Наказ №182/200 Про викладання дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільна оборона» повний текст цього наказу міститься на стор. ВступСторінка7/8
Дата конвертації11.03.2019
Розмір0.82 Mb.
ТипНаказ
1   2   3   4   5   6   7   8

ЧАСТИНА V
ПРОГРАМА

підготовки фахівців і магістрів вищих навчальних закладів

гуманітарного профілю з дисципліни

«ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА»
Організаційно-методичні вказівки


 1. Цивільна оборона е обов'язковим предметом навчання студентів денних відділень вузів і включається в навчальні плани як і спеціальна й самостійна дисципліна. Курс «Цивільна оборона» зберігає свою самостійність за будь-якої організаційної структури вищого навчального закладу.

Навчальний процес організується з урахуванням завдань, що вирішуються ВНЗ як об'єктом народного господарства з використан­ням його навчально-матеріальної бази.

У процесі навчання необхідно виховувати у студентів усвідомлення важливості заходів цивільної оборони.

Мета вивчення дисципліни — це теоретична й практична підготовка студентів з метою організації захисту працюючих у народ­ному господарстві; вивчення шляхів і способів підвищення організації і проведення рятувальних та ін. невідкладних робіт при ліквідації аварій, катастроф, наслідків стихійних лих і в осередках ураження, пов'язаних з дією зброї масового ураження.


 1. 2. Основні завдання підготовки:

а) навчити студентів діям у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу; засобам захисту населення і дітей; основам організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійних лих і в осередках ураження; діям викладачів (учителів) і учнів загальноосвітніх шкіл у надзвичайних ситуаціях;

б) ознайомити з організацією, методикою підготовки й проведення занять з цивільної оборони з населенням і учнями загальноосвітніх шкіл;

в) навчити оцінювати обстановку й відповідно діяти у надзвичайних ситуаціях у мирний і воєнний час;

У результаті вивчення програми студенти повинні:

а) знати:


 • характеристику осередків ураження, які виникають у надзвичайних умовах мирного і воєнного часу;

 • способи і засоби захисту населення від уражаючих факторів аварій, катастроф, стихійних лих і сучасної зброї масового ураження;

 • порядок дій сил ЦО і населення в умовах надзвичайних обставин;

 • призначення і порядок роботи з приладами радіаційної і хімічної розвідки, дозиметричного контролю;

 • методику прогнозування можливої радіаційної, хімічної (бактеріологічної) біологічної обстановки;

 • основи стійкості роботи галузей сільського і лісового господарства в надзвичайних ситуаціях;

 • основи організації і здійснення заходів щодо надання допомоги потерпілим і життєзабезпечення населення при виникненні НС.

б) уміти:

 • практично здійснювати заходи захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійних лих і сучасної зброї масового ураження;

 • оцінювати радіаційну, хімічну, біологічну обстановку й обстановку, яка може виникнути в результаті стихійного лиха та аварії;

 • керувати підготовкою формувань і проведенням рятувальних та інших невідкладних робіт на об'єкті народного господарства відповідно до майбутньої спеціальності.

 1. Підготовку студентів з цивільної оборони рекомендується планувати на старших курсах, в процесі вивчення курсу студенти виконують розрахунково-графічну (курсову) роботу.

Теоретичні заняття проводяться в складі навчальних груп. При проведенні практичних і лабораторних занять, залежно від програми, тем і використання приладів, засобів захисту та ін., навчальні групи діляться на підгрупи.

Всі види занять треба проводити в спеціально обладнаних аудиторіях і навчальних лабораторіях з вивченням засобів захисту, приладів, устаткування, електрифікованих стендів та ін.

При проведенні практичних і лабораторних занять створюється тактична обстановка, яка сприятиме розвитку у студентів творчого Мислення, уміння вирішувати певні завдання на фоні спеціальної обстановки, виробленню практичних навиків при проведенні оцінки обстановки, освоєння практичних навиків при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт.


 1. Загальне керівництво підготовкою студентів з цивільної оборони покладається на ректорів вищих навчальних закладів.

Ректорам вузів надається право уточнювати форми і методи проведення занять, обсяг і зміст, навчальний час і послідовність вивчення окремих тем, без скорочення загального обсягу годин, передбачених даною програмою.

Кожна така зміна відображається « робочій навчальній програмі. кафедри (циклу) ЦО. Робочі навчальні програми складаються кафедрами ЦО з урахуванням спеціальності підготовки, погоджуються з деканами факультетів та затверджуються проректором з навчальної роботи ВНЗ. 1. Завідувачі кафедр (начальники циклів) ЦО вузів безпосередньо організовують навчання студентів з цивільної оборони і відповідають за якість навчання, стан навчальної, науково-методичної та виховної роботи, а також навчально-матеріальної бази кафедр.

 2. Для забезпечення високої якості підготовки студентів з цивільної оборони у вузі створюється відповідна навчально-матеріальна база. Вона включає спеціальні навчальні лабораторії, класи (кабінети), обладнані макетами місцевості, настінними стендами, макетами (схемами), об'єктів народного господарства, засобами індивідуального захисту, медичними засобами захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки й дозиметричного контролю, різноманітними технічними засобами навчання й контролю занять.

 3. Облік занять, відвідування і успішності студентів ведеться у журналах, які зберігаються на кафедрах ЦО.

Після закінчення вивчення програми з цивільної оборони студенти складають диференційований залік.
ЗМІСТ КУРСУ
1. Загальні питання
Розрахунок навчального часу за темами й видами занять, годин

п/п

Найменування теми

Кількість навчальних годин

Разом

Лекції

Семі­нари

Прак­тичні заняття

1

2

3

4

5

6

5.1.1

Цивільна оборона у сучасних умовах

2

Роль і місце цивільної оборони у державній системі безпеки захисту населення відповідно до Закону про цивільну оборону України
1


Організаційна структура і сили Цивільної оборони України
15.1.2

Надзвичайні ситуації мирного і воєнного часів та їх вплив на життєдіяльність людей

4

Загальна характеристика можливих наслідків надзвичайних ситуацій в Україні
1


Надзвичайні ситуації мирного часу та характеристика осередків ураження2Характеристика осередків ураження, що виникають при застосуванні сучасних засобів ураження1
5.1.3

Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях

6

Основні поняття і визначення щодо оцінки радіаційної, хімічної, інженерної, пожежної обстановки
1


Методика оцінки радіаційної і хімічної обстановки при аваріях і катастрофах на радіаційне і хімічно небезпечних об'єктах та при застосуванні сучасних засобів ураження2Оцінка інженерної і пожежної обстановки. Використання комп'ютерної техніки для оцінки обстановки1Прилади радіаційної та хімічної розвідки і дозиметричного контролю2
5.1.4

Захист населення в надзвичайних ситуаціях

8

Основні принципи 1 способи захисту населення в надзвичайних ситуаціях
2


Захисні споруди цивільної оборони і вимоги, які пред'являються до них2Засоби індивідуального захисту населення4Разом

20

6

14Тема 5.1.1. Цивільна оборона у сучасних умовах


Зміст теми. Прискорення темпів науково-технічного прогресу, використання складних технічних систем, збільшення ризику їхньої експлуатації, виникнення (можливості) надзвичайних ситуацій — реальна загроза для здоров'я й життя людей. Роль, місце і завдання ЦО у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.

Створення єдиної системи безпеки населення від промислових аварій, катастроф і стихійного лиха. Постійні комісії з надзвичайних ситуацій, їхня мета й завдання.

Загальні принципи організації цивільної оборони. Система ЦО. Організація і планування цивільної оборони об'єкта народного господарства. Сили і засоби цивільної оборони.

Формування цивільної оборони і порядок їх створення. Територіальні й об'єктові формування, формування загального призначення і служб, спеціальні та спеціалізовані. Формування ЦО на радіаційне і хімічно небезпечних об'єктах народного господарства.


Тема 5.1.2. Надзвичайні ситуації у мирний та воєнний час
Зміст теми. Причини виникнення й класифікації надзвичайних ситуацій. Виробничі аварії і катастрофи. Стихійні лиха. Основні поняття й визначення. Коротка характеристика стихійних лих, аварій, катастроф, можливих на території республіки (краю, області, міста), де знаходиться ВНЗ, їхні наслідки для населення й народного господарства. Первинні й вторинні фактори ураження. Характеристика вогнищ уражень і зон зараження (забруднення), що виникають У результаті надзвичайних ситуацій. Особливості радіоактивного забруднення місцевості й зараження повітря при аваріях на АЕС. Характеристика ураження людей і тварин, забруднення радіонуклідами с.г. рослин, продовольства й води. Екологічні наслідки аварій, катастроф, стихійних лих, а також застосування зброї масового ураження.
Тема 5.1.3. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях
Зміст теми. Основні поняття і визначення. Оцінка радіаційної обстановки при аваріях на радіаційне небезпечних об'єктах і при застосуванні сучасних засобів ураження.

Оцінка хімічної обстановки при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах з витіканням сильнодіючих отруйних речовин, а також при застосуванні хімічної зброї.

Визначення меж і площ осередків ураження, характерних па­раметрів у зоні осередків. Визначення допустимої тривалості пере­бування людей на зараженій місцевості.

Оцінка інженерної та пожежної обстановки. Використання комп'ютерної техніки для оцінки обстановки.

Прилади радіаційної і хімічної розвідки й дозиметричного контролю. Робота з ними.

Розробка і реалізація заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Практичне розв'язання типових задач щодо оцінки обстановки:

1. Приведення рівнів радіації до одного часу після ядерного вибуху.

2. Визначення можливих доз опромінення при діях на місцевості, яка заражена радіоактивними речовинами.

3. Визначення допустимої тривалості перебування людей на зараженій місцевості.

4. Визначення режимів захисту робітників, службовців і виробничої діяльності об'єкта народного господарства.

5. Визначення ймовірних радіаційних втрат робітників, службовців, населення і особового складу формувань ЦО.

6. Визначення меж осередку хімічного ураження, площі зон зараження типу ОРХ (СДОР).

7. Визначення глибини поширення зараженого повітря.

8. Визначення стійкості ОР на місцевості і техніці.

9. Визначення часу перебування людей в засобах захисту.

10. Визначення ймовірних втрат робітників, службовців, населення й особового складу формування в осередку хімічного ураження.
Тема 5.1.4. Захист населення у надзвичайних ситуаціях
Зміст теми. Основні принципи й способи захисту населення при аваріях, катастрофах, стихійних лихах та застосуванні засобів ураження, їхня стисла характеристика.

Особливості організації захисту дітей. Обов'язки дорослих щодо їхнього захисту.

Організація й засоби профілактики радіаційних і хімічних уражень.

Захист споруд цивільної оборони. Класифікація захисних споруд і вимоги до них. Порядок будівництва, накопичення й використання захисних споруд.

Системи життєзабезпечення захисних споруд. Організація укриття населення в захисних спорудах. Захист квартири (будинку) від проникнення радіоактивного пилу й небезпечних аерозолів.

Призначення і класифікація 313. Застосування засобів індивідуального захисту в надзвичайних ситуаціях. Застосування промислових протигазів для захисту від СДОР при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах. Використання медичних і найп­ростіших засобів індивідуального захисту (зволожених тканинних масок для захисту від парів СДОР, протипилових тканинних масок ПТМ-1).

Засоби індивідуального захисту шкіри — табельні й найпростіші.

Дезактивація, дегазація, дезинфекція. Санітарна обробка людей. Профілактика радіаційних уражень.

Сутність евакуаційних заходів. Евакооргани та їхні функції. Організація прийому евакуйованого населення, його розміщення, працевлаштування, забезпечення,

Порядок накопичення, зберігання й видачі засобів індивідуального захисту населення на об'єкті народного господарства. Організація забезпечення засобами індивідуального-захисту робітників, службовців та інших категорій населення у мирний і воєнний час.

Основні засоби протирадіаційного, протихімічного, протибактеріологічного захисту населення.

Організація захисту населення при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах. Організація евакуації у загрозливий період. 'Дії населення за сигналами оповіщення штабу цивільної оборони.
2. Профільна підготовка

Розрахунок навчального часу за темами й видами занять, годин
У Києво-Могилянській академії, в університетах, інститутах (факультетах) права, культури, мистецтва, фізкультури, педагогічних інститутах теми підрозділу вивчаються на всіх спеціальностях.


п/п

Найменування теми

Кількість навчальних годин

Разом

Лекції

Семі­нари

Прак­тичні заняття

Індивіду­альні заняття з викла­дачем

1

2

3

4

5

6

7

5.2.1

Організація навчання населення з цивільної оборони, методика проведення занять з цивільної оборони

6
Навчання населення з цивільної оборони


2

2
Методика підготовки і проведення занять, розробка студентами плану-конспекту проведення занять а цивільної оборони

2

5.2.2

Організація і проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення у надзвичайних, ситуаціях

6
Основи організації і проведення за­ходів щодо надання допомоги по­терпілим та життєзабезпечення на­селення у надзвичайних ситуаціях
2

Послідовність проведення заходів щодо надання допомоги по­терпілим та життєзабезпечення на­селення в осередках ураження


2

2

5.2.3

Дії викладачів і учнів у надзвичайних ситуаціях

22Разом

14

2
6

6

Тема 5.2,1. Організація навчання населення з ЦО. Методика підготовки й проведення занять(тільки для педагогічних факультетів університетів і педагогічних інститутів)
Зміст теми. Навчання населення з ЦО. Цілі, завдання, форми й методи навчання. Система навчання. Матеріальне забезпечення занять. Особливості занять з різними категоріями населення. Тактико-спеціальні заняття — основа підготовки особового складу. Методика підготовки і проведення занять. Підготовка керівника до заняття. Визначення мети, навчальних питань і порядок проведення заняття. Використання навчального майна і ТЗН в ході заняття.

Розробка студентами плану-конспекту для проведення занять з ЦО (відповідно до індивідуальних завдань, які передбачені програмою навчання населення).


Тема 5.2.2. Організація й проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях
Зміст теми. Мета, зміст і умови проведення рятувальних та інших, невідкладних робіт. Сили і засоби» що залучаються для їхнього проведення. Умови успішного виконання рятувальних та інших невідкладних робіт. Зміст організації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у вогнищах ураження. Особливості організації і проведення рятувальних заходів в осередках комбінованого ураження. Послідовність проведення заходів щодо надання допомоги потерпілим та життєзабезпечення населення в осередках ураження. З'ясування завдання, оцінка обстановки, прийняття рішення. Організація радіаційної розвідки, дозиметричного й хімічного контролю. .Управління формуванням ЦО в ході робіт, взаємодія з сусідніми формуваннями.

Заміна формування ЦО і виведення його з осередку ураження. Організація спеціальних заходів щодо повторного проведення його в бойову готовність. Рапорт (донесення) про діяльність формування ЦО.


Тема 5.2.3. Дії викладачів і учнів у надзвичайних ситуаціях
Зміст теми. Усвідомлення завдання, оцінка обстановки й прийняття рішення. Забезпечення засобами індивідуального захисту. Подання само- і взаємодопомоги. Перша медична допомога й надання її ураженим (на уроках, у походах та ін.).

Організація евакуації учнів з осередку ураження. Організація життєзабезпечення дітей (учнів) у районі евакуації.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка