Наказ №182/200 Про викладання дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільна оборона» повний текст цього наказу міститься на стор. ВступСторінка1/8
Дата конвертації11.03.2019
Розмір0.82 Mb.
#84602
ТипНаказ
  1   2   3   4   5   6   7   8
Міністерство освіти України

Інститут системних досліджень освіти

Цивільна оборона України
Програми

підготовки студентів

вищих навчальних закладів

з дисциплін «Безпека життєдіяльності» та „Цивільна оборона”

Київ 1995


Програми підготовки студентів вищих навчальних закладів з дисциплін «Безпека життєдіяльності» та „Цивільна оборона” / Укл. В.АЛук'янчиков, В.В.Мухін, М.М.Яцюк та ін. — К., ІСДО, 1995. — 88 с.

Відповідальний за випуск В.В.Мухін, канд. військ, наук, доц.

НАКАЗ

МІНІСТРА ОСВІТИ УКРАЇНИНАЧАЛЬНИКА ШТАБУ — ЗАСТУПНИКА НАЧАЛЬНИКА ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ УКРАЇНИ
20 червня 1995 р. м. Київ № 182/200
Про викладання дисциплін

«Безпека життєдіяльності»

та «Цивільна оборона»*
__________________________________

*повний текст цього наказу міститься на стор. ____
ВСТУП
Людина та її здоров'я — найбільша цінність держави. Держава докладає великих зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності людини, як у середовищі мешкання, так і у середовищі праці.

Безпека життєдіяльності (БЖД) — наука, що вивчає проблеми безпеки перебування людини в оточуючому середовищі під час тру­дової та іншої її діяльності. Завданням цієї науки є розробка методів прогнозування, виявлення та ідентифікації шкідливих факторів і вивчення їх впливу на людину і навколишнє середовище. Разом з тим розроблюються заходи і способи захисту людей в умовах ви­никнення надзвичайних ситуацій (НС) техногенного, природного характеру та під час війни.

У цілому БЖД суспільства забезпечується державними програ­мами, які включають:

розробку та проведення природоохоронних заходів;

систему профілактики та захисту здоров'я населення;

заходи по забезпеченню громадського порядку;

систему оборонних заходів;

заходи по захисту населення під час загрози або виникнення НС техногенного, природного або воєнного характеру;

підготовку фахівців та інженерних кадрів, які знають основи БЖД, та вміють проводити в життя заходи по захисту людей і навколишнього середовища.

Курс БЖД ґрунтується на знаннях інженерної психології, фізіології людини, охорони праці, екології, цивільної оборони і при­значений навчити:

усвідомлювати, що в центрі уваги повинна бути людина, як головна цінність держави;

ідентифікувати небезпечні і шкідливі фактори та створювати безпечні умови життєдіяльності людей на території держави;

проектувати нову техніку і технологічні процеси згідно з сучасними вимогами з екології та безпеки їх експлуатації і з урахуванням стійкості функціонування об'єктів народного господарства та технічних систем;

прогнозувати можливу обстановку і приймати грамотні рішення в умовах НС щодо захисту населення та персоналу об'єктів від можливих наслідків НС, а також у ході цих наслідків.

Вивчення БЖД у вищих навчальних закладах України передбачається в два етапи:

при підготовці бакалаврів;

при підготовці магістрів і фахівців вищої кваліфікації.

На етапі підготовки бакалаврів студенти вивчають загальний мінімум матеріалу, який потрібен кожному фахівцю для роботи на об'єктах народного господарства.

На етапі підготовки магістрів та фахівців вищої кваліфікації студенти отримують знання з свого профілю спеціалізації з ураху­ванням обов'язків керівного складу та наукових робітників.

Теми Програми БЖД, як правило, викладаються кафедрою (циклом) цивільної оборони для всіх форм навчання.

Над Програмою підготовки студентів вищих навчальних закладів з дисципліни «Безпека життєдіяльності» працювали зав. каф. цивільної оборони Національного технічного університету України проф. Г. П. Демиденко, доц. В. В. Мухін; Українського державного університету харчових технологій доц. М. М. Яцюк; Київського міжнародного університету цивільної авіації проф. В. І. Применко; Українського державного медичного університету д-р мед. наук І. О. Семенов; Українського державного аграрного університету доц. М. І. Стеблюк; Київського державного економічного університету доц. О. І. Бабенко; Харківського аграрного університету доц. В.О.Філатов; начальник циклу Київського державного університету доц. С. С. Москальов; ст. викл. Національного технічного університету України В.М.Прилепський; викл. Київського педагогічного інституту В.Сидоренко; нач. Управління підготовки сил ЦО штабу ЦО України О. Ю. Волосевич; начальник відділу планування навчально-методич­ної роботи штабу ЦО України В. А. Лук'янчиков, спеціаліст 1-ї категорії відділу планування та навчально-методичної роботи штабу ЦО України С. М. Горський.

ЧАСТИНА І
ПРОГРАМА

підготовки бакалаврів вищих навчальних

закладів з дисципліни

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У ПОВСЯКДЕННИХ

УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА, ПОБУТУ

ТА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ»*
__________________________________

*ця програма тут не публікується, оскільки ця збірка містить навчальні програми з “Безпеки життєдіяльності” у пізніших версіях.ЧАСТИНА II
ПРОГРАМА

підготовки фахівців і магістрів загальнотехнічних, будівельних,

транспортних, економічних та інших вищих навчальних закладів

технічного профілю з дисципліни «ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА»
Організаційно-методичні вказівки
1. Цивільна оборона є обов'язковим предметом навчання студентів денних відділень вищих навчальних закладів і включається в навчальні плани як спеціальна й самостійна дисципліна. Ця дисципліна викладається на кафедрах (циклах) цивільної оборони вищих навчальних закладів.

Курс «Цивільна оборона» зберігає свою самостійність за будь-якої організаційної структури вищого навчального закладу.

Навчальний процес організується з урахуванням тих завдань цивільної оборони, які вирішує вищий навчальний заклад як об'єкт народного господарства, використовуючи власну навчально-матеріальну базу.

У процесі навчання на усіх заняттях необхідно виховувати у студентів розуміння важливості заходів цивільної оборони.

Основні завдання підготовки:

а) навчити студентів діям у надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час; вмінню визначати засоби захисту населення; основам організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійних лих і в осередках ураження; засобам підвищення стійкості роботи об'єктів народного господарства;

б) вивчити систему заходів цивільної оборони на об'єктах народного господарства в надзвичайних ситуаціях щодо змісту роботи командно-начальницького складу невоєнізованих формувань і служб цивільної оборони відповідно до одержаної у ВНЗ спеціальності.

У результаті вивчення програми студенти повинні:

а) знати:

— характеристику осередків ураження, які виникають у надзвичайних умовах мирного та воєнного часу;

— способи і засоби захисту населення від уражаючих факторів аварій, катастроф, стихійних лих і сучасної зброї масового ураження;

— порядок дій формувань ЦО і населення в умовах надзвичайних ситуацій;

— призначення і порядок роботи з приладами радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю;

— методику прогнозування можливої радіаційної, хімічної (бактеріологічної), біологічної обстановки, яка може виникнути внаслідок стихійного лиха та аварії;

— основи стійкості роботи об'єктів народного господарства в надзвичайних умовах;

— основи організації проведення рятувальних і інших

невідкладних робіт;

б) уміти:

— практично здійснювати заходи захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха і застосування сучасної зброї;


  • відповідно до майбутньої спеціальності оцінювати стійкість елементів об'єктів народного господарства в надзвичайних ситуаціях і визначити необхідні заходи щодо її підвищення;

  • оцінювати радіаційну, хімічну, бактеріологічну обстановку та обстановку, яка може виникнути внаслідок стихійного лиха та аварії;

  • керувати підготовкою формувань і проведенням рятувальних та інших невідкладних робіт на об'єктах народного господарства відповідно до майбутньої спеціальності;

в) бути ознайомленими:

  • з організацією цивільної оборони держав дальнього та ближнього зарубіжжя;

  • зі змістом рішень Женевської конвенції від 12 серпня 1949 р. і Додаткових протоколів від 8 червня 1977 р. про Цивільну оборону.

3. Підготовку студентів з цивільної оборони рекомендується планувати на старших курсах. У процесі вивчення курсу студенти виконують розрахунково-графічну (курсову) роботу (домашнє завдання)на тему «Оцінка стійкості роботи промислових об'єктів у надзвичайних ситуаціях». Теоретичні заняття проводяться в складі навчальних груп. При проведенні практичних і лабораторних занять під керівництвом викладача в залежності від програми, тем і використання приладів, засобів захисту та 1н., навчальні групи діляться на підгрупи.

Всі види занять повинні проводитись у спеціально обладнаних аудиторіях і навчальних лабораторіях з використанням засобів захисту, приладів, устаткування, електрифікованих стендів та ін. спеціального майна.

При проведенні практичних і лабораторних занять створюється тактична обстановка, яка сприятиме розвитку у студентів творчого мислення, умінню вирішувати певні завдання на фоні спеціальної об­становки, виробленню практичних навиків при проведенні оцінки об­становки, заходів підвищення стійкості роботи об'єктів народного гос­подарства у надзвичайних умовах, освоєння практичних навиків щодо проведення рятувальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха і в осередках ураження.

4. Для закріплення знань і навичок студентів, набутих на заняттях, питання з цивільної оборони можуть включатися в завдання на виробничу (переддипломну) практику. Ці питання визначаються кафедрами (циклами) ЦО спільно з профілюючими кафедрами вузів.

5. У дипломні проекти (роботи), змістом, яких є проектування об'єктів народного господарства або їхніх елементів, будівель, споруд, шляхів, мостів, устаткування, машин і механізмів, ЕОМ, приладів, розробка технологічних процесів і т. п., рекомендується включати завдання з цивільної оборони окремим питанням або розділом. Для профілів навчання, де не передбачається розробка розділу з цивільної оборони в дипломних проектах, студентами розробляються курсові проекти (роботи).

6. Загальне керівництво підготовкою студентів з цивільної оборони покладається на ректорів вищих навчальних закладів.

Ректорам надається право уточнювати форми і методи проведен­ня занять, обсяг і зміст, загальний час і послідовність вивчення окре­мих тем, але без скорочення загального обсягу годин, передбачених даною програмою.

Кожна така зміна відображається в робочій навчальній програмі кафедри (циклу) ЦО. Робочі навчальні програми складаються кафедрами (циклами) ЦО, з урахуванням спеціальностей підготовки, погоджуються з деканами факультетів і затверджуються проректором по навчальній роботі вищого навчального закладу.

7. Завідуючі кафедрами (циклами) ЦО вузів безпосередньо організують навчання студентів з цивільної оборони і відповідають за якість їхнього навчання, стан навчальної, науково-методичної та виховної роботи, а також за навчально-матеріальну базу кафедр (циклу).

8. Програма з цивільної оборони складається із двох підрозділів — «Загальні питання» і «Підготовка за профілями».

Теми загального розділу програми вивчаються з урахуванням конкретної специфіки організації цивільної оборони у відповідній галузі народного господарства й обов'язкові для всіх вузів.

Після закінчення вивчення дисципліни «Цивільна оборона» усі студенти складають залік.


ЗМІСТ КУРСУ
1. Загальні питання
Розрахунок навчального часу за темами й видами занять, годин

п/п

Найменування теми

Кількість навчальних годин

Разом

Лекції

Прак­тичні заняття

Лабора­торні заняття

Індивіду­альні заняття з викла­дачем

Семі­нари

1

2

3

4

5

6

7

8

2.1.1

Цивільна оборот у сучасних умовах

2Роль і місце (завдання) цивільної оборони у державній системі без­пеки й захисту населення, ор­ганізаційна структура і сили цивільної оборони України*

2

2.1.2

Надзвичайні ситуації мирного й воєнного часів, їхній вплив на життєдіяльність населений України

4Загальна характеристика можливих наслідків надзвичайних ситуацій в Україні*
2
Характеристика осередків ураження, які виникають при застосуванні сучасної зброї2


2.1.3.

Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях

8Основні поняття і визначення при оцінці радіаційної, хімічної, інженерної та пожежної обстановки2

Методика оцінки радіаційної і хімічної обстановки при аваріях на радіаційне і хімічно небезпечних об'єктах при Застосуванні сучасних засобів ураження*2

Оцінка інженерної і пожежної обстановки. Використання комп'ютерної техніки для оцінки обстановки


2


Прилади радіаційної і хімічної розвідки й дозиметричного контролю


22.1.4

Захист населення у надзвичайних ситуаціях

4Захисні споруди цивільної оборони і вимоги, які ставляться до них*


2


Засоби Індивідуального та колективного захисту населення*2

Семінар

2

2
Разом

20

4

8

6
2

Примітка:

* - Ці теми вивчаються також у медичних і фармацевтичних вузах (факультетах)

Тема 2.1.1. Цивільна оборона у сучасних умовах
Зміст теми. Основні положення міжнародного права з питань захисту людей. Завдання і діяльність цивільної оборони згідно з Женевською конвенцією та Додатковими протоколами.

Закон і положення про Цивільну оборону України. Прискорен­ня темпів науково-технічного прогресу, використання складних технічних систем, збільшення ризику аварій при їхній експлуатації, можливості виникнення надзвичайних ситуацій — реальної загрози для здоров'я і життя людей. Роль, місце і завдання цивільної оборони в структурі заходів по забезпеченню життєдіяльності населення, держави. Утворення загальної системи захисту населення від про­мислових аварій, катастроф і стихійних лих. Постійні комісії з .надзвичайних ситуацій при виконавчих органах влади, їхня мета й завдання.

Загальні принципи організації і структури установ Цивільної оборони України. Організаційна структура цивільної оборони об'єкта народного господарства. Сили і засоби цивільної оборони.

формування цивільної оборони і порядок їхнього створення. Організація, оснащення і призначення формувань. Територіальні та об'єктні формування, формування загального призначення і служб, спеціальні і спеціалізовані формування. Формування ЦО на радіаційне і хімічно небезпечних об'єктах народного господарства.

Війська цивільної оборони. Цивільна оборона в інших державах.
Тема 2.1.2. Надзвичайні ситуації мирного і воєнного часу та їхній вплив на життєдіяльність населення
Зміст теми. Проблеми забезпечення життєдіяльності населення у сучасних: умовах. Науково-технічний прогрес та його вплив на життєдіяльність населення.

Причини виникнення і класифікація надзвичайних ситуацій. Виробничі аварії та катастрофи, стихійні лиха. Основні поняття і визначення. Коротка характеристика стихійних лих, аварій і катастроф, які можливі на території держави (краю, області, міста), де знаходиться вуз. Характер впливу руйнівних факторів на людину й навколишнє середовище.

Характеристика осередків ураження і еон зараження (забруднення) радіоактивними речовинами, їхня залежність від характеру сильнодіючих отруйних речовин, метеорологічних умов і місцевості.

Особливості радіоактивного забруднення місцевості й зараження повітря при аваріях на АЕС (на прикладі Чорнобильської АЕС). Характер ураження людей і тварин, забруднення радіонуклідами сільськогосподарських рослин, продовольства й води.

Екологічні наслідки аварій, катастроф, стихійного лиха, а також при застосуванні ядерної, хімічної та бактеріологічної (біологічної) зброї.

Прогнозування аварійних ситуацій і можливих осередків ураження (забруднення) при проектуванні машин, технологій, розробці нових матеріалів. Методи і засоби захисту і локалізації аварійно небезпечних зон при проектуванні.

Надзвичайні ситуації воєнного часу. Вплив сучасних засобів ураження на промислові об'єкти і людей. Стисла характеристика осередків ураження, які виникають при застосуванні сучасних засобів ураження.
Тема 2.1.3. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях
Зміст теми. Основні поняття й визначення. Оцінка радіаційної обстановки при аваріях на радіаційне небезпечних об'єктах і при застосуванні сучасних засобів ураження.

Оцінка хімічної обстановки при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах з витіканням сильнодіючих отруйних речовин, а також при застосуванні хімічної зброї.

Визначення меж і площі осередків ураження й характерних па­раметрів у зоні осередків. Визначення допустимої тривалості перебування людей на зараженій місцевості.

Оцінка інженерної та пожежної обстановки. Використання комп'ютерної техніки для оцінки обстановки.

Прилади радіаційної й хімічної розвідки та дозиметричного кон­тролю. Робота з приладами.

Розробка і реалізація заходів щодо ліквідації наслідків надзви­чайних ситуацій. Рішення типових задач при оцінках обстановки.


Тема 2.1.4. Захист населення у надзвичайних ситуаціях
Зміст теми. Основні принципи і способи захисту населення при аваріях, катастрофах, стихійних лихах і застосуванні засобів ураження, їхня стисла характеристика.

Режими захисту населення й промислової діяльності об'єктів народного господарства при аваріях, катастрофах і стихійних лихах, а також в умовах радіоактивного, хімічного і бактеріологічного (біологічного) зараження.

Захист приміщень від проникнення радіоактивних і токсичних аерозолів. Організація дозиметричного й хімічного контролю на об'єкті.

Особливості організації захисту дітей. Організація й засоби профілактики радіаційних уражень.

Підготовка населення і промислового персоналу об'єктів народного господарства до дій у надзвичайних ситуаціях. Основні засоби протирадіаційного і хімічного захисту населення.

Інженерні заходи захисту населення. Організація укриття населення у мирний і воєнний час. Захисні споруди, сховища, протирадіаційні укриття. Вимоги до захисних споруд. Планування й конструктивні рішення, технологічне обладнання, системи життєзабезпечення, режими роботи системи постачання повітря.

Застосування засобів індивідуального захисту: протигази (ГН-5; ГП-5м; ГП-7; ГП-7в; Р-2; ШВ-1; ПДФ-Д; ПДФ-2ІІІ; ПДФ-2д; КЗД); промислові протигази, їх використання для захисту людей від сильнодіючих отруйних речовин при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах; використання методичних та найпростіших засобів індивідуального захисту (аптечка індивідуальна — АІ-2, індивідуальний протихімічний пакет ІПП-8, пакет перев'язочний індивідуальний — ПП1-1, зволожені тканинні маски для захисту від парів сильнодіючих отруйних речовин, протипилові тканинні маски — ПТМ-1).

Засоби захисту шкіри (захисний комбінезон, легкий захисний костюм — Л-1, загальновійськовий захисний костюм — ЗЗК, комплект захисного фільтрового одягу — ЗОФ-58).

Порядок накопичування, зберігання та видачі засобів індивідуального захисту на об'єктах народного господарства.

Дезактивація, дегазація, дезінфекція. Санітарна обробка людей. Профілактика радіаційних уражень.

Особливості організації захисту дітей. Обов'язки дорослих щодо захисту дітей.

Евакуаційні заходи, організація і планування евакуаційних заходів, особливості евакуаційних заходів у випадку аварій, катастроф і стихійних лих.

Дії населення за сигналами оповіщення штабу Цивільної оборони України.

Підготовка за профілями


2. Загальнотехнічний профіль

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка