Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”


ТЕМА 1. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИСторінка7/8
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.11 Mb.
#704
1   2   3   4   5   6   7   8
ТЕМА 1. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ.

Оцінка ефективності використання. Етапи роботи з оцінки. Індекси продуктивності. Основні класи кількісних індексів. Класифікація робіт з оцінки. Методи оцінки. Вибір індексів продуктивності для діалогових систем.ТЕМА 2. ВИМІРЮВАЧІ.

Основні класи вимірювачів. Загальні відомості про електричні вимірювання. Засоби, методи вимірювань. Похибки вимірювань.ТЕМА 3. ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ.

Електромеханічні, електронні аналогові та цифрові вимірювальні перетворювачі. Цифрові вимірювальні прилади. Основні характеристики цифрових приладів. Цифрові прилади для вимірювання електричних величин. Цифрові прилади для вимірювання постійних напруг і струмів. Основні технічні дані.ТЕМА 4. МІКРОПРОЦЕСОРИ В ЦИФРОВИХ ПРИЛАДАХ.

Основні функції мікропроцесорних пристроїв, що застосовуються в цифрових приладах при вимірюванні, обробці даних, управлінні, індексації. Мультіметри, логери, цифрові вольтметри, амперметри. Основні технічні дані. Осцилографи. Умови використання. Основні характеристики.ТЕМА 5. ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ ОЦІНКИ ХАРАКТЕРИСТИК КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ.

Монітори для збору даних про функціонування комп’ютерів і комп’ютерних систем. Основні характеристики апаратних моніторів. Роботи по збору даних з використанням фіксованого апаратного монітору. Приклад вимірювання коефіцієнта використання пристроїв комп’ютерної техніки. Похибки вимірювань. Інтерпретація даних вимірювань. Технічні характеристики деяких комерційних апаратних вимірювачів з фіксованою програмою. Метод експериментального дослідження комп’ютерних систем засобами програмних і мікропрограмних вимірювачів. Приклад роботи програмного монітора. Програмні вимірювальні засоби, закладені в операційних системах. Загальна характеристика систем збору і обробки інформації про обчислювальний процес. Комплекс програм вимірювань характеристик використання комп’ютерів і окремих пристроїв.ТЕМА 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБОРУ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ.

Програмно-апаратні засоби збору статистичних даних про роботу багатомашинного комплексу. Засоби збору статистичних даних про роботу багатомашинного комплексу з допомогою програмного монітору, блок-схема алгоритму. Інформаційно-обчислювальні системи. Методи оцінки характеристик обчислювальних систем: порівняння, моделювання, експериментальне дослідження. Методи оцінки ефективності локальних обчислювальних мереж та їх компонентів. Ефективність експериментальних методів. 1. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основна література – підручники різних років видання, що знаходяться в НТБ. Організація індивідуального консультування – щотижневі консультації.

Список рекомендованої ЛІТЕРАТУРи

 1. Электрические измерения: Учеб. пособие для ВУЗов/ Под ред. д-ра техн. Наук В.Н.Малиновского. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 416 с., ил.

 2. Теоретические основы информационно-измерительной техники. Орнатский П.П. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев: Вища школа, 1983.- 455 с.

 3. Т.С.Ратхор. Цифровые измерения. АЦП/ЦАП. М.: Техносфера, 2006. – 392 с.

 4. Пейч Л.И., Точилин Д.А., Поллак Б.П. LabView для новичков и специалистов. – М.: Горячая линия-Телеком, 2004. – 384 с.: ил.

 5. Батоврин В.К., Бессонов А.С., Мошкин В.В., Папуловский В.Ф. LabView: практикум по основам измерительных технологий: Учебное пособие для ВУЗов. – М.: LVR Пресс, 2005. – 208 с.: ил.

 1. МОВА

Українськa, російськa.

 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

При вивченні курсу “Вимірювання в комп’ютерних системах“ виконується індивідуальна робота за загальною тематикою “Створення віртуальних інструментів у середовищі LabView”.

 1. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка ECTS, яку студент отримує після вивчення кредитного модуля дисципліни „Вимірювання в комп’ютерних системах”, визначається відповідно до рейтингу студента.

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримує протягом семестру за такі види робіт: 1. Модульна контрольна робота (МКР) поділяється на дві контрольні роботи тривалістю по 1 акад. годині.

Максимальна кількість балів за кожну роботу: 20балів.

Разом за МКР (максимальна кількість балів):

20 балів × 2 КР = 40 балів. 1. Виконання лабораторних робіт.

Протягом семестру студенти виконують 6 лабораторних робіт.

Максимальна кількість балів за кожну лабораторну роботу: 10 балів.Бали нараховуються за:

- відповідь під час захисту лабораторної роботи: 0-3 балів;

- оптимальність складання програми: 0-3 бали;

- своєчасне представлення роботи до захисту: 0-1 бал;

- оформлення протоколу: 0-1 бал.

Додаткові бали нараховуються за творчий підхід до виконання завдань, максимальна кількість додаткових балів за всі лабораторні роботи: 5 балів.Разом за лабораторні роботи (максимальна кількість балів):
10 балів × 6 лаб. робіт = 60 бали.

Заохочувальні бали нараховуються за:

- модернізації завдань, виконання завдань із удосконалення

дидактичних матеріалів з дисципліни: 0 -10 балів.

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру: 100 балів.

Необхідною умовою допуску до заліку є відсутність заборгованостей з лабораторних робіт та зарахування контрольної роботи.

Залік виставляється відповідно до таблиці.

Сумарний рейтинг за семестр

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

95-100

А

зараховано

85-94

В

75-84

С

65-74

D

60-64

Е

Сума балів < 60

Fx

не зараховано

Рейтинг за семестр < 40 або не виконані інші умови допуску до екзамену

F

не допущено


 1. ОРГАНІЗАЦІЯ

Реєстрація на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію здійснюється відповідними співробітниками деканату.

Опис кредитного модуля (дисципліни)

НП-11 ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус

кредитного модуля

(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор(прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступень, посада)

Факультет(назва)

Кафедра(назва)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Опис кредитного модуля (дисципліни)

НП- 12 ПРОГРАМУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус

кредитного модуля

(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор(прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступень, посада)

Факультет(назва)

Кафедра(назва)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Опис кредитного модуля (дисципліни)

НП-13 ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус

кредитного модуляобов’язковий
(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор

Терейковський Ігор Анатолійович, доцент каф. СКС
(прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступень, посада)

Факультет

прикладної математики
(назва)

Кафедра

Спеціалізованих комп’ютерних систем
(назва)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Дисципліна «Технологія проектування спеціалізованих операційних систем» відноситься до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки. Передумови вивчення – знання, подані у курсах «Математичний аналіз», «Теорія ймовірностей», «Комп'ютерні мережі», «Інформатика і комп'ютерна техніка», «Проектування баз даних», «Захист інформації в комп’ютерних системах».

 1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

  Семестр

  Код кредитного модуля

  Всього (кред./год)

  Розподіл за видами занять

  (всього год./год.у тижні)  СРС

  Модульні контр.роб. (кількість)

  Індивід.завдання (вид)

  Семестрова атестація (вид)

  Лекції

  Практичні/

  семінарські  Лабораторні/

  комп’ютерний практикум  10

  НП-13

  4/144

  27

  ­­­-

  18

  99

  1

  РР

  Залік

 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

Метою курсу є вивчення принципів і методів безпечного інформаційного менеджменту в спеціалізованих операційних системах, а також отримання навичок розробки та практичного використання сучасних апаратних і програмних засобів, призначених для захисту інформації в спеціалізованих операційних системах Як результат навчання за курсом “Технологія проектування спеціалізованих операційних систем” студенти повинні:

- ЗНАТИ особливості захисту інформації в спеціалізованих операційних системах, перелік та особливості основних загроз інформації в спеціалізованих операційних системах, підходи до розробки політики спеціалізованих операційних систем, порядок формування комплексу засобів захисту інформації в спеціалізованих операційних системах, принципи управління доступом до захищених ресурсів спеціалізованих операційних системах, прийоми захисту інформації в спеціалізованих операційних системах, криптографічні методи і засоби захисту інформації в спеціалізованих операційних системах,

- ОВОЛОДІТИ навичками по програмно-апаратній реалізації основних механізмів захисту інформації в спеціалізованих операційних системах.


 1. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

РОЗДІЛ 1. МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ.

1.1. Предмет, мета та завдання курсу. Особливості захисту інформації в операційних системах.

1.2. Критерії оцінки захищеності інформації.

1.3. Розробка технічного завдання на створення системи захисту інформації в операційній системі

1.4. Технологія створення системи захисту інформації в операційних системах.

1.5. Забезпечення надійності системи захисту інформації в операційних сисх.

1.6. Оптимізація системи захисту інформації в операційних системах.

1.7. Підходи до створення системи захисту інформації провідних виробників.РОЗДІЛ 2. ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ.

2.1. Проектування системи ідентифікації та аутентифікації користувачів.

2.2. Керування доступом до об’єктів операційної системи. Моделі розподілу прав доступу.

2.3. Контроль коректності функціонування механізмів захисту.

2.4. Криптографічні системи захисту інформації.

2.5. Стеганографічні системи захисту інформації.

2.6. Огляд та оцінка систем захисту сучасних спеціалізованих операційних систем.

2.7. Використання засобів штучного інтелекту для захисту спеціалізованих операційних систем. 1. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основна література – підручники різних років видання, що знаходяться в НТБ. Організація індивідуального консультування – щотижневі консультації.Список рекомендованої ЛІТЕРАТУРи

 1. Айвенс К. Компьютерные сети / Айвенс К. ; пер. с. англ.  СПб. : Питер, 2006.  304 с.

 2. Браіловський М. М. Захист інформації у банківській діяльності / М. М. Браіловський, Г. П. Лазарєв, В. О. Хорошко.  К. : ПоліграфКонсалтинг, 2004.  216 с.

 3. Безруков Н. Н. Компьютерная вирусология / Н. Н. Безруков.  К. : Инкомбук, 1990.  450 с.

 4. Богуш В.М. Моніторинг систем інформаційної безпеки: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / В.М. Богуш, А. М. Кудін.  К. : ДУІКТ, 2006.  414 с.

 5. Джерри Х. Реестр Microsoft Windows XP / Джерри Х. ; пер. с англ.  М. : Эком, 2006.  656 с.

 6. Зегжда Д.П., Ивашко А.М. Основы безопасности информационных систем. – М.: Горячая линия-Телеком, 2000. – 452 с.

 7. Зима В. М. Безопасность глобальных сетевых технологий / В. М. Зима, А. А. Молдовян, Н. А. Молдовян.  СПб. : БХВ-Петербург, 2000.  450 с.

Індивідуальне консультування виконується у вигляді щотижневих консультацій.

 1. МОВА

Українська.

 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

В дисципліні „Технологія проектування спеціалізованих операційних систем” передбачені індивідуальні завдання у вигляді:

 1. розрахункової роботи,

 2. лабораторних робіт.

Мета розрахункової роботи (РР) – набуття студентами практичного досвіду з розроблення та настройки додаткових засобів захисту операційної системи.

В циклі лабораторних робіт передбачає дослідження сучасних модулів захисту операційних систем. Перелік лабораторних робіт включає роботи на такі теми як: «Дослідження системи розподілу доступу до ресурсів спеціалізованих операційних систем», «Розробка систем біометричної ідентифікації користувачів», «Дослідження систем захисту баз даних», «Дослідження систем виявлення мережевих атак та систем виявлення вразливостей операційної системи», Лабораторна робота 5: «Розробка додаткових компонент систем захисту від мережевих атак», «Розробка системи шифрування даних», «Розробка систем стеганографічного захисту інформації», «Дослідження систем розпізнавання вірусів за допомогою нейронних мереж». 1. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка ECTS, яку студент отримує після вивчення кожного кредитного модуля з дисципліни „Захист інформації в комп’ютерних системах”, визначається відповідно до рейтингу студента.

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з рейтингу, що він отримує протягом семестру за такі види робіт: 1. Модульна контрольна робота (МКР), яка включає 2 запитання (задачі).

Максимальна кількість балів за відповідь на кожне запитання: 7 балів.

Критерії оцінювання:

7 балів – рішення вірне;

3-5 бали – у рішенні є помилки, але хід рішення вірний;

0-2 бали – немає рішення або рішення невірне.

Максимальна кількість балів за МКР:


7 балів × 2 запит. = 14 балів.

Разом за МКР (максимальна кількість балів): 10 балів.

 1. Розрахункова робота (РР).

Максимальна кількість балів за РР: 24 балів.

Два завдання вагою по 12 балів кожне.

Бали нараховуються за:

- відповідь під час захисту РР: 0-4 балів;

- творчій підхід до виконання завдання: 0-4 бали;

- своєчасне представлення роботи до захисту: 0 або 3 балів;

- оформлення протоколу: 0-1 бал.

Разом за РР (максимальна кількість балів): 24 балів.

 1. Виконання лабораторних робіт.

Протягом семестру студенти виконують 6 лабораторних робіт.

Максимальна кількість балів за кожну лабораторну роботу:

– 4 за лабораторну роботу тривалістю 2 академічні години.

– 8 за лабораторну роботу тривалістю 4 академічні години.Бали нараховуються за:

 • підготовка до роботи – від 0 до 1 балу,

 • виконання 2-х годинної лабораторної роботи – від 0 до 2 балів (виконання 4-х годинної лабораторної роботи – від 0 до 4 балів)

 • якість захисту роботи – від 0 до 1 балу.

Додаткові бали нараховуються за творчий підхід до виконання завдань, максимальна кількість додаткових балів за всі лабораторні роботи: 5 балів.

Разом за лабораторні роботи (максимальна кількість балів):
4 балів × 7 лаб. робіт+ 8 балів × 1 лаб. робіт = 36 бали.

Штрафні бали нараховуються за:

-несвоєчасне (пізніше ніж на тиждень) подання РР –5 балів за кожний тиждень прострочки;

Заохочувальні бали нараховуються за:

- участь у факультетській олімпіаді з дисципліни, модернізації лабораторних робіт, виконання завдань із удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни +2-6 заохочувальних балів.
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру: 80 балів.

Необхідною умовою допуску до заліку є зарахування всіх лабораторних робіт, зарахування розрахункової роботи та рейтинг за семестр не менше 40 балів.

Розрахункова робота зараховується при умові виконання 60 % завдань, що складає 14 балів.

Залікова контрольна робота проводиться у вигляді співбесіди.Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг з кредитного модуля менше ніж 60 балів зобов’язані виконувати залікову контрольну роботу (співбесіду). Студенти, які набрали протягом семестру більш ніж 60 балів мають можливості:

 • отримати залікову оцінку (залік) так званим “автоматом” відповідно до набраного рейтингу;

 • виконувати залікову контрольну роботу з метою підвищення оцінки;

 • у разі отримання оцінки, більшої ніж “автоматом” з рейтингу, студент отримує оцінку за результатами залікової контрольної роботи;

 • у разі отримання оцінки меншої, ніж “автоматом” з рейтингу попередній рейтинг студента з дисципліни скасовується і він отримує оцінку тільки за результатами залікової контрольної роботи.


Максимальна кількість балів за залікову роботу: 20 балів.

Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його сумарний рейтинг переводиться згідно з таблицею:


Сумарний рейтинг за семестр

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

95-100

А

відмінно

85-94

В

добре

75-84

С

65-74

D

задовільно


60-64

Е

Сума балів < 60

Fx

незадовільно

Рейтинг за семестр < 24 або не виконані інші умови допуску до екзамену (заліку)

F

не допущений 1. ОРГАНІЗАЦІЯ

Порядок реєстрації на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію – згідно нормативних документів НТУУ «КПІ».
Опис кредитного модуля (дисципліни)

НП-14 ПРОГРАМУВАННЯ ІНТЕРФЕЙСІВ КОРИСТУВАЧА

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус

кредитного модуля

(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор(прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступень, посада)

Факультет(назва)

Кафедра(назва)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

 3. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 4. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 6. МОВА

 7. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 8. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ

 9. ОРГАНІЗАЦІЯ

Опис кредитного модуля (дисципліни)

ВП-01 НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗВИТКУ СИСТЕМНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус

кредитного модуля

(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор(прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступень, посада)

Факультет(назва)

Кафедра(назва)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 2. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

 3. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 4. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

 5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 6. МОВА

 7. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

 8. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ

 9. ОРГАНІЗАЦІЯ

Опис кредитного модуля (дисципліни)

ВП-02 СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус

кредитного модуляобов’язковий
(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор

Потапова Катерина Романівна, доцент
(прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступень, посада)

Факультет

прикладної математики
(назва)

Кафедра

спеціалізованих комп’ютерних систем
(назва)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Курс „ Системи підтримки прийняття рішень ” – це спеціальний курс у схемі системотехнічної підготовки студентів спеціальності 8.091502 „Системне програмування”. Вивченню курсу повинні передувати курси "Бази даних", "Системне програмування", "Комп'ютерні мережі" та "Локальні мережі".

 1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ
Семестр

Код кредитного модуля

Всього (кред./год)

Розподіл за видами занять

(всього год./год.у тижні)СРС

Модульні контр.роб. (кількість)

Індивід.завдання (вид)

Семестрова атестація (вид)

Лекції

Практичні/

семінарськіЛабораторні/

комп’ютерний практикум9

ВП-02

3,5/126

36

­­­-

27

63

1

-

Дифзал
 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

Метою дисципліни є засвоєння методів і засобів побудови систем прийняття рішень та оволодіння найбільш перспективними напрямками аналізу даних.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 1. Цілі та задачі систем підтримки прийняття рішень.

 2. Основні властивості реляційних баз даних як основи СППР. Описання Кодда. Елементи реляційної алгебри (алгебри Кодда).

 3. Властивості OLTP-систем.

 4. Основні риси та концепцію сховищ даних та вітрин даних. Організацію сховищ даних.

 5. OLAP-системи. Багатовимірну модель даних, концептуальне багатовимірне представлення, правила Кодда з визначення OLAP. Додаткові правила Кодда. Тест FASMI. Архітектури OLAP-систем.

 6. Поняття про MOLAP-сервери, ROLAP-сервери, HOLAP-сервери.

 7. Завдання інтелектуального аналізу даних. Цілі і завдання Data Mining. Завдання класифікації та регресії. Завдання пошуку асоціативних правил. Завдання кластеризації.

 8. Практичне застосування Data Mining.

 9. Моделі Data Mining.

 10. Методи Data Mining – базові методи, нечітка логіка, генетичні алгоритми, нейронні мережі.

 11. Процес визначення знань – основні етапи аналізу, підготовки вихідних даних.

 12. Засоби Data Mining.

 13. Класифікація та регресія. Постановку задачі. Представлення результатів – правила класифікації, дерева рішень, математичні функції.

 14. Методи побудови правил класифікації – алгоритм побудови 1-правил, метод Naive Bayes.

 15. Методи побудови дерев рішень – методика «розподіляй та володарюй», алгоритм ID3, алгоритм C4.5, алгоритм покриття.

 16. Методи побудови математичних функцій.

 17. Прогнозування часових рядів – постановку задачі, методи прогнозування.

 18. Пошук асоціативних правил.

 19. Особливості генетичних алгоритмів.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 1. ЗДІЙСНЮВАТИ визначення обмежень при прийнятті рішення. Створювати протокол для збору даних і декомпозиції задачі.

 2. ПРОВАДИТИ аналіз та визначення обмежень при прийнятті рішень, визначаючи множину загальних обмежень на процес прийняття рішень та перелік труднощів, специфічних для конкретної задачі.

 3. ВИЗНАЧАТИ функціональні можливості СППР та припустимі функції СППР. Створювати перелік бажаних функцій СППР.

 4. ЗДІЙСНЮВАТИ визначення необхідних методів і способів прийняття рішень, перелік методів і правил для вибору рішення. Вибір функціональної архітектури СППР.

 5. ЗДІЙСНЮВАТИ докладне проектування діалогових вікон, структури керування СППР і відповідного програмного забезпечення.

 6. СТВОРЮВАТИ програмну систему, здійснювати її тестування, створювати протокол тестування.

 7. На основі вивчення методів і засобів комплексування пристроїв і комп’ютерів СТВОРЮВАТИ зосереджені і розподілені обчислювальні комплекси, розробляти ефективні способи доступу до каналів передачі даних.

 1. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

ВСТУП.

Data Mining та перевантаження інформацією. Задачі систем підтримки прийняття рішень. Введення даних, збереження даних, аналіз даних у рамках СППР. Узагальнена архітектура СППР. Висновки.
Каталог: sites -> default -> files -> materials -> information package
information package -> Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”
information package -> Інформаційний пакет факультету прикладної математики (кафедра скс) зміст
information package -> Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”
information package -> Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”
information package -> Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка