Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”


В. Кредитні модулі (дисципліни) програм підготовки спеціалістівСторінка2/8
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.11 Mb.
#704
1   2   3   4   5   6   7   8

В. Кредитні модулі (дисципліни) програм підготовки спеціалістів


Перелік кредитних модулів програми підготовки спеціалістів за напрямом підготовки 0915 – «Комп'ютерна інженерія» спеціальність 7.091502 «Системне програмування»


Найменування кредитних модулів (дисциплін)

Код

Кредитів

ECTS


Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Основи маркетингу

НГ-01

1,5

Основи підприємництва

НГ-02

1,5

Іноземна мова професійного спрямування

НГ-03

3


Цикл професійної та практичної підготовки

Охорона праці в галузі

НП-01

1

Інтелектуальна власність

НП-02

1

Науково-дослідна діяльність у комп'ютерній інженерії //але не відомо чи це залік

НП-03

2

Тестування, надійність, контроль, діагностування комп'ютерних систем

НП-04

4

Цифрова обробка сигналів та зображень

НП-05

3

Комп'ютерні системи штучного інтелекту

НП-06

4

Мультимедійні засоби в комп'ютерних системах

НП-07

6

Високопродуктивні комп'ютерні системи

НП-08

4

Теорія управління в технічних системах

НП-09

4

Вимірювання в комп'ютерних системах

НП-10

4

Технологія проектування програмних систем

НП-11

4,5

Програмування комп'ютерних мереж

НП-12

2,5

Технологія проектування спеціалізованих операційних систем

НП-13

4

Програмування інтерфейсів користувача

НП-14

4,5

Переддипломна практика

НП-15

12

Дипломне проектування

НП-16

21

Дисципліни вільного вибору студентів

Напрямки досліджень і розвитку системного програмування

ВП-01

3

Системи підтримки прийняття рішень

ВП-02

4


2. Опис кредитних модулів (дисциплін) програми підготовки спеціалістів за напрямом „Комп’ютерна інженерія” спеціальність „Системне програмування”

Опис кредитного модуля (дисципліни)

НГ-01 ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус

кредитного модуля

(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор(прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступень, посада)

Факультет(назва)

Кафедра(назва)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

 3. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 4. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 6. МОВА

 7. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 8. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ

 9. ОРГАНІЗАЦІЯ


Опис кредитного модуля (дисципліни)

НГ-02 ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус

кредитного модуля

(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор(прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступень, посада)

Факультет(назва)

Кафедра(назва)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

 3. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 4. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 6. МОВА

 7. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 8. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ

 9. ОРГАНІЗАЦІЯ

Опис кредитного модуля (дисципліни)

НГ-03 ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус

кредитного модуля

(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор(прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступень, посада)

Факультет(назва)

Кафедра(назва)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

 3. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 4. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 6. МОВА

 7. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 8. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ

 9. ОРГАНІЗАЦІЯ

Опис кредитного модуля (дисципліни)

НП-01 ОХОРОНА ПРАЦІ У ГАЛУЗІ

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус

кредитного модуля

(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор(прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступень, посада)

Факультет(назва)

Кафедра(назва)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

 3. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 4. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 6. МОВА

 7. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 8. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ

 9. ОРГАНІЗАЦІЯ

Опис кредитного модуля (дисципліни)

НП-02 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус

кредитного модуля

(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор(прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступень, посада)

Факультет(назва)

Кафедра(назва)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

 3. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 4. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 6. МОВА

 7. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 8. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ

 9. ОРГАНІЗАЦІЯ

Опис кредитного модуля (дисципліни)

НП-03 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ В КОМП’ЮТЕРНІЙ ІНЖЕНЕРІЇ

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус

кредитного модуляза вільним вибором студентів
(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор

Романкевич Олексій Михайлович, професор
(прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступень, посада)

Факультет

прикладної математики
(назва)

Кафедра

спеціалізованих комп’ютерних систем
(назва)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Курс „Науково-дослідна діяльність у комп’ютерній інженерії” – це спеціальний курс у схемі системотехнічної підготовки студентів спеціальностей 7.091501 „Комп’ютерні системи та мережі”, 7.091503 „Спеціалізовані комп’ютерні системи” та 7.091502 „Системне програмування”. Дисципліна «Науково-дослідна діяльність у комп’ютерній інженерії» (НДДКІ) ґрунтується на всіх дисциплінах, що вивчаються студентами протягом навчання в інституті і проводиться у вигляді лекцій та наукових семінарів.

 1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ
Семестр

Код кредитного модуля

Всього (кред./год)

Розподіл за видами занять

(всього год./год.у тижні)СРС

Модульні контр.роб. (кількість)

Індивід.завдання (вид)

Семестрова атестація (вид)

Лекції

Практичні/

семінарськіЛабораторні/

комп’ютерний практикум9

НП-03

2/72

18

­­­18

-

36

1

-

Залік
 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

Метою дисципліни є одержання студентами перших навичок науково дослідної роботи, вміння робити доповідь з її результатів, брати участь в роботі наукових семінарів та оформлення результатів у вигляді наукових робіт. Особлива увага приділяється саме доповідям, написанню анотацій та заключних частин. Теми доповідей студентів як правило вибираються з напрямку майбутньої дипломної чи магістерської роботи. 1. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

РОЗДІЛ 1

Тема 1.1.Загальні принципи і методи проведення фундаментальних та прикладних науково дослідних робіт, організація їх виконання в інститутах НАН України, галузевих інститутах, методика організації наукової роботи в вищих учбових закладах.

Тема 1.2. Основні напрямки сучасної науки та наукоємного виробництва стосовно КІ.

Тема 1.3. Задачі та методи формування наукових кадрів у розвинених країнах світу та в Україні.

Тема 1.4. Основні цілі та задачі магістратури і аспірантури. Екзамени.

Тема 1.5. Підготовка, представлення та захист дисертації з технічних дисциплін.

Тема 1.6. Спеціалізовані ради щодо захисту кандидатських та докторських дисертацій, їх функціонування. Вища атестаційна комісія України.

Тема 1.7. Представлення наукових результатів у вигляді публікацій. Стаття, її оформлення. Журнали вищого рейтингу (з КІ) в Україні.

Тема 1.8. Наукові конференції, семінари, симпозіуми. Обмін інформацією на протязі проведення конференцій.

Тема 1.9. Представлення наукових результатів на наукових конференціях різного рівня. Тези доповідей.

Тема 1.10. Патентування технічних результатів дослідження. Патенти, мета, задачі, оформлення патентів в Україні і в світі.

 1. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основна література – підручники різних років видання, що знаходяться в НТБ. Список літератури залежить від обраної теми наукового дослідження та підбирається для кожного студента індивідуально.

Організація індивідуального консультування – щотижневі консультації. 1. МОВА

Українська, російська.

 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

В дисципліні „Науково-дослідна діяльність у комп’ютерній інженерії” вся робота виконується за індивідуальною тематикою, яка співпадає з тематикою майбутньої кваліфікаційної роботи студента.

 1. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка ECTS, яку студент отримує після вивчення кредитного модуля дисципліни „Мережні інформаційні технології”, визначається відповідно до рейтингу студента.

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримує протягом семестру, та екзаменаційних балів.

Семестрові бали нараховуються за:


 1. Модульний контроль (МКР), який складається з двох контрольних робіт.

Максимальна кількість балів за одну контрольну роботу: 30 балів.

Разом за МКР (максимальна кількість балів): 60 балів.

 1. Робота на практичних заняттях.

Бали нараховуються за: результуючу доповідь з наукового дослідження (під керівництвом викладача), максимум - 40 балів.

Разом за практичні заняття (максимальна кількість балів): 40 балів.
Заохочувальні бали нараховуються за:

- модернізацію завдань із удосконаленням дидактичних матеріалів з дисципліни: 0 - 10 балів.

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру: 100 балів.

Екзаменаційні бали студента додаються до його семестрового рейтингу. Оцінка (ECTS та традиційна) виставляється відповідно до набраних балів згідно з таблицею:Сумарний рейтинг за семестр або сума балів за залікову роботу

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

95-100

А

Зараховано85-94

В

75-84

С

65-74

D

60-64

Е

Сума балів < 60

Fx

Не зараховано

Рейтинг за семестр < 40

F

не допущений

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ

Порядок реєстрації на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію – згідно нормативних документів НТУУ «КПІ».

Опис кредитного модуля (дисципліни)

НП-04 ТЕСТУВАННЯ, НАДІЙНІСТЬ, КОНТРОЛЬ, ДІАГНОСТИКА В КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус

кредитного модуляобов’язковий
(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор

Романкевич Віталій Олексійович, доцент
(прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступень, посада)

Факультет

прикладної математики
(назва)

Кафедра

спеціалізованих комп’ютерних систем
(назва)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Курс «Тестування, надійність, контроль та діагностика комп’ютерних систем» – це спеціальний курс у схемі системотехнічної підготовки студентів спеціальностей 7.091501 „Комп’ютерні системи та мережі”, 7.091503 „Спеціалізовані комп’ютерні системи” та 7.091502 „Системне програмування”. Дисципліна «Тестування, надійність, контроль та діагностика комп’ютерних систем» щільно пов'язана з такими дисциплінами, як «Комп’ютерні системи», «Моделювання», «Комп. логіка. Теорія інформації та кодування», «Комп'ютерні мережі».

 1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

Семестр

Код кредитного модуля

Всього (кред./год)

Розподіл за видами занять

(всього год./год.у тижні)СРС

Модульні контр.роб. (кількість)

Індивід.завдання (вид)

Семестрова атестація (вид)

Лекції

Практичні/

семінарськіЛабораторні/

комп’ютерний практикум9

НП-04

4 / 144

54

­­­-

18

72

2

ДКР

ДифзалІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

Мета даного курсу - познайомити студентів з основами теорії надійності технічних об’єктів, зокрема, з питаннями забезпечення надійності апаратури та програмних засобів комп’ютерних систем, дати практичні навички, що необхідні для оцінки і розрахунку показників надійності та побудови складних систем з високим рівнем надійності.

Враховуючи те, що діагностика технічного стану електронних систем та ефективні засоби та методи експлуатаційного обслуговування є складовими частинами загальних заходів по забезпеченню надійності, цим розділам також відведене відповідне місце у програмі даної дисципліни. Як результат навчання за курсом „Тестування, надійність, контроль та діагностика комп’ютерних систем” студенти повинні:


 • ЗНАТИ як оцінити кількісні показники надійності комп’ютерних систем, забезпечити потрібний рівень надійності систем із складною структурою на усіх етапах їх життєвого циклу,

 • ВМІТИ використовувати основні принципи тестового діагностування для встановлення технічного стану цифрових систем.

 1. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)


Каталог: sites -> default -> files -> materials -> information package
information package -> Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”
information package -> Інформаційний пакет факультету прикладної математики (кафедра скс) зміст
information package -> Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”
information package -> Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”
information package -> Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка