Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”


ТЕМА1. ТЕХНОЛОГІЯ ДИНАМІЧНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ WEB-ДОКУМЕНТІВ ЗАСОБАМИ МОВИ PHPСторінка8/10
Дата конвертації23.10.2016
Розмір1.67 Mb.
#669
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ТЕМА1. ТЕХНОЛОГІЯ ДИНАМІЧНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ WEB-ДОКУМЕНТІВ ЗАСОБАМИ МОВИ PHP

Вступ до курсу. Основні визначення та задачі курсу. Загальна характеристика. Відмінності PHP від традиційних мов програмування. Базовий синтаксис PHP. Взаємодія із стандартними протоколами обміну HTTP, POP3, SMTP. Організація взаємодії з реляційними базами даних. Функції роботи з файловою системою Web-сервера. Способи організації Web-додатків мовою PHP.ТЕМА 2. СІМЕЙСТВО МОВ РОЗМІТКИ XML

Основний синтаксис мови XML. Призначення, атрибути, елементи, теги. Об’єктна модель документу. Вимоги до XML-документів. Мова пошуку XPath: синтаксис, варіанти використання. Трансформація документів XML – мова XSLT. Можливості мови PHP та сучасних Web-браузерів щодо обробки XML-документів.ТЕМА 3. КАРКАС WEB-ДОДАТКІВ CODEIGNITER

Шаблон розробки «Модель-Вид-Контролер». Огляд сучасних каркасів додатків, що базуються на використанні PHP. CodeInginer – можливості, структура, особливості встановлення та використання. Огляд стандартних класів та бібліотек CodeIgniterТЕМА 4. МОВА PYTHON ТА КАРКАС ДОДАТКІВ DJANGO

Основи функціонального програмування мовою Python. Синтаксис мови, управляючі конструкції, вирази, типи даних. Структура каркасу додатків Django. Огляд можливостей щодо роботи з протоколом HTTP, передача даних з Web-форм. Об’єктно-реляційна проекція баз даних засобами Django. 1. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни включає підручники, що знаходяться в НТБ, та технічну документацію щодо відповідних мов, які розміщені на веб-порталі факультету прикладної математики на сторінці „Інформаційний розділ” – „Архів матеріалів” – „Петрашенко” – „Технологія розробки Web-додатків”

Список рекомендованої ЛІТЕРАТУРи

1. Лаура Томсон, Люк Веллинг. Разработка Web-приложений с помощью PHP 5 и MySQL 5. – Вильямс, 2008. – 880 с.

2. Котеров Д.В., Костарев А.Ф. PHP 5. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 1120 с.

3. Хольцнер Ст. PHP в примерах. – М.:ООО «Бином-Пресс», 2007. – 352 с.

4. David Upton. CodeIgniter for Rapid PHP Application Development. – Packt Publishing. – 2007. – 244 p.

5. Дейв Крейн и др. Ajax в действии. – М.: Вильямс, 2006. – 640 с.

6. Nicholas C. Zakas, Jeremy McPeakandJoe Fawcett. Professional Ajax. - Wrox Press. – 2006. – 626 p.

7. Россум Г. и др. Язык программирования Python. – Д.С.Откидач, 2001, 452 с.

8. Robert Richards. Pro PHP XML and Web Services. – apress. – 2006. – 919 p.

9. Marty Alchin. Pro Django. – apress. – 2009. – 299 p.


Індивідуальне консультування виконується у вигляді щотижневих консультацій.


 1. МОВА

Українська.


 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

З дисципліни «Технологія розробки Web-додатків» передбачено індивідуальні завдання у вигляді лабораторних робіт.

В циклі лабораторних робіт перетбачається виконання робіт на такі теми: «Вивчення засобів взаємодії PHP та MySQL у Web-середовищі», «Вивчення засобів асинхронного обміну даними у Web-середовищі. Ajax та CodeIgniter», «Створення Web-додатків засобами Django».
 1. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка ECTS, яку студент отримує після вивчення кредитного модуля дисципліни „Технологія розробки Web-додатків”, визначається відповідно до рейтингу студента.

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримує за такі види робіт: 1. Поточний модульний контроль, який включає:

- письмову самостійну робота (20-ти хвилинна контрольна робота за матеріалами попередніх лекцій, всього 3 роботи за семестр).

Максимальна кількість балів: 15 балів × 3 роботи = 45 балів. 1. Виконання лабораторних робіт.

Протягом семестру студенти виконують 3 лабораторні роботи.

Максимальна кількість балів за кожну лабораторну роботу: 15 балів.Бали нараховуються за:

- відповідність представленого результату завданню на лабораторну роботу: 0-7 балів;

- відповідь під час захисту лабораторної роботи: 0-4 бали;

- своєчасне представлення роботи до захисту: 0-3 бали;

- оформлення протоколу: 0-1 бал.

Разом за лабораторні роботи (максимальна кількість балів):
15 балів × 3 лаб. робіт = 45 балів.

Штрафні бали нараховуються за:

- невідвідування лекцій: – 1 бал за кожну пропущену (без поважної причини) лекцію;

 1. Доповідь на семінарі, яка базується:

- на матеріалах навчальної дисципліни або суміжних темах.

Максимальна кількість балів: 10 балів × 1 доповідь = 10 балів.Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру: 100 балів.

Необхідною умовою допуску до заліку є семестровий рейтинг не менше 40 балів. В іншому разі студент повинен виконати додаткову роботу та підвищити свій рейтинг.

При семестровому рейтингу не менше 60 балів, студент отримує залік (відповідно до таблиці).

Якщо студент за семестр отримав від 40 до 59 балів або бажає підвищити свій рейтинг, він складає залік, при цьому його семестровий рейтинг анулюється, після чого бали нараховуються за результатами виконання залікової контрольної роботи, яка включає 5 запитань. Кожне запитання оцінюється 0-20 балами.Критерії оцінювання кожного запитання залікової роботи:

17-20 – вірна та змістовна відповідь;

13-16 – відповідь змістовна, але має незначні недоліки;

9-12 – відповідь неповна;

5-8 –- відповідь містить помилки;

0-4 – немає відповіді або відповідь невірна.

Максимальна кількість балів за залікову контрольну роботу: 100 балів.

Залік виставляється відповідно до таблиці.Сумарний рейтинг за семестр або сума балів за залікову роботу

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

95-100

А

зараховано

85-94

В

75-84

С

65-74

D

60-64

Е

Сума балів < 60

Fx

не зараховано

Рейтинг за семестр < 40

F

не допущено

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ

Порядок реєстрації на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію – згідно нормативних документів НТУУ «КПІ».

Опис кредитного модуля (дисципліни)

НП-14 ЛОКАЛЬНІ МЕРЕЖІ

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус

кредитного модуляобов’язковий
(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор

Орлова Марія Миколаївна, к.т.н., доцент
(прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступень, посада)

Факультет

прикладної математики
(назва)

Кафедра

спеціалізованих комп’ютерних систем
(назва)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Дисципліна "Локальні мережі” належить до циклу „Професійно-практичної підготовки” навчального плану підготовки бакалаврів за напрямами 050102 „Комп‘ютерна інженерія” та 050103 „Програмна інженерія”.

Дисципліна “Локальні мережі” складається з одного кредитного модуля НП-14 «Локальні мережі». Обсяг дисципліни – 4 кредити ECTS.

Передумовою вивчення дисципліни „Локальні мережі” є вивчення кредитного модуля НП-07 дисципліни „Комп'ютерні системи”, НП-08 «Комп’ютерні мережі», кредитних модулів НФ-09/1 і НФ-09/2 дисципліни „Комп'ютерна схемотехніка”, кредитних модулів ЗП-08/1 і ЗП-08/2 дисципліни „Архітектура комп'ютерів”, кредитного модуля ВП-03/а дисципліни „WEB-дизайн”. Паралельно з вивченням дисципліни „Локальні мережі” вивчаються кредитні модулі ЗП-08/3 і ЗП-08/4 дисципліни „ Архітектура комп'ютерів ”, кредитного модуля ЗП-09 дисципліни „Захист інформації в комп'ютерних системах" та кредитного модуля ВП-05/а дисципліни "Комп'ютерне забезпечення телекомунікацій".


 1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

  Семестр

  Код кредитного модуля

  Всього (кред./год)

  Розподіл за видами занять

  (всього год./год.у тижні)  СРС

  Модульні контр.роб. (кількість)

  Індивід.завдання (вид)

  Семестрова атестація (вид)

  Лекції

  Практичні/

  семінарські  Лабораторні/

  комп’ютерний практикум  9

  НП-14

  4 / 144

  36

  ­­­-

  18

  90

  1

  -

  Диф зал

 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

Метою дисципліни є вивчення основних принципів побудови локальних комп’ютерних мереж, методів організації передачі в мережах передачі даних, структури та принципів роботи апаратного та програмного забезпечення мереж, всіх аспектів та рівнів організації локальних мереж, від фізичного до рівня прикладних програм, особливостей стеків протоколів основних типів мереж, а також детальне вивчення мережі Internet: принципів адресації, стеку протоколів, принципів функціонування основних протоколів.

Як результат вивчення дисципліни “Локальні мережі” студенти повинні:

- ЗНАТИ принципи та способи побудови локальних комп'ютерних мереж, структури та принципів роботи апаратного та програмного забезпечення мереж,

-  ЗНАТИ всі аспекти та рівні організації мереж, від фізичного до рівня прикладних програм, особливостей стеків протоколів основних типів мереж,

-  ВМІТИ застосовувати набуті знання для розробки структури локальної комп'ютерної мережі, моделювання її роботи,

-  ВОЛОДІТИ НАВИЧКАМИ практичної роботи з адміністрування локальнихкомп'ютерних мереж.

Дисципліна „Локальні мережі” забезпечує вивчення кредитного модуля ВП-05/а дисципліни „Комп'ютерне забезпечення телекомунікацій”, кредитного модуля НП-09 дисципліни "Захист інформації в комп'ютерних системах", кредитних модулів ЗП-08/3 та ЗП-08/4 дисципліни "Архітектура комп'ютерів" бакалаврської підготовки та дисциплін "Локальні мережі" і "Мережні інформаційні технології" магістерської підготовки.


 1. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

ВСТУП.

Історичні відомості про еволюцію архітектур локальних мереж. Предмет курсу. Основні поняття. Класифікація локальних мереж.ТЕХНОЛОГІЯ ЛОКАЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ.

Фізичні характеристики локальних обчислювальних мереж (LAN). Топології LAN. Поняття латентного часу станції і кола. Однорангові мережі та мережі з виділеним файл-сервером. Вузькополосні та широкополосні мережі. Середовище передачі даних LAN. Характеристики коаксіальних кабелів, оптоволоконних каналів, витої пари. Рівні управління та протоколи LAN. Рівні управління інформаційним каналом (LLC-рівень) та управлення доступом до середовища (MAC-рівень). Структура стандартів IEEE 802.x.МЕТОДИ ДОСТУПУ ДО КАНАЛУ LAN.

Класифікація методів доступу. Випадкові методи доступу. Конфлікти, їх виявлення та усування. Метод CSMA/CD. Маркерні методи доступу. Маркерне коло та маркерна шина. LAN з топологією "коло" з вставкою регістру. LAN з топологією "коло" з сегментованою передачею. Інтервальні та інтервально-маркерні методи доступу.МЕРЕЖА ETHERNET.

Конфігурація та основні компоненті мереж Ethernet на товстому і тонкому коаксіальному кабелі. Стандарт IEEE 802.2. Характеристика різних схем раелізації Ethernet 10Base2, 10Base5, 10BaseT. LAN Ethernet фірми 3Com. 100-мегагерцний Ethernet. Формат кадру мережі Ethernet. Підключення мережі Ethernet до Internet.МЕРЕЖА TOKEN RING.

Стандарт IEEE 802.5. Характеристика компонентів мережі Token Ring. Топологія мережі Token Ring. Призначення та структура блоку доступу для декількох (багатьох) станцій MSAU. Формати інформаційного кадру та кадру управління доступом. Об`єднання кол мережі за допомогою прозорого мосту. Загальна характеристика стандарту IEEE 802.4 (маркерна шина).ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА ARCNET ТА APPLETALK.

Структура мережі ARCnet. Призначення і характеристики активних та пасивних повторювачів (hub). Формати кадрів мережі ARCnet.СТАНДАРТ FDDI.

Топологія та структура мережі FDDI. Схема зв`язків у подвійному колі мережі FDDI. Схема протокольних підрівнів для FDDI. Формати пакету протоколу та кадру-маркера. Концентратори FDDI (DAS i SAS).МЕРЕЖІ APPLE TALK

Загальна характеристика Мережі Apple Talk. Стек протоколів Apple Talk та формат пакетів.МЕРЕЖЕВІ ПРОТОКОЛИ.

Протоколи Novell – IPX/SPX. Співвідношення протоколів Novell та моделі OSI. Протокол ядра NetWare (NCP).Протокол міжмережевої передачі великих пакетів (LIP). Служба каталогів (NDS). NETBIOS.СТРУКТУРОВАНІ КАБЕЛЬНІ СИСТЕМИ.

Стандарти і специфікації структурованих кабельних систем. Характеристика горизонтальних та вертикальних підсистем.ОБ`ЄДНАННЯ LAN В ГЛОБАЛЬНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕРЕЖІ.

Призначення, структура та функціонування маршрутизаторів, комп`ютерних мостів, міжмережевих шлюзів. 1. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни включає підручники, що знаходяться в НТБ, та методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт, які розміщені на web-порталі факультету прикладної математики на сторінці „Інформаційний розділ” – „Архів матеріалів” – „Орлова” – „Локальні мережі”

Список рекомендованої ЛІТЕРАТУРи

 1. Лаура Ф.Чаппел, Дэн Е. Хейкс. Анализатор локальных сетей NetWare (Руководство Novell). Москва: ЛОРИ. - 1995.

 2. Блэк Д. Сети ЭВМ: протоколы, интерфейсы, стандарты. М.: Мир, 1990.

 3. Щербо В.К., Киреичев В.М., Самойленко С.И. Стандарты по локальным вычислительным сетям: Справочник. – М. : Радио и связь, 1990.

 4. Гук М. Локальные сети Novell Netware. – 1996.

 5. Шварц М. Сети связи: протоколы, моделирование и анализ: В 2-х ч.: Пер. с англ. – М.: Наука. 1992.

 6. Лагутенко О.И. Модемы. Справочник пользователя. – Спб.: "Лань", 1997.

 7. Тодд Леммл, Моника Леммл, Джеймс Челлис. Учебное руководство для специалистов MCSE: TCP/IP. /Пер. с англ. – М.: Изд-во "Лори".- 1997.

 8. Кулаков Ю.А., Луцкий Г.М. Локальные сети. Киев. – 1998.

 9. Семенов Ю.А. Сети Internet. Архитектуры и протоколы. Москва: Блик плюс. - 1998.

 10. Компьютерные сети. Учебный курс/ Пер. с англ. – М.: Издат. отдел "Русская Редакция" ТОО "Channal Trading Ltd." – 1997.

 11. Гук М. Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия. – СПб.: Питер. – 2001. – 576 с.

 12. Таненбаум Э. Компьютерные сети. – СПб. : Питер. – 2002. – 848 с.

Додаткова література

 1. Пайк М. Internet в подлиннике: Пер. с англ. – СПб.: ВНV – Санкт-Петербург, 1996.

 2. Фролов А.В., Фролов Г.В. Сети компьютеров в вашем офисе. – М.: "ДИАЛОГ-МИФИ", 1995.

 3. Веттинг Д. Novell Netware. Пер. с нем. – К.: Торгово-издат. бюро BHV,1993.

 4. К.Джамса, К.Коуп. Программирование для INTERNET в среде Windows. Санкт-Петербург:ПИТЕР. - 1996.

 5. Шон Уолтон. Создание сетевых приложений в среде Linux. Руководство разработчика. М.-Спб-Киев. Вильямс. – 2001

Організація індивідуального консультування – щотижневі консультації. 1. МОВА

Українська.


 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

З дисципліни «Локальні мережі» передбачене індивідуальне завдання у вигляді:

1) лабораторних робіт.Цикл лабораторних робіт передбачає вивчення сучасного програмного забезпечення, а також моделювання роботи мереж відповідної технології. Перелік лабораторних робіт:

Лабораторна робота 1. Моделювання роботи локальної обчислювальної мережі конфігурації Ethernet.

Лабораторна робота 2. Моделювання роботи локальної обчислювальної мережі конфігурації Token Ring.

Лабораторна робота 3. Моделювання роботи локальної обчислювальної мережі конфігурації FDDI.

Лабораторна робота 4. Моделювання роботи локальної обчислювальної мережі конфігурації ARCnet.


 1. МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка ECTS, яку студент отримує після вивчення кредитного модуля дисципліни „Локальні мережі”, визначається відповідно до рейтингу студента.

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримує протягом семестру за такі види робіт: 1. Модульний контроль (МКР), який включає:

а) Опитування (10-ти хвилинне опитування проводиться чотири рази на семестр по матеріалах попередніх лекцій).
Максимальна кількість балів: 22 балів.

б) Контрольні роботи (дві 45-ти хвилинні контрольні роботи за семестр).


Кожна контрольна робота включає 5 запитань (1 теоретичне, яке вимагає логічного обґрунтування відповіді, і 4 задачі).
Максимальна кількість балів за відповідь на кожне запитання: 5 балів.

Критерії оцінювання:

5 балів – рішення вірне;

4 балів – рішення має недоліки;

2-3 бали – у рішенні є помилки, але хід рішення вірний;

0-1 бал – немає рішення або рішення не вірне.

Максимальна кількість балів за всі контрольні роботи: 50 балів.Разом за МКР (максимальна кількість балів): 72 бали.

 1. Виконання лабораторних робіт.

Протягом семестру студенти виконують 4 лабораторних робіт.

Максимальна кількість балів за кожну лабораторну роботу: 2 бали.Бали нараховуються за:

- відповідь під час захисту лабораторної роботи: 0-1 бал;

- своєчасне представлення роботи до захисту: 0-1 бал;

Разом за лабораторні роботи (максимальна кількість балів): 8 балів.

Штрафні бали нараховуються за:

- невідвідування лекцій: –1 бал за кожну пропущену (без поважної причини) лекцію;

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру: 80 балів.

Відповідь на диф. залік:

Необхідною умовою допуску до заліку є семестровий рейтинг не менше 42 балів. В іншому разі студент повинен виконати додаткову роботу та підвищити свій рейтинг.

Залікове завдання складається з 5 питань – 2 теоретичних та 3 практичних. Кожне запитання оцінюється 0-4 балами.Критерії оцінювання кожного запитання екзаменаційної роботи:

4 – вірна та змістовна відповідь;

3 – відповідь змістовна, але має незначні недоліки;

2 – відповідь неповна;

1 –- відповідь містить помилки;

0 – немає відповіді або відповідь невірна.

Максимальна кількість балів за екзаменаційну роботу: 20 балів.

Екзаменаційні бали студента додаються до його семестрового рейтингу. Оцінка (ECTS та традиційна) виставляється відповідно до набраних балів згідно з таблицею:Сумарний рейтинг за семестр

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

95-100

А

відмінно

85-94

В

добре

75-84

С

65-74

D

задовільно


60-64

Е

Сума балів < 60

Fx

незадовільно

Рейтинг за семестр < 42 або не виконані інші умови допуску до екзамену

F

не допущений

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ

Порядок реєстрації на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію – згідно нормативних документів НТУУ «КПІ».
.
Опис кредитного модуля (дисципліни)

ВП-01 ТЕХНОЛОГІЯ ПРОГРАМУВАННЯ

(код та назва кредитного модуля, дисципліни)

Статус

кредитного модуляобов’язковий
(обов’язковий або за вільним вибором студентів)

Лектор

Замятін Денис Станіславович, к.т.н., доцент каф. СКС ФПМ
(прізвище, ім’я та по-батькові, вчений ступень, посада)

Факультет

прикладної математики
(назва)

Кафедра

спеціалізованих комп’ютерних систем
(назва)

 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Курс "Технологія програмування" – це спеціальний курс у загальній схемі системотехнічної підготовки студентів спеціальності 7.091501 – "Комп`ютерні системи та мережі". Вивченню курсу повинні передувати курси "Системи управління базами даних", "Алгоритми та структури даних", "Об’єктно-орієнтоване програмування", "Комп'ютерні системи" та "Комп’ютерна графіка".

 1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

  Семестр

  Код кредитного модуля

  Всього (кред./год)

  Розподіл за видами занять

  (всього год./год.у тижні)  СРС

  Модульні контр.роб. (кількість)

  Індивід.завдання (вид)

  Семестрова атестація (вид)

  Лекції

  Практичні/

  семінарські  Лабораторні/

  комп’ютерний практикум  10

  ВП-01

  2,5/90

  18

  ­­­-

  18

  54

  1

  РГР

  Залік

 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)

Метою курсу є ознайомлення студентів із сучасними технологіями та стандартами колективної розробки програмного забезпечення, основними етапами проектування, конструювання, тестування та впровадження програмних продуктів. Студенти повинні знати мови програмування C++, Python, володіти сучасними інструментальними засобами відлагодження, тестування та оптимізації великих програмних продуктів.

В результаті вивчення курсу студенти повинні:

- ЗНАТИ моделі життєвого циклу програмного забезпечення, сучасні підходи до аналізу вимог, проектування та тестування програмного забезпечення,

- ВОЛОДІТИ методами модульної декомпозиції, об’єктно-орієнтованого аналізу, узагальненого, функціонального та мета-програмування, рефакторингу, модульного та функціонального тестування, оптимізації. 1. ЗМІСТ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ (ДИСЦИПЛІНИ)


Каталог: sites -> default -> files -> materials -> information package
information package -> Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”
information package -> Інформаційний пакет факультету прикладної математики (кафедра скс) зміст
information package -> Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”
information package -> Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”
information package -> Національний технічний університет україни „київський політехнічний інститут”


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка