливості статусу районних та обласних рад.

 54. Всеукраїнський референдум.

 55. Порядок формування Кабінету Міністрів України та визначення його правового статусу.

 56. Контрольна функція Верховної Ради України.

 57. Статус Автономної Республіки Крим.

 58. Порядок призначення і проведення Всеукраїнського і місцевого референдумів.

 59. Бюджетна функція Верховної Ради України.

 60. Система судових органів. Конституційні принципи правосуддя.

 61. Компетенція Президента України.

 62. Депутатські групи і фракції у Верховній Раді України.

 63. Адміністративно-територіальні одиниці в Україні.

 64. Верховна Рада Автономної Республіки Крим.

 65. Поняття та види референдумів в Україні.

 66. Судова влада в Україні.

 67. Комітети і комісії Верховної Ради України: склад, формування, функції та повноваження.

 68. Конституційно-правові основи взаємовідносин Президента України з Верховною Радою України.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка