Наказ №182/200 Про викладання дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільна оборона» повний текст цього наказу міститься на стор. ВступСторінка6/8
Дата конвертації11.03.2019
Розмір0.82 Mb.
ТипНаказ
1   2   3   4   5   6   7   8

ЧАСТИНА IV
ПРОГРАМА

підготовки фахівців і магістрів сільськогосподарських вищих навчальних закладів з дисципліни «ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА»
Організаційно-методичні вказівки
1. Цивільна оборона є обов'язковим предметом навчання студентів денних і заочних відділень вищих сільськогосподарських навчальних закладів і включається в навчальні плани як спеціальна й самостійна дисципліна.

Курс «Цивільна оборона» зберігає свою самостійність за будь-якої організаційної структури ВНЗ.

Навчальний процес ураховує специфіку завдань, які вирішує вуз як об'єкт народного господарства, і наявність його навчально-матеріальної бази.

У процесі навчання необхідно виховувати в студентів усвідомлення важливості заходів цивільної оборони.

2. Мета вивчення дисципліни — це теоретична і практична підготовка студентів з метою організації захисту працюючих у сільському й лісовому господарствах; вивчення шляхів і способів підвищення стійкості роботи галузей сільського й лісового господарства в надзвичайних умовах, організація й проведення рятувальних та ін. невідкладних робіт при ліквідації аварій, катастроф, наслідків стихійного лиха й в осередках ураження, пов'язаних з дією зброї масового ураження.

В результаті вивчення програми студенти повинні:

а) знати:


 • характеристику осередків ураження, які виникають у надзвичайних умовах мирного й воєнного часів;

 • способи й засоби захисту населення від уражаючих факторів аварій, катастроф, стихійного лиха й сучасної зброї масового ураження;

 • порядок дій формувань ЦО й населення в умовах надзвичайної обстановки;

 • призначення і порядок роботи з приладами радіаційної, хімічної розвідки й дозиметричною контролю;

 • методику прогнозування можливої радіаційної, хімічної, бактеріологічної (біологічної) обстановки й обстановки, яка може виникнути внаслідок стихійного лиха й аварії;

 • основи стійкості роботи галузей сільського й лісового господарства у надзвичайних ситуаціях;

 • основи організації проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

б) уміти:

 • практично здійснювати заходи захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха і сучасної зброї масового ураження;

 • відповідно до майбутньої спеціальності оцінювати стійкість елементів сільськогосподарського й лісогосподарського об'єкта в надзвичайних ситуаціях і визначити необхідні заходи підвищення їхньої стійкості;

 • оцінювати радіаційну, хімічну, біологічну обстановку й обстановку, яка може виникнути внаслідок стихійного лиха та аварії;

 • керувати підготовкою формувань ЦО й проведенням рятувальних та інших невідкладних робіт на сільськогосподарському (лісогосподарському) об'єкті.

3. Підготовку студентів з цивільної оборони рекомендується планувати на старших курсах. В процесі проходження курсу студенти виконують розрахунково-графічну (курсову) роботу.

Теоретичні заняття проводяться в складі навчальних груп. При проведенні практичних занять і лабораторних робіт залежно від програми, тем і використання приладів, обладнання, засобів захисту та ін., навчальні групи діляться на підгрупи.

Усі види занять проводять у спеціально обладнаних аудиторіях і навчальних лабораторіях з вивченням засобів захисту, приладів, устаткування, електрифікованих стендів та іншого спеціального майна.

При проведенні практичних і лабораторних занять створюється, тактична обстановка, яка сприятиме розвитку в студентів творчого мислення» уміння вирішувати певні завдання на фоні спеціальної обстановки, виробленню практичних навиків при проведенні оцінки обстановки, заходів підвищення стійкості роботи сільського (лісового) господарства в надзвичайних умовах, освоєння практичних навиків при проведенні рятувальних та інших Невідкладних робіт під час ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха й в осередках ураження зброєю масового знищення.

4. Загальне керівництво підготовкою студентів з цивільної оборони покладається на ректорів вищих навчальних закладів.

Ректорам вузів надається право уточнювати форми і методи про­ведення занять, обсяг і зміст, навчальний час і послідовність вивчення окремих тем, без скорочення загального обсягу годин, передбачених даною програмою.

Кожна така зміна відображається в робочій навчальній програмі кафедри (циклу) ЦО. Робочі навчальні програми складаються кафедрами (циклами) ЦО з урахуванням спеціальностей підготовки, погоджуються з деканами факультетів і затверджуються проректором з навчальної роботи ВНЗ.

5. Завідуючі кафедрами (начальники циклів) ЦО вузів безпосередньо організують навчання студентів з цивільної оборони й відповідають за якість навчання, стан навчальної науково-методичної та виховної роботи, а також навчально-матеріальної бази кафедр.

6. Для забезпечення належної підготовки студентів з цивільної оборони у вузі створюється навчально-матеріальна база. Вона включає спеціальні навчальні лабораторії, класи (кабінети), обладнані макетами місцевості, настінними стендами, об'єктами народного господарства, засобами індивідуального захисту, медичними засобами захисту, приладами радіаційної і хімічної розвідки й дозиметричного контролю, різноманітними технічними засобами навчання і контролю занять.

7. Облік занять, відвідування й успішність студентів ведеться в журналах, які зберігаються на кафедрах (циклах) ЦО.Після закінчення вивчення програми студенти складають залік.

ЗМІСТ КУРСУ
1. Загальні питання
Розрахунок навчального часу за темами й видами занять, годин

п/п

Найменування теми

Кількість навчальних годин

Разом

Лекції

Семі­нари

Прак­тичні заняття

1

2

3

4

5

6

4.1.1

Цивільна оборона у сучасних умовах

2

Роль і місце цивільної оборони у державній системі безпеки захисту населення відповідно Закону Цивільної оборони України, організаційна структура і сили Цивільної оборони України
24.1.2

Надзвичайні ситуації мирного і воєнного часів та їх вплив на життєдіяльність населення

4

Загальна характеристика можливих наслідків надзвичайних ситуацій в Україні
2


Характеристика осередків ураження, що виникають при застосуванні сучасних засобів ураження2
4.1.3

Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях

8

Основні поняття і визначення при оцінці радіаційної, хімічної, інженерної те пожеж­ної обстановки
2


Методика оцінки радіаційної і хімічної обстановки при аваріях, катастрофах на радіаційне і хімічно небезпечних об'єктах та при застосуванні сучасних засобів ураження2Оцінка інженерної та пожежної обстановки. Використання комп'ютерної техніки для оцінки обстановки


2
Прилади радіаційної та хімічної розвідки й дозиметричного контролю


2

4.1.4

Захист населення в надзвичайних ситуаціях

4

Захисні споруди цивільної оборони і вимоги, які пред'являються до них2Засоби індивідуального та колективного захисту населення2Семінар

2
2Разом

20

6

10

4

Тема 4.1.1. Цивільна оборона у сучасних умовах


Зміст теми. Закон і Положення про Цивільну оборону України. Прискорення темпів науково-технічного прогресу, використання, складних технічних систем, збільшення ризику їхньої експлуатації, виникнення (можливості) надзвичайних ситуацій — реальна загроза здоров'я й життя людей. Роль і місце, завдання цивільної оборони в структурі заходів по забезпеченню життєдіяльності населення, держави. Створення єдиної системи безпеки населення від промислових аварій, катастроф і стихійного лиха. Постійні комісії з надзвичайних ситуацій, їхні цілі і завдання.

Загальні принципи організації і структури установ Цивільної оборони (ЦО) України. Організаційна структура цивільної оборони об'єкта народного господарства, сили і засоби цивільної оборони.

Формування цивільної оборони й порядок їхнього створення. Організація, оснащення й можливості формувань. Територіальні й об'єктові формування, формування загального призначення й служб, спеціальні та спеціалізовані формування. Формування ЦО на радіаційне і хімічно небезпечних об'єктах народного господарства.

Війська цивільної оборони. Цивільна оборона в іноземних державах.


Тема 4.1.2. Надзвичайні ситуації мирного й воєнного часу та їхній вплив на життєдіяльність населення
Зміст теми. Проблеми забезпечення життєдіяльності населення в сучасних умовах. Науково-технічний прогрес та його вплив на життєдіяльність населення.

Причини виникнення й класифікація надзвичайних ситуацій. Виробничі аварії та катастрофи, стихійне лихо. Основні поняття і виз­начення. Коротка характеристика стихійного лиха, аварій і катастроф, можливих на території держави (краю, області, міста), де знаходиться ВНЗ. Характер впливу руйнівних факторів на людину й навколишнє природне середовище.

Характеристика осередків ураження і зон зараження (забруднен­ня) радіоактивними речовинами, їхня залежність від характеру силь­нодіючих отруйних речовин, метеорологічних умов і місцевості.

Особливості радіоактивного забруднення місцевості Й зараження


повітря при аваріях на АЕС (на прикладі Чорнобильської АБО. Ха­
рактер ураження людей і тварин, забруднення радіонуклідами
сільськогосподарських рослин, продовольства й води. ,

Екологічні наслідки аварій, катастроф і стихійного лиха, а також застосування ядерної, хімічної та бактеріологічної (біологічної) зброї.

Прогнозування аварійних ситуацій і можливих осередків ура­ження (забруднення) при проектуванні машин, технологій, розробці матеріалів. Методи і засоби захисту й локалізації аварійне небезпеч­них зон при проектуванні.

Надзвичайні ситуації воєнного часу. Вплив сучасних засобів ура­ження на промислові об'єкти й людей. Стисла характеристика осе­редків ураження, які виникають при застосуванні сучасних засобів ураження.


Тема 4.1.3. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях
Зміст теми. Основні поняття і визначення. Оцінка радіаційної обстановки при аваріях на радіаційне небезпечних об'єктах і при за­стосуванні сучасних засобів ураження.

Оцінка хімічної обстановки при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах з витіканням сильнодіючих отруйних речовин, а також при застосуванні хімічної зброї.

Визначення меж і площі осередків ураження, характерних параметрів у зоні осередків. Визначення допустимої тривалості перебування людей на зараженій місцевості.

Оцінка інженерної та пожежної обстановки. Використання комп'ютерної техніки для оцінки обстановки.

Прилади радіаційної і хімічної розвідки й дозиметричного контролю. Робота з приладами.

Розробка й реалізація заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Рішення типових задач при оцінках обстановки.


Тема 4.1.4. Захист населення у надзвичайних ситуаціях
Основні принципи й способи захисту населення при аваріях, катастрофах, стихійному лихові й застосуванні засобів масового ураження, їхня стисла характеристика.

Режими захисту населення й забезпечення промислової діяльності об'єктів народного господарства при аваріях, катастрофах і стихійних лихах, а також в умовах радіоактивного, хімічного і бактеріологічного (біологічного) зараження.

Захист приміщень від проникнення радіоактивних і токсичних аерозолів. Організація дозиметричного й хімічного контролю на об'єкті.

Особливості організації захисту дітей. Організація й засоби профілактики радіаційних уражень.

Підготовка населення й промислового персоналу об'єктів народного господарства до дій у надзвичайних ситуаціях. Основні засоби протирадіаційного й хімічного захисту населення.

Інженерні заходи захисту населення. Організація укриття населення в мирний і воєнний часи. Захисні споруди, сховища, протирадіаційні укриття. Вимоги до захисних споруд. Планування й конструктивні рішення, технологічне обладнання, системи життєзабезпечення, режими роботи системи постачання повітря.

Застосування засобів індивідуального захисту: протигази (ГП-5, ГП-5м, ГП -7, ГП-7в; Р-2; ЩБ-1; ПДФ-Д, ПДФ-2ш, ПДФ-2д; КЗД); промислові протигази, використання їх для захисту від сильнодіючих отруйних речовин при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах; використання медичних й найпростіших засобів індивідуального захисту (аптечка індивідуальна — АІ-2; індивідуальний протихімічний пакет — ІПП-8; пакет перев'язочний індивідуальний — ППІ-1; зволожені тканинні маски для захисту від парів сильнодіючих отруйних речовин; протипилові тканинні маски — ПТМ-1).

Засоби захисту шкіри (захисний комбінезон; легкий захисний костюм — Л-1; загальновійськовий захисний комплект — ЗЗК; комплект фільтруючого одягу — ЗОФ-58).

Порядок накопичування, зберігання й видачі засобів індивідуального захисту на об'єктах народного господарства.

Дезактивація, дегазація, дезинфекція. Санітарна обробка людей. Профілактика радіаційних уражень.

Організація захисту дітей, особливості захисту дітей. Обов'язки дорослих щодо їхнього захисту.

Евакуаційні заходи, організація й планування евакуаційних заходів, особливості евакуаційних заходів у випадку аварій, катастроф і стихійного лиха.2. Профільна підготовка
Розрахунок навчального часу за темами й видами занять, годин

п/п

Найменування теми

Кількість навчальних годин

Разом

Лекції

Семі­нари

Прак­тичні заняття

1

2

3

4

5

6

4.2.1

Підвищення стійкості роботи сільського (лісового) господарства у надзвичайних ситуаціях

10

Основи стійкості роботи сільського (лісового) господарства у надзвичайних ситуаціях
2


Основи захисту:

 • рослинництва

 • тваринництва

 • лісового господарства

машинно-тракторного парку і паливно-енергетичного комплексу у надзвичайних ситуаціях4Методика оцінки стійкості роботи сільськогосподарського (лісового) об'єкта у надзвичайних ситуаціях


2
Захист працюючих у сільському (лісовому) господарстві в надзвичайних ситуаціях, виконання розрахунково-графічної (курсової) роботи


2

4.2.2

Організація І проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях

4

Основи організації заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях
2


Організація і проведення знезаражування та рятувальних і невідкладних робіт на сільськогосподарському (лісогосподарському) об'єкті в осередку ураження

82
Разом

14

4

4

6

Тема 4.2.1., Підвищення стійкості роботи сільського (лісового) господарства у надзвичайних ситуаціях


Зміст теми. Поняття стійкості. Основні фактори, які впливають на стійку роботу с.г. (л.г.) об'єкта в надзвичайних ситуаціях. Основні положення галузевих вимог до підвищення стійкості роботи об'єктів у надзвичайних ситуаціях. Основні напрямки підвищення стійкості роботи об'єктів. Методика розрахунку можливих втрат людей, тварин і врожаю с.г. (лісових) культур від впливу іонізуючих випромінювань. Висновки із оцінки стійкості і необхідні заходи підвищення стійкості функціонування. Захист працюючих в с.г. (л.г.) у надзвичайних ситуаціях.

Виконання розрахунково-графічної (курсової) роботи.

Основи захисту рослинництва ,

4 год. для студентів агрономічного , агрохімічного факультетів і факультету захисту рослин; 2 год. — для факультетів механізації с.г., електрифікації с.г., ветеринарного, зооінженерного, лісового господарства; 3 год. — для студентів економічного факультету.

Основні заходи підвищення безпеки роботи в галузі рослинництва, які проводяться завчасно і при загрозі надзвичайних ситуацій. Заходи підвищення безпеки роботи галузі рослинництва в умовах радіоактивного забруднення після ядерного вибуху. Захист населення і врожаю на забрудненій радіонуклідами території після аварії на ЧА-ЕС. Підвищення безпеки в умовах хімічного і бактеріологічного осередку ураження.

Основи захисту тваринництва

4 год. для студентів ветеринарного, зоотехнічного, зооінженерного факультетів; 2 год. для студентів факультетів: механізації с.г., агрономічного, агрохімічного, захисту рослин; 1 год. для студентів факультету лісового господарства; 3 год. для студентів економічного факультету.

Основні заходи підтримання тваринницьких ферм в постійній готовності до захисту тварин. Захист тварин від радіоактивного, хімічного і бактеріологічного ураження в існуючих тваринницьких і пристосованих приміщеннях і спорудах. Захист тварин при пасовищному утриманні, при перегонах і перевезенні. Засобу індивідуального захисту тварин. Організація і проведення евакуації тварин із районів можливого катастрофічного затоплення, при загрозі селевих потоків, із осередків ураження і зараження.

Основи захисту лісогосподарського виробництва

4 год. для студентів лісогосподарського факультету.

Основи організації захисту лісових насаджень у надзвичайних ситуаціях. Вплив на лісогосподарські об'єкти уражаючих факторів ядерного вибуху і радіоактивного забруднення після аварії на АЕС. Підвищення безпеки функціонування лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення території (після ядерного Вибуху і аварії на АЕС). Заходи підвищення безпеки у хімічному і бактеріологічному осередку ураження.

Основи захисту машинно-тракторного парку і паливно-енергетичного комплексу с.г. (л.г.)

4 год. для студентів факультетів: механізації, електрифікації, автоматизації с.г. виробництва; 2 год. для студентів факультетів: агро­номічного, захисту рослин, агрохімічного, лісового господарства, зооінженерного, ветеринарного і економічного.

Основи стійкості роботи машинно-тракторного парку і паливно-енергетичного комплексу у надзвичайних ситуаціях. Організація і проведення оцінки стійкості роботи МТП і ПЕК у надзвичайних ситуаціях. Заходи підвищення стійкості роботи МПТ і ПЕК, які проводять­ся в мирний час, завчасно і при загрозі виникнення надзвичайних ситуацій.


Тема 4.2.2. Організація і проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим і життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях
Зміст теми. Мета і зміст РіНР. Сили і засоби для проведення рятувальних і невідкладних робіт. Організація і особливості проведен­ня рятувальних і невідкладних робіт в осередках сучасних засобів ураження і у районах аварій, катастроф і стихійного лиха. Функціональні обов'язки командира команди (зведеної групи, команди захисту рослин, команди захисту тварин). Характеристика забруднення радіоактивними речовинами, ураження хімічними і зараження бактеріологічними речовинами врожаю, продуктів харчування, кормів і води. Захист врожаю, продуктів харчування, кормів, води і вододжерел від РР, ОР, БЗ. Знезаражування від РР, ОР, ВЗ продуктів харчування, кормів, води, техніки, приміщень, території (у т.ч. з урахуванням досвіду ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС). Експертні методи визначення РР, ОР, БЗ.

Практичне заняття. Проведення зведеною командою с.г. (л.г.) об'єкта рятувальних та інших невідкладних робіт (для студентів факультетів: механізації с.г., електрифікації і автоматизації с.г. виробництва і лісогосподарського факультету).

З'ясування завдання. Оцінка обстановки, прийняття рішення і віддача розпорядження. Ліквідація наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф в рослинництві на с.г. об'єкті. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у рослинництві при радіоактивному забрудненні в хімічному і бактеріологічному осередку уражений.

Практичне заняття. Проведення командою захисту тварин рятувальних та інших невідкладних робіт у осередках ураження (для студентів ветеринарного і зооінженерного факультетів).

З'ясування завдання, оцінка обстановки, прийняття рішення і віддача розпорядження. Профілактичні заходи зменшення втрат при стихійному лихові, аваріях і катастрофах на тваринницьких фермах. Розрахунок сил і засобів для проведення ветеринарної обробки тварин, знезараження тваринницьких приміщень і території. Розгортання пло­щадки (майданчика) ветеринарної обробки тварин. Порядок проведення ветеринарної обробки тварин. Сортування тварин (уражених). Строки забою тварин. Використання тварин і продукції тваринництва.

Практичне заняття. Дії штабу ЦО с.г. об'єкта при ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій і катастроф і у осередках ураження сучасних засобів ураження (для студентів економічного факультету).

Робота штабу ЦО при загрозі і ліквідації наслідків стихійного лиха, аварій та катастроф. Робота штабу ЦО при проведенні рятувальних робіт у осередках ураження сучасних засобів ураження. Робота штабу ЦО при загрозі нападу противника.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка