Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниСторінка2/2
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.58 Mb.
ТипРобоча програма
1   2

Затверджено на засіданні кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки


Протокол № 9 від «14» травня 2013 р.
Завідувач кафедри __________М.В. Патика

(підпис)


Екзаменатор ____________ І.І. Кошевський

(підпис) (прізвище та ініціали)НУБіП України Ф-7.5-2.1.8-04
«Структурно-логічна схема викладання дисципліни»

«Біобезпека біотехнологічних виробництв в АПК»

Номер змістового модуля

Розділ

дисципліни


Тема лекції

Тема

практичного (лабораторного) заняття

Форма контролю знань

I

Сучасна біотехнологія і питання біобезпеки

Тема1. Вступ. Теоретичні основи та практичні аспекти еколо-гізації біотехноло-гічної промисловості

Законодавча база України, ЄС відносно якості та безпеки харчових продуктів та продовольчої сировини

тест

Тема 2. Вітчизняне та міжнародне законнодавство в галузі біобезпеки біотехнологічних виробництв

Біотехнологічні особливості переробки сировини у крохмале-патоковому виробництві

Тема 3. Надходження забрудни-ків до харчових біотехно-логічних продуктів

Біотехнологічні особливості переробки у плодоовочевому виробництві

Тема 4. Біотехнологічні аспекти виробництва спирту, дріжджів, цукру, пива та напоїв

Біобезпека виробництва молочно-кислих продуктів, вади кисломолочних напоїв

II

Біобезпека виробництва продуктів харчування, кормів для тваринництва

Тема 5. Біотехнологічні аспекти та біобезпека виробництва молочних та м’ясних продуктів

Біобезпека виробництва молока та вершків. Вади питних видів молока та вершків

тест

Тема 6. Добір методів забезпечення біобезпеки навколишнього середовища та персоналу під час та по закінченню технологічних процесів

Технологія виробництва твердих сичужних та кисломолочних сирів, вади сирів

Тема 7. Використання біобезпезчної тари, пакувальних матеріалів, утилізації відходів для запобігання забрудненню навколи-шнього середовища

Контроль якості ковбасних виробів, основні дефекти

Біотехнологія виробництва мясних консервів, біобезпека

Корми, їх характеристика та біобезпека виробництв


НУБіП України Ф-7.5-2.1.8-05


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

для студентів ОКР “Магістр”

З дисципліни «Біобезпека біотехнологічних виробництв в АПК»

Факультет «Біотехнології»

2 семестр

2015- 2016 навчальний рік


«Календарний план навчальних занять»


ЗАТВЕРДЖУЮ:

Декан факультету

___________________/ Доляя М. М
Лектор: д.б.н. Кошевський І.І.

Число тижнів

18

Лекцій

18

Практичні заняття


18

Самостійна робота


45

Всього

81
Тижні

Лекції

Кількість годин

Практичні заняття

Кількість годин

Самостійна роботаКількість годин

1

Вступ. Теоретичні основи та практичні аспекти екологізації біотехнологічної промисловості

2

Законодавча база України, відносно якості та безпеки харчових продуктів

2

Сировина база біотехнологічних виробництв

7

2

Вітчизняне та міжнародне законно-давство в галузі біобезпеки біотехно-логічних виробництв

2

Біотехнологічні особливості переробки сировини у крохмале-патоковому виробництві

2

3

Надходження забрудників до харчових біотехно-логічних продуктів

2

Біотехнологічні особливості переробки у плодоовочевому виробництві

2

Основні проблеми біобезпеки харчових виробництв

6

4

Біотехнологічні аспекти виробництва спирту, дріжджів, цукру, пива та напоїв

2

Біобезпека виробництва молочно-кислих продуктів, вади кисломолочних напоїв

2

5

Біотехнологічні аспекти та біобезпека виробництва молочних та м’ясних продуктів

4

Біобезпека виробництва молока та вершків. Вади питних видів молока та вершків

4

Складові державного регулювання якості та безпеки біотехнологічної продукції

8

6

Добір методів забезпечення біобезпеки навколишнього середовища та персоналу під час та по закінченню технологічних процесів

4

Технологія виробництв твердих сичужних та кисломолочних сирів, вади сирів

4

7

Використання біобезпезчної тари, пакувальних матеріалів, утилізації відхо-дів для запобігання забрудненню навколишнього середовища

2

Біотехнологія виробництва мясних консервів, біобезпека

2

Захист молочних продуктів харчування в упаковці від дії хімічних та біологічних чинників

13

Вимоги до біобезпеки води для промисловості


Викладач _______________ Кошевський І.І.
Завідувач кафедри______________ М.В. Патика

НУБіП України Ф-7.5-2.1.8-03
«Протокол погодження навчальної дисципліни з іншими дисциплінами»
Протокол

погодження навчальної дисципліни Біобезпека біотехнологічних виробництв в АПКз іншими дисциплінами спеціальності

«Екологічна біотехнологія і біоенергетика»


Дисципліна та її розділи, що передують вивченню дисципліни «Біобезпека біотах-нологічних вироб-ництв в АПК»

Прізвище, ініціали, вчена ступінь та вчене звання викладача, що забезпечує попередню дисципліну

Підпис

Дисципліна та її розділи, в яких використовуються матеріали дисципліни «Біобезпека біотехнологічних виробництв в АПК»

Прізвище, ініціали, вчена ступінь та вчене звання викладача, що забезпечує наступну дисципліну

Підпис

Методологія та організація наукових досліджень

проф. Стародуб М.Ф.
Діагностика та ідентифікація ГМО, ДНК-паспортизація

доц. Антіпов І.О.
Загальна мікробіологія

доц. Феделеш-Гладинець М.І.
Загальна і молекулярна генетикаГолова вченої ради факультету _______________ М.М. Доля
Тезисний конспект лекцій з дисципліни

«Біобезпека біотехнологічних виробництв в АПК»
Змістовний модуль 1. “Сучасна біотехнологія і питання біобезпеки”
Тема лекційного заняття 1. Вступ.Теоретичні основи та практичні аспекти екологізації біотехнологічної промисловості - 2 год.

Сутність якості та біологічної безпечності біотехнологічної продукції.

Вимоги до екологічно безпечних продуктів. Можливе забруднення біотехнологічних продуктів шкідливими речовинами.
Тема лекційного заняття 2. Вітчизняне та міжнародне законодавство в галузі біобезпеки біотехнологічних виробництв - 2 год.

Контроль за вмістом забрудників біотехнологічних продуктів.

Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини» 1998р. Оцінка безпеки продуктів харчування.
Тема лекційного заняття 3. Надходження забрудників до харчових біотехнологічних продуктів – 4 год.

Антибактеріальні речовини, пестициди, важкі метали, харчові добавки, як забрудники харчових продуктів. Вплив забруднених харчових продуктів на здоров’я людини та тварини.

Аналізі та прогнозування ризиків застосування біотехнологічної продукції у міжнародних правових документах
Змістовний модуль 2. “Біобезпека виробництва продуктів харчування, кормів для тваринництва”
Тема лекційного заняття 1. Біотехнологічні аспекти виробництва спирту, дріжджів, цукру, пива та напоїв - 4 год.

Біобезпека при утилізації та трансформації мелясно-спиртової барди в кормові дріжджі, гранульовані органо-мінеральні добрива.

Отримання спирту-сирця після утилізації вторинної сировини виноробства.

Особливості очищення забрудненої жомової води після виробництва цукру.


Тема лекційного заняття 2. Біотехнологічні аспекти виробництва молочних та м’ясних продуктів - 2 год.

Принципи конструювання та селекції біотехнологічних продуцентів молочних продуктів. Утилізації молочної сироватки для виробництва бактеріальної закваски для силосування кормів, випікання хліба, виділення казеїну.

Переробки твердих та рідких відходів м’ясної промисловості на біомасу та суміш амінокислот для корму тварин.
Тема лекційного заняття 3. Добір методів забезпечення біобезпеки навколишнього середовища та персоналу під час та по закінченню технологічних процесів - 2 год.

Енергозбереження та біоенергетика у харчовій промисловості та виробництво біогазу з молочної сироватки стічних вод.

Підвищення енергозбереження при виробництві пива, цукру, солоду, молока. Забезпечення особистої безпеки персоналу біотехнологічних виробництв від шкідливих газів та розчинів хімічних речовин.
Тема лекційного заняття 4. Використання біобезпечної тари, пакувальних матеріалів, утилізації відходів для запобігання забрудненню навколишньогосередовища - 2 год.

Функціональні вимоги до упаковки, захист продукту. Екологічна безпечність пакувальних матеріалів.Утилізація використаної пари та пакувальних матеріалів. Біотехнологія переробки паперових та біодеградабельних полімерів (поліпропілен, полістерон, полівінілхлорид, вінекс, новон, біопак).


2.2. Назви тем практичних занять з дисципліни

Біобезпека біотехнологічних виробництв в АПКТема 1. Органолептичні методи оцінювання біобезпеки та якості молочної сировини - 2 год.

Тема 2. Законодавча база України, ЄС відносно якості та безпеки харчових продуктів та продовольчої сировини – 2 год.

Тема 3. Біотехнологічні особливості переробки сировини у крохмале-патоковому виробництві - 2 год.

Тема 4. Біотехнологічні особливості переробки у плодоовочевому виробництві - 2 год.

Тема 5. Органолептичні методи оцінювання якості цукру та пива - 2 год.

Тема 6. Захист м’ясних продуктів харчування в упаковці від дії хімічних та біологічних чинників – 2 год.

Тема 7. Захист молочних продуктів харчування в упаковці від дії хімічних та біологічних чинників - 2 год.

Тема 8. Біологічне очищення стічних вод за допомогою активного мулу - 2 год.

Тема 9. Утилізації пакувальних матеріалів з паперу, скла та алюмінієвої фольги - 2 год.

2.3. Назви тем самостійної роботи

1. Складові державного регулювання якості та безпеки біотехнологічної продукції.

2. Джерела потрапляння шкідливих речовин до харчових продуктів.

3. Роль біотехнологічної та харчової промисловості в забезпеченні економічного розвитку України.

4. Сировина база біотехнологічних виробництв.

5. Основні проблеми біобезпеки харчових виробництв.
Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка