Наказ № (Дата) м. Київ Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботиСторінка5/6
Дата конвертації09.11.2017
Розмір1.52 Mb.
ТипНаказ
1   2   3   4   5   6

6. Наукова діяльність бібліотеки
6.1. Науково-дослідницька робота

Таблиця 11

Номер норми

Назва процесу, операції.
Зміст роботи


Одиниця виміру

Норма часу

1.

2.

3.

4.
Розробка програми (технічного завдання) дослідження


Обґрунтувати актуальність теми, виявити і обґрунтувати проблемну ситуацію, сформулювати мету, завдання і гіпотезу, визначити об’єкт і предмет дослідження. Обговорити матеріал, доопрацювати документ після обговорення. Написати текст дослідження:1.

емпіричного характеру

одна

програма


700 год

2.

пілотажного (розвідувального) характеру

одна

програма


430 год

3.

прикладного характеру з використанням відомих (апробованих) програм, методик регіонального рівня

одна

програма


250 год

4.

з використанням нових (не апробованих) програм, методик

одна

програма


335 год

5.

фундаментального, теоретико-пізнавального (концептуального, методологічного) характеру

одна

програма


440 год

6.

міні-експрес дослідження, локальної соціологічної розвідки

одна

програма


25 год
Розробка методики дослідження


Написати текст методичних документів згідно з дослідженням, яке проводиться. Розробити і обґрунтувати вибірку, вибрати методи збору соціологічної інформації, описати методи та схеми аналізу і обробки даних. Розробити методичний інструментарій: анкету, інтерв’ю, бесіду, бланки обліку, бланк спостереження, аналіз бібліотечної документації, форми таблиць. Здійснити емпіричну апробацію релевантності складених документів, уточнити і доопрацювати методичний інструментарій, скласти остаточний варіант документа


Методика проведення дослідження:7.

емпіричного характеру

одна
методика

550 год

8.

пілотажного (розвідувального) характеру

одна
методика

300 год

9.

прикладного характеру з використанням відомих (апробованих) програм, методик регіонального рівня

одна
методика

150 год

10.

з використанням нових (не апробованих) програм, методик

одна
методика

250 год

11.

фундаментального, теоретико-пізнавального (концептуального, методологічного) характеру

одна
методика

350 год

12.

міні-експрес дослідження, локальної соціологічної розвідки

одна
методика

40 год
Організаційна робота щодо проведення дослідження13.

Створити дослідницький колектив. Скласти робочий план проведення дослідження, узгодити його з виконавцями. Розробити методичні документи щодо збирання первинної інформації (поради інтерв’юерам, спостерігачам тощо); провести інструктаж працівників (інтерв’юерів, спостерігачів та ін.)

одне

дослідження

140 год

14.

Здійснити бібліографічне опрацювання теми дослідження, роботу в архівах, вивчення нормативно-технічної документації, інформації про аналоги та інші матеріали, які стосуються теми, що досліджується. Скласти бібліографічний список використаної літератури

одне

дослідження

40 год
Збір первинної інформації15.

Анкетування (до 15 позицій)

одна
анкета

15 хв

16.

Опитування (до 10 позицій)

одне інтерв’ю

20 хв

17.

Спостереження

один бланк

20 хв

18.

Аналізування статистичних документів

один документ

20 хв
Обробка даних


Обробити інформацію на основі первинних вихідних даних, отриманих відповідно до методики дослідження. Зробити попередній підрахунок відповідей на запитання, вміщені в обрану методикою дослідження форму. Скласти робочі таблиці. Занести попередні підсумки у робочі таблиці. Здійснити підрахунки, у тому числі абсолютні величини, відсотки, визначити середні показники, коефіцієнти, змінні показники тощо. Підготувати зведені таблиці, списки. Перенести результати робочих таблиць у зведені таблиці, здійснити відповідні підрахунки:19.

у ручному режимі

одна

методика


300 год

20.

в автоматизованому режимі

одна

методика


400 год
Аналіз обробленої інформації, підготовка звіту, формулювання висновків, розробка рекомендацій21.

Узагальнити результати дослідження, порівняти їх з теоретичними моделями. Проаналізувати опрацьовану інформацію. Зробити висновки, прийняти рішення, зробити прогноз

один авторський аркуш

100 год

22.

Написати звіт. Розробити рекомендації, інструкції з впровадження матеріалів наукового дослідження

один авторський аркуш275 год
Підготувати статтю до збірника наукових праць, практичного посібника, професійної преси:23.

теоретичного змісту

один авторський аркуш

300 год

24.

прикладного, практичного змісту

один авторський аркуш

175 год

25.

Написати доповідь за підсумками наукового дослідження

один авторський аркуш

125 год

26.

Підготувати огляди науково-дослідницької роботи провідних бібліотек та бібліотек навчальних закладів культури: проаналізувати матеріали; розшукати, відібрати публікації цих бібліотек у фаховій пресі; звіти, дисертаційні роботи; здійснити систематизацію, аналіз, узагальнення цих матеріалів

один авторський аркуш

250 год
Розробка галузевих документів перспективного характеру27.

Розробити науковий прогноз, пов’язаний із перспективами розвитку бібліотек регіону, держави. Написати текст

один авторський аркуш

250 год

28.

Підготувати концепцію перспективних напрямів розвитку бібліотечної справи в регіоні, державі. Написати текст

один авторський аркуш

250 год

29.

Розробити цільові програми для мережі бібліотек (однієї бібліотеки). Здійснити діагностику ситуації, зовнішніх і внутрішніх впливів на функціонування і розвиток мережі бібліотек (однієї бібліотеки). Виробити рекомендації, рішення. Написати текст

один авторський аркуш

290 год

Примітки: Норма часу на складання програм, методик, інструкцій дається на дослідницький колектив. Години працевитрат розподіляються
між виконавцями залежно від їх навантаження.

До процесу підготовки рукопису до друку входить: здача рукопису науковому редактору, обговорення у відділі,


на науковій раді, доопрацювання рукопису.
2. Науково-методична робота

Таблиця 12

Номер норми

Назва процесу, операції.
Зміст роботи


Одиниця виміру

Норма часу

1.

2.

3.

4.
Підготовка методичного посібника, рекомендацій


Принципово нова розробка теми1.

Вивчити тему, уточнити читацьке та цільове призначення посібника, рекомендацій. Здійснити бібліографічне опрацювання теми. Вивчити нормативно-законодавчу документацію, виявити інформацію про визначену тему з досвіду роботи вітчизняних та зарубіжних бібліотек, підготувати текст

один авторський аркуш

350 год

2.

Скласти проспект видання, обговорити. Доопрацювати після роботи з науковим редактором, рекомендацій та зауважень. Затвердити проспект

один проспект

16 год
Модифікація раніше розробленої теми3.

Виявити та вивчити нові документи і накопичений бібліотеками досвід на тему посібника, рекомендацій; уточнити проспект, внести зміни згідно з досягненнями бібліотечної теорії та практики; підготувати текст для обговорення; доопрацювати за підсумками обговорення

один авторський аркуш

170 год
Розробка документів, що регламентують діяльність бібліотек, положень, інструкцій, проектів постанов, статутів, законодавчих актів1


Принципово нова тема4.

Виявити, вивчити і проаналізувати законодавчі та нормативні документи за темою, написати текст проекту документа, обговорити, доопрацювати документ після обговорення

один авторський аркуш

340 год

5.

Провести апробацію документів на базі визначених бібліотек, узагальнити отримані результати та пропозиції, підготувати для затвердження

один авторський аркуш

170 год
Модифікація раніше розробленого документа6.

Проаналізувати та оцінити документ; здійснити пошук і відбір нових чинних документів за темою; внести зміни в текст документа; обговорити, доопрацювати за підсумками обговорення; підготувати до затвердження

один авторський аркуш

160 год

7.

Розробити методичні рекомендації, інструкції, плани з упровадження нормативної та регламентуючої документації; підготувати до публікації

один авторський аркуш

275 год
Розробка облікових форм, зразків таблиць8.

Уточнити предмет, об’єкт, зміст облікової форми, відібрати потрібні показники, розробити макет облікової форми, обговорити, підготувати до затвердження; розробити таблиці нового зразку; систематизувати їх

один авторський аркуш

150 год

9.

Скласти рекомендації щодо впровадження статистичних форм у практику

один авторський аркуш

120 год
Аналіз статистичних даних10.

Здійснити збір статистичних даних з попередньою звіркою із первинними обліковими документами бібліотек, що знаходяться у сфері методичного впливу

одна таблиця

1-2 год

11.

Заповнити статистичні таблиці

одна таблиця

2-4 год

12.

Провести відповідні підрахунки: підсумкових даних та відносних показників

одна таблиця

2 год

13.

Узагальнити статистичні дані. Підготувати зведений документ для заповнення форм державної статистичної звітності

одна таблиця

4 год

14.

Підготувати видання щодо зведених статистичних даних діяльності підвідомчих бібліотек. Написати передмову, текстовий коментар

один авторський аркуш

80 год
Підготовка письмової консультації, методичного листа15.

Виявити і проаналізувати документи за темою; вивчити та узагальнити досвід роботи бібліотек; написати текст консультації, методичного листа; підготувати до обговорення, доопрацювати за підсумками обговорення; підготувати до друку

0,5 авторський аркуш

170 год
Підготовка огляду діяльності бібліотек за певною тематикою16.

Уточнити тему огляду, визначити хронологічні межі; виявити до-кументи, відібрати їх, вивчити; підготувати статистичні таблиці; проаналізувати; написати текст; обговорити, доопрацювати після обговорення

один авторський аркуш

180 год
Рецензування наукових, методичних, інформаційних матеріалів17.

Прочитати матеріал, що рецензується. Оцінити його в цілому та окремі частини, встановити відповідність читацькому і цільовому призначенню, науковим і методичним вимогам

один документ

15 год

18.

Написати рецензію

0,25 авторський аркуш

15 год
Підготовка доповіді19.

Підібрати та вивчити матеріали: документи, статистичні дані, публікації в професійній пресі, інформації, звіти, інші джерела, написати текст доповіді

один авторський аркуш

160 год.
Підготовка лекції, консультації


Розробити план лекції, консультації, підібрати, вивчити матеріал. Скласти список літератури до лекції, консультації. Написати текст20.

Первинна лекція

одна
лекція

95 год

21.

Повторна лекція з урахуванням нового матеріалу

одна
лекція

15 год

22.

Первинна групова консультація

одна

конультація25 год

23.

Повторна групова консультація з урахуванням нового матеріалу

одна

конультація10 год

24.

Усна індивідуальна консультація

одна

конультація1 год

25.

Підготувати відповідь на лист

один лист

8 год

26.

Перегляд нових надходжень законодавчих та нормативних документів. Здійснити пошук у мережі Internet. Форматування тексту та введення у базу даних відділу

година

1 год щодня
Індивідуальне підвищення кваліфікації працівників бібліотек:27.

зі стажем роботи понад 5 років

година

1 год/тиждень

28.

молоді спеціалісти

година

2 год/тиждень
Підготовка тренінгу, майстер-класу29.

Визначити мету і завдання заходу; розробити проблемну ситуацію; спрогнозувати очікувані результати

один захід

40 год
Підготовка мультимедійної презентації30.

Скласти тези, підібрати та відсканувати фотографії, оформити слайди презентації у програмі Power Point

один слайд

1 год
Проведення практикумів, стажувань, методичного дня


Практикум (7–10 днів). Визначити теми, завдання, вправи. Підготувати базу для проведення. Скласти графік і уточнити терміни проведення занять31.

Груповий практикум

один

практикум

45 год

32.

Індивідуальний практикум

один

практикум

40 год
Стажування (7–10 днів). Уточнити терміни проведення стажування. Виявити літературу з питання, що вивчається. Скласти програму і графік стажування, враховуючи професійну підготовку слухачів. Підготувати висновок про проходження стажування33.

Групове стажування

одне

стажування55 год

34.

Індивідуальне стажування

одне

стажування45 год
Методичний день35.

Визначити тему, завдання, вправи. Виявити літературу з теми, скласти програму

одне заняття

40 год
Проведення практики студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів36.

Підготувати й організувати практику студентів (до 30 днів). Розробити план практики, погодити його з керівником практики (представником навчального закладу). Скласти графік відвідування структурних підрозділів. Організувати практичні заняття. Підбити підсумки практики. Скласти характеристики практикантів

одна практика

90 год
Проведення практичного заняття37.

Підготувати практичні заняття. Скласти завдання з виконання бібліотечного процесу, який вивчається, розробити контрольні запитання, підготувати тематичний список літератури до завдання. Написати тези

одне
заняття

20 год
Складання навчальної програми38.

Визначити склад слухачів. Скласти тематичний план, уточнити порядок навчання. Підготувати рекомендаційні списки літератури за темами програми. Обговорити програму

одна програма

105 год
Відвідування бібліотек, виїзди у відрядження з метою вивчення роботи і надання методичної допомоги39.

Підготуватися до відрядження. Уточнити терміни і мету відрядження, ознайомитися з наявними документами та матеріалами попередніх виїздів і публікацій у пресі. Скласти програму (план) відрядження

одне від-рядження

16 год

41.

Підготувати довідку за наслідками відрядження

один авторський аркуш

32-40 год

40.

Обговорити результати відрядження

одне від-рядження

4 год

42.

Скласти авансовий звіт

один звіт

1 год


6.3. Науково-бібліографічна робота

Таблиця 13

Номер норми

Назва процесу, операції.
Зміст роботи


Одиниця виміру

Норма часу

1.

2.

3.

4.
Складання рекомендаційного бібліографічного посібника: покажчика, огляду, бесіди, довідника1.

Визначити тематику та адресність посібника1. Виявити і відібрати документи. Скласти картотеку первинного відбору документів. Ознайомитися de-vizо зі змістом відібраної літератури.

Підібрати та ознайомитись із рецензіями, критичними статтями. Розробити, написати та обговорити проспект. Проконсультуватися зі спеціалістами.Зробити бібліографічні описи документів. Написати анотації рекомендаційного характеру, вступ, передмову. Структурувати матеріал. Підготувати допоміжні покажчики, додатки, підібрати ілюстрації. Підготувати коментарі, примітки.

Обговорити проект посібника. Доопрацювати згідно із зауваженнями

один авторський аркуш

250-300 год
Підготовка науково-допоміжного покажчика, посібника


Вивчити тему. Розробити проспект (за потребою - розширений) з інструкціями, методичними рекомендаціями. Виявити і відібрати документи, у т.ч. іноземними мовами. Ознайомитися зі змістом відібраної літератури, з рецензіями, критичними статтями. Зробити бібліографічні описи. Скласти картотеку. Написати анотації чи примітки довідкового характеру. Визначити відомості для відображення у допоміжних покажчиках. Згрупувати записи у межах розділів. Написати передмову. Підготувати допоміжні покажчики, додатки. Проконсультуватися зі спеціалістами. Обговорити рукопис. Доопрацювати рукопис згідно із зауваженнями


Складання бібліографічного покажчика:2.

актуальної тематики

один авторський аркуш

250-300 год

3.

універсального змісту

один авторський аркуш

280-330 год

4.

ретроспективного характеру

один авторський аркуш

380-400 год
Складання зведених каталогів книжкових пам’яток5.

Розробити проспект. Виявити книжкові пам’ятки. Зробити бібліографічні описи. Скласти довідковий апарат – допоміжні покажчики, додатки, пояснення тощо. Написати вступ

один авторський аркуш

350-400 год
Підготовка анотованого рекомендаційного бібліографічного списку6.

Визначити тему. Виявити і відібрати документ. Зробити бібліографічні описи. Згрупувати матеріал. Написати вступ

один авторський аркуш

80 год
Складання текстової експрес-інформації7.

Виявити і відібрати найбільш актуальні документи певної тематики, систематизувати та стисло прореферувати їх, підготувати до друку текст з бібліографічними описами документів

один авторський аркуш

40 год
Складання бібліографічного запису (опису, анотації), реферату8.

Скласти бібліографічний запис: вивчити документ, скласти заголовок опису, перевірити запис, внести виправлення

один

запис


4-7 хв
Скласти анотацію: вивчити та проаналізувати документ, написати текст анотації:9.

до книги

одна
анотація

8-10 год

10.

до статті

одна
анотація

3 год

11.

Скласти реферат: вивчити та проаналізувати документ, на який складається реферат, написати текст, внести виправлення

один реферат

12-16 год

Примітка: Норму часу на складання бібліографічного посібника подано з розрахунку роботи авторського колективу.

6.4. Науково-організаційна робота

Таблиця 14

Номер норми

Назва процесу, операції.
Зміст роботи


Одиниця виміру

Норма часу

1.

2.

3.

4.
Підготовка і проведення науково-практичної конференції1.

Скласти план підготовки. Визначити склад оргкомітету та учасників конференції. Розробити і затвердити програму, скласти текст запрошення. Організаційні заходи (поточний зв’язок з учасниками, розсилка запрошень, матеріалів та ін.). Виробити проект рекомендацій. Підготувати матеріали для роздачі учасникам Фінансово-господарське забезпечення конференції (оформлення платіжних документів, зустріч учасників, реєстрація, розміщення в готелі та ін.). Участь у заході. Аналіз та оцінка роботи конференції. Підбиття підсумків

один захід

220 год

2.

Зібрати тези доповідей, підготувати до видання

один авторський аркуш

80 год
Підготовка та проведення семінару, засідання за «круглим столом»
3.

Визначити учасників, керівника, термін і місце проведення семінару, засідання за «круглим столом». Розробити програму. Здійснити інформаційне забезпечення (поточний зв’язок з учасниками, розсилка матеріалів). Реєстрація учасників. Участь у заході. Аналіз та оцінка семінару, засідання за «круглим столом»

один захід

60 год

Підготовка засідань редколегії4.

Уточнити дату і порядок денний засідання. Відібрати матеріали для обговорення, забезпечити учасників їхніми копіями. Повідомити про засідання членів редколегії. Оформити протокол і рішення

одне засідання

11 год
Організація засідань проблемних комісій, рад, творчих колективів5.

Визначити порядок денний і дату проведення засідання, уточнити склад учасників. Підготувати документи, організаційні заходи (повідомлення про засідання, підбір матеріалів). Оформити протокол і рішення

одне засідання

20 год

Примітка: При проведенні заходів міжнародного рівня до норми часу застосовується підвищувальний коефіцієнт – 2,0.

До норми часу не входить час проведення конференції, семінару, методичного дня, засідання за «круглим

столом» і час, пов’язаний з виданням матеріалів конференції, семінару та ін.
7. Реклама бібліотеки та бібліотечних послуг

Таблиця 15

Номер норми

Назва процесу, операції.
Зміст роботи


Одиниця виміру

Норма часу

1.

2.

3.

4.
Організація масових заходів


Визначити тему, цільову аудиторію, відповідальні підрозділи та особи. Скласти план підготовки та проведення заходу, розробити сценарій, визначити виступаючих (консультантів, лекторів, користувачів). Інформаційно забезпечити проведення заходу: розробити та представити наочні форми роботи; оформити макет афіші, запрошення, підготувати прес-реліз, інформацію для ЗМІ. Підготувати приміщення та технічні засоби для проведення заходу, Розіслати запрошення, провести реєстрацію учасників: Участь у заході. Заповнити паспорт масового заходу.1.

бесіда

один
захід

4 год

2.

літературна година

один
захід

4 год

3.

презентація, обговорення книги

один
захід

24 год

5.

літературно-художній вечір

один
захід

64 год

6.

вечір запитань і відповідей, усний журнал

один
захід

56 год

7.

дитячий ранок

один
захід

40 год

8.

вікторина, конкурс, гра-подорож

один
захід

40 год

9.

засідання клубу за інтересами

один
захід

10 год
Підготовка книжкових виставок


Визначити тему, адресність, обсяг та хронологічні рамки. Підібрати документи, статистичний, фактографічний, фотоілюстративний матеріал, відповідні краєзнавчі документи. Розробити структуру виставки: назви розділів, підрозділів, цитати, звернення, систему посилань до ДБА. Підготувати список представлених документів. Організувати інформаційно-рекламну роботу щодо популяризації виставки. Підбити підсумки роботи, зробити запис в обліковій документації. Демонтувати виставку, повернути документи до місця постійного зберігання


Тематичні виставки загальнобібліотечного масштабу, організовані з фонду бібліотеки. Кількість експонатів:10.

до 25

одна
виставка

20 год

11.

до 50

одна
виставка

25-30 год

12.

51-100

одна
виставка

30-35 год

13.

більше 100

одна
виставка

50 год
Виставки за певною галуззю знань або темою, організовані з фонду відділу. Кількість експонатів:14.

до 25

одна
виставка

10 год

15.

до 50

одна
виставка

15 год
Виставки, присвячені життю та діяльності видатних людей
(«персоналії»). Кількість експонатів:16.

до 10

одна
виставка

10 год

17.

10-25

одна
виставка

15 год
Організація тематичних полиць. Кількість експонатів:18.

до 5

одна полиця

30 хв

19.

5-10

одна полиця

50 хв
Виставки нових надходжень. Кількість експонатів:20.

до 25

одна виставка

45 хв

21.

25-50

одна
виставка

1 год 20 хв

22.

51-100

одна
виставка

3 год
Підготовка до проведення рекламних заходів


Робота із засобами масової інформації (ЗМІ)23.

Підготувати пакет документів (прес-реліз, запрошення, оголошення) для проведення масового заходу

один захід

12 год

24.

Підготувати статтю у газету, журнал; виступ на радіо, по телебаченню щодо діяльності бібліотеки

одна стаття, виступ

10 год

25.

Підготувати і провести прес-конференцію для журналістів щодо конкретного заходу чи діяльності бібліотеки (прес-реліз, повідомлення, запрошення)

одна прес-конфе-ренція

8 год
Наочна реклама бібліотеки26.

Підготувати плакат: розробити макет згідно з визначеною темою, адресністю, наповненням; затвердження макету, друк

один плакат

40 год

27.

Підготувати буклет (підбір фактографічних і статистичних матеріалів (у т.ч. в архівах), сканування фотографій, розробка тексту, макетування, робота з редактором, затвердження, друк)

один буклет

60 год

28.

Провести екскурсію. Прийняти та оформити заявки, уточнити теми екскурсій і склад екскурсантів

одна
екскурсія

4 год

Примітка: Час організації виставок літератури, проведення масових заходів та екскурсій у норму часу не входить.

До норм часу застосовуються підвищувальні коефіцієнти: при організації виїзної виставки – 1,1;при експонуванні на виставці літератури іноземними мовами – 1,6.
Редакційно-видавнича діяльність бібліотеки

8.1. Редагування рукописів

Таблиця 16

Номер норми

Назва процесу, операції.
Зміст роботи


Одиниця виміру

Норма часу

1.

2.

3.

4.
Редагування наукових і методичних матеріалів


Перевірка та виправлення рукопису у процесі підготовки його до друку: приведення тексту у відповідність із чинними літературними нормами, формою та цільовим призначенням видання та ін. Узгодження з автором внесених виправлень1.

Редагування монографії, збірника наукових праць, наукового звіту, практичного посібника

один авторський аркуш

60 год

2.

Редагування методичних матеріалів: посібників, рекомендацій, інструктивно-методичних листів, консультацій, оглядів діяльності бібліотек, рецензій та ін.

один авторський аркуш

60 год

3.

Редагування документів, що регламентують діяльність бібліотек: статутів, положень, інструкцій, проектів постанов, законодавчих актів та ін.

один авторський аркуш

48 год

4.

Редагування статистичних таблиць, форм обліку, зразків та ін.

один авторський аркуш

40 год

5.

Редагування матеріалів конференцій: доповідей, повідомлень та ін.

один авторський аркуш

40 год
Редагування рекомендаційних бібліографічних посібників, ретроспективних науково-допоміжних покажчиків, аналітичних оглядів, довідок, рефератів, анотацій6.

Редагування рекомендаційного бібліографічного посібника: тематичного покажчика, огляду

один авторський аркуш

50 год

7.

Редагування ретроспективного науково-допоміжного покажчика

один авторський аркуш

38 год

8.

Редагування аналітичного огляду, довідки, реферату, зведеного реферативного огляду, експрес-інформації, анотації

один авторський аркуш

20 год

9.

Редагування бібліографічного запису

один
запис

4 хв

10.

Контрольне редагування: вичитування рукопису, коректування, виявлення можливих помилок та недоліків

одна сторінка

7 хв

Примітка. При редагуванні змішаного тексту до норм часу застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,1
8.2. Переклад та доопрацювання друкованих текстів з іноземної мови
українською та з української іноземними мовами


Таблиця 17

Номер норми

Назва процесу, операції.
Зміст роботи


Одиниця виміру

Норма часу

1.

2.

3.

4.
Переклад тексту з іноземних мов українською


Читання оригіналу, аналіз тексту, розмітка його з виявленням складних термінів, граматичних конструкцій, лексичних зворотів, цехових і жаргонних термінів1.

Здійснити повний письмовий переклад

один авторський аркуш

40 год

2.

Здійснити скорочений письмовий переклад від 30 до 50%

один авторський аркуш

30 год

3.

Здійснити вибірковий письмовий переклад

один авторський аркуш

28 год
Переклад тексту з української мови іноземними4.

Здійснити повний письмовий переклад

один авторський аркуш

37 год
Термінологічна робота при виконанні письмового перекладу5.

Відшукати зазначені в оригіналі незнайомі або незрозумілі терміни і скорочення у словниково-довідковій літературі. Підібрати відповідний терміну еквівалент, розшифрувати скорочення


один
термін, скорочення

22 хв

1.

2.

3.

4.
Консультація зі спеціалістами6.

З’ясувати правильність викладу частин тексту за малознайомою тематикою. Уточнити відповідність перекладу до оригіналу

одна консультація

40 хв
Складання бібліографічного запису7.

Скласти бібліографічний запис перекладу за даними, взятими з титульного аркуша перекладу

один опис

12 хв
Вичитування і коректура перекладу8.

Перевірити правильність розташування віддрукованого тексту. Звірити з рукописом. Здійснити правку

один авторський аркуш

4 год

Примітка. Норми часу передбачають при виконанні перекладів з іноземної мови або іноземною застосування підвищувального коефіцієнту 1,3.

Каталог: public -> oipopp -> repository -> metod
metod -> Назва школи
metod -> Розвиток творчих здібностей учнів засобами ікт на уроках географії Актуальність теми дослідження
metod -> Стратегії особистісно зорієнтованого навчання на уроках світової літератури
metod -> Описова частина проекту
metod -> Гурткове заняття було і залишається основною формою навчально-виховного процесу
metod -> Роботу виконала: Кравченко Ольга Григорівна
metod -> Структури (види) кооперативного навчання
metod -> Ігор Гирич Взаємодія між середньою школою та музеями під час вивчення предмету історія України у полікультурному суспільстві
metod -> 8 клас Українська мова 1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка