Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниСторінка1/2
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.58 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Кафедра молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету захисту рослин,

біотехнологій та екології

_____________ Доля М.М.

“____”_______________2015р.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ


БІОБЕЗПЕКА БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ В АПК
напрям підготовки 0514 «Біотехнологія»_______________________

спеціальність 8.05140105 – «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»

спеціалізація “ДНК-паспортизація та картографування геному”, “Альтернативна енергетика”, “Біобезпека та біоетика”, “Методи мікробіологічного та вірусологічного контролю обєктів рослинництва та довкілля”

факультет Біотехнології____________________________________

Київ – 2015

Форма № Н - 3.04
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Кафедра молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки
ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету захисту рослин,

біотехнологій та екології

_____________ Доля М.М.

“____”_______________2015 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


БІОБЕЗПЕКА БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ В АПК

напрям підготовки 0514 «Біотехнологія»_______________________

спеціальність 8.05140105 – «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»

спеціалізація “ДНК-паспортизація та картографування геному”, “Альтернативна енергетика”, “Біобезпека та біоетика”, “Методи мікробіологічного та вірусологічного контролю обєктів рослинництва та довкілля”

факультет Біотехнології____________________________________с

Київ – 2015

Робоча програма «Біобезпека біотехнологічних виробництв в АПК» для студентів спеціальності 8.05140105- «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»

Розробник: Кошевський І.І. професор, доктор біологічних наук,

Робоча навчальна програма обговорена на засіданні кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки
Протокол від “19” березня 2015 р. № 7
Завідувач кафедри молекулярної біологій, мікробіології та біобезпеки

________________ проф. Патика М.В.

(підпис)

Схвалено методичною комісією факультету “Біотехнології”

Протокол від “___” ___________ 2015 р. № ____
“___”___________ 2015 р. Голова______________ Доля М.М.

(підпис)

© Кошевський І.І., 2015 р.

1. Опис навчальної дисципліни

«Біобезпека біотехнологічних виробництв в АПК»
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2,5

Галузь знань


Нормативна

(за вибором)
Напрям підготовки

0514 Біотехнологія
Модулів –2

Спеціальність:

8.05140105- Екологічна біотехнологія та біоенергетикаРік підготовки

Змістових модулів – 2,0

1-йІндивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин – 81

2-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 5


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

ОКР «Магістр»18 год.

год.

Практичні, семінарські

18 год.

год.

Лабораторні

год.

год.

Самостійна робота

45 год.

год.

Індивідуальні завдання:

год.

Вид контролю:

залік


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

БІОБЕЗПЕКА БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ В АПК – це система знань, що базується на необхідності екологізації виробництва та може бути здійснена за рахунок: отримання безпечної харчової продукції, споживання відновлених природних ресурсів, комплексної переробки сировини та утилізації відходів, енергозбереження та використання нетрадиційних джерел енергії тощо. Запровадження біобезпечних біотехнологічних виробництв сприятиме виготовленню високоякісної екологічно безпечної продукції за мінімальних витрат природних ресурсів та збереженню стійкої динамічної рівноваги біосфери.

Дисципліна займає одне з основних місць і відіграє важливу роль в формуванні інженера-біотехнолога. Вона тісно пов’язана з самою організацією біотехнологічного виробництва, його технологією.

Інженери – біотехнологи повинні добре вивчити і знати: фундаментальні основи та практичні аспекти екологізації біотехнологічної промисловості, вітчизняне та міжнародне законодавство в галузі біобезпеки біотехнологічних виробництв, поняття про основні принципи конструювання і селекції біотехнологічних продуцентів, біотехнологічні аспекти виробництва хлібопекарської, молочної, м’ясної продукції спирту, дріжджів, цукру, солоду, пива та напоїв.

Без твердих знань біобезпеки інженер-біотехнолог не може бути допущений до організації, керівництва та безпосереднього виконання робіт на виробництві. Знання, отримані при вивченні дисципліни «Біобезпека біотехнологічних виробництв в АПК» студенти використовують в навчанні -

лабораторно-практичних заняттях, при проходженні всіх видів практик, а потім, використовувати постійно в своїй трудовій діяльності.


Метою вивчення дисципліни є теоретична і практична підготовка студентів по створенню безпечних умов в біотехнологічному виробництві. Завдання курсу дисципліни «Біобезпека біотехнологічних виробництв в АПК» полягають в формуванні спеціалістів, здатних:

 • аналізувати якість та походження основних видів рослинної, тваринної та мікробіологічної сировини для біотехнологічних виробництв,

 • здійснювати добір методів особистої безпеки персоналу під час технологічних процесів.


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • фундаментальні основи та практичні аспекти екологізації біотехнологічної промисловості;

 • вітчизняне та міжнародне законодавство в галузі біобезпеки біотехнологічних виробництв;

 • основні принципи конструювання і селекції біотехнологічних продуцентів;

 • біотехнологічні аспекти виробництва спирту, дріжджів, цукру;

 • біотехнологічні аспекти виробництва солоду, пива та напоїв;

 • біотехнологічні аспекти виробництва хлібопекарської, молочної та м’ясної продукції.

вміти:

 • добирати якісну рослинну, тваринну та мікробіологічну сировину для біотехнологічних виробництв,

 • здійснювати добір методів забезпечення біобезпеки навколишнього середовища під час та по закінченню технологічних процесів,

 • добирати та використовувати біобезпечну тару та пакувальні матеріали,

 • запобігати забрудненню атмосферного повітря, води,

забезпечувати повну утилізацію відходів біотехнологічного виробництва.

3. Программа навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. «Сучасна біотехнологія і питання біобезпеки»

Тема лекційного заняття 1. Вступ. Теоретичні основи та практичні аспекти екологізації біотехнологічної

промисловості - 2 год./ 0,14 кредит

Сутність якості та біологічної безпечності біотехнологічної продукції.

Вимоги до екологічно безпечних продуктів. Можливе забруднення біотехнологічних продуктів шкідливими речовинами.

Тема лекційного заняття 2. Вітчизняне та міжнародне законодавство в галузі біобезпеки біотехнологічних

виробництв - 2 год./0,14 кредит

Контроль за вмістом забрудників біотехнологічних продуктів.

Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини»1998р. Оцінка безпеки продуктів харчування.

Тема лекційного заняття 3. Надходження забрудників до харчових біотехнологічних продуктів – 4 год./0,26 кредит

Антибактеріальні речовини, пестициди, важкі метали, харчові добавки, як забрудники харчових продуктів. Вплив забруднених харчових продуктів на здоров’я людини та тварини.

Аналізі та прогнозування ризиків застосування біотехнологічної продукції у міжнародних правових документах.

Змістовний модуль 2. «Біобезпека виробництва продуктів харчування, кормів для тваринництва»

Тема лекційного заняття 4. Біотехнологічні аспекти виробництва спирту, дріжджів, цукру, пива та напоїв - 4 год./0,28 кредит

Біобезпека при утилізації та трансформації мелясно-спиртової барди в кормові дріжджі, гранульовані органо-мінеральні добрива.

Отримання спирту-сирця після утилізації вторинної сировини виноробства.

Особливості очищення забрудненої жомової води після виробництва цукру.Тема лекційного заняття 5. Біотехнологічні аспекти та біобезпека виробництва молочних та м’ясних продуктів - 2 год./0,14 кредит

Принципи конструювання та селекції біотехнологічних продуцентів молочних продуктів. Утилізації молочної сироватки для виробництва бактеріальної закваски для силосування кормів, випікання хліба, виділення казеїну.

Переробки твердих та рідких відходів м’ясної промисловості на біомасу та суміш амінокислот для корму тварин.
Тема лекційного заняття 6. Добір методів забезпечення біобезпеки навколишнього середовища та персоналу під час та по закінченню технологічних процесів - 2 год./0,14 кредит

Енергозбереження та біоенергетика у харчовій промисловості та виробництво біогазу з молочної сироватки стічних вод.

Підвищення енергозбереження при виробництві пива, цукру, солоду, молока. Забезпечення особистої безпеки персоналу біотехнологічних виробництв від шкідливих газів та розчинів хімічних речовин.
Тема лекційного заняття 7. Використання біобезпечної тари, пакувальних матеріалів, утилізації відходів для запобігання забрудненню навколишньогосередовища - 2 год./0,14 кредит

Функціональні вимоги до упаковки, захист продукту. Екологічна безпечність пакувальних матеріалів. Утилізація використаної пари та пакувальних матеріалів. Біотехнологія переробки паперових та біодеградабельних полімерів (поліпропілен, полістерон, полівінілхлорид, вінекс, новон, біопак).


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістовних модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

інд.

с.р.

л

п

інд.

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Змістовний модуль 1. Сучасна біотехнологія і питання біобезпеки

Тема1. Вступ. Теоретичні основи та практичні аспекти еколо-гізації біотехноло-гічної промисловості

4

2

2
5

1,5

0,5

1
0,5

Тема 2.Вітчизняне та міжнародне законно-давство в галузі біобезпеки біотехнологічних виробництв

4

2

2
7

1,5

0,5

1
1

Тема 3. Надходження забрудників до харчових біотехно-логічних продуктів

6

4

2
7

3

1

2
0,5

Разом за змістов-ним модулем 1

14

8

6
19

6

2

4
2

Змістовний модуль 2. Біобезпека виробництва продуктів харчування, кормів для тваринництва

Тема 4. Біотехно-логічні аспекти виробництва спирту, дріжджів, цукру, пива та напоїв

8

4

4
9

3

2

1
1

Тема 5. Біотехно-логічні аспекти та біобезпека вироб-ництва молочних та м’ясних проду-ктів

6

2

4
9

3

2

1
1

Тема 6. Добір методів забезпечення біобез-пеки навколишнього середовища та персоналу під час та по закінченню техноло-гічних процесів

4

2

2
4

2

1

1
1

Тема 7. Викорис-тання біобезпезчної тари, пакувальних матері-алів, утилізації відхо-дів для запобігання забрудненню навколи-шнього середовища

4

2

2
4

2

1

1
1

Разом за змістовним модулем 2

22

10

12
26

16

6

4Усього годин

36

18

18
45

22

8

8
6


5. Теми семінарських занять

№ п/п

Назва теми

Кількість годин

1

Не передбачено робочим навчальним планом

6. Теми практичних занять

№ п/п

Назва теми

Кількість годин

1

Законодавча база України, ЄС відносно якості та безпеки харчових продуктів та продовольчої сировини

2

2

Біотехнологічні особливості переробки сировини у крохмале-патоковому виробництві

2

3

Біотехнологічні особливості переробки у плодоовочевому виробництві

2

4

Біобезпека виробництва молочно-кислих продуктів, вади кисломолочних напоїв

2

5

Біобезпека виробництва молока та вершків. Вади питних видів молока та вершків

2

6

Технологія виробництва твердих сичужних та кисломолочних сирів, вади сирів

2

7

Контроль якості ковбасних виробів, основні дефекти

2

8

Біотехнологія виробництва мясних консервів, біобезпека

2

9

Корми, їх характеристика та біобезпека виробництва

2

Разом практичних занять, год.

18


7. Теми лабораторних занять

№ п/п

Назва теми

Кількість годин

1

Не передбачено робочим навчальним планом

8. Самостійна робота

№ п/п

Назва теми

Кількість годин

1

Сировина база біотехнологічних виробництв

7

2

Основні проблеми біобезпеки харчових виробництв

6

3

Складові державного регулювання якості та безпеки біотехнологічної продукції

5

4

Захист молочних продуктів харчування в упаковці від дії хімічних та біологічних чинників

6

5

Вимоги до біобезпеки води для харчової промисловості

8

6

Органолептичні методи оцінювання якості цукру та пива

6

7

Очищення стічних вод біотехнологічних виробництв

7


9. Індивідуальні завдання

Не передбачено навчальним планом10. Методи навчання

Успіх навчання залежить від внутришньої активності студентів, характеру їхньої діяльності, то саме характер діяльності, ступінь активності та творчості мають бути важливими крітеріями у відборі методу.

Пояснювально-ілюстративний метод. Студенти здобувають знання, слухаючи лекцію, розповідь з навчальної або методичної літератури, через екранний посібник у «готовому» вигляді. Сприймаючи і осмислюючи факти, оцінки. Висновки вони залишаються у межах репродуктивного (відтворювального) мислення. Такий метод як найширше застосовують для передавання значного массиву інформації.

Репродуктивний метод. Ідеться про застосування вивченого на основі зразка або правила. Діяльність тих, кого навчають, є алгорітмичною, тобто відповідає інструкціям, розпорядженням, правилам – в аналогічній до представленного зразка ситуаціях.

Метод проблемного навчання. Педагог перш ніж викладати матеріал ставить проблему, формує пізнавальне завдання, а потім розкриваючи систему доведень, порівнюючи погляди, різні підходи, показує спосіб розвязання поставленного завдання.

Частково-пошуковий, або еврістичний метод. Його суть – в організації активного пошуку розвязання висунутих педагогом пізнавательних завдань або під керівництвом педагога, або на основі евристичних программ і вказівок.

Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і завдань, короткого устного, або пісьмового інструктажу, ті кого навчають, самостійно вивчають літературу, ведуть спостередження й вимірита виконують інші пошукові дії. Ініциатива, пошук, самостійність виявляється в дослідницький діяльності найповніше.

11. Методи контролю

Контроль знань і умінь студентів (поточний і підсумковий) з дисципліни здійснюють згідно з кредитно-модульною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою. Він складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 70 балів, і рейтингу з атестації (екзамену) – 30 балів.

Критерiї оцiнки рiвня знань на лабораторних, семiнарських та практичних заняттях. На лабораторних заняттях кожен студент з кожної теми виконує iндивiдуальнi завдання. Рiвень знань оцiнюється: “відмінно” – студент дає вичерпнi, обгрунтованi, теоретично i практично вiрнi вiдповiдi не менш нiж на 90% запитань, рiшення задач та лабораторнi вправи вiрнi, демонструє знання пiдручникiв, посiбникiв, iнструкцiй, проводить узагальнення i висновки, акуратно оформляє завдання, був присутнiй на лекцiях, має конспект лекцiй чи реферати з основних тем курсу; “добре”– коли студент володiє знаннями матерiалу, але допускає незначнi помилки у формуваннi термiнiв, категорiй i розрахункiв, проте за допомогою викладача швидко орiєнтусться i знаходить правильнi вiдповiдi, був присутнiй на лекцiях, має конспект лекцiй чи реферати з основних тем курсу; “задовільно”– коли студент дає правильну вiдповiдь не менше нiж на 60% питань, або на всi запитання дає недостатньо обгрунтованi, невичерпнi вiдповiдi, допускає грубi помилки, якi виправляє за допомогою викладача. При цьому враховується наявнiсть конспекту за темою завдань та самостiйнiсть; “незадовiльно з можливiстю повторного складання” – коли студент дає правильну вiдповiдь не менше нiж на 35% питань, або на всi запитання дає необгрунтованi, невичерпнi вiдповiдi, допускає грубi помилки. Має неповний конспект лекцiй.

Пiдсумкова (загальна оцiнка) курсу навчальної дисципліни. Є сумою рейтингових оцiнок (балiв), одержаних за окремi оцiнюванi форми навчальної дiяльностi: поточне та пiдсумкове тестування рiвня засвоєностi теоретичного матерiалу пiд час аудиторних занять та самостiйної роботи (модульний контроль); оцiнка (бали) за виконання лабораторних дослiджень.

Пiдсумкова оцiнка виставляється пiсля повного вивчення навчальної дисциплiни, яка виводиться як сума промiжних оцiнок за змiстовнi модулi. Остаточна оцiнка рiвня знань складається з рейтингу з навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 70 балів, і рейтингу з атестації (екзамену) – 30 балів.
12. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточний контроль

Рейтинг з навчальної роботи

НРРейтинг з додаткової роботи R ДР


Рейтинг штрафний R ШТР


Підсум-кова атестація

(екзамен

чи залік)Загальна кількість балів

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Змістовий модуль 4

0-100

0-100

0-100

0-100

0-70

0-20

0-5

0-30

0-100


Примітки. 1. Відповідно до «Положення про кредитно-модульну систему навчання в НУБіП України», затвердженого ректором університету 03.04.2009 р., рейтинг студента з навчальної роботи НР стосовно вивчення певної дисципліни визначається за формулою:

0,7· (R(1)ЗМ · К(1)ЗМ + ... + R(n)ЗМ · К(n)ЗМ )

RНР = -------------------------------------------------------- + RДР - RШТР,

КДИС

де R(1)ЗМ, … R(n)ЗМ − рейтингові оцінки змістових модулів за 100-бальною шкалою;n − кількість змістових модулів;

К(1)ЗМ, … К(n)ЗМ − кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим навчальним планом для відповідного змістового модуля;

КДИС = К(1)ЗМ + … + К(n)ЗМ − кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим навчальним планом для дисципліни у поточному семестрі;

ДР − рейтинг з додаткової роботи;

ШТР − рейтинг штрафний.

Наведену формулу можна спростити, якщо прийняти К(1)ЗМ = …= К(n)ЗМ Тоді вона буде мати вигляд:0,7· (R(1)ЗМ + ... + R(n)ЗМ )

RНР = ------------------------------------ + RДР - RШТР.

n

Рейтинг з додаткової роботиДР додається до НР і не може перевищувати 20 балів. Він визначається лектором і надається студентам рішенням кафедри за виконання робіт, які не передбачені навчальним планом, але сприяють підвищенню рівня знань студентів з дисципліни.

Рейтинг штрафнийШТР не перевищує 5 балів і віднімається відНР. Він визначається лектором і вводиться рішенням кафедри для студентів, які матеріал змістового модуля засвоїли невчасно, не дотримувалися графіка роботи, пропускали заняття тощо.

2. Згідно із зазначеним Положенням підготовка і захист курсового проекту (роботи) оцінюється за 100 бальною шкалою і далі переводиться в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.
Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

Зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

Науково-методичне забезпечення навчального процесу передбачає: державні стандарти освіти, навчальні плани, навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін; програми навчальної, виробничої та інших видів практик; підручники і навчальні посібники; інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять; індивідуальні навчально-дослідні завдання; контрольні роботи; текстові та електронні варіанти тестів для поточного і підсумкового контролю, методичні матеріали для організації самостійної роботи студентів.


14. Рекомендована література

Базова

 1. Запольський А.К., Українець А.І. Екологізація харчових виробництв: Підручних. К.: Вища шк., 2005. - 423с.

 2. Національна доповідь України про гармонізацію життєдіяльності суспільства у навколишньому природному середовищі. К.: Новий друк, 2003. - 128с.

 3. Пономарьов П.Х., Сирохман А.Б., Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини: Навч. посіб. – К. : Лібра, 1999.- 272с.

 4. Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води: Підручник. К.: Вища шк. -2005.-671с.

 5. Камінський В.Д., Бабіч М.Б. Переробка та зберігання сільськогосподарської продукції. Навч. посіб.О.: Аспект, 2000. - 460с.

 6. Завгородня М.В. Сирохман І.В. Демкевич Л.І. Тара та упакування продовольчих товарів. Навч. посібник. -Л.: Вид-во ЛКА, 2001. - 256с.


Допоміжна

 1. Надточий Р.М., Сінат-Радченко Д.С. Контроль якості та безпеки харчових продуктів. К :, УДУХТ,1998. – 44с.

 2. Борщевський І.П., Дейнеко Л.В. Продовольча безпека України: стан, тенденції // Розбудова держави. – 2000, 1- 6.С.- 66-73.

 3. Кошель М.И., Караванов Ю.А., Заболотная Г.М. Обезвреживание концентрированных сточных вод спиртодрожжевых предприятий с получениям кормового белкового продукта. М.: АГРОНИИТЭИПП. -1990Сер. 24,6- 28с.

 4. Кошель М.И., Дудник А.А., Пуховая Т.Н. Использование послеспиртовой барды в сельскомхозяйстве. К.: ГОСПИЩЕПРОМ Украины. 1995. -23с.

 5. Ковалко Л.П., Денисюк С.П. Енергозбереження приоритетний напрям державної політики України. К.: УЕЗ 1998. - 506с

 6. Директивні та нормативні матеріали:

 • Закон України «Про охорону праці». Постанова Верховної Ради України від 14.11.92 №2695-XII.

 • Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Постанова Верховної Ради України від 24.02.94.

 • Закон України «Про пожежну безпеку». Постанова Верховної Ради України від 17.12.93 №3747- XII

 • Закон України «Про захист прав споживача» від 01.12.2005

 • Закон України «Про безпеку і якість харчових продуктів та продовольчої сировини»

 • Закон України «Про дитяче харчування» від 14.09.2006

 • Закон України «Про основи національної безпеки України» від 15.12.2005

 • Картахенський протокол про біобезпеку

 • ДСТУ 1.5:2003. «Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги дозмісту нормативних документів».

 • ДСТУ 3008-98. «Документація. Звіт у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» Европейська стратегия охранения растений. Совет Европы и «Планета Европа». – М.: Изд-во Представительства Всемирного Союза Охраны Природи (IUCN) для стран СНГ, 2003. -39с.

Форма № Н-5.05

Національний університет біоресурів і природокористування України
Факультет Біотехнології

Освітньо-кваліфікаційний рівень Магістр

Напрям підготовки (спеціальність) Екологічна біотехнологія та біоенергетика

Форма навчання денна

Семестр, курс 2 семестр, курс 1

Навчальна дисципліна “Біобезпека біотехнологічних виробництв в АПК”


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1


Питання 1.Токсичні продукти гідролізу білків:
Питання 8. Назвить препарати, які дозволені застосовувати на картоплі проти шкідників (1), хвороб (2)

1

Амінокислоти

1

А

2

Аміак
Б

3

Птомеіни

2

В

4

Індол
Г

5

Пептони
Д

Питання 2. Які бактерії найбільш активно розкладають сечовину в грунті
Питання 9. Вміст білку в сирах твердих?, %

1

Sporosarcina uerae

1

9-10

2

Pseudomonas aeruginosa

2

12-18

3

Pseudomonas fluorescens

3

19-25

4

Васіllus pasteurii

4

26-32

5

Micrococcus ureae

5

33-38

Питання 3. Назвить токсичну сполуку яка утворюються при амоніфікації білків з лізину?
Питання 10. Термін дозрівання Швейцарського, Костромського сиру, днів

1

Слово

1

150

2
2

160

3
3

170

4
4

180

5
5

200

Питання 4. До шкідливих для людини сполук у продуктах харчування належать?
Питання 11. В названому кормовому ланцюжку де краще використовувати біологічні препарати замість інсектицидів

1

Дезоксирибонуклеаза

1

Сосна звичайна

2

Гідролаза

2

Сонечко

3

Нітрати

3

Попелиця

4

Нітрозо аміни

4

Павуки

5

Важкі метали

5

Комахоїдні птахи

Питання 5. Промивання зелені , якою кислотою (2% розчином) зменшує вміст цeзію на 57%.
Питання 12. Токсичні сполуки, які утворюються при розкладі білку?

1

Яблочна

1

Аміак

2

Оцтова

2

Вуглеводи

3

Ітаконова

3

Амінокислоти

4

Цитринова

4

Феноли

5

Мурашина

5

Нуклеїнові кислоти

Питання 6. Відновлення сірки мікроорганізмами здійснюється до сполуки ..............?
Питання 13 Бактерії, які утворюють ендоспори і є збудниками ботулізму?

1

Формула

1

Bacillus

2
2

Sarcina

3
3

Vibrio

4
4

Plectridium

5
5

Clostridium

Питання 7. Які бактерії використовуються для виробництва спирту?
Питання 14. Основні принципи закону (ст.4) охорони здоров’я в Україні?

1

Micrococcus ureae

1
2

Sporosarcina ureae

2
3

Bacillus megaterium

3
4

Saccharomyces cerevisiae

4
5

Bacillus polymyxa

5
Питання 15. На яку ланку динаміки біогеоценозів впливає використання фунгіцидів:
Питання 16. Застосування гербіцидів в біогеоценозі впливає на?

1

Редуценти

1

Неживі абіотичні елементи

2

Вода

2

Органічну сполуку

3

Продуценти

3

Кліматичні умови

4

Макроконсументи

4

Продуценти

5

Середовище

5

Неорганічну речовину

Питання 17. Сірка входить до складу?
Питання 24. З якими продуктами потрапляє свинець в організм людини?

1

Тіамін

1
2

Сірководню

2
3

Вітамін Д

3
4

Вітамін Е

4
5

Амінокислот

5
Питання 18. Початок виробництва твердих сирів в Україні ,рік?
Питання 25. За рівнем використання води та її якості Україна серед 122 країн посідає місце?

1
1

Цифра

Питання 19. Як розташовані клітини у стрептобактерій?
Питання 26. Які бактерії мають форму „коми”, небезпека від них?

1

Безсистемно

1

Стрептококи А-тиф

2

Поодиноко

2

Сарцини Б-холера

3

Попарно

3

Стафілококи В-грип

4

Ланцюжком

4

Спірили Г- бутулізм

5

Пакетами

5

Вібріони Д- ангіна

Питання 20. Пастеризація –це процес, для якого підходять характеристики температури °С і часу?
Питання 27. В яких мікроскопічних препаратах бактерії живі:

1

Число

1

Фарбований мазок

2
2

„Роздавлена крапля”

3
3

Фарбування за Грамом

4
4

Фарбування спор

5
5

Фарбування джгутиків

Питання 21. При внесенні сірчаних препаратів проти хвороб отруєння рослин сіркою спостерігається при вмісті SO2 в повітрі:
Питання 28. При використанні пестицидів зменшується енергетика біогеоценозів:

1

0,5 м²/м³

1

Використання енергії для життєдіяльності

2

0,2 м²/м³

2

Хемосинтез

3

0,3 м²/м³

3

Транспортування трофічного зв’язка

4

0,4 м²/м³

4

Використання організмами для біомаси

5

0,1 м²/м³

5

Сонячна радіаціяПитання 22. Антибіотики бактерицидної дії…
Питання 29. Найбільш відомі бактерії–продуценти антибіотиків?

1

Призупиняють ріст бактерій

1

Pseudomonas spp.

2

розчиняють клітинну стінку

2

Azotobacter spp.

3

Вбивають мікробні клітини

3

Penicillium spp.

4

Призупиняють ріст грибів

4

Aspergillus spp.

5

Призупиняють розвиток вірусів

5

Streptomyces spp.

Питання 23. Як називається наука про водорості ....................?
Питання 30. Основна функція спор у грибів та актиноміцетів

1

Слово

1

Рух

2
2

Розмноження

3
3

Передача спадковості

4
4

Стадія спокою

5
5

Захисна

Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка