Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниСкачати 390.12 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації17.01.2017
Розмір390.12 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Кафедра загальної екології та безпеки життєдіяльності


ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології

________д.с-г.н.,порф. Доля М.М.
“____” ________________ 2015 р.
РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри загальної екології та

безпеки життєдіяльності

Протокол № 9 від “21” травня 2015 р.

Завідувач кафедри

___________________ Гайченко В.А.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Збалансоване природокористування (концепція сталого розвитку)

(шифр і назва навчальної дисципліни)


галузь знань 0401 «Природничі науки» с

напрям підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»


спеціалізація_______________________________________________________________

факультет Екології і сталого розвитку с


Розробник: Макаренко Н.А., професор, доктор сільськогосподарських наук

Київ — 2015

1. Опис навчальної дисципліни

Збалансоване природокористування (концепція сталого розвитку)


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів –

Галузь знань

_______________

(шифр і назва)


Нормативна

Напрям підготовки

0401 "природничі науки"Модулів – 2

Спеціальність

040106"екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"
Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й
Семестр

Загальна кількість годин - 54

ІІІ-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

6.040106 бакалавр16 год.

Практичні, семінарські

18 год.

ЛабораторніСамостійна робота

18 год.

Індивідуальні завдання: 10 год

Вид контролю: залік


 1. Мета і завдання дисципліни

Навчальна дисципліна «Збалансоване природокористування (концепція сталого розвитку)» є вибірковою професійно-орієнтованою дисципліною циклу природничо-наукової підготовки фахівців із спеціальності 6.0708.001 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”.

Основною метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі організації і контролю за використання природних ресурсів і компонентів довкілля (корисних копалин, поверхневих і підземних вод, вод морів та океанів, атмосферного повітря, ґрунтів тощо), оцінки рівнів шкідливого впливу на них антропогенних навантажень, розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо проведення природоохоронних і природо відновлювальних заходів.

Завдання:

 • Розкрити предмет, методи і місце дисципліни «Збалансоване природокористування (концепція сталого розвитку)” в системі екологічних знань, висвітлити її засади.

 • Ознайомитись з основними розділами дисципліни.

 • Сприяти формуванню екологічного світогляду майбутніх екологів.


Опанувавши курс, студент повинен знати й розуміти:

 • Предмет, завдання і принципи збалансованого природокористування;

 • Наукове і методичне забезпечення системи збалансованого природокористування;

 • Нормативну і законодавчу базу природокористування, охорони і відновлення довкілля;

 • Класифікацію природних ресурсів;

 • Сучасні методи раціонального використання природних ресурсів;

 • Методи аналізу і прогнозування змін довкілля при використанні природних ресурсів.

Опанувавши курс, студент повинен уміти:

 • Обґрунтовувати вибір методів і місць спостережень за станом довкілля;

 • Використовувати сучасні методи аналізу і прогнозування змін стану довкілля при використанні природних ресурсів;

 • Аналізувати методи видобування і використання природних ресурсів;

 • Розробляти науково-обґрунтовані рекомендації для підтримки управлінських рішень в природоохоронній і природовідновлювальній діяльності.

Контроль знань та умінь студентів має здійснюватись у формі тестування, виконання контрольних робіт і курсової роботи, складання заліку.

Вивчення дисципліни «Збалансоване природокористування (концепція сталого розвитку)» базується на знаннях, які студенти набувають при вивченні нормативної частини ОПП – циклів підготовки гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної і вибіркової частин – дисциплін за вибором університету та студента.

Програма навчальної дисципліни побудована за модульним принципом. Кожен з модулів є логічно завершеною складовою системи знань та умінь, що визначені у якості необхідних для формування фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. В основу формування знань та умінь покладено навчальні елементи.

При викладанні дисципліни передбачається використання сучасних технічних засобів (мультимедійний проектор, епідіаскоп), а також знайомство з міжнародними нормативними документами, присвяченими стратегії збалансованого природокористування і сталого розвитку.


3. Програма навчальної дисципліни
Модуль І. Науково-методичні засади збалансованого природокористування
1.Збалансоване природокористування: сучасний стан в Україні

Основні поняття та визначення раціонального використання природних ресурсів. Природні ресурси у контексті вчення В. І. Вернадського


про біосферу і ноосферу. Класифікація природних ресурсів. Мінеральні та біологічні ресурси.

2.Принципи збалансованого природокористування

Принцип «нульового рівня» споживання природних ресурсів. Принцип відповідності антропогенного навантаження при­родно-ресурсному потенціалові регіону. Принцип збереження просторової цілісності природних сис­тем у процесі їх господарського використання.  Принцип збереження природо обумовленого кругообігу речовин у процесі антропогенної діяльності. Принцип погодження виробничого і природного ритмів. Пріоритетність екологічної оптимальності на довгострокову перспективу відносно економічної ефективності поточного природокористування.3.Критерії ефективності та основні етапи природокористування в Україні

Сукупність усіх форм експлуатації природо-ресурсного потенціалу і заходів з його збереження. Система заходів з управління, планування, економічного стимулювання. Система централізовано встановлених нормативів. Основні групи витрат, обумовлених забрудненням навколишнього середовища.4.Науково-технологічний прогрес та економіка природокористування

Науково-технологічний прогрес та головні складові його впливу на довкілля. Безвідходні технології як основний важіль охорони навколишнього природного середовища та економії ресурсів. Ресурсозаощадження — один із основних напрямів інтенсифікації виробництва. Вторинне ресурсокористуванняМодуль ІІ. Збалансоване використання природних ресурсів України
5.Збалансоване використання земельних ресурсів

Сучасний стан земельних ресурсів України, вітчизняні і світові тенденції використання і збереження земельних ресурсів. Родючість і забрудненість грунту – важлива складова стану земельних ресурсів. Основні процеси деградації грунтів, які мають місце в Україні. Способи раціонального використання земельних ресурсів.6. Збалансоване використання водних ресурсів

Сучасний стан водних ресурсів в Україні і світі. Забезпеченість населення України водними ресурсами у розрізі регіонального облаштування території. Основні причини погіршення стану водних ресурсів в Україні. Основні проблеми використання водних ресурсів. Державна програма раціонального використання водних ресурсів, основні заходи їх збереження і покращання якості.7.Збалансоване використання лісових ресурсів

Сучасний стан лісових ресурсів в Україні та світі. Знищення та деградація лісів. Заходи із збереження і раціонального використання лісових ресурсів.8.Збалансоване використання мінеральних ресурсів

Зони літосфери: поверхнева, середня і глибинна у контексті забезпеченості держави мінеральними ресурсами. Поділ корисних копалин залежно від складу та характеру використання в господарстві. Характеристика родовищ України за видами корисних копалин. Забезпеченість України деякими видами корисних копалин.
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

тижні

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.
л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Змістовий модуль 1. Науково-методичні засади збалансованого природокористування

Тема 1. Збалансоване природокористування: сучасний стан в Україні2

22Тема 2. Принципи збалансованого природокористування2

22Тема 3. 3. Критерії ефективності та основні етапи природокористування в Україні2

22Тема 4. Науково –технологічний прогрес та економіка природокористування2

22Разом за змістовим модулем 1
8

88Змістовий модуль 2. Збалансоване використання природних ресурсів України

Тема 1. Збалансоване використання земельних ресурсів2

44Тема 2. Збалансоване використання водних ресурсів2

22Тема 3. Збалансоване використання лісових ресурсів2

22Тема 4. Збалансоване використання мінеральних ресурсів2

22Разом за змістовим модулем 2
8

1010Усього годин
16

1818Курсовий проект (робота) з __________

(якщо є в робочому навчальному плані)


-

-

-
-
-

-

-
-

Усього годин
16

1818

4.Теми семінарських занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Не передбачено робочим навчальним планом

5. Теми лабораторних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Не передбачено робочим навчальним планом
Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій

Скачати 390.12 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка